Goudsche Courant, zaterdag 4 oktober 1919

p r 4 No 14129 JaargMij INGEZONDEN MEDBDBBUNOA i 1 4 ng to tik n l amt Mt Op de voorpagina 60 booger Gewon advertentiüo aa ingetondtn nwMaellagm by eoatrnet tot wm tnd eerden prtja Groote lettera en rtu l n worden berekaod naar plaatanilmCa AdvertenUVn kuwwn wonlen iDgMbndw door tuaaehaalnmit va aoUeda BoaUwdaUm AdvertantiaburtMUE m onn AtfMtm EedMtie i Telcl Ivuro 545 Madeiitredet Telef Intcro M2 De staking bijgelegd De arbeiders krijgea bevel aan t werk te gaan Nadere onderhandeKngen noodig Sabotage Onrust in Duitschland Wanwiilige troepen Duitsohe nota aan de Entente De ratifioatle De toekomst van Fiume ONS OVERZICHT schan Senaat waar zooals men weet é KToot ite obstructie tegen het verddrag baItaat syn de dertig aaieademeniea va seaator Fall alle verworpea HIeria ziea WUaon z aaohangers een gunstig teelna ze hopen dat alle andere amendemeatea die nog sullen worden behandeld eenielfd lat xallen ondei aan De mog ykheid htataat dat het verdrag lal wordea goedgièenrd met ijenlga beperUagen De FramKho Kamer die dsn viade haaA geratificeerd heeft den dag aa de ratÜleatle ernige moties aangenomea die nlUng geven aan verschillende meeniagen en bazwaren tydena de besprekingea te berde gebra ht Ia daae moties wordt aaagadrongen op spoedige byeenkomat van dan Volkenbond an op bet Aot van voorateUan tot het namen vaa maatregelen om galeideliia tot algemeeae ontwapening t kómen Verder werd de regeering verzocht da finanoiecle besprekingen met a overige geallieerden voort te zetten teneinde o B fca verkrygen dat de stortingen lan Duitaokland in de eerste plaats gebruikt ward i voor het heratel van de schade die ta de verwoeste streken is aangericht ea dat tusaehen da geallieerde ea geassocieerde mogendheden een overeenkomst wordt giH troffen voor een blUyke verdeeliag van da te betalen oorlogskosten Minister president Clemenceau la eveft aU de Fransche Kamer voor een spoailige byeenroeping van den Volkenbond H heeft ean brief gaaehrevwi atn dan 4imm rikaanschen kolonel House waarin hy 9 op aandringt dat de eerste ver wferlnf van den Volkenbond reeds do aanstifinda maand te Washington zal wonlen geboédw De Italiaansehe regeering onderhA H nog met d Annunzio de blokkade ven Fl urne js volgens de Epodé opgeheven en de minister van binnenlandsche zaken Nlttt heeft In den brief aun de kiezers upeniyk verklaard dat hy verantwoordeiyke perse nen en bevoegde parlementsledea beeft ga faadpleegd maar dat niemand een daad van geweld durfde voorstellen Het heeft ar wel wat van of tim U Rome maar aal berusten in den toestaad tot op de sea of andere manier een oploasiag zal wordea gevonJen miMchien wel tot de eateate ooi aan alle moeiiykheden een emd Ie nu ea er in beeft toegestemd dat Fium4 Itallaanech wordt t Is de vraag uf de bevolking an de hesetta stad het met d Annunzio eens la Oe eorrespoadeat vaa het Journal des Debats te Belgr idu heeft uitlatingen vernomen waaruit zou biykan dat de dichter veldheer zich over de gesindheid der bevolking danig heeft vergist De ioumaltst meldt dat te Belgrado drie inwonen vaa Fiume zyn aangekomen Ret syn de voorzitter vice voorzitter ea eetvtaris an de democratische party te Fiurne zy elschan dat de stad Flume benaai i L iiiit Bi i j De spoorwegataking in Kngetand is bUgelegdt Deae vreugdekreet heeft Reuter de wereld josezon Iea Voor de Engelscheo ia dit de aankondiging van betere omstandigheden geen verkeersstremmJng meer opheffing der rantsoeneering hervatting van den arbeid in verschillende industo ieën die noodgedwongen moesten stilliggen Op t oogenblik weten we nog weinig meer dan het bloote feite dat het conflict IS opgelost en dat de spoorwegarbeiders van hun leiders bevei hebben ontvangen onmiddellyk weer aan t weritte gaan De voorwaarden waarmee het bestuur van den Nationalen Bond van epoorweglieden tenslotte genoegen heeft genomen zyn ons op t oogenblik nog niet bekend slechts is gefieind dat de conferentie tuaschen het bemiddelingscomité uit de vakvereenigingen waartoe het uitvoerend comité van het spoorwegpersoneel behoort en de regeering Zaterdag om half twaalf begon en om kwart over vier eindigde De voorwaarden van het vergelü k zouden gisteravond op een massameeting van apoorwegninaiMn worden bekend gemaakt Vermoedelijk heeft men van beide 4 den iets toegegeven Nadat de voorstellen der regeering Vr dag waren afgewezen gaf