Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1919

gelegd dat meo ilch In het bulteaUnd een bótaal veikêeid beeld van den toestand Ffrnflt Hét gtoótste dee van het DuftBche volk wil werken als wij maar genoeg levenemiddelai en grondstoffen hebben De grtmdstoffenqnaeatic is een valata vmagsfuk geworden dat een wereldgevaar dredgt t worden en een geweldige economlache cfitiM kan venwrsaken Het overbrengen van kapitaal la eM der voomaamsta oortalten van dan ematigen toestond Mat de reorganiaatia der financiën Is begonnen Raeds in Juni z ln belastingen gemaakt welker jaartükache opbrengst op 1900 milUoen maik is te schatten Twee nieuwe ontwerpen liggen gereed die zes mllllari zullen opbrengen Niet in baar geld maar in leveranties vwi goederen In economdeohe prestatiea Uggen de mogelijkheden en de natuurlijke grenzen van het naleven van het vredesverdrag De wonden der wereld kunnen slechts genezen als de volken ook den oorlog op geestelÖk gebied zullen edndigen wederkeerig vertrouwen in elkaar stellen en elkaar hdpen b j het werk van den weden bouw Het Ia opmerkelijk dat telkens wanneeeen Duitsch regeeringspersoon spreekt overde werkwilligheid der bevolking tegelijker itUd een bericht over een nieuwe string I wordt geseind Ook dit maai weer Gisterenom half één hebben de hulparbeiders derBeriynscho gemeentewerken ten getale van 15000 man het werk gestaakt De staking omvat de bureaux der kolen en broodvoor i zJening de afdeelingen yoot melk boter vleeaoh de kaartcnbureaux enz De eischen der stakers zouden het ge meentebudget met 46 miUioen mar verhoogen Deze staldng is een contractbreuk daar de artjeiders zich niet aan den voorgeschreven termijn van kenndegeving hebben gehouden Ten stadhuize wordt vergadetd om de levensmiddelenvoorziening te regelen De moeat noodzakelijke weikaaamheden worden intuascben door andere beamjbtm waargenomen Uit Rutland komen weer geruchten over opstanden tegen de bolejewifci In Petrograd zou de bevolking zich openlijk verzetten tegen het sovjet regime en ook in Moskou moet het gdsten Het is niet de eerste maal dat deze geruchten de ronde doen i venals vorige malen vermelden we ze onder voorbehoud Wel moet de positie van de sovjet mede tengevolge van Denikin s opmarech krltieh zijn Een bericht uit Nicolajerak zegt dat de beste cavalerie en infanterïetroepen der botsjewiki verstrooid zijn en dat me sinds het oogenblik van den aanval van Koersk begonnen is met voorbereidingen te treffen voor de ontruiming van Moskou Uit HeisJngfors wordt voLgens een Hollandsch Nieuwsbureau bericht uit Londen gemeld In een communiafcieche vergadering te Hensa heeft trötzky verklaard dat de sovjettroepen dö wintercampagne niet kunnwi doolTstaan ZU hebben hiet langer hoop op de overwinning De beste troepen ziJn verslagen Er heeracht een paniek in het sov jetleger waardoor een groot aantaJ man i nen deserteeren Het leger van de roóde garde fteemt voortdurend toe Het offensief van Denikin ia gericht tegen Opel en Toela dat krachtig versterkt Is De bolsjewi k hehben bevel gegeven dat 7 dagen aibeld moet worden verricht voor de verdedigangswerken in het district van Toela door alle mannen en vrouwen van 18 tot 46 jaar De werklieden in de wapenfabriek te Toela ïlebben geweigerd te werken De stemming te Moskou is eer nerveus De TolkscommisBarissen zijn voomeniensnaar Turkestan te vluchten als de witte garde Toela neemt De ontruiming van Toela wordt vooi ereid Svob Koasija voorepelt dat de witte garde Moskou binnen eenmaand genomen zal hebben BtrrrEy £ ANP6C H NiOTm DUTTSCHLAND P T o i s t e t a k i n g Te UvUwif m ts d zer dsf n eenl lang mei e dunr wn Fhiansoh euJdaaÉC loffllgewnokök I Wojif inoidt m dal de bevolking der atad UI groote oi won itsiJKtJ verkeert Als l n te t hadden do inworicré zoowel irj cri aje arDeidar gl4 ren een urlge jlgmiioene stmiiog a itond gd Alle za Küii via res iraaUs bleven dicht ta zelfs hft traxiïvrrkpOT was stopgaBot In het tweede luoordipTocee betreffende dr gijzelaars te Mttnchen ia die bektaagd i vopoïrdojld De beilaagtjeii Qreinef S re i iiko en Debu8 werden trt de hM g8te t af an 15 jwoa tuobfihiil4 ai verlies van biirgierrecnten geduroode tiea Jaar ver FRANKRIJK De C a 1 1 la u x 1 f f a i r e Op 2 S Ootohor zal de eeiimt als hoog cereoh of bijeen komen voor de behan hüng van de zaak CaijIewx Dien dag il rio be daaifïe eakel een Ilontf eitt verInor oodergvïn Na dat ve iMw zuUen v owgeleeen wor len hei bo 4uU van ver i 7iiig rnflr de tarooHt iting genomen lo r de 004nmiËli4j vaa lnatru ile en de If van be hult L9lDg van den procure ur g e ier a4 Caillaux zat den de verklau rir gen kunnen afteüg n dSe bi nutVr I chVn en daarop zal oen dig Tistgestflld worden wisrep de e nl j debatten van h t proces zuUen b nn Hi B8L6fV Opfilenb aire dpro9e T uBriwM H TOOT k JUÉSMfilMf d r ptx ncte Brabant het prooea be iiiien tegen de me erA evia van Ia BeL fiqae fet onder iAilieohe ceti ur en iia tsob iotzitcbt tijdens de bezetting door Belgen uf geet 4il itufjlM De be Udipien worden V rvol0il we ieiki vet tiiidbottuing lua den vijaad ea betgaim S ag van diens poiiiiek Xji MijggKe zHun trOoC véél pabddk Negt iJ bekiaa cn ttjntien ten h de g fj xJ rg titiin de gouroeuofü iAoaOieee H iuond Njtft Grim yer éJtSf Hantteoae eo Leioux Alien hc ot en i gtrootj dacen gevitjd toen h ia bad met 1Ü0 0JÜ exeinpUreij por dag dtuAte en zij zonJer k ins Uiii te worden tegengeeproKen deo van Pik nieuw Vtï8to eae teoienoieuse en on11 ure bonohttn voorzet ea veeijl dour do Üniieone aoM liu iten gctlnepireoid Urt Hot va hoor van Atoó Hutt blijkt c at Jeae la BtMö uit Uïdteahe ojdara s gcmrwi en vóór den oorlog vijf jaar geV8ug aii4j tr4i heefi geood wegens