Goudsche Courant, dinsdag 7 oktober 1919

hem door de raffeering werd opgedragen Deae verklaring komt wel wat laat Berchtold w st er verder op dat men blijkens het roodboek bet besluit vao den Weenachen ministernuui te Bariy met ongeduld wachtte Uit het roodboek blijkt otik dat aan TachindEy een aanmerking weitl gemaakt aangaande zijn lau idieid Uit verMhtUende documenten blijkt verder dat keiter Wilhelm en andere toonaangevende pergonen in DuitschUad niet allMiii ensgazisd en trouw aan den kant van de monarchie stonden doch Ooatenr k Hongar e celfs aanmoedigden om het gunstige oogenUJk niet voorby t laten gaan Hen wenschte meer dan een einde te maken aan de revotutionnaire beweging in dit land en men liet aan de monarchie zelf de keuze van de middelen in den stryd tegen ServilL ÏKiltsehlandd scheen er bovencKen door diplomatieke mededeelingen zeker van te a n dat Eïngeland in een conflict op den Balkan niet tusachenbeide zou komen zelfs indien Rusland en dus eventueel Frankrijk er in zou worden gemengd Engeland had volitrekt geen luHt om voor Serviji of Rusland de kastanjes uit het vuur te halen Men bemerkt Berchtold tracht zich schoon te wasRchen Jammer dat de Duitse ex gezant niet meer tot de levenden behoort Zyn mededeelingen ronden hoogst beteiq wekkend zyn Over de voorgeschiedenis van den oorlog aetiryft de vroegere gezant te Weenen graaf Wede een artikel In de Hamburger Nachrichten Hij doelt voornamelijk op het bemlddelfngivooTBtel van den KngelncheD jniiiiBter Grey eïi zegt Wanneer de Berlünsche archieven geopend zullen zi n zal men zien dat von Elethman Hollweg drie dringende telegrammen naar Weenen heeft gezonden en dat de Daitsche gezant von Tschirsky ingevoU ge zi n opdracht zich zeer nadrukkelijk voor aanneming van het voorstel uitsprak Graaf Bftrchtold liet hem niet merken dat hti niet van plan was er op in te giMUI Graaf Wedel schrijft verder Wy kunnen nzen uondgenoot het verwijt niet onthouden van jegens ons onoprecht te zijn geweest en 008 met kleinigheden n zijn netten verstrikt te hebben Wij zullen niet ontkennen dat er onzerz ds verzuimen zijn gepleegd maar fouten zijn verklaarbaar Het is na de Weensche diplomaten gelukt de gehecte wereld te bedriegen BUITBNLANDSCH NIEUWS FRANKKUK Geen dienstmeisje meer De dienfitboden noo t ia in PrajiJcriJk al even trg als hfer te lande Een goede huip 4a de huiahoudiotg ie niet te krÜfcem voor geld nooh goede woorden 4 e staking der dlenatboden zet Louie LatzanuB hoofdredacteur van het Paruache daffblad l Arenir bovon een artdket van dat blad aan de kwestie der d ienfttbo en gewoel De heer Louis I aiteanus heeft het opgegeven om nogj een dienstbode te kriidren HU denkt met weemoed aan de tiiden dat KU dienstboden ha l weggezonden Alnne omdat Ze het eten te vaaik verbrandde Mane omdat Zr luj was en steeds sliep Clotllde omdat ze sigaretten stal en oiïbeschoft vra i Hij gevooelt zich zoo inschikkelijk geworden dat hij thans Aline wel de guni t zou willen vragen z jn eten te komen verbranden Mnrje om een paar uur per dag tn z n keuken te komen dutten Clotilde om de sigaretten te komen rooken die lul zelf met de grootste moeite t en hoogen prijs bevnachtiigen kan en hem naar harbelust onbesdioftiheden toe te voegen Maar waar ze uithangen weet hjj luet Ze zajn zeker allemaal het een of ander soort lufflrouw gowordem met een hoed en zonder Bchort Hoe het zU hU had een plannetje gemaakt het stoute plan om hjet zonder een dienstbode te sbetlen Hi schrijft Het eerste punt la het eten koken I at kan opgelost door naar een reataunatie te gaan Maar men zal mij nooat kunnen w amaken dat e4 n koken zoo scOirikkeUijk moeilijik is De domate meüBJee leeren het in een paar weken en ik zou niet achter het geheim van het koken fcumnen komenl Dat ia onmogelijk Ik zal dus zdf mün eten leeren kookem Tweede pont het vegen Is dat moeilijk v en Neen Is het vermoeiend Neen Waarom zou ik dan zelf niet vegen t Is een kwestie van vüf minuten Daarna gaat men even met de stofdoeik over de voor terpen in de kamer Men schudt den stofdoek door het raam uit Dat ie alUamaal werk van niks Derde punt te tapijten ecAioomnaken Daar heeft men verschMlende Ktrten instrumenten voor die men slechts met onverachilUghei over de tapijten te rollen heeft Vïerde punt de maibels wrijven Dat behoeft slechts tweemaal In de mauid te gebettren of zoo men wQ zelfs veel mdnder vaak Hen doet wat wae op het hout en men wi jft Wrijven ia niet moeiiyk Wa op het hout doen ia ook niet moeiUlk Vdndt men het een beetje onaangenaam voor de vingers dan doet mm faawtedioenaa aan Vijfde irant het bed oimafcen Dat b soo kinderachtig gemakkHi dat kinderen het oip kofftaèhooi zedf moeten doen t Is een kwestie van vijf minuten Wat blijft er over Kleeren borstelen dat is niks Schoenen poetsen dat ie nUu De veneten waan n ook niks Maar er blijft een verechrJdceJifk ding over Dat ia t va waeoeben Lwer la vaiaelle Vaten wasechen ia afatootend Vaten wasaehen ia viee Vaten waaschen dat is het inadetpen van de meeste weëe en walgelijke geuren Het Is leedijke reaten zien zwemmen in troebel water Hier verUee ik den moed He weet niet of Ik bereid ben vaten ie waeaehMi Gn zoo vraag Ik mü ook af of de whnk die aan de dafnes ioigeboezemd wordt door het ventoijnen van de dienstboden niet aJleen hierdoor komt dat ze ii a d vaten moeten waaadian Maar eoiiSn zou er dan niet een uitvüider kunnen komen die er in idaagde een machine voor bei vaten wnaschen uit te vindenl De voorspel dien man een fortuin Hij xou hondepd du nd van zifn maohioee in een maand verkoopen en bovendien als een weldoener gehuldicid woorden Want Ahne Marie Gotilde bedo dit wed op den geMgaaden dag van de oUvindfng van de macwnc om vafcni te wnaBchw zult gij al uff prestige vaitiezfla en unnaod zal u betreuien GÜ zult in onse herinnering noc hechte komoaohe scliimmen Eijn Maar in aftrachUnff daarvan Woningnood Guifdwitl de algemeeae ineiwcteur van den adminiatratieTen dienet van de prefectuur van politie te Parij heeft veiïdaard dat er t9 het oogooblik t Parijs geen enk e woning te huur je Gedurende den oorlog zijn meer dan 30 000 vlucitteHngen sich te Parüa komen