Goudsche Courant, dinsdag 7 oktober 1919

VBe Jaarging 1591 120 ONTVANGEN n kl lna zending Bij M J VAN VLIET oan n verkrijibi St Ni Broze Jescliuit T BESTE ADRES voor gpof Roggebiuiotl GOUDERAK AdTarteati a en abonnementen op dit Uad worden aangenomen door L VLEeeEEBT Gomierak Haastrecht Abeanemeiite n en advertentltn voor de GOUDSCHE COURANT en de HAA8TBECHTSCHE COUBANT worden te Haaatreeht aangenomen door aaaen Aftot J SOHEER f J ta HAASIBKCBT Groote Sorteerin DAMES en L J MULLER Distributie Bureau STOLWIJK Rijst voor Ziekeo en Zwaiiken Te bekomen bij den Heer Js DE VREUGT in eens voor een geheele maand 3 pond op ZATERDAG 11 OCTOBER 1919 van 9 12 v m en 1 4 uur n m Formulieren verlcri gbaar bij den Heer J C KROON Tentweg aldaar Boekhouder Op een kantoor hier ter stede MfOPdt o vraaocl een practiKh bekwaam 0 dte Tolkomon zelfstandig werken kan Brieven met opgaven van verlangd alaria onder no 4395 Bureau GOUD SOHE COURANT Markt 31 Gonda Goad ingevoerde Erositoik ia Kroiilsiiienwarei ark Bohaaaorcma vraagt een flinke EffA REIZIGER Toor GOUDA en Omitreken Jaarvergadering van het Natuurkundig Genootschap voor OOUDA en OMSTREKEN ep DIN8DAQ 7 OCTOBER 1919 4 avoads om half naaaa in een der kamers van de Sociëteit DE RÉUNIE Namens het Beatuur Dr K J HAMBURGER 4392 20 Secretaris Brieven met inlichtingen te sseqden onder no 4304 Bureau GOUDSOHE COURANT Markt 31 Gonda 20 p irii SPECIALITEffgiS Clubfauteuils Divans Voltaires 2l Werkpl au NAAIERSTRAAT W Wink3 K0RYE TIENDEWECli HUISHOUDGOED SSBBSSBBBBSB Argon NE ÏT NIEUWE MODEL yerkriiabMr bn yw öeretfeldcn leverancier kWrtj pst f2aOB i fciin I Imii Max Bloch Ainalfrtam Het Najaar iB in aantocht en g eft aanleiding tot nall omtmn Iaat daarom Uw eho nvir rk naxlan bij M JANZEN 4391 16 pa O BROENEVELO Boelall ada 48 COIEI ARNHEM HET ADRES voor ROLLUIKEN OORontCHTSCHE MlTAALWAftENPAsniEK I voorheen Wett J BEPiyEKStZOOIVDOWDHtCMT Het Advertentiebureau GOUDSCHK COÜMÏT MARKT SI 1 TBLEP 82 l BmORQT DE PLAATSING VAN DVBRTENTIËN lo alle Neder landache en BultanUodachc dag en 1 londer eenice prijavarheoginf MT InxWndlna v ohplll ataaMte wAlalaMancl Inllchtincea wwdan 0RATI8 Ter trekt H J van Schalen UDITRMTtlta t U de noo dige lolicb tiogen H TIMMBRMANS Firma N OiCaTCLHOa T ElMir Biljart tn Miubtlfibrlak KUIWCa n TaMMS tH OOUDA kklliilnimfk LIttlUiZlU DlV£R fi AlËUJKbEEBIlVaEll INDERHOEDEN Verkrggbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wndatraat en te Schoonhoven bg A N VAN ZESSEN Gpoansndaal verkrijibaar o Lange Tiendeweg 74 Buitenbanden f 9 Binnenbanden f 5 25 Aanbevelend VAN HOORN DE JONG Doelenstraat 12 Tevens een H D 1916 t koop met nieuwe Flrestone banden groote lamp en hoorn metdito zitting 4396 30 I KAWASAN 25350 bekend fepiteateeid middel tegen pl oli kc troebele of fedunge Ufineloozing 1 Pnje f aUO eo f 4 N V MIJ SANITAS ltBiiiU li gtiiilgikeiifll GOUDA Uii e Tleadewcf 11 DEN HAAO Herdeniueilr 9 10 UlliiO ll0lna All l SM r INl H altfeaoodlfd walk lijdend zl n aan Rli BmBtl kt 9plt Ifchlaf Spl rv rr kklnr n bz tfénmtal ebruik t mak a ▼ a VISSER s Rheumatlakolla