Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1919

ii Jaar anfi Het vredesverdrag nog niet van kracht De wacht op Amerika Uit levennf van scheiden geëischt Ontruiming van t Baltidch gebied Bermout voor de Dtma Goen rrede met de botejewiki Monarchale beweging Handel met DuitecMaid Opper ëUesië onafhank lvik ONS 0V£3RZ1CHT Alsof het in werking treden v n het rre desvenlrag met reeds Jang genoeg ia vei traagd zal bet nog weer een week wwrden verscWen Niet vandaag zal bet deponee ren der i atfficatjes door Prankrük Italië en Engeland eenerzU 8 en Duitschland an derz da plaats bebben Uit Par a werd met officieel gemeld dat deze plechtijfcei 1 tot volgende week moet worden uitgesteld Waarom Oogenschunl k is er geen enkel beletsel nu ook president Poincaré de ra tificatie heeft bekrachtigd Aia reden voor het Imen geeft de Parusche berichtgever op dat een aantsil kwesties op het oogen blik van het in werking treden geregeld moeten wezen nog am geheel gereed zUn t Klinkt rrjij vnag we gelooTtn wel met eenig rcciit d 4awes tioft aan de overüijde van den Oceaan te mogen zoeken De Vereemgde Steteii h fe ben den vrede nog ndet geratificeerd ten gevolge van de tegenkanting die de over eenkomst in den Senaa heeft gevonden Missohien willen de geallieerden Amerika alsnog m de gelegenheid stellen met spoed hét verdrag goed te keuren opdat bat zal kunnen medewerken aan de uitvoenag van verschillende regelin n die volgens de TredesbepBtlngen bmnen veeiiuen dagen na het van kracht worden van het verdrag van Versailles getroffen moeten worden Bij de uitvoeinDg van ver8che9 dene tem tonale bepalingen van het verdrag z n m tematiionale commissies geroepen een groo te rol spelen In geen enkele dier com miflfues lal een Amenkaan zutting hebben wanneer Waahiagton niet spoedig h t voor beeld der drie Europeesohe reigeeringen volgt In de eerste plaata is er de kwestie van het Saarboiken Art 48 van bet verdmg schryft o a voor Een conuu saie van 5 leden mtarvan één zal worden benostnd door Frankryk één door DuitscMnnd en dne door den Raad van den Volkenbond die onderdanen van andere mogendbedea zal Iriezen zal worden samengesteld binnen 16 dagen na de van kracht wording ven het verdrag om ter plaatse d boven omechre ven grens af te boenen AI nu onverhoopt de Araerikaansche ratificatae te laat mocht komen is bet duidelijk dat AmarUtn voorloopig altiiane geen invloed zal kunnen uitoefenen op de kwestie dezer greosaiba kening Een zelfde moeil Vheid zou zach in een dergelijk geval voordoen ten otpeicihte van het nog veel moeil ker vraagstuk van Een overhaaste stap Mevi J p WBaSELWK VAN BOttUU Nadrik rmbcOm 60 Mom iMt dut roo wmcti w r het c n kou to dat it Ml ophoudffliiemrt W tegeawootrdigluHd laag te tOIm Ifeh w Mheem J at J mallen Mtvaog V o ter dlle m woider v al n In dl l r Z JZ gpea a g Al Sre r S£ Sa r Tfqspp 5 irW B15W l WPw 5 fl gP pip Mefrouw GOEDEWAAOKN JomciE RegsntesmpUiitfoen lOk VRAAGT e n 4B3 10 net Tweede Meisje blifliiiitilsileii CiiniÉsitJstridGMiJi nuMttt iMfeMid dat vanaf haden op hot wtatetraalMMa WITTE KAAftl kan worden besteld OBVRAAOD GEVRAAGD ees Broodbakkarsjongen byif DUIJH Ie Haastrecht 45 3 b 1 emfietd Anthraciet = 1 H L aë f3 65 on 1 eenheW Eierkolen = 1 H L ad f 3 10 echter allien door diegenen die op bat wl n t smi i t io tot hadan iMM nt Hf dan 2 eenheden heMxa iiti MH ii Hou4ars van lutarten voor groote gezinatn kunnen tevanibestellen 2 eenheid Anthraciet = 2 H L ad f 1 a2V VERTEGENWOORDIGER Voor dea verknij van eetbare Vetten etc aan sla rtn bakkers winkeliers eto wordt voor Oouda en omstreken voorloopig legen provisie sn fllnkfln verkoopar gevraagd Alleen zg die goed gointroduoeerd a n gelieve hierop to reflecteerenBrieven