veetigen In een bijeenkcnuat van huurders werd door Levaaseur kamerlid voor Parijs aangekondigd dat een weteostwerp op de socialisatie van wonditgan in studie is Men streeft er naar een ontwerp te maken dat huiuders en huiseigenaren voldoenóng zal gevcBi Deze Uuatste b zonderheid doet v nnoeden dat het wet eens bij dat loffefiijk Btreven zou kunnea blijven Ifull van onderwijzera i iihaoheii Frankrijk Leihé heeft toenadering plaat VoLjena bericht uit Home hfl l fn dizo boidp landen pen definitieve u T0 UconiBt geeloten omreat den mil vtii oodiüTwijAkracb eti tiuuchfn de beide latideii DiizfoviifoonitoinL la voornamelijk tol taml geliraoht dTor den Fraiir ac l cw gezant te Romi Deoe nüH van on dorMijakraohteii wordt jSBeardi op deorlicnninig der iiooézakflijfcheld om in elk i i Unjic iindua naunkouH kcmüs omtri ill lit t amkir land te Viv preldcn en 0 i de wenRchBlijkhedil oni tufl ohen de 1 1 lj volktMi tHvn rtoort genieoiKiobappelijke liUi Hittiuele cfT lo olieppeii Men wd lotiT d ïxpn ruil aan do Frama on llaliniuixciio leorarnn en ouMierwijzeo si uit aHi oml VwijfifkrliigeBi nia Mfa in den vii i JihIo opdragen di hen In staat zullen Hti la U lol een voWoend lang verblijf II ceji iu ccte tudlle van de bovrlende nFiiic Ook ziilteni door dezen niU wetenhcl uppcjlike oiidarzoek ngon waarmee de ii l rrd ü dar Uviip landen zich beeighoutlf 1 en die voorftL tM Lr 4Crf ng hebbon op i ii ge flii Kt nJs tl r letteren d T wc onsoljappeii im der cuHiiur van Italift en Pniikriik vergleanBJ kdijkt onieiL Bohal I l il Ut ondérwlj tkraiChtcn kan deze nul K Ii ook itkiBtrek ki n tot de Mudenten I ll ii iTliuifcii dw ijpocpte inri ohÜQgen van o dtr ljH Men verwacht van dwe overt ikom t pen zeer © oelcn Invloed l e h p r b Q u w der m ij n c n Dr xmmdBRii vhci l uil oho inijnbouwkiHidiffifm die een tichtd xw Noord Frflnkn k doel Hctial den tijd voor don herktuvi dtir iiHijneit Ift de mefeit oorrtetijU fi legen hnrlrtreken op twee jaar yoor 11 in het westfü op zr 4 acht jaar I i l ViUTiacdie nujnliPBturi n IwA mmi reed s villi digi pUanen owtHvorpeii DUITSCHLAND Z o 11 li e r e I e c t r i o 1 t o 1 1 Stxl vt flatennjorgen vro ifl wegiens ko ii eljrek de towoer van rfeo rieiteit tn dl Hijii PttUz geiwH geMraakt Ook des ti iohiH wordt gieen trooui geleiverd Toni i ül o InervMii 110 1 ale labrieken M iiiifl eiiz ill do 4ieele RijnrPa ta bÜI Oo rln oourant TL vpiraa iijneu niet econoniiHche gevoiig Mi hieirvan zijn nut te effz eiu Zooal be endt I wordt d Hijn Pailt van uH het Saarbekken van koful voorzliMi Do produfide van datmljnlic l lien lieert lnjna Ï H niirft a1o vrfviegi peil bereikt oo lat de koleii katai itrofe aJlóen 0 1 traiUïijOTiinoeihjklieden kan b€ ru ten Pure o n g o w e II i c h l e gl a t e n Hii di het preiking in den KljJ airaad der lu Kiooling van den lïijlcaimnieter voorfinai Ciën werd hij dea post van 310 mil IVcKia niarli voor liel onderbouSl van de l ev etiingfltroei on det GealUeerde en Go0 H iW ieiTdm inogwidJiwien m leg 3dee4i dat lot nil loa In cfeca tien meandeuf de Fnleiltv Hïti lSS OOO inark h A beeteed waar an tol n ig toe oiiiJinks herhaal le aan ii gi n g eii reikeJiingen werdja overgel fld M ajLne r Iw getal bezetting roept n tiitt vfViT iert inoe gerekend wor ten op eeiL iMi tjaarlijkKKïho uitgaaf van Wil iiiiÜioen Voor de hi l9vt tiiig der ionr booamnif ie d r £ ntente H endkaden van Otnober tot April wast vl lmilIo n noodig en e n evt n groot liodlrag voor do hiiltve ng wa de ooiniiiii90re van toecttebt lier ieaUitcardon Voor dea senkoop van terreinen e ten ht iioe vo van hw onder d k lirengen van de beeetttagistro eo lil Rijnland wordt 30 miflloen vraagd hetgicen eohlpr volgen do tot duaver o gedane etn Arln pin bij lange sa nigi m kiende zal zijn BELOM Herjitel der LeuvensohP bibliotheek li AmH Hka te en oomttA gevogrmd om g k3 i te verzaniejen voor hot beMel Hn do bibliothetdc der LeuvenAohe taooge cltooi Aan het boofd stian tai van Invloedrijk e Amerf Otoen die zuUeu traobi u oeo kapitaal van een half mQlioen dollar bijeen te brengm Congras van gadeportoendcB Te Bergen is een eongrw van gedofïorteerden griiouden Veradiüleode eiBcben werden genoemd Toomvnelijk oen lioogere BchadedooaatelUng van dé gedeporbeerdan door den Sta t Namiddags trc de stoet van gfveer 16jÓ0O gedeporteerden door de atad Na de batooging wanlen sif door den Minister van Ooriog Maeaon tocgetpTtüan Deze vroeg den betoog n faanw eiadien niet te ovwdrihm Da finaiideste toestand van België laat niet toe aan alle wenactien tegemoet te komen Men moet wachten tot het land hersteld is en de Staat in de belastingen de noodige huiplsroimen kan vinden tot de betaling der gevrugde Hchadetoosstelliogen De betoogteg had een ordelyk verioop SPANJB OveT troomlngen I ezer daipen maakten we mekün van overfltroomingeii in Spanje De nadwe bericMen over de gevtrigen der overetroo iiiiugen ten gciwlge van da oniscttende Mormen bUjvMi onmsltbareodL Ken oorlogaechip heeft bervel giedcregea U i flpoed fp de grootst inog dijke hoeveelheid IcAfianxniddelett kleeren enz naar C irthagena te brengen om verdeeld te vt orden onder de MaohtoUere ia dioatad ej onvrm ing Verder zijn maairege en ge troflen omi j raan en meel naar de gelproffen streken te zenden Pereoneel vaü nJlijtaAre bakkprijen is orer zee naar ai U Q geina gedirigeerd om brood te bakken l aar alle verbindingen verbrökfu aijr l Kt men voilkomen In het duister over den Ijestand op het plattedand Tot dusver zijn alleen berichten binn m g Uoiiien o ep AJlcinte Carthagena en Vale ioia waar de aangericbte schade zeer aaiizienli k U Nergona i zuiver drimkwater te krugoni daag a le gpleiddoigen zijn weg ge iagan Te Alkwaite zijn vijf dooditt 10 arthaigena 18 dooden gevonden Inde cerMe ad zijn vede buizen Ingestort TURKUE De kabiaetmcrlsle Zooaifl readH geeei iid i Damad Ferid uttM ZIJ geheele kabinet afgetreden ifii treedt af omdiat de naiUonale bewogiiu die door MkiMala Konial in Kl a iiJi ihltigtlok t is on waaraan Envar Pa jfi ook wel nil vrwnid zal zijn zioh bliiU nitJ reSdV n Volgens een eohattiopg zou Mwtafa Kenial 300 000 man Wreengefcracht hol ben D VA Blohaéilngl Üan overdtf Ve zijn