opli iitii g mtotorulk vau voilrouwen ea vorvalHCjilng van baJunzen Hij z iit det do Üetiiiuo ftiBBiittf opgehouden iiecft een hiï tiéne krant te zija loch erkent dat hi aan de Duiisaiie censuur wan oudorMorppn IJ president lei vervolgen een in Nunijn govondon document vojt waarin bij voarbofit werd aangsdluÜ wat erover bt paaije krijgpvarriditing O mjeet wordeïi geztWd kl Jne ttarumwlnst der Engei hen Ajj J lÜlH ontztuglijko verLfeen dcT goailieöpJeii H tt inorkt da Lrtü eQ op X Dui schö otïiHBiuT vaak te babben weer i hl de nonildagzitling wetrd Augusta HcTth giefcoord Hij beett hot denkbeelJ ge opj erd het blad op te rleht ii Mit patlMJs roopt hij uit Polooft ge dat ik de Beigen zoo dom en laa gharUigacbt om een DniijwhigeziaJ blad ta koopcm Afg wi3BeW door til van inoUonteia airbij de verJodiiïers der beklaagvlen en do proatdent an de redvtiaok heftige w ottrdipiiwisflinil ii on liebbern wot d hot vcrlKWM voortgeiol Totdat August Hutb ni g Stöld wordt e oiMiotion doktoren eeo U graolo onioJc coiistjteweti Huth i hcrlüidjrj ea de zitÈiog 25 miiuiitco AMERIKA ffiL on niet geestofl iek De n re lii de3liing In de AmeirLkaainsbba 1 r dat de pirtsid nt lydt aan oen herS Titamtoi n nig m döl al gaat hót wy In de sïad heeirsoht rwls t ioort aan suiker en mon voorel t dat ea Maandag vu l te welnl melk naar do cltv zal ycbraöht worim Ook kolonalrfmanwhio vreest invm hinnm onkele dagen Folkestone lederen Zondag Dinsdag Woensdag Vrijdag en Zaterdag dale vergadard IXt WM do ewi4a laterp iriömentttire bgoenKonut aedert idM Ue voijfeoie groepen wwen vartenen wjo d éd de VuTdeui e Öatea Vdniun rika aoor de heak ea ttia ion ea jAetiil mireé Belg 6 door dm beer Uouzeaud I i i Huie laubschlaiul üooa de heeu eo kXait h A m c4ahiuci iagi Üauubda d or dea neer I UeauUltini ijciifiuiar ven door de heeren aiuflon iijdOüfi fr van Land verJefli ag ea AiuUflBB Uroot liriianotó door iorU vma aalc CU sif J ainea Ag ardiueir Noorwefet u door de liejfen niiouelei en iuowlor tl veöorlanri door de necffen Van Doorn en Oii voor ittcr vna de Iweede Ka iiiLr Zweden door de heeren bjrijiAaeis ward en Wavriiieky Zwitserland dooor da mtreu öchorriv i ul iian ea do öieuron iLLi üiA MtKiMi cunaté werd opaiouwedmeiAio li dia vaUt Ijrd ffearjajev prebidcat ue lio r HiMiiOia d Lohaie peu u uiftiuei e ii r de heCeu baron Adelswurd V uD Düorn üo bob rrcji i Uiöimwi iwieu jjü jiawd liö t da mtnoodujing aangonouien an de 2 wee i6l he gjoöp voor de vol etide com€r 4ji de i lAe Vd n aa Uide i lUu ifi o u ci diolJu la den luOp van 1 2ü al bijeenih ümeii i U gevorme worden Uit een üeperi t aaDtal veriegeawoonügera Uur veiTBölulientjü groepqn l e naad zal in hot voor aiaj opnidilw bijeemtomea om ae pfüi aauuja er van voor te bereiden erMiiul eiia kweeaits van aJjni üstxa LU Vi u en iLiiaiibCiteolea aard werden door ieii i aad agolaiiu w lke bmtendieQ oa de volgeuiUe iiio ie het it aontfouoiu l ljo liiie rpaiilaiiieiiiaire itaad voor de Lvr e jiiual sedüit ueii ereiUooriug in ergaderuig bijeen bo rool me degrjot lj xaUoemmg de komst van dan VoitendoilI gicötioiu door het veirlrag van Fatii tii o n 6 April lalt Als uiidirukkLig aa hei verheven deakLiieid v h e u medewerKkig vcua o le vol fircii ten diuaate van iiu vrewkaiaen ea voortbrengenden arbtiid ie de Volkönoond XiTOfpun om do vioreld Ie waarborgen teilen den taru eer van een oorlog ais lUe i uropa kwam vorwoedton m om aan de btivolJ oi de woldoad van em toenemende OHiw ipeiiang te VLTzukeren V eiTgiUduring van 11 October oürzutef i lr D Fooi tVervolg J De lieur van Uroeuendael r k lUH mdo de voouwtetliiig van den het r Küüloa oil jM Do lieer Kooien r k deeJde nog j wie lat dt he r vaa Uroeneudael nooit hK dt katliollieike Kamsrcluu eeu verzoek I heefi iiigipiiiiieiid om een oiidorzowk in te éli llm vet heeft hij 5 loien ullgenoodigd III v üorntcl tot ei n enquête te doenTe e vijf waren evt üwoi van meening dat eiifiuéfc geen wapeu ia togen een Ka merlid ea gavem deu heer vaa Groenendtiel m oveu wei ng eeo eeraraad tevjaaen De heer van Groe ieiidaat beeitdaaraaa eont c ii et voldaan D hoer L o h m a n c h vroeg den Iteuir van Groonerwlm 4 naar de pliata on tol wiöu hij öipralt De hear v Qroonendael wenschit hierop niet te aaUwoordeii X c hear DireeeelhuijB vl opp rde hot dt mftbeeld een oomitérgeaeiaal t houden De he r ffijniroop o p meende dat de heor v ürowiendaol reobt hbcft voumiaiwler te zijii van een volk Mmni iiig eii hcHcilumwt de zaak meer ajs een riUetjc onder de kaÉaolljken J liejT iileer kopor ft d a p j vroeg den Iieor Groenendael waarom hii OM ze t waar en mot wfon hij spraJi aJs hij iiieoiit in zijn rechten te ijr De hcor Van Doorn uJ j meende dal mott he er wrt blj kaa tetew d KaïiHvledem wMon wa4 zij van v Groeiieiidiel htJiben te danken en bet taind nordt niet in gevaar gebraoht door de a nweclgtipld VJün één zoo n man Ia de Kanidr De h m £ uys a p betoogde dat nitii den heer V Groonandlael op zijn woord nwet gi loocon De V o o ir z i 11 e X vroeg of de Jioer V Un o nen la il een termijn w 3naohte voott iTleg met dan betrokkene over het verlol tcrt h it DoonKii van difoe aa ui De heeï v Oroenenda chttedat nif t noodas Gojoel IM incident werd gesloten heer W ij n k o o p o p vroeg ei int riH iUlie te mo en houden over Je oph ffing van den stiat van beleg De heer Üssendorp aijd a p hield f 11 intjrpert Iaili over de vraag of deregecriag oik dien onderwijzere een maand extra saXwis wil uitkeeren en hen wil opnoiiien aider de Rijksambteoaien wat hiiii salar cering hetrtH Min ster de V i eeir verklaarde zkih b re d een n inti arura salaris uit tü veeren De auniere vraag beaotrwoonMe bij niel nil de K uner ge egenheid he fthaar v tn aben te uU