Goudsche Courant, zaterdag 4 oktober 1919

HORNEMANN HeT BoNTHüIs H00B8TRAAT 242 6 h j o OTTERDAM Mijne sorteering PELTERIJEN nkwp do t m l ijn to brengen aWornos U Iw ® 5 rSS5 t J En deUil Z ainl cl p Za niclo k n Ponx n Coc os lofl ipa IS V n f heden worde op ome rlikeleo weder 1B o avan enoali ii den oodoj 4143 100 Voor ledere 10 Gulden n oii boae wordr Daaltfar leru bcl eld mpla i OMén Een eririndige hui vrouw I du in ien del h ar voordeel meebrensl In da UNIE WINKELS Ie koo l a enkel Ck er l ve Vere n j keen nik en hooi dividend nli bovendien behoefl e een r op de ultbaullag n dil dividend te wacbten Onee prijien zijn niat hooger aaal veek leger dan elderi Voor onee kwellieilen wi tea oll ia D J ek 1 hooldnummer de builen o e An ik n che kun Hln 41S 20 r aik t ANDERS ïr a W d r UITENDAAL Beaaai ea Boretelfabrikaat Kldwegrtrtat 13 1 oouda ZELFOPOFFER ING Een diepeanfrlipeod llmwerk in B efdeelingen In deboofdtol de beroemde An erlk in che filmen ice i Mapy Oapd n mt ENOKMK MI8E EN SCÈNE nr m ZT Unie winkel t OOUDA HooBMrMH F t OVEBWELDIGEND SPEL ANtOÜ COOt DROGIST WIJDS TRAAT 29 ritnis rp stlli s 10 m apwm p een film voor elk puftliek Wi beloofden U ucteelilui UNIE Een ball uur lachen I Explicatie JULES RENÉ Al komiecb nummer Dolle klucht in 2 acten Muzikale lllustralle O v ZUIJLEN i M êy j m99Himen Schoneveld Wesierbaan Gouwe 71 Fabfiek van Iy w Massé of pruiveiMNttflEi Iferpfll iièrdi ipeli el i I CM Sap If ZATERIUG 4 OCTODFR 1919 Derde Blad Bemiddelen Geen n enech begint gauw een procet pnt heeft lyn tedeneïi Procedeeren ia kost baar langdurig en rtHquant Riaquant m dien zjjn dat dageen die een vverke yk reeh tvaardige zaak voor heeft Taak VdiH het aanvangem eener procedure V ordt weerhouden doordat van bijna elk procpq de afloop net met zekerheid te vorr jpellen is Die risico nu is exbra groot onukvt er slechts twee 1 bbelsteenen in den beker ten gewdnnen en verloren En extra ge va ar1 k is dat dobbelen omdat Je ver e r van het dobheijjpel de ver gelijking ib van Prof Struj cken ook let gela moet oetalen de kosten ran het proces ziyn voor i ijTi rekening Gerangihe 1 van kajisen en een zeer hoo e msat zyn aldus twee hoofdkemnerkem van den tegen woo niigen rechtatrijd waaruit voortvloeit dat het proceane co alechts T r nnnjerd kan wonlen op tweeërlei wijze door vermeardenng van het aantal kaï an en door rerlaigiinig viain dwi n et Vermeerdeiung van kiunsen ia te bereiken door den rechter Bofcepe vnjhe d te geven ook e i n otT oordeel uiit te preken dan gewonnen of verloiwn Venla ng van den inzet door iMeen in gevallen waar voor het tan 1 punt der verhe ende party heelemaal mets t zeggen valt deze ook de kosten te laten betaJen Over d e vermeeixlerLnig van kansen w 1 len we het hier vorder hebhen In het alge meen geeft de rechter steeds aan een dw partijen alle wjnst ale hits knezend tus sehea het even en oneven olite schakeernn ren en tusschen moge ijikheJen negeerend jFrtelt hy een der partyen n het getyk Of evenveel Of Iwjna evemvee te zegden valt Hifi voor dat van den wmneer doet er naet toe één moet het gelag betalen In den allerlaatsten t jd nu komt er een btireven op dat len rechter Ie bevoegsdhe Mil gtven om bt ie partyen g d ett yk m ïei gelyik te stelen Eene venvezenll ng iin dat streven zou bestemd zym een Ier groote bezwaren die aan het beginnen vin e n ppoces e gen zyn n hel groote riaico aanmerkfiljk te beperken Aldus M u het een waarlyk rechthebbende gwnjakkelUker vallen zyn recht te zoeken Immers het i geheel iets an