Goudsche Courant, zaterdag 11 oktober 1919

dt iiku aan de ragelinff der werkelixMheul t ekeringr a n hJftar toeiubwing op het tr m portbedryf weJHte in de N R Crt van 2 dezer door den haer W ito Kremery aan een zeer sehenpe critiek owlerM onpen wtTfl Zy kan en moet den oikdernenüivd g v4t prikkelen door herMel voor leoveet in haai vermogen is dor vrijhoid van handt 1 en vet keer niet het minst ook hierom wijl deze het krachtigst w pen ia tegvn den w ktir zy kan en ino er by de n eling di i belastingen voor waken dat voor zoovel daarin thaimt ook M kapiluuü lolf moet worden aamgettist altdiaae d drang tot besparing en kaplitaalvonfÜDc niet worde gedoofd Maar zij kan niet door maohtwikldelen de duuite doen verdwUnen Du bf tryding der di ir e ILgt in de fierste plaats in handen dier rbedders lelven Hini e ndeloo£e loonaetiew op d i duur ook by Jaffen een niet tot iet doel vOM end nuddel verklappen den drang tot gerair id t jetrewyd weriien en br niren in het bedrijfsleven een element vtn onrust ea on xekerliv d hetwelk zyn wederoid loeii Met Om de arbeidersbevolking in deze lyn te brengen if het echter naar de scKr be tooRt noodw iat de oidbïge beyolMngs Kive eH het voorbed gewp IiuUen in de klingen der ambtenaren ielkens opnieuw beweg n n voor salarüiverhooginiï en duurt ehif tl KOn worden op touw geze kan nu ii van de arbewlers niet verlangen dat zü i Un bJüc van hei gatdtnkorrven op het trociiereriinkomen richitan en hunneriydt van loonbewegingen ritii onthouden In de h y gerp kringen en in den middonstanr moet hoe moeliyk bet v Iea thans ook va en nio e het vooribeedd gageven worden van Hoberheid en zHfti perfcing en waa deze mo x yk ia van bee Hng Unaren aanloggen in hun leroiuwevoontesi beperklgen welke nog niet noodwendig het lAerkei k noodzakeiyk levensonderhoud behoeven te gelden Doch Indien het stJEfven er op is gericht niet om door ve p ffinK van het geiiiinkomen die beperkiaü overbodig te maken wat fllechti enk len lou gelukken ten koste van nog vettler gaande J ifm ng der overigen maar om deze ta f P nnen door uitbreiding der productie ilan LI er al o grond om te mogen verwachten dat dit ook binnen afïienbare toekomst mogelijk zal wezen Ër heeft tijdens den oorlog een ontsa lijkc verruetuglng van kapitaaj pJaate ge had in allerlei vormen En ome Htet4c gekapitaliseerde voortbrenging heeft om even ruime vruchten aU voorheen t kuiman afwerpen dientengevolge noodig dat het tekort m den kapttaalisvoorra ontataan zoo spoediLg mogeJyk weer wordt aangevuld Enkele jaren van strenge luinig heid doof overhei i en particulieren to betrachten sijn echter genoeg om dit doe te venvezenlyken Zumiighcid en kapitaAlavormJn baten echter niet wanneer niet de arbeidern mei volle toewijding medewerken om het kapitaal de vruchten pro luot in te doen afwerpen welke het uit zichwJf niet schenken kan 7 i kJaigen over de duurte welke hun de baten der loonsverSiooging weet ontrooft Maar zÜ moeten iniien dat tegen Ve dtiuHe inzoniler4ieid één middel moet worden aangewend het vermeerderen der goeiJeren welke in prÜ gee togwi zyn De regeering staat teigenover de duurte viijw machteiooe Zy kan en moet sioh ot ou len van al wat de pryzen nog meer loui ipdryven vfln mcdedoen aan hAt boo ge vaafiykc gezameniiyk potverteivn en vian Het bevorderen der arbeidaechuwhead Men fwrmeüee en do gebrekkige verWndingen vi viechen doze ondarhaadelJngon natuurlyk oei tyd I e vooibelaanvoeren voor de hterbiyvende soldaten itUn gnhed etofgi Kt t Kr wordt sleolitx voor gesorgd 4ttt y bij een lerugt Kiht niet onder prov4 inrf Wyven In DiutMThland biyft het oaniitif Sp$ttarue Nteekt naar het