Uoyd George te kennen dat de arbefders indien ze het werk hervatten het loon voor de stakingsdagen zouden ontvangen Aan deze tegemoetkoming moet te grooter waarde worden gehecht aangezien de prtmier aanvankelyk zelfs de loonen over de week die aan de staking voorafging wilde inhouden en regeling waarmee het geheele kabinet het eens was Vrydagmiddag stelde LJoyd George voor dat de spoorwegmannen zouden toestemmen m een beitand van 7 dagen welke gerekend zou worden in te gaan van het oogenblik af dat de ar beid volledig hervat zou zyn en dat benut ïou worden ten einde te beraadslagen ever Ie een periode voor het stabiliseeren der loonen 2e onbillijkheden voor de verichillende klassen voortspruitend uit den vastgestelden standaard en eventueele afwijking daarvan In geval geen overeenïrtemniing mocht worden getroffen was de regeering bereid deze kwesties aan arbitrage te onderwerpen Indien v f dagen na de volledige hervatting van het werk de vertegenwoordigers der Bpoorwegmannen meenen dat de besprekingen niet tot een bevredigende op vrouw Beartek haar onfm op en sag badr aan Ovqr haar ffiiaal kwam rlrtriHi e lUttMiJtenf oue wiuderluff tvuu r 9Mwltjke aaget rurmeogd met aen nlewnylerig M4i rouw n miavonuie haar traJcen Mf een sohrmen kreet k d sij zioh vi u Uarvel a n UeU sldderi Qd legoQ den muur adit r Een overhaaste stap Uerr 60 mW1 ztjt jpij nMiHjaf Sprerib riep z hf u i iroQte Ood wae Ie ikt v i hiüiketijlt Dt doai de Joodcn waar a h Kijf IMolMiitf kreeg zij slii a kii g ii wacgHldit aiJM ruk Moeet m da tiicfn fijpoMl Marvel pi9ag op taMVloe i n gteop hia r juM to i alj vlsd ZU HKlereiiMuale haar li ifd vol m dooarMay lei wdM aa bt ewW elairic to slarfc lictiia zjj baar tn baar roM opee braebt h a hall draceado iMilf ilepend oiAi lan ittp nsMbaiik aaitt dw aadsreo kam vaa dm baard ïh fkUm veroorzaakte avsttwel een la iiu ljk aijitKMwoofi teven eu daar dttvnlgd op ten korti ii tk ordrin efhlm krw kxtr imvrrauw Hcarlett geuit trok hetde aat dM kt V4k Wfi ebad rww ktwixw iM jf dl vaa lAirvel waa frf4 Mk HU vf jciU van plan la kbkppen om de radpo Ie vyageit toe Marvel zelf de buto Vakur opeade k zijn kam rhk ieoIrwam KoBi 9SIIW zei ae terwijl liJ bosr lianil aaar WMo h d y tril4r4 te n aija ri Ue lu hel vuur oolend V4 e hlJ baar in baar kanwr Mdl ferrotfi Hm wa c oïtiaettcode verttciidi voor Marvel om d avond eb einde waeen ij Hl staat wa zioh iarag te trdcken laar do ewkzaaaatioid van iwar e €n ka Zij atuurde de trouwe Burton bijJk Awielijt wflg onder vei voorwondaei biolengewoon vemKHid te zijn toen uatn M haar booU ia tttaor bwdeu m bMon ta OBiikwi it en Tooniatzü ww i 2 00 geinakkeüjJt g i P kon ov a n v aWwLJ T n en terfdö weienda Waddinxveen AdTcrteBtUii en almiiiementen op dit blad wordaa aaagananea door Aa NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen i r ïrd r jri X teg ra taai óe tie nnniater be eiHf vrm met fi n g rineen voorraad luer te lande heeft hy meer dan een half aar voor ö laton ifaan toadtr dat or let voor de rö troorïlenlnc fedan i De müwwter he t masiulien lantr aangezi n tal de werel wijg van dae tot dtgr opliep dat de toMtand in de pjxiductie antien verergerde en dat de toekomst voor i Uflt donkenW en donkerder werd dorfi h J heeft njete fc daan om inv er ia Ned rl tMl c viwi moffelük be maken Zoo uitBbekend aV gedurende den ooriog vo w de ryatvoorj ii in r sreiorjfd i zoo treurig i het na den oorlog pewoest en als de miiüter h ETotrte tielMg vanrUwtalB Yollcsroedinsr ha l ingetjen zkkuIb ziin amhtevoorganger dit in ieaieii heeft en dienavcpeenkomstig had g han Wd lou Nederiand vaodaa ffrooter vvotraad hebben dan alechta 4 of 5 wekm en nei r tot v ri ki ren prijs Het is dua bü de rj atroarKieniiiK niet de handel die niet va aan Jtyn lot kan mordm ovwgdaten want die heeft in de nsoeUüke oorto B airen gtnioaaA voJkomen voor Mjn taak bereJoend tn zijn doch wél fe riHfllister die ryat een luxe artil noem0 en erfal khaar niets voor jfevoelde den invoer ervan te bevorderen Bevorderimk vaén een goede vemtandhoudinir tuaiKlien de volken Het intemationaal comité va n Jen Wcleidbond tot het bewordewn van een goeie verstamlhoutHnff tuaachen de volken d or de Kerken houdt in het hnteJ Kasteel OudWa senaa reen conferentie De eerste veiTrad rinff Ut Woensdag ge houden Op voorstel van den bdasiAop van Winchester werd dr J A Cmww predikant der Ned Herv gwneante van jsGra vmhaffe