Iers als men vooruit weet dat men gevaar loopt het geheefle proces tf verheien ala dat men weet ik heb twee kaneen de rechter kan ook een tuasohen tandpunt umemen zonder m i geheel en al af te wyzen I ie beweging noemt men den stnjd voor hel Bemiddelend Vonmds We willen den lezer met lastig viaHen met een precieae orajchryvii van wat men older een bejnddeiemd vonnis wal verstaan daiirover zyn de geleerden het nog niet eens bovendien is elke definitie gebiekkig en ifl het voor goed begnp van de ik vol uo de ia t men weet een bemiddelen 1 onn s houdt het m ddcn tuaachen geheel af yzen en toewyien of de rechtcü zdf dien gulden mtUen g vindt dan wel door de partyen wegw js vvordt gemaajkt doet er lil ei veel toe Elr I nJets n euwa on Ier de zon Beeda alomo gaf een bem iddelenti vonnis v n UHi dat de Iranschen deze vonn ssan aan duuden oLs ugements de Sailomon En oua iB ook d spreuk Waar twee kyven hebben beiden BchuSd Toch s er in den tegenwoordigen tyd meer reden dan vroeger om den wyizen Sa Jomo wederom op den rechterstoel te roe pen Weliswaar is de genoemde spreuk m 1 lar ntlgemt enhdd onju st als elke apreuK en begaat nen ongetwijfeld een onbillyk head alb ineii van ieder l e met een ander m geschil heeft bij voorbaat veronder telt dat hy ook wel schuld zal hjebbem Maar er zyn toch tal van gevallen waar hH spreekwoord waarhe d wordt en de rechter bot besliMing wordt geroepen over WTi geschl waaiby etke party schuld h eft waar voor ieder standpunt wat te zeggen valt N et alleen als de e n zoomm aJe de ander er m Bleagt zyn steil ng te beween of altl ans aannemelijk te maken maar ook waar het de uitleggui f van een dubbelzin n of onduidelijke overeenkomst teeta inent of zelfs een wetsbepst ng geldt l och oofc die twyfelgevalleo hebbon al tyd bo taan en geveai dns geen verfclamng oor het fe t dat de bewe r ng voor het Bemiddelend Vonaus aan den nieuwen tyd g it IS ontsproten De meeet aannemeHjke v rWflnnig van dit vwadiijnaei geeft Mr C 3 Hantsfeld de groote propa randist an het B V hier te lande als hy zegt dat in latere Janen het zwBartepunt meer en meer wordit verplaatst van de rechtazekei iheid naar de rechtvaorddghead VoordiLt T veer dan honderd Jaar geleden de wettwe ken warden ingeroerd was er groote i dtbs wwefcertieid Oud Landreoht Romednsoh Recht gewoonterecht alles te aamen vorm e oen doolhof waarin het den rechter met gemakkelblc werd geoiwakt den we te vin den Eigenrichting kwam door de g t iMk kge o Tgianisatte van het rechtswezen n door de slechte vericeeramidde en meer vwir dan m de reroluties hadden m on rust m de ma tocfaap9 Blyke verttoudiiigvn gebracht die het voor alles noodig Dwak e om rasthaid van reciht m te stellen G vrHg uaarraai waa de Invoering van omvangrtfke wettïoeben Ae het géhede gebied tmb het rec t moeeten omv tteaï en voor 11 6mkbare genüm een paeaende loaalaf amviL De aU kapttMBlwad obWwh ZMbt zekeHhetd heeft een bluvende ploeta ing nomen Het maatBohiLppeltJk leven heeft 7 ch daort aanereput eogennehtlng korat n et meer voor zin voor orde en reigedmjiat i i het allereerste h inse van opw etbrK ewiorden Vandaar dat de reohtsadcerheid V oeger noodxakelykerwys met de grootstn ogelyke waarborgen omringd thans dezenn at in die mate meer behoeven Bovendien is die rechtszekerheid die V ilgens soinnugen door de verplichting omoen van be de partyen in het gttüik te stelt n gediend zou worden Mé wedielykèoid Niiet altyd Want als de rechter dooroe wet stee ls voor de moeilyke keuze wordt gesteld gelyk of onigeJyk en de