m het voorlo jpig verslag ovar de nieuwe onderwijswet waarin de nieuwe fialaiiïreggliaigMi zijn opgenomen 1 0 heeren Dr e 9elhu ij s Ottoen K t e T Laan beplel tm de belangen der leeraren bij het M O De heet K ler Laan a d A p hieli daarop een interpolate over de saliriasen voor 19 X vopr onderoïlc eren of aan Oio regeling terugwerkende kradrt wop t verleend t t 1 JuB 1019 of dat ultkeoriigw vao gelijke waar ie zuUeo worden gei m eti óf dat een vaete aiariscoiiiinigAln aor land q zeomaehft zal worle benoeind wa tria veriegeawoordi ge der person eel organfaatfe Of verbeteringen ook zuilen geiden voor vertobpereonetil I 9 mgada werd daan verdaagd lot lieden l ttur XJe ujiküöriiig iuoeua aan de onderwyzar ten bedrage vaa Mn cctra maand ealUTis al woirdea gegeven aan JU open boxü oalemijzetra en aan allo oalerwij liiT van geaulM dieerde bijzondere eohokn Veice maa revi el zal vijf nulUoenguU den kosten dia door hei Kijk zuUen worden botiöW VersciioTien la hot Voorlaopilï Veaslag van de CoramieeSo van Kapporloure over het ontwerp van wet lot wijziging van de grenzen dcT gomeoWen 1 Ion Leider lorp Ougstiieeat Zoeterwoude eai Vöoröchoten e n atoere ireriier die z la fteele l vcn ga sjouwd heeft en briaf wÜ blÖven maar aan zun kinderen verdriet beleeft De Mne Dian Fine Beukman gaat er van door met mm kantoorjongen da ander Aatje Com Pinksen IS getrouwd met dronken Ty W Poletiek Ze laat sich scheidett maar nrI lonit aich tattslotte weer met Ué J iet alleen allerlei toestanden maar ook tal van typea uit de Amsterdamache volksbuurt voert de schrijver ten tooneele In d ttrate plaata Oranje Hein naar wia het stuk o 1 minder gelukkig genoemd ia aan gemoedelijk oudkoloniaal a gedankte koloniaal Bcheldt aijn vronw Aal ham bU voorkeur de maa die Tail een natje houdt liin vrouw voorllefft om aan geld voor drank te komen zich bij alle mogelijke gelegenheden als een komlekeling gedraagt an daarom d e hunioiTat van de buurt ia Dirk Janse wiat hem nitstekend te typeeren Van zijn eerste entree lied als porder tot t laatste refrein waa zijn optreden een succes Herbaaldeltjk ia smakelijk om hem gelachen Lena Kemper was prachtig aU Aal de mop Ze waa het type van de vuile gore aehterbuortvrouw gauw Uaar met een scheldwoord een feeks voor haar man door wien ze ich niet laat bedotten maar au fond niet kwaad Corri Pinkaen die we vroeger wel in operettea hebben nen optreden speelde uitnemend voor Antje de vrouw van den dronkenlap die zich later betert Ze had gelegenheid In een paar liederen haaq krachtige nog moele stem te laten bewonderen Alleen ze was voor dexe rol te veel geschminkt wat haar een varlotman niterltfk gaf hetgeen bij deie nl niet paste Dronken Tijs Dome Kees diens dochters aUen leefden ze voor ons wat het bijwonen van de opvoering tot en bijzonder genoegen maakt Ook de vela aantrekkelijke tooneeltjes bij v het uitdragen van Ant s meubeltjes het vertellen van Ant aan de anderen als ze met Tija Ia vóórgewaest de gouden bruiloft en tal van andere aardig la elkaar geiette seines maken Oranje Hein tot een alleramusantst Jtijk tuk De verschillende Uedarwi waarTan enkele refreinen insloegen vanmor gen hoorden we ze op straat fluiten droegen er tenalotta ook h t hunae toe by dat men zich gisterenavond uitstekend heeft geamuseerd Het publiek uitte zijn Instemming na elk bedrijf door een Aihimsiaat applaus dat gegeven het geringe aantal aanwezigen by zonder kraditig Wonk Maijer vttUWft 4at hm baaratta aotanplaar waamw IJl la Utiibmd axanplitar waa va iQn Toerrud alt den tUd toen h nog M è 0 et moat itla 62 et Toor de Uark moaat batalao Aia dat hat gaval waa dan moest kat warkja niet duurder maar goedkooper gswaaa t aiJn daar bat toen volgens dan boaUiawlal aaUlogus van Volckmar te Lcipslg niet diia Hark maar Mn Maik koetla dat ie tagen 66 et de Maik voor het pabllak ƒ 0 66 Nad Berekent U voor da lavmbw IhaM dan nog 26 toeslag dan koat kat pIjn ƒ 0 80 £ ent ia 1917 h ft R lain den prtja verJ4ioogd met 6 Pf par attnoner In 1916 met 160 vanaf 1 Oetobar 1916 met 100 len eerat met 1 JuU 1919 met ISO k 200 waardoor hat waikja op 8 U kanit MiJaheer de Redacteur Ik aw er verder over Ala de heer Meijer niet mat gadateerde inkoopsfacturen van don Importeur duidelijk maakt dat het hem onmogel k was den prijs ilager te berekenen zal ik helaas het vraagtaekan acktar kat woord woekerprü boven mijn eerste stuk moeten wegnemen ea baveatigand moeten schriiven Ja woekorprljlen odt la Souda U mijnheer de Rodactaur dankaad foor de plaataing D G NOORDUK Laeraar R H B 3 met die vaa daB hear Saaaae OTO da I vanamlddalaavoonlaalng es de priliMtlging Aan de orde is daana de laterpellatleK ter Laan ever bat lalarla der oaderuffi doren De Btalster vaa Oorlof betoogt dat de uadaroffieiam alal warden acktarge teld bil gamkwaanüp bargerlijka ambtej naren Kr la dus geen reden voor lie vn uiUonderiag te maken ten aanxlen van de terugwerkende kracht dder nieuwe salarisregeling tot 1 Juli 1919 Ook bestaat er geen aanleiding tot het doen van eaa nieuwe uitkeering in eens De Minister keurt af den toon der onderofficieren ia Oaa Belang HU vertrouwt eehter dat de aansporingen van het bestuur dier veleealging niet zonder gevolg zal blijven De Inhoud der nieuwe salariaregeling kan nog niet worden meegedeekl De Instelling van een salariscommlsaie voor de eeen landmacht wordt reeds overwogen vertegenwoordigers der organisaties sullen daarin zitting hebben Het schrijven van den kapitein vaa Woelderen betreffende Inlichtingen over den geest der onderofficieren waa geen dienstorder maar een vertrouwelijke brief aan een vriend Inhoud en vorm van dat schrijven kan spr niet goedkeuren De heer K ter Laan dient een motie in vragende