en voorzijttor van de Nederiondschs i fdeeling van den Wereldbond tot prwident voor dJe eittan gekozen r r Oramer heette de ofgievaardülgilen narteiUk welkom en spmk er ztjn vreugde ovea nit dat Nederland yastvrühtód kon bdwij en aan de leden van den WereiaIwnd die uMt een verre reis gemaakt ho ldon om de vergadering by te wonen De werkixaiarotieden van de eerste zliaüng vviren voomameUjk van admaniBtnatievf aurd Pe gecretarts Sir Willoghby Dickiin r bood de vergadering het Hamlhoek van den Wereldbond aan dat de verBlafen bevatte vaii de veracbiUende nationole afd cddngBn en aJle inlichtinjfen gaf van den Weircldbnml zijn totuten en zljn afdeeling Dr George Naöniyth id der Amerikfluasche dcdeigntie en intenvationaJe ongtaniofltor van het werk van den Wereldbond bracht verslag uit van het oen in de verschillede landen van Europa door hem len lAHtatea tÜ I was vwrJcht De volgende led n werden toegeivo d tinn d ver chiUende secretai iasen van den Wm elilbond Sar W H Dicltanaon dr K Lynch M J Du mae dr F Sies mund Rühiiltze dr Knut We tnian en pr f OhoJsy Ook werd een tomnuSsie benoemd li tuftscheti fle veriKhiUende vesigudenntren van het Intemaitonale Comité in de zaken viui den WeroJdibond zou behairtigen dui ren oort VOO rtzettingscomit bewtaande uit de ve nBchili ende seci eturisaen van den Wereldhond en de heeren di H A Alitinnon da Giaiiïpioolli dr Cramer prof Amlound en en n r John Pélényi Vtrder werden er nog ajidere coninwssjei betwenid tor bebartiiging vun ver8chillen 1è belangen de geldzaken propa nda en puI lieatie uitwHMtige zending voorbc reiding van een wereldconferentie vraa tukkPD itiet bctreitking tot den VoUcembond enz N B Ct Wanbeheer in etfn gemeentebedritf in dt v illnu A in ilff getiy iiitiTH tl van Wei ir in iHtlidwlrUng gRikoiiiaii df lK 0ro ydnfl vaiï di jq Mfal lttk Iltl uc di ni g tm enlflra wtMid N vimik 4 dtn liiw É f mige M dr l iifi i oiii ir t ht Aii Ut itoji gt cQiiMMi anto femUti Ut t H i luft iiU lKïlrijf IJ lil wom hg er op dit ii irwe motifW ii Voor Io trtti H dnir Jiii fabriek m niiv vviir i gi ipLaaM t iigi volga woar ii 1 ti Mirlimii iii P ooM dia 1 ikj kMt mt iikoltïi ic Kort wai D ii r V Aiii iiu Wl f XWO II ddt r door kiiwiwrij bij dt ufli VtiHi r van ke onigi veler 4 Wü H U Uv Haank van f ÜÜ I voor de gcmt iiMi vti oï c i ijii gt Ban $ f week dit luiii otivokkx ml IcH i n J et oonNmu 4ttM h raiidMM V ulo di i vfOiigrr KittfOK had tn de coinin ic xoiir do bedrijven Ix vt rtlgik dat er uwUnkM aaiMkantfr fui C O Oiiieiali Nij d dj roctfe van bt ga T it t i old i fc uMttrAh wa i ukgi o 4i id Np lanffdurlgv n miuMuga ge Hri d beHioun dat 11 n W aHi WhaUü oi n grondig ondcrzot V naar ik l dln d T Rft fabriek iixllm tkx n kHÉtwilwi Tegen d Vctmagenaa nwaabelaating Beiwatvn der Mtf van Ntfveriiaid Aan de Twwede Kamer i het voigwide oden gesonden Het Hoofdbeataur der M8atech U van Nyvodieaid haeft op 30 Juni j l ip opdracht der 143tfte jaariUk che al feme me vergader ï aan den mintoter va f nanciën meage ieeld dat berichrten in de dagblad i omtrent e voorg Moni i bel tinff op vermogenawanwaa a3gome ie vergaoenng noopt te verklaren tat ö fke h tasting die vertaminend werict op dwi hpaantin en den geeet van initiatief onmisbare factoren voor het herstel van een gemond Aonomiach Icwn verwerpciUk acht Na het Icennianemen vian het desbetreffend ontwerp van wet voelt het hoofdb atüwr xich genoopt Uwe Hooge Vergadering te verWaiW dat bÖ d vi m tVxm n het tefrinsel a n de beswaren der nüveitkedd n et 18 teg emoet ge Kmien L at inbegendeel dexe beiasting elameoten aa onbill lohead en onzekerheid bevat welke iitr di zijn aoui de beTordennr ran t i volkswelvaart op rona waarvan het hoofdbestuur u dnintfend verEoelct aan t cntK erp u e gaedkeurin te ootliouden OodtMuIjkadi HoiijrMnehe let tie Bij h Di i artein it Ax liuk iMnAtM ho 7 kefi i van u4 tot diidtt r nog e HGTa vi nbB r f ev lj0 OtM tirijkaLih ilongoarsNto G€ a ib 4iaji iitrtl dlr Anf ontvRtigL dat dvae Uiïaiii iik 4 Inf andF van 1 Aesxr opg nr n it Naar ij v neriten l iiijfl d4 gmnstiüclitipMaoA graaf O ion ihof vtJlgfm tjd to e jravcvijiagk ter ntwiiJii Ht ff mi dp loopeiCdo zat lil GEMENGDE BË KICHTEN HifihandelinK tv Ede IkA m iMsi iUii t oof efi n icht do arlwtdcr K den arijjwlit r li met ccti bi i op t ïiootd gaéugi i De lotvlaiui i bötK ukeHjk R is iloor do poitoic goarrceieckd Koorddaniiere f en In lange