Goudsche Courant, dinsdag 21 oktober 1919

tm W WW W lT T B t bleek later d t de jMbtaf atrcttm wae Hondedolheid in Groningen W eoe het ve iksneti vu ïüwriirtelhëd Mt lie OjuioiiaBtfcjria dw KönjimiaiL jrotiiQ d bepaald dat van bedeu al f eJurtiule y 6T miaodeia aJle honden die Ich l uit n woningea ol vaartulgan beriadeor gemuilkorfld nweten zijn xJDgt de heer Clowe Dooto mm hij speelt de rot Tan den hoofdpersoon alt s Ued waarin hiJ 9A uitstekend slaagde in de Sohildwadit 1 De twee koningakinderen Zijn gelaatsuitdruklidng en houding leiden daarbij noff tt de tekst der liedjes Na iedere voordracht werd er enthousiast geapptaudieeerd en na de vaderiandslievende liederen Belgen bedenkt en jaol and pas opl scheen er zelfs aan de geestdriftige toejuichingen haast geen eind te zullen komen t Was een avond van lucccs voor den zanger en zün accompagnatour en van genot voor de bezoekers ben dat de zetkaiteleln J H Eetel u Gouda bij vriea xij als werkster In dienst waa geweest meermalen geld had weggenoman uit de geldladtt van de electrische plano die in siJB café stond welk geld bet eigendom was van Kutten bierbrouwerij BckL verklaarde dat zij niet dan de waarheid had guegd De preaident mr IJssel de Schepper maakte haar opmerkiaam dat zij in geengeval praatjea mocht rondstrooien Meendezij een misdrijf te hebben opgemerkt danhul bek zich tot politie of Justitie kunnenwenden Ter zake van smaad cischte het O M ƒ 30 boete subs 30 dagen hechtenis De 41 jarige arbeider M P v E te Ukkerkerk terecht staande wegens oging tot doodslag verklaarde dat er den morgen van 12 Augustus een Woordenwisseling had plaats gehad tusschen hem en den koop man A van Limburgh deze zou Kcm toen beleedigd hebben Eentge uren later was bekl naar het pakhuis van Van LImburgh gegaan met de bedoeling volgens zijn verklaring het geschil bü te leggen Van Limburgh had daar echter tilet van willen weten en bekl toegeroepen ga van het pakhuis af of ik sla je er af Toen was bekl kwaad geworden het was tot handtastelijkheden gekomen en bekl had met zijn geopend mes een paar maal naar Van Limburgh gestoken Hij heeft hem ook geraakt Doordat Van Limburgh dik gekleed was en de steken ontweok is deze er evenwel afgekomen met een paar gaten in z n werkkiel De steken zijn niet tot z n lichaam doorgedrongen Ter zake van poging tot doodslag eischte het O M twee jaar gevangenisstraf De Rechtbank heeft veroordeeld J R 26 jaar meubelmaker te Schoonhoven wegens wederspannigheid tot zes weken gevangenisstraf C P 23 jaar milicien te Schoonhoven en H V G 22 jaar lompensorteerder te Rotterdam recidivist wegens diefstal door twee vereenigde personen voor den tweetlfl bij herhaling ieder tot zes maanden gevangenisstraf P H V d L 33 jaar lossen werkman te Gouda recidivist D S W K 25 jaar lossen werkman J F V 38 jaar werkman en R W 45 jaar koopman allen te Gouda wegens diefstal door meer dan twee vereenigde personen voor den eerste by herhaling den eerste den tweede en den derde Ieder tot vief maanden gevangenisstraf den vierde tot twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder bijzondere voonvaarden en den vijfde tot drie maanden gevangenisstraf den tweede bü verstek J v R 34 jaar werkman te Gouda wegens diefstal tweemaal gepleegd tot een maan l gevangenisstraf De Rechtbank te s Gravenhage heeft veroordeeld B V d B te Alfen wegens diefstal van geld tot 4 maanden gevangenis Geeischt werd tegen H V d N 22 jaar werkman te Rotterdmn en C d d P schipper te Bodegraven die in den nacht van 8 op 9 September in een schuur van den landbouwer H te ter Aa hadden ingebroken en daaruit 21 kazen hadden gestolen De vischhandelaar v T had hen aangespoord hem een partij kaas ta leveren en omdat zü zonder werk waren hadden zü den diefstal gepleegd Kesp 1 jaAr en 3 maanden gevangenisstraf Als heler heeft hierna ter flrtgestaan do 26 jarige vischhandelaar iV v T die het hem ten laste gelegde ontkende Ifadat eenige getuigen gehoord w rcn wwd tcgpn hem twee jaren gevangenisstraf Jeelscht Teg den werkmai G B teXBoskoopdie op 13 Sept te Alfen een fleta heeftgestolen werd geeischt 1 jaar gevaagenisstraf A logen der kerkvoofdüea ook konden maóm gestort WiEbl voor da Hen KmIl LAATSTE BKRICHTJEEN Een oproep d r OnafhankelUken BEBLUN 21 Oct V D De Preilieit bevat een oproep der onafhankelijke aoeia tistische partij welke gericht w tegen h t kapitatiame In den oiproep wordt geweaen op de misdaden der Duitaohe militaireD in het Ooaten en wordt geprotesterrd tegn é $ interventiepolitiek der Entente Vfui d Duitache Regeering verian wn vil zoo staftt met groote letten in den oproep welke de griieele voorpagina boalaat vermeld dat zü een duidelyke politiek batieffende het Ooeten zal volgen dat zü op do nota der Entenie betreffende de blokkade van Ruelaikd weigerend lal antwoondeoi en integendeel betreddüngen met Ru awl zal aanknoopen en dat de schukligen aan de misdiKien In bet Oosten van hun posten zulen worden ontiieven ua aangeklaagd Tenslotte roept de Freihelt de aifeeiders op een iDtemati Hia l front te Tormeu tegen bet intematltmal front dtr ka piUUsten TWBEDE KAMER Ttil ZitUng van heden f aami Aan de orde ziJn de levenamiddelev t teo n