om een uitkeering in eena gelijkitaande met hetgeen de onderoffleleren In een half Jaar meer sullen ontvangen tengevolge van de nieuwe salarisregellnf De heer Hugenholts wijat op daa nood bU de marine DeMInisterTaaMariaeaektda motie onuitvoerbaar omdat hü eenvoudig terugwerkende kracht vraagt voor de aleU we regeling De heer Boman acht de interpellaties volmaakt overbodig OvertlW Men maakt ilch te Umuldon oagcmst over den stoomtreiler Sala den Umuldea 128 schipper H Smidt die reeds gerulmen tiJd op reis is Reeds Zaterdag werd het schip terugverwacht Sedert acht dacaa heeft men er nieb meer vaa gehoord De opvarenden behoom thuis te Mmuldoa Haarloni en Anuterdam De stoomtreiler Anna is ook over tijd Uilapraak Kr garaa4 De udltMU nilUtalr bIJ de iiaa rah KriJettaad vorderde beden twee maanden gevaagwiUstraj met een proemjd van 9 iMon tegau B H Md lar OoweemiaIte met dun rang van serffeant mi Dor te AmsHirdaau die tenoM stoi IwiakedM hrt aan zijn aohuU U oavovileMMiaU I wijten ID dal te Xraatentasa op M Mei 1919 mllkjien A Ilbo ii r Ie oacrl en door por geliigenhiM van een door iiim ais gewfermslriT g ihoudaa wn walaspeode een febvieB revoivw doar kern ir onIvancBt Ie genomen as itMltiJ onvoorzlUMt llJk en aomlsr ilet OTSIulgil hiMxn of de revolver al el niet feladen wa de bekkar v IM apakad ondoraoeht waaidoor bet iM uxmta H o a T had gedood Zeepoat vow Ooat Iadlë I Brievenmalen uilen worden verzonden naar Ned Oost Indië per sa J rine der I Nederlanden van de Stoonwaartmaat ohappy Nederland Het wsaposttarief is op daae zendingen van toepas ng ReorganiiattepUmneji van den nipiater vau Oorlog Naar de Mab verneemt U aan het departement van oorlog een wetsontwerp m bewerking toi wijziging van de dienatpUcht wetten Men hoopt daarmede zooveel voortgang te maken dat de indiening biJ de StatenGeneraal in het voorjaar van 1920 kan geschieden wanneer alsdan wat meer omtrent den Volkenbond bekend zal zijn Dit wetsontwerp zal de mogeliJkiheid moe i ten scheppen om den eerate ocfentijd voor de onbereden wapens terug te brengen oo 6 maanden en voor de bereden wapens op 12 IL 18 maanden voorts de onberedenen te laten opkomen in drie ploegen en de bere denen in een of twee Dit zal o a het groote voordeel medebrengen boven opkomst in éèn ploeg daf niet alle dienstpUchtiigen in dezelfde maanden van het jaar aan de productie worden onttrokken en dat voorts een meer economjaoh gebruik van het beschikbare beroepskader mogelijk wordt Verder zal de mogelykheld worden geschapen om voor de onberedenen den eersteoefentüd onder de wapenen terug te brengen tot pijn twee zomermaanden in een oefeningskamp voor hen die gedurende 3 jaren met vrucht hebben deelgenomen san vóóroefeningen buiten het leger Deze oefeningen omvatten zoowel militaire bekwaamheid als lichamelu ke ontwikkeling en wel voomamelyk schieten marcheeren behandeling en onderhoud van wapenen elementaire exercitien en gymnastiek Door diploma s en door een examen zal worden uitgemaakt wie een voldoenden grondslag hebben om met e i eerste oefentijd van slechts twee maanden te kunnen volstaan Indien het instituut der twee maande rs bÜ de bevolking inslaat zal het verblyf in de kazernes zeer kunnen worden beperkt Eindelijk zal het ontwerp gewijzigde bepalingen bevatten omtrent de vorming van kader en officieren uit de dienstplichtigen om tegemoet te komen aan de bezwaren die tydens de mobilisatie zijn ondervonden Het jaarlijksch militie contingent blijft gehandhaafd op 23 000 man en de diensttül op 11 jaren Twee herhalingsoefeningen zullen worden gehouden in het leger terwijl in de plaats van volgende herhalingsoefeningen een verplichting zal worden opgelegd tot deelneming aan oefeningen buiten het leger in schieten en marcheeren Vreeselük wederxien T Neaoiüorcr en iWojuleialjurgJ verheugde zich oen outlorpiar op e igirooie t o reüJlOMI de zeex ovur de turugiiomfit van hun zwa u t ii ngel ohe krij j Hgeviaji aöcii lp in eou na dii der vongo week kwaju do buioaoile zoon weraaJijt holswiiart iltj onldek te echter bij zija tuuiSkoiiist UI den riuidersiclil twee maimea die bezig uren oedi gedachte kou zijns vaders de uiJ Ou te stroopeu lussotien hein e de rJOivura ouit8i nd een verwoed gevtxjht mot liet vorachrikkelijk xesiüuiat ddl do vader den voliojdeu uwrg n net iijk dn zijn zoon vond xo den Itoeienstal geMihJteiid iu lo biud vau het gastolen Her MARKTBERICHTEN Kaasmarkt UfïtOE N 15 Ootolw 1919 A fcer pertijeii Prijs Goudtatie kaas Ie on 171 7 1 2e soort 171 78 mstSIJkamr I7B 77 Uiuidel y if IIOUiiORAVElN li OUobw 1919 Aan on 2 2 parlijp wsArondtv lOÖ met ni tonudri 12054 uka wegende pl ro 7 21 K G IVijB GouJaolie kaa lnoorl f 7 50 76 50 ld 2e aoort I7S 74 mei l k iii prk 179 70 0 HawM vlu Coliperatieve TuiBlaravereeaklU Gouda en OnatreksB Groeateaveiliai VeiUn van 14 0 1W9 uijbjouai 17 1 ld 2 soon ll S SiollMmeii 1 U 46 Stauilxwnen 116 80 r ek ooaion 1610 11 l rOQibooneai tCSO l 0 Vlfn 13 6 80 SjafcWen 14 70 6 10 Ge 11 K ye kooi 11 40 3 Hoodo kool niO 150 WUio kool 0 80 1 10 Sprimtui 12827 l 2e noon 19 16 Kroten Il 3 20 l ojii 0j 2 RajjTO 12 I aelelWu i l 2 2 Ijpliiezle I 16 20 allee pur 100 K O pUiazlo 11 20 1 70 per kist lllot iiikoal lo aoort I 10 31 U 2e Bwirt 1512 M 30 soort 12 6 Groene savo o kool f 3 10 6 10 Andijvie 10 103 10 Sla 10 10 2 60 alles pir lOOeiuiits IVpn 11 10 4 KnKeB 11 30 3 Prei 1 1 B0 5 I necaeUo 11 1 40 gelderle t O 200 90 allf per 100 boai Qleaei Utenaa no11 lodoipeer lü e ïftoton ijg 18 s Oeriuiln 14 12 WHIiam l 29 l u a pr T 1 10 17 Kalebao 110 Beaie van sclioiwin ii 8 Ihiran ïpau 18 Kleipeer f 11 ilnirre Olstrgveu f 19 Ooudralael 1 1 V U1 den Ilovan s Eerstelljg 19 10 Oul Mirig 112 Uhinarok 18 Plppellng 