mJtken I i liurgt iiiwtetlwr Mi Aam vau Oeut de liei t liot fiiagob dii duur al zóóveei heeft irijiihto 10 ticrvonneti dtai hij mvt kïjr withoiKlera en een K root dieel van d ft raud en de fcentucnli iiarmi o tfitoop M gl ga dozer degpn wht citi mooi wiaullj vun iwlgeeïi haj wil l i i cirnirt LjlxH irtK g aldaar vtjot iteilliii wi U g vi i U biinfcnuHttKr acfttte li t L cdler laair uit IWiMuztvi woid gt fjiWd zim iJUdil Uvtsrbledm dM do drii daaraan vuHxHidea jotigi daiiuja zxwidrti o ir k n im lo ii bi dat nind ijk Irxsh tof tontl ho lul up voorwaanlv dat de imiWjtv iiUiii luimiiitT O het traJk pniiini n koord loatbii uitvxK ron JUtit In Imii gijwone tnootkli öding doolt lit itU iiiiiiigc in e rui k ii g klt fi MODEPRAATJE Ztjdctn sjerpen Dezen winter zal er weej veel met z den jerpfn rewerkt worden op haljaponnen en op fiuwoelen japonnen De imden ceumtuuiü i illen geen geciti üijn en geplooid of geiKrapeerd en vele zul len van achteren gehinkt wonlen m een zeer gj wte sttik uie aan de Japansche ceintuur met strik bii een kimono gediragen doet denken Nu w k nnen er moelijk iets tegen hebben dat deze vlugs e ceintuurs onze aponnen weer komen versieren want z geven een bjzondeiv chic en elegance aan dk costuum waar zq by geiLraeen worden De mooiste effecten verkr gt men door bü een rffen zijtien of fluweelen japon een bre le lyden sjeip te nemen in een b paesende tmt gebloenul of met figuur Zoo staat bjj een d nkerhruin fluweelen japon een goudbruine ceintuur met figoiren prachtig Ook met een tlonkengroene jap on zou dezie cedn twur een mooi geheel vormen By een roode j ijpon zou een zwarte ceantuur met TXKxle bloemen of figiuren zeer goed ataan Bij zwart kan men elke Oostersche tint effen of met fitguren dragien en natuurlijk ook en zilverof goudkleurige sjerp De sjerpen moeten met buitengewone zorg eti eleirance gedrapeerd en gestakt worden anders bederven zy f n japon In plaat v f bt m af te werken Het best kunnen tieze breede ceintuur gedragen wotrdes door vrouwen die friank en eleg ant zijn en niet a j te kleui anders maken de e f jerpea haar nog korter Zyt gij eenig 3ane gezet l egiint er dan njet aan want ttan maiken 7 U uw figuur plomp en vierkant Zyt gij klein maar reer slank met vlug ge beweginkjee lifin zal zulk een broe le ceintuur u zeer g aoieus staan Denkt maar eens aan Ie kinderen van het Land der Zon de Jiapan sjes tlae ze aJt l dragen Zy zü n slank eji teer gebouwd elke beweg in r getuiigt vpn gratie en leni8 heid In haar kleurige kimonos trippeJen zij op haar houten sandalen door haar bloemenland En de bsieede ceintuur omsluit het fUne f ig uurt e terwijl de groote strük ale een reuaacJitig a kleurige vlindeiop den rug uitstaat en de wind ipven in zijn vleugel biwn 1 Als gjj zcJf zulk een persoontje i t met een figuurtje vol gratie i oen levendig kopje aanselt dan geen oogenMiik maar neemt ulk een breede sjerp en die zad uw eiegance nog vertwogui Voor baljapowaen is een tpeeiaai soo t breede ceintuur zeer in tre nameiyk een breetle geplooide ceintuur van zwarte witte of donkerbruine tulle Heeft men een japonrtfetjfc van witte voile met zwarte figuurtjes dan is de afwieriung met een bireede zwarte tulle ceuituur buiteng ewoMi artistiek vooral ak men dae afmaakt met een g oote vliivlervormige strik van talie die mm naar keuie aaa de Unkerxijde of in t midden van den ruff kan namen Men s t ook vee4 lichte crêpede hinejaponnetjes at g ewerkt met aen oedntuurmet groote strik van zwarte of briHne tulle Ik vand dat Oit aüleen voldoet b hetgepaard gaat met een zwart of bruin motief dat op de japon gefaorduunl is in datgeval xUn er teer g oede effecten mee tebereiken Zoo zou seer voldoen Ben witcrepe de chine japonnetje met en nwdje zwarte roosjes laóc dsn haia gebondmtrd S comfaoneerd met een breede twarte tullecemtuur met coquette strik Mmt ik harhaai nog eens W d al uw aandadii aan dedrapeerfa van de ceintuur en aan de vlugheid van de strik aoders wordt bet gifceelem trieuritallinc n haat gU er beter nietaan beginiMnl n NtMW franK Nüfeauritlk bHhM het modelKminflCiiiH tje dat noodzakel wM nieuws oj h t gct itd van franje nioeat komen de gewone franje waa aï ve te laag gedragen En nu brengt zvj ons japonnen lange Mouses en zrifs mantds g paraecn met fnuije van dezelfde stof wrvaartÜ d door die eenvoudig over em teogte van 10 h 15 cM m te knippen Voor de engheid neemt nen de rok eerst