schynt t heoM weer op Volgens het Wad Abend heeft do Be lynschf poliÜ verschillende leiders i co iinmnisten gearresteerd onder wie ich eeiiige agitatoren bevonden die zich te Ber9 ly hadilcn grve tlgd De afsluiting van 1 den Burg die door troepen bezet i en varr het hoofdstation zal binnenkort plaatn te ben Doxe maatregelen staan in verband met de MgitaUe der communistwi waariif e de regeerang in kennis is gesteld O a werd geconxtuteenl dat de commum ten te Nourenberg in het bezit waren van 6W 0 ijeweren die men gowetgord heeft uit t leveren Ook m deze stad heeft de poUti veiNchll lende leiders van de communistiitoh e nuity gearresteerd Zeer waarachyniyk i lit het gevolg van oen d or de regeerlng ontdekt comunistisch plan tot oproer In het aarbekken hebben ongemgeSdheden plaats geliad voornameiyk voorUioneaut uit ontewre lent d over veivehillende nuMtandun De opgewonden menigte odc te naar uit Beriyn werd gemeld het volgende Streng optreden tegen den wofldce rtian iel In levensAiiddelei oogenbükkeit afichaffing der Franmhe liaemchj ipy van wijil keur zoowel van de zyde der overleden als van afzonderlijke peraonen vtH le d van vergadening apreken en schröven De metaalbewertcem verlangen verder dlii de fabrieken van het Saargefaied voldoeivie van kolen worden vooralen De Kranechen voeren rU geproduceerde kolen op groo ichas uit zy betalen er zelf 80 mai per pond voor n verkoopen te voor 110 tot 120 francs aan Zwitseriand of ItaJiÜ terk yi de fabrieken wegens gebrek aan kolen vooi tdurend sül liggen evenals op het ïogcnblik de gehcete nyvertioid van de RynPalti Voorts wordt hot terugroepen ran alle litgowezenen verlangd een scherpe be tr iffing van alle Eranschen die tich aan Du t whe meisjes en vrouwen vergryipon In de eerste plaats komt de eiseh van onverwyide mstclïlng eener ordeiyke volkenbonds regeering Zooald uit verdere bericJiten biykt richt rfeh de wtjede van de bevolking vooral er lofiTn dat zoowel politie als officieren ilch y iedere gelegenheid van de zweep beHenen Te SaartirUeken zyn op laat van generaal Andlauer onder voorzJttcrschaip van tand ad Halfern besprekingen gehouden waju tl Tertegenwoordlgcrfl vnn de FnUtecAe en de Dupiitsche overheid werkgererti beiders en ankbtenaren hebben deeljgnomen Als t MuItaat van Üe bc 9rek r wordt meegedeeld dat overeengeVome lou yn dat zy rfle sabotage plagen gmtr Ü wowten met tuchthuJaatraf van te mtnat én jaar dat er beperttende economische maatregelen zullen worden ingevoeld n nxlmumprüzen vastfresteld luïlen woïtlen int het Eranac e bestuur by de comjniasie te Parya zat aandringen op het omnl We iijk uitechryven van gemeenteraadsveiflrie ingen en dat over de afzonderiyke eUéhon Ier poorwegrvrbei ler telegrafisch een bediwsing van Eoch zal worden ingeroepen Volgen de Strwabunger Neue Zeibiing heeft het personeel vnn de electriscbe tmmw en zich met het flpoorwegperg ie l eenc verklaard dat besloten heeft de staking voort te zetten IJ ZIJN IK IK béb Mm pnchtigt wtntMiiuatel gakoclit g miÉht uit prima swan atfiin atof mooi grociia kleur gcgaiiwercl m t cM ua aeal kraag tn iflaiacbattftii D nuutal sit kaurig an atMi my bysondar an De prijs U slechts f 42 50 hab aan moola grfln maiital gtkpcht Da pracht tiga s rart atoi ao hat olauwa RaglanmodaJ ataan mtl taar mooi De kraag k n ook hoog gailotan gadragen wordao D nlauwa knoopen garnaaring op e vind Ik buitengewoon aardig Oe prijs U slechts f 26 75 Wy z n du goad gedaagd a kunAen da uu ide koude wtotcrdageit kalm afwachten pAr4DER OOK indien niet daa raden wQ U daarheen te gaan vanwaar wjj komen en waar U aUei vindt wat U noodlg hebt in groote keuze en zeer