110 7tife Mihijvws 17 Bellefleux lö al ip 100 KG HoUandsche boter in FraiUuijk Den 9oji dozer is hot stoomachip Ary ö n effpr van Ko i erdaci te Havre aangekomen nieit JOOO tn n versjhe HollamdBcie bülor D t ia de eerste ïaiLmg v n dien aard fietturt Augiiëius l H in Frankrijk aiangiOnoinen Tegen den smoklwUundeL 1 It Üroriau wordt gemolu OM iu verbiiul mol don saiioKJioihandei on den uitvoer Vttui korcflii aoipdiflippeleu eua uit DillsOhland naar Holiand over den Kreis Ih lus un don Kxaia Borkeu de staat van beleg is aigoicoiidiigd en strenge loaairege ou ulien worden gemoimen om aan den sluikhandel oon einde te nM en Een oplichter 1 e Hengelo is gL arreeteerd eau ttluwo uphchter die Apujdooni oü tleugejo tot ziji operatitterrein muaiile De iiiLiti U Ot d zioh onder vailaiahieu naam vuor als oigunt vun het ö üiravenhaagecJie fri iDieonjlij Lieiiantooir um vervoegde eieh bij tal vaa persoii L u met het verzoek not nutiimer hunner obli d Ue ta mogen zieu vi v hem do obl gi tie vertoond dan feUciM eo dü liij den he zitter en deülde hem ii e le dat hij eoa prijs van 12ÜU of j ibOO had g trokken De epgüLiuiLirs vroe I g ii dan doorgaans inlicliElugen ïioe zo aan hot geiA iiioesiten kouioa waarna de pM udïagenl oen ingewikkeld veruaal opd liite Du gi luji iug obl gji iie bezittera ii oefeiteii beigumen dö obilgat e vol l dtorU ii vex volgeiis m D©n Haag eoii buwije Imlen thrt laten aftflejnpeiea Ie Atuwtorddiii 0111 etiTbt liaarua hun pnjs t a Gravejihagie te kuaotm xnnen Meestal vonden de ol l £ dtii jezi Iters dit wat omsl uètig vvanroiii ze den agent vcrzochtem dtt zaafcjL op te knappen waaraan hij tegen een bepaald tadof vaa ongeveer f 25 giraag volJeed Hij vertrok da met liU bedrag ilai hij vooruit nweet hebben en de premie oldigwaeii Tal van obüi ti oigoi iaaju zitlei nog ld waohten op den slimmeird die r met liet gieJd m de obligation due hij eiJer i te geide maaivte vftmloor ging BOSKOOP Men schrijft ons De Vooruitganjr doet weer enkele dienaten doch alleen overdaff uit vrees voor het Goudsche publielt Het tarief is van 1914 restenen Boskoop Gouda enkele reis van 18 en 20 et tot 46 ets Veraendlnesnoellitkhedni Bestaat de ecnige afzet van Boskoop ongeveer in de vroegere neutrale landen nu wordt die handel weer bedreigd door de moeilüidieden van verrtndï Sï De Ned spoorwegen willen daarvoor geen Nederl wagens afstaan Duitflche wagens zijn haast niet te bekomen vooral niet voor Zwitserland Alle bestellingen hoopen zich op Reeds is de tusschenkomst van H M de Konijigin en Ministers gevraagd ter verkrtfging van wagons A hU t ll lea la mr A Polak miiilhiiiMmn ttur rail hel AlgenMSo HsMlilillkrtf m prmiMentcomsnlanrla van de VenaooMnfaap m eiploieade van het JlandelahM anr Di Btalll griai iiHial ia Naar ij arnameo bertast het vooras laeu om Ml Febnaul e k waaieer Mm riceadnlraat atnll oooanandant vh de gf ÜKg van de Miaa ea de aAeHaaga amfa4 zal utf rie0ea bem te doep tpavaagen door vtoe nkniraal vaa BWijmjk oiilan asrepaMcwl uit Nak IaMUwaw hl ris oommanlul na b Nal k der optfad J DU iMwa i ll l llli l fc Zooal gl er n enxM lullea U Ink past4arle eo nt 1 Novssafcar la war Ung trellsn IIH posbursau Vta Otaa v neaM dal ivi reeda nrerki wordt aan de men n elHug an een nlww ontwerp voor rea toKKje verboot der poaMasieven oor la vprwadkt wor dat door de eerete vrrlioa ii de Iwalaa van hM badrljinlec i Uen worden gedekt H UtiOft op d k ilai der poakvijni boAraagl eiroa M imllioen Internationale Aribeidsconferentie te Washington Bü Kon besluit van 8 dezer is bepaald dat eene afvaardigriug van Nederland zal worden uitgezonden ten einde deel te nemen aan de internationale arbeideconferentie welke op 29 dezer te Washington is bijeengeroepen en zün in die afvaardiging benoemd a tot afgevaardigde van de Nederlandache rögeering tevens voorzitter der afvaardiging dr W H Nolens lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal hoogleeraar in de arbeidswetgeving aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam b tot afgevaardigde van de Nederlandache regeering tevens secretarie der afvaardiging G J van Thienen hoofdinspecteur van den arbeid te Arnhem c tot afgevaardigde veAegenwoordlgende de Nederlandfiche werkgevers J A Ë Verkflde industrieel te Zaandam lid vanden Nijvei eidsraad d tot afgevaardigde vertegenwoordigende de Nederlandache arbeiders J Oudegeest voorzitter van het Nederlandech Verbond van Vakvereenigingen te Amsteidam lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal e tot technische raadsleden van den afgevaardigde onder c S ten Bokkel Huimnk aannnemer van havenwerken wethouder der gemeente Übbergen Jan ter Kaar Jr lid van den gemeenteraad van Aansterdam H M J Blomjous industrieel te Tilburg lid van den Nijverheideraad f tot technische raadsleden van den af gevaardigde onder d P J S Serrarenj bestuurder van het bureau voor de RoomachKatholieke vakoi anisatie te Utrecht G Baaa Kzn secretaris van den Amsterdam schen Ohriatelvjken Besturenbond te Amsterd n B Holtrop voorzitter van het Al gemeen Nederlandach Vakverbond te Den i Haag I OUUEWATER De Raad dezer gemeente is bijeenfireroepen tegen Vru dag a s nam 3 uur Agenda 1 Aanschaffen van een stikstofinstaJlatie voor da Gasfabnekj 2 VftoaAure Birecteur der Saafabrlek SCHEKPVAARTBERRWTEIt Mij Nederland Grotius Batavia naar Amsterdam ve tiok 7 Oct van Sabang Ctlebes Java naar Amsterdam arrtv 10 Oct te Suez Banka Amsterdam naar Java vertrok 11 Oct van Suez Batjan Amsteniam naar Javi arriv 7 Oct te Padang Katletdamaeke Hard Insulinde Rotterdam naar Batavia ar riv 12 Oct te Southampton Kawi Rotterdam naar Bata ia anrlv S Oct te Padang Temate Norfolk naar Java vertrok 10 Oct van Port Said Holland