Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1919

WoAosdiig 8 OcioWt UDE So l41St Jjuuti auut Ondirtrouwd M STORK en OORRY CATS wréOÊÊmimm WÊMM m m Emmm HEERENQRACHT 286 AMSTERDAM I I I I A piM J o Y CMnpamtTMt Ig OOocDA FlavMlsoungel 3 7 Octobn 1919 4396 14 BnwelgluToltrekkiBg 21 O tob r OPRICHTINGSVERGADERING Of OOHOERDJia eOTOBER 1919 de voorailddags te II uur te UTmOHT In het GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Als doel van den Bond wordt voorgeiteld bet behartigen van de belangen der Nededandsche Belastinebetalers in den mimsten zin Door intensieve propaganda wil de Bond de Nederlandscbe Belastingbetalers organiseeren tot een macbt die de Regeenng tot groote zninigbeid dwingt zoodat alle beUitingbetalers tegen nienwe aanslagen worden beschermd De Bond wil ook den dmk der bestaande belastingen ver licMen en acht dit mogelgk door verkoop van enkele voor ons absolnnt waardelooze eilanden onzer West of van Suriname Miff balaitlaibililar ilê ileh mat hit bivtnataamli Miwtrpptffaai la prbiilp kia raraiaigta Is tp it virgadarlng wtHnnl Namens het Voorloopig Comiti 4401 80 Mr S H VAN PEKLSTEIN Boekhouder Op eea kantoor bier ter itede wopctt amifFmmaö een practlKh bekwaam 20 Nieuwe Schouwburg VRUOAa 10 OCTOBER 1019 HetHofstad Tooneel Directie OOR VAN DER LÜGT MELSERI Ie Voorstelling in het Abonnemenl OoiiyoOOoilar Het nieuwste Amenkaansoho blijspel in 3 bedriiven van JAMES H MONTGOMMFRV Aanvang J uur prul Entree voor HH Leden met inteekenaren en Vreemdebngeo Loge en Stelles 12 28 BaloonflSO Voor Niet Leden Loges en Stelles 12 75 BaloonfLM Entree voor de Galerij zoowel voor Leden als Niet Leden f 0 0 Kaarten verkrijgbaar op Donderdaji 9 en Vrijdag 10 October van 9 l Jen 2 4 nnr en Vrijdagavond ook aan het bureau ö22 50 Loting voor de te bespreken plaat sen ook voor de Galei ij op vertoon van Coupons Donderdag 9 Octobei 8 avonds 8 our k 10 cents per plaats Alle entréeprqzan worden verhoogd met 5 o voor Auteursrechten 4396 126 0 VAN DAIM Timmerman KEIZERSTR AAT 57 OOUDA Beveelt efek beleefd eeaViagtfe en nette a erklntfGeeft e rae laliehtiaiea en priJeopOaf der eenUe vervlUktlnd 4286 10 UNION Wonderzalf DE WAL VI8CH me leoeeit Huidciekien Jeukinfen K Puiueo Eicemaa open beenea jeukende wonden Baardacburfl l Mli Prl f H N V MU SANlTAS KoD aoedgekeard GOUDA Lao e Tieodewe 11 UTRECHT Potteretraat 6 DEN HAAG Herderinneatraat 9 BMP Oue prijKouranl van Patent Seneei middelen wordt franco eaonden te en mien dial van 50 ceat poittegeU aan ona Hoofd kantoor Mij Sanlua 339 Aiaaterdara 18 2 Bij de HOLLANOIA DRUKKERIJ te BAARN veMcheen 2501 10 DK SPIJSVEJ TERING door Dr Be F TEN OATB Speciaal art ReUardem 3e bersiea druk ta latfeo f 3 7 leb plu 20fft toeelal Behandelt MiM darm ca lewaieklea met inbe rlp Gdataaoen Velaucht ISuikarsiekte Jicht Nier lieltle Bleekiucbl PApulalr feacbreTen AGBNDA 7 Oa Bii m S iolo l de Réunie Jaar tengiuMkig VatuurkumlitlOnniMohar 10 Out lii uur NiauTe Sobouwkwrie Aboonaoifli