DeheerSnoeek Hentemaiiif het gewenkt dat de gemeentebesfulL voorraden zullen inkoopen en tegen 1m prüzen zullen liatribueeren J De heer Abr Staalman sj ftkn tea wensch uit dat de middenstand mfimnUur tegenwoordigd zal lün in de cenltlifth Awrite commissie i De vergadering duurt of j VnlMU verkUriagen wor M KanUNi géteeht Voor de Rechtbank te Tiol heeft tkI V gestaan N M Teriindra wegene h t atf leggen van valsohe verklaringen onder aede voor het kantongerecht te Tiel Het O M eiBohte 9 maanden gevai Mj x stra Geun len wisseling Naar we vernemen zal de Nederlandaehe gezant te Petrograd mr A M D baron Sweerta de Landas Wyborgh uio zich naar men weet reeds sinds teruimin tijd hier te lande bevindt bestemd worden tot benoeming tot gezant te Stockholm ter vervnnging van Jhr dr C G W F van Vre die eerlang naar sün nieuwen ertrekken Aanrijding t p den Hijndmrgerweg bg Lelden U glBteravond een lectrieche trajn in voUo uiurt t au een msA paard beafwimen groentenwH n göreden Het vóórbdioon van de train w d in elkaar gedmfct de btff tuUTvier liep eeiiige verwondingen op De KTOenleiLwagen werd nagenoeg verbrijzeld Bond van Kttasproducenten De Bond van Kaaeprodacenten houdt op Woensdag 29 October des morgens half tien in de zaal Concordia alhier een algemeens vergadering Aan de orde kom t om verkiezing van een Ud in de groep Zuiwï v h K N Landbouw Comité statutenwiJ iguig voorstdlen v d afdeelingen het kaaomaakTeriiod en de plaatsbepaling v d Tolgende algemeene vergadering STADSNIEUWS tK fjBA 21 October Ulö Schoeisel voor het Politiecorps De gezamenlijke besturen der Goudsche en der H K öchoenmakers Patroonsvereenigingen hebben aan den Raad dezer gemeente een adres gericht waarin wordt zegd dat hun na een daartoe ingesteld onderzoek is gebleken dat de voorziening van schoeisel en de reparaties daaraan ten behoeve van het Politiecorps te üouda tot op heden worden uitgevoerd door één schoenmaker waarmede het gemeentebestuur waarsch niuk dienaangaande onderhands geaccordeerd is dat dit niet alleen huns inziens een bevoorrechting is aan een persoon boven de andere üoudsche schoenmakers welke laatsten meenen met evenveel recht in aanmerkmg te kunnen komen doch dat dezo laatsten hierdoor werkelijk nadeel van beteekenis in hun zaken ondervinden dat om aan de laatste bezwaren tegemoet te komen geen hoogere kosten van gemeentewege behoeven gepaard te gaan daar deee meeste schoenmakers m dezeltde omstandigheden verkeeren deze leveranties te kunnen uitvoeren Zu verzoeken den Raad om in t vervolg de uitvoering van bedoelde leveranties in dien zin te doen geschieden dat elk schoenmaker daarvoor in aanmerking kan komen waarvoor billykheidshalve de beste oplossing der zaak wordt geacht dat aan de leden van het politiecorps jaarlijks een nader te bepalen bedrag zal worden uitgekeerd als vergoeding voor schoenen en reparatie daaraan zooals dit in verschillende andere gemeenten geschiedt de leden van het politiecorps kunnen zich dan van schoeisel en reparatie daaraan voorzien ter plaatse waar zÜ dit wen when en waar dit hun het best lukt Als waarborg dat het daarvoor uit te keeren bedrag voor het beoogde doel wordt gebruikt kan het gewenscht zyn dat de quitantie s hiervan door het politiepersoneel moeten worden overgelegd Het adres is namens adressanten geteekend door A rtrdijk Secretaris Goudsche Schoenmakers Patr Vereen en H J Kroeders Secretaria R K Schoenm Patr Ver St Chrispijn AMMERSTOL Het Uitvoerend Conruté voor het op Hcmelvaarcsdag van 1920 te houden concours bestaat uit de heeren C Blom H Zanen Az H J Scholten Chrz C van der Vlies Herm van den Berg A Zanen Pz en B Hoon BOSKOOP De door den Raad vastgestelde rekening dezer gemeente over het jaar 1918 bedraagt in gewone ontvangsten en uitgaven ƒ 110350 49 en ƒ 121639 80 nadeelig saldo ƒ 11289 31 en in buitengewone ontvangsten on uitgaven ƒ 1001221 04 en ƒ 113600 nadeelig saldo ƒ 12378 95 Mej C V Schouw alhier is benoemd tot onderwijzeres aan de Christelijke sdiool te Heukelum Door de vereenigmg WijkverpJeging alhier ib benoemd tot wykverpleegster M M C Moerman te Groningen CAPEUJC aA USEL Ds P G de Vey Mestdagh te Schipluiden heeft bedankt voor bet beroep bu de Ned Herv Kerk alhier HAASTRECHT In de Vlist geraakte gisterenmiddag de vrouw van G de Pater te water haar man begaf zich mede te water om zün vrouw die in zinkenden toestand verkeerde er uit te halen Dit giag echter piet zonder gevaar voor eigen leven Een doortrekkend koopman die te hulp snelde smaakte het genoegen beiden op het droge te brengen MOORDRECHT De heer W Hoogendoom is benoeW tot tusschenpersoon voor den Raad van Arbeid alhier denburch post te Brussel zal Eea geiant In Plii and7 Het Haagsche Correspondentie Bureau meldt Zün we wei ingelidit dan bestaat bü da Regeering het voornemen eerlang eed diplomatiek vertegenwoordiger van ons laad in de republiek Finland aan te atc STÜLWIJK De afdeeling Stolwijk van den Bond van Kaa roducentcn houdt op Vrijdag 24 October des avonds 7 uur ten huize van den heer K Verdoold een ledenvergadering Aan de orde komt OJU b andeJing vaa de agenda voor de algemeene vergadenng benoeming afgevaardigde verïti lkig hoofdbeetuurslid wegens