Amerlka lijn Beukelsdok wordt 16 Oct van Baltimore te Rotterdam verwacht Nieuw Amsterdam New York naar Rotterdam arriv 18 Oct te Plymouth Rotterdam Rotterdam oaar New York vertrok 12 Oct n m 1 B van Plymotttk Sommelsdijk New York naar Java vertrok 10 Oct van Port Natal Westerdijk Rotterdam naar New York pass 12 Oct n ro 9 26 Uaard IJaseidlJk vertrok A van Batkadolnaar NewYork Maartensdijk Rotteniailnaar New York pass 11 Oct Cape Race WADDINXVEEN Ds J J Wielenga alhier beeft bedankt voor het beroep by de Ger Kerk te Baambrugge j HeJ t Baseer albkr stal op de voordracht voor onderwijzeres aan een openbare 8cho l te s Hage Poging tot inbraak bi den ComnüuiaHs in de woning van den ooinmiieiainBvaa K fiti ie S hoveniJigen den hoer Sypkens in de RuL tlUKÜHtraat id gepoogd n lei broken difwr verwijderlnlg van rflrfimpennt n De oodiHiiijflaa is die ong e ekl ter ruAle la oiitsAaK lichfl waarna de inbrekers zioh gestoord zidaie op de Vluoüt gingen Nadat do politie gewaareohuwd s uchteo haaJdien poUliedteoiaren op den Ouden chevening cfaem Weg twee personi ii die zij adi vordoohten aanhleiLlea Op iü a van hen Hord een galadonrevoU VIT liovondm on op den arndta looper Veniioed wonit dat mon hier met de elHe personen te doen heeft dio inden lattsten tijd zilver en rijwielen ontvreemdden lil de Leyvensiohefitraal Door vcrviiijdering van in lood gezette raampje is het dieven gtelujxt in de BadMj el t Sche v omng B te komen eo met K inhoud van do a rmAiibustien efr van door te gaan Buiten verantwoordelykheid ler Red BINNfcNKAND XederUnd en Belgtü De Belgische gedelegeerden Orta mi Sogers zyn naar België vertrokken De onderhandelingen r ijn dus feitelijk stopgezet A s Donderdag allien de militaire deskun digen biieen komen Inlichtingen uit Belgische bron bevesti gen dat het Nederlandache standpunt in zake de militaire kwesties met betrekking tot de Schelde en Limburg m de Commis sle van Veertien nagenoeg algcmeene in stemming vindt Nederland zal het recht betfiouden de Schelde in oorlogstijd voor gewapende schepen te sluiten Door het vertrek der Belgische gedelegeerden zijn de reehtetreeksehe ondeHiandelingen over de economische kwestie tijdelijk onderbroken doch men verwacht dat deze spoedig zullen worden hervat TeL JJIcht raliounletm Aan de heeren Jonkheid Kamphuizen Potharst t q Ti Ben me van plan met U te diibattee a over Dtt duurte haar ooraakiin eni ea Voor my en honderdea aadereu bastaat 1 Miin eeaig doel is haar tau inhoeve miner medeburgers en müulffte besitrijden de wgze die ik meen Ot hie r even nd uitveerbaar ia als eldera We xullen wen Aan den heer Kamphuizen mijn bjjMBderen dank voor de mij toegedacj ite eer He begrefem Dr S S KOOGSTRA jtouda 16 10 19 TKLECKAFlaCH WMBBt mCWT Hoogste bariuneterstwid 7t7 l ta Valentin Ijugste baroneterstaad 744 4 U Haparanda Verwachting tot den volgenden dag MaUge weatalijke tot aoordwestelUka wind zwaarbewolkt met tijdelijke opklarlagea aanvankelilk nog regen of hagelbulea zelfde temperatuur SPOH De vaeatars la dn N V E Vandaag U de ouid laalalelllnc voor het voor lter ohap sai don Sed Voetbdliond Moten CsndIdMt zijn is heeren Üpe I ll dl llo r De IsaMe ia ge eld oor n L d ohen Voetbalbond de eerste door ADTBRTHOMN STADSNIEUWS MijiÉieer de Redacteur Nog een laatste woord Uit het stok van den Uar M r diraetour van het Boekhuis Hoes en Verb ieet eOBstateer ik het volgetKle Ie De heer Meijer erkent dat inderdMd het boekje bij hom verkocht la TOor ƒ 1 68 terwijl hij in m n vorig atut beweerde dat iet voor niet tae er dn ƒ 1 WW verkocht Dat moeet ook wel Weensd K voor dat ik mün stukje schreef is de bewuste leer 2b d t de heer Meijer nog iteeda in gebreke blijft precies aan te toonen hoe hü aan die ƒ 1 6S komt De berelteainir er van mis ik in tijd lai atuk en dttarop kaait het toch aan Nog gekker wonlt de laak au d iiear Naraual Nargaitao BUR0EMEE8TER ea WETHOVOERS van GOUDA brengen ter kenala vi i balaaghaUaadea dat boa no 8 van de Normaal Mai rarlaakaart galdig ia voor den aankoop v a Normaal Margarine vaa IS October tot en awt26 0etok r dat da winkelier di dete rarlisopea de lngen M baaa ao Umoetai InleVerea op bet WaagfriMim o u October vJÜLt uur namiddag Q t DA 16 October I 19 e prijzen der Goudsche Winkelweek der Drii ït Kemeld zal de uitreiking Xts teh Goudsche WinkelweekmÏÏnd zulks in t r heid VM den éL i uitstedigMija eere voorzitter burgemeester Jac vsB Gila t Te Rotterdam is plotseling overleden de architect Jac van Gile bekend als bouw neeater van tal van Katholieke kerken In Brabant In zijn vaderstad heeft de heer Van Gila onder meer het huis van den heer Nygh aan den Mauritsweg neergezet Verder verwierf hij lioh naam door den bouw der Katholieke kerk aan den Scheveningschen weg te Den Haag van de keric te Schoor en door de torenreetauratie te Oorschot Ook zijn er belangwekkende beschouwingen van zijn band verschenen over het Retterdamsche Ho Ieinvraagstok De Interparlemeotalre Unie De Rwdi van de Interpwrlemoitilre Unie aimcnffeetelld uit twee g eff erden van ulk der nationile grotipea beeft te GenftV onder vtoor tterschi van krd WeAr I De dienst der Zeeland I Kaar de directie dor Stoomvaartsnaatachappü Zeeland mededeelt zaJ te beginnen met 15 October a s lederen Woensdag van Folkestone een boot naar Vlissingen vertrekken Da Donderdagafvaarten van Folkestone komen daardoor te vervallen Met Kovember zal ook de Donderdag afvaart van VliBBdngcn worden vervangen door een afvaart op Woensdag Vanaf 1 Kovember a s hefcben dus de af vaarten van Vlisalngen lederen Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag en Zateidag plaats Vanaf heden vertraUEen dt btmton v LAATSTE BERICHTEN Riga in brand KOPENHAGEN 16 Oct Volgena