friinco ondsrno 4 ill bureauGoads bQ Courant 15 Haudcrs van kaarten voor leskamers kiuinen bestellea 1 eenheid Colces = 2 KL voor f 4 2Q Kaoersbcwaner kunnen bestellen 1 eenheid Anthraciet = 1 Hl ad f 3 85 en 1 eenheid Cokes = 2 Hl voor f 4 20 Een net J0NQMEN80H 17 aar ond bekend met dubbel boekhouden zag zich gaarne geplaatst 10 sigarencaak of kantoor op nader over een te komen voorwaarden Fe brieven onder no 4632 aan het bureauGoudsche Courant 12 Kaarten In te leveren vóör OINSDAQ 21 OCTOBER a aan ons Btireaa OOSTHAVEN 3 Kaarten welke later ManenliaiMB worden eerst behandeld nadat het eeheeie ENttrIet van dec aahcden Is v orclen Dtstrlct Oouda 1624 80 Brandstoffen CommlHle STADH0UDE8 llccoiiiitaDtskaDtoorWn K IIEBREY PolitiekUng Gouda Ky die in aanmerking wenichan tekomen voor de 4536 Ifi lenrantis ér Politiekletding over het jaar 19 0 kunnou zi h dêur dftitan daartoe verroegen by den C OM14t8SARIS VAN POLITIE Lid Nad Inst i Aeci HEERENGRACHT 1 VEIiHAaL Tel H 2242 Wla Sp oula pt Tr j om d blad Beura Nieuws 3 dagen op praef Urs MUUK eredi eerd door Mr S H VAN PERLSTEIN droc at en procureur Ie Amilerdem ia geen flo nciïel dagblad m den gewonen iin I geefi alecbtt enkele berichten per dag Maar die aijn dan ook goud waard I Verder geeft het een korte beurabeachouwing en in aanalulting biermede een dagellfktche fiaaociiele vooripelling Wie sicb op B0ura Hl uwa abonneert apaart zich menig verliea en krijgt avond of morgen de gelegenheid zijn fortuin te maken Abonnement f5 per 3 maanden bi TOoruitbeuliog PROEFNUMMERS aan ie ragen bl de adminialralie HEERENORACHl 286 AMSTERDAM 440S 30 BRANDKAST MKUBKLKNIII Zeer oliede BRANDKAST zoo goed la nieuw apotkoone lEERSTOELEN UITTREKTAFEIS STULSOIEBEIS SaLoNAMEUBLEMENTEN HUISKAI ERAMEU IEMENTEN VERENBEDSTEUENi DEKENS SCHILDERUEN LINNENKASTEN BUFFETTEN illl 4065 10 KOMT ZIENI SPOTKOOPJESI SIH0N8TRAAT 44B bovinhull niblj dl l M k ll TliefMll 12100 ROTTERDAM FABIIEK Bil HEISTELPLililTS nn WEIKTÜISEII AANLKQ van MtvRouw 2tGT Marie Nu IR GOED HU DE ZIE GtEr m U GELIJK DAT ZOOH TAKJE ÜEtL NETJEü tM FNISCK fcN VEELZINDÏIJKER IS Dam oie KOffiE zoo los in na iht a En NitT DAT M AR ALLtÉN Ztoi Mevrouw nu O nlin Maar üecn twijfel kan mu nu meeh kwellen aHT OEN PRIJS CONIHOLttHl KWAllTtlT GARANr fi i Mij httMÉr Kr i L LN AM VAN VAN r e iL MQTOIEH Electrische Licht en Kraclitinstallaties J VAN DUIN tjk So Ooucta raaf lll llt 3701 14 Het Advertentiebureau ▼ M de Bedwatepeit m po llt radioal geHeaing ook Ter oudtrdt teT lleo door de bekaode URIE PILLEN oo 2 Priji f 2 6 Sicoiii I 13 50 N V M SANITAS Kon goedgekeurd GOUUA Lin e Tiaodewcl 11 19 DEN MAAQ Hud rla urul 9 3 Goudsche Courant MARKT n TELEP 82 Adverteert in dit Blad 41U BBZOROT DE PLAATSING VAN ADVERTENTlfiN In aUe Nederlandsche en Bultenlandscbe daf weekbladen en andere parlodlakaa I aoadar aaiüge prDsverbooglaB m Ultnoedlaina Rlla laaara wsran Blt eiUMHll ll welke Il dea4e il a un Rkeulnetlek Spit llchlu Spierverrekklnsaa aaz éénmaal gebruik te maken van VISSER s Rhauinatltkollt Hierdoor kunnen deae l dera de heilzame werklag oedervlndeo waar reeda lOO genezing bij ronden Pril I I 4B per tlacoo voor mlaverraogeedeB rati te bekomen bl P VISSER iabr Emmer Erbcb Veen Dr Verkrljgba r Ie Oouda bij ANTON COOPS Wijdatraal S H LOON Markl 6 Ie Oudewaler bij Wed E r tl BREQQEN 3W S 30 Voor Bgfoa F B MEINDBBSMA 4m Hug Waddinxveen Ad ertentièB en abonnementen op dit blad worden aanganomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen UIT DE PERS Het duurtevnaftstuk en de veehoudlnK In een dnetal artikelen w door de heer Van W nen in de Producent het duui tevraagstuk besproken In o laatste con cludeert h j dat geen regeeringsmaatregelen tot drukking van den prij