Goudsche Courant, dinsdag 21 oktober 1919

ijw ryf k OiD dag 21 October 1910 Nu 1414 © II II ti II II 1 VERSCIiIJNT DAGELIJKS ABONNEMBNTSPW S par kwartaal ƒ 2 26 per week 17 ent met Zondagsblad per kwartaal f 2 fl per weak 22 cent overal waar de bezorging per loopar geschiedt Franco per post por kwartaal f 2 75 met ZondagiAlad f WO Abonnameaten worden dagelijks aangenomen sfin ons Bureau Markt 31 GOUDA blf oaze agenten don boekhandel en de postkantorein ADVKirrENTlï PRlJS Uit Gouda en omsly efi behooreade tot daa becori ring £ rerel f 1 06 eiken regel meer ƒ 0 30 Van buiten Gouda eo den bazorgkring l b tegals l SO Ike regel meer ƒ 0 25 Adverteotfën van publieke vermakeLUkbeden U nt 9 t Advertetttita in het Zatentagnummer ÜO toeslag up den prijs K 4aetiei T iff iBkn 545 b jj De warwinkel TcKCnatrUdig nieuws Voortdurende onzekerheid Riga bedreigd Von der Ueltz geeft een verklariag i e hloldiade TeRCmoetkoming aan Oostenrijk Fiume Onthul inH n traoia MonarchlsUsche beweicinK Bea staatsgreep in D iit2lg7 De sehuldi mag ONS OTSSZICHT tuiw op den al 4 PélroaMul geprepareerd Altóe 1 ïwr exfOH Haar de nxwger napenstad gereed Vooral bi ai Utoffen ea 1M bete k nt aiet dat ar 1 met pultsohknd gaopend xijn D t ook door bemidtkUng van de standacifnuniasie averfiaiidIgKi aM lïat voutüg a n de Duititcka f ÊgSs v itM welke antwoonlen de onzifdi pk da t ate gageven hwldea en mm YVfMK f a4 al of niM ttee wiMe doen i Uofckada De badtMliW U dutdeUtk ala man aieh iMrianert dat in de nota a n DuiMUad D verzoek wonit gedaan oader i tnc dat dit veraoek ook aaa de ia gerlciht Vju ntmroonlen dar aan da entente wurdt ia da nota nl t sproken Zelfs is niet z dc r of wel i der ooziJdJgtin tifa onferaBfa I Lang werd gemeld dat reada afliitv mi woordea te Parijs waren binnuwekMinaa In de Skattdlnaviadie landen vooral ia m k gekant tegen de deelneminff aan da bkfckade Voor het gebouw T m b ndiiiateric nu buitenlandsche xaken te StoeUMtoi de linksche socialisten am houden tegen de UokkadA Over da uitvoering nu het is weinig nieuw Allan werdt f bat Hd der Amertkaansebe y ging generaal BUm taich gen het voomemea om AmwrinaiMCba tan pen te doen tleelnwnen aan da toHMiMaf van Silezië en Ie streken vaa TaaahaB am Dawtoclg op grond van bat Mt ikil Auia rlka h t v Kfarac Mn V M 1Im am heaffe garatlfleaeni Verder heeft ClenMooeaa aan dso DidttvbOoAtenrijktsohen gevolmachtigden Jold oni een nota gericht waarin hy veAlaart dat in verbaml met n koiennood de O ptr t Raa t besloten heeft het vradaavenlntf naaC Oostenrijk vooniit te loopM n da in arl 318 bepaalde commiaaie vin rjanlninitig samen te stellen Spoedig zal nu misaehlen een b in worden gemaakt mtt nuiere b riidng i over de Fiame kwestle We mal kl a rwda itJc Tittoni naar Parijs is vertroUun Het wondt tiJd dat deze zaa daflaltlef wordt gerageld IVAnnando U t hée langer hoc autocmtlBeher op te trwlan Stmt Secolo verneemt heeft hif dan awHsaaiUi raad ontbonden E n veroidenlng v n das dichter roept de kiezers otn op 28 Oct een nieuwen gemeenteraad te kiezen Volgens gecensureerde lUIiaanMie bericfcten zün bÜ de ontbinding van den gemeenteraa i welke