smar hot i zeker ded bij aver wn holangirjjke trofpemnaelit Ijesoliikt waarvin de wwk7AMnheIdsfc ier zich uitfltr rt tot dm gtv Mt dier Griokadhe ocoupeÜez iiu iu de iKiurt van Smyrna en Aliin aiin den eenen kan oii aan den andecnn kant tot aan V lg ii til laatH o horichteiii to gMieiraal All lïlza l Hja belaW mc4 de vorning vmt H n nieuw kabinet en Said Mölhai benuiiiil t t SSo k oei i ïin BINNENLAND NËDKRLAND KN BELGISL De verdragen van 1889 IIH H N meid uit ParMs d d i Oct 1 ertimnisftie van 14 zal op 9 Ootober te Parii opnieuw bet onderzo ter hiwid nemen vaat de kweafie der verdragen van 1S3Ï Zowtó bekend zijn de NederlandHebr oigAraardl loh Zaterdag naar Parijfl vfftrokkwij do Bnlgtsohe afgie a ipdlgiflen hebb ii Zondoig norgieaii Bruat el verlaten De irfand der onderhandelingen Bnuwrtlwhip redacieiir van de Msb BiiiM tt d 4 d zor De L4 re Bedgique dl gisterem de opzlMiibaresidfj medrtlcrf ling ein heeft gedaftu over lien stand iler Noderfandsoh Belglfiohe oi lerii in lelUigi B Kl hy eeTt vandjaeg roet fitrrtr Hprekf ndo 1e ler het voJgendei liodcht Samni ii bladen liebben de imlictfitinijeii wvillco wil giR O rerfi ovetp de Hol 1iiiinq4i kB t gi rihe ondierhaindcliingeR gjepublieeoird Iteblicn moenen in twijfel te moeten trelüien of Ie verbeieTen iqi liet belang van het iMid he Tifnu eo w 11 bel d at wIj de jiÜAtheid van o nzo inllehtingiw moet i bandbaven n70 arfiïfvaardigdien hi hben ongetwijleü du argumenten van Holland weerlegd Miaar het i helaas een feit daiL lumstandpiini niet overwoMi ti heell noch tegenover dm lioltan iHelw rejeeringi nooh teHeiMjver de goditleerden Ue Mo ielde zwi voor alle oorlogeoporatin van Bolgie ge 4oten Wijven evenals in 1914 Men mag noohtówuï verwaohten dit Bel ë in ooriogw zoowel ale in vredoHi d voldoendö waarborgen zal knjgo voor zijn bindelseciheepvwact En zells jp dtif piirit heHben wij vefve van voldoening gekifP en Wto lo ih ziet ndet in voor hoeveel verrfohillraide uUleggÜngea A nwties van laveneradddeJenvooczienÜlg en ootflo ï benootlrading vaitiaar z jn Men ifelooft Wer nu dwt do Libre Belpit lie liaar medJedeeUngton uift officieuse bren li 41 ontvangen en dat due de kM tie gehectl volgens den NederlandA hen zlu zntkm worden opgeSoM De saak van GroenmdaeL P N Venl Crt meldt dat n dr Ifenrl van Groenend iel m aanklacbt heelt Inptediflud tf m kapHaan dr Krijn te Vjilkenbur omlat deee hem kindiverrader fi enoeind zou hebben De AmMlkaaBMlw gesant te Den Haag De he T OerreH de genatkl dw Vereenigde dlal n te Den Haiag heeft zijn o4 p ag vea ocA t daar hij nUsh oa een 20jsrig n deost iilt de diplomatie wenscbt lemiï Ie trekken Steenkool nlt DnitscUan Naar do Jktsb veme€frt zal tiet vervoer van ateenkDol van uit Doksottland belangrijk worden d ebreid In plaats van twee Etm reiiien tullen l i4 week dagcUJka viit extra l elMOvJa pjt merik worden Ingelegd voor bet ver vwr van eteeukool Dl dagdijkwha aanvoer zal dertialve worilen verhooiBi in ongeveer 2fiOO ton z odai de totaal aaivoer p r düc 4300 te tnl bmUfWt INGEZONDEN BfE0eDieKUNG1iN7 mo KOMMIES of POLITIC ABIMT wil worrfaHi mant t r t a4laliaIrtIngMi raoM kli P BOKRp iMinrAiiMMrënni 4394 5 Crediet aan DuitsdiUnd Het HW Terneemt dot de Dultache mlnif ier van FfaAniciëa toen bii dez dagen Tepte van een v duInroYereenduHnst nv4 NederkMrl waarediijnUjk doelde op een zoo guiin tot tand gekomen tramtacui tuaecben de Beiaafache PetrolenmMiJ en Petroieiun ï akauf QaaeiiftdbaH die op import A an petroleum in en export a inachinerie Hi uit Duitsnhland betrekking beeft en waarbij aan Diülsche dehitoLwe een crediiet van 12 mlllioen wordt veretTf kt Er zij n intueacbeoi reed0 tal van overeenkometen van dien aard atieHloten tot een totaal bedrag dat het genotmdfl vor overtreft Op 2£cb zeil gletiiomen i8 dit etohtier voor zoover one bekfnA de bdani ijkste traneaide Er 7 1jn wedert eenigen tijd be p f kingeit van zeer veel wijder f edikio aan den gang die zioh ecfliter niet bepalen tot oredietve rlPending door Nederland maar vrafltrbij Ncdorlandtocfhe bendrideiliïigj een Vroot r 4 speelt Antwerpen Rotterdam De Airfiwerpftobe Wethouder Straiufiö die eoii atudiiareis naar Ani erdaim en RotterJaiu heelt oTijlieoiniO nen heeft aan een pcr te jfaawoQedi e r verkkard OngetifUrekl hel ben de henoen van Aiositardem en Hott rdam him IrulchJlngen tijdens dan oorlog ontwikKeldl terwijl Antwerpen tot Merklooeltedd wafl giedo T i Doöh de voorrtjrtrong welke zij ivldim hoblten verkregen Ti nBl hen nog njt op hé peil vma oiti haiv enfl Wanneer we on diis haasten Jwt plari van vóór den oorlog lipi n ffeade Ui glroote majriliefno werken ten uitioer tti brengen indien wij on vooral hasiflten kaden aan te leggen in den l oi h vuji Aufttmweel hol ben wi i idets van onao oanonjrentcn te iTeezen Wat de uitnufftiiiig nwt werkiul ien b3 treft htwft dt heer Strauwrt kunnen vaet tf llcn dat het lieg nsol v n het monopoIh van het gjeinoentebHStiiutF gelijk dit In AiitwiVpeii tja iaat ernriige liezwaren heeft en dat het voor bepaald geoompliceerde en koK barff werkitnigejn l eter 1 dem aank TKip n eTtplolta4ie er van aan hot partienliere ïnitlatJief ovar te ktton Het wetwntwerp ter bestrijding van de duurte BÜ de Sèaatflcommieie iBzake de duurte ia inoverleg met het departement van justitie een wetsontwerp met betrekking tot bestrijding van het onredel jk opdrijven en hooghouden van prijzen in een gevorderd stadium van voorbereiding In verband hiermede hee de commissie zich eenigen tijd geleden met een aantal vragen o a nopens de instelling van plaatselijke duurtecommisaie gewend tot de besturen der gemeenten met meer dan 20 000 zielen terwijl een comminsie bestaande uit den voorzitter prof mr Bruns het lid mr van Ketwich Verschuur en den secretaris mr Fontein naar Londen is vertrokken om zich nader op de hoogte te stellen van de bijzonder heden en de werking der Engelsche Profiteering Act De salarisactie der kantoorbedienden 1 MamonweT king tiieadien de 4 andelijke Bonden vtui iHandd fta Kantoorbe dddiden 3iiei ook met deqi R K Bon va i Handt Ih en Kai toqr1 ediei len St Fr noiif oiii van Astt fls te tot stalod giekoinen Voor hei vervolg werken samen