rt wewteliiiig 10 OUotwr TSj uur 8t JamkeriL Kerk otMioert OöramflJ Koor A pell Rottesrdiun 1 Oct 8 ttur Z 1 Oomwdla Feeatannd Ned Vereeoialiv de Hoa ia Tofèoiort 13 OeiDiMr aur Oelwair voar Bouw eu Wonioatoezioht CtederatandmHDiDto Bie AnneilcoTg Bfllio hflai don OTt no Mernicde te strljdenP t M bij heel MTtemta ïii i l ie aao zbU jl k e boaden u kw wat niet te er TZ J M In werkellitbdld ven Li Wia a i se 1 nooit hoe a k h beniÉid duor menigeen als et oeMnui vao attractia door je gratie en lodi M ie r m da lortufai Bel ffl Jto wte ia I OcMmt nttkg 8 DUI Zaal ronrardla UUmaf Beleeid varaioketi ij ecegeU tiJ4la rroededeellilc te mocea tTaaaen vao ver i Jsti it a ii u cMMrten vaneakeUJkkeden aa eea dean Ai atiM isat ui a te v r Te OendeMI AM Oe e WMMi rn m V l m mmt t 4tï4 31 l t fce P MVM MnMine neMHMPMM die volkomen Kelfitandig werken kan Brieven met opgaven van verlangd slani onder no 4396 Barean OOÜD SOHE COURANT Markt 31 Oonda Go d infavoerde Intiiirsziik ii KroiÉniirmni WFlMgl eea flinke IIEIZI6EII voor GOUDA en Omitreken Brieven met inliohtmgen te zanden onder no 4304 Buraan OOÜDSCHE COURANT Markt SI Gonda 20 VOOR TERSTOND OSVRAAGO door p pi rbbrlkaal Bneven met verUnid Mlirli b modo PepUr ALOBUSBN AOVKRT BUREAU PR008DY Dordrech 4393 10 Uzerdraad zeer e efaikt voor afraitcrin taartlijnen ene Te bekomen zoolang de voorraad trekt aan bet macaann van bet K B te STOL WIJK tegen 15 cent per Meter 4400 20 Ook nog Kisten te koop DE LICHTCOMMISSIE MARKEN TE KOOP GEVRAAGD en aangeboden tegen den boogsten koerfl Discretie verzekerd 10 Br fr onder no 4402 barean GOUDSCHE COURANT Nidirlindtelisjpaorwiiien fensl tmiT Met ingaog van MAANDAO 13 OCTOBER 1919 worden de tremen 639 Soboonhoven vertrek 12 05 nam en ë40 Gouda vertrek 1 15 nam OPGEHEVEN met nitCondering van da WOENS i DAGS on ZATERDAGS Ook zullen deze treinen op ItbotlnoantMi n des Wa RMl l en Zittr4igi ntm Ioop n Bij M 1 VAN YLIET tkromnmntimmh verkrijgbaar fijo St Nicolaas Broze Bescboit T BESTE ADRES voor gpof RoggabiHioda 1 I I I I SCHEURWET Saeretarlaat De LANDBOUWCOMMISSIE voor de gemeenten GOUDA GOUDERAK en REEUWIJK maakt bekend dat ingevoljie artikel 33 van het K B van 13 November 1918 Stbl No 588 zooals dat is aangevuld bij K B van 28 Juni 1919 Stbl No 455 óm LIJST houdsiiila wiJilginBan walk door ovardraoht an ohaurpliohl In d aanwijxiiia d F to ohauran prngtmrnlmn xijn braobt van 8 OCTOBER tot en met 14 OCTOBER 1919 ten Stadhuize te GOUDA van des v m 9 uur tot des n m 4 uur Voor belanghebbenden ter inzage ligt Gouda 7 October 1919 De Landbouwcommissie voornoemd ULBO J MUS Voorzitter L BOER Secretaris De prijzen van VAN NELLE S PAKJES KOFFIE zijn thans ROODMERK PAARSMERK WITMERK GEELMERK 70 Cents per halfpond palcje t tt tf 65 60 55 tt ft Vraagt uWen Winkelier INIMitar 6 i BB 8S IOOcts Miiil m l 1 1g I I kortlnii 10 0 korting is lieai mooi Niaiar 1 korting is ve el mooier in Vanaf baden wArdt op onac rlikclao weder 10 JO kortlnl lefevea n li vóór dtn