Hierdoor kuanan deie lijdert dali lUam v rkiacood rvlnd n waar r adi 100 geoextaC bij toaita Prljt f 1 4S P r flacon voor mInv rnior Dd n gratlf t bakoman bij P VISSER fabr Emmer Erfeeh Vmb Dr Verkrijgbatr t Gouda bi ANTONCOOPS Wijditrijd 8 H T LOONMarkt 6 3908 26 Waddinxveen Advertentiin en abonnementen op dit Uad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen AGKNDA 7 0 Sii vr SKxdetMt d © Réunie Jaar vM dKtrftie NatuurkuzitUj Ocajioat ap 10 Oct 7ïi uur Nieuwe Sobouwbuxc Ie Abonueiiieatevoorstellbijr 1 Oot 8 uur Z l ConoordM FeeMavond Ne Vereetu qgi de Hoop der Toekomst 13 Ootobez 2 uur Gebouw voor BouwWbrnoKtoeKiotü OuderelaiidHKimnilaArmeoEo fOctobor Boe Oog Qtumgeia Uttnwing ThalU Bdeeld vco oekaa wij gevegOd HJdig ied le ling te moe ii ontvanceit van vareaderiDgen oKMtcertoD TeraxücaUjldiedgD eau om decs In oma afieada la tmtmildon DnikkivU s GOUDSCHE ÖMIAJVT iTio a w © eaa A d v erteaa tie blo d voor O o vxcia mxx Osnatrelcexi VERSCHIJNT DAGELIJKS yy 4BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 4 regvla l 5 elka r gol maw fM INaK ON0EN MBDBPBBUNaBNi Op de vuurpagiaa 60 hooger Getwono advertentiin an inceioDdeo mattedeellngen by contract tot uer werden prUs Groote letters eo randen mrdea berekend naar plaatsruimte Advertentien kuaaeii werden Ingeaonden door tusachenkomat van aotled delwre Advertenttebunafix en onia Agedten ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwar aal ƒ 3 15 per week 24 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 8 65 AboooaJienten worden dagel ks aangenomen aan oua Bureau Markt 31 GOUDA bU onze agenten den boekhandel en de postJiantoren ADV UTENTIËPRUS Uit Gouda en omstreken beboorende tot den bezorgkring 1 S retrels ƒ 1 05 eiken legel meer ƒ O 20 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 110 elke regel meer ƒ O 25 Advertentièn van publieke vermakeHjkheden W l cent per regel Advertentien in bet Zaterdagnummer 20 toeslag op den prfjs AdaiaiMnrtic i Teicl latws ê2 Redactie I Telef Intero 545 JBureau MARKT 31 GOuDA Geen overwinning De oplossing vsn t oonfliot Eervol uit den stHJd De spoorsregdienst noroiaai Hat wan kraoht worden van den vrmde aanstaande De strijd in Rusland Berust de ItaliaaasGhe regeortng 7 Soliaarsohte in Fiume Miouaro onthullingen stroom ONS OVHftZIGin den Raadd van den Volkenbond zeer kort na het in kracht treden vu liet vredesverdrag plaats hebben Naar uit Parijs gameid wordt zal pre sident Wilson de leden der AmerikaaaMha vrwlesdelegatlp aanwiJÉen als leden voor lien Kaad van den Volkenbond In da kringen der vredeaconferentli houdt men zich druk bezig met de vraag of indieto Amerika het vredesverdrag m flceert met reserv de andere naties genoegen zullen nemen met het voorwaardelijk lidmaatschap van den Volkenbond der Ver Staten Men Is er van overtuigd dat op de eernte vergadering van den Raad van den Volkenbond verschillende belangrijke vraagstukken zullen ter barde komen In de kringen die niet behoore tot de voor tttandcrj viln den Volkenbond van president Vll Dn neemt mwa een afwachtende hou ding aan ten