a zuUöi baten indien de hoogere pr jxen een gevolg z n van vooi a£gaande oorzaken Het z l nmi mer mogelijk blg ken e prezen dan binnen zoon kunstmatig raam te houden En om ht nader aan te duiden stelt de heer Van Wijnen de vraag Hoe I S de hou dang der Regeennig tegenovei de veeOiou deru En hy beantwooi t deze vraag al dus Keeda in het voorjaar heeft de Miniater van Landbouw zich telkens uitgelaten een vooratander te z n van het drultSren van de pT jien van verschillende eerste levensibe hoeften Vooral ha d hy daart y het oog genoht op melk boter en kaas Zoodra dan ook een meuwe campagne aanbrak heeft de minifliei geen enkel middel onbefproefl gelaten oin de prijzen te drukken daarbij voor nuvtB terugdemaende zeJfs niet voor maddelen waardoor srfiatten van geld ver loren gingen Of het hem daarby steeds is gelukt is eon tweede Zeer zeker ia het bij verschillende artikelen gebleken dat het niet altyd mogelijk i door regelingen het doel te bereiken Zoolang er nog overal zoo n wereldtekort ia zal het moeielvjk bd j ken te z n plaatselijk p Uzen laag te hou den Op zictwelf zou men deae taktiek van den Minister kumLen billeken nuts er met zeer veel oordeel te werk wordt gegaan Het IS VOOI alles beter als niet steeds maar de prijaen blijven atijigen wanneer ver wacht kan worden dat een daling eiker zal komen Haar men zou dan ook meenen dtit men het aysteem van prüsveriaging nastrevende ook alles in het werk zou tel len waar mogeiyk de gelegenlhead tot ver laging te openen Wat zien w j tihan ech ter gebeuren Dat Z Excellentie wel met allerlei middelen tracht de prUeen de producten naar beneden te kragen maar dat liij aan de andere zijde de grondstof welke vooi die product e noodig is het vee voeder onnoodig duur houdt Reeds maanden lang houdt de regeering de gerst op ƒ 450 en schort direct publieke veihngen op wanneer ze met voor dien prijs i to plaatsen en dat nog wel m een tjjd nn alle andere voeder op de vröe marfct ver beneden dien prUs la gedaald Ib dit nu koTtzi tiighedd of wat anders Het moet toch duodelük lijn dat men automattoch prtj veriaging beweAt door de grondstof gowÖtoeper aan te voeren Wanneer die goiulstofprys ia verlaagd dan kan men redeiyk verlaging van het afgewerirt product vragen of bewerios teUlgen Het om ekeende is ten eenenanale te veroordeelen Bn tocii gewhiedt zulka al reedi Jaren Steeda is een taktiek gevoerd de gxaanprÖBen hoog te houden om het brood graan n ar beneden te zetten met het ge volg dat men zelve krachtig heeft modege we t aan een algenieene stöglng van pri zen van producten ndet mutder een nood takelde behoefte voor den kleinen man En bet is niet alleen het veevoeder ook andere benoodigdJieden als faawtimfiat ems Tnoecten tegen enorm hooge prljsen worden gekocftit Waimeer de regeering meer aan dac4it aan deee zaak had gewijd dan was 4 er wellidit eenigwdns het middeil gevon den om een abnomiftle atiQgine te Toor Itemen Versohillende faetoren dae op den pr B Ten een aricer prvdnct inweiften sijn iet meer vH te Bcfceketen zoo b v laNten TeoMd de polder aeten worden zeer hoog door hooge bemaHngekortfai dure re paratie of aanachaffing van gereedschap en machines hooge loonen enz Alle posten waar ep roerloopig niet te dingen vaft lAl len een pt ür rei fc ooging brengen w aitjU wen ieh heeft neer te legfen Dit xii nog en reden te meer em peataa waarop wel lavleed kan wevden geoefegd nfet qage nieHrt te Men pewewren Het is owUg d t op dtt gtUed de regee ring haat Ui pmt nu ffrondjg faerdeb GOUDERAK AdvertantUn en abonnenMatm oa dit Uad worden aangenomen door l VLBHUEERT Goadprak Vooi een iedep die te veel van zijn kracht 2ev r d heelt wient lenHwen zi n uitgeput die de ver chijnielen heeft van aeaemla bloedar