aftreding van den heer A van Wijnen en het kaasmaakverbod De afgetredMi gesant Hedenmiddag ontving de Koaingta op het l oo den heer Alliz4 ter overhüdfging van zün tenigroepingsbrieven ai $ gcMBt der Fransche republiek bÜ Hare Majestelt s Hof Na afloop van de ontvangst had een aoenmasl ten paleixe plaats U Koningin heeft den beer AlUa bÜ diens aftraden als gezant der Franadte republiek het grootkruis van de Oranje Nassau Orde verleend Woningbouw In Haarlem B on W van Haarlem vragen vier eredleten aan den Raad tot een totaal bedrag van ƒ 2 084 660 voor den bouw van S90 ééngezinswoningen Postkantoor Qoudaia I urn van onbeett lbarebruten en briefkhuru vaji welke de aAwodera osibekend 11 11 JVnigoiuvaiigeD iuAS Ie heUt dar iiia ind OctoU 101 mniuMiland Brïeven Bruffneo VIitar AinHtfTdMn Poiitlnis 274 Uwgi CtenBoMu Mvvr V Hoarleiu Vliet G v S iiH rm Kalm b SohevMuin e hrlefi aart4 l Vs ut A AinntMdaJD UToekfMlzen U Aimnfoorti CAw oMt A HomvTliUn Dokker 1 Okttf HiHMl a Aiiwk rdun Koiiing J Hila tt MH kflrk J Ariilirfn 2 onrfer aüHm v i iew BUtmilaikl hriflOiaétft VMliNAem CU Benoeming De heer P L Gilissen oud directeur van het levensmiddeienbedryf alhier is benoemd tot waarnemend gemeente secretaris en ontvanger te Heerjansdam Voordracht avond Clinge Doorenbos Voordrachten door den heer Clinge Doorenbos op het program van de eerste byeenkomst van de R 4C Leosrvereeniging deed een volle zaal verwachten en dit vermoeden werd niet beschaamd Van de eerste rij tot den laatsten stoel op de verhooging de engelenbak noemde de Hollandsche levensliedjeszanger de estrade scherteend was bijna geen plaats onbezet Jlaerover uitte de voorzitter van de R K Leesvereeniging de heer G P de Jong in een welkomstwoord züijn groote vreugde het is een bewijs dat als de RoomscfliMi iets willen zij ook slagen in hun streven Hij moedigde allen aan hun belangstelling te blijven toonen ZünerzÜda bly ft het bestuur werkzaam Graag had het teneinde uitvoering te geven aan de bepaling van het reglement dat gezorgd zal worden voor de geestelijike ontwikkeling der leden in deze eerste büeen komst van dit seizoen een wetenschappc lijk onderwerp laten behandelen doch all sprekers die hiervoor in aanmerking kwamen waren reeds bezet Met enkelen is het bestuur in correspondentie zoodat dezen winter bekende personen in Concordia le r zingen zullen komen honden De heer Clinge Doorenbos verklaarde deomstandigheid dat het bestuur hem de eeimoest gunnen in de eerste vwgadering opte treden toe te juichen Dit geeft aan ziJn 1 TOordrachtavond een officieel tmt e Op z n prettige gemoedelijke manier verteldehij verder van zijn bedoeling O nee kunstin den eigenlijikesi zin des woords geeft hjjniet hij kent zelfs de noten niet Hü zingtalleen zel emaakte eenvoudige HollandBche levensliedjes van alleriel soort gekkdiWjea nonsens liedJM spotliedjea ernstige liedjes net zooals de aanwezigen wilden behake die zyn er niet De chan 9onnier wil latw Gooren dat men heel goea levenshfldjes kan zingen waarnaar Jonge jeifljes kunnen luisteren De heer Clinge Doorenbos gaf aan hoe hij z n liedjes matóte Waarby hü altijd woi t geïnspirwrd door een klein g urtausje op straat M ümiB of waar ook dat hij uitwerirt in chtvomi waarna hü de accomi agna eur een wijsje er bij prut t Dat vmt WOERDEN Jaarmarkt Op de gisteren alhier gehouden paardenmarkt waren 878 paarden en veulens aangevoerd Pe prijzen beliepen voor weeldepaarden ƒ 600 ƒ1200 werkpaarden ƒ 500 ƒ900 oude paarden ƒ 300 ƒ500 IH jarige veu lens ƒ 200 ƒ350 2 jarige veuleps ƒ 260 ƒ 700 jonge veulens ƒ l25 ƒ200 hitten ƒ 150 ƒ500 Handel matig SCHEEPVAARTfeERICWTEN Mü Nederiand Jan Pz Coen arriv 18 Oct van Batavia te Amsterdam Prins der Nederlanden Amsterdam naar Batavia pass 19 Oct Dungeness Nia s Java naar Amsterdam pass Oct Gibraltar Kottcrdamsche Lloyd Patria Batavia naar Rotterdam vertr Oct van padang Sindoro arriv 18 Oct van Batavia teRotterdam S Djebre H vertrok 19 Oct van Rotterdam naar Java Dell vertndc 19 Oct van Rotterdam naar Norfolk Wilis Batavia naar Rotterdam vertrek 17 Oct van Portsaid Menado vertrok 13 Oct van Java naar Caleotta Sop tfiÜk Rottenlam naar Chili pass 18 Oct Fernando Noronha 17 SPORT 16 Voetbal Gouda Hortus 2 1 Als scheidsrechter van den Ende het aeifl tot aanvang geeft stelt Gouda zich op met een nieuwen rechtabmnen en keeper Hortus telt 3 iavallers Dadelijk na den aftrap Knan de Amsterdammers op het Gou ta deel af en lorceeren een corner Het fipel ia nog geen 3 minuten aan den gang at s een der voorwaartsen de goed genomen corner onhoudbaar lan rs Boere kopt Dit moedigt hen aan Telken keert de vlugge aanval tenw maar weet do Goudtt verdediging verder onheil te voorkomen Alfi ome stadgenooten wat bekomen zün van den sohnk vallen ook zü meer aan maar hun aan rollen zün geheel ongevaarlijk en de Hortus achterhoede heeft geen moeite haar aanvalalinie aan het werk ts zetten Dan ontstaat allei een gelijk opgaand spel waann de aanvallen van Hortus pittiger zün en meer gecombineerd Dit is bü den Gouilaaanval geheel zoek In deze periode krijgt de linksbuiten van Hortus last van zijn knie en moet eenige oogenbiikken het veld verlaten Direct bÜ de hervatting