Goudsche Courant, zaterdag 18 oktober 1919

offieieM niet moeten demenstreeKR met het sohult van de stnnrtr Minister ven Gesau heeft de vngn van den heer Tar Laan kort tm ktvehtiggMnt woord De kwestie is dezelfde als bU de burgerlyke ambtenaren in de nieau e sal rlsregeling die 1 Januari a s wordt ingevoerd zyn alle bentaande toeslagen opgenomen zoodat het niet aangaat deae regeling terugwerkende kracht te geven tot 1 Juli 1919 aangezien dan de nieuwe regeling naast de toeslagen voor de onderofficieren thans niet aettterstaan btf die der burgerlyke ambtenaren De gestolen brief die in Het Volk is aepubuoeenl en waarover de heer Ter liaan icti zeer opwond bleek naar de Minister ofts erzekerde geen dienstorder te z n doch een streng vertrouweiyke particuliere l ief waarvan opschrift en onderteekeniag door Het Volk of zijn spion waren weggelaten Overigens wilde de Minister niet ontkennqn dat hy den inhoud en titm vorm van dien brief niet gejubkig aithtte Hy had den schryver vao don brtef gewedsen op het mindergewensckte van d daaHa geuite opvattingen De motie waarin de heer ter Laan xUn salariswenschen had geformuleerd waa natuuriyk onaannemelylt voor de Regee ring nadat de motte Helsdingen voor de atnbtenaren onlangs is verworpwi Wat nten met wil does voor de ambtenaren zat men toch niet kunnen doen voor de militftlren Nog ontHpiin sieh e n uitgebreide discassie waartMj lleMi van belai Is de bewering van den heer ftobearer dat de sata rtsactte van de onderofflcleren een levolutlonnair achtergrond hetft D t lair de Regeering z i over het ho rfd Het ld al leen was het niat mogeiyk den toLtaad goed te maken Hy aehtt het J t tflrachtiger werd opgetreden tegen de on ruststokers ze moesten er zj uitt Volgens den heer Mkrchant was de jransche discussie slechts een vryaga om de liefde van de onderofficieren De Miiftster kenrde den brief van kao ti fn tel lt af En Koo n man tiAktm iM bur gemeeater riep de hear Duyi D t nLt rau niet aas ntwoonlrUi de iUliiatar De motie werd natuurtVk venrorsca Al leen de aocia l democr t ii atenuU o et hen de heeren van de La r aft Wyk Hierna de interpell tie Sanne en Braat reap OW de duurte en den melkptö waarUw f u P kte 1e M J Coraoh aui crItlMerde Minlater Weid eherp en de Miniater ver raocht in Hjn rtwooid niet dm indruk L veatigen dat hU den toestand mees i e dat liU alles wat moïelük was heeft B daan DeHeer Sanne ein ligde un leP ekl let een slapp weinig afdoende motfe da heer Braat welke plattelander een IjKhanccea h l wuipte t ee motie v or daurder melk in te dienen en dr van Ha vesteijn kwam met een raoUa tenen het gtootgrondbeiit welke later bdaiideld m1 wtoraen Minister Uaselateijn die radieaie m t Mt eerst weer Du bsehe en KueeieolM Deepen te eemen vochten Dit wU t er oj niet op dat hij aen en spoedig vertrek denkt en allemiinst toont hy hier H inpathie met syn re g e ew ng die Iteraers van een IXiItech KuMiische genuvwerking niets wetea wil De blo tkade van d Ooetoee die de geaHlcenten afkondigtlen tengerelge vmn de aetie om Riga laat zich in Kaningnbeiv es LtHMck geducht voelen Het hareiriwdrijf is nagenoeg volkomen stopgezet Men legt echter dat Zweedsche en Finocbe ehepMi ongehinderd in en uitvaren Be DuJtsehe vredeadelegetfe lieett opd Mht gekregen by de regeeriiicea vu de Tgtt de entente optneikinffen t melMn uur sAnleidlnff vwi het uitroeoeB vaa de Uekk de op de Dulteehe schepen la de Oeateee eif in het btlMader naar aanteJdiaer vu de blUtkade ran de territoriele Duïtaefae mteren De delegatie meet raeral wUaen ep dfi eeottomiache