offideele berichten staat Riga ten gevolge vaa do beschieting in bran Voor Riga la de blokkad afgekondigd Kolonel Bermont heeft door bemiddeling van de entente onderhandelingen ovw het sluiten van een wapenatlistaad aangeknoopt met Letland en Estland Het Nourd Westelijk leger zet zUb opmarsch naar Petrograd voort en ataat reeds tusschcn Janburg en Gatiinak TWEEDE KAMER Zitting van heden De heer Braat krijgt varlof tot het houden van een interpellatie over den melkprijs Ze zal wordea gehouden gelliktildlg K beap ri B op de scholen op nLVe Xtn i P uur vrSpïr J gemeente een half te b paren o een itSijSltralJfJ Malagriee o da Noraiaal Margariaekaalt BURGEMEESTER en WETHOUDERS br gemeente GOUDA broagea ter keaaii van Belaaghebbenden dat op Donderdag H October vaa 7 uat a m 9 uur a m ea op Vrijdag 17 Oetobar van 7 uur n m 9 uur Bjn aan een ieder die in het bezit is van een normaal margarinekaart van het vijfde t dvak een pak maisgriaa gratie veikrUgbaar la geateld in de boterhaT oador hat Sladliuisi dat deze pakka altaaa baachikbaar wordea gestald op vertoon vaa do aor m a ahwar farlMkaart Debroodtawrt mïï Li October tot en Sue wÜze uit d w s te nibnan WaiuMr l Uu op lier btrer mtMehiflii vjjnyoordeel ia dea atryd vorder mee M maken iBtoMchen voedt d erloi niet IImb te Uud doch o k ter XMw De l l£4A ft liebb n in de Finsche Ooif drie Daltseh vaartulr Q in beslBiï geaÉtfmen welke xU lurar Revftl brachten Set SOOO tofn gro te Duitache mcht ei paMBgieraschip Holsatia ifl door de Xiet he reg nn in beslag geRomeji De manacbappen inoesten h t diüp veïlAten en b i4iid ii zioh te Ubau In Oort DuitMhIand I eeft een andere belang ryke gehéüHemi van meer vred e oden aard plaats g had Het vredèsverdia g bepaalde dat Dantïtg een vrije stad zou worden Nu heeft Maandag de ovenuhdie der r kg en etaatabedrijven van Daiitïis dooir de atad Danteig plaata gehadt De rijkswerf de gewerenfabrieh en de aEiiUörie erkplaat en tiin In dien namiddag aan den burgemeester overgegeven De Dantïlger arbeiders zifn bereid het bo driit ir vollen omvang te hervatten Naar aat J idlog daarvan bevindt rich een vertegenwooniiffer van het Dantciffer gemeentebeeiuur te Berlijn om te ondenhandelen over dèoude oorlogseohepen die van Dantzig naar Emden gejtran sporteerd zouden word I et ligt in de bedoeldnft deze schepen in Daftzig h i en en in de werf op te leggen Uit evenütaand bericht bl kt dat men zich te Dantug er op voorbereidt het verdra van VersaiUee t uitvoer te breng en jVrtikeri07 van dit verdrag zegt n 1 le gpedöta toebehoorende aan het Diüteohe Kjt k of aan de Dultache staten en gelegen ap het grondgebied van de vrüstad Dantcig zullen aan de voomnatn te geallieerde n geaaaocieerde mogendiheden worden Overgedragen om door de e weer te worden a£gMtaan aan de vrü ettfd o £ aan den Poor hen staat al naar xii blllük lUen oordeelen te besluiten Voorloopig heeft de DuftAche regeering die door de ontruiming dejr stad haar goeden wil toont de yroegetw Duitache ataatebezittangen aan het gemeentebestuur ovei ed ragen dat ze op zijn beurt weer zal afstaan aan de geallieerden ak het vredesverdrag van kracht wordt Dit gebeurt wanneer de ratificatiee door Frankrük Italië tn Engeland te Pary zijn gedeponeerd misschien nog deze week Een bericht van faet oUandsch Nieuwi fIwreau vet ondettttelt dat de plechtigheid van het dc oneeren der ratificatie morgen zal plaatB hebben t e uitwisseling van de ratificatiee van Grooi Brittannië Italië en Frankrijk zal g schiede in tegenwoordJt heid van de gezanten van Belgrié ten Polen die het vredesverdrag eveneens hebben geratificeerd Vorens beriehlen óli Lohden heeft de JapêÊiiOSf tfWwilhe nted het vredesverdrag ook ga d g k urd en ud faet verdij fht keiaer Ut Mtlfieatie wonteif voorifelegd De Opperfri Raad heeft Maandagmorgen het wzitterschfti aam Pifthonopigedragen De Raad droe aian de eoatimifisie voor d Pool ho aangelegenheden voorzitter Jules Camnbon op de maatregelen te beitudeeren welke noodlg Un om Dantzi te m ken to een vrife stad cmder beechèrmi van den Volkenbond en aan Polen de controle van j et bestuur te vervekenen van de haven van Dantzig en de Weichsel Mocht het vredesverdrag nog degw week van kracht worden dan zal de internationale arbeldsconferentie te Waahijngton veérlyang kunnen vind ij Dé Amerikaansche ininieteT van Arbeid Wilson heeft het volgende bekend gemaakt e¥er dé te volgen politiek betreffende de intMnaUonale artwidseonferentie De miniater van adbeid Wileon z J In ovei Bstwimmg met de door denpresidelft r lane uitnoodiglnff de eonfere tli openen vp 29 October en de geloofsbriaven dm gedel rden in ontvangst nem tu Indien ü 29 Ocfkiber het venlrag van kracht zal zyn geworden door de ratificatie van het yenüwhte getal mogetwlheden en aldu de TÓIkn nd aal M taan en er vertegen woerdigere van leden van dien bond tegenwoordig uilen xijn b j de opening van da conferentie dan z I de miniwber van arbeid hun verzdeKên haar tè organiseeren tn dien h v erdrag op 29 October nog ndei van kracht i dBa sa de regeering van da Ver St de conferentie ïritstellen axtdat j das op en later t det p vc Iedlger zou fcunnen worden hervat In Duitachland wordt een aanvang ge meakt met het idemwk naar de schuld ïfet Staatsgereclvtahof welks optreden evenzw g Y Mcbt ais betwijfeld werd cal nu ip werkijig tredep Giatermdddag begon de zit fn g der parlementaire cemjhieaie van oiüdernoek naar de aelmld aan den oork g waajïn zal worden besloten o er Óf wijxa waarop de onderzoekingen en de veriiooren zullen geschieden Dr Sinïheimef zal verslag uitbrengen over z n onderzoek fan de beeeheiden uit het miniaterle van buitenlandsche zaken De eerstwlgende zittingen zullen door een Bub commI fe