d AJgemeene Bond Mierciiiriusi de R K Bond n de OhrWlelijkp Vereeniglnig te zaii ern teflende bijna 3OX 0D leden Vermogenaanwasbelasting Het bestuur van het Kon Ned liand bouwComité heeft aan de Tweede Kamer der Staten Generaal verzocht het wetsontwerp cot invoering van een vermogensaanwaabelasting niet aan te nemen Wordt het bedoelde ontwerp tot wet verheven zegt het bestuur dan zat deze belasting slechts drukken op een klein gedeelte van hen die voldoende draagkracht bezitten om een gedeölte van hun vermogen aan de schatkist af te staan De grootste vermogens die toev llg in een tUdsverloop van drie jaren geen aanwas vertoonen blijven onbelast En evenzeer blijven onbelast de vermogens die hun aanwas hebben verkregen in de jaren 1914 en 1915 al is die aanwas ook nog zoo belangrijk geweest Een bond van belaatln talera De Am tEtrdainf c3ie advocaat en pffocureur Mr 3 H van Perleteln liecCt alle belastingbeteJere opteroepen tegen Donder lai 9 Ootobw iu het Gebouw van Kun Rten en WeleoBcheippen te Ut et De belanig ejlingi voor pftan moet heel gb oot sljn Door Intensieve propagaola vü de Bond dt NederkmcbsGiw belaetiaglbetaiera organiweren t t esD macht die de Regeering tot groote zuinighiii dwlnglti zoodat alt belaetintg etalcrs tegen nieuwe aaasdagen worden besciurmd De Hond wlL of den druk der beMaaode belaelingen vertlohten en aoht dit mogelijk door veikoop van enkele voor onei aibelohiut waairdkfoozie eilanden onzer Weet of van Suitname Atfe i lafltinghetïkrd heltben toe pngtot de vcrfftdertngi Dt vergMüerlne begin e morgens om 11 or HeoitarcaKK on lMirai De Min v Landl onw heeft net 8 Oct tecatn kkaa da beaehiUdngw vaA 2 Mei 1918 voor zoover deze betrekking heeft op de instelling van Hooibureau s van 17 Juni 1918 van 16 Juni 1918 van 20 Aug Iflig en van 2 Juni 1919 alle houdende benoemingen van leden van Hooibureau s en aan al deze leden o a de heer A van Wijnen te Gouda eervol ontslag verleend onder dankbettüging aan ieder voor de in zijne functie bewezen diensten Benoemd zijn tot algemeen liquidateur van alle aangelegenheden aangaande de Hooibureau s W L Arts accountant Roggeveenstraat 191 te B Gravenhage en tot H uidateura van het Centr Hooibur en de Prov Hooibureau s vijor Drente Gelderland en Noord Holland resp de heeren P Jas Dubbeldam W Kap Meppel en H Klaver Westddijk Alkmaar Voor den eersten vlieger naar Java Officieel Bij het departement van Koloniën ib van den gouverneur generaal Het volgende telegram ontvangen Indische Regeering loofde ƒ lO üOO lut voor eersten Nederlandschen vliegtuigbestuurder die vuor 1 September 1920 van Nederland naar Java vliegt binnen 14 etmalen Uitkeering aan gemeente amfatettann De e £4nemitcraad van s Oravemfaagcr heelt glRleren aajig niomtib de in pöJJende voor Siellan toKi het ulikeeren van eCHi bedrag inet iiK aan de geaneente aartbtenflfeni en b anibteiD en de d axmieiie noiodzakeüjk geworden belfistin varbooglng Gemeente finaneiën il viiriMtoi mei htxt lutblijreii vam resullalen van het onderzaek der Tweede Kamer en het overleg met do regeorfaig Of treffpind bel wct wwiitwerp Jt verruimi tig vin het giMnoentalijic bdRtstiaggefoied et het uitblijven ook vaa een wetsomwtTp tot tweede nitkeerimg an gemeenten uit do opbrtTiigi van de Oorlogfiwtnatlieketlnig h iif fï de direoteur dn r Ver van NederlandBclie Juniwmten oen onderhoiKl gi hid JiM t Joiï mini iteT van ïlnamctën De Me iedoeIii gm der VereenigSjjg melde i daaironitrent Di nJniiiter deeft iiiede dat dö o ala ngs door de Rigieerlng ontvangtn nota der eommiHftle an voorlwreidlngi van bet wetsomwerp lol wl zigingi der Geoneentowet verxuiMiflnig vain het gemeetiitetijk belaetinggebidl eer ftdwflgh zal worden beant woord Daarna zii spoedig monde ing o erlog iiwi de e tnniiflsle plaali he jbo t Tiir zak an een tweede iiiftkeering aan gemeienilen iiit do opb remgBt dor oor lo H nt t1n liiiiiiiig wolko ditmaail op anderei grondslag wordt voorbereid op zioodanige wijxe dat meer eeoheid in st lsed en ttiepafiKlngi gewaarl 0 grii kan zijn is de Iïo geeirli waohKHidi op advies van Oedepnleerde Slaten Do IVr eerlngi wensohit met helde zaïken allen spoed te betr ich Un De Mimwter acht be ondanJts de ereSvhie flfdotviing der Sftlatebf srootingi voor 1 20 geenssii ifl uitgcsAoton dat overeenIvomHtigi zijn verLangen beide ontwarpeji nog dit jaar in openbare bedtandeUngi zullen konten De Journalisten en de Arbeidswet De Ned Journalisten Kring heeft zich met een adres tot minister Aalberse gewend waarin de wenschen van de journalisten ten aanzien van de regeling van den arbeidsduur en de rusttijden worden kenbaar gemaakt overeenkomstig hetgeen daaromtrent op een algemeene ledenvergadering 21 September 1 1 gehouden werd vastgesteld Aangedrongen wordt op invoering van den 8 uren dag als regel Erkend wordt de noodzakelijkheid van een iangeren arbeidsdag ala uitzondering toe te staan m n voor verslaggevers Gevraagd wordt een bepaling waardoor bij bovenbedoelde uitzonderingen de rusttijd moet worden verlengd Verder worden in het adres ie volgende desiderata geuit Een korteren arbeidsdag voor hen die nachtarbeid verrichten Geea permanente nachtdienst Geen verbod van Zondagsarbeid Zaterdagsnachts om 12 uur eindigen Een vrijen Zaterdagmiddag waarbij echter uitzonderingen noodzakelijk zijn m n voor verslaggevers die dan editer een vrije andere middag dienen te verkrijijen Regeling van de rusttijden is noodzake lijk een wekelijksche rustdag dient gewaarborgd te zijn Wanneer journalisten een Iangeren arbeidsdag hebben gehad dan den wettelijken normalen dient daarmee bü de regeling van den fusttijd rekening te worden gehouden Ernstig wordt aangetlrongen op regeling der vacantie welke op 4 achtereenvolgende weken gesteld zou dienen te worden Partijbestuur S D A P Naar wij in Het Volt leeen heelt de ergiBd trIni9 van het piirtijbeetUur van de y D A P welke Zaterdag 4 Ootobcï gfr houden werd beelt len aan de aWorfiQ mei te deè4 n dat het opriobtcD Tan eoiJ umeitteQV reenigiiigen ter beBtrijdlng ii de duurte ate van een ondeugdeiijk mriddel nwM wonlen afgewezen Be i ten werd de oud bsoldbeeiluursloden TBu den thans onU oiiden Boijd van