opzichte van de vraag of de Volkenbond met goede resultaten kan func ttonreren of niet Vandaar dat zit het eens zijn met de planniien oi haast ta maken met lt btjeenroepmg zoo l an den Raad van dï n Volkenbond als van de voltallige vergadering van dit lichaam Men verwaoht In oonferentiekrlngen dat dé ratificatie van het vSsrdrag v n Veratllles door Japan tegen 15 Octtfber Ml plaats bebben De Japaiiseho grondwet schrijft niet voor dat het verdrag eent door het Japunache parlement zal worden goedgekeurd Alleen de handteekenirg van den kei7er is varelacht na raadpleging van zijn potticulieren aard en van den di loDW da leden der sovjetregeeHng gevangea ta nemen Dank xjj de ontdaldüag la de aaa alag mlatukt Meer ea meer krijgt bet dea aebUa dat de Italiaanadta regaerlng zich ui aawrlag gen bU d Annunzlo s actie De hertog van Aost die Uterdag ta Rome is aangekomen sou giateraa in opdlmalit van de rageering met generaal Grasic4i naar Fiume vertrekken Hi ui votgeam de Matin trachten dAnnunalo t overreden zijn avontuur tot Klume t bapariun en danr de besliasiag van den Oppareten Raad ruibg af te wachten Ais hij ich daartoe bereid veridaanl la de rageerifléblUkbaar voomemena het Imoi niet laatiÉ maken Gemeld vna dat de blokkade vaa Piurne was opgeheven Dit bericht werd tiiai bevenipd doch wel la een mede leeling Mitvangen die op het tegendeel wUst Men aaiot n I dat te Fiume als gevolg van de blokkade de werkloosheid grooter afmetingen begint aan te De arbeid m de haven en de handel over land liggen gelieel stil Alle werklooM ontvangen onderstaod De atad begint f brek Ie krijgen aan steenkool hMit e levensmiddelen d AnnunzlQ heeft in een onderhoud met een eorrespondent van de Curnere Delia ilera het gerucht dat bij voomamens aou zijn expwlitles naar Dalmatüt en latrlë te zenden tegengesproken HÜ zal lidi althans voorloopig van elke actie la die richting onthouden Sii it de verschijning van het Oosteari aohe Roodboek worden telkens onthullingen gedaan die verbant houden mat of een te genspraak van dr Oooss publicaties zlja Graaf Berchtold die daarin allerlei draai rijen onwaarheden en wat dies meer zi ten laste werden gelegd verdedigt zich uitvoerig In de Neu frefe Presse Volgens hem Is Itoltó de eantte aehuldig daar het door den oorlog tn Tripoli het gansche Oosten in beroering heeft gebracht Italië maakte dat de onder Russische bescherming staamte volken van den Balkan naar den oorlog gingen vertangen ItalHt werkte tegen De ministerraad vaa 7 1 1914 wilde den grooten oorlog niet Men wilde dien oorlog vermijden door bet conflict te locallseeren want men kon toe nog van Ruslanil gelooven dat het niet tot den aanval op de monarchie aou over gaan Van veel belang ttjn uok de verklaringen van von Tsehiraky den toeamallgen Duitachcn gezant te Weenen lelf geweest Deie had er met den meesten nadruk op geweten dat Berlijn een actie van de monarchie tegen Servië verwachtte en dat men in Dultachland met kon begrepen dat de monarchie de gelagenheid voorbif sou laten gaan Thans beweert men dat TsehJr ky liet too zou hebben gesproken ala