worden geleid en o peTd aar zün Het be gin daarvan kan nog in den loop deïer week worden verwacht Tot de eerste personen d e zullen worden gehoord behooren liudendorff BerMtbrff en Bethnuuin HoDweg Over den Idnnelandechen toestand jn Duftflchland heeft de rÖksminiater van financiën JEnsberger aan den Berlynsihen vertegenwoordiarrHer Agerice Havae e n ondeilHKicf d i um waaria hif o m heeft tawaMfaart m é maJ Mr op fmeiMD ondeigrood Kleine Kcrh Da Böpger sai hedenavond te kwart orer acht in de Kleine Keik tpreken over Onae naatschai U en haar houding tegenover God De Kamer van Koophandel en Febrfeken Het verslag van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Gouda over 1918 1b in druk verschenen Op 81 Dec 1918 was de Kamer aldus samengesteld I IJssel de Schepper voorzitten J van Galen plv voorzitter W A Hoyng penningmeester G Prince H Knuttel J A Donker P D Muijlwijk J Dercksen H Mzn M Th Moona en J van Kranenburg secretaris Aan de niet herkozen leden A van Reedt Dortland H Braat en A Goeilewaagen wordt dank gebracht voor hun bemoeiktgen in het belang der Kamer In 1920 zal een nieuwe kiezerHi j at voui de kiesgerechtigden voor de Kamer van Koophandel worden opgemaakt Omtrent de werkzaamheden der Kamei vermeldt het verslag dat er zeven vergaderingen werden gehouden Adressen werden gericht tot den Minister van Landbouw inzake de bevrachtingsvoorwaarden der binnenschipperu en aan de Tweede Kamer inzake het ontwerp van wet houdende nadere voorziening ten aanzien van het goederenverkeer met het buitenland en inzake het ontwerp tot wijziging der wet op oorlog winstbelasting 1916 In gunstigen zin werd daan het Gemeentebestuur van Gouda geadviseerd omtrent de stichting van een spoprweghaven Kr werd een aanvang gemaakt mot pogingen betrekkelijk de oprichting van oen gemeentelijke koopmansbcurs In een algemeen overzicht wordt gewezen op den toestand van ontwrichting door en alfl gevolg van den oorlog ontstaan waardoor 1918 voor handel en nijverheid zeer moeilijk is geweest Verwacht mag worden dat binnen afzienbaren tijd de wettelijke reorganisatie der Kamers van Koophandel en Fabrieken haar beslag zal krggen de positie der Kamers die alsdan rechtspersoon ijkheid zullen krijgen zal daardoor zeer worden versterkt hetgeen ongetwijfeld ten opzichte van haar vermogen om in het belang van Handel en Nijverheid werkzaam te zyn de zoozeer gewenschte verbetering zal brengen De toekomst ziet er niet rooskleurig uit de algemeene en veel verwachte opleving is uitgebleven Ons achterland en natuurlijk afzetgebied Duitflchland is totaal uitgeput en verarmd Arbeidsmoeilijkheden hangen als dreigende wolken en verzwaren de mogelijkheid om met andere volken te wedyveren Steeds echter hebben onze handelaren en nijveren getoond met de noodige geest en ondememingskracht te zijn toegerust zoodat er niet aan behoeft te worden getwtff eld of zü zullen de oneffenheden zy het soms erover struikelend weten uit den weg te ruimen Een goede organisatie der productie zal ook in dit opzicht veel vermogen Een opgenomen staatje geeft een overzicht van het marktverkeer over de laatste 5 jaren De scheepvaartbeweging in 1918 wordt m het verslag nauwkeurig weergegeven Door de Coöperatieve Tuiniersvereeniging Gouda en Omstreken met een aangesloten aantal leden van 320 werd m 1918 voor ± ƒ 1 000 000 aan prwlucten geveild Hoofdzakelijk werden verhandeld spinazie kropsla radys rhabarber bloemkool wortelen komkommers tuinboonen snijboonen roode en savoye kool puntkool witte kool en tomaten Deze producten werden voor het overgroote gedeelte naar het buitenland verzonden hoofdzakelijk naar Duitschland waarheen 230 wagons werden geëxporteerd Van de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is een aitvoejrig bericht opgenomen omtrent den toestand van den kaashandel in 1918 Tal van industrieele en nijverheidsonderr nemingen zonden verslagen in waaraan wy morgen een en ander zullen ontlcenen I Oranje Hein Schets in drie bedrijven van Hertnan Bouber We hoopten nadat we in een plaaregen Sohouwburgwaartfl waren gewaad een half uur te vroeg slachtoffer als we waren van het drukfoutenduiveltje dat zün liatige streken in onze Agenda had uitgehaald een lekker verwarmde zaal te vinden Maar dat was mia t Schouwburghestuur betracht vooralsnog uiioigheid met brandatoffen Gelukking bleef ons één trooat in een stampvolle zaal zou de temperatuur wel stijgen Heiaaa t werd niet vol even na achten was het vooral beneden bedroevend leeg Een sware taak onder dergelijke omatandigheden in de zaal een prettige Btemming te brengen voor het goMlschap Solaer en Hesse evenwel niet tt zwaar Nauwelijks was t scherm geiiaald of je vergat kou en ongezellige lengte en je je verplaatst midden in den Jordaan waar bÜ t eerste ochtendkrieken Hein de porder Dirk Janse alias Oranje Hein de menschen uit hun Jcoffer haalde Met slaperige gezichten kwamen wt voor den dag maar oogenblikkelijk waren ze bereid tot kleine kibbelpartytjes ruzietjes waann met Boherpe stemmen giftige opmerkingen wer i den gemaakt en de familieleden van je famik e moet je het maar hebbenl elkaar rake gezegdes naar het hoofd slingerden wat vooral door de platte uitspraak den lachlust der aanwezigen opwekte Herman Bouber de achrüver van dase schets uit het AmaterdanMcJie volksleven heeft het doen en laten van de Jordaanbewoners goed gadegeslagen Üitatekead teekende hij dit luidruchtig opgewonden volkje dat af en toe wel redeneert 4at t leven niks a s ellende Ia maar dat tooh nooit lang in den put blijft sitten en over a levenetragiek goedig weet heen te lachen Want t waa niet enkel vreugde dia 1 we te zien en te hooren kregen Daar waa een radar Oome Kees Job Langenaken