Goudsche Courant, donderdag 9 oktober 1919

26 Ooiolier 8 wir Zai4 Concordia Uil aaa om daae la oaaa afaoila la var ni daa iiWaaka DnUatH l BUntUa a W l MDBA KOSTHUIS 1£a 14ia0 KISTENFABRIEK raagdeen beUwaam ki teo a met prtj onder so Ooadnhe Courant 4416 bnréaa 1 BAOep HM 0£ta e an dreoichl loon en ifichrin van luiaicfat MKaatfomUdie Comem G uda Meubelmakeira h ia e I Wl Sp oul pt iH ura MI ii fa 3 datfaa p proef 0 TrM il In MD kmtmitnia n 2 pcnaiieD iinii Tiir di iikiiii liiiindiq 2 Ij 44 e Adres BOOT Oroamadul 63 r ïïJ i hi rn e e n W ellftadi fiaaMÜcIa oonpaniga ft Wie Blek er ifVaaars Mtaliwe aboaaeeri apaan ich aaeDia Tcrliea en kriift I avond of n a da ele ea4aid ai n beuip Ie laekea I AboDDcmeqt 1 5 per 3 maanden bi vooMltlMlallog f 5S o i l ¥ a i i e HSeRENGRACHT 286 1 AMSTERDAM 440a 30 lil lias TE KOOP een bdfte nieuweMJWt rooi tixtCtiHI AUbt i VliwlMlArtt 3t Uld t frAMI KAST IMIU 1 M II OeON UITTMK ïtllEK 4065 10 ZICHI POTKOOPJEtl IWWWWT m tm Hét aaH f téMmf TaMiMi lUOa ROTTEIIDAII BMsrniN 9Emm iMaDcniEN uNiaiusmr BUPPnTEit m 4 Ein ZiMiiscliiift TB KOOI all nicuvr Adrw KLEUK Vlak Oordrecfat 4411 li RvdaoMH ttité aiaaa 34 £ 1 l d die wat grandi r dan uit dagbUd l nchten dan amoAbaoR uan den g rocAen uorloK die achter on liRt bestudeerd haaft wee dat de bes isain vwi oen oorlog en dftarAWiat het lot vwi tiuroi nu van de v j Eeld in $ Apt tnber 1924 aan ujt0r t dun draadje neeJt gvdiangan Dat draadje kon dan eeaen kuqj3 of den anderen U4 tdraa4 a het kun houdan of brekenf Het IS den 1 we zegeen andereu kant uitgedi aajd het is laten v e zeggen ge broken In df n eersten lag aftn de Mame den meest beroemden dien van Septembei 1914 zyn de Ouitschers ten lotte teruggetrok ken tot over de Aisne hebben zy tot dan toe gewend aan niets anders dan geweldi ge overbluffende overwinningen voor het eerst tegenslag ondervonden Volgens de HOK veelal gaiv bare meemne i het het veidheerstttlent va Joffre een naam die anders vrywel in het vergeetboek i ge raakt geweest dat den Duitechera dit ecl tfnt fchec bozor fd heeft Voor degenen die Ie krygsgeschi enjs van dezen oorlog bestudeerd hebben voor zooverre die ge schrevtn is en geschreven kon w Mtle i n het t boozp toeval geweest dat wilde dat een van Duitschland groote veldheeren Wiens ongelooflyi e pres tie en buiten gewone successen door geheel Europa met ademlooze spail ling gevolgd uerden von Kludfl een verzuim een iout bHfiOff waardoor ten slotte de uitslag v n den oor log en bet lot v n Duitachland daarmede ook vun de geheel wereld zooals ve ho pen aan te toonen en geheel andere werd dan in die da n verwacht mocht worden 7oo 18 ook nier weder vo r wellicht de duizendste maal of meer gebleken hoe de loop van de wereldgeschiedenis door een minimalt klemigheid veranderd kan wor don Hier is voorluopig alleen gewtzen op von Kluck 8 misgrepen zelfs dit zou