eeniydige lutspraak len mdruk g eeft als of geen t yfel moglyk is dan is het wel zeer do vraag of we hier met slechte een sohijn lechtszekenheid aanschouwen die welis waar vwir eenvoiuibgen van geest zekere bekoorlijlthe d heeft die echter het ten on rechte doet voorkom n alsof er in elk ook h T neeat dibieuze geval ïlechts eén waar he d slechts één moge bkhead en zehienhe I bebtaat Miaar w e de piract jk van gesch len vaak een vry willekeurig werk is En w e hft necht va de practyk kent weet dat er n een onnoemelyk aantai gevalleil u n die booighartiige zekerheid hees wot lankeept D e weet dat het eenzydijge von I vaak met meer is dan één pleatrerbp voor het standtpont van eene part D e weet dat de gehed afzJjdape en lydelyke btdllng van den rechter zijn onbeleendheid met de personen der strydende portyt n zi ne onmacht ora zelf feiten tot kloarhe I b brengen welke door beide partyen m e wiaa s van gehoimzinangtfvead worden g huld lat laardoor de i echtszetkerheid op zoicn zelf reeds twijfelachtig verkirecren wnr t tei koste van de rechtvaardictftie d Het Bemiddelend Vonnis wjI hnaraan te gemoet komen de rechtvaardiigiheüd van e vonmsisen verhiooigeo het den bui er gemakkelykei irmken zyn rechter te hulp t roepen Het Bemiddelend Vonn s staa needs op i en tirempcl van den n euwen tyd Of het tot voortgang over d en drempel zal wor deil aangespoord valt niet met zekerheid te voorspellen Werd eohtei niet van de i de der rechteriyke macht zelve reel oendige toenadering getoond We gelooven van wel Nodia de bekende Groningsche Waterle kng aiaak tot m alle instantie een zydig was beslikt gaf het Gerechtshof te I euwarden zelve aan partyen een bemid UngBvoorate in ovarwegmg Prof Mr I B Cohen die zeflf in deyen rechtsstryd erji belanignjk aandeel mocht hebben gaf deze wyae an oplossing aanleolcbng tot de opmerking dat deze zaak aantoonde hoe de rechter wanneer hy genroedt dat door en vergelyk het reoht neer wowlt g d end dan door een fceaiiissing ten gunste vun eén der partyen het tot stand komen van znlk een vergelyk kan berorde ren Zelfs ixfn er gwvallen maT door den teg nwoordigen rechteo een echt bemidde knd vonms ia geivezen 0 a dow den Am fctertlamschen kantonrechter dae beaWssen nioeat over een sohadevCT oedinK weilke doo een schepeling voor ztin heele leven geeiKcht werd wegens een verminking van den voet De doktoren warec het er niet ovw eens of de vermmkfng bl jvend aou zijn De Kantonrechter kon dus moeliyk een naandelyksclic levenis ange i Irf ering toe yaen Maar evenm n voel ie hy tr voor on Ie vor lering van den eischer die in hnai geheel genomen ongegrond was dezen te ontzeggen Hy vond nu een midaenweg Als een moderne Sulomo wiat hy beide par tyen naar bÓllykhead te be and en ny r4 hroof een maandelyksche uitkeenng voor maar voegde daaiaan de voorwaarde toe dat Ie verminkte zich ieder jaar by de ree dery zou vervoegen tene nde een neutraal geneeskundig onderzoek te ondergaan het welk over de voortduinng van de uitfcee long zou besl ssen Als hy zjch met aan meldde verviel ook zyn recht op de uittcee ring r ©en van de partyen had den reehter p dit idee gebracht Al ebei namen ze hun u terste standpunt in van mebs of alles Viond de Kantonrecfater hier nu niet op han c ge en navolgbnre wyze den gulden m il c enw eg ï at ons procedeenen d lur tödrwvvwd en gevaarvol is hoeft reeds op zjchsetlnw een kloKyf teweeggebracht tuaschMi vfrfk en rechtspraak De Handri gewend aan vlug zaken doen ging zyn eigen weg en koos irbitnege bemdddeiin van