moede of neuraiteoie zekuwzwakte d SenBulnosahvl middel dat inel de verlorane krachten heniteli Door dal de SANGUlNOSfi het bloed vernieuwt verrijkt en veraterkt tt pt zij met vaste hand in tal van kwalen die allen lamen hangen met iwakke zenuweo of arpi bloed I int r de proel vant Priia per flacon f 2 6 fl f3212 A f21 Tweemaai per dag een eetlepel ii vol doende BiJ alle eerate Apotheken en voornmiie Drogiaten 4458 30 WACHT U VOOR NAMAAK I VAN DAM A Co De Riemeretraat 2cl4 Dea Haaff LANDBOUW EN VEETEELT Paarden en markenkoera NdOr de lozicihteai die oaze koudblJt l lokkoTfl tien paar jaar g edon l add pi zmi dcu aa don oorlog oed foJvjHwfeigfen door hot ImUemlaod itMr duur Inturtsohm blijkt tliaa dat zi dit oo daöhten zioh ahronid k Jlelihtfii a cfgifiii ir Jl lgië het land flflr 6Ar den ootIob dtkoudiblortifotók rij htt hwf Mond n vtt 1 mLer floed foiroatGrioiaii o orgft l e Jeti onze oJtkt Ow d e en dat het ge al zoaj fijn en oxpirt naar Diiitsoftlaiid te K T goed pnjztsi wordt ookmogelijk g laaain door den lagwi luatrlcdnKort fl Ftii öo ander lieeft t t Renoig dat ttgtfli d jiil oii die Oiïöo tokkwH nog blijven fti üliöu vrijwel absuiuut gwn vraag i zoodat de hamdal bijna fiielhfei ml H iat Vlleen wordtn vrouweUtlui Bulen niog tend dn d i lannealandJsohen handeS tfi gim goede prijzen f1600 k f2000 an dl hand wiBflii en ioet flta gekocht door fokker dlie an de toekomst l ch nog et n gioode erwacbling koTSterim ew iioor al him oogctn op Diit sdhliHid genaht hoii den Be iXvitaciie paardftiwiaptl erdweeiig durende df oorSioigHBaif n Os meeuw voor di mn m w I is er vpel pHarrttmimaloriaal wt liolgiti over di IXiIw Sijp ffrciiN ffftïNwht dooh voor f i it ffrool dfo l n r I dal lat ir wwr t rugg eix n tfi iiAn 1 oor aproiikoll k i ois enarpn zoodftt de bohö f v aau goedü potard Mi In DuitaUtland do eoristv lgiein i t rpoi z r g o t zal ijn Zoodra do koopkraiclit van dt mark wetr grootar zal ijn rwaöht oitii ondfwdo paaidenSiatndeilaam dan oo8 oin zier le indigtn handel op Du isöhlaiid nat on kei in wtrkpaaiHt u maar ook In tokiiia Urieei voor het op rlrihten van Duit stoetergoii vn dk vwwaoliöng breot on zi fikkeiK er tie lioogc pnlz n t l lii fü boHtoden voor jonge vroni Wf krt di rer an gjede aletannitlit De kwttlUe t van hun hengsten i voor liep eon waariKW dat ze dieren öm ui stekende elgenjKhappt n kunnen fokken d e lil iador opzldit suliten kunnen ooneurree ren met wat Bejgl ovat eenige t ï i wr hel buiteoiand zai hebben aaai te Meden NieÉ endn heeraicfct er thans een zeer ge drukte etemmlngl vooral onder de JMigsre fokkers tUe een paar jaar gdedeo tegen zeer booge bedr t en Gun bedrijf op pOo ten geaet heftiben en zlcb au ej ze jon gti dieren te varkoQp i hebben met ma lig prijiz n tevredipn moeten WeUen AGENDA Tl Ootol er 8 uur 2 ail Kunsiinün Soc Ons Genoegen Openbare effsadeifng Ralaxielactle Kantoorbe eoden r Oot 8 uur Blauwt KruJ i VerbMid cursuA EHBO 35 Ootf er S uur Zanl Conoordla Uttvoerlnc Thalfe 10 No 7 n Gebocw Bouw en Woning toezioht OndeirstandtaDbniteBif Armen ZMlg BeteeM verzoekeoi w geregeld tfjdls niededeeltag te mogen ontviDC a van T rgaderfagea aoncerten vcnukeUjUiedan enz om deee lo ome a eodi to T rmeèdeo JSUctriadw Drvkketü A BIHKiCAM soon CKWIM Bo 14130 Oonderdttg l bciober 191 ÖTMHE COÜRAJVT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGRZONDBN MBDBDKEUKQ8N Op de voenMgHU 80 kooffer Gewow dvwteatWe en legweMlea mededeeUaceii bO eminet tot i tr rwhiseerden pr js Groete letters m nadw wecdM hswhsad muk laiWinriwt Adverteatiün kunnen worden iaffetmdea do r tusMlMKkeaut vu oliMU niihfcM delaren AdrerteDUeburaMx en ue Agwtee wteli I Ik rn 1 Mi ABONNBMENTSPBUS per kwartaal 22E por