ge heel terecht ge toraen zyn wanneer de Duitsche legerleiding op den linkervleugel von Kluck vocht op den rechtervleugel én of twee cavalene regimenten méér ter beHchtkkmg had gehwi Het is hier de plaats niet de ruimte ontbreekt om deze gedachte verder uit te werken degenen die den loop van den wereldoorlog met de aan dacht van den belangstellenden of van den deskundigen hebben gevolgd zullen weten wat hier bedoeld wordf Houden wy ons daarom alleen b j het miBgiupen van von Kluck Von Kluck aan den uitersten rechter vleugel van de Duitsche legers die den reuzenzwaai door België en Noord Frank r k volbracht hadden Von Kluck die van z jn soldaten op geforceerde marschen welker daffeiyksche resultaten on ongeloof los of in den muur tekoopSevnlSgÉ door J SCHRteüDER JhtttllMfc t K rkaera t76ta8ohM M MMV lSr t l l l l l i t tiii t l M t r a aih VUVBKHOPSTRAAT tn RbTTEKDAlK Ipeobare Verfanpiiif ttn oventoan van Httirll R W Hi PITLtf M oouoA op DöfKwnnv n onober Ai Ml liueM en op OondtraaC S October Mf atetaa te item des voormiddaes te uur m 8 RK LEESVEKEESrOllfa de Weithaven te Goud raa Een WONINGi ingenoht Toor 2 Renoneo SchuUr Hooiberg en Stal gemerkt F W gelegen onder WADDlNXVeCN in dur polder Bloemenda ncbQOüHHh met daarby behoorend 4 6450 HA Tainland De woning verbnurd togen f 6 60 per week Aanvaarding en beURitfg 1 DdMBiIter aa of zooveel eerder ali wordtovereengekomen 4179 88 Vaaaf beden wordl op ra aitlkelen weder 18 0 kortini caleven eTeaats Vd dea oorlog 4143 100 Voor iedere 10 Ould i aan castabona ordl aar teni4 bctaalil inplaala van een Goidee Eaa Terüaadile bwarrduw aal dus loaien dat baar ToMdeW metbrenll In dl UniBiWINIII Ie koo pei deén enkele CoópeitiHeve VereenUln been aalt dividend uit i bovendien behoeft e een laar op de ukbataliol vak dit dividend la waakten Onae pttfaen alfn nki boo er Mal vaak lener 1 elders Vooronee kwaliteiten alaan wij len votlelai i OOUOA to a lr M UMIE BOSKOOP AdverteiitiCn akoBwunekttii op at kted wenha aaagtMnaa deer P A WigiLEK ZiJd we 72 lêrnuzowerk Gouda jFe iillataa E ii overhaaste stap VertoaM door Me T J P WBSSBLINK VAN aOBSUM N Rik vWidttt 63 Na den boom eui hei ¥ frbrek vao de n rigBte geetet wfl een d i6 bc a Ml voor èss og6ee e heu dtie uU dw oil trek ult euoudigid waren g 0w vdea om e 4u g6 tu zijn van de jttarlgkaiche uitdt lii von luoolti ffi cttaikeii aaa d loiMlliedea iKe la belrekian atoudm tol h landgoed en aau de armen uii deu lt Hei waa ckmi aboHekfcdaue zei lal Lucy spijUg tot iiArvei die dsn geh lBn avond woaiderea aan de lilodieren 1m vömcht eo ewi ultaemenj talent hid vcrioond om juiai weten wellv lu ag0 jï row elk kM he nwe ge zou aijïi I eu faAwweiijke alMjheflbdanB fii ndi Uioy Ik hoop iMrtelJk dMjeno t r HWer ü ia a wljziien m nxtfgwi nM zuM v l kkeo Ciotlv kan je ni 4 zw oa dig hefcfa o voor haw eigen pui j in rotten gaa is M r Ctoa