Dienstpfieiitigen nit u noo gea zlcb ató wl lawnconMmiwfft te oonetótueeren met de bedoeling voor de belangen der SN dMen op t komen B spxe iingeu wwdeo glavocitil ower bei militaire tTOiag tuk mede in verband met den Volkenbond Het partsjbeetuur is van M rdoel dat de atellingnnnlng van dea cival defODontfcV ten op clite hlsrivaa bij uitsta een vraafftuk ki v n tntwoatio len aard waarover de beeHsakig nu et voorbehood Uijven aan bei oonggeeivan OeniStve Ttauai een bestteébc yoor on Uiui te nonen m dim iMtarie Ujk M partij bcahitir uitgeflioten niet alleen om rcleuon van goede taktieik maar ook otndtU do inAerDationaile eaoinhoaclaheftd m dozen vóór akes nmet giaan Ot eacht meun el wedk s ndpunt de partij ooit togH nover óetk Voliceaboni en in zake het imütiure vraagtstuk aa ioaemea aobt het perUjbeMtuur de opdrljvin Inplaate van verminderina der mllkairo la en door de tegenwkKinUgio regeering in ona land een uildaging van de aiMdoralcleiaBe De afde iingon en federaliea der partij worden nirgeüoodi Mert yen protestmeeüngja en vergaderiDgeo te bel towi om ettt algelueeile verzeitbernqgang tegs dit drijven dearegeerLOig te wttitetenimi Luchtvaart Amsterdam Kopenhagen in 4 uur L JtaLaanöOliB De dienst Londen Parijs tklliirendo de ze i weiten dat do lucbtr dienst LofkdenParij thans duurt zijn H3 vaii de H V luohten g ed geklaagd GUiMUiïMGDj BEUlCUÏiilN De bakkersstaking in Amstontam opgeheven Gistermiddag hebben de besturen vam le patroonsea vaa adie werknemersorgam Saties langdurjg vergaderd onder voorzitterschap van wetihouder De Miuranda Ten slotte IS overeenstemmiing g cregen over het volgende voorstel ter beëindiging van het contiict on het bakkerabedrijf 1 Omtrent de vraag of en m welke mate iiet door de patroons aangeboden niiuumumloon van ƒ ÖO per week geldend voor de gemeenten geplaatst m de hoo rste Idaeee volgens de ontwerp overeenkomat moet worden verhooigid in verband met hetgeen in andere en aoort gelvke bedrijven ter plaatee aan arbeiders wordt uiibetaald zal door de commissie samengesteld door een gel jk aantal vertegenwoordigers van beida partijen met een onpartijdig voorzatter uitspraak worden gedaan een en ander zooals jis bepaald in het eoncept contiract en Ie voorloopig vastgestelde looosobaal 2 Deze comnussiie zal ook uiitspraak moeten doen omtrent den arbeddsduur van de broodbezorgers 3 De Commissie zal zoo apoedig mogelyk Uitspraak doen welke uitspraak terugwerkende kraohit zal hebben tot 1 October 4 IPiterlijk 24 uur na de uitspraak der Commi i e zal de collectieve overeemkoimst en de vastgestelde loonschajal worden jfceteekend 6 De staking wordt onnuddetUJk opgeiieven 6 Alle sitakere worden weder aamgienomen en op hunne plaats aan het weric gesteld Voor de broodbezoigere die op stuk werken werd de volgende voorloopige regeling getroffen De bestaande loonregeüimg blijft gehandhaafd tot den datum van ouderteekening van de collectieve arbeidsovereenkomst en de vastgestelde loooecèiaal waarboven gedurende dien tijd dezelfde toeslag zal worden betaald als aan de bakkersgezellen zal zijn toegekemd De afdeeHng Amsterdam van den Bakkersgezeilenbond heeft gisteravond vergaderd in de Beurs voor den Diamanthandal Ook het Bondsbestuur was aanwezig Het bestuur advieeeide de staking op te heffen o a omjdat jteblèken waa dat verschiJtende personeelen weder aan het werk waren gegaan Deze overwegang had ook de bestuurders er toe geleid bet arbLtragevooratel aan te nemen Verschillende sprakers protesteerden tegen de houding van het bestuur E i merkte op dat hiJ voor ƒ 38 in ati d was gegaan en niet met ƒ 30 genoegen wilde nemen Het bestuur werd verweten niets be hebben gedaan om de sympaflhie van het publiek te winnen Aangedrongen werd op voortzetting van den atrijd zoo mogeiÜk in samenweridng met de kolwndrager en transportarboideiis Het beetaur verdedigde bet bovengenoemde vooisbel van de arbttrage commisaie Na langdurige en dikwijle rumoerig besprefcingon werd eindelijk besloten de staking op te heffen op de voorwaarden in het arbitnag voorstel omschreven De stemming geschiedde met handopsteking De voorzatter constateerde daarna dat de staIdng is geëindigd Hedenmorgen zou de arbeid in de bakkerijen worden hervat Van de broodbezorgerB vereeoiging Nieuw Leven waé bericht ingekomen dat ly door den nood gedrwraigen zich btj het OFmefËngsbesiuit neer e de De 7 u ige werkdag De Amatewiaansche Federatie van Personeel in Openbaren dienst dringt er m een adres aan den Raad neypnaala op aan een korteren wiertctijd dan de S uirigen werkdag voor de nachtarbeideM der ge m entetnmi Aangehouden ti L ï ® gisteren aangehouden de wStÜf Btiwt 7 J iMen is fai den Troegen V ïroenten en geneaakra ige kruidendrogery afgebrand van de tekfflide firuia Groenevelt en Undhout E party valemaan ter waarde van 20Jm gulden ging wrforen A l waa verzekerd ef oon laag De oorxaak i nbekiend De örandapmt was niet op het terraiB Op inbrekers gaadMia Te Delft heeft een schildwacht bij hei Rilksbenzine depot op de Kbtetbaan eendigfl scberpe sloten g ost op drsa penuMien die in het gebouw wilden Inbreken SScl ontdekt ziende namen de dieven de tittcht zï wisten in d duiatemia te ontkoman Proef rilden Een tabakabandelaftr te Eindhovan zou Ztttaniagpiiddag een nieuwe automoèM op snelheid prolweren Nabij bet peoaiannaat Ockeniwrg reed hü m volle vaart tegen een boom De auto werd vemieid de automobiÜBt levensgevaariyk gekneuad terwijl de chauffeur bedde beentn brak Dore koe BÜ den ontvanger te Benmster ia een slachtkoe aangegeven op een waarde van ƒ IMO Een record prije Motor oagebik Gistemamiddag fcwam de dfirecteulr ner boterfabriek te s Boadi rijdende met zijn motorrywiel waarop achter hem een dame zat op den Bosscheweg in botsdng met een 74jarig wielrijder doordien deie verkeerd uitweek De motonrijder n de dame werden van bet motorrijwiel geslingerd onr de keien met het gevolg dat de motareydist met ernstige kwetsuren en een beenbreuk naar het gastihuis moest worden venvoerd De dame en de oude fietsrijder kwarten er met Hchte kwetsuren af Ben ongawenschte buitrvroffw De heer V te Zaamdam miste ateetis gold zonder te Icunnen nagaan waar brt bleef