gewoon zonder franje met een zoom afgewerkt Dw wondt van een aparte lap een reep franje geknipt de ineo n van 10 k 16 cJJ lang worden ongeveer met 2 cJI tuswhenniimte geftomoi eo ome ree wordt onder een jpnaai van dan lok gestikt Notaurfük moet gü zory dragen dat irij dichtineengeweven laken of een andere stevige stof neemt voor de e nieuwigheid anders rafelt alles uit en W uw e lende met te overzien Kijkt eerst eens goed in de winkels welke aoort stof voor oe njeuwe aoort fraaaije gebmifct wordt voor gti er zelf aan begint want het is een neJe waa I Verder zou ik u ocA ftog wilJen zeglgwi Vindt niet alles mooi omdat het jiieuw en mode is gaat eerst eene in verschillende winkels küken welk een keus van lange zyden franje dit izoen ons kant en klaar hrengrt en zijt ge dan toch nog overtuigd dat g0 zelf met reepen stof iets i KK er6 kunt maken gaat dan uw gangl MADDY BRAND Kwsnmavsïïvm Ontheffing VerordeninK tot het tejrengaan van nachtarbeid in brood bakkerijen BUKGKMKESTER en WKTHOÜDEKS van GOUDA Gelst op het bepaaldt bij artikel 5 tweede lid der Verordening tot het tegengaan vann achtarbeid In bit odbakkeruen in de gemeente Gouda brengen ter openbare kennis dat zu aan A de Bruün alhier voor den tijd dat door hem in verband met verbouwingen in zijne bakkery aan Ie Nieuwehaven no 266 gebruik zal worden gemaakt van den oven van den heer G van Arden ne broodbakker aan de Turfmarkt HG binnen deze gemeente ontheffing verleend van het bepaalde bÜ artikel 2 eerste lid der vorenvennehle verordening Gouda den 1 October 191 Burgemeester en Wethoutlers voorn A J USSELSTIJN Az to B De Secretarixj G J J POT INltlCHTINGKN WKLKK GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETH 11U ERS van GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zü vergunning hebben vertecml aan de K V ivaashandel Maatschappij Gouda en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten eeder Kaasstèriliseerinrfchting met plaatsing van 3 electromotoren respectievelijk van 20 2 en 1 P K en een verticalen stoomketel in bet perceel plaatselijk gemerkt Kattensingel 54 kadastraal bekend gemeente Gouda sectie A No 4ZI9 Gouda den 2 October Burgemeester en WtohuderaedOIoS Purp eme ster en Wethouder G J J POT ADVKRTENTIë De Broodsoortei van de 2602 25 Brood en Beschuitbakkerij G J Goedewaagen munten uit door kwaliteit MACHINALE BEREIDING VBrkriJKb r bg don hesr P e VERHOEF MARKT hoek Qroenendui Coeilereii efl hmmm Motorbootdlenst Gouda Rotterdam mr M ELSHOUT T l 347 Oouwa 1M9 o o U D A MT JlaHHaMw trmBp rlMi top mmmr all plaataaa Adverteert is dit Blad EnDilselii DieisIrerrieliliD bcvMtt lich b lc M am voor h i trwporf f ▼ Phina s apgal ta W f wOaat eu VailHUIZINOBN Berglnc van INBOEDELS 2123 AabeTelead IS L POLDERVAJtRT TEL 144 TURFMARKT 1 BOUO Openbare Verkooping wegens faillissement j In opdracht van den curator in liet faillisBement van m W WOLDEKING koopman te Scheveningen Mr L G VAN IKSBf PRAAG te ü GravenhaKe üal op Dinsdag 7 Ootob r 1819 des morgens ten lO j MUP aan de fabriek van genoemden W WOLDERING aan het Jaagpad numniap 5B te QOUOA door de deurwaarders J J P DEN BOER te Qouda en A A VAN DIJK te t Sravenhage publiek om contant geld worden verkocht De Inventaris van de fabrlok voer groentandrogerlj van W Wolderlng Jaagpad 55 te GOUDA waarbij kantoor banoodlgdhadon diversa basculas met gewleMan fflaehina voor het naaien van zakken steekwagen een groote hoeveelheid reclame een groote partij Jute en papieren zakken bemande flesschan met zuren bak met looden bekleeding boormachine b nk met schroot 3 hakselmachines 2 centrifuges t bullmachlne een groote partij carton en verschillend gereedschap viorts onieveir 60590 K 6 Éerse geiiraogili groenten voor veevieiler zoomede al het gean verder ten verkoop hl worden aangeboden Bezichtiging aan opgemelde fabriek MAANDAG i OCTOBER 1919 van s morgens 10 tot s middags 4 uur 4302 104 KOC ieiENg Hb kat in dbn zak Vpano n goad mark Sohosncrama ERA BEEFT ZEIFS BIJ REgEN NIET AF Braota dafls 30 cant WiCht U voor namaak Walgor alka iloei dia voor lagoron prl i ordt aangabodon MKUBBLKNIII ikoopje LEERtTDELEN UITTREK RANDKAST 10 SPOTKOGPJESI TaMoon I2M0 ROnERDAM Zeer oltede BRANDKAST lOO oed alk uicuk uuluuuio bbbnoiubbbn wiiinb TAFELS STML5PIEBELS SaLoNAMEUBLEMENTEN HUISICAMÉRAMEUBLEMENTEN VERE BEOSTEUEN dekens SCHILDERUEN linnenkasten buffetten nz 4065 1 KOMT zieai SIMONSTRAAT 44S