met geweld gwchlerlde Moedige incidenten vooi evallen Sonnino de vroegere ItaUaanaeh lointster van buitenlamlsche zaken die t Iwrnea heeft gegevai wegen gevondheldalrWikmen geen Kamercandidatuur t wMiaiilMi De berichten over Roalaod en speciaal die betreffende Kroonstad en Petersburg züs biuten envoon tegenstrüdig wat het ééne ot enblik voor waaj heot en als vaststaand wordt verteld wondt het volgend moment rzlet groote beslistheid tegengesproken Zod WBs geseind dat in Kroonntad Vrijdag dd witte vlag was geheschen en aigemeMi achtte men het zeker dat de hnveri in Britsch bezit was doch nU vernoemt Reuter dA 13 October uit Helsingfors vanwaar de eerst mededeelinfl en over den val van Kroonstal ontvangen werden dat dien ochtend Za terdag de roode vlag nog te Kroonstad woei Dezelfde berichtgever beweert dat men verwacht dat deze week de bezetting van Petrograil zal beuinnen vooiidat Kroon stad bezet ia Er blykt geen werkelü k beslissend nieuws te zijn betreffende Joede nitaj leger of Kroonstad maar het schijnt duideiyik dat de actie tegen Petersburg niet tot stUstand Is gebracht en dat niettegenf Htaajide de bolsjw ikt het tegendeel beweren Joedenitsj er nu toch vóór stflat De nikiu rukt nog steeds Nooidelüik naar Mos kou op en de bolsjetwiki drengen dat ala hij die stad bereikt hij slechts ruïnes zal vinden Ook te Parijs is vernomen dat Joedenit rj voor ie poorten van Petrograd staat en uit Heval woidt hieraan toegevoegd dat sinda 24 uur het bericht ia gedateerd 17 Octo ber het draadlooze station te Petrograd niet meer werkte Vooral dit laatste duidt er op dat er in de stad iet büzondera gaande was zeer waarschünlijk moet U t het niet wericcn van het draadlooze station worden geconcludeerd dat de verwarrin uiterst groot was Moeten we het in verband brengen met het gififceren meegedeelde telegram uit Stockholm over een ontruiming der stad door de bolsjewiki Men zou geneigjd zyn dit te doen maar ook op deze mededeeling is en andere gevolgd die er nog eens op w fst dat do uiterste voorzich tiigheid moet worden betracht bü de beoor Jelug van het nieuws over Petrograd Te Reval gelooft men dat de bolejewik voornemens zijn den strijd voort te zetten met een gevecht van huis tot huis De stad i verdeeld in 10 militaire sectoren en tairijJcef barricaden z jn opgeworpen De toestand schijnt echter duister de berichten zün onbetrouwbaar en naar men te Reval gelooft in vele gevallen alleen gelanceerd vooi beursmanipulatie In Finland heeft men zich volgmiB eenl bericht van de Deutsche AUgemeiae Zei I KAWASAN 25350 bekend ep eiiteerd oiiddel te en pijnlijke troebele of gedurige Urinelooxiitf 1 PHj f £ 40 en f 4 N V WJ SANITAS KnUiyk l l Hnf GOUDA Un TieDd II DEN HAAOr lnderionmr 10 papier Mllen naar Petrograd worden uitgevoerd in een week tifd is de koers van den étarMtroebel Van 46 Finsche pfennig c 150 en van de KereAsky roebel van 20 op 90 gC stegen Verder heet het te Berlyn dat vluchte Ungen di uit ï tfograd in Finland aan zija gekomen hebben beweerd dat de sta l vrü wel zonder troepen is Sinowief de volks commiesaris van de stad ie met alle mar f nen die in staat lUn de