scheidsiieden boven de gewone procedure Diat deeU van ons volk dat met zoozeer in de gelegenheid om van de voonèealen van airbitivcre te en et n heeft nog steeds behoefte laan ne goed en goedkoop recht Wae vecht voor bekorting van den dujr van processen voor het beperken en billijk verdeelen van de kosten voor het verieenm vui een actievere rol aan den rechter tegenover partyen is naar onze meenai een tryder voor een waarachtdg voaubeiang De Btryd voor het Bemiddelen Vonme is een oodeotleel van dfen grooten str Da de toekomst hare overwinning moge bren gen LAND EN TUINBOUW Is herziening van de wetten op het Vee artseniJkundig Staatstoezicht n de Veeartwniikundige politie voor Veehouders gewenschtT Dit onderwerp werd te Geldermalscn in geleid door den heer A Feberwee plaats verv digtr veearts te Eibergen In ho fd zaak zei spr zal een eventueele her zienin van de betrokken wetgeving enkel neerkomen op een wyziging van het Kon Besluit vaa 10 Juh 1806 waarby nader wordt bepaald welke nekten van het vee voor besmetteiyk worden gehonden en wel ke der m de wet van 20 Juli 1870 genoem de BtMtr eloB MJ h t heerachen of by h t dreigen van elk dier ziekten moeten wor den toegepast De f f em nterring eenei besmetteiyke xiekte heeft twee groodeo Ie bociaal hygiënische belangen ie OeconomiBche belangen Op grond van dit laatste motief zou men alle of byna e bekende veeziekten reglcmeiAecren kunnen De lijst der in ons land voorkjmende besmettelijke veeziekten is lang doch het treft ons bij het begin van het Kon Besluit van 10 Juli lt 96 direct dat daarin slechts U ziekten genoemd worden Tuberculose ik apart ge regeld loch worden ieder Jaar aan de praktiseerende veeartsen inlichtingen gt vraagd betreffende bet voorkomen van alt ziekten ook van niet besmettelijke en nog meer in het bijzonder omtrent het voor komen van pt m 27 ziekten of groepen van ziekten Inleider gaat de lyst der ziek ten langs maakt by elk dezer kortere of langere opmerkingen en wydt vooral zyn aandacht aan de tuberculose Van beatryding dezer ziekte kumt helaas weimg meer vooral in onze pr vincle a et Indertyd gaf de oorspronkelyke reglemen tatic aanleiding tot uitgebreide zwendel zonder dat de uitgaven die ze van de schat kist oiRChte een behooriyk resultaat kon den verzekeren Volgens de thans geldende voorschriften wyziging van het K B van 1 Dec 1910 Stbt 364 komen de veehou ders er te wemig toe den stryd tegen de tuberculose aan te binden De scherpe af scheiding tusschen tuberculoosvry en tuber culeuij vee bonevens bet afstaan of slach ten doen slachten der klinisch tuber culeuse runderen schrikt de vetl luders af Het is een betreurenswaandg feit dat men inzake tbc bestrydlng alles van de regeering verwacht en de veehouders over het algemeen hun bydrage m moeite en kosttn niet wiUen geven Toch BS er met het tnans geldende K B vootal onder het M R IJ pe eventueel opruimen van alle op tuberculine reagee rende dieren daar deze toch een klem per centage innemen Waar zooals bekend wel mg tbc onder voorkomt vry snel suo cch te behalen Wanneer de fokkers van M K IJ vee de handen ineen slaan kun ntn zy na eenige jaren een voorsprong hebben op ile exportmarkt van fokvee daar ze dan de pretentie konden hel ben tbc vry vee aan te bieden In 1 nosland is een bestrydmg van de tu berculose begonnen welke met m alle op zichten aanbevelenswaardig is Deze gaat uit van de coöperatieve zu veifabrieken welke de kosten uit gemeen schap pel yke beurs betalen De klinische tuberculeuse dieren worden daar van de and