voordceUg ISktot Geen genade Uitst l aan Bulgarijs Oe enlsnta oawnrinurwbaai Klachten d r Letten Kolonel Bermontdekt den aftocht In de Nationale Vergadrrinfl Arrestatie van Communieten Het Saargebied Geheim RumeenschHongaarsoh verdrag OeSyrische kwestie Geregelde Italiaansohe troepen naar Fïume Oe Arbfidersconferentie Haldane s herinneringen ONS OVERZICHT AMSTERDAM ROTrSRDAM NIEUWEN Dun ISZCN 197 201 uEiDscHcsmoa BN3 UWE AANDACHT VOOR ONZE HEERENKI SSDINe KIAGAZ IJNÈN J SAALBACH 0 atliav H 61 aouda AmIu voor LIeM n KraehtInitillatlti Raparallt nti Dynani i tn Eleotramolortn Automsklaltn an Motorrijwiilin Sptclaal adres mor ElectrisehaAutomobial Verlichting 8400 fil QORINOHEM DORDRECHT GOUOA GROMINGEM Gestort Kapitaal f2 500 000 OPENT REKENING COURAlTT MET RENTEVERGOEDING INCASSEERT OP BIBTNEN EN BUITENLAND VERLEENT HANDELSCREDIETEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN VERZILVERT VREEMDE MÜNTSPECIËN EN COUPONS BELAST ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN EFFECTEN GEEFT 4 SPAARKASBOEKJES I HIT NEEMT GELDEN a DEPOSITO SAFE DEPOSIT 586 50 De Opperste Raad heeft zich ten aanzen van Bulgarye tegemoetlcomend betoond en het gevraxigde uitstel am opmerfeingen over de geratelde vrodeawoorwaardeai te maken verleend Het uitstel loopt tot 24 dezer Minder welwillend is de Raad viaa VyÜ tegenover DtiitaoWand De entente ie onvermurwlwar kent geen genade de ontruiming der Oostzee gehieden z I en moet Duitschland bewerken Hoe het dat doen wü ia niet de aaiak der geallieerdea die vraflig moet de regeering te Berlyn maar oplossen de entente wil weel door een commdaaie toexioht laten houden op de ontruiming dus niet latMi oordee4en o v r de mogelykheid van het terugnemen der afdeelmgen zooale Duitschaml had voorgefrte d en waarin naar de berichten aanvankelyk zeiden waa toegestemd Hierop ko mt de nota van Foch door den Oppersten Raad eenigszins gewijaigd neer Uitdrukkelyk wordt daaraan toegevoegvl dat de toezen van levensmiddelen en grondstoffen VijQ ih stopgezet Vermoetleiyk zal i e nota vandaag te Berlyn worden overhandigd De I ettische regeering heeft het hare gedaan oan den entente te verster kfln in hiaar eenmaal opgev tte meening Dondedag hecüft Ze Clemenceau een nota doen overhandigen waarin mededeling word gedaan van verscheidene aanrandingen van het tand door de Doitsclie troepen in Koerland waarmee I uitsohlajid het vredevverdrag heeft geechooden Den geallieerden mogendiieden wondt verwrfrt onvwwöld n a tregelen te nemen om DuitBolilaiid te wingen zich aan dat verdrag te houden Verder wordt melding gemwkt van een boniigenootsehap dut tustichen Duitschera en Duitsch gezinde Russen zou yn gesloten en dat tegen de geallieerde en geawodeerde mogendhed n mu zyn sMridit De Daily Chronicle vernoemt in overeen tcjnming hiemiatle dat 20 000 Duitacher by Riga een aanval op de Letten he4 ben ondernomen wat niet bevestigd is Nu was by ontvangst dezcT klachten en beschuldigingen de nota nut Foeh need opgesteld maar de mteote heeft dioarmee by liet vaststellen van haar te voigen geIragfliyn rekening mee kunnen houden De verzekering van de Duitsdie negeering aoowel direct ais indirect dit laatste doo mededeelingen m de Nationale Vergadering en in de pers aan den Oppersten Raad goROven hebben dus niets gehaat Be gealtieenlFit zljn onverzetteiyk Sprcken ie over een hondgenootachap tuRschen Duitschers en Russen doelt de Lettieche regeering m Mchien op de samenwerking tusachen de Duitschem en lorione Awaief lïemiont Ue aan het hoofd staat van de West Russische troepen dfa de bol i ki bestryden De IXriteehe afdeeling in hei Baltlaohe g ied hebben