garotgea van deee mutre it one S arhm nl TWEEDE KAMER heor vsn Groeneiuts i HaUriasen en duurtpinterpellatieH Of heer van Groeoendael heeft een verklaring afireieed die een herhaling waa van zijn reedB eerder afgelegde beljjüenifs dat hy n l voor een elfljeatemming van alle landstreken is Dus ook voor Limburg Alleen op die verklaring was hy uit de K Club gezet Dat bleek niet geheel Uiflt geiyk de heer Kooien kwam verkia n De heer van Groenendael had erkend t hy op 20 Juni in Bruasel op een plaats ie in de allerlaatste plaat aarvuor in aanmerking kwam n beripreking had gevoei d over t houden an een plebiaciet in Limburg Nu waa het vraag wie die peraoon wad geweest met e hÖ sprak Daarnaar gevraagd veraarde de heer van Groenendael dat hiJ n niet noemde Het was echter geen Bel giKhe autoriteit In plaata van nu met krarht aan te dringen om te weten te kom n wie het was bleef de Kamer allerlei punten behandelen De aanklager moet den naam noebien meende de beschuldigde De beschuldigde heeft I alle belang h j dat hti dien naam noemt meenden de heereü Lobman en Mar iant Op een vraag van den Voorstltter j of de heer van Groenendael lom overleg ruudite te plegen met den betrokkene ov r 4e vraag of hjj diens naam mocht noemen antwoordde de heer van Groenendael ontkennrad Dxannede wbh deie zaak plot elliig weer utt De goede gelegenheid om wMUce kwestie nu eem uit te wericen Mmedfl vooriïtf De wk van Groenendael die volgens Jm heer Duya nen heri andere oorsaak IhhI mJ een nitó van hem met ön compasaaoB Mijft dus hangen at js den heer v O donleltik genoeg jfemaakt dat men hem lipfit niet weer in de Kamer ziet Na dit hora d oeuvre was aan de in de de intfrpellatie OsRendorp over le bereid j heid der Regeerrng om allen ondcrwijaers ook een maand extra salan te geven en p te nempn in de regeling voor de Ryks hurgeriyke ambtenaren De inten ellant kan tevreden zijn de Minister zeide toe dat hy ulle gemeenteiyke omierwyiers en hun die verbonden K n aan de gesubsidieerde achoItn aNnog een maand extra salaris zat geven Dat koat vi jf mülioen Over de kwestie van opneming onder de ryks burgerlijke ambtenaren kan de Kamer later UcslisMn by de behandeling van de L O Avet De heer Ketelaar had feiteiyk gelUk ilat deze interpellatie overbodig was omdat dete kwestie straks by de uitkeering in eens en de h O wet weer aan de orde komt Over de salarissen van de gemeentcH teerarpn zal de Minister een circulaire aan de gemeentebesturen zenden Deze mterpellatie verhep zeer vrcwizaam ook al door het feit dat de internellant Wat totnfi i mnmwwi bMtod n i de neutrales en OuMkWucI haaft la araepan meldt hM Narfarianlaeh talaatnuflM e lMluq dat kat McnfttHut dafcfn daiicoii eiwitla rMda nJa wtmMiÉHiH nqutnlen op de daÉbttnManIe mt Km ontranten Van alka uni daM mÊKÊW dak UMWitMriMid ui StoriAlMï itMtel lil la mtndMl roet iê OaaaaAa ia J dl tacamo ad iranlaa op da VI 1 da aalitaerdaa om nu e i bl kiiade Tan Rwliud H b lU dW d drie UukI i lUlleo ai dl sed rt irenumen tijd alle 1 Ki inê tandisn met SovJat Bualaad i di i hMft Ml dat ket daarom nan ant kaaft d4 lU hun adhuMie mat Je bloktala a t nfi aken ptitaateeren temn het nrtadoaa T a OMId è aaa de blokkade Nu hat Taa kraaM mwdan na dan rail UKliwr wacht op d ratiflcdUe door Aawrtliai verdiaaen d beapraklnffin ia dan 0 luiiit te Wai inirton de vx lle a a l wI I Mit i ibonlenlacavonil laat haeft h l het Sjaa toanatitendement van aenator Lodaa mat 5 teiren 36 atemmep vem orpea irefk nietmii in difilwnatieke kriiwen te Partffl IfutwtiK ontvangen ia ormlflt