oorlo 4143 100 Voor iedere 10 Unla WInkol ta OOUOA HAOflalMUH UNIE HLIHKkN UOOZCM YooRSCHOEflCREAm IXMOKfCnlSCMÏ nlTAALIIfARINMBRItK I ooriiwiWItd J BtKKEBSAZOOH OORDRtCHTl 1997 X6 RANDKAST MBUBBLKNIII Zot lollxle IMWUiT eoo jMi oisuie ipolkoopK LKHTOELEN UTTKKKDimUN KttllMCHUEIlUai UMÜÜiÜlreN IMFFËTTEN sai 4C6 1 PSTKaaPicsi ONT ZIKIII MMIUTUAT 441 ImaMi aat MliMi t m wyii Oaee prljsen dfa lll t hoo ar vaeh lager dao elderi Voor ooie kwallleiteo ataan wij ten vcllle in U Tie cu r ® oxtu JiifccL V aflHwaajtie bl id TrooqF CSfronj citflk eacx p3SC5 il aï® k eaa VLRSCiiUNB DAGELIJKS mmVfh ZON m FEESTDAGEN INCnSONDBN NPOEOBKLINGEN Ou da voorpafftaa fit h4oger G ataiie advarteatlia ea iaaaaoaden met deeUnaui bg alraet et lear o werden prQs Oroote letters en raa w rdaa harekand Baar ptaataralmte Adwetentlüa kunaen worden Ingaioadea oor tuastteakoniat v a aalleda Hsikksadelan A vertcnMaiinrwi en on f Aganli nfals I69 elke r l neer f At AIK NEMBNTRPRUSi per kw rtaal ƒ 2 25 per week 17 cent mat Zondagiiblad I per kwartaal ƒ 3 16 per week 24 ceirt overal waar de bezorging per looper sehfedt Praeco per poet per kwartaal ƒ 2 76 m H ZondaK bIad ƒ 8 65 Abonae iieiiteD worden dagelqks aani ea neil a A aw Buraaut Maakt 81 GOl fiA btf onze agenten den boekhandel en de pfistkaaÉaae tluor ADVl KTENT1£PRIJS Utt Gouda en émstcakaa bahaonnde tot d a baawcknna i l 6 rerele ƒ 1 OS eiken regel meer ƒ 20 j Van button Gouda eo den beiraraknw J 6 recela ƒ 1 SO elke reget meer ƒ O 28 Adv rtanUea vaA PuhUake vermakfiIUklwlen 1 12 1 eent per reffel Adverteatlen in hettZatefttacnummAi 20 toealag op dea priis mammfmmmnmm WBwe J t i i i w w i MWw i wil f I jnp iiiii i ii i i i of dat noff poljti la of fekkemreric Wio Mreden waar de trpapaa bIk v jamUm wor V ad i v lttl4t mi da OiniH i Rm atreden waar de traepea als v anden worden beitfhQuwd Vó4r d q pl bt oiti he4 bolïijewiatsch gevaar te be t i n gaat de piif m m hipuK Miins hoagaritlt k t voorkopten irtellj 1 worden 9 fi pn inddei de tn epen geen ge octr g vcn a d bnwl Ui d r Diulacilie ms m A il t ftoeypffet in bat Ooa ten nu inaar zoo v j i tiMUlfg ztjn dtt in ï sfem roiófir M t l len is de tne tJnc MfelfHins teipdent ens getiM Spo dig it4 Du t Qhlaiid nog aan zwsm voorwaar 1 van het vredesverdrag hebban te vQrvuU 9 Vol ena oen telagnum uit Wajflunc fin hcMban Engeland FmnkrUk m nelgj dener dagen aan de vfeémconferr 7 t e een iefamttieve I at óoed toekomen vBn Duitache officieren en imbtenaiMi d e z h göi uründe den oorlorf aan atmf bare fejten schuldujt maakten en die door Duits hlaml muiten worden uUgalavwd oven ênkot g d bapaljng yin aake de verantftQordf JkhBi4 opgeöc mi In hat rerdr g van Venwltlae Me g teeld wurdjt dat de keizer niet op de vi tB t Iil t voorkeiiit welke aan de DuitKcbe regnanng zai worden ov i4ian dlgd doch men meent dat de aak van den ex keizer het onderwerp tai i n vao enn bijzondere aetde d r geallieerde nugcod hedan Vnadar varlul t epfllaew sjjn hooft aan hst optMd iNnr Bp i wrt a UongiariK Wladaroin loy n kaaaaa natn bot RoeinvniM a n gericht wanHs g lielit wenl dat de FUMNnen éra zich Uonen aelit ditg a op de oude damarentiatijn ann da Mairas aooden tarugtraktaMi Anifwtsn aan deien eaech niet wanj vnléMUi an Ooasrtwoan aija gablokkaarri In faMvm dit bai4cht Juat ia leut nlfl mém 4i e aAn Wel bogiinm da tta ma iria foltfkbanr emat t mi tM inM m tetUtfloaht utt HoncnrVa itta Saterttag k M Duitsehland eti de Entente H 4 ii4 tm0 ba inttt Iliite iMMiimfaliM BMMr DuittfoMaiiMl vol omdmm liril 0 aüdtrullniiio 4 r 0 stie e proviitciM Uit w i iÉig imn 0 i ol mrs H prosffa ene dam Ji buur UxwiImI voor 0 vst nHjlr BHteohe nota MwItvüM i Hio tie bil dAoraot Stebmooiia 4 QMm mm w n Bol J wilii ONS OVfi CBl of dat nog poljti la of fekkemreric Wio aMri tl fe iW ntfMalK lMat ia MA va and van Het vöWf ik jw Ifs wullcn neggen lader di ich u taUtit v de groot m r deïbeod dor DwoEt wafui w de r g eeïuuE getartww aa ha r bui anlatid programma de JeuM doet hjoope Op voor den vwM dwflig wËileröpfesiBW voor d goe de vet iiWUu u4iJ ff d r voUierw wqg mf t de g K t ï o bmnmm vbtir ftfejnc vaa Dan rodnroexii die dow de ounnlnr de vre le gfiau idb id by om de ovddiand heeft Erger ia dat de Duitsch Nsbioaalen den Indmk wiÜm wekken aJ of hat mAio nailiame sterker woirdt tet wyi de Onaffiuui kelukea de reg ruv bofaichten van hei opzettelyk of utt xwakhtud dulden van nwc tionoupe 8tiwonimg a Daawm vesUaar ik nadrijkk mk Het is tme streven om het vredosvert Ag m alle opimhiton aa te konwn m hei bjjaaader de nulvbaJi bepaJln KW Twae maaihden npt de ratifleetae zal on lagier 2O0t oOO man sterk zgn wet Óén meer Tegenover het biaMnlaüd en het buiten lawl vevklMiT ik Da Duitec4ie regaoriog lust gom gebeim vooibeihoud Z J wil van de leuze ood braakt wftt aM w Mu De luuuwlier weoa er vooi4ib op dat dt e dftgjM voor hot Ënèente ultfmatum op 2S Sffv de rogecHrmg reeiU de bekande stnen ge maatr gelen geaotnen had naar aanle di4ig van de geJMvirfcanjawn in d Balibiaohe P ro naoi a waju ojt geiteraal v m ter GoLtz van AD armW ontheven weid Ik ben er van overtuiigd zeuJe hy dat nize miaat regelen am 6e snaller urtwefking zullen hflb n wanneer de Entente ons voorstel tot de vofnunc van een genie aao ia if e luke coiaj iuwae aanmaemit Spr weiw er veipdar op dM de bedreigdag met eea hoftgerhlokkade bi na tegeJük met de raitü ieati van het vredesverdrag door Frankrijk gekomen was en proteateerde te gen het nemen van zulke onmenfiohelgke oorlogemaaitregdea tegen een van alle machtamukJeleB beroofde republiek alleen omdat buiten het groudigebled van die re publ ek Roldaten aan hun egoS tiaehe tust tojt avonturen flWelg gaven loQ hebben w ona het tijdpeiic van den Volkenbond niet getlaoht zeide Eea groote menachelbikhotd hebben wU van OAze tegenstandeaw b j hot terugzenden der krvgagevangenen vargeefe verwacht Wfj danken aUen die dafKribij gefaolpen hebben in hei b zonder de butigens van neutrale £ tfada m OUitKhkiul de