elgenlyk hetzelfde gedaan ttU de geallieerden in andere deelen van Rusland n 1 in de Ru Rische rand proflrinctea het b lsjeiwiame Vati p len AIp dank hiervoor heeft Bermont ffe piiitsche regeering te kennen gegeven dat hi i den terugtocht der DuitwAe troepen za dekken Terwyi de Letttsühe regeering rnetig En groi En detail Z ml cl r Zaatndoakan Spottaian Oooe ir rkbop t ls CoooastoftaFO ngalsoh m 4356 20 ana na T ANDERS Firaa W d P UITBNDAAL Be B an Borst lf brlfcant Klelwegstraat 13 1 Gouda Firma J C SiES GOUOA HOOGSTRAAT 7 Talaf 423 a 4483 40 witte en I JAEGER WOLLEN ONDERGOEPEIIEII Voor een ieder die te v el v a zijh kracht jev rgd heeft wieoi ftamrea sija uitgeput die dfc verBchijntelcn heef ven eeaemie bloedarmoede of neuratlenie leauwzwakte ii de Saiif uinos het midilel d i inel de verlorene krecblen bentell Doordet de SANGUINOSE het bloed vernieuwt verrijkt n ventcrkt grijpt st met veel bend ia tel vea kwelen dieitlcn temenhen cn met Kwtkke senuwen of arm bloed Neemt er de proef venl Prlje per fUeoa f2 6 fl f22 12 fl f21 Tweematl per da een eetlepel ii voldoende Bij alle eertle Apothekers en voornaine Oroiittcn 4458 30 WACHT U VOOK NAJIAAK I VAN DAM Ce Dn Rtetneiwtjnat 2c 4 Den Haar V y De bezettingegeneraals Mangln en Payolle zyn teruggeroepen wat zeer waar whyniyk veel zal bydragen tot het hertellen der rust in het Saai bjsil De Ceatrumbladen nemen aan dat de terugroe ping verband houdt met ds inmenging do generaals in de binnenlandache polflieke vraagstukken van DuitschJand en dat Engeland en Amerika op de terugroepi iig heb n aangedrongen Ole eerste herfsthoest hecfi veel kam zich tot een zwere broochilii of keelomitekini te ontwikkelen tenzij U er direct wal te endoet De hoeil onderdfukken ïi niet voldoende U moet Uw ontsloken liijinvlieten genezen en ze beitand maken leKcn Tcrandeflijke weereinvloeden Dal kuat U doen met de 4443 64 Hy kende de zuster zyner vrouw Hy had haar karakter gepeild en stelde haar zich klaar voor den geest met het sterke instinct aan primitieve naturen eigen En hoe kort telkens het samenzyn ook was geweest eiken keer had hy herademd als het koele aardige kleine persoontje was afgereisd Haar uiteriyke gelykem met Emmi scheen hem onwezeniyk vervreemdde hem byna van zyn eigen vrouw en maakte de zustertot een hooger wezen En nu was achter zUn rug de band die hem aan de familie van den majoor bond nog nauwer aangehaald Zyn zoon en zijn vrouw hadden zich in stilte verbonden tegen hem Het geld van zyn eerste vrouw het ge dat de oude mooie molen had afgeworpen kwam aan de familie van den majoorr Aan den majoor gaf hy de schuld van het verlies van zyn geld want die had hem dag en nacht vervolgd met dat vervloekte ba t en het geld van zyn zoon zou ook aan hen komen die hy als zyn vyandden beschouwde sedert hy hun minacbtiog voelde Met zijn zoon zwi hy op de een of op rte andere manier klaar zijn gekomen Maar met die daar Hy had byna drievierde van het vermogen van zijn zoon nis hypotheek op het bad laten zetten had wel ia w ar het bad te zwaar belast maar in stilte gedacht dat hy op deze manier den zekersten waarborg had Hermanals mede arbeider te krygen De jongen was dan in zekeren zin gedwongen m Stahiheim te biyven en mettertyd zouden zy het eens zyn geworden Nu was het Jets heel anders Nu Tenigbetaten aflossen Dat was zyn eenfge gedachte Het bad opheffen Het moest £ n hy zag tegen geen kosten op Haar alles was vergeefsch Eimni dronk bronwater in gdbrulkte de bttdan Zy leed aan bleekïucht en zag er zeer slecht uit Het geraas der kinderen wond haar op de tonen der muziek maakten haar treurig Urenlang kon zy in haar hoekje