gedaan en niet uitsluitend voor de slachtbank be stem I oo n methode verplaatst het kwaad heft het niet op Over het algemeen verdient het aanbe veling dat de Staat controle uitoefent en de opperste leiding dei tbr bestryding in handen houdt ï en meerdere activiteit der veehouders is daarnaast jnontbeerlyk len lotte kan nog worden opgemerkt dat ook Ie t b c onder het pluimvee mede in de bestr dmgs regulatieven dient opgeno men te worden Het IS te wenschen dat tegen de t b c nog eens met den ruggesteun eener ge wyzigde wetgeving met irissehen moed den str d wordt aang wndaa Z oaU hd nu la mag het met blyven Boutvuur Tot nu toe heeft men zich van reglementeering dezer ziekte onthouden Als eenig argument hiervoor zou misschien zyn aan te voeren dat deze ziekte voor de volksgezondheid niet direct gevaarlyk kan worden genoemd Als men leest wat m het verslag der bevindingen en hande Ungen van het Veoartsenukundig Staatstoezicht in het jaar 1916 staat Nog steeds wordt algemeen geklaagd over de roekeloosheid waarmede met Ie cadavere van aan boutvuur gestorven dieren wordt gehandeld waardoor de smetstof versprei d ng m booge mate in de hand wordt ge werkt dan mag zeker de vraag worden gesteld Waarom is bdutvaur met in het K B an 10 Juli 1896 genoemd De Rykswet op de vleeschkeurini welke IH Juh 1919 in de Tweede Kamer der Staten Generaal Is aangenomen kan reeds eenige verbetering brengen Deze wet wei ke een algemeene keuring ook van geator ven dieren omvat kan eene doelmatige be handeling van wegens boutvuur noodge slachte eventueel afgekeurde dieren of deelen van dieren en aan boutvuur ge storven dieren verzekeren Voor de ont smetting van stallen A maatregelen kan een vleeschkeuringswet met zorgen dit valt ook buiten hare strekking Besmettelyk verwerpen Do onvrucht baarheid van ons fokvee en mTririn welke gedeelteiyk in verband staat met deze ziekte heeft In den laatsten tyd de aan dacht der fokkers getrokken de onvrucht baarheid der mernen in het Vyz ader Deze laatste plaag der paanlefokkery en de uitbreiding welke deze in den laatsten tyd vertoont ia aanleiding geweest van een vergadering te Eist in t voorjaar van dit jaar gehouden Er werd aldaar besloten geen merrien welke binnen twee maanden hadden verworpen of welke u besmette stallen afkomstig waren tot de hengsten der verschillende associaties toe te laten Ik stel my evenwel voor da het resui taat leier bepalingen zeer ober is ge weest Mi i persoonlijk werd ten minste mm mer een gezondheidsattest voor een fok merrie gevraagd Er ib m i veel voor dat belaniïhebbenden zelf de fout trachten te bestryden doch indien men niet eansge zind Je uitvoering der bestrydingsmaatre geling hanahaaft is het resultaat mhil en vertiient mgrypen van den wetgever de voorkeur Een andere ervaring was de volgende In 1916 waren in de gemeente Eibergen twee hengsten der associatie lijdende aan blaasjesuitslag Eenige mernen werden be smet en bleven na de bewuste dekking gust Op sprekers advies werden de beismette hengsten e ügea tyd op nonactiof gesteld Wannoei hier niet een associat e loch een particulier als eigenaar m de zaak betiok ken was geweest was zeer waarachijnlyk van he buitendienststttllmg mets gekomen en het aantal besmette merriea oaafzien baar geworden Wil men de onvruchtbaarheid en natuur lijk ook de daarmede m veri ind staande ziekten met goed gevolg tekeer gaan dan dienen by geval aie belane ehhenden lelf een goed inzicht nusseo dwangmaatregelen mogeiyk te worden gemaakt h tz j dat de beitMade imnuiMtiaa