wapens te drager naar het Zuiden der stad getrokken Woenf dagnacht is hij te Goelkowo gesignaleerd Dinsdag ziJn de Petrogradsohe archieven en ook de officieele gelden naar Mios kou overgebraeht De Berlijnniche pem betwijfelt niet meer dat Petrograd voor de bolsjewiki verloren 1 De VorffUtt schrijft ombwit de Sovjetrepubliek dat het tragisah einde van d I mengelmoes van bet zuiiverste idealdisme eit het groftte geweld te voorzien waa AI hebï ben de hohcjém aldus het blad vedl ellende gebracht niet alleen over het Russische maar ook oirer het Duitsche en Hon gaamche volk door hun vooilbeeld en hulp had het Duitsdie volk toch geen belang bij den val der Sovjet repufbliek want de drijvende krachten kunnen slechts met groote goedgetoovighoid als vriendschappelijk Jegens Duitschland worden aangemerkt Niet slechts Duitschland ook Rueland wondt nu het alaohtoffer van het Ententc kapdtalis me Het wereldkapilaUeme zal echter da groote mssaa der proletariaten van alle lan den een macht doen worden welke het toÉ heil der meosi eid zal aflossen doch t vormen welke het rood van den moï en stond niet vervangen door het rood van hei binnentandsch vei roten bloed Ook de rechtsche pers met name igraaf Reventlov in de Deuteche TagesBeitungi wijst op de celtj kheid van de lotakwestie voor Riieland en Duitschland en zegt dat GrootBrittannië nu het ontstaan van eert vrü Rusland bestrydt Door Busland onafhankelijkheid echter wordt ook de Doitsch toekomst bepaald dal Maar zou de heer Van Groenendael en zou vooral de Roomsoh Kamerclub niet nog eens wijlen overweigen of zij niet aNnog kunnen handelen ai indertijd doot tien heer De Jong geechiedde in diens toch zooveel minder ernstige lAskf Want het gaat nu om de vraag of er een landverrader is in de Nederlandsche Tweede Kamer en in de Nederlandsch Roomsche Kamerclub Groenendaelers heet een zeker soort honden Ze zün mooi en zwart maar w Belgisch Hebben wü er zoo een in onzen Hollandschen kennel InmiddeJ staat kolonel Atralof Berniontt og voor Riga dat zich naar Zondag te Faulllafan btft t te voor hijn gêkomtn nU de mod i der van do wea d ni t nouiSli kkiaaen vergeven dat ik de blMm gqworpen had op den niwm dia Jou zoo Aori aaT vatt Zij zol zoo red ssoo vedl O Tranen kwamen haair in de oogieo Zij liad het Biet iiw4 i zefl en Ik wist he ik ield bet reeds laDg Zij bedelvte haat OQgea roet do hMiden 3et waöwrx3 d zc4 ze aiêeatcne Vordoftiridl ri VVrioth ley dia doodftijl ble irafT g rorden en eea leugen Of dffl fco joe Wareneer jo op dit oiigeoWlfc in slaat WH9 t bew J2 n 0 doe M niet rtep aij üi hevige sniart hiKr nnden bidoendi uittrekkend oB brtn te üoa te bMkiivi brengi hel lüet onder w oor Ik Irto Jjet niet drogen Tot rt wwrd zij hjhbDar En aurom zou ii jer K ook bedSnie Cfi om niiinc wii ÏH ben i cte hoegenaamd rIMB voor ie dat vfOH Ik iwMr n t een oogeliikMgen Hirneekemien blft wat kan ik eraan doen J moet waphfc tot de dood je mij verlof Eiken da bid fk daaxmaw hij komt niet Wat kan ik aiu tirK loon Zij berfd tf plolaetfngi zag tot hm op Er la maar ééa dlog dat iHiJ inartelt zM ze Wnderiljk met zrmiwsehHffe haaet dat Je haar htM SeJud