zitten en voor zich uit staren Op haar kleine schryftafel stapelden de brieven van Cilli zich op zy beantwoordde ze vluchtig meental alechtx met een prentbnefkaait Het gebeurde ook wel dat zy den een of anderen brief niet opende Wiedermann vi peg haar mede te gaan naar de byeenkomsten die eiken Zaterdagavond plaats vonden Twintig oude dames zaten uan de tafeltje die tegen den muur waren geschoven vier paren maakten langzaam op de maat der muziek een walsje twee jonge meisjes beproefden ingewikkelde figuren te dansen De dames dronken limonade de heeren deden langer met hun haiv fle h wyn door er rameraatwat r aan tut te voegen Elen heer kwam binnen in rok taet een elegante jonge dame aan den armT y zetten groote oogen up namen plaats aanbeen tafeltje en bestelden champagne De kurken knalden tegen het plafond Allen schrokken en keken naar hen De vreemden dronken ternauwernood hun eerste glas uit betaalden en vertrokken Wiedermann snelde naar den nieuwen gérant van het kurhaus Gü schenkt slechten wyn de menschen loopen weg De gérant werd grof Ik versta m n ambt mynheer De wyn IS goed Het geselschap deugt niet Ën dat IS uw zaak Op deze manier moet Ik nog byleggenl Wiedermann keerde naar Emmi terug Het viel hem nfet op dat zO de oogen stiu op het tafetklee lje gevestigd had omdat vreesde in tranen uit te iMrsten ZuUen wy niet gaan Otto liep en zy boog het hoofd omdat het haftr toescheen dat er ia het vioolspel zacht gegiegel klonk Op den terugweg viel hot iai in dat zy hun flesch wyn hadden laten laan Dat paste niet Alles scheen froevig Wiedermann verzocht zUn vrouw nooit meer naar de reunie te gaan Haar maK i bleek gelaat droeg met by tot erho ging der stemming Hy zelf bleef nauwgi zet de drie uren zitten Soms liep hy Ttaat de muziek en zeUle Iets heel viooiyks heeren byv ec n galop Maar den galop danste men uft beginsel pas aan het einde en niemand begreep de onhandige dansregeling Oveniag retrende het klacht n I e ait cn klaagilon dat zir nieto te doi ii htiilden de kurhausbeDtuuider stelde er Wiedeimann verantwoordelijk voor dat dthülft z nei kamers leeg stond Ken har uit Nui lhauH n diende i n klacht in omdat de Nordhauser courant met in de Kunuiat lag er in de wachtkamer v a het Itadhtiis iceon postpapier votirhanden was opdat zy dentüd van wachten toch tenminste met hut achryvcn von brieven sou kunnen duoden Meviouw Emmi verschool zieh in den meest verborgen hoek van haar wuning Ik het spreekuur op het kantoor aanbrak want zy zag ze reeda van verre al die zenuwachtige ontstemde gezichten het waa alsof zy hem htM rde den ecuwig beU etUgden vttterigen vaak otk onbewihaamden tötni s Avonds a s haar man werkte Ie vin ij ver reeds lang weg wa sloop ty naar het kantoor Dan ging zy in een donkeren hoek zitten en sloeg haar man gade Hü wa wd geworden In leze laatste jai eo too oud dat het haar ha deed in Qadepeneard Hindelimtrk VAN WOERKOM s APPELSIROOP Verkrijgbaar bij J C FICKWEILER v k L VAN OER BEEK Illtnoo ll0lng Alia laaara waraaa altaenoodlffd welke llEleade l n aan Rkeamatlek 8plt Iichlee Svlerverrekkinfea eai M0R 1 t bralk t fflekan v n VISSER t Rhaumatlakolla Hierdoor kuonen ótxt lijdari dehelUanie werklngondervlndea waar re li lOO eonlli blJ tonden Prill 1 4 per flacoa voor mlBVennoteBden gratli te bekomen bij P VISSER labr Emmer Erheb Veen Dr Verkriilbaar M Oouda bij ANTON COOPS WijdMraati S H T LOON Marltt 6 te Oudewaler bij Wed E V D BRBOGBN IMS 30 Voor atfroi Pai B MBINDEKIHA doa Baa table li te n hoest verkoudheid keel pijn D fijne aromaUwhe n k der L I A l a b I el I e n zil U bovendien zeker bevellen Drenie teriJ Bia RKT 8 LJIX4FIQ LAXEERENDE VIJOBNSIROOP Vart 4akaa Ml S H VAN LOON r k woLrv a c Adverteert In dif Blad m SÊÊBEEfSSSÊÊMM De Papierhandel M L CATS Fluweelensingel 52 53 vraagt tea n hoo0 loon Zakkenplaksters Meisjes Jongens Ook fhulsplaksters komen in aanmerking 84 so Spaar en Hulpbank Gouda Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de Zitünguren tijdelijk zijn gewijzigd en dat vanaf den 9en OCTOBER 1919 tot nadere aankondiging de Spaarbank zal geopend zijn Zoowel voor INLEG als voor TERUGBETALING op MAANDAGAVOND van 8 tot 9 uur on DONDERDAG van 11 uur v m tot 1 uur n m en op ZATERDAGAVOND van 8 tot 10 uur HET BESTUUR OUDA October 1919 BRANDKAST MKUBKLKNIII BESimieN OEMaS UNHENKAhea aUfPETTEN 1 40 5 10 KOMT ZIEm rOTBOOPJI SIMoaSTRAAT 44a tenaMi eeWI U tkMii Teletiwa IMOO aonEaOAH Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon GouDsciiE couum ATERÜAG 11 OCTOBER 1919 Tweede Blad Productievermeerdering In de Keon Stat Berichten vm deze weclt sphruft pmf Dr C A VfrrUn Stuart over bovenfitaaml oml rwerp Het sociaai ononi üch leven bHi alrtus de achr in nifl lan 1 en duiirbuiten bü voorWumng Ptafln in het Ueken van stryd voor verhoo cinR van g ld ink oti sten 3nlarl en loonlictir Kijn niet van He lurhE Toch heeft do ertriiriiw ier laatste jaren pan ttU n wel met aftioen lo duidelijlchei i kunnen Iteren da t d betcokenia van den yeMfuctor voor de nrtwil lceling der volk olvita t ttl leur licht kan worden overschat De nu luer dan gunds optr n J veriioogingen der gcldinkomsten hebben ver 4toiinffen in de welvoartsverhoudlnifcn tf nge olge welke in de op rullverkeOi eru it nde samenl vinR slechts ireleidelyk wor cn hersteld xy leiden bovendien de aanda lit af van datReno waar het bovenal np aankomt uitbreLd in der voortbreng nsr ter vcrgrooting van He som der goed ren welk wy noodlg hebben Het wondt daaroin t d stegt prof V S dat aan die verhooginy van sfilanöwn en loonen een eipd komt Zeker kan monmnd xekerJieid geven dat de aanpassing de r geld inkomsten aan de veranderde waarde van het g Id over de geheele lijn reeds volledig heeft plaats gehad Of Hevei hftt s wel zeker dat Ut met zoo is Met het oogr op de ongeiijkmat lieid in de wrhowng der loonen on op de groepen van personen d e aan de bewegiing geen deel hadden gepensionneerïien lyf rentetrekker renteniir rs wier vennogen in vaste rentogevende fondsen is belegd y al er wel nooit een oment zijn waarop die aanpassing volkomen en harmonisch heeft doorgewerkt Miaa infiiien de aandacht weer geconcentreerd wordt op het reëele in plaats van on het geldinkotnen en er met kracht naar wordt jrestreefd om het eerste uit te breiden za de hardheid welke in het stopzetten vtm de jacht naar meer ge d voor sommigen gelegen 18 ook voor hen geleidoiyk afnemen doordat de prijzen gaan dalen Eenmaal moet het toch uit zijn met het vooi tgaan m te verkeerde richting omdat andoren hi t immer ook deden De schr wijst er op dat de arbeiders allicht behooren tot liegenen die in hun geld nikontsiten vergeleken by len t tea bm i van voor enkele jaren thans op de anderen een voordrong hebben behaald Om daarvan alle profijt te trekken ia het ook hun belang de produolBie welke door den oor loff behalve voor fcooveel oorlogsbenoodiigdheden bwti eft zoozeer is bemoeJlijJtt en ingekrompen weffer op te voeren Het reëel voIkeirtkomenXs thana geheel ontoereikend om het in Bet begin dezer eeuw bei eakte levrn Yiw il aapstonds onverkort te herstellen De aaiihoudfflide sociale onrust dezer tijden worsttlt ijaar de achr gelooft goed deel h enn ribt men vooi de daJing van NJiet iiec le vol g inkom en welke plaats had oW i blijft eds maar bljft uitgaan