dit de haail liaVinfr betpekent van de wettige radlten VUB Jajmn cHii eigener bewejpnjr Sja 04Bi iiaB hina teruff ta Keven en een ay i n Mtm aa u ilat ile ratificatie van hal rank m Versaillaa londer wUil in m door da Sanaat aal plaats hebben Het iwaanite mik dat daa Owiamini VjfA in den eerMan tUd wacM la kat alolted van den vrede met Bulicar waaraaa eea tennUn van tien daatvn uitat ia ta t t 4taan I e Oppetate Raad heeft nu Mraa nota dar Bulaaaracha iMaatatla tattns a Eta er van kondivt de vomliaa B t i aiaaw kaWatt aadar StaaitoaiêMU au en ireart ialMtincen over do politM dit nieuwe minlaterle De tweada k odl t dea terug keer van Theoiloliof aaa die vwrezitter Ier Hul aari jhe dilq at a bltfft Hal ta idpunt van t kabinet ltainboelaMl taa optfohte dar buitenlamlarhe pollttak hMtft elljk aan ilal van het knUnet Tlmidalnf 0e nieunve miniater van bujtaMlafldaelie lalten Madjarof aud iteiant van BuhiaHia in Kiieland en h nireliind ie een vriand dar Kntente Vewler heeft de Oppeiate Raad aaa la krdsae termen aateld teleimm vaa da tall rde militaire miaaie te Boedaaeat 08 vaairen waarin de iniMje aeart dat da B a Petrograd en Kroonstad bezet KruoBirtad r boiiitwrdeerd Joedewitaj in 2 eü Mritul Moakou bedrdgd Str om Rfga De blokkatlc Het SJAntoeaK amendement verwonwn De vred met Bid ari meuwe rexeeifiiit in OostenrUk MettHifres van emin Ken boek van CallUiUK BenMtorff e ONS OVBREICHT iht alJ £ ixpiess meldt uit KueJand verrsfisend nteuwEi Kreoastad heeft na eva btijlteagswoos heftig bombardement door de Bntacèe vloot gecapituleetid en generaal JièdenltHi heeft Petrograd bezet De èoofdaapTal op Kroonstad voegt het blad er usn to had plaata van uit Koajroria De vloot hitfi niets te vrcwen van de zware batter n te Krwsnaje Gorka daar deze vertiterki reeds was genomeSL De venatens der huiaen in de itaibyigeie en Fibsche dorpen braken floor den liichtdrun tetgevolge van het bombardement dat den gffieeleu dag duurde Het berioht over de besetting van Petrogilid iri afkomstig uit Helaingfors w ar in de Russische kerk dit feit plechtig is gevierd Officeei hettfaen we nog geen beves tijtin r ontvangen van deze buitengewoon belangryke mededeeUng en men zul daaron goed doen se met eenige reserve te bescfouwen To zoo heel onwaarschijniyk kliikt het bericht niet Generaal Joedenit J wijde kononel Bennont die ook het plan haM naar Pttrogiw op te rullen maisr btl Rjia lan r tegengwhouden werd dan lt m 11 1 f véSr 2Ün Hy aal daarom b0 zyn opftiarsch den grootst mogeiyken spoed hebben betracht en de boüjewiki boden zulpkje s tegenstand Reeds weni gemeld dat hy Gatejina op 35 K M afstand van Pei ogrsd had berefkt op welk moment hü zi bevwid onmiddellök voor de laatste veysterkte stelling vsn de bolsjewiki We heiben in vcrbaral daarmee een paar dagen geje Ien gewezen op de positie der bolsjewiki die ook door Denikin s opmarscJi buitengewoon moeiiyk werd Vanuit Gatsfina rukte Joedenitsj naar Krasnoie Gorka en Ki snoje Selo op welke plaatsen naar officieel te Helsingfora werd belcenicl gemaakt w rdpn beset Het opnikkemta Noont Weatelyk leger bevond zich toen noft slechts op eolÓBle kilometers van Petrogmd m welke beilreigde stad de gnmtst m reiyke verdeeldheid heeivchte tusehen Rooden en Witte wat Joedenitsj die bovencben door den B tschen aanvul op Kroonxbad in den ru r ntug weixl gesteund het binnentrekken van del vroegere KufHttsche hoofdvtad zal heb belt vet emakke Ü kt Het verlies van Petrottrnui is voor ile bolsjewild meer in niuterieel dan in moreel opricht van beteeketHs Met Petrograd