Ahnf maav een wt om bsAto bet Uttosk a kroeg vm een ii i aij dwaiab id ti p bij anel uk Ja bant ten mïüMv reebtvaadNÜv geoee te eriCMDefl Ja diis ttefde dood U Ik 0Nf bst toe et uer bek ik baar M pèm na amg M k im kon Jfl heW hPt jj irHleci ik moeder ztd n e Toiiw Soiylaa HoonwnK LI Marvel bevoqa tM nlK BIsft M egiagloo ataod zl dur ala eak im HKt mevrouw rte IvAeftrldiwllnig lo prooi Kewordea ao taio itiet Ooagftdm oudecdoui aw maat w dun en inicuScsi4 rompeU haar vatmt et len ZIJ Idee Uarvd aanMvw aM een Uik die mvdiriklielijk wat dow ilJn MnHchek DM dtl ij apdiirenche de italale vt Isuiaaani vei tlfd had waa ha r ei n l hl r laar lean lltndi ZIJ haa I haar vmaand i tl mlkt al 4e nia i i kfaoliten vaa bw bezwaj er brals wat te Itcrrt mY da vnwoealdic Tan llehMi es ziel van lUi wawi t rul fcm alle rioMrn ineaaehelljke m ndd H e hur Of aank het hell ea hidna tra ijn Zij had haar haat iMI aan diteren m ineer4uo i i ani haat an dil ierwijl h baar nu loMeh en dat alj bal ewelen btdl De wa aM wznoTar hur ekooM bail op mmBtpi o i ni mkkm inxdlK vow baar geetaan kaar lineod baar M wanlrouiren oi loan bid zij baar vau aM irg tila I 9tt TerroK Oct 8 imr Zaal Concordia Voordlradtta ondi Climgei DcKurcnbo October 8 luir Soc de RéiBile LeKUig van die n hecv C BroeirBe Jr voor Ver tói he d h van SM Li tngpii 2i Ootohcr üii aur Soo dte Réunie Alg ViTg A d Goiida v 1i Groene Kruta 2 October 7J utif Nic iwo aohouwbuilg LV Abo n nent9 voareteilliing Rott Tooiu I f9ni eJ schap Een overhaaste stapJ Vntaald door Movr 1 P ESSELINK VAN ROSBUM Nadrok TarbodEo 73 Ie baiA 1500 heei goe t vwer urij g ttm iM vriMMleUik D n MeM ij plot wliog i p bradit haar tod aan haar Kinle iiieiagiie al a als n het geklop daar i iwiigon te Imneea Soo oJivraiigj It mij w TMM om Je mij nfat Ttrvloekl i rair hij snel gotroBen nanit lm hairi v haar hMe wm oa hJeldi lil eTig vtat mI uT haaat iait tó Uel k voort Ik moet DU prekea voor hel M drmaeheld mi OM huw€liii na M tot gtoad zijn ge 7 He ingo eebuid 1 ur ir I trouwen I rL t P W er miflaeWa bekend zd h L to had een MrtBftn a tuwotao m oeteo zijn Dat eel zij mij erteB ZU 8 tel M er J BW h ZSl UJzOBdar Kr harte ZU T LT alj Bij haafr 22 OïSoIjcr uuiT Zaal Kiuwtmln i c 0 nfl Genoegen Moiini 2 October 8 uur Soo de Réttn e Le7Ang voor de afd Gouda an het Nat Uwnootechap lioor dwi heer G WWda omitholoogi in Vfeigeningeav 2i October 8 aur Zaai CoDOoaidla Ult voeriDC TbalU l mm 10 Nov 7 u Qebouir Bouir eii Vboisg toezicht OodenitaadlmoiiAaBle Armea zorg Wuifcic wlsT laraa Beleeld vera iksn wij üregeU tfjdl mededeeUag te noflen otrfranSen van nrgadwlasen eoaeortan venn uUJkiMdw e z on dwe ki ome afonda la tw Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon KlectriMlM DniUurfi A BBQiXHAM ZOOM CIOUPA MAATSCHAPPIJ t CMuda vraagt iemand voor den verkoop van naaimachine aan particulieren VakkeonÏB geen veroiiobte By vigt en Torkoopkracht ia aan deze betrekking een goed beataan verbonden Voorloopig alleen wihriftelfjke aanmelding 4618 16 T P VIRULY eo Co i Stoomzcepziederq de Hamer vraagt voor haar afdeeling Bllk nilMlll S l l l eenige ike JONGENS wan IS 18 J