geeft de waarnemend Unkebuiten een eer scherp laag schot maar Beer is op zijn post en redt schitterend Kort hierop forcert Gouda een corner die door van Dük zeer goed wordt genomen Buitenspel ontneemt ouda echter eer moo en kana Nog eenige woderzijdache aanvallen leveren niets op en rust breekt aan met O 1 Na de thee pakt Hortus flipk aan en lijkt het heei mis voor Gouda Een corner levert de AmsterdammenB niets op en als de Jong het leer opvangt stormt hij op et Hortusdoel af en tracht dit met een rwizenschot te doortwren doch het vliegt juist oVer Dan is Hortus superieur Telkens komen de vlugge vleugelspelers gevaarlijk opzetten en menig schot gaat naast over of worrft door Boere schitterend gestopt en weggewerkt Plotseling ontkomt het Gouda doel aan een xekere dooitioring en vliegt de bal met een reuxeovaart van den ondniüuit der bovenlat in het veid terug Foitonn be KUNST TELEGRAFISCH WESBBËKICUT Hoogste tüirometertUnd 778 7 te UeiMt Laagste barometerstand 751 3 ta SMfO fjord taliT i T Verwachting tol den voIgemUn OJw Cwakke tot matige zuldooiitelm Tpt zuidwustelüke wmd nevelig iói fialt igi zwaar bewolkt weinig of geen re n flW galyk nachtvorst in het Oosten iet uhA t r overdag Jutee Diriekx rfgi ii Ilet Viitwwpaahe Tajunoel b JujiM Diri M bind n a ft de S ato tft Aiitwarpen KERKNIEUWS Goed resultaat Ben actie tot vermeerdering der trtldtementen en tot betere regeling der pcmloenen van de predikanten en ook van d weduwcnpensioenen uitgegaan van het cïanikaal be tuar van Sneak waarbÜ twee eommissien elk uit twee leden bestaande namens dit bestuuV de geheele classis bewerkten en iMunen met de keikeraden kerkvoogden en notabelen der verschillende gemeenten bobben vergaderd beeft de gunstigite rciidltuten opgeleverd In de mélste gemeenten zyn de traktementen beduidend verhoogd Sommige met ƒ 500 ƒ 800 ƒ 1000 ja ƒ 1200 terwÜI ook voor de pensioenen wordt gezorgd Tevens wei den geldclyk meer bevoorrechte kerkvoogdüen gevraagd jearlüks een toelage te willen schenken aan een kas door het classicaal bestuur beheerd waaruit dan de traktementen der financieel zwdtke gemeenten der claasis kunnen worden verhoogd Ook hierbü werden goede resultaten verkregen in toezeggingen ojn an ƒ 200 jaarlijks TgeHJk werd aan deze financieel zwakke gemeenten aangeraden een funds ta vormaa ter vtrbooging van het predfltontstraktemeot waarin dan deze toe GOLDA GEBOKEN 20 Oct Margnreth £ li twth d V W N v M d Braia OVERLEDEN T 0 i Cktluullu BcKm 44 j WiUam J Tuiainu 7 J Aa thoniiM K de Jong 1 tJ liKUÜllEN M SlrTLFIIulMb a t lltiluuu HIW en Vft OVËKI EUCN N A Zmum mllrlii de Oft aii JHM VLIST OBBOKKN ItR I en rlQ A r d B iy aBTROUWD II IMi M J Bmr Adrtuitu en v n W E T Tui Z Jtooto II r r J Vwnwalm h 8ft ia een brief un de d un ojl gespn en over het AiLnatische vTaagstAik in vaOtm bwMtie Toltviu hem de IteliwieD het standpunt dat de veüi heid in de Adnatifl Zee Kewaari orgd moet z n en dat Fiume Zara en Sebenico zmver ItaUftanach liin moeten handhavflBL Van den bi iinaie af heeft de vredeedeleffatie te Parij dat BtandpuCt in enosne3L Sonnino leert er den Midnik op dat de eenstenunigtiejd we k noodi is voor t niemea van bealuüen ttr Parijeche conferentie niet in itttfd is met rroe rere T rdrac a Ook Salandra h eA aan cjjn kiecen een brief jencfct hierin doet hij niet onbelancriike onthullinfen HU verUaart dat de CentraJe rüken roder ItaJie s tuaechenkomst niet zouden verslagen sün Wanneer Dnitwhland overwonnen had eou het Tritst en de Adriatische Zee beheersoht hebben VolgeaiB Saiandra was Gioütti sinds 1918 op de hoosrte van Oostenryk s plan om S rüE aan te vallen Salandra beveati t dat hij en Sonninc laat gaven aan Carcano om Giohtti op de hoogte te brengen van de verpliditlgen en compensaties van het verdrag van Londen Giolitti veritlaarde te hébben vernomen van een gea nlenlijken vriend van Salandra en hem ftiW k nieuwe Oostenryk I uitBche vooratellen waren Maar Salandra openbaar de dat deze voorstellen alle waarde nuaten daar zji niet op ernstige wu ize waren meegedertd Giolitti zou daarop door beaniddeIJng Vftnjjteq senator vriend van het huis van i iSami een officieele mededeeüng dier w4r IMlMi hebWen uibirelokt Inderdaad den volgenden morgen arriveerde er een mf aA von BUlow ter begeleiding van een dubbel exemplaar der voorstellen een voor Sonnino en t ander voor ilandra getedcend Idulor MMhio Deze voorstellen leken Giolitti zeer aannemelük toe daar zQ zoodfti dienen als basis voor latere onderharidiéNngen Door een groote meerderheid in de Kamer en door eenstenunigheid in dea Senatft wend de houding van het mini8terii goedgekeurd Wat betreft het verdrog van Londen betreurt Salandra de clausule die de haven van Fiame aan de Kiwaten schonk Vorige week maokten we melding van en monarchfitJache atrooming in Boedapest Deze is volgens Duitsche conservntiere bladen zoo sterk dat de Nationale Vei mdering leker een groote monarchd tische meenlerheid zal hebben Men is het er echter over het algemeen wel over eens d t het ongewenscht is de Kroon van Hongarije aan een Habsburger toe te vertrouwen Aartrtiertog Josef wordt nog steeds genoemd terwijl anderen gaarne een Engel chen prins tot voret