zleb er op nieuw voor zetten hetiy dat do wetfevor deze taak overneemt By liet rundvee is de toestanil zeker m4t beter men roept te weimg de hulp l tr deskundigen in Do veehoudrre zien mtfi niet genoeg in hoe groot de hade is die door bc mettelyk verwerpen wordt aange richt Indien ze niet uit eigen kracht voor komt dan ia ook hier bestrydlng langs wittclyken weg de eenige uitkomst in hoofdzaak neerkomend op verplichte aaa giftc van abortus infectiosuu gevolgd door bacteriuloKisohe controle van elk tw felachtlg geval Parasitaire ziekten Over t algemem moet by de bestryding dezer ziekten zoover de wet er niet in voorziet meer heil verwacht worden van algemceno ver betenng van voe ling en verpleging van onze huisdieren dan van wetteiykcn dwang Daarnaast speelt boilemvert eCenng een rol by die bestrydlng o a by levcrbotziekte loQgwormziekten piruplasmosc Zorgon voor b©tti drnkwater het vervangen van drinkkulken dour pompen me drinkbakkcsi kan met genoeg aanbeveling venlienen Alle n de huidschimmeiziekten komtm eemgszins voor reglemcntoering in aanmerking Hoewel in hoofdzaak voorkomend by jong vee zy toch ook melkkoeien en vol wassen paarden nu en dan aan huidschlm melziekte lydende Vooral de met de verpleging dezer dieren belaste personen metkerslsters kunnen w rden besmet en oleen hai Inekkige en ernstige huidziekte door oploopen tnkete malen heeft zelfs med daling aan don inspecteur der Volksgezondheid plaats laarverslag 1917 bï 98 Door den Centralen Geir n luaidaraad worden telkens onderzoekingen up dit k bied ingesteld reden genoeg om de e zicktft leer s steiiuitisch te bet lryden mot behulp van wetttlyke maatregelen Aan l eind tyner Inleiding pkuncn z f spreker Over t algempen kan men Ie ni ivii Ung op t gebied van StaatHbenfenng lor laatste jaren spreekt m i M boek ien liet ruglementatie niet xuinig jnen wg cn Hpr ngen De beste weg is en blyve ook oor de t komst bevordering van onzo huiedierei door ie direct belanghebben leo Goed betgrepen eigenbelang moet de groote dryf veer zyn die ie voornaamste verbet rmgei tot stand brengt de Staatsbemooiing zy it hoofdzaak een organiseerenle hulpkracht Tot nog toe was de doorsnee medewerking welke door de regeering vaa I n kant det veehouders ondervonden werd helaas elr onder peil en ik eindig met den Wenscl lat de Geldersche en Ovenjsclsche land bouwere zullen bewyzen dat hun htreve ook n deze in de goede richting gaat C B UMNhJMLaAM De vrouw en de vonugcwndluld Dr C M v d Pyi houdt ia het Maand bloil v d Ned Vereemging voor Huiavroij wen een pleidooi voor opineming van vroui wen in de gezondheidecoianuseiev Wy itf eenen daaraan o a het voigende Er bestaui voor d V1VWV MIC Ik ftreo arbeidsveld waar zy belangryke dKoatrf zou kjnnen presteereo en waar zy Juist nog maar ai te aeer wordt geauat nameJyk hei gobied der voliksgeoKUidheid zoo sohryft di C M v d Pyil m het M andblad v d U i Vereomgine van Huisvrouwen In elk welf ijiffeiricht huiishouden toch wijdt de vroavt haar eerste zorgen en krachten aan het b houd on de bevordering ietr gozondhe d va haai e gen huisgenooten hoeveel te numef arbeidsveld moet zij dan met vinden in dt groote huishoudang van de gemeente pro V ncne M Staat om in deze haa r van a i tuui en aanleg toegewezeu nchtintr wetk zaam te zyn Vcelzydig arbeideod tot ffanezJnf van zJe kfn kan zy zeker meer dan thans het ge val Ls haar krachten geven ter voorkommg ervan 5 Dj deLyk komt de weui g act e op dit gf biett aan het 1 cht wnnnear men de betrekX ngieii loor haar beideed n