p Ziob aan te malden v m 10 13 en n m 3 1 aar bij den PORTIER dor Fabriek 4618 20 Btulllg tehuli l VT SS T ÏilirJ t Goud kut W Inwmlltl m lez huU verk Ér B ft slupk EeoT en d e i k pol Br S ortenb ktritr 156 den HaMg 4647 S Nieuwe Schouwburg WOENSDAG 22 OCTOBER 1918 NilETIOnEIIDAMSCHTOOtlEEL Dir cti VAN EUSDEN EN TARTAUD 2e VoonteUing in het Abonuemenl Martin Jacobi s Remedie Toonoelspol in 4 bedrij ve door ALBERT VAN WAASDIJK An IR 7 2 P l l Entree voor H H Leden nietinteekenaren en Vreemdelingen Loges en Staiiea f2 26 Balconf1 S0 Voor Niet Leden Logea en Stallei 2 75 Balconft M Ëntrée voor de Oalerij zoowei voor Leden l Niet Leden f 0 60 Plaatsbetpreking bü loting voor alle rangen en Kaartverkoop op Dinidag 21 October i avonds 8 nar k 10 oentaper plaat 4559 44 Alle entreeprijzen worden verhoogt I met 5 o voor Aateu sreohten Soc Ons Genoegen Zaal Kunstmin Dflskdig 23 October 1819 8 yur tlF Op dna teinea zal aantoenen hoa ook ankala dlartoartM omlar hypnosa wordan gabraehL Wl Wie cleie intereaaante proeven wil medemaken brenge een kip of dnif mede naar de aeanoe 4568 36 ENTREEPRUZEN j é rang f2 leden f t SO 2e rang fl leden f 0 75 SprJiiTNniiiiiatristSB Spimlnitruui 4635 17 Vortroewd idrü iMi lin Q DE RAADT Peperitrait 12 16 BOUDA Abouwert U op dit Blad K pt zoo n pakje K w De naam VAN NELLE garandeert U de beste kwaliteit voor den door U besteden prijs VRAAGT UWEN WINKELIER i Van Nelle s Pakjes Koffie Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig adres COHEN Co ARNHEM F bri k TM RolhilkMi Marktnea Ztiinitcktrnnn Trnittn DekkUadan P SPECIALITEIT IN Clubfautenils Divans Voltaires Werkplaata NAAIERSTRAAT Winkel KORTE TIENDEWEG 4 3933 30 BLIKEHBALLAGE Argon NE HET NIEUWE MODEL VprWriiilJvutr m A Ht è H J VAN SCHALEN i WUDSTRAAT 21 GOUDA Verkrüflbaor Imp y Adverteert in dit Blad UIT DE PERS De zaak Van Groenenriael De hoeftJMr Tedacteur van het Handelablad verwondert zich er over liat de ftieer Kooien in de Kamer niet heeft willen preciseeren op welke plaats diie daarvoor allerminst geschikt waa de heer Van Jroenendaal 2ich voor een plebisciet aoa uit SfesptA n hebtm Indien de heer Van ï zooals beweerd wordt in de Amerikaanache legatie te Brussel of in eenigre andere vreemde legatie vanwaar ircvloed kon uitgaan op den gang van zaken te Parys natuurlijk Wk nog nadat de beslissing over territoriale zaken reed waa gevallen v66r een plebisciet in Limburg heeft gepleit dan wordt zijn optreden veel ernstiger Want dan is ib in een xeer moeilijk oogeablik de eigen regeertng in den tvg gevallen Doch waarom heeft de heer Kooien dat de heer Van G het niet wil Kcn n als het waar is begrUpen wü d t niet nader geprectoeerd Men is in de saaik Van Groenendael wel iets verder gekomen en wel ten ongunst van dien afgevaardigde maar nog niet veel En de betrokiken partyen de heer Van G vooral doch óók de Roomsche Kamcrclub weriten niet hard mee tot het brengen van klaarheid Hoe anders wy herinneren er no f maala aan hebbéa de Liberale Un eclub en de heer De Jong geSiattdeld in de ibesdiuldifiing van corruptie tesren dien afgevaardigde die per slot van rekening toch maar een