zouden zien Zoolang het na de verkiezingen niet zal vaststaan aan wien de kroon zal worden aangeboden zal noar de bladen melden een raad van state de leiding van het rijk op zich nemen Deze raad van state zal tevens de vredeeondertiandelinge voeren Men verwaciit dat de vrcdesvoorstellen op 80 October ftan Hongarije zullen worden overhandigd De Berlijnsche pers meldt jA t de eommunieten en onafhoi el ij ijken voor den 9den November een staatsgreep te Dantdg op touw hebben gezet Noske heeft verBchilleode maatregelen getroffen om op allen voorhereid te zijn Bettimann Hollweg Jagow immermann Helfferiöh Capelle en Ludendorff ün uitgenoodlgd om in de eerste openbare zitting der tweede s d ommiasie van onderzoek naar de achuld van den oorlog te verschijnen De openbare zitting begint vandaag BUITBNLANDSCH NIEVW8 DUITSCHLAND Het derde moordp roaoa iVMdaagi lH g11U te Uitnchim het di rde iiH r4prooee Kr zijn vier boklaagdwo al Itn regrerki iTiJ WilUgen waarvan do ioi flw VJ en de oud 2 J jaar oud U Vit de aote van beaohuldijff ii blijkt dat Q lfiltllMb ori aidM de ie eari troeIWV d Hetrndw hpoidsuud hadden inge nomen m patirowUo re DeriugBivrijwill B U ipiAfIt gebouw van do KaÜwliakt ioji eli yl iiver eni iag verscheen i l e Af aH V eaniging die aJdaar een be Bl rofcttK i hlolden gim angMi naro Do Ifidc rs van do ptbirouilllo beM oeirden da hc i S iWftclërfl waren dio een vtvbodcn ver adwina lüeèicn De 9 j Joiigetl Jen w rdifn W ii dl bfa nonplBai van het gptiou i fge Ta üA Daar werdl t 7 doftr n reigwrI ig 4 3tóatCTi neargeadiotfn Do nJeirea IraolittoD te vliiohten maar zeven Iwuuier werdira aoliiterbaald en gedood iermil b inin at meer waar werden ewond Haaee A toeétand erni tlg Oist r on orgBn is Haaae op ien een i oarda n la B ts eepieagii voi6r do twee df nwa geopctpe a l D lofotand van don pstMMtt wee na de opaftttie niet gunstig De invloed der vrouw Pij de joo ven iazhiias h hen teKewhn raaoEken ra vrOHCwtea ki afzonderlijke Biemtokalen gmtetnd Diaardoor hM ft m n IniD MiiM en eaohefden kunnen boud i en daaruit i nu volgeos de Vorwftrts gt blekea dat op centrumt en Dulbsch natknale oandidetea vwi meetr atemmen van vrouwen dan vao mannen zijn uitgebrat t Voor de a ader partijen waabet juist oingekeecd Haüllen dm vrouwon niet DH C mogen dan zmiden de lnewd heid ooiaal d8niocr94tn vA en de onafhiwk liiVen i zet4 meer iwbbon gjrftre het cenimin oditer twaaJI cetels minder Und blat du nioht willlgi o brsuofa ieh gewalt De MHd Trier hBc t om te eD et te komen aam do moeiliiiUheden wcffHW de anrdappe ladiaaMdite een kracbig en eigenaanttg midttel ran gonetooMijm aaluiiomle tcKi epa t om zk zeU te bel i a lott Ntvatijdlo vau Allea roiu tHtoinp van hoogur hMKi ttet auioiiiobieien waarla haUdun pJMIg geoainea rtegeii Woardigers vaiL de fltad lVi r oa van dm di tiioticoiiuuuMsa voorttf twintig met dtfoatre oL wa genropend feodÉimeai Mvtt polttlengcnLea en derttg lel jiera v l v tLn veretui igcn werd het nafaturi 4orp Kefncii l d oviarroinpeld Waaneer hat dwp Di H dadbjlijk de gevraa e hoeVeetheU aardi ppcCeu besctukbaar atelie zouden e iiifl gew Jd worden gehaald ilet scbijm iaa rbij tol handtjetcLjUkadeo ta zijn gekomen waarbij een oudo man werd doodgesolioton m vorscheideoe pereonö werdfd gewMiidl FRAJ IKBUK Fooh Lid van de Aoadóiuie Op 21 Janiiairi 1 20 zal maarschalk l och ziju intrede doen in do Aoadénüe I i inaugrutieTede zal geboudea wordeu door iwefudem Poincaré Par ij a gehuldiigd l oincaró lu oft Zondag het oorkNgbkruis overhandigji aan de fltad I arijs Voor bet HlodilmiA waar do pkwiiKi id plaatshad T aji een groöi iiieAlgto naamg tsuroomd Poincar lileld een tot fliprwk BËLGlë Kon ataitond giHde De kiokkfnluldOTB te Ueti weigeren te ffcii lift ouio loon de kk kken to laten spi lCTi Zij lebben het oogeobUk hiuiaer Btikir gekozen aan den vooravond ven hcb kerndsff eist Naar aan do BcuBBetódïo Standlaaird door i n gottd kenner vari de geeuhieder v iii Liep voTteU werd vonnen de 1 n olia klokk iliiiderd nog een oud gilde niet al do voorrecWipa daaraan verloiiden 7A zija ine twaalf maar vier un hen zijn voUp gfldej en Do adit ovcrbiijTOndeii zijn locfcta hwlpera tfaniifcr luHsolun do moestcfffli van de g lde een plaMsjo oponvalt is do gieroeentctaad verpiiolit tusachen hen zijne keoae te doen De iK noeiiiiiig dor h IjierB gieeicdïiadt ecbItr bij ktMize door de glidlBn erKi zooliil liozo naiir cigeji goeddunkm de TOort i itiiig van het UilJew gi4de verzokereai AMERIKA Wilson s atökte Dr JTugli HarapMn Youn van de Jolinfl Hopkin uiiIvcreiteU to New York i Zator iaga oiid naar het Witto Uuisontl iKti n In verbond iiveit do zwelliog van iirtHldentwi proÉitaataklitT Het ongemalk vt rd door een kunstbeworkingi verholpen tmidefr dat oeo opLiratle plaatai vooil He biiilcün van Zondig luliat Eii ch iji ii z ch gwo nieuwe e anptomen voorgeBinti Het iA mog ijk dbt de President iriUidu adc ii wek n in ed eal moeteablij Ven MAROKKO E e u r u n Dl Matin ontvanigt xA Onoablanca een InniMH rend tolegrami over dai toeeWiid v aVv ten g övo lgR van ie plotflfting rialijia van den tmn In MKróUfl in entia n De koffehuleen on rpfitauranta waTon v rpnclM om tie luiten Het handels vi