y dl Juiitf aankwam en dit da AA niew dw booa en beweer d t zij arvelW wooid bad om met h M w d a 4 t flM DMr haar e gw uWt w dat sij AGnn A Adverteert In m BIsrf 10 Oct 7li uur Nieuwe Schouw Lwrff ld Ahonnemenlmmoaiaolling 10 Octeber Ui ujr 8t itfvtfixk K k coneort Gomen Koor A apt ta iKoa uii r Oei e uur Z I Cooagidia Feaata ond Wed VartH iiigll de Hoop der Toekomst 13 Ootobai 2 wir Qaboaw vaar Beav en W ala0aaaiahl OodewllaAiooaHBUlic AmePBorg n Odobe 8 iHir Bovouiaal HoUanlw pf nb Vor der I andrtljke Fedtaatle an lioutnTaltaTbeldorï riW SANGUINOSE ZuUkp MariAMfilf TMWaM ia een oiu ërenaArde lu on vanluaehi n nergiie voor icdeo die jewB rbeld te ventcbiMi haeft oaver chiJliir van wellten aard De SANGUINOSB vfriug jt werkkracht van den irekdbdeit m9aa£K en c e ft aan a j overv ïinMMtli ett uit putten de verloren lenuwkraelit SANGUINOSE wordt verkocht Is groene flacon vaa nrim 800 nMA inhoud 4349 90 SANCUIN08E keet par eoH ƒ 2 fl ƒ 11 12 fl ƒ 81 WACHT U VOOB NAKAAK I VerkrUcbaaa bif d nlnM Mhé kers 1 goede droclatao VAN DAM Ct De lUemeartraat lelt Dan Bmw mrBedmmtmrBn mi apoedi e maiaa eeni aa le g ook ver ouderde cralleo door de bebèade UKIE nUlBN no 2 Mia f 2S0 6 IMoaa I JISO HX fflg SmtfTAS Kon goedgekeurd GOUOA Lan e TIeadewal II 10 Dp HAAG HeedariaoeaMel 9 3 m T é GOiaDaam eouRetrv de HAASTRECBTBeaa ootneMR worden te Buitreeht aangenomen door omen Agent JirMNnM OeUDA Aatoa Coopa H v l ijdèr wJMtMnLtS C 8l r Oeaaep NICUWltRKIitK r r Spakaai 1 1 MB HMmi990m veNNOOTMHAP t Qif ii i iaat iti jiitjj tem GCVeSTIGD TE GOUDill m KiU Ift VÜH f SSlXklO AamTmian verdeeld in stukMen van f tOOO voor dlv helft deblend in de uitfcomelen van het boel jaar 1919 20 I II lll l M l I II TMf ONM gcÉMHndM bérfobtes dal de luK njmix obi bo aaffo Do iDde Attrtfetftén té bttïm kantordb zal zgn rrpjUTt TJ ep DINSDAG 14 ÖCmöÊ ïi lél9j tot den koera van liö veor in kn iiif met recht tan loorkeni 27 la voiir vrijB insrkryiiuigeii ProapMtuam laaekr viagriiiljeltm ett e ta Mitti dSr StltitttDU tUU bg d loiolir iringiikMitana verknjg aw J AW r É Oo ROTTERDAM AMSTERDAM Oetabm 1919 m W Vraagt Uwtn winltelier yjm iituE 3 PMS m 4dverteerl w dit Had Vtti 1 dd Nden In htl Lar Wasch dadelijk Uw hmntdcMkiUMIimaigtt LAX LAX verwgdert tool td ii lMt m iMv onNin LAX bwokUit im hliiliaii ift glwiMwtielw tm 4law 2S cmiI wUoMd OW koofdwalw eed aaot Mee ghdiaekeyiall C r m 4e aeoeM M le aa BOSKoor o i Mato a wm j a dee Hoed lOOtMaKIkKt f m Daal J J oial J V Tol W V HeMer MOOHDtBCHT v9f inUtl MI UomUiifótt Oeéobei tlM4 ERSCJilUïfl ÜAGELIiKS ï GOIIÖSCHE COHAfT KEHALVE UXi SN FEESTDAGEN ni ai i Min w iub ® P da V o oi pag i na SO hoogor f woae advorteiitiüB m iBKaionden tnelMeelhigeli bg eoMraet tot taar gal l eanloB pr ia Greote letten en laadea tairdea bertkand naar plaatarulmta AdvertentiSa kunnen wonlao uiswoMlenidoor tuiafhanlmaiit vaa