van den vMf den oorlog bereikten levensstan daani en nu deze door de duurte ia aan getasit in verhoogn ng van het geldinkomen het middel aiet om den toestand van destijds te her tellen Ware de duurte enke Bymptoom van de onzaHg e gelddepreciatje dan zou dit standpunt verdedigibaar zyn Zy s echter tevens een aanw zing dat de goederen in vertiouding tot de behoefte whaart cher worden Kn te en dit laatste helwt loonsverhoogmg nie Inbegemleel drijft ij op rtiime schaal toegepaet de prijzen nog meer op indien zjj verder gaat dan uit de gelddepreciatie te verWaren is Allen ijiPt uitrondering dan van de in omvang wemig belangrijke groep der oorlogswinstniakers moeten zich daarom ook in de naa ite toekomst onvermydeiyk beper WEER THUIS Door OLGA WOHLBRüCK Geautrriseerde vertaling uit het Duitsch Vervolg van het Weekblad XIV Doe jemy nog verwyten Jij my Heb je gevraagd vanwaar het geld kwam dat ik met volle handen heb geg ven Was je niet biy dat je die paar prullen kon koopen Heb je niet genoten in Berlijn en niet steeds geroepen Wat ben ik gelukkig Ben je my niet om den hals gevallen toen ik je hier in de nieuwe woning heb rondgeleid en de kinderen je tegemoet sprongen in hun nieuwe kleeren Waarom heb je niet gevraagd vanwaar ik de middelen had Geloofde je misschien dat ik het aan de groene tafel gewonnen had omdat ik in Berlijn een paar maal de kaarten ter hand heb genomen om my te verzetten Ja heb je dat geloofd Zou je dat liever zyn geweest Hy trok haar handen van het gelaat keek haar aan met toomigen blik en een van woede verwrongen gelaat Wat gaat myn zoon jou aan Wat gaat hy jou aan Hem en zyn geld Zy fwhreeuwde het uJt klemde zich aan zUn arm vut Otto om Gods wil bedenk je Je weet niet myn zuster Cilli en Herman zy willen trouwen xii hebben elkaar Uef zy hebben het geld noodig Toenv ielen zyn armen slap langs zyn lichaam en hy kee zyn vrouw aan als een geheel vreemd menatdi dat onverwacht ïttn weg kruiste Cilli en Heiman zool zyn tong leek verlamd xtin keel toege ehriMfd klaagt ovor rhutache vyandeiyUiedeo mueten deze zelf ook ojet vrjj uLtgiaaa Vaa der tii tt ba roor de uankonMt vaa ayn oi vulf r l et unlt gadeelt tj k den feenigbovht heeft gWeid hefft by de tntont er op aangi ngen ie rei4iinderen dat de IjettMi éf Duitediem laatig vallea Kolonel Btmiont nuakt eveneens gewwg van gi emef optreden dor Utten Aan de vertegenwoordiger der entente te Mita heeft hy de volgende nota orertvwidigil Aan te vertegen woo nligera tier G aflieerde mogendheden in Ru4and Ale ehef van het Ruaeiache leger der Weitaiyke provinclKn heb Ik om d Bolejewiki te be tryden eai de orde en veil iïheid te herBte len met dM bevelh r der Dulteehe troepen die het land beaet houden e n oveirenkomst moeten sluiten waai1 y Ik hwii Jiet geleideiyke terugtrekken der troep fi en de veiligheid van het transport van Dtiitïchinnd gewairborgd heb Om mede te helpen tot het oiphouden vnn den chaotisdhen toestand die In de Aoov mjjn troepen bezette provinciën heerscht htb ik een Centi aie Comndwie benoenrwi en tlu iraan opgedragen om een tydeiyk bestuur te oineanlseeren op demoeratliBchea gwmdslag volgens de wensohen der bevoJHng Tot mün groot leedweaen ie At tegenwoo dige Lpttiftohe regesring begonnen tegen de grenzen van myn miilitaJre baaii sterke I etAieche en zelfs Estlandsche troepenmachten af te eenden die de neuttvJe atrook geschonden en een raeki sc erm ut iMingen veroorzaakt hebben temry myn troepen da Dultsdie aflcwtwi Ik heb aan myn troeipen beved gegeren ontknka de heriiaalde provocatie zich niet met cfe l ttisch l Mi andBohe troepen In n gerecht in te laten Deae laatste heW 6n mün