kovaiM naM da Seliltkada Ultnoodlaina aila laxara wopëaa uit enoodlKd welka lijdende zl n aan Rheamatlek Spit laclilaa Splerverrekklngen nz éénmaal gebruik Ie roakee ven VISSER s Rheumatlekolle Hierdoor kunaen deze lijdera de heilzame wcrkinf ondervinden waar reedi IOO b geoezin bi vonden Prijf f i 4fi per flacon voor mlDVerniOKendcn yratli ta bekomen bil P VISSER fabr Emmer Er h Veen Dr Vflrkrij bur te Gouda bij ANTON COOPS Wijditrijd S H v LOON Markt 6 3908 26 Te Goude bij Aat Coope Wljdttr en S H T Loop Maikl 4124 31 D VAN DAM Timmerman KEIZERSTR AAT 57 GOUDA B T elt slob belaafd aab Vla a D aattc mtwwhin Oaeft faame ialiohlJotfaa pr êopgMmf xonder eBi a Terpliabtlag 4286 10 + Vallende Ziekte a HET BESTE ZttNywkwalwi en TMivallMi worden leoexen door ROLLANDO jPasïol Wettig gedeponeerd Drenk yen Dr R O L L A N D Ppija ap llaooa 14 11 MEN WACHTTE ZICH VOOR NAMAAK N V Mij SANITAS KooinUijk goedgekeurd TAKDPAST V GOUDA Lenje Ziendeweg 11 SmiLBACH ei ai Aanlig raar Llihl u KracM Inatallatlaa Raparatia aan Dyna ma s BR Elaetromateran Aateaa blalaa aa MatarrljwIaiaR Speelaal adraa voor Elaetrisohe iitemabM VoAletitIng DEN HAAG Herderinnetlrael 9 M jVJ a V w i w Mtiaiidiig ftWÉioher 1919 GOIIBSCHE COIIMIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS IAJa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNBMëNTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal S 15rPer week 24 cent overal waar de bezorirlag per looper g achtedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 3 66 Ab Hio inftaten worden da l fks aangenomen aan a Bureau Maikt 31 OOUDA btf onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVKBTENTIEPRIJS Uit GoiiÜa en ümatrekcQ behoorende tot den bezoffkring 1 6 reeels ƒ 1 05 eiken regel meer ƒ 0 20 Van buiten Gouda eo den bezorgkriig 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Advertentiën van publieke verin8k4ijkheden liVi cent per regel Advertentiën in het Z erdagnummer 20 toeslag op q pr s Bureaut MARKT 31 GOUDA 1 ongeluk plaatri hwl I n dei iyke ver perring werd elders op detellde IJja aangetroffen Tusaehen Oimalfoid en Exeter ontdekte men bytljda wa groot stuk iJzer op de rails In Schotland heeft mu gepoogd treineo te doen verongeluldcea door dwarsliggers over de raila te leggen Ook is er met steenen naar de trainen geworpen In de loeomotievenjoods van een station te Glasgow is een loconotief betichadigd Bü Boston in Llnco nshti e werden de afsluitbooroen van een overweg vastgezet VrUwiilige bestuurde vaa auto s werden eveneens aangevallen Naar twee chauffeur werd een bijtende vloeistof geworpen Zij moesten ia het faoapitaal mrden behandeld De staking der metaalbewerheta in Duitschlnnd duurt voort De arbeiders hebben het bemiddelingsvoorstel der rege ring niet aangenomen en zelf nieuwe voorstellen ingediend In geheel Duitschland is bet onrus1 ig en bestaat kans op nieuwe ongeregeld Ijieden o a wordt uit Essen gemeld dat vdJgens de RhelnischWestfaalsehe Zeitung terke g i st ing heerscht ander de arbeiders van het industriegebied welke een gevolg is van toenemende communtatisehe propaganda Er zjjD koeriers uit Berlijn aangeloomen om tot staking aan te aponn De Duitache regeerlng itaat nog voor t raadsel koe dm einsh dA Mtante betraffeade de ontmiinrng def ü8 tÏ6e gebreden te xiUIen inwilligen Het ie niet gemakkeiyk de ontruiming te bewerkstelligen Reeds is Van der Goltz als bevelhebber over deze troepen teruggeroepen maar t is do Traag of majoor Eberhardt dJe in zijn plaats Is benoemd meer overwicht zal hebben op de legerafdeeling die zooals men weet de gehoorzaamheid aan de Duitsche regeering heeft opgezegd Het ministerie te Bcrlün beproeft het nu dreigemnten niet h4bben gebaat de troepen met zachtheid en door op hun gemoed te werken tot terugkeer te bewegen Het heeft een oproep g richt aan de Duitsche r kstroepen in de Oostzee provincies waarin gewezen wordt op de bedreigingen der Entente in haar nota betreffende de ontruiming der Oostaee landen en voorts op het gevaar van de werkloosheid van railhoenen Duitschers welke veroorzaakt werd door de misdadige eigensdhappen van een gedeelte van de Duitschefs in het Balttsche vrüwiltigcrscorps Op 20 October zou volgens een bericbt in de Times een militaire opmarsch b ginnen en op 1 November zou opnieuw de Wokkade worden afgekondigd Daarom richt de Rijku regeering zich voor laatste maal direct tot een zeker