wllada lUarai liliiaitaallaliiiiaaiiil aa aaa Atiaiaa k mri tNrfIA ABONNEMENTSPKIJS per kwartaal 2 2S per week 1 eait met ZondagsbM per kwartaal ƒ 3 16 per week 24 cent o eral uaar de beaorgWK p r toojier cMhiedt Firancb per post per kwartaal ƒ 2 75 mcl Zoada sblad ƒ Sttf AbQDDe senten worden dagelijks aangfnomen aan ona Buroan Harkt SI 60UDA b onze ag cnten den boekhandel n de ostkantoicji ADVFKT INTIËPRIJS Uit Gouda enromat eken b ieorewle Wt dan tezorgkriugn 1 5 reveU ƒ 1 05 eiken re el meer ƒ O 2f V a iiuitej Gouda en don bworgknag 1 4 regels ƒ 139 elke res e m r ƒ 0 25 Advertentien van jubtivk veanwkelukkadait 12i i cent per regel Advertentiën in het Z toiiJagnumiDar 20 tocBlmr op den pr s t T M tMMm tiaroaut MAl T 31 QOv l iT I bevel lot den terugtocht kxam aUean bat legCT van den Kroonprioa bevood zich in een wel met direct gevaarltflun maar toth voor het oogenhlik bedreigden toestand waarin evenwel door de ovarwioning op de rest van het front ganiakkeU k w4zi iiiK zon z n gekomen Wat zouden de gevolgw zUn geweest wanneer deze mogelj Ui4 jAt het verledaa werkelijkheid ware g worajua uanneer de ecrtite slag aan de Manl0 door de Duit flcher gevonnen wa oovennudelok ge vplgd door de definitieve oaderuerping van Frankrijk het buiten den ooWog stellen v on Engeland en het d ama gemakkel k ver pletteren der Russische hoHen een en an der volkomen vol enH hot Duitsche veld tochtsplan dat volgens den Keizer z ó had moeten verloopen dat v64r de bladeren ge vallen waren de Duitscheu veer in hun Heimat tentg waren H6t bleven alweer v MBder8teUingen maar met absohite reiuMtleveliJk vrt gro te zekerheid naar geUog der verschil lende beweringen kan hot Volgende laar over gezegd worden lo Het schrikkelijk aant l van tien mÜ lioen duoden en v jf en twintig milhoen ver minkten zou tot een kleüi gedeelte daarvan bepetkt z n gebleven Ieder die edn doode te beweenen heeft taler die nu zelfblind of lam geschoten idlaukxlnnlg of gee t£li k gebroken zonder armen of beanen z n venier ellendig bn o moet voort rieepen iroet wat één oo1f ffer beteekent Wi anderen dJe hier veflür xijn gebleven w weten het nle en we ïiuien in elaoversdwttHig alechts dteAdi dat we bat ons kunnen voorstellen wat éen zoo n offer beteekent Vermenigvuldig dat offer met tien twintig dertig mUlloen chat d 1 e zee van lijden en ellende aan weers zijden voorlooplg alléén maar en vraag dan of daarmede de vernietiging f van het mllitairtfflne en de iichepplng van den Volkerenbond niet te duur betaald zou zijn Zonder die vraagteekens die ik tusschen haakje plaatste misschien met Maar nu lo Duitschland ware een geordende Staat gebleven de UrdevSiaat vu vroeger de Orile Staat pai excelleuce Prankr k zou met vernederd z n zooals het slachtoffer van denn oorlog Duitschland au veme derd en vertrapt wordt Frankrijk zou wel tn t iets hebben moeten afstaan