npufabek ward uJtcero fMui u duur voor tie viaecte rtaoK een Het pro rnunma van h t kabinet ia hei 20lfde ir levwi Dankbaar coikstatoerde spi dat de arbeidriust by het volk weer toeaevmt Al gelvlcto het den voJk memieM neg nil en das de ai atders uit de w ric plaatsen te Joikken ixtvh ia de nej ing tot etaken venmnderd De refeermg zal echter aooit h t stakruiiigfireeht als economjech wa ptfn V Hen be tryden Het moet nvenwel m overeeDetemming geibcacM wonlea met de wette lyke veofxiaebtinghen teigenover de ge meenaehHip De belaagen d r In den oeriog veamlnk teta zuilen behartigd wonden aoat de wet t ke v pliuiJitnic om hen m looadiaait tx nemen door een nieuwe regK ing der pen sioenen en door t fcahuizeji De aeiit urendas ital wefet k vaat est I werdeii terwiil een betwre w ricverBChaffin aan werklooaen en eeo wettelyike venEefcevinsr tejfen werklooütieiul m mtsicht wordoa gestald De regMering t t geen Handenlnwïf pregramma op maar een sociaal prograrama voor h t g Ai eiI yolk De laater ie noff al t d Overitf bene om de vt dceg ztndlheid vaa het Duitsofae ytAk te loodiawn Het eiyst Touikamd wfNidit de i ka weeimactit die w i noodjuf h beo voor het handfeawem der bmnenlandacbe ofde en het v ihinderen van voorumttoopm op dea mtalag der voJke Btemmmgen in de pjonociwi waar deze gelunidetti zulten wonden Vóór het van kraöht worden vaa het vredeiMPeiiérag w de wrrnmdeniiïg vaai hM leg r tot de vooi e Hchreven maxinutmaterkte nMt nu eiyk W hebben nog aldus de rükakana er on geveer 200000 mm m het Dometdand m h na even omnaal aam de gMMen eea aan t t dat voor oase tot d tanden gewapende voaaden waarlijk net gmwarlib kan itfn Het bHitMÜaod kan noc niet ffaloov D dwt De ia Boadapeat binMnnfkkiaiida Ba gaantche tRtepan werden Apor te bet a tt latf mM gejuich begrote Ook In Stuhlweéaasn buvg aiJn de HungaarMbe traepM wair hinBanganifet UH Boedapeat Qn de Reemnansehe troepen grootendae vertiolBkan om de tiiua t bazattan die bU de bandfliiagnn te Buadapeat is bepNULld Het F iuan vraAg tuk behooxt nog tet d omlemcrpen van den dag Da Opparete Raad laat slcfa daarmn niet m en de mg r ng te n m iaat de zaak aveneana misten Aanv ankejtfh verwachtte men aan ra opffeden van Amerika maar da Ve oftiigde St n bonioeaen zich mUwMnn rm ie tengwolge van Wjlaon a liektn avanm n als de Opperste Raad met deae teatita geschieden a Nu heeft tindej k TTngilwiil z oh geiwpwi gevwit de regaerlag te Adn op haar pi cht te wtJMn Het heeft hel IteJiaaniKke kal nat een aate doen teak men waarin het zijn varwonddHnir te ken fflPn geeft lat de regeenng toaateat dnt h t Flume inc dent voortdi urt Tll ainnit heeft de vredenaonfemntle daarin nfet ff kend Fmnk en PoJk die uit Kobtev z n teruggelceer I en s morgens da zitting van den Oppersbm Baad bUwoonden vmtna nifts van fle Khgelsche nota Ddt wnnlt f n teekvn peaeht dat de Fnffelachen barinn n te beseffen dat de toeatend te Hume een ernstiger zaak voor ban vormt dan voor de Vereenigile Staten die zoomnl