week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal 8 16 per week 24 cent overal waar de besorgog per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 66 Abonneuienten worden dagel ks aangancwien aan oDs Bureau Markt SI GOUDA bü onze agenten den boekhandel en de postkantoran ADVkBTËNTIËPKIJSi Uit Gouda en onutraken behoonode tot den becorgknng 1 6 reirela ƒ 105 eiken regel meer ƒ O 20 Van biuten Gotulv en den becorgkring 1 6 1 egels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 35 Advertentlen van publieke vermakalUkbeden ItVt ent per regel Advertentlen m het Zatenlagmmuner 80 toeslag op den pr js Kddaotie i Telef Intcro 545 AdmfaUgtmdei T ela l uro 82 Bureaui MARiJT 31 X i DA Nieuw UitsteL intemAtionele vraagBtt cken waarmede de Volkenbond lich lal hfbben bezig te hou dm en die tot de a ifi veraohillende ge bieden behooren zooaitf draadlooze telegra be handel iti blanke atavinneB het nok kelen van opium besd nnjng der viaacberifc beechertninflr van in het wild lerende to gels k peafbestrijdiiu Voorioopig lün we leover nog m t gezien het voortdurende dralen btj het doen inwerking treden tan het vredesverdrag kan het nog een laa U denagescihi deRis worden eer de Votkei ondsraad bijeenkomt Inmiddel heeft de Opperste Haad den t st goedgekeurd van 4 notificaties welke aan de neutrale stateq tullen worden gezonden opdat zii insteftanen met het ver drag van den VolkenhMd Ook heeft de Oippem i Raad een besluit ffenomen wa t 4 In t 0 olider Nederland betrokken is H i heeft nl een oi werp goedgekeurd van een nota aan de hiitwhe regeenniy waarbi de overgave m ue geallieerde en geaasocieerde regeenngen tfonlt geeoacfat van de Diutsche schepen wekke tijdens den oorlog aan NederlandselM scheept aartanaat schappijen Ün afgestnan en zich op het oogenblik in de Duitsche havens bevinden Deze vprkoopen zijn ala onregelmatig van nul en geener waande veiklaard Dmtsohland zal dezen esch ale zoovete andere wenschen vnn den vroege wi vüand wel moeten inwilbgen üMaU het moet be nist m anerlei aod N minuhit a die de eenmaal zoo machtige magandheid venn deren Zelfs het eemte verzoek dat de en tente aan Duitechland heeft gedaan saJ de regeenng te Berlin met afwijzend durven beantwoorden We bedoelen de kweatie van Rusland blokkade waar men in Dultsoh land mt den aa d der zaak fel tegen Is De commissie an buitenland ehe zaken heeft hierover hertiaaldel jk beraadslaagd en naar het heet ia ze met een antwoord op de entente nota gereed gekomen Naar de Kreoztzeitung van goeddngeijeiite zifde ver neemt zal de Duitsche regeering zi In deze g eel rchten naar de buiteniandaohe politiek en zich dus waanKhunlyk onder bepaalde voorwaarden hij de entmte aansluiten Te Berlun wordt tegengesproken d t Von der Goltz ontslag ou hebben gevraagd Hij wordt dezer dagen te Berlifn verwacht en met bem verscheidene afderiingen he m het Baltisch gebied hebben gestaan Btte iQke transporten Duiteche soldaten uraden reeds in Duitschlaod zijn aangehom w In politieke knngen te Berlifn wordt ep grond van de ingekomen neriditm aangeI nomen dait de ontruiming van de Otwtzee pixmneies door de DuKeche troepen einde dezer week zal z n afgeloop L Dit kan dea te eerder worden aangenomen dwu lm aantal troejien dat aan het bevel smo s gat slechts circa i 3 der totaalstcrkte van het Baltiache leger bedraagt 213 d w s ongeveer 25000 man zyn ut Rusalacken dienst getreden en hebben mii datudoor onttrokken aan deo iarliMi der riiktfagiM Deze troepen uUan dna wel U ym d I nemen aan de operaities tegen Riga die mot al te schitterend voor het West Ruasüidhe leger verloopen Rigm m nofr altjjd id t genomen de Dun bldft de aanvallen tffsn houdsn In een nota aan generaal Denikin ver klaart kolonel Bennont het bevel van