vooral van zlJn koloniën maar het zou in 19141 bijna dezelfde van voorheen z jn geble ven Engeland zou Iets van tijn alleenheer schappij over the waves hebhen verloren zoude de wereld er daarmee ip hteruK zijn gegoan Rusland zou zeker niet tot het bolsit isme rijn ver alten om daarmede een bedufping van de reheeto oejchaving te worden Itallü en Roemenie zouden met den tyd hebben gehad om hun eeden te breken en hun eer te verspelen door den bondgenoot onder de Aua van Sacro EgoU lyk schenen het bovenmenschelijke had ge vorderd ea Tcrfcre g e u was b j het na denw van de Mame MjiM rokeHnga ten O van Far4 gakowen Zj misgreep heeft Iverw bastofw dat hij meende de iuagel achen z idaAig te hebben ueri agea voer dofiO rrnnwir was iMMani chuiduk alle grond dat hun atrudinac gebeel gedeaiura luwitni U t ieike r geiBagd een goed heenkomen had moeten zoeken achter den bevelHgemlen gordel van Parijs terw l in werkel kheid de Kngelschen versterkt door een deel van h t legei van Parijs oader Uanoury ten Ooaten van Paruii ston leii oi daar door onvoldoende verkenning op von KluA B Hteeds voorwaarts drmgen dea reckter lank niet opgemerkt zQn ge wopden Hierdoor is ket mogelijk geweest dat het aegenerand voorwaarts dringen der DuitNehe Legw met uitzondering van het Kxoenprtttiieluk lefrer dat van twee zyden het met bepaahi matig betlroJgd werd plotseling onderbroken werd door een on vwxwachten uitoal van Kngelschen en Fran sdien op von Klucks vleugel waarmede tevens de verbindiagalijnen van de Duit Mhera ia het algemeen bedreigd werden V n Kludi a tnaifien aanvankeiuk verrast en over vrjj grooten afstand teruggeslagen hebban zich taim mtusschen spoedig wat i te herstellcB en den vijand teniggedreven tot verder dan vanwaar hij het eer t ver schenen waa IntuaMhen kan worden aangenomen men moet nog uiterst votursiehtig zijn want de w re geschiadawü v i dez n oorlog moet nog geschreven woiden dat de Duitsche generale staf aan hert eind van deMs Mar nefdag het besluit heeft genomen tot over d AiiHie terug te trekken onder en in druk van lo het aanvuikelljk échec van von Kludi 2o de eenigsztns hachelijke positie van het kroraiprmselijk leger 3o het detief optreden dder Belgen in hun rug 4o den inval d Russen m Oost Pruisen eer bl bttar Is dit besluit genomen in het idee we ga n tijdelijk terug en zetten over korten tyd onze operaties in Zuidelijke rwhtmg voort Echter is van dat voortzet ten niet meer gekomen de bewegmgsour log verstarde tot den positie oorlog en de kr g die in enkele maanden z Jn beslag had kunnen krijgen was veroordeeld een slach ti g t worden van meer dan vier jaren met als gev dg daarvan ontwrichting van élte toestanden ook na den oorlog voor onafztenbaren tijd ADe onderstellingen wa wat had hunnen geb irea zijn vooral In een oorlog uitwst gevaaid k maar em van de minst gevaarlyke onderstellingen mag