verdar af zouden lUn IndJen een nlanwt oriog zou ullibereken Men mnent kt de Franachen den Italianen aan wenk hebban g geveiL dat iets beboqrde te g M btellm in zake d AiHHinz ta besaHtnc van Fktaw SSooals vaivaeht werd heeft de koirfiy van tahii het vt deavet nig MJ decrnat gnrafcificeerd m alllhana maldt het Hcd landach Nieuwsbureau vla Beriün HM mn kracht worden van den vrade zal nu soa als we vroeger bobben uiteengezat lat tang op zich laten waditen Kolooai ISiftom M AawJfcaanstJw al vaArd C p U tkftftr de Vei anig da Sintoi termfakpfffl heaik voor zijn vnrtink aas een r t ur nn de Hnbn vnrkilanRt d t de eaiMa biJeenbMnal van bat baotuur hffl d van de Nationale Vengadenng nNi vandfcen byvail wenl aangehoonl maakte den ndruk gedaedtelvk over de hooiklen der bevolikuïg ganchit te z n tot de emtente voornam k wat betreft de veitiaHngen over de ont ening ea d Baltiadie aan geiegmhaid Voooral de laat te ie een aete licc kHMatie voor de Duitache regaeaing en ze doet al het mogelijke d entente n dese vae haar goeden wil en t roinoetkoanend he d Uijk te gaven Jammer genoog heeft de Oppamte Raad het antwoord van Duitsehland betretTfnule de ontmim ng Ier Baltische provincies on bevredig id geaekt en n tr d met de in 1 chtmg n lyt Koeeland en LtthBuen Maar schalk Foch die de verga lering bjjwooiiiide heeft opdracht gekregen voar vamlaav een antwoord gereed te maken op Ie Duibücthe me ledeehng In geval Duikselüand de be sluiten van de entonba met uitvoert auJlen de vastgestelde jnaatrevdan ia werking tredfsi met name het stop zetten van de Faivit Il n in levensmidil i i o ttmti stoffen Dus een h haUny van de badiaiciinc met Uokkadai Da oagamiathaJid van het kabfnat te Bavlfjn zal haardoav nogT toenoRMn en zeker zal het a aan het DuitscdM minisbene te w ten z wanneer d troepen aan de Oostzee onwillig blijveit en eenvowüg er voor bedaoiken om terug te koeren Ben opreeip die de m Koedaad sitannde troepui aan bet vaderland en aan alle besehaaMe volken hebben gendit deet alles vreezen Hierin veriolaren de aoldatwi dat ze m iri d met het bevel hiuHier regnenng dat onder den druk der Entwete werd uitigevaardigd aan het front zullen bliJvan om de Duitstfhe grens te b Mbenn i t g n de bffisjewistiiache benden en om voor de ware aooiale wereldbascdiouwuig te strijden Beiialve met de Balti eha kwestie eo an dere vraa fstukdcMi EhiiÈscèiJnad betreffnule heeft de Opperste Raad der geallieerden zidi in de laatste b jeenJcotnsten beaigge houden n de roedaetvnonteabig van OostenrVk Er ia een speciale mib conunis sie voor deze kweatde t ioeiwl Ook ia aan commjsfiie gevormd die moet zorgen voor de verdeeüng van het roUend matwiaal van de vroegere Ooat nryk Hoognarsche ondar de etaten die uit inf moaaivhia zUn voortgrelanniHk De r jkekanaeber keerdfs cMi teffeo versrfullende aauvalleuMjIer Doataoh Nationale pers wnaiwn Mj etaaMjee vooriaa T wi é4n daarvan had d Fnuuohe laiMJe lewrfit geer 4en eenL Ik vraag de haagan van rnebbi zeJde htf Het