gaat een van de schaarsche uitgangen naar zee verlore De hoofidstatd van de bolsj lkt is f Moateu het verilei van dese plaats zob voor te bolsjewiki dasnmi een vee gitoter ran p betwkenan en L nin f n Tn tdik v een onovericomeiykea zvar n stag tolbrensten Ver af lykt tpze ramp niet Ondanks den ooflog met Orkvsine die naar het Oekratnscie porsbutetm meldt de l oh jew11t1 in staat hefcft geelartid Kief weer V iMWfcten wat ni4t kUm et aadatv med lMAws tt naakt Déii kui ten Zuiden vamMoshM bdamrriikH vohleringen Orel is genonlen en nu wordt Tckïafitae bedreigd Wel iB waar staat DéilWn ook al weet hü deee plaats t netnen mg 160 K M van Moskou a £ idoav hi4r acht men hét toch noortig zlc op de naiering van den vijand voor ta bereiden Volgens uit SelMwtopol oitnmgsn radiotettemmmen berldittni vli hte lngen uit Mjslcou dat er msattegolw genomen zün om deze stad te onftraknen Intusschen moet men rekening houden m het naderen van den winter Ten ii Dehikin kans ziet zonder veel tewren tan I teiontmoeten naar Moskou te marehceren WEER f HUIS Door OLGA WOHLBKUCK tGeautori8e rde vertaling uit het Duitseh Vervolg van het Weekblad XV s s o trgang van zwager tot schoonpapa Maar hy hoorde er slechts het oude goedeé Wiedermann uit en mompelde wat by 2i izelf Citll zeide dat zy van de reis honger ba l als een leeuw en hoopte dat men toch zonder verdere plichtplegingen zich aan tafel zou zetten Vandaag wordt gegeten en een beetje geiabbeld het zakeiyke komt morgen aan dei beurt Is het niet Ëmmi Het eerste avondeten wüten wy ons niet laten bederve Het klonk byna goedhartig en in elk geval had Cilli ook het voornemen aan het eerste samemyn al het pynlljke te ontnemen Emmi legde Russtsdw eieren op het boiTl vAli haar stiefsoon Daar hond je zooveel van is het niet HttTnan Citli nam echter zijn bord en gaf hera het hate waarep een sehyf rauwe ham Ug Dat mag Herman niet eten Herman is mltagiyder en moet een streng dieet volgea Nu pas ik op dat hy geen domheden begaat Waar heb je dat opgedaan f vroeg Wtedermann deelnemend aan z n zoon HfÉman haalde de schouders op In mijn laatste betrekking in het Poolache Het was een zeer roekeloos en onattent gezin temattwemowl eens in de week kr eg ik warm middageten Mynheer en mevrmiw aten om é n uur Maar met rien be Htei wil kon ik met voor haif twee thuis zyn Het was drie uren rydcn Landgoederen altf kleine vorstedoinmen en ondanks een gr ot dioistpersoneel was het nfet mogeiyk t dat ni n mid da ggto n wewt gewaimd Arme kewH Cilli streek aeht oyer n hiwi en zetde Ja daar heeft hy h t opgwfaum En na h ar vocmh werd het srtil Etm pytlfjlfiwfjgen volgdif i Den volfMMten morgen vroeg Ëmmi of j hatr zuster het huis nu niet eens grondig wiWe beloVken terwyl de mannen het zakelijke belMBdelden maar Cüli trommelde op vkleto üotieiboekje en verklaarde dat y ÏBatauriyk btf de bespreking teg nwDordi0 OU turn Herman wtet heel niet voor yg eigtM b ang op te trede en kou ayn go e voonMnMe slechts door heftigheid kaaneirMemK Voor heden bllfft all btf het oude lieve Ëinifri Later vndeelM w hefr weilcr ia bebnietf Het k oiilt Uw ieei b H t eer veretBadig en niet HeftMaes Hur het wm tocè ala het waaien van een aaderea geMt é bemuto uiting tm dea wil van e i Vlamde aan wie Kmmi zich had te onderwerpen zy Iwsaldc den gcheelen ochtenti all verweien rond Nei ens hteld zy het la g uit noch in de keuken noch In haar kenen De kinderen kwunen laehend en luidruchtig uit de school Het was hun dagelyfcsche spel dat zy elkaar met veel gerafcs in de gang voorbymelden om too gftiw