Ten ednde den dief te kunnen ontdeikkesL deed hij alsof hij naar gewoonte naar de kerk ging dooh stelde zich verdekt op op den zolder Het duurde heel kort of hij boorde ienuind de kast opensJuiten Hij ging toen snel naar bmeden sloot van buiten de deur en waarschuwde de politie Het onderzoek bracht nu spoedig aan het Uieht dat een buurvrouw de daderes was die ontdekt had dat bij afwezigheid der bewonens de huieadeuted op oen verborgen plaatsje werd gelegd van welke wetenscihap zij gebruik maakte om ia huis te komen Zü bekende op die wflze reeds moer don honderd gulden te faebb ontvreemd KBNNISOEVING De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA doet te weten l9t de heer Commissairis der Koningin in de provincie ZuidHolland voornemens is op Vrijdag den lOn Ootober eJc deze geneemJte te bezoeken en alsdan dea namiddags ZVi uur ten Raadboize hen zal ontvangen dae wenadhen mochten tot Zijn HoogEdelGestrenge te w rden toegelaten Gouda den 6 October 1919 De Burgemeester voornoemd J VAN GALEN Lo mB STADSNIEUWS ÖODT A 7 October 1919 Examen boekhouden By het op 29 eat 80 September ji gehouden examen in Boekhouden attgtmomeai door de Nederl Ver tot bevontieninig der Hanrielawetenschappen slaagden o m onze stadgenooten T Brouwer de Koning en H Sluiter Hzn leerMngen van den heer S de Jong te Utrecht Cand examen rechten Aan de univensitelt te Ledden ia geslaagd voor het candidaatsexamen rechten onzevoormalige stadgenoote mejuffrouw J Wessels Boer Woonwagens en woonschepen In verband met da wet op de woonwagieos en woonschepen welke met ingang van 15 October a B in werking zal treden ün in de provincie Zuid Hol lsnd als gemeenten Mwaar de schriftelijke aanvrraag om een woonwagen of woonschip te mogen gebruiken ca aangewezen Schoonhoven SMedreeftit Vianen Gouda Gorincbem en Woerden Verknoping Not Koeman In het gisteren door ons opgenomen bericht van de verkooping van Notans J Koeraan welke gehouden werd op 25 Sept en 2 Octm Hote de Zalm is een regel uitgevallen Er moest atouun No y aan den heer G Speksnyder te Haastrecht voor ƒ 6200 No 0 aan den heer B van Galen te Jouda voor ƒ 1850 De dienst Gouda Sehoonboven Zooala aiiC aohterstaande advertentie faüilkt zaïl met mgaitf van Alaandag 13 October de treinenloop van Gouda naar Schoonhoven eenige verandering ondar gaan De trein die 12 05 njn van Schoonuoven vertrok vervalt evenzoo de trein die 1 16 jun uit Gouda vertrok Bedde trednan loofken echter Wel op Woenadag en Zaterdag udtfozonderd op schoolvacanti6dj en BODEORAVEN De Recbtbauk t Utrecht baaft uit eBprdcm bat faiüünement van Th de Vos ailbier Tot curator ia benoafod Mr U G V Humane BOSKOOP Gdaberen bracht Z K H da Kroonvrina van Djocjocarta In geaetschao an den beer Lovinik oud dir gen van Landfwuw ea van d heeron Visaer n Hoogstraten als totken een bezoek per auto aan Boskoop De boeren Moerlanus en Ebbing leidiraL Z K H rond in den proeHtuln der Bljkatuinfaouwschool Daarna werd iqider IdiÈag nn den heer J H v Straten van Nea de kwai erü dier fifoia bezidbtjgd en door enkdo jonge damea tbee gepreaëiiteerd Z K H waa in untfonn vaa ovBinta van het Ned leger mot den Jaraanscben boofddo oikder da kapt dak gondfaknnptao wandel3to1 Jn 4a lumd KRIMPSN aO USSEU Voor bat bouwan van 12 wtnintm te Srinapen a d UmI voor de Kon BdMlrdatnadhe Betcn Uzer MaatietiappB viu t Waning te RoMardam waa ver W A J Smit e Rettadam voor ƒ 30 £00 tondtor en f 84 800 met ondetboww MOORDRECHT De gemeenteraad besloot een lokaal der openbare sebool dea avonds bescbikbaar to stellwt aan bet voorioopdg lfwrteonidté om daar de gTmaaatiek te b iMfenan In de vergadering van bat Jf ut van het Algemeen afd Moordrodit JQouderak ia besloten in verband met bet iteads atijgmde ledental om bij leeaaiTowlon goen lütften meer aan de zaal t verkoopeo do deze leniiigen uitaluditond voor lednt toegankelijk te stellen UDEWATER In do coUectezak der Geiwf Keik ia alf dankoffer oen banUoilJot vw Maa t vonden STOLWIJK Door kerkvo wde i em notidtalaa ooKer Hervormde Gemeente is de electrificatle van het keikyebouw opgedrat B aan den heer Van den Bergb electrotecbnicus alhier De heer W Natzijl is met ingang van heden benoemd tot agaot van polMo to Rotterdam 42le 8TAATS L0TERM S kl Trekkini rin Mundli S October Nietol 70 91 144 ISS 822 382 418 487 441 487 41 7 643 544 660 667 670 590 699 601 669 690 696 710 760 762 786 804 846 888 921 934 943 744 978 1005 1026 1038 1052 1111 1184 1167 1178 1266 1311 1814 1817 1323 1376 1404 1410 1438 1468 1648 1678 1695 1700 1724 1761 1776 1860 1866 1911 2016 2061 2065 2094 2116 2122 225 2272 2336 2420 2486 2491 2o33 2687 2697 2700 2787 2743 2 49 2777 2778 2782 2814 2870 2872 2ST8 2914 2919 2923 2943 2970 3078 8088 il28 3159 3179 3262 3254 3267 3322 SS S 3336 3474 3608 3574 364Ü 3768 8782 8975 4002 4009 4040 4094 4120 4127 4132 4173 4174 4190 4239 4261 42 7 4268 4412 4115 4619 4582 4622 4639 4661 4699 4716 4771 4S0O 4890 4928 5041 6083 6089 6117 5124 5150 5186 5262 5265 6398 6440 5469 6473 5455 5488 5682 5612 5627 6683 5661 6661 569 5713 5763 5786 6797 6813 6963 6969 5980 5981 6988 6997 6002 6017 6062 6106 dliS 6246 6243 6286 6319 6421 6422 6452 6476 482 6485 6516 6524 6654 6568 6591 6594 6640 6649 61 53 6666 6667 6716 6 63 6775 6778 6798 6841 6908 6911 6914 7041 7044 7067 7079 7167 7175 7221 7261 7286 7293 7366 7396 7609 7616 7649 7733 7734 7744 7816 7818 7868 7870 7888 7961 7973 8023 8091 8128 8136 815S 8898 8433 8447 8487 8534 8686 8613 8639 8740 8822 8842 8910 9030 9066 9081 9087 9148 9154 9199 9255 9258 9270 9272 9274 9287 9356 9411 9414 9419 9433 9460 9492 9611 9532 9617 9639 9724 9740 9764 9786 9854 9864 9879 9871 9877 9903 9921 9967 9966 9982 lOOOl 10006 10015 10087 10079 10087 10122 10124 10170 10192 10222 10329 10341 10364 10409 10501 10648 10568 10632 10642 10660 10686 10876 10893 10936 10986 10967 U002 JJflMJ 10 8 1 034 11050 11100 11108 11129 1114 11162 11248 11262 11360 1168 l U616 111 27 11661 H682 11718 11862 11881 11892 1208 11060 12184 12137 12272 12346 12367 12421 12488 12442 12476 12512 12564 12666 12807 12666 12712 12780 12789 12867 12858 12879 12882 12887 12889 12901 13004 13029 19036 13051 13071 13090 