offic euse bureau tter Duitedie regeehng hH Wolff boreau xagt ter geruststel lang dat deze oproep in verzonden vóór é vw lannig der regeenng en de laaitate be aUnte hevelen van Noake nc ns de ont niumng der Oostzee proviaciefen Men moet a achten of de volledige staking der aan vocsr van levensnuddeileia munitie en sol dij in het besluit der troepen geen veran demg zal brengen Indien er m h t noord ooaten nog eem bolsjewistisoh gevaar bestoat dan moat dit aan de Duitsohe grena doch n et op vreceiden boden Worden be Ji wi L Jw anawi wwi i i 1 Ml liai i C0n overhaaste stape VectaaM deer Mnr J P WBSSBUWK VAN ROaBlIM Nsdnik Tarbotttn 62 Het ua het teelten van baar scthande haar porlooflfwfiT he4 voorwerp dat lilar fr onaj roken aan berfauierde dat I fuAa wad nlc behooreadelotde werod waarin zij aioh getlitreule eea Moi hnd bewogen Maar dt klelae bwike hanl waa te laoj aanl geweeat oth Bi ey bad het oude kloloocsl ook gmien eu het harkend Er gio ban aea door h 4 hart Bad lij behdvemet 11 I iij e i i p mf nPt ftle f y iKit da het golKfni dat m oiutiiiM miji abtraetit vormoewkft l kwi uvi begrijpen wat he Je zoo l V9vi ai Ik Iff beu ffeheel anders dai aii iD wie IJk MDg a fflj hebben uudor een ttmia zij wetm tenroij te w r zij vandaan iHBnao maar Ik Zij atwèéte dlefï on zalg ha Latt f wetfnoedlc aa i iiwt haar fteve bogen 0 dat k 7ulk een bia n aoiart zti ze r M ttr sofattp je jezelf begon hij mii warmte maair z j vwl hem üi tte redfi t a c di f zt zij trei rig Het la vj iMidalljk van je dnt té zeggen maar jt tei a 4 het niet waar la Zouezé lutfi mjn daak Je e mij i vrijen wü tot zija vraiMr aou kloeaf Neen luWwf naar wi atj ond rv t zynond jrtwwktn Moof Je dat je laij oaU zow gtHrauwd btfbban wanaetr Ik Je er Ifi TdiA W e ktnderHjke ognretenihetd ni w Hvrnagd bad en jIj op d t o A nèl k nk dlap gi Helil je hirt niet gfilwokm w 9 geweekt zooAM Je van het lowi aéE i raejv vanraehfte erk ib iiMMv Falke zei fe terwijl zlJ lMi r iNWidttiul haoHje op de zijne le da wa4 n ook tuMriMu ona moge Vmn la 4 i teaanAoHte m tagenavvr 4fcaar 4H AracM lüet te wenrapnken wat k gr tfl bal Br as warke Jk zooveel mi UkhiLt t hlJ bad ezogd d i bfj hMr een gcTUivtatdJead antwoord kon ov w t bif ao graac tieéua A Bij doa iMt ittteirtl m wn rvooz ij gedur iKle deze droevige atiHe zakken en wt rd M de zorigv jll trebJitHi nnMurmoiid nofi lapraktiwUfr Ik ben etnii verworpe Uag zei ze Spraak tooli zoo ait4 iet bij boo di heelt iHtagaaaiiBd geek xtn hR wit U tvk Je raeeniaf éiA er gom maa l0 dia cv prijn zou etetle i Je s t 01 wtii Ijedoet Je sow dat er ander al d inanneii dfe je i kem er xnaar p U die je ffrasf zijn vrouw ion noo11 f y Hij zats hiar Mreng endaraoukand aan erwljl hij dn ztfide Mi t een zdde zU Jaw y iW ii n A M nde zlj hut id apewde zij haar utifUjk qHl DM HdUtlereiii aiioow Zij i tfe i4 bisnrf I oog op dal bieek inooleflEe itfctjti uM Ide ut tTgtsd iven oogt gi va tigd 1 hij nioest zlebzeJf t eanuu d t no Ier zuk cm ru voorbmIA