alK het mogeiyk was in moeders kam ir te komen Het wa voor Emml het vitoiykste oogenblik van den dag het eenlg waaroir zy vergat wat haar anders drikte omdat y dan met haar kinderen kiid werd en met h i stoeide als zy het wüden I Maak jelui altyd loo n gei aa T vroeg CiDt aan tafel terwyl ly de kleine meisje9 kritisch bekeek Maar daarna sprak zii dajleiyk over wat anders want het was er hnèir niet om te doen zich onbemind te mgkmi zy wilde haar zuster slechts laten votlen da y m geraM storend had gevo d ii Na tafel londenden de maoMmslch vi m Cilli af Ëmmi had geen eogenbhk aU Ie ti met haar man kunnen spreken Aan tafel was hy stil geweest had de owgen te iauwemoo l van yn bord opgeheven Httman had met zyn vrouw soms een B hte opraerkfftg gewlssehf Bmmf vaagde het niet vragen te stelleffr M kr ham haét woog steeds zwmsder steed nystfgef ru M haar oog op het som i re zi£ it van Jiaas nwn Cilli zekie dat het meisje Ie keMie m het kftntoor moest brengaa Tegen ariitt uur zon dan de hoofdzaak wel gejcgel i yo Laat fB dea middag boorde Emmi e htem vas haar mairen die van haar Htiefzr on tot in d kaM0i doordrittgen De adem werd h r büar beM iew StMêiê luhtor weerUAihMir le teMinw iloor Iw huls steeds SB lei volgden da itbanUagw iaav op Dafcr leek h t of de keide mMintte gelvktifM di schreeuwden en Emmi omkl nuh rl vensteriaank en prevelde Wat aal er nu geleuren wat zal er nu gebeuren ZiS dacht aan moord en doodslag aan iet ontsattencb aan iets dat niet meer goed te matani urn yn Erf dan werd het weer stil ly liep naar buitvÉ omdat zU itlUbt dat sy het van angst sum moeten beAarven daar in de stiUét MHMuae ka mei WiedennanB aat op atfn oude plaats en Cilli boog haar tUn blovmd profiel lat er p eea afstand kinderitfiE jong uitkag oi r en gnehrift dat Yoor htm Uig Daar aaUoaéiT en stA ii oëbea üi de gebelde voiefr va WliawiiM Over gebofes vriendelijke herinneringen verbonden e ren zuu ontvangkamer worden van den commissaris van het bad Hlll vond alt dadelUk een titel Directeur was haar man natuurlUk 7 V hail reegis dailelgk op een der eerste dagen het naambord b den blikslager besteld Directeur Herman Wiettermaan en het tweede Commissaris ven het bad nuijoor LUekert Dat was de respectieve pereoonItjl0ieid die tot dusver aan het bad had ontbreken Herman moest natuuriQk itfn privnetkatoor hebben er waren goddank rerirekke4 genoeg In het palels OamMK pilots van den sehrUvcr I WAdermann aan de groothet kantoor zitten v £ iM Emmi voehle dat haar i e er mêé mmteOtïing een niet in het oogleopeittle mê vo tdurende contrAle wilde uHocfene Makr Cilh zeide nekertsand Pncw Wiedermakn kan tevreden xUn met sf aUett vieievis Inplaats van een leelQken r veM eea aardig melsjel Wm niei Jaloerseh Miekel Amlers kofflT eeir allerprachtigste famitietngedie Over het algemeen was aÜ steeds eer lieftallig de kleine blonde Cilli Haar beslirite regell gen kleedde z meestal in een schertwnden vorm zU voelde zich ook niet te Voornaam om met de Stahlhrimer arbelderk t babbeten Ofschoon lU seer suinig wai iit t t i sich niet kennen aan een fleaeh bief of een glnni e jenever Ileeetel bmeM lU tfe kleine verrereehiag wtU e aptnk onderf de sehnfturen over de verhewnHeo Stakthelm Men was in fitaklbvlin nJét teniglioudeiKl Kn bovendien geleek de Jeue meerottir WTIMennann zoo veel op de ewle Ollll dreigde laehenrf met d i vinger f Waar deidrt gü aaal M n lueter oikW Mevrouw Wic lennaJia is en jMife I vro w denk daar aani De Stahiheiraers waren met dom Wie de diescieursvrouw was wist men spoedig MaAr CïHI vernam