pubUekrech felykm en m sociaJm dienst vergaiykt bfj e de volksgeooncïhetd en toch staat hior juifit den weg voor haar open De taak aan de gezondheddscomiMie op gedragen kan door de vrodw iyke even goed ak door do mann yke leden verrichl w unJen en aan vrouwen van algen eene ont wikkel ng die hier nuet vrucht werkzaam kunnen zijn otttbreeJct het toch in ons lani zeker met Zou zy met by uitstek goede diensten k mnen vervulien by het toezicht op d behalen het toeaacht op de opleiding voof vioedvrouwen en verpleegsters het inspf teeren van scholen ziekeniui zen weeahui zpn gestichten van UefdadJcheul vrouwene g vangen stian kioderbewaAirplafttsea bad fitr cht ngen mz Zou a et een van de oorzaken dat ly hier gemist wordt daann gezocht moeten lat de mannen gewend als z zyn een zidcem m ite van illeenheerschappy be voemn in Zatke openbaar en algemeen briojiff nyg veel te w ininc rekeningr houden met u sluimerende krachten op dit gebietl in da vrauwenwereld en by de aamenetelllng der gmoeiiule org n wedtend m het beinng der votk gezondheid te weinig getocht hebbei naar geadukte hulfdcrachten Wanneer de R ring of eendg besAuurs lichMun en comnniadie benoemt zal zy ze ker toch daarw die personen kiegun van w e sy weet dat zu dedkundve vooriich Xjvg zuBen kunnen geren En rai a het tooh oevreemdend hoe legetmovFÓif nog de re geerinff op vtrierlei g ed haaj o en sluit v or het feit dat er op verscfullend getueJ ook vrouweiyjce deikundven zyn die toch a lioht weer een ander standpunt zulkn to nemen een zaak van een antieren kant zul lm hekyken waardoor u t lulk een com mi Bïe d geweneehto samoBati lirc ve krygeo zou in de ooriorroerende laBcton k onnü h t bebef wakker fOTnaeden dat Toor de gezfHMtheu van bat r Ak rtm de vnraw het gAwtsie deel te verwaditen en aSenre ui ztifa in laiwiin wuur novgar füU WM like hglp op telerlei gtbhi araadeltlk werd iigvwetem is tui d hulp rm de mmw Jul t op dit g ed bwffmepen en hiwr vorMcht oor voordrachten vlutfachrlftfii enz haar i tdezusters te wy en en te levfren hoe zM a n kunnen en moeten mdewerioea at hftiwtel van de vc kakmcht W ar y het rredeouieKingechm m de niecering haeft gekregen mA zy ook directen invloed ofi Ie totstanttkomanff der wetten kunoten uil oefenea RilitHchaarKJite In Nedwlaoda In h t schryven van d OemecnMbeati ren Amateniam Utrecht Gnminswn Am hem en Dorurecht zoomede bet bestuur van de Vsreeniging van N dw andsciie ga 1 leenten aan ckn vooriiltter van den mini tirmail wordt o m geMgil dot de rOst voorziening van cteiea zomer te zien heeft f geven dat de handel nog met rry aan zyn lot kan worden overgolaton De N H Ct heeft getracht zich vaa ien toestand op de boovte te ateUen en var nnmen uit betrouwbare bron dat hüt verA yt ab8o4uut ongettvoed ii Het biykt dat de Vereenigiw raa I ystpcllera m Februari J 1 len miniater er op attent gemaakt heeft dut de Toomden van ryHt ganng waren en d t het beslist noolxakaiyk wias r tit aan te voeren De niutieter moet doiirop gaontwooaix heb bfvi dat ryst uxn was en dat de rageeni g er nlot aan docht ryat te importaaNii coch dat hy de Vere nj ng van tMH pH l ors adviMKmlA het vuor vgcn rekantef ta doen Daze Vereenwmg was daartoe gsMoiie breid op conditie lat de regeering de ma ximu iiprijz n ophief aiat e ien de faMn gflitcinle werel ry cagvrvar het dotMe wm v n de pryzen waantoe de nvsennff uut de gomaeRtan verkocht Duanip antvv oordde de iniaLster dat de duitnhutibs M 1 Juli bleef doorraon doch dM ty daarna mimohien bereid xou zyn de maziraumpHj zen op te