het De overeenkomst met de r4geering werd Zondag kwart over vier geslofea ea onmid dellifk togen de arbeiders jaan t werk Slechts enkelen weigeHen amatn te wer ken met onderkruipers of vpOwüligers maar Thomas herinnerde er pen die ge staakt hadden aan dat de beiRling dat er geen slac htoffera zouden val a van toe passing was op beide parti an Vandaag zou de spoorwefrdieiut weernormaal z jn l Het ia met ite oplossing van het tonflltt met de Bntsche spoorwegarbeiders gegaan suoalü we veronderstelden beide partyen hebben iets toegegeven beide xyn met eer uit den atrgd gekomen maar op een schitterende overwinning kan noch de re geenng noch de Bond van spoorweglieden zich beroemen De voorwaarden die de sta kerH hebben geaccepteerd z n de volgende Ie De arbeid wordt terstond hervUt 2o De onderhandelingen worden voort gezet met dien verstande dat zg voor 31 December afgeloopen zullen zijn 3e De looneD zullen op het tegenwoordige peil bleven tot 30 September 1920 en zul len dan herzien worden in het licht van den dan bestaanden toestand 4e Geen volwassen spoorwegarbeider zal per week minder dan fil ahillmg loon ont vangen zoolang de levensstandaard met minder dan 110 procent boven het peil van vooi den uorlog zal zyn 6e De arbeiders zulten in harmonie sa menwerken met hen die aan het werk ge bleven lyn of daartoe e jn teruggekeerd en geen aibeider zal in eamg opzicht te lyden hebben tengevolge van de staking 6 D loonen die tengevolge van de ta kmg niet werden uitbetaald zullen na her vatting van den arbeid wordt n uitgekeerd Veel gewonnen htbben de spuorwegarbei ders niet Figenlyk a tie eenige winat die ze hebben kunnen betalen de tuezeggmg löt de periode gedurende welke de loonen niet verminderd mogen worden met zea maanden is verlengd maar feitelyk komt dat op t elfde neer als het voorstel van vier dagen geleden dat de loonen met zou den worden verlaagd voor de kosten van het levensonderhoud zoi en zijn gedaald bene den 110 c boven het peil van voor den oorlog welk voorstel toen smadelyk werd verworpen Wat betreft de loonschaal van 61 shilling voor het overgiootste deel der volwassen arbeiders waren de salarissen al hooger slechts een kleine categorie gaat tengevolge van deze bepaling meer verdie nen Hieruit meent de Daily Herald te mo gen concludeeren dat de spoorwegmannen een schitterende overwinning hebben behaald doch dit IS sterk overdreven Op buna alle belangr ke punten o a de on middellijke hervatting van het weric heb l en de arbeiders moeten toegeven Voor Feuilleton zoover de staking een poging Inhield om de regeering aan te tasten heeft ze een reu sachtige mislukking opgeleverd De spoorwegarbeiders hebben acht dagen ge staakt en hebben driehonderdduizend pond sterling aan steungeld uit moeten keeren bgna zonder eenig resultaat te bereiken Zg zijn er geen oogenbllk in geslaagd om het leven van het volk In gevaai te brengen Dit IS voora aaa twee factoren te danken namel k aan de prachtige regeling van de hulpdiensten door de regeering en aan den krachtigen en blgmoedigea bgstand van het heele volk bij deze