aea litUa a I t rof koii verborgen zlJdO vm vA éi vjrteorieUjit H K a 4 je re4J oAroun en oMlwwetUk lot ttu lie weil van ves romance IhkI ia het luvr ateedb poe lebedAik dat 1 k Je mijn vrouw 19 nienm Z j gJkiifaKrfne a c nilck n tn vuart amjd rl wMtik set ze fi ilatiAM iitot eed vimm offwpwu ilie het b oog 40 h wMetfHanhoaitan Seéwol kt db en wkrp 3 t A lMi foaduu nauhl Goeden wjM ni f sijn beurt etfaal tkw dH afledHQ sgfae ntvootll K hebt gefgk het la IU t om a L i p n te gaau fet OD BÜ bei spreken b sk hi naar b ana an an nul tonvnU MalJ OftiiRi raakt lik B iA ffrlot kwl hr Ig JMj nsm baar Idu tn aijn band e rdo haar iiczjcb e nog meur naar zkdt waankuai h w b iH f iwoivn uai r op is Uppefv 0 Hid w npi vA hu opaifkv IV prt ttr i M tote 4uu vtlj1VSX hijoa ten einilav Vro bi dsanvwd i t I n4ljpam In dt 0niMa haM ent SI k r n daarodn b n aprakelooa v n vtirrukltlng em bpnifarl vijftig kind Mi g taaii vm sVtqrlci IraMjd t stand da a van den i wh ai IW ii J a i wk wal nl M kWne Mnje la ireen waa m avw uMdat b t e Munaehiig uoMn wi vt tA eu ov rgt4ukfó warau da Uoda ai ta allt mfiirau Ji Hen avnnj kiluebfti beladen nM ap 4M0o d en XnStkuf tlj a uaa r b i gb i vertsdigd vanojjN gi MOMinibed au met bet vooraialaUd vt ipundw oufpan bulteaammn onpaaa UjJ M a a tt bad het Harir een Nt B Hfil aM Rtovten noMBvo i m hfj bawaard waf g uniM lol d twMAs wenk ki Janiawl tücaiUe v den dotriaesi die onvtrudj daUMi alw a4 ira fowtwt en wishart volffiaa lady I uoy zou g ibrok n s1 b MMatr blJ dl lemstie sateMjM vn zijii kiorkrvnH uM lwd toiumm tLm UJ M antvnncan vn dto ontavna te Kwftijen Ara Uttf er die uit laak taii ttMi en lavttea m nrristtlaHJkil hak Um kwMnan ua an Mfkle In bet p MdOflte ht i ongKilttkl ltf lue llon a y zeauwaoh ig vattthipld Hij nadele imx nam haar hnnd m opiide 1 iiKt sadb dwajiif lïi rvtui b bbea rij au voor tl a naokt gcïtoflg g 4N l süt bij X U hat voortaan liever voor Jt bewaren sidere fffitaa sn verdrletelijktie 7c4 wUt hiJ aprak traohwe hij Uohv ivi iiit sillon itMMMfir tt inaktai maar met pl4t ltn hf hit M Uc U sU bet kramp ftchtig vaat Neem bet mij l et af It Moofde hsar Tanectje dal het m nnult lm vra Mt n O uike bnroot m a i n k oi f Er lig sa een vreea d n b Ik a iaüMlti tij let ban opanp lat hij natiiurlijW ataaa van bet éiinMinitil om b ti te I Sïau op het madnMon jooam Je wUt i hU Uiar beloof uHj ienoAfttte dat jfi nlH langvzult or lij m De dMu ere fgcUno a r ntr enuwt zijn niet beatamd voor kladerm aki JIJ Udm bsickol nU voor Ik weg g dat e ira Urf meHe zflk nja j gf bedm sirft opaeww eo Ünwl luU gHM stopen Hl tact tre i terwijl hl dU 4 t nam bat laadattkNi op n visrp bet In d kktrkaat Laai M daar IHvn iel 1 tr glscL £ n toen Z bqb ik ja bflutte kun n beb ev ael ze gltoiaeheiKl ioedm nsnht du 1 1 mmx BijB fligm Mir twm npht SHitnae iam ma bebaaiw a Ij wiAt op b iu KM sa terwifi alj kaar bankop zUtt beam lagda teibte J b iA baar wang eooais e n kind o Jonf inaUje our Mefeeoakg vlcM L Soa oarsrin