heffen Br werd echter aan toe gcvoe xl dat de handel niet hecd nry aou zi n want dat de winst gellnuteerd son wonden vermomde moximumpryzen due Op een vraeff hoeveel winst de receerkff kc n toestaan en of de regeering verlies zou brtalen wnnneer er verHes was bilMf de i nibter het antwoord schuldiir Nu on ge onderhandelinfen viwd ton slotte balloten dat slechte Une lading ryit z u gekocht worden voor re enkw wn de regeenng en die ladunff is einde Mei om gvvoerd per ajB G aroet angeaiAn d nufideter er niet toe te b wngen WOB de ry tdi bribut e vóór JuU uit landen te geven en beslist bdeef doorga r1 t op bone tot een buiten oHe verfiou ding goedkoopen prys dlspodiibel te tellen b proef len einde Hoort do rystpellen op eene andere manier meer Toonroad bo N Irrlond te kryc n en veriLloordcn zy zich lereild ryet aan te voeren op voorwaArdf t zy die aan o ivn rry tn den iamóA kon hi ngen voor dat deel der bevoaUag lil boven het gestelde rantzoen van K G per hoofd per maand nog extrm rtfat wiMs LetrelEiken De n nistar vond dat een he d goed VMrste en keurde het goed waarop de VereeBi ging van RystpelleirB een party aanvoMxle IV ryat werd verioicht an over geheel Nedt riand verscheept doeh de mhiitter kwam zijn belofte met na en hief de nuuümum prijzen voor die rUat niet op met het gevolg dat groot ongedef en aohodc voor den r j thandel ontstohd en de ryeil Uem da crooUt mogeiyke EHiaanicenaamheden mei hunne cliénteele kragen Dese handel wyze van len mlnifrtor benam de ryetpetUun den moed en het vertrouv ren zich verder mei njetaanvoeren bezig te houden De heer nes hxui biykhaar gned v informeerd toen hy 8 JuU In d Komtf den min flt r opmerkte dat deze een toeaetr ffi ng aan den handel gedaan I ad die hy al t irebouden hail en dat de handel daardoor nuiveng werd om rerder Hjst oui ts rooren faitusschen Idep de ryitmariit Tooitdursnd op Furopa heeft groote bènoc aan ry t en in de meerte productielanden in het Oo ten wa een tekort Siam was het eenige land wmar nog Ht t wnfi te kirygen doch ook da land verhond 12 Juli den uitvoer en eherpe siti ng der pHJsen waa het onmbdcMtyk gevolg en t en de rcKecding einde J tti begon m te X en dit Nederland mdsschien 7 k 8 maande i van aanvoer vam rtfst i it het Oosten V rstoken zou zyn egde zy overleir m de Vereems ng van RystpeNers die ver een gtng kocht to n tot hoog pr s do loat tv nog onverkocht toornende ladang Sjamrljst vraartegenover do reffeerinff zich ver Wnd de maxiumpryzen te zullen of ieffm y leg le taarby de Vereeni ing van Ry t pe lera de verpïiehnng op om 10 000 balen tot kostpry aan de reffeering af te slaan Wanneer de nunnrter die 10000 bolsu rooala hy aan de gemeenten gesetotvea heeft teo be ioeve vaa iiefcen ea swaicken teg i de oude maiémum pryzen ter b aeei h lk k nfT n stelten zal dit i lands eriltWiit elteiyke tonnen gouds koatea De Vereenifftng van Rl stpsli ni had dsr regeasuw d gehael U üg aaaga ba d e n tot kostpnJE plus en makes wiaat m sükoewe het aanbod se r eeuUnt en iwM wej d berondea fa de regearint r todi nlst ut getreden Deze tadjv hebben de rOatpetlert nu gepeld en aan de msrkt gebracht sn ieder is n de griegeobeut za ijanv de voomal t kt m den vr en handel rijM te kriJceaL De minafcter beeft bij de rystvoonsieaiac zonder samg systeem geweikt Uy diatribuecrde tot maxiniumpryzen tscea wwtks mvoer oaaragviyk was en In plaats van voor reken n der regeering YVtAer te hn porteeren of den hkncM door opheffmc van ruixumpryzen het invoeren moeetifk to moksn leed h J gcsn vmn baida w iiat