generaal Joodemtsj de aanvoeoder van het i Boogenaamcle Noord We etUk Itgmr om zioh wiar het Nootd Weebelük front te be geven niet te loinnen aaJaonMa dow bij ds nieunvgevormde randatAtan niet erkent en daarom Koerland niet prijs gee JIt De belangen van e n tocdc Mn tig vereenigd Rusland verbieden volgens bem de a Kheddmg van het Baltieche geJjaed Zoowel Denikin als Bermont ec Joede nitsj btatruden de bc sjewiki wdena positie vooral door Denikin s ofmwrsch wtene laatste succes was de bezetting van Orel hoe langer hoe moeilyker wordt Hun po ging om met Finland vrede te sluiten zal mislukken De Finache regaerlng heeft o vs het vredesaanbod der Rnsslaehc Raden regeering beraadeU d ea besloten den Raiksdag voor te stellen er afwitaend o r r U besdtttkea AI Kien de RuMuche bolsjewiki in edgen land hun positie wankel worden dit belet hun met elders tot revotutionnaire beweging op te stoken In Slowak e en OprperHon ga T4 voeren z naar ujt PnoMbung wordt gemeld yveng pro aganda met het ge volg dat een revolutie wordt gevreead De regeenng te Praag heeft besloten om over geheel Tsjeoho Stowakije de militaire dictatuur af te kondigen Skvwakye eiacht autooonue en afscheiding van Tsjechitf In Munkacï waar e Tsjechische vergadering aou plaats vinden werden de agitatoren door de memgte verjaagd Onder de Boe thenen agiteeren vea scbeJdene Russische soldaten De Tsiechen heWwn duizend voorname Slowakeche burgers gevangen geno Het Weensehe AekMkrabmdUatt têgt dat de lodon van het Kobinet riwIriiA vaa den voorgenomen staaitsgiatp hebben Bga weten Dantzlg Zoo ztjn er nog tal van lo asUes te noe irien waai y Aanarltól achter h t net lo vissdien wanneer het t vredesverdrag met heeft geratificeerd wanneer het in weiksng tt edt De Vereenigide Staten kragen mi ge legenheid dit alsnog ten spoed gste te doen het zou echter geen verwonder ng behoeven te wekken aJ het in werking treden van het verdrag volgende we wederom werd verdaagd De Daily News acbr ft dat de ratlfica tie van Het vredov e r dr ii door Fimnkryk de ricéri eid gwrft dat de eerste veiigade ring van den Raad vftn ilen Volkenbond binnen eer kMta tijd zal worden gebou den Ër worden vff het oogcoifbliik dne stauts Uedot genoemd als de mogel ike vertegen woopdigera van Groot Bnttannie namelijk de eerste minister Lord Rober Cecil en Lord Cunon Fi nkr Jk heeft het Senaata lid Leen Bourgeoie aangewezen als veirte genwoordiger m den Raad van den Volken bond Po vergaderinig zal te Parijs gehouden worden Het eerste werk zal zvjn het afhandelen van dne zaken De besterammg van het Saargabied de benoeming van een befltuurscommisaie voor het Saaiyebled en de beooemJng van een hoogen commAesans voor Donbsig De btnoemmg van den grenscmnnuBsaris moet voor den eersten Novean ber plaats hebben g ad N dat deze zaken zullen 9un afgehandeld zal de Raad zicI bezighouden met de organisatie van het secretariaat van den Volkenl ond dat voor loopag ie waargenomen door den secretarie generaal Sir Eryc Drummond EJen andere kwestie waarmede de Raad van den Volkenbond zicb zal hebben bezag te houden en die waarschynluk eemg moeilyklheid zal opleveren is de vraag wie de vooiwtter van de vergadering vmn den Volkenbona zal z jn Er schijnt zeer emstigen tw fel aan te besta n of de gezondheidsitoestBni van Wilson hem zal toestaan bet vooradt terschap op zich te aerneo Er worden voortdurend toespelingen op gemaakt dat de vergadering zach oek cal bezigtioifden i et het latemfttionaal hooger ouderwue Het doel daarvan zal z jn aan studenten vaa univetiuteiten fiiciIiteit Q to versdhafffn voor het bezoeken van aniwrsiteiten in andere landen tke btj den Volkenbond Rijn aangesloten Ook zouden er internationale bibliotheken worden ingericht ut