w voUomofn stopgoact Er worden It Ic i iUbGAtiflton il d opentucdH gehouden I oor d fitraton trokken patrouiiileö Do iMiik on wordei dloor indütalren bewaakt Ararakfflg Iwblfon lÖOOO inboorUagen k bank Itwrtornid © u hun geTd opgeiïsoht BRITSCH INDtE 8 0 he nil ii t 00 Iftng e m Een groep Wam ffaivlB ter Sterkte vci m mn het ft tiifleijheiL Wanglhl en 1 i nji op 5 difWBr een yerkemiingBaftieolln nan ï ovttllpn De Vfirliea pn van do Brit WïhIji Wörfl lediroogicii 29 dooden en vpjnnlston o w Pfn Rritsch offVier Do vijand ieej waro verliecen BINNENLAND TWEEDE KAMER WUzigJng Lrenlngwet 1914 fn i end ia ttf n wedwntwefp tot wijzlR jng van do I nin wet 1914 hetwelk beoogt nii l ingnngl van 1 Tan 1920 eenige farmeiA wijzigingen to brengen in art iliior der wei m tot viftdltfidie ijklQg van ttTi S5bi wi l in vor+iamd met de aanli ni gi wijziging van de perBoneefe bela ting met ingang an 1 Tanuari de srondaiagen pflwrdbiii m m ortorrijtui Bpen De wijzigtm van art 35bia dieot om zoowel op de aanslagen In de divileodi R tanttèiiiW eJaating wogena uitdeoiingen ft op die wegiettó aiala b en opoenlenhelfiog voiir te flohriivcn De xuk van Groenendael en het Belgiache Comité de poUtique nationale HaVBS seint uit Brussel Tengert e van de verklaringen van het Kamerlid van Groenendael in de Nederland sche Tweede Kamer ten gunste van e referendum in Nederlandsch Limburg afgelegd heeft het Comité de politique nationalenban den minister van buitenlondschs zaken een brief gezonden waarin heit hem met aandrang verzoekt aan de mogendheden te vragen n vóór er eenige extraterritoriale beslissing genomen wordt in Limburg een uiver referertdum te laten houden waaii U de stemming geheim i Bttat Toor geneentebestarw Naar de IVi ven emt heeft d Ver eoni ng van Nedertaodeohe Gemeenten a n aange an goneentea bare beoiddeliog aan odtei tot Itet beloomen van rljtittot coa totaal van 15 000 balen De verflI faq iI fai Amerika kan nog dit jiiBr plaats hebben De pnj0 V l lar er Wi die weétca fhaiut ki deb baudel wordt nraagri Soikerkawt De miiAab rt T vaji Laodliouw NljverhUd oa Handel maakt bekendi dl in bott jdvak VKn Mlaandagi 20 tot en met Zondag 2ii deoer geldigi nullen zijn de bons no 1 2 en 3 van het ee at lijdvtdtderHijkswuütcikBart ötct Verbüoging der Telegraaftarieven Naar het Hïld verneemt vaX blnnenikort een Koninktfjk besloit vvrseh nen wBart j de telegraaftarieven opnieuw belangrijk zullen worden verhoogd De opbrengst van s R ks middelen De R ksmiddelen hebben in de maand September biykene den gepubliceenden staat in vergelöking met het vorig jaar ruim 9 millioen meer opgdïrachit Over de eerste 9 maanden van dit jaar was de opbrengst ruim 42 millaoen hooger dan over hetzelfde t jdpei in 1918 Het is wd en groote vermeardvring voor dit jaar doch zy behoeft niet te verbaaen wanneer men let op do omstandigheden die de stijging of daling der cüfers beheerschen De verklaring van het accrès over de afgeloopen maand vergeleken b September 1918 is spo dig gavonden AUereerst Ibracht het wisselvallige successierecht ƒ 1 29Ö OO0 meer op De toegenomen handelsbeweging spreekt zich uit in de venneerderde opbret si van de invoerrechten en hei stotistiekreoht Het zyn respectievelijk hoogere bedragen van ƒ 1 879 000 en ƒ 2fi0 000 Kracht hebben voorts modegeweritt de accijnzen op gedietüleerd bier en geslacht Eerstgenoemde accgns bracht ƒ 2 777 000 en de beide andere 142 000 en ƒ 420 000 meer op Ook de zegel en regifltratierechten vertoonden een groot accrèa en wel van ƒ 1 077 000 en ƒ 707 000 Niet vergeten mogen worden de loodsgelden welke met ƒ 96 000 stegen en wier opbrengst meer dan 6 maal zoo hoog was als in September 1918 Als een oorzaak der belangrijke stijging dient ook vermeld de invoering der tantième meen dividendbelasting die in September ƒ 2 593 000 opbracht en verleden jaar nog niet wend geheven Voegt men hier nog bjj de hoogere opbrerageten van grondbelasting ad ƒ 38 000 van personeete belasting ad ƒ 67 000 van de belasting op gouden en zilveren werken ad ƒ 18 000 en van de domeinen ad ƒ BO OOO dan zijn alle vermee deringen genoemd Daartegenover stond een mindere ontvangst uit de inkomsteribelasting van ƒ 1 701 000 uit de vermogenabelaating van ƒ 225 000 uit den suikeraccyns van ƒ 603 000 uit dien op wjjn van ƒ 162 000 en op zout van ƒ 92 000 De belasting in verband met de buitengewone omstandigheden oorlogswinstbelasting en verdedigingsbel astingen brachten in September bijna ƒ 17 millioen op en over de eerste negen maanden ƒ 187 milliqen de opcenten voor het Leeninssfonds in September ruim ƒ 4 millioen en in de eerste negen maanden ƒ S4H millioen Een nieuwe campagne om den ex keizer De Parijsche correspondent van het Hbl meldt De Matin bevat de volgende mededeelingen over den ex kedoer t Wij vernemen uit goede bron dat er In de omgeving van den ex kei er en den exkroonprins in Nederland royalistieehe kuiperijen plaats hebben In den laatsten tijd zijn tal van verdachte personen hetzij naar Amerongen hetzij Wieringen gekomen Ook iboodschappers van Ludendorff hebben zich daartieen begeven Het sdhijnt dat de bewaking welke de Nederlandscho regeering heeft beloofd te zullen uitoefenen