ook enkele dingen die zU ieh ten nutte maakte Den eersten den besten ZonMg leyde t met Heraian een paa beioeken af Hun e n te beseek nU dr AagreM Terloops vertelde xtf tMt daarna aan tnfel ZU was verrukt over ittn vriendelijkheid en dat het misschien niet onMOgelfflE was hem toch nog ever te baba de prdtt k als Uddokter weer op eWh te nemea iwm v f i0 Zy vertelde langcaam als in een sprookje PJn hy hield met beide armen haar teere HChoudera omvat en herhaalde slechts Ook myn geld zit er ig myn werk Acht jaren van harden arbeid Ik ben er oud en griJH by geworden oud en grys Zy mogen ons niet wegjagen I Versta je ËmmI tii mogen nieti Een domme onzinnige angst greep hem aan by de gediichte het laatste restje eigendom de laatste kluit grond te verliezen Hy moet maar in Stahlheim vragen hoe ik gewerkt heb Kik kind weet het Is het niet zoo Eirani elk kind En wat heeft de professor geEegd Aanbevelenswaardig Herinner Je je dat Later zal het gekl opbrengen over drie vier j rm Maar door mij Ëmmi Je weet het toch Ëmmi dat moet je hun schryvenl Je moet het aan je xuster schryven opdat zy het weten Sedert twee jaren had hy onder een byna ondragetgken druk geleefd Ata het ïwaard van Dam ftle8 had de afrekening met zyn zoon boven zyn hoofd gehangen en nu was de oplosnng zoo verdacht eenvoudig gekomen Dat was niet natuuriyk daar stak nog wat achter Vt aiawa Ste omhS yn Ö drSSSL Sh £ en wrte hand eisden J f P kl ne te verdS T huiskamer op de vondeten Sk r diend W en sieriyk was op r Jelui hebt k u HMH e nn iR ewip tel hy het iniaaduen geraden achten Ir ÏWa t ovehvinteren maar amlenifd zal hfe moeten overwegen dat hö nu kan profiteeren van de verwarriw die tengorolge van de tegensturen in het boIsJewiatiecH J yer zal zyn ontstaan Wordt Modkou genemen dan biyft Lenin en Trotekv niet aade over dan naar het Oosten uit t wtjken maar aan deze lyde staM Kotisjak gfreed om het legvr te bekampen Inderdaad de val ran de boUJewtU ohUnt naby Bennont sal met leede oogeo aanzien dat ctfn bondgenoot en mededinger heni v4 r geweest in Petrograd Htj vennoeii lifh nog steeda in de streek van RigA dat oeneembeer veor hem ie Volgens t Hebliifff r otArantfen berichten van het Bwaischf West leger zyn in den meiy n van 16 October kraohtlve LettiftOhe aanvallm tagen het front van het Russische West leger tusaohen Metcensdorff en Tberensberg begonnen Genteund duor een herig artjllerie vuur gekikte het d m yüand tydciyk succewen te beCuUM fi j conJer li ig waren de gweoliten by de IH jnBbrvggen in Riga Overal mUMleï de Letlanders door de UKeren Dtvleie teruggiwonpen Op de kaden en de Dwina i bftiggen liggen rneer dan 200 lyiken De nog ovprbltjvoniie vyan lon werden in de Dwina gedreven waaifcy velen verdronken In den laten namiditag openden vUf oorlo r9schepen die men tot dusver row Engeische soiiepen had anngexjen het vunr OR Duaamunde waari U tii é LetteftMw vlftg hfsoheo D M avonds landdsik UtlendsrJiB troepen bU Dunamunde en Beklem en dieven het dnar sJ aande Rus i ch mgimeait De l4etIandsWte aanvtHers x n troepen vitti de IMIandscJjo regeenng De he o Mog Vi i lietiaAd göVoelt wel ijympatlue v or Berinnnt Reegis ven gemehl dit se wei g0ti i bulasiing te l etalen aan de regecriftg Nu publoêeert de beHc4 ten dienst van he Uurtswclie West teger te Mttau de rolg ide verkiaj iag H 4 drukkende DelastlB r ystatin en de oi erhUkleliyke luisltles van de n r erieg Ultianln hebben groote ontevredenMd dek dekde bevolking van Letland gewebt De leWet vOn de ontovre lêniMi Ihelben zichtol kolonH Awaïof Berment gewend m