18091 13099 13112 13169 13196 13218 13261 13272 13334 13338 13 57 13370 13390 138 2 13402 13411 13422 13427 13486 13608 13664 18577 13679 13616 13624 13C28 13638 13 62 13687 13743 13764 13763 13780 13796 13 Sg 18964 13977 1398i 13995 14029 14032 14 48 14072 14081 14162 14166 14183 14252 14278 14319 14410 14412 14416 14476 14478 14626 14574 14587 14589 14624 14625 14664 14S8S 14687 14695 14744 14767 14823 14936 15008 15050 15121 15133 15138 15163 15166 16236 16254 16268 15282 15292 15346 I539I 15429 16432 15467 15499 15511 15529 15592 15614 16604 15607 16623 15633 15636 15668 15IB3 15720 15734 16748 15792 15796 16806 16808 16814 15892 16929 16971 16977 15986 16024 16049 16067 16077 16108 16105 16108 16122 1C158 16176 16193 16201 16241 16272 16400 16431 16438 16449 16463 16486 16490 16501 lt 46 16666 16562 16691 16702 16704 16718 16758 16762 16853 16859 16878 16897 16936 16936 16940 16942 169111 16963 16987 16792 17027 17042 17046 17070 17076 17083 17081 17094 17100 17101 17138 17174 17201 17201 17209 17247 17286 17294 17S20 17400 17407 17409 17413 17416 17463 17469 17489 174W 17614 17607 17642 17720 17774 17777 17 Öl 17848 17864 17965 17961 17978 17986 180M 18020 18080 18082 18090 18107 18142 18175 18185 18235 18261 18300 18302 18314 laMt U381 18382 18397 18412 18422 18488 imt 18577 18579 18807 18644 18682 18690 ISM 1E755 18786 18798 18811 18839 18864 18876 18892 18948 18963 18968 18977 19002 19022 19049 19064 19067 19076 19106 19148 192S 19254 19297 19827 1B330 19871 19427 194 1 555 19576 19648 19649 19661 19703 19776 19788 19806 19860 19863 19898 19948 19 4 20061 20064 20082 20118 20120 20145 20m 20158 20178 20183 20203 20271 20302 2030 20836 20512 20522 20591 20733 20761 2078S 20814 0217 208M 208 8 20964 21002 21003 11021 21144 2U4 2UM 21167 21176 21222 21288 2128 21907 21308 2130 21842 21349 21397 21417 21432 21437 21466 21472 21610 21627 2162 216 21602 21660 21696 21739 21768 21744 21 08 218 UK Se kl TnkUal tui Dtattdw T Oetobw ƒ 1000 aoa M8I lUM l 40i ƒ 400 IM 1401 at7 7171 ƒ 200 aoa 1081 1176 UOO 12688 18442 17420 ƒ 100 no 7418 10788 12786 14167 16636 20880 20017 PriiMiiTul ƒ 70 104 271 369 886 416 40 474 500 604 682 718 72 1274 13M 1417 1474 1 81 1M8 1722 200t 2043 2069 2266 2396 2691 2602 26 4 2625 2746 2982 3147 3263 3338 3360 3541 3741 3794 3800 8961 3966 4119 412 42M 4838 43 4417 4424 4418 4476 463 479T 488 5017 5118 51W Sl 8137 68 1 6411 5478 6Eil mU tBl ISM H 9 6028 600 U MO 466 U ast 847 96 9 700 7W7 72 0 niW 74 1 nlD Tni nu na 7 49 806 827 82 4 82 88U9 8408 8 10 8727 87i8 87 4 87 8 8875 8 88 904 mi HM 1M M7 1 5 273 9306 S30 4 t 9450 3580 6 97 4 10O7 10138 lOlM 10327 10467 10664 10 74 10881 10211 10949 110 7 11211 11220 11882 113S4 11611 11521 11643 11691 11743 11790 11871 11931 12031 12038 12 H09 12310 12329 12399 12405 12492 12540 12608 12830 12740 13118 13179 13187 13300 13316 1387 13388 13510 13589 13669 13682 13884 13954 14012 14055 14241 14289 14364 14368 14484 14474 14613 14626 14703 14792 1509 J 16273 ie364 15387 15678 16758 15890 16085 16092 16102 16186 16390 16493 16603 16645 16674 18 96 16698 16708 16980 17074 17126 17144 17146 17211 17229 17610 17822 17872 17927 17969 18 082 18076 18468 18409 18642 18675 18691 18732 18784 18837 18852 18971 19066 19140 19219 19389 19382 1964 19699 19662 19858 19897 19911 10953 20037 20211 20229 20500 20667 20757 20631 209V4 20912 21026 21102 21178 21206 21229 21246 21813 21607 21640 21678 21755 21807 21882 21848 21874 21921 21928 NM i 81 145 165 156 120 169 172 281 249 296 334 340 412 414 422 465 457 475 52 539 572 608 31 eeo 720 728 766 781 794 806 851 862 990 1003 1016 1066 1170 1264 1279 1282 1293 1294 1306 1321 1349 1369 1371 1439 1458 1489 1525 1529 1636 1543 1566 1568 1680 1614 1623 1649 1665 1692 1714 1743 1797 1809 1868 1859 1861 1867 1879 1920 2017 2027 2072 2155 2242 2243 2246 2283 2298 2359 2430 2448 2451 2457 2518 2B40 2668 2699 2638 2727 2745 2760 2781 2762 2807 2863 2873 2881 2894 2966 2973 2975 2990 2994 3116 3142 3144 3157 3199 3176 3262 3269 3291 3294 329K 3331 3323 3458 8459 3500 3501 3534 3568 3628 3654 3664 3687 3723 3726 3733 3767 3760 3803 3876 3920 3925 3929 4039 4044 4U62 40H4 408 4107 4123 4134 4151 4169 4180 4185 4210 4256 4276 4286 4302 4344 4347 4351 4362 4371 4392 4437 4499 4611 4539 45 1 4627 4694 4726 4752 4796 4892 4946 50 2 5147 5151 5158 5209 5221 5319 5321 5340 6370 6390 6413 5422 6446 5460 5470 6474 5569 5579 5595 5616 5734 5747 5777 5841 5918 5960 5966 6059 6078 0268 6312 6884 6370 6407 6413 6418 6424 486 504 6548 6682 6687 6631 38 6641 59 72 Tt 6772 6809 831 6879 6893 6906 024 6994 7040 7099 7154 7189 7275 7283 7414 7453 7454 7461 7463 7466 7498 7511 7618 7619 7664 7689 7602 7696 7699 7727 77li0 7771 7822 7887 7895 7936 7993 8088 8108 8113 8169 8211 8346 8357 8372 8386 8307 8467 8488 8515 8636 8664 8562 8794 8797 8800 8806 8814 8860 8874 8881 8885 88 1 8947 8965 8980 8985 8987 9003 9016 9045 9076 9133 9174 9188 9284 9300 9314 9341 9391 9422 9484 9477 9488 94 9516 9618 9633 9681 9646 9 82 9721 9727 9743 9791 9783 9822 9841 9868 9887 9894 9907 9922 9939 9941 9961 9963 10011 10017 10027 10047 10076 10109 10131 10126 10165 10150 10171 10182 10197 10861 10383 10402 10425 10428 10442 10463 1U515 10519 10560 10562 10766 10816 10884 10899 U0O8 11026 11077 11095 11106 11107 11154 11167 11100 11200 11239 11267 11267 11443 11528 11655 11710 11721 11804 11848 11849 11851 11895 11991 11996 119 9 120£4 12047 12058 12066 120 0 1 142 12181 12183 12190 12224 12838 12242 12332 12353 12393 12395 12423 12468 1260S 12663 12584 12592 12616 12617 12640 12 12742 12731 12737 12742 12784 12848 12808 12897 1294 12953 13014 13034 13058 13106 13134 13198 18231 13236 132o4 13266 13306 13318 13480 18469 18460 18470 18473 13513 13645 IS6S2 18054 18680 13680 18 2 13769 13787 13839 13846 13900 13916 I3U80 13952 13953 13966 13970 14085 14086 14114 14142 14162 14154 14172 141 5 14206 14248 14334 14842 4363 143715 1441 1448 144 14576 14582 14603 14704 14726 14820 14835 148 9 14908 14913 14922 14934 15013 15230 1S2 7 15332 15364 15399 15405 15419 15448 15463 15505 16598 15601 15 60 15664 15666 16672 16700 16703 16774 16793 1679 16800 16816 15877 