optreden al zwatóheid oitgelaBd e myn etellingon aangevallen Daandoor heb ik mÜ genootlsnakt gezien een nieuwe llnja te beMtten Ik hoop dat de bondgenooten van mÖa land myn pogingen zullen onderateunen overeenkomstig de verdmgwi die hen me mün land verhinden en mi alle facüitfflten rul en toewtiwn om d © noodige maatnyeling t nemen Deze Tkotia was mede onderteekend uit naum van de Centrale Commissie door den voorzitter graaf Pahlen en d leden generaal majoor Socol en ingenieur lUyne Het Duituch RuaeiBch vetdmg betreft dus uiteluitend de troapenafdeelingen in het Oosten en bet leger Van don Ruseiaciien bevelhebben Bermont De Duibsche regeering als zoodanig heeft geen overeeaikomst met eenig deel van Ruslad gesloten zelfs is zooaie de minister van buitenlamkche zaïkcn Muller verklaarde de r cering omtrent de aangelegenheid der West Rueel 3che regeering officieel niete bekend In elk geval eigent Duitschlutd geen NoordZuldw est Ruselschie regeerlng Wat men in de Oostzeeprovincies z et gebeuren eido Muller IS de laatste opfükkering van den mil tairen gee t van Doitsohland In de Duitsche Nationale Vergadering Is by de jiolitteke debatten menig hartug would gezegul over de Oostzee kwastie I enke onafhnnkeJyk socialiot vial hierover de regcenng aan HU beweerde o a A s Noske de Oostzeetroepen niet terug kan brengen is de onmacht der regeerinr voldoende om luiiar de reden van haar bestaan te ontnemen Generaal Von der Golte een landverrader die monarchistiecèe doeleinden nastreeft Rijkskanselier Bauer antwoonlde Lenke moi t eigeniyk voorstellen doen hoe wy in ie Oostzeeprovincieii moeten optreden De regeering is gaarne bereid om alle onafhankeiyke letten naar de Oostxeeprovindes te zenden opdat zy daar hun invloed laten gelden De reusachtige hoeveelheid b sch mpmgen welke Lenke minister Noske naar het hoofd heeft geworpen overtreft alles wat w in dit Huk gewoon zyn Generaal Von der Goltz i yverig bezig om in de Oostzee provincies den troepen van de meuwe bevelen der Dulteche regeering kennis te geven Ky gaat van den eenen naar den anderen troep en onderïiandelt er mee By de ver uitgestrekt stelling van eenlge Hy bedwong zich met moeite Neen eerst moeten w y © en keer ronddansen zy keek hem met groote oogen aan Sprak hy in ernst Dansen in deze stemming Zoo ten aanschouwe van allen dansen Hy ledigde zyn glas om zyn moetlsan te wakkeren Er hetpt mets aan Mieke Dat lyn wij aan onze positie verschuldigd Kom dus laat ons probeeren In geen tien jaar hari hy gedanst Bruusk stond by op trok witta handschoenen over zyn groote werkhanden en boog voor zyn vrouw Nu stond zij ook op en legde haar arm op de zyne sloot de oogen en Het zich met voeren Vroeger toen ly hem nog uitkoos als de dames dat mochten doen was hij een goede danser geweest Nfet elegant maar iemand die het met toewyding deed en bel lang uithield Nu hoorde zy hoe hygend zyn ademging voelde hoe zyn voeten aan den grondkleefden hoe zyn zwaar lichaam slechtsmet moeite den rh3rthmus van den dansvolgde zy trippelde om hem heen gaf hemdl richting aan door den druk van haararm voortdurend in angst dat hy overhaar voeten zou struikelen of over denkorten sleep van haar rok Eindeiyk was de ronde gedaan Wiedermann droogde zyn voorhoof af Kmmi zag hoe een paar jonge meisjes het lachen nauwet ks kunden tiedwingen Een goed figuur maakte haar man met meer op het gladde parket Dat is een zuur werk zelde hy Vimlt je dat ik nog een der Jongedames zal vragen Neen neen dat behoef je niet Ik geloof dat het t best is dat wy gaani Ik vind het best KomI zy trippelde haastig aan lyn zyde door 1 I Ir aal Het fiu haar aleof tii op Uu