dezefc verMcht de onie m t land te heretellei Kolonel Awalof tije na het vertïwik van het Dutbsehe bezettingvleger de Tvoogstc micht in Koerlanji uitoefent weiffenic aahvankeliik zJch in de binnenlanulsrbe aan giiegenheirt van Utland t mengen Berst toen Ie Letlamluche regeering te Dorpat eei wBipenstilBtand met de holsfewitó sloot en gesteund door EstlamWhe troepen een aanval t eó op de unti bolsiewistische Russiihe troepen besloot kolonel Awalof handelend op te treden Tet bevelllgdng van zy bedeefft mlèiteire ba is bezette de kolnnej flen gc Hselen Dvrina ev r Pe Dui ecbe reereerlng wa ht ze heeft dilj meer dan eens verklaard Von ter Goltz den maa dóe de regeering in w o n im asse heeft gebracht dezer daven te Berlye om door zijn definitief veKrek uit het Ooktzeegebietl yn ge hoorzaandieid aan e teonen We gelooven dat men te Berlye te optlmteiisch is VoorloopJg bUfkt wefttig vnn Von der Gotts vt iusn et l IntBaltiss9w provfncies blifft hy z n gang Uit Mitau wordt aan het Berliner Tageblét geraekl ilat graaf Von der GoHa ic ceil manifest de soldaten van het voomiatige Öe rettervekorps van het Ruasiaehe wêeteiyke letter dankt voor hun heJtleada4en by Riga Ondankx zyn terugroeping loer de ryksregeering xsl hU alles doen onr voor zUn oude soldaten te loiwren In eeit schryven aan graaf Awalof wensclit hy dezen geluk met de succeeaen van het Ktuaische veldJeger by Riga waar vojt hooffl heen zocht haar blik de oognn van Herman Het waa in t duister gehuld Kmmi kop geen woord venttaan maar au voelde bet hier wertlen haar man de handen gebonden hier werd hy gekneveld Het gebearde zooals h j had gevreesd Niets kon heai redden niets Zy waren verloren hQ en zti en de kinderen Verloren fiedelaar Geen oogenblik kwam bU haar de gedachte t p dat het de schuld van haar man waa dat hy telf en de zynen in het ongeluk had gettott Neen ay haar familie was schuld aan dea ondergmif Zy allen hadden hem ten grande gariebt ly da fyae voorname LUekeita Doodablaek sloop ly het huis Mn ClUi was by het avoadatea opgeruimd en spaaakaasm en stf vnJda de ffraote kajaer zoo met leven dat mea taraauweraowl opmetkta hoe stil de manaea wana Nn moet papa Wledermana het veld ruitoe vOor de Kuatrtnaehe Invasie zei Cllll laikehd Pat zal wel In orde komen mompelde Wildermann Ik dacht het m aoo lalde Olll Papa ikomt beneden in de twee ka ners naast de kaïtoorvertrekken Want h moet vooral d deluk b J de hn id zUn i hi t nieir kleinen zullen de peelkamer moeten missen die richten wy voor Doris en Olura In en Herman en ik nemen de vier kamera dia op lie hal uitkomen CilH had al weer over Iets amlers te beschikken te verdeelea 2y was geheel in ha elemenb Sleehta vo r deft arm vroeg zyH Je vind het soa toeh goad lOeka Ëmmi kaak haar maa aaa nmar hy oatwe haar blik Een doodaiyke moakald laK ovet haar gelaat Hy knikte slechts Waarom zou zH het niet goad vinden Ik ndHefloch ook goed Maav zelfs s avomhl toen Emmi alleen waa met haar man waagde zy het met een woord tot hem te richten Zwygend zette aij tüa laaneo buiten de deur en hing zyn kledren aaa dea haak wat hy anders self pla4it te dMHL zy voelde dat hy zich tarnautveniiMineer op de been kon houdea Ia het paleis ging het leven rustig en gerégeM Verder Kisten en koffers van het Joageaehtpaar arriveerden Cilli werd geiM ia beslar geaomen mot het Inrichten vaal haar nieuwe woniair en bekommerde liaUaiet om de hniatiauding Toen ly daaratadb geraed waa ginv a aaarde baaednnverdiepiac om dan majaor la ta kvaitjana Da mmta knlakanai vaa Eamk wum vuni imn mux ank otola