todl weldeae zijn dat mdtes de slag éwi de Mamevan üuitaehe de was doorgezet in plaats van afgekrolMn de zege ook voor de Duit whe wapanMi aott z weggelegd Immers iüe pwttea van haC uitstrekte stag wM Hk aa zelfa apeciaat b j von Kluck wa ren de Ihiila hari m bet voordeel toen het r 0 De cn thi ngen verltdaa Jaaftl l drQvea naar don oorloc vaa machthebbers waarbij da Caaar aU t itilzwijiend wordt bultengealotea i ngwel doodgeawegen De oiithulllngen van tirouaii uv r de gv aarlt k politiek van OustenrÜk vindan geen echo In de Kuropeeücbe per om Duitschlttnd untlazten f e oitthullingon van Lorelmni ov r fihil golamf politiek lo de onheüawingsi dingen vah Juli en Auguztun 1914 Wn iM i Dutt u h and nog altQd met unttavtan De viereldgeschfedenis xal uitmakaa ttf Dutlichjnid i6d zware chuld IukI of DDltacbiand xd6 di M veraedwiiig nrdhrnd of DuitAckland zeo di pe vwrni dering zal dragen 1 l n mtuzsehen moge won ov ntf pii of de Yi reld er zoo slecht aéa toe lou tSü gmreeill wnnnecr de eerttir Mame slag an anderwl uitslag had g iid wanaear daDaltacne gcnenie slu misaeblaa én uur gewteVi had um h t bevel tot dan terugtocht ovfrdr Atme te goven It HANS mo in dea rug aan te vallan 3o Ue duuilc de boagerxaood dt dnlkbootoorloi t arbeickcaaflvctaa l uoaf zienbare beJ piling van allei wut u lu un nuLat Qlu DU wam ackhirwttP kle VUD Geea ioufiaciuiMMll Ku Tr tff mw Mar van diuxofluhin iwakiiMitraa kuiJaraa vmuwen en an leren aaa uit tt tf nailat s j ouuuulaa lui jaran Wik tii wtwlic ktbbm Kejrv a alttjd da lww i b hauikH l lat r e r nu un lag sou koMan lie hun bruod zou breaKtto Ue iidtrikli luk afbeal lUiiKea van tot geraasitan vaitnu l kt ikien met twn of hondanliliuxtH i virKMnig uUliKd eo abt eteda dea huimenltAL Vóór Auguaiu 1S14 wUt Ie l r Itna4ir wie wil zich dat nu nog hariMuren di DuitachUnd en da Duitach keijtet met ooilagzuchtig wwaa dat matU Rumife crastige caauii belli door Duitiehland toe even verdwanan ww Uat d kalMr Jut kniit dtvQg liat houdaa allaan voor h t geval lat een aanval tagan Dultaehlaad zou komen mui aanval dl door de politiek van Ëduard VII nader n Mder ward gabracht = t De Ballische kvirestle D lMdrttloiiivn tbl9klnii4 PtiltoftlU Ml wy stel wrJ Majttsr MteMtlioff slooH Iflil Mi ntetee m Vvlteoha prota4teii Eupsii n lÊrnkmméfm MMuuidsll MiR krll aiiia n Rj Os vrwte oivM INniiÉinngsii twlfyljs mipvl wlUfl HaI sr raii hmI NsngMPys llltl vsH s van dsii hsixsrt Cnosland grtJpiiiiaftlii Na ds HHrtnga hspsslls ÜskPflisasslis osHsgamr klarlnf 0 bs SM wh ssr itlsHWSii ONS OVSKZICHT Als door hst Kil aard van Diaeioclae wordt de Duitsche reg rig bodreifd door de blok kade hei scheirpste wapen dat de at nte tegen den verslagen vijand kan gabruilnn wanneer de verttchiJiIen ie voor aai i n van iheit rredasvenJrag niet ti t wonian komen Eea van de inoulUkat in te wa4li gen eisohen Is die van hat