t delljke ongelegen held Vanaf het eerste oogenbldc dat het werk neergelegd werd was de voedselvoor ziening volkomen gewaarborgd waren ei uitvoerige maatregelen getroffen om de groote steden van meik en andere aan be derf onderhevige waren te voorzien hadden de poHtbestelltngen slechts een geringe ver tragmg werden de dagbladen ats gewoon lijk bezorgd ktmden de noodzakelijke reizen door het land geschieden met automobielen of met de beperkte dienstregeling van de tremen waarvoor zich een groot aantal vrijwiIligerH had aangemeld Het is boven allen twgfel verheven of men was algemeen vastbesloten om de ongemakken 700 goed als t ging te dragen om de orde te hand haven zoo krachtig mogelijke buigerwach ten te vormen en m ieder ge al te efge ren zich door een klein deel der bevolking te laten overheerschen Ten aanzien van het bewaren van rust en orde moet men ook giooten lof toezwaaien aan de Men 13 algemeen van meenmg dat het succes waarmee men deze plotselinge staking heeft weten te bestrgden de heilzaam ste gevolgen voot de toekomst zal hebben Het zal waarschunlyk een eind maken aan de plotselinge stakingen en heeft tevens aangetoond dat een vaataaneengesloten ge meenschap met de hulpmiddelen waarover Groot Bnttannie beechikt niet met han den en voeten gebonden aan een minder heid IS overgeleverd zooals deze minder heid verwacht had InmiddeN beeft ook Cruatemala het verdrag met Duitschland bekrachtigd Met het van kracht worden van het vre desverdrag wordt Europa helaas den vol komen vrwie nog niet gebracht Overal is het vroelig hetzU door stakingen als in Duitscttland hetzij door kleine oorlogen als in Rusland De Oostzee provinciën zijn op de conferentie te Dorprat wel overeengeko men toenadering tot de bolsjewiki te zoe ken maar de legers van Koltsjak en Denl kin zetten den strijd voort tngelaml heeft z n laatste troepen uit Archangel torugge nomen doch blijft Penikin met voorraden steunen en Amerika heeft de levermg van munitie aan Koltsjak op zich genomen Dit herinnert aan het z g bolsjewistische vredesvoorstel dat uit officieele bron te Wash ington heette te komen Hierin werd o gezegd dat twaalf leiders der bolajewikl naar Zuid Amerika wilden vluchten Sinds dien IS dit bericht tegengesproken het ont fltaan ei van Is misschien te danken aan de houdmg van Amenka en het feit dat te Moskou een samenzwering tegen Je Raden regeering is ontdekt Het plan was in de eerste dagen van October Kremlin te overrompelen en alle te Moskou vertoeven Nu de staking in Engelanf voorbij bi zal tenzU plotselinge gebeurtanisflen onze aandacht vragen de eeriit volgende dagen de vr eskwestie het voomaanAte punt zgn dat de algemeene belangstelling heeft Het vredesverdrag zal nu mi88chlen nog spoedi ger van kracht worden dan $ ich vorige week liet aanzien Volgens de Popoio d Italia IS de Italiaansche mimlterraad be sloten de verdragen met DuHschland en Oostenrgk nog dezer dagpo pmioedel k rcedti heden te doen ratificeerem Wanneer ook de Frbnsche Senaat het tr4ataat goetl keurt viat waarschijnlijk zat ffbeuren nii do tr ie Italiaansche