dezer dagen zeer is vendapt In een tendentieus telegram van den Brusaelschen correspondent van het etiï Journal wordt gez dat de Keiier en de Kroonprins zidi met elkaar hd ben verzoend De Kroonprins zal de eenige pretendent op den troon van Duitechland bleven Om deze reden zal hij machtiging vragen zUn vertilüf naayde nabijheid van de Nederiandsch DuibBChe grens te mogen overbrengen De correjBpondent voegt er nog aan toe Men zegt dat Wilhelm niet meer vreest te Worden uitgeleverd De tegenstand van Nederland ten ofnichte van het Belgische standpunt moet het Nederlandsche K inet aanmoedigen tot het weigeren der uitlevering Op deze wi ze beginnen de Fransche bladen zich opnieuw met den Kei er beoig te houden Zü achtinen een nieuwe campagne in te luiden om de uitlevering te vragen Ik hei aal hetgeen ik reeds heb gesednd dat ik reden heb te gelooren dat een verzoek om uitlereiring weldra officie zal worden gedaan De huisorde van Koningin BUaabeth De Koningin van BeJgiJt heeft de huisorde van Koningin iUisabetdi vetleend aan mevr A H Cremer Hogan mevr M A Oldewelt Otten mwr F J VattierKraane Daeikdelg mevrouw W Ruye van Hob A i mevrottw T van AaUt Hoorwet mevrouw W van Heutaz geb boroiwaec van Brakel Doommth mevrouw Ernest Laane Hntsa rts mevrouw jhr H London van Harken mevrouw M A Vissering geb jvr Londberg en mej G Vonk de Both die hfbben medeg w rict aan het tot stand kntnea vnn het Nsderlaadach paviljoen voor BelgiMhe oorlogwesca Het Panopticum geboQW Naar de Tal vernoo i hee t de Amsterdamechc Bank ontderhajuleUngBn aangekru op4 tot auikoap v n het fMouw van hef Neierlanlech Paoqptiattii voor de som van f 1 000 000 Zulics zal in de eotiiiLaitBde van hetCeotraal Tbe er da In dll gf L p veBbgd is gieeae wljzi gina hrensteak Ordonnanee officier i r Kontagin Naar bet llaogHoh Corr Boreau meldt is de Ie Juit adfludaDt jhr D ff t c ingba van het Ie Te imei4 v ld aluUlerie t enoenid tot ordonnance ofliciier van H At de Koningin Salarisactie onderwijzers Hei uitvoerend Komité voor soJariaakÜe m ondöTwijzersi J J Lamers J v d Bijl en L Nooter herft üi een adres aiptt do minister van Onderwij dd 7 OcloW verzocht ten spoedigete een aood wt t te wflltm iadleneo waardoor hetaagv vnn jBBlariB gebraoh wordt van f 1000 op 1300 tMwijl de viji eerste periodieke vwhooglingi n ieder met ï 10 auUea ijgBn odac h jt inaxtinum voor eikeu onderwij ztr met f omhoog gnat AU motieven voor dit verzo k worden o m aaRgovocrd dat Inplaatö vaa de Vfv wachto daling der prijWo ia de meeste gn allen eerder een ötijgin W waar ie iii incn da fx nlaar he blianfi algtmeen hcerwchonde gevoelen van ean terugfeeer dor prijzen vaa voor den oorljgi gaeofqmUie züf zijn wat inniner uu de ton giavodge M den algeaneon ingevoerdei acbturigen arliHidsla en de e i pmo etijgjng der arljoidiBJoonen nie mo goliiIr zal wezen d t diente g pvolge de wot vani 14 Juli 1 10 voor vvlp ondfeTwijzers sleühtsi in ni uni vorl eterin ¥ dioch ia werkelijkbeid ii T twïfiloruiigaïig ï wJt gebracht dM diis eea zeer Bpoedfige heraioMng vut Ie in deze wet genooindb bedragen dringiflid noodzaltelijfi ia wlb ineu niet een deel der onderwijïors ten prooi doen woxdfii aan eilelijk armoede dal di IlBjifeering diu zeer ze er ook wel al willen erkenn n ge Jen baajt voorueiiKTi le saiarv on der Rljköambtonaren o n louw iw regiefleai lioeTvel deze pa den 3 n Sept 19 18 bij Kon B 4 worden va lgoPrteld dat airofiöajilen voor vergl ijkini meancn i moigen verwijzen naa r t Rapjiort iei Salari onmBGRüa voor Rijkfiuumbtenar n n Hpeöuuil wat betref d vooK eïlen ior de aiiiiliUwiaren bi de Po fcrijen en Tl lirissrjifie bit nauir hun oorjU tJ de oüderwijzer In rajiff dniiir der opi xtddmg beteeltonia voor lie miarttïchaippij het beet is te ver i li keii nxit een coTnönie bij de podte UIT DE PERS Gemeen teleenlngcn In 4 e VriJz 4 emocrBat schrijft mr Marchant onder het opschrift Bepericing noodig De onlangs uitgegeven leemngen der gemeenten Rotterdam en è Gravenhage zijn beide misluilrt Wel is de plaatsing door de bankiers gegarandeerd maar deze zitten met den strop leeningen vaa deze groote goneenten waren met bVi rente tegen en koers van 98 niet tu plaatsen Een volgenden keer zullen de bankiers geen animo meer gevoelen om hun hoo in den strop te steken Het gemeentebestuur van Zaandam zal met zonder leedvermaak van het berichi hebben kennis genomen dat deoe igeaneente met hare leening niet slaagde werd immers toegeschreven aan het wanbeheer der bestuurders Doch overigens zal wel niemand zich erin verhoi en Voor de gemeenteraden is dit een vermaning die niet moet wonden misverstaan Beperking van niet door stijgende inkomsten gedekte uitgaven is voorwaarde voor zelfbehoud Men hoort nu reeds zeggen dat hel Bijk dan maar het gemeentecrediet voor zün rekening moet nemen Dit zal niei mogelijk zijn zonder de gemeentelijke autonomie om hals te brengen Ons staatsrecht ie gegrond op eigen belheer van de gemente Moet de staat voor de schulden opdraaien dan ia het natuurlijk niet te handhaven De toeétand wordt daarom zoo bedenkelijk omdat een gezonde financieele positie van het Rijk niet zal zijn te handhaven wanneer de gemeenten veriteeren in ataat van