terugii rekken étf troepen uit de Oaatzef ehlsdea Man wert dat Duitschland in een nota aan de entente haAr goeden wul ia deze heeft uUffnavrukna maar dat de entente de radaaan waarom het ier regeerintf te Berï n imogatijk zou zün in Ut opzurht ha r vvrpltc ngen aa te komen onvoldotnde heeft geacht Kven w IS de entente niet zoo hardarotdalwr ze het vQorztel oai eon commnasia v en derzoek in ie stellun heeft t i mt Vk On verwijld zullen eeuigw peraoaan voor dene enquête worden benoemd De niteirte kan dan zflf oordeelen ovoi da moaito H b l y llli M lil I ll lllB M kmt de waRwUlicen tot t ni kMr t Itbwegen Mh r T d Oottc lievft SQu bnOIIhe Wje iyb np i eergalecd onder ijn ovrnl ger majoor Bhntefdt Iz de ontnttmlMr van het Daltieehc ge ned door een dert der Duétaehe tro wm begonnen maar n nt drr deel beeft idch door ronpan luc INH v kn laken vermurwen manadUij iWB heli Mn oadFr majeor BiMctiof een pm buiwMi opferMit dat tkb aan ten ocnn kawt ten do4A si H de troepen m hunne 4 nn te endentteonen en aan dan n dere bant In IMtaeMand n het bultsnlnH aan de ptfr InHehtfntm wil verSCNklMa die de ctnmmande a welke lic daar Iwrtnd n ia een gtmabg licht ttnllen Het u flii ilti i van ma r Blaediof woMK in IMttÜMnnd Moherp getankt De mii M r vnn Vwrdedirtng noemilt hrt in de NatM Birie V i i g n d e iing een onbesehaanuBuid dk anas nvnrtreA O p r d r CbttadM ii iiia iiaii a i j i r werd dBuk en luet ve 4 aiiimo gpdeMit oniAat bet M i Ltkllj ouverwweht 4p lam wa gfKot Nfcgi l S va wmsooals ledwe ii e y wrkte buitengewoonsowl gdiil ni waa laew tkui vrfeodeiijkzfdl voor de eudlee ea leei kerei dle gntoipüjk cteig o L iTCikte bouding Ub dfiB BMU EAitm in X gb redMe tij uMtt evt mia aéertroken ali eon nj atokrozeu laar zlju goede bib grensde chi aan nAikboop Het wae dt hutarteftv Ad dwn U uMt hiwr m AwAren gul wcil aew hij haar weerzien zijn tfiww wae op Lortw al tMdl gie4egMt van raeraouw Venlan maar Wj CMB vne M gp ro el i si dat Ocel we4bsa i a boelen op Oraagf uwro ea mMi ate lij dU deed w t zij dat waovar d ctoaAen ati drae eeno l te gndohiikge nwand wwAen verbroken zi owtt mtm gefeeuM lendea kunnen Je tieetMn O SSndl heb ik tfmxxoA zirtk wn eretig odeeweMir te 9n d t JB o rood an zenuwncfatln pntt wfffdet wuincMP Jt ay anlk a K kl hJJbril rrnafi Ij altt tMm im flE hi j ran Jou h z t ze imT awftie bana d Ie II en toen Mfi Ij plotaaMi baar haar te vraimii beau den Wiw te fOVen ii juist zou beg noo WirijjliBBtey dl vlak bij MBrv I Htond zog bem aaoko iD Ti met o sn wètnig gefronsite wei rau wen trad Idj op haar toe en z i Mil lo mlJ dtaan dans gaven Z 4tpr vtW Ik dat z d zo eeniffiEiiis verboned Maor getrouwde roeiMobun de a rrfet fttmt n D d weet Ik bet fa la miin oog ook een gruwel niaar ik vraatg je olleMt om d Et wals mt t mij te dawfen van fccrtu d deur tuun d ovensijda lltt zou al in jl oneWuoaUq zijn wan nor lic