ratificatie ei gevaar voor een niet van kradit word n van het verdrag geweken is belet niet ilieer het in werking treilen van den VolkenfaMd Vooral Frankrgk viil daarmee haa t maun omdat het zich niet gerust zal gevDf k i oor een algemeene ontwapening i vultrc In zijn bnef aan kolonel House WeftV gelUk men weet Clemenceau aangadroagen op het spoedig bijeenkomen van d Itaad van den Volkenbond welke is anuÉgftiteld in v w j overeenatenuning met artikal i WHi b titK9ff nM4 verdrag der vertegenwoordiging uit de vyf groote mogendheden de Ver Staten van Amerika het FngelRche rijk Frankr k Italië Japan en voelt zed tïlj vnandMJjk Uaw zij waa door haar flauwte noi wat abaent en scÈe hctn niet ie vanitttan Jij I ti zt opnieuw op zawbttw ver laiigieodeci toou en nM eean cUnilaohj zooaU Marvel er nog uook eau oui haar lujud had zieu peilen ea fot hoezaici hauirtoou en aprakende met oueludlge teedorheixl lag er uo0 mevr vOldwie ijdet hfid en verjjeugjde Drotei dam ware llefcle in Zwakje hief zi baar baad oaOmofS n M aik ze h in toe Hij bloaadfl hevl iti ai motiflt ze aamumem Latiiy Vt not uxiey e hier co maakt 7ich zear beeorgd over u zei InJ zoo bedaaird nwigieljjk boswel bij wM dat iult t zijn wojcBcbuwing dat UKrV 4 tagvnwoordi £ wae ih de oog u van deze eeii veiroordeeiliac iobleld Marvel trad saei naar vorm verontwuord giiie sipmjc ui4 baar Uik Zij g vla bij mevzouw k rle4t sthae zoodw dt a be v diukielilï zien kan llv b in blij dal u brter bent sd m koel Qcjooft u dat u 000 cUotaal noodi hefct of Mevrouw Sduietl aduok ant hevtf loeii zij haar booa eproiuii maar vef UI haar haag te be bbai aaii eait i plotKHlng rusCIgi Dat was Ut vargetra flLUerd ziJ ztdbt Zij ileed em po D om op te etaan maar Btarvel naekto hmr noc te übivm UflBen Lw kameufcr la tn u bi do aeer awo zei zo Ik vmtotk u voor van naolit deae kiiwr 4l ia wm mm baat ZIJ kon de z tfbawuate wHjze niet vtTgetcao waarop mevrouw Soaa4ett hem Ai blind had ot cMokm ett ook dat ttwdfve néacfele bleef baar bij Het was bra mooi dot bij nu afkeer v a baar ifdieMi te beMwn maar er war daakxdi en tl f ir veeat dat To wa zij In liftar zU4 verheug over den mlnaiCSiteadea toon wawop bij sprak Bij sio g baar opiiii rkzaisn gade toen xlj 0f een oaoape plaa oom en nam d nfmaMaiF wmar di over baar wa gekomen Heeft zij je bang ffwiaaitt zei hij Ik cdirok irej een beetje m Ik benbaag dot zij werkelijk zeer ztek ié alj waa zoy kMMleUJk Meey Siet bli eker dan JIJ nu bent Vaamm wa je In vrede ioaaB no nlc naar bed dU uur van dea naobty Weet leboa laai het U Half drie ean allcrvreenalat uur voer jo i om op te zljal Dat kan Ik ook tegen iou aegceo wi met een nau w günitoel a He Ik rookte uog wat enne aal nofi wat te leaeiH maar JIJ f Zi gaf hem geen antwoord nuuur bleef zvti gfnd mat liaar trouwring spelML Ën wal e o vuur beb Ja ook nog t eeu door HT naar te kljkeot aoalMuaad n rti bovrieaeo Hl rakelde M voor baar p aoogaad aU biJ kou en na vaat lavan en rtof $ nwaki te htk m Mg het r tainoltjk pre eiiiabel alt flaé alu 9en Hble f zM heei kakn aUtae m w vattelijksoo atl dit MJ r ikb