versdbiUende intemationalo ewtra Verder zya er een groot aantal aatioaale en Dr L Hadea Guwt eea Ud vaa d BriW sche musie te Bowlapaat kaaCI aaa can verslagveTor van de DoUy Hamld twtald dat 4 et Kabinet FiMriek attnir feactioamr ia Hei wil hat RMaanfcMMba en feodale regime vaa roof dea ooriov Imt Om die reden odM GueoC tot aaodtg dat een Internationfle gandonnerie vaa aw 20 000 man worde gevormd oen ia Hoog rUe toezicht te houden Den eboaoraiMtiaa toeaUnd in Hongorife noemde Guaat asar ongunstig Entente moest hat laad a vooral de steden van voedoel voonioat anders culten er stell r onlusten altbr k a Over de Roemeni rs was Guest heel alaekl te spraken Zü nemen alles wat van hun gading is Htj vertolde dat HoemeenaiAe aoldaten onlangs sells sen auto van een Rongaara h mimster hadden aangetMadaa M Ie vrouw van den minister vaa luuur hweelen beroofd De RoemeniSra luUen In bot goMihll tnaBchen Italifa eo Zuid ovJe bati fteid Fmme onsijdig blijven woidt lu Boakanat gemeid T Rome waar dea Zuid Slav B aUeriei booze plannen wooden toegesohre ven toopt het gemcdit dat x i voornemens ijjn iat genfurt de hoofdstad van Konnthië te ba zetten en ze beaet te houden tot d Anaua Ito Frame ml hebben ontnijiiid De ngeïKÜI perv m AQM ncfal idga waarde to hechten aan fit overigena boogat onwoarsditinlifke aleuwtie De Epoca meldt dat de Asneiikoaiweha aschitect H iitney Warren bewowleraar van d Annumfo en blijkbaar ara liaAofabw I van avonturen te Fuime is aangehooin ea toi Ud van d Annunzio kabieC k b noemd In Boedapest dreigt de rust eveneenste worden verstoord niet door boI Jewik die hrf ben hoer voorloopig afgedaan maar door monarriiJaten die blikbaar enstoatsgre In den zin hebben en slechts opde ontniimiBg vaa de stad door de Boeweniërs wachten om hun plan ten uitvoer telegden In veiitand daarmede nweten deRoememérs van de Entente vergunninghebben gekregen vooraluuids t Boodavest tebiüvm Onlangs hebben we er op gvwaaen dat donk lij de koersdoUog óve FnaaKha franken in den loatoten tiJd in Fiai jk de houding tegenover Duitsciie fabriontMi gewijzigd is Van mi af zullen ze in gtoeM menigte naar Franknjlc worden uitgavoerd De Duitsche ma hinefabnek D hebben groote bestellingen van Froascba Arma s ontvangen Nog vete belongrüka bofftellingen in allerlei artikelen suUon vfllgaa die de Duitsche Industrie ia eoneurrtatlé met Amerdca en Engeland laveren kan Feuillatan jls M k k en b neeanilddel lo zijn wn zeer w ddad on voor dbn gHfeMe voor bei beeto ter wireli liieidL Zij had het zieh eaoalrteiUjk camaafctln het gelukkig Voorultziebt met eee toord te zullen woFden haar net gbsOboeide voetet ta en ovw eikaar gHaraisI en belds kwamen te Draag je aitijd had WriolhMey haar em enraagd Men sou Hmkm d 1 j een selote had aigiAegfi of eh t wnig rde had verboadenl Die woorden herinnerde zij j ch nu en tij had er ln l npljl van dat zij idet zulk een geiofte la haar klndorjarea had a 9ite il tom zij ffttothwiey di zware fiuweelen gordijnen op zij za sohuiven en op baar toekorafc Jé ziet dai A teniggPBkomen ben cel fcij net een onhaocKg Iwh Zij spreng overeind keek Imoi met open lond aan tenrijl een vwrsneWe adetnhatiitg haar blijdschap I keooon gif Vu nielattelwUe wa uit haar oogen vcrdweatn en luet e o opoa Kinderlijke beweging ven MljdMAnp abrekte zij de han dtn naar bem mt W Mroui zet se Vaorom endat was alleSL Dot dwaae woord wt zoDd r xfn en tocè lag daarin cai wwdd vsa betoekedi ffij dor het iM to ventaan voor wal bat w tatea soti UJ bur aan zljD hart jdruk hetjtiea eo daardoor opnieuw en bt er uur voorkomeabebben Hij aam allaea iMur handen bo zicb er ver heoa on kusto ze tweemaal eeder 1 Hij was ia taobtooetuum met beatijkta laarAea maar hij zag er grotA en atcrk ea