gedeelte van de Duitsche troepen In de Oostzee provincies Zü geeft toe dat de hun losaing kunnen laidnn inllen xU alvorens ei genB de arbeid wordt neergelegd eéo opzeffgiagstermijn van 48 uur Inacht nemen Indien de onderhandelingen opnieuw worden afgebroken stemmen de spoorwetmannen er in toe al het materiaa in goede orde over te dragen en alle treinen naar de plaats hunner bestemming te brengen De spoorwegarbeiders zouden er eveneens m toestemmen in goede harmonie te werken met hen die aan den arbeid gebleven of naar den arbeid teruggekeerd z jn terw l het spoorwegverkeer zich verbindt alle stakers in kun vroegere positie terug te nemen Dit voorstel werd door den spoorwegbond verworpen Evenwel in da arlwidswereld bleef men er naar verlangen de staking bij te leggen wat misschien gedeeltelijk voortkwam uit de geringe uitkeering 12 shilling die de Bond aan de stakers kon geven Dit v rlangen heeft geleid tot nieuwe besprekingen waarvan we chter nog geen verslag hebben ontvangen Ket korte veelsegirende telegram van Reuter spreekt van een bylegging der staking waaruit mag worden geconcludeerd dat niet zooala Lloyd George voorstelde een wapenstilstand tusachen regeering en arbeiders is gesloten Maar welke zjjn de voorwaarden Heeft het spoarwegpersoneel er tenslotte toch in toegestemd op zijn post terug te keeren alvorens de eigenlijke onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden Zoo ja dan zal toch naar met ee gen grond mag worden verondersteld de belofte van Moyd George dat de cxtra Ioonen ongewijzigd zullen blijven tot het einde van Maart a 8 terwijl de regeering zich bereid verklaarde na het eind van December over en mogelijke verdere uitbreiding van den termijn te spreken tot basis van de voorloopige overeeakomst hebben gediend Met spanning zien we nadere berichten tegemoet Uit Londen wordt nog melding gemaakt van enkele gevallen van sabotage tydens de staking gepleegd De trein van Londen naar Bristol ontkwam bö Swindon ternauwernood aan een groot gevaar Een stuk rail van 17 voet lengte en een groot stuk hout waren dwars over de rails geplaatst De wielen der locomotief dreven het stuk hout over een afstand van 700 yards vooruit zonder dat een gedane beloften batreffaDda het vm lintffn van land niet zijn nagekomen an y b grypt d daardoor oatstane verontwaardiging maar er staat op t oogenblik een vaal hooger belang op bet spel Het vtdk aal verhongeren wanneer aüit in don kMtf vaa de maand de Duitsche troapen uit de OoatMe prgvinciea Heg trekken De regeering kan en mag geen twyfel httan beataan dat zy ieder middel zal gebruiken om tot de ontruiming van de gaweitten te dMtingwi maar lU hoopt dat dit beroep op de Duitüche troepen voldoende al z a tan htt dan Duitschen soldaten dultleiyk te maken dat da belangen van het geheele Dttitaehtt volk op het spel staan Aldus de oproep Om hieraan kracht bU te lettea heaft de Duitsche regeering bepaald dat da ooldaten die niet voldoen aan hat t evel tift den afmarsch geen loon meer inlira ontvangen Aan den vertegenwoordiger der entente generaal Nudent is Inmiddels een notaoverhandigd waarin de Duitache regaeringvaststelt dat zy zich ten zeerste Impanthaar troepen utt de Oostzee provinciSn enuit Littauen terug te trekken en de maatregelen die ze ta dien einde haaft no men opsomt De geallieerde regeeringen hebben een volledig inzicht in de by het vredesverdrag vastgestetden toestand van Duitschland om te moeten toegeven dat de Dultache negeering den verdere militaire dwangmiddelen ter beschikking staan De Duitsche rvgaerlng taakMt t n scherpste protest aan tegen de nota van maarschalk Foch welke met dwangmaatregelen dreigt van hervatting der blokkade en afsnyding van den levensmiddelen toevoer De Duitsche regeering drukt haar vertrouwen uit dat de geallieerde regeerfat vn haar goeden wil zullen erkennen en dus zullen afzien van onmenscheiyke oorlogsmaatregeleu tegen de Duitsche burgerbe oBüng die toch geenszins mede schuldig is aan het gedrag van de troepen in hut Oosten Teneinde echter ook de geallieerde regeeringen ir staat te stellen zich Aan den ernst van hun optreden te overtuigen noodigt de Duiteche regeering haar uit roet haar te beraadslagen over de noodaakeiyke maatregel ji Daartoe stelt zU voor ten spoedigste een commissie t vormen samengeateld uit Duitsche en geallieerde vertegenwoordigers Naar de Duitsche regeering zich voorstelt zou na