onvoorxiehticfaeid fcJeek te hebben begaan Er werti wèl etaa raad Tan onderxoek benoemd de heer iD Jow werkte daartoe mee uit het rapport werd gepubliceerd wat maar eeniyermate kon gepuUiceerd worden zonder denden te schaden en de heer De Jong ofschoon volkomen als fatBoenlük man uit het onderzoek komend toonde avcb xóóreel fijngevoeliger dan de heer Van G tihaji3 dat hij ontslag nam ale Knnerlid Wij ijn het uiet met den lieer Vas Doorn eens dat het er td H de Kamer niet op aankomt of ijj misschwoi een schurftig chaap in haw midden heeft Het geldt looak de heer Lohman betoogde e i saak waarmee de eer van een der leden en daardoor die Tsa de gansehe Kamer ia gemoeid IfiMwhten bMiifft tmkt e n redUacfdtog mMr Uetat AGENDA DORDRECMTSCHE META LWAReNP BnitK voorheen Wed J BEKKEnSl200N OORORECMT Het Advertentiebureau GoüDSCHE Courant MARKT 31 K TELEF 82 BEZORQT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIÊN In aUe Nederlandacbe en Bulteolaodache dag en weekbladen en andere periodieken lender eeniee pri averlioosi t 00 ln nclln0 raii t hplfl ataada voldeaanda InUditlncea worden GRATIS vantrekt S t IV£R5 £ AiJ UMUaBIIW B l H TIMMBRMANS firmm H MTCLHOMT 2620 46 Eltctr BlIJtrt on MoiJNiftlirlok KLtlWEI 17 TtltlMn Itf BOUDA V BEHMiliVE ZON p FEESTDAGEN 1 4 n da tlM W al fMt INBüXONDEN MBDüDEBLINGBNi Op de voorpaffina BO hoofar Qavoae ad r i iu D en lagamndco madadmUatn bV wtiwt tot laar iWu MidM iir Onxite lMtan el nuides wordm kenterid laar pkatantiinU Adyeittaatüialnuiiua wonlea latu adaa dpor ttuackankomat raa aljada BtrlrtiM delarea AdverteBtMmreaax m oaaa Aa aM A êÉMmm$0 i l éM Bureau t JVlARkT 31 GOuDAd Parels verluidde In een iB Méhsn toeBtand moet be riaden Het liCittische eig m et niet stel genoeg zijn om den aanval van BennoRt t kunneD weet taan Het ilii M eok igtiirek hf4 bett aan artillerie en tHeef ht het ali meen aan materiaal Uit BorlUn wordt gcmeM dat de aanva der Beten en Letten aan dé Dnna voeir Riga EooweJ bü Rii a als bQ Friednictatarit a£aaslagm is Verdet ts de ti éatand oflnret aiAnl AafDeutsche allgentelne Zei ung heeft uit KmiKio vernomen dat in de buurt vAa Schaulen bloedige gevesten plaats gehad hebben tusschen de Litaaem en de troepen van kolonel Awalof De Letten Tnakien meiding van gevechten mét de Ktissen In da buurt van Jacobstadt Graaf von der Goltz is nu werfcelifk t Berlijn aangekomen vermoedelijke voor een korte poos want naar de BeriijiBcftie correspondent van de N R Crt verneemt heeft de ex legcraanvoerder zün ontslagaanvrage Is eveneens een feit gebiedeen het plan zich als gewoon vrijwilliger ter beschikking van kolonel Bermont te stellen Aan een medeweiflcer van de BÖmen Zeitung heeft Von der Gottz het volgende verklaard In de eerste plaats meen ik door mijn ontslag de belangen van het vaderland het beat gediend te hebben Bovendien helb ik hier iii alle kringen zoo weinig be rrip van de fcwoatic van de Oostzee rovincien en van mijn overtulfii gevonden dat ik ook om die redenen itiei in dtèwrt gefaJeven zoit zijn Ik was in Koerland met alleen opperbevelhebber van de Duftwhe maar ogtk van de Letsohe lanttweer In de Ruawaohe