Zdlk n klein var oek weiger d sd it gtolMbend Z4j K haar hand op zijn ar Mn vsjp btj haar kHa lte je dKirn dau ii zei laj oi viibaa 4d n toon ai Hwt j dnctm b met mij dansen X aa deu velgendMi Ja vM ai4wo rdd zij vrienfaVJ Writftlie d d eea Neen dank M 1 hAanIg m be H tiijaf vT Miid ie het oM ng hiJ Toott d t boevaf U Je miju heel le cn wéLmA heb bonvil wlJ A H w jau n oonlde aU koei dat dit de e M e keer Man If n hebben gwdzosi 6aUI op a wwren Oeen wtw niet oitl QO dl lom mi ptjalijke MMurbiU w tbiA hrtcftd KMT eik wo0r du zij utt 1 linit pog i oon wear t r te keermk dA rtfl bxven vi n tm alt dai Mb ÏTfèr 4i e lï Uac Ik due de ar incn Joiiw rrnp tet rolgwl Jam WW k r il KN n gft eo Je iiMkv prfHm é wat Je nllt iel hij op koiiJra toon beko ld don baar UznrbtiJMKjk l mgMrèrtkk i voor l Mi da4 ItFfw 1 dan co oppervlakUp vriand l liti d iü M imo l B nadrak ep h4 vouraaiMwoenj wan aietoood dunkt uw ZlJ z in toab taker ook Joowaraiw i ig nKj v w wH al Ln a n i ie hebt bnn aMMfralna p tn zUa MKwoord anieakn tij k te Mi Ik bMl w Neen U JMb Is dat zoo vrtaudf Dn giiU mei wowlorbare ciwedba vtooru t DtaoT H ar ung hM Ib gp a lmi pj twee UfUfohen M 1 wfle In Iiodcy SUuaMna woord II Og B Heet Je W£4 z bU knar Merp Rdi leoile da J da rwMnt al4ura ii lin beiu dila U kan laauné nitt xuke fta tt on aulk an ukmmI a w eet 41 4 da van n ha ËV o li Ual D gedwfcte MenMo nMdMe hem zor grkofl Hij vroeg llHTtd v vaker met hmi Ie daaani dan hij genroei k durfde te doeo zlJ itfHde b hem niet j u er MS bakooaMJkev nj libui gewa l4il waiMt bel was hmr ann to zien dat zéj geluUdg mut te de vreugievan dt lrt i iP ni bad Btj roote bitjdaclHp gv A OU da 9BkfA éiB van hun ve buigoi de MKU fairi haar ffetroeflt fij was het in d anln i d die üc khukren onder ri die gioote daiiiw da Mne hua b te v i 1 a dia badden gMMnid ea de fenig waar Mt lij hoegeoaauid idet bing wwen k ledade tegen den aoboobiteeMHNitet Ik deidc dzl la V imaand m Érifa i Vjuii t i oogeii kan leereo Imrd te liJn dooir de wrewiheU van bat leven TcBdi b oi U zulk een iNiinft In UseV ze tf o ttia ijk haar s l tw 4g wMl lernijl zij haar li 4 asng laa gw id njf Ut brui kecadti ik bhd tiok hiwd woerd moeten altapr t éwn p een vvmA d t ik zon gplukkii jpwi eat bi klatoe khiJmtnl ÏM Je er op 9t H bn Mi ziJ ir uMsageo ha bm afantflnp tfd n boo b M hanJjw rm buddeil O hal aa b lib Ju U ban bMt ariNMUv p wl Wf bl Id attL Zii Hg swijgvn mei D v M4iqp eofw bortroeld ul i vtMui wm Mei m at wij dat J fnc woii W VOD l Ultv voat iikij I II S M MKMn jtow amg ipn t i m i ep baar Ekw B boe lug lAroavd zljft I jUdvbaU Tct Of ifil n i w Mtk Zli ktwk tiM MO ateal a ban ta ï Stri li loan 0 MM Ja Mb ba inl UljQ gedbabtan étm bcel rngmm udesw been Ik daate léei m twY jj av aeiwoudlg lk vroeg mH alkna S ol J BdJ be votffoni ia km imA slMin een karattwoaa Id gmw MB ét bMsijni op Bt r o o é