onderzoek van den stand van zaken deze commissie maatregelen kunnen overwegen en uitvoeren De Duitsche regeering verzoekt haar zoo spoedig mogeiyk desbetreffende mededeelingsn te doen Levert de altvoerlag van het vredesverdrag Duitschland tal van moeiiykheden op den ententemogendhe lea valt het zwaar tie ratificatie t verkrügen In den Amenkaan g gegBgBWgBgegf haaa partij Iwd opgenomen tegen m vpouw SBarlett Ja d aroper waa jisea tvijfel inogeiijk Me4 weik oen gSInvaoh wflH hij op haas toeeekionieiD toea zlj zich zoo aeerjMmkt bad geroeU zoo af gpioftt dwr de wrcede onbeeiohaamdhöM van d o vnouw Hij had gedaan ateof hij v rhiad rd waa geweewt om in gevolde e iu vroeger mei haar atuaakie afspraak btj hear tp loMoan eu er wu lebaAp ttt in zijn oog geweeef dat haar getoond had hoe de edaobto hem kw V dnf hij te Laat woa gekomen om haar van i te onaaaeeoaaiila e vrywM an Mevrouw Soarktt had nu iaX aUefi nleti begrepen Marvel hle ba r ItaoM op m hi 4 zavhu witmoa bloed kleivife haar wasigttn een vr odelljke triondaatellj ke gllTol di d eJ iMHU de IIi md opsBfm bij du gedaf ite dai er van awd r eds£ulk i n giAedbnrianigi ejkaoder bcigrljpen gekomen was tuMAeQ baar en Fojke waar ia mevrouw Scarlett niet bad kiinnen doordriogien tfiflwCletk wad xija oude liefdo voor baar wet dood O at diteen luocbt weMO Dbze dood aoo ncÉuurllJk A geboorte vaa een uleuwa Heide voer liaar niet vnliaaatea mi wA vmi ar lets verkrooetead In da gedHoblcr dM ankei ioii vertPOoMendfl het was bepaald oplieiürend Onwjillekeuds Ictfitle flj haar iMnl op om dfe op howr bont te legKW alaol ZIJ wm cucht wiUe onderi rukÉMD m 10 kwaoKD baar vtoffvs met late fa FauUlstoii 1 i i U l I J zicht doafvat den gMndaiolt van baof gelast het liciU uit Imair oogeo Neen m WB dwnas Mn te droonwm ran vertroo dng dia wee er mot Zij atxMid op en ki naar to lamp op haar ketfAaSfi m keek noOir het medaÜlon aaaf dit e ne nMlge voorw ip dal haar vertond nk een onbek ind verledr r Ijaqgzaam opende zij be entoarde op het gelaat daarfo zoc feüjk en lo 4i zoo on ij k aan htA hare Zij keek vandAur naar den p gpl waairuk haar igen gelaat liaiar zoo koud ea vol zorg asa2 g en wa getroffen door de gelljki nis Toch was r fe aan het haar van het portret dat baar apedaal trof H t wa0 aan beide kanten sirak naar aobter n g 4 orMeld zoodat de gesafaarea wangen er dun en mager ultzagan Hoe zij er uitzien wannen cij ook het haar zoo borrtulde Zou dantdegeUjlwsia og prekewder zijn dan nu kirtirtiea hiar ft dien Mpflkeo oyniaohwi man ifla zii n owo iJlQB vader dnrUe noemeii 7M Irok de haars flèd n uk bet x r vukltg SEtboretedde haar dM Burton no p zoo zBobt eawooden bad rondom kaar l ï lfig hooAtia o rolde het opnlnuv hie ii frit on lj e hoo e wrüo om waan v efT to ifw op atran driekMohe wijze de wuM tokken v g nnar acCteires werden geoühtJerd de B jkenls mH hrt portret doc be4 r te dow uititianen To a tij dü laatste geikuui bad u Ai iMi effect fadardaad TerraaBMM was ZIJ geleek zoo treKend op betvurbleekte ri dat sli la Imr baad bMd dat sU niei iao koft tviJWoi aM da Vertaald door J P ffEöÖELINK VAN ROaSüM Nadruk rvbodao v B wat t io iap waarin bij tot haar sCooJ Zij ixnardvi er no op daarUj op aciA twekkoiide wijze met ia van vraagipiuiUm vfvruld loea hst ptotacUag opdoen vau de deur baar tot de warkeKjkluil terugbtachi XLII 7 ij keerde zioh boaalJg om eo afanul nu met de lamp la haar ru locn mevrouw Hcarleol deu 4r rupfl ow tr aM weed Zij tierkoodfi nauwelijks In haar dakoudl otBohe ohooiie van een uwr gptadon soo ild eit woeat zagf zij er nu uit Hsar lippen waren blanw haar iMud tuicld ZIJ kragnpai Hlg lu haar sijde gedrukt Heb wal eldoMOi vow wi t rrMg ij op oen woe nn ofi 3diiadlr oa waiKriiit iloudM tat apn Mijn iainp nk r ttoottt hier tn de bu rt ea Bc gaf liaar v rgi inftKHf vaniutejil naar hu tt KAftii nu htwft atj vergeten de Ileetdlger rtl 10 zetifli die NMn maar ba m lÉirral Me alleeti een beet geaehralEkan watf door liBttr pkitoelin bkmenkomea maar ook dooi hM a iofcaahtlg vaa tear TorMliiJ Bedoelt u dat u wel wat zoa willen gaaa balen Ja doe bet dan dsdelljK Het waa enkel w oud metkyUon twco iwhirl il Tb Mt M ik gBkjof dal waooeer Ik naar mr vrouw VerukuTi toetia zij adsaclüea wrt let van de bttl hnudMer toa kunn krijgen wN khrvel Tvwijl xlj op bMi ixe wtjze aprak gln ztj Toortril SKMkit zi au o dar IM votia llobt van en zijhnop kwMB TirwUl rij diw alovd Msl n