afdeeling j rvan heb ik Bermont onder miji bevel gfmul met wien ik de aangenaam persoonlijke betrekkingen onderhouden heb Toen is Bermont begonnen aan de uitfvoering van zijn plan om zijn vaderland weer op te heffen en heeft daarbü goede resultaten bereikt Daarmee heh ik hem gelukgewenscht Dat ie een zuiver particuliere aangelegenheid een persoonlijke gelukwensch waar Duiteohlaad toch waarlijk geheel buiten staat Ik hoop dat de commlusje der entente die nu naar de Oostzeeprovinciën komt er zich ter plaatse van zal overtuig i dat Bermont geen troepen meer onder zijn bevel heeft die tot het Duitaehe RiJk béhooren Ik hoop voorts dat deza commiasie de beteekenie van Bermont 8 onderneming die niets anders beoogt dan hetgeen ook Denikan wil zal begrepen De centrale raad van West Rueland heeft uitdrukkelijk de zelfstandigheid van Letland erkend Zijn politiek dod hetwelk Bermont eveneens nastreetft is de Groot JRussLacha bondsstaat irt naar ik meen te mogen zeggen de Vereenigde Staten van Rusland De troepen die nog tot het Ehntnohe Rijk beèooren hebben alle het bevel tot ontru mlng opgevolgd doch een niet onaanzienlijk aantal ztfcer wel nat grootste dee heeft den band met het Rijk loagemaakt e RuBsiach ondardaaa gewonden Dit gedeelte blij TenaloHe zal o k je eftenta mpetn ia rlè n Aat Duitschlaad geen ipiddaUn beiut bm ta belaten dat een aaotal Duüacbe but gors onderdaan wordt van oen ander Uui4 Duitsbhland heeft daaraan ala coodai part noch de i Ook zat men twalotte nio ten eigenden dat en hier watirtdiijnlijl niet te doen heeft met h t venrazanlijkei van inq eMa1iati che bedoelingen ts Duitschland maar eenvoudig me de per soonlijke opvatting van de mansohapiteie Het Is niet mogelijk te bMchriJven hoeieet het denkbeeld om zich daar ginds nader ta zetten deze lieden beheeracAtt An kei hoofd r an de commiasie der n tente die zich van de ontncbnlng der Ooat zeaprovlnciaa zal gaan overtuigen ia benoemd Mangin de teruggeroepen bevelhebherder bezettingatroepen in Rijnland Man gin lal eerst eenigen tijd te Berlijn vbrtoe ven waar misschien botsingen met de re geering niet zullen uitblijven Mangin heeft zich in Rijnland geen bekwaam tacticus betoond het moet verwondenng wekken dat de entente hem heeft gekozen voor dexe be langrijke zemling Zal hij een betvredigend rapport naar Parijs zenden zooclat de blok kade op Diutsdiland niet wordt toegepaatT Dat is te hopen Men gevoelt nu reeds pün lijk de gevolgen van de blokkude van ii Oostzeekust Uit de Duitsche havenatedeil komen telkens beridjten dié M fWénV tfê uitwerking hiervan aantoonen Uit Swinemunde meldt men dat buiteniamfsche schepen de Oostaee bevaren maar dat het vetikeer in de haven nagenoeg etil staat Gisteren tiep een Noorache stoomboot uit Engeland komend geladen met haring voor Duitschland de hav i binnen Onlangi werden de Franst e torpedojagers in de wateren van Swinemunde gesignaleerd lil Luibeck lig t het havenverkeer volkomen stil Alteen buitenlandsche schepen paaaeeroa ongehinderd Wat betreft de blolbkade van Rusland waarvoor de medewerking der neutralen en van Duitschland is verzocht de berichten daarorer hebben