eogwiMt J ziet Ft veraohrtkk ttik sleobl als zr hiJ tMi léoHe gfe naar haar tnm Icpdc zUn hMMl op haar adiauiar HU scheait er aan Meibi zë se met een èu m kuehl 7iJ stoodE op ala om akiti am sljabaul tt oaKr kk n a ging kwijnend Mar baar loUetufel vaar zij gedaohteloa detleeebJ i en dooejes en potjen verseUe dtow op tonden Zij vraa zoo weinig sMiaelV gelijk da IdJ er aagi van ward tl haar nAar de lifel volgie tt I Ëiüb vim lateo titi mij ItevÊK wal je gedttreoda dago tame zei hij iQadaaht aai e tertaf Onlaoht Hii hfriiaakje Iwar WttOr dfln oonoodlg MUe Em diepe UoakMun ov n zijn getaat Aan Savaga Tivag biJ oowUlekeurte ülj oaarteUe toen dl raag h m ov de Jlppen kvaa bwu eti inaaj gmdt mo t lijj nu vtvttar af ehtsut bcH U die aou opneneib Zij UlftI vt oiiter votmaaAt onverBohlMg der Uaarbiijketljk had il d wwkelH k btvtoeling er van niet b ty pt n 0 lkl rtl i4 te Waaraan dan UeM hij aan Aan h4 verteden de oule imlf pa dagen am lady Mary m an Zg had baar gelaat a fewead ea wk 1 liaar oog veer op bet inaMUoa dMzij op de tafel bid toten raUaa m at4HNI afialoa tuebt legde ilJ haar baaAarop ala on het I veriMrfen m eool teella baar birr da ihgwa Een overhaaste stape VertaoU dtxkr Merr J P WEaSEUNK VAN B088UM ütdnk TarbodA W t I er vro g hij m Ka zae h l de rowloo op do lb ii pö uHgeitrekl gftstetle en ging er vlug iiaar toe üar t i nam ft eau d © ooloffie bevoohtlga daatmed mevKMw So rl tt B voor ooM terwijl WHotheSjey 0 tamelijk on l ii ilge wijze bau benden wiaej HaJ ik ijMaa wat brandewijn zei b l m Uij ijM i j j ji u w biJ de levankKKa bmieu Bea eu Ijlde ma zijn eigen kamar ÏC ïr l J rn b CfT h ZÜjIi 1 weinig ia h gWrtriJk rod ta l yj l f rde wez A o zV urtll Ie t terwijl zg nu vaaib Mh t fii overeind Bja Ik h u reo al te veel last bezoirgide li m latÈtte zwaiijtjs ik vi mot HttI inlj ovorkwaia ik voeUu iiuj d u geltoelen avond bijBOader ovw spsiiuen eo ik deuk dat het tot aeu uil ar Uiig la gekomen toen ik ia uw kAi i e kwfiiiL Zi had iM d en eeratm Uèk opteeOeiijk viniiedem Marvil opi iHJW aaa te zien ziJ t lUl lantfzoaait m klB Wlj 4jk mei mofitt op en toen Maivtïl baar de liaad riiktL om haar t bulp i dalatide zij zidit baar laiiverMul U rug Qoe ti iwdu tk dank u zeer zt zg met een poging tot beleeldheid d e iiAuuioben helile Zij nam K i iiotUle van WriodMBlMQ die buUenp vroon dlankfc itir wnb voor die lomplield eti ging mt4 ioomen zwarw trad raar de deur Marved nog atcvds Ator een v ng gevoel vait Qonwt be vaogso keek baar na totdat zij baar twar eigen 4rempel zug overaubrijden kwam ntet een iekt n zuoltt r bmnen en stoot de deur Wnolhe it aüoad op het haad lkleMyo met de ban den op den rug zooals mannen datdben wannleer zlj zeKs uit de wrt yuurefcoed vot n KW LI 0 J u na wug Ie komeiv a tam n ji kre zij met beaoi llKM l B 1 T I HOOFDffTUK XiJlIIKeti t Ui ki nocin Ik bc aterk8te atuk dM Ik ooil zag Ik hoep datz j du volgende otaAl ate lü weer eeivan fa MtMvalba of flaovMi aal krij en o wsjt bet ook sij ar haarvoor teUfac de kamr no teawnd andeM zatuitkteen I e Marre H t m wm êm bM iffvw MMÉti 1 i jx AKito i