irnap uit m een warm sevonl an blijdbohap krwam ovw haar Hij wasten minste van haar wat er ook mooht aljeur a G n tanierfi vrouw mooht ham baar eoh4 aoot noan i Hij lafAM aiflol deee onkvan rt hem aiiti eactam wai9 hn een fUnke moddwspat die den top van sijo inluiroorver sierde hnOOi een verandartng In haar opinie ocMrant liJn wrsoMjaing 71J zou er altM aor hebben gpgfFnn om opbaar teenen to gaan stoan en hel wog towrij tn maar dj voelde dat zij het nletAMa kou zonder eau bevso ealtekl imm bulteoffoiroo oohaufig aoi hsbhun g maakt Zij trok haar kattln terug en ging er In baar att i itlton ffkiottwalegr acbMf Ma anderen Uj en teSAover baar aan den haard zitten biMea tuur 4en Id bet viuir tibnt ztj basic wsab ich Ut vErwonam eo asn oppwvtokkig loraC ouwer zou hsa voor Pbjlemoo eo Pauck ffshouilbD heUMo Uoar reflte kwwn dfts beT i Mihrid d sij MO 90VT Md bod ovVtr haar en de f r i e natuurlijke weilin weid er Ik wlot dM dat Her waart i bel landt té u km aletto ac4 toidkan In verwshiltaode deelen vaa DuftocAloMl bevinden ZKh thans desdnndigen van het Parusohe centraJa kantoor ten einde na te gaan welke artikelen geleveid kunnen woiv Iden De Duitsche financieele en handels knngen verwu ten van de herievtag vma den uitvoer naar Frankrijk vorbetaiteg v a de valuta en dit des te eer al d ZMlwha leverontias vlot van stapel loopoa Mem HOOFDefrus xlviii Hierop volj ien te w kien van stilzwlj gen tiïsMhtf h ö 01 odie Iey te ParitK of la Timbudkioo Wasi wiflt J lrvel niet Februari was f itawm mx tK aan n haar Jbdofta van Openliic dea kaop pen welke bek A v B rvuid wa gieiwxN den Haart had op baar giewone wijze haar Wrede ffodaao hruilond atoeen ver woede laeww maar was na een paar dagen versoilerd In he tamBls dter ea waa nu tot groote vdTdoening van ubivtouw V rulaRi A gfimlalcbiefl en UelUijèbeld want haar gjaateu wftrea gekomen en bet IS een an bg vrao Muk hoe de dainetf te auuaewen wanneer de gun win3 nog blaast Marvel dte ena bepaald takmt bftd om gairw in de kftoeHen 1 komen en er In een ongieioo e ijï korten bjd aardig uitte zien hnd JuLat haar ndddagtoÜeC vottoold gin dto treip f op bijna vroolijla onbevangen wijaje die bajr vroe ar keonerkte en ging d a kfetite onCv i b4uner Id lËA door zwa épyd inea ilitfmÉiekteQ wirf van de igiaBltjli ootvaDefcaniiEr Het ws een kileineva n beliaai ijker kamer en vaanvond ihad zij weéïriff op0e tbk 4d voor biei gebabbel waarvw zij andere de nel waa Inderdaad hftd tij iddli ontwilr keld tot etfi aohltteitei pwKKKdiJkteid bestand om uMppvolfd co benraadHd te woirdeD eu toofa wafl zij In haar bartUt te dM ll v Jdstf ihbfen dM iMdb tol Dot b rljp Ik Ik gi cbstom aoaa de CarraiogtoDS en na eea flli Mi Ht wam ik vsndaog tn de buurt van ds Gi Q B en edaoht m J dai tk wU erna kon gÊMA ztoB boe jij en aoely heAm ken inj efrak op een tUkeng volvehondaa toon vaa onvwatiilUfbvAl en natuurtUfc argeida hsar dat JM wm imet vrtondHljfc van Je wt 70 met een ijsttooden gilkalaoh Moarbrt U dwaoa n oo laat to komen Qoe wU Je nu iHjtijda terug zija rwtr hun dioM Htt y aJ kwart voor scfat g oof Ik Hij haakfe zijn horio p uit n z tfop Bij pod dat la hel at Mij duakl hi t ia bet be l m maar weer hMan to gaan sel UJ maar hlJ atood nM vaa zijn stoel op Vaui er Je hhr wflt blijven dbeenat begoa alj had 0 neen dank Je wor a ehi Hon waebl mij bIJ Carrk tooft Het ek la geea tone weg eu ilj dtneerea ala véér ae uur Viodaag Hel Is pneciM zee mijl M zo koel Je wilt mij UUkbaar bebbea atl biJ ten shMto optdMoio dm mi kort Wh i Goed Ik bea blij Je Mlen to hebbtfi dat J r too soéd ultakül ta zoo sluEndgt OMNlen a xmd HiJ atafc baar de haad hM I J nrgU Je Wat nlj betreft kuatae én Aeetoa ovead bier hlfjvaa Mia ft tel nan tt k snel u É o ibee