In Engeland en Frankrijtt nog al opzien verwekt vooral doordat da tekst der nota in deze landen niet la be kend gemaakt De pers heeft hem uit d4 Bertijnsohe bladen moeten vertalen en zfl valt den Oppersten Rawl heftig aan over het verzoek aan Duitschland Hij tracht hieraan nu een uitleg te geven want het volgende bericht Lat uit Lyon draadloos in de wereld is verspreid is l ijitbaar geïo i Ireerd Het radic am luidt In Fransche diplomatieke kringen geeft men de volgende uitlegiging van het verzoelc Duitschland tot medewerking aan de blokkade van Sovjet Rusland ken dai iirijn wooHOhetat van toen In dat éwaaa verleden riet rvtvu d zijn gewordenIk zweer Jp da Ik baar nu lm 4 I Op dit oogtMi4 llk giog de porteJ rlflif t opin van df kaunnr die zij zoo even hadd n verlaten ditmaal met een heftige bewciriiiig Ml DinVTOtiw Scwiett vea cheeaop dMi dreimped Zij zi er oud o wild uU Zij iïinld iffa in haar rechteriiand verfHiff ii o5 to n zij de kamiT wa blnnen f konHHi Mekl zij het Uamrel v ooc H WBK h i rtHttMiite oiide rawdadilon dat ffrlothpftlry jiijn vroov had allgcnaroen en a KonotiiMi rn op de tafel hail geworpen Waar kiw dit vandaan vro zIJ twewoh Ih hpt van jou sprwA mab i Het U van mfj J zoï Uhrvpl op haar atgaanfie het te nenm maar me vroitw Hf Mt wees haw n Hkjp kwam Ju er naw vroeg zij op irlfuw Waarom aanel Je Antwoord mij ik 0bM hei Bf Marwt keeii AcMer cMl na r Vri Ölee1 aii At g ada riep zij zij a hulp In I vttmotk Uut bwlibeiuobea waniiefT u fot lad VrioAtAny sipreekt zei lii met mn blik van nauw oudentnüclefi U Orii op tnevtrotiw Scarlett dsama koe iltijd aaii tomen dat M al noodkakei Jk iK dat u tot haar wpofeeht Hoor e laij AnMrtovA m4 se alniit ze b u niet gebooad bad wat ItKHdaad het gevat wa Wur beb Je dit ding VMtdaafif Dat kaa Ik Diet z Hp a Ik w H bet niet Mi Ummi ala ikmr e o hooniaii wit Ik wt i dai Lk iiet om mlju haia had dien n clit l0€ii ik rviB rBveo wns aaiu liea woUendiBtf i lorm en r id vrerd door ZIJ keerde 7ioh met Vim half ifiraODWiudb verleden houding lol Wrio4ihie le en Htak htMU haar h in l tQ OpaitHiw Mhem er een ouneeitoogende stona over liear hooU uiit te harsïen u JIJ JIjI riep ntevrouw QoaitteU op za i6t do nlriogendeft toon Mjna f luiste rcid I st Hil jij het moeM zijn Ooedi heiixM weijT een wraak voor Jout 7 ij bleil Ml en hijgde oaw adctu Reeiai lang v no ddo lk de waarheid inaar ik wilde haar niel knwen mUr toert dit po trc4 hnt n aSaiilou tutwchen haar vin gcrs frbrliz le l J aanaaig toen hot aaiuAaiaidoi toeu wlat Hl Wat wi i u vroe Marvel met apen wnd nadt rhij ikooH4id I a £ het geatcht In dU din dat n jóiiw vtdor bi Jiftjn vader Do wooirden kwamen baar klanklAOfl oveq de lippen Eindelijk zou zfj hot ge4te van haar g dboana lewen kennen on dat kwr dforrouwl Httsr hart kMmp ineen ls hij het du mI ie imikietf Maar wat W l u van ban U PlotKpHng kwam er een vreewéijke altOTukkkig In haar oogen Haar gelaat weiH looddijk Ueek Soms kan cm liebtgkuta van de on fedraonide waaf wU over on komen nnar Uarveli deed oog een laatai poging HQ ilaar tecea i veobteo U k tooh lOet 8tene ijj a weakholverend acbtenOt O neeol O mmnV tki Ê