16902 16903 16930 15932 15942 18019 16069 16114 16144 16157 16161 ICMO l 2g3 16282 16293 16294 16304 16338 16351 1 4 4 16610 16681 16880 16919 17024 17048 170 1 17169 17193 17259 17260 17360 17374 17442 17457 17647 17588 17590 17667 17704 17707 17826 17828 17838 17840 17926 17952 17 4 17968 17985 17989 18003 18016 18024 18124 18188 18220 18278 18282 18366 18374 18411 18442 1493 18496 18609 18626 18027 18 41 18667 18702 18706 18747 18767 1K771 18788 18793 18863 18678 18910 1893 1894 18057 18969 19004 19005 19006 19017 19040 19047 190B5 19102 19129 19134 19186 19197 19223 19239 1B275 10333 19340 19363 19364 10385 19390 19392 19898 19401 19419 19420 1 44 19468 19464 19470 19482 19509 19514 19519 18663 19608 mi lt 24 19 33 1968 19718 19732 19739 19797 19821 19823 19854 19902 1991 19937 19954 19980 20018 20024 20O4C 20062 20063 20121 20141 20144 20189 20228 20282 20236 20246 20274 20341 20383 10M7 20407 20410 20488 20442 20462 20548 20tt 20687 20704 20758 20759 20773 20784 20871 20883 20943 20946 20966 20982 21010 21027 21076 21093 21103 21148 21184 21293 212 I 21312 21326 21341 21444 21447 21490 21518 21627 21597 21607 21627 2163 2187 21741 21766 21787 21868 21883 21900 21910 21 3 21938 21969 21961 21997 Vorige lijst no 6612 lii i 3 12 nA 7441 ƒ 100 m z met ƒ 70i m 21627 m i mUft BECUTZAKEN Eea Stalealid voor de rechtbank OQr de Hssirlr ii 4h Ronhtlmiik Ml 25 Iwk o 126 daan heobUnla geHtabttr gen hel coflonainladaeiu Ikl van de I ro vljolale Baaun van Nootd HoUasid J Bromiiiir It l il w t l i kl had op de nniHtt te Zaandasn met hroelMina avant en daagblj losaipraiieo atwudsD waaain hij door deo lu i teur van polltte Vas ZwloU belet weid ilsar het banden van toaaprnkeo aonder toestemmlnc ran B en W alet geoorioold war Beid bad later op ei n op 4 tere vergaderiin eaaM do taapeCtear eeo leo9 t gevaaalijk nieiitfcii voor de orde uHt en dat de ZAsndaiiannra met moealen ri 4en eer de inapeeteur anlweoHt wsd daar de toe peolew aHIJd wannide aUehlta en niet beH4tsnd wa voor sijn taatr hskl die btjgaetaan werd doer n P TMemw noda tsr terediUtiloc sas dat de tn tule l gK ng van heieeil nic an di i InapecC tr onk l 4 w ei l hij luul geen opie om te beteedj ni maar wilde alleea In hr4 al nM i i i t balanf aaaioonm dit de In steur n4e Ijere ivd waa voor fiia Mak aa aiMatlilk waa voor de ordt 1 1 had bij het venen na t broohurw Uci a em p ii l wwml ter bereUD g M iroken en rH ruw Mandeld doorjj UJ mei een revolvrtrli ir 4 werd e i 111 4 vioriïcn en ÏNuidlAMHlIJldieden beJi i nd De Kow4 tal kM OMtauiiriat NuA d Te4 reniet t lei Ae H k U per V1MM T m 8nljden beMOluiUlfld vftn iiword fn ntede Hobt rlH Ul urn mooré ofi i l VlariReo L14rlt vm IwMUwen in he Oot l2 mi g i op nttiAkv 28 October fi oor U vierde Kiwuer iar AuMterdniftHcKr retijMimok iMtwuMi wcnim l i Kt ihii i J u Koitcrdwa bedt T roOTiWeli C 9 18 ifiër tiUnderakneclit te C petle Mn im l Tw4 w a dielit to T ludddel van verbri ldnc en iaiLüaméDt U 4 luuaulon ffevangenrislitTaf voorwanrdnlljfc mi een proeftijd Vin 8 jaa tNOEZMNDSN Bttltaa vanatweordamUwM dar lUd De dnnrte Nuar aanlBKttnr vaa hat faaehrtjf inrar bovenitiaand onderwerp kan Ik madaaaalia dat er een gezamtuilUke ctie u l ttwoant wor len door de drie centrale MitUlenataiMiaorganiAatiati de neutrale Middaaateadabond de K K en de Ohri 4 lükn om da plaateeltfke MüldeiMtaml vere iitffim B op te wekken Fedorat eve Ulddenataada CrMacommiaajea en Kaden van B ro v T or V rbruikeTn te irtiohton Ook in onse KOmeente ntUea dautoa pa ginsen m het werk geateld wordell De eriHiaomniiasie moet eventueel gevormd wordeen uit alle ter plaataa beataande vereanfgingen soor mlddanetandera De Kaad vam baroep voor VarlimOtan moet beetaan ui4 een gelUk aantal nyddaaHtamlers en verbruiker8 at r8 met eM OU partydigen voonattar BHce verbruiker kan dan tUa iwiiiiawiila klacht bU den Secrebaria van den Raad tmi Beroep inbrengen waarop een ondaiuék wordt in reateid en rapport uitcabracM in een vergadering van den Raad AN dtze instelling tot stand komt Ml da duurte met verdwiincn want dit la aaa wereidprobleem waarvan niemand im ollaaiing voorloopig x l vinden maar cH lal wal kunnen leiilen tot hat wegnemen ran adlaave voorstellingen Dr Ho atra Itaft dan candidaat worden voor ynimiStMP M vaa den Raad van Beroep 3 G C KAM1 iniIZSN Feaiblama op de dorpen Zondag voor een wstk paaaaerde aen motonijdar kalm tuffend het Oode dorp vaa Waddnxveen l ats een rotte appal apatta teffen hem uiteen geworpen door JoiMa memjee oadfr t gesieht van den veldffiiMilter Af ta p id fn aioh beklafreada bü dan poldtieman verklaarde deaa daar aéata tegen te doen De man van t gesag wiat leker adati datde strafwet het gooien veiWadt ook aan meisjes en hoe gevaaill dit ia voor dan motorrlider en het publiek op strant alshij zijn stuur varlieet of waa hJA omnülthet meisjes mejdeo wormT X spom IXV V t Op i en deser dagen geiiouden aitaïnae nu verfiaderinis ia besloten de Dtalooord seh Voot ai ereeidts nv te ontbiudeu llleriiieU U wkIotoih evne vereeoil nff di i wwkelijk h t ï om het aiK4 ba oili iuie m waarin een aaird Ba k a m saas d MlmppHijke gee dl ed i ateeds UJeen hield inii de vnethaiwerpM verdwenen n zullen oogi twijltiki mat leedwmmt liet f rdwljnen an daie llaaünclie oud 2e kIB r ern neii II i rme IX V S In de Zai rda awond te Miiedasn ipdwudeii algeoiieene vm pid irinf van de ft C fii K O Heraiea D VA wanlen UI In d tt van Ileniws en 4 ex D V S a tot iK iturvlftl i g m ti Dr Hla Wijft voorzltd r tn 4fenn = IXVA KUNST Reale i aeti Keule de bettende acteur totdua TELEURAriSCH WEBRBEKICHT Hoogate stand 777 9 te Aberdeea Laagste stand 761 te Heinoaand Verwachting tot den volgenden dav Matige noonWItka tot oaatslilka leM licht tot half bewolkt droog weer zalfda temperatuur BUROERIJJKe STAND oounA GHBOREN 5 Oct Wilhehmit kus s V N W aiuiitar en U l nKHaCwegaa ÜMzabeHi Krederlka d T K Rammaloiskamp en H C da Witta OVERLEDBN 3 Oct Jan Sehukait 5 w 5 Cornelia Zorg 4 j WilaMlndna J WildKttut 5 J obanMa Tan Wlia ADVEBTENTUN Haastrecht M dT rt tiia Toor il GOUDSCHE COXniANT n de HAASTBECUTSCaiB COUBANT worden te lba tr eht aantwoiMa door onsen Ageat vSMTW to BAASISECBT