faillissement De gemeenteraden zullen moeten gaan begrijpen dat beperking van uitgaven een algemeen volksbelang is proletatlw kapitalistisch of hoe men het moge noemen Uitbreiding van het belastinggebied alleen zal bij de tegenwoordige ovei elasting de reddjag niet kunnen brengen Beperking la mogelijk ook zonder den socialen arbeid van de gfmeento lam tè leggen Indien de raden maar een gedachte loslaten die hen somtijds schijnt te bezielen wij zijn toch faiUiet wat komt het erop aan GKHENGDE BERICIITEN PaardenhandeL Men meldt uit ZetJand De haödel n landbouwpaarden heeft gedurende de oorlogsjaren een ongekende vlucht genomen en zijn prijzen besteed die verbazing verwekten Waar het bedrijf in het algemeen financieel best ging zagen de boenden er niet op voor goede fokmerken hooge prijzen te betalen te me waar de fokker mede zulke groote resultaten gaf In den lodp Tu dit jaw il de kndel erenwel on JLll I getwijfeld in eetügazine kalmer stemming gekomen en werden niet die wiaaeliiwea vernomen van vorige jaren De heer Lako schrijft in het orgasm van de Z L M dat in de vorige maand de handel mede kabn bleef al kan niet woiden ontkend dAt op het laatst weer meer kooplust werd opgemerkt Doordat de fokkers rekening hebben leeren houden met de werkelijk te lage gèldkoersen konden nogal wat 18 maandetB worden ongeruimd tegen niet al te gdtke prijaen In fokmateriaal ginjf niet byster veel om eenige goede j nge Rterieveulens verwisselden van eigenaar tegen prijzen van ƒ 1350 tot ƒ 1500 te Pwi i een taenia tweede soort IS maansche merries wenten verkocht naar andere provinciën en wel tegen loonende prijzen Ook de Noord Brabantsche regelingacommiaie boekt enkde goede 18 maandeche merrieveulene tegen mooie prijzen In stamboekraerriea en jonge hengetvealens ging zoo goed als niets om doch 30 September wae het te Oostburg de eerste dag der verplichte hengetenkeunng gedurende welke meerdere goedgekeurde ki ook een 15 tal afgekeurde hengsten werden veriiocht Een drietal goedgekeurde hengsten waaronder de bekende Peter werd verkocht naar vernomen werd voor ƒ 40 000 Ook op ere keuringsplaatsen is de vraag naar goede soort uitgestelde of afgekeurde hengsten willig De prijzen voor deze schommelden naar gelang van kwaliteiten van ƒ 1600 tot ƒ 2500 en meer Uit deze mededeeling blokt dAis dat op het oogenblik de handel hoewel weikelifk niet te versmaden toch niet van dien aard is dat de allerdolste prijzen van vorige jaren werden gemaakt Gevaarlijke anthradet Wederom ie een kachel uiteengeslagen thana in het pension van mejuffrouw G V op den Sohiedamsohensingel te Rotterdam op een voorkMuer der derde verdieping bewoond door denheer H H Dit geschiedde gisternacht omstreeks één uur nadat de kachel ruim een uur te voren met anlJjraciet was bijgevuld De door de kamer geslingerde sdherven van de kachel hebben gaten in het plafond en de wanden geslagen ruiten spiegels enz zijn m gruiaelementen geslagen en zelfs in een aangrrazende alcoof waar de bewoner lag te slapen zijn stukken ijzer terecht gekomen Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad Ook nu wordt aan een ontploffingrfmiddel uit een mijn herkomatig gedacht Dienstbodennood te Parijs Vongens de GaiHois heeft zioh daar in een verhuurkantoor van dienstboden het volgende afgespeeld Een mevrouw had een keukenmeid gehuurd men was het ens geworden Ik moet zooveel loon heUMn Dat fcunt u krygen Plus zooveel franc voor wijn j Afgesproken Plufl zooveel franc wascligeld Ook goed Maar een diing vergat ik mevrouw to nog te zeggen ik wil geen vaten wasschenen geen groente schoonmaken Mevrouw Ik heb van mijn kant ocrfi nog iets vergeten Speelt u viool Keukenmeid stom verbaasd Mevrouw Ik zal t u uitleggen Nu u weigert te doen wat uw werk is zal ik dat moeten doen Welnu ik wensch dan dat u in dien tüd wat viool epeelt om mü wat op te vroolijken by mijn bezigheid De lachers waren in het veriiuurkantoor niet aan den kant van de keukenmeid en mevrouw zag van het meisje af Brand Zondagavond omstreeks tien uur is i Schiedam brand ontsaan in de glaafabriek Uto van de Nederl distiUeerderjj en fleaschenfabriek v h fa Herman Jansen aan den Noordvestsingel De bovembouw van de glasblazerij brandde geheel uit en een der glasovens werd vernield Een atoom en een motoi puit wisten den brand tot de Uazerü te bepeiken Zondagmorgen is de koekfabriek van de firma Davelaar Co te Alphen a d Rijn uitgebrand Oorzaak onbekend Vetaekering dekt de diade De kermis in het donker ffogene sitoring aan he t net van het provinciaal oleotr ci EÖflbBdnji g ng ndfigravoud ongeveer half zeven te PurmeKiid en omslrekpn het electrlech licht ult I o Puwnereaid wae kernifc zoodat dit est danig wer l geetoordj In de verwlflllendo eafé a waar men op diat uur drtil £ aan tvet datOËen was werden weldta gae petroleunianipcn voor des U gfhaald Kn zoo men de w niet had Trewl ik daiWEaal met kaarsen verliahi vat een raniaettaoh aahouwspel oplev rd Om elf uur bramlde be eJectrie weet In den slaap doodgevallea an den Korreweg te Gtoninigea wart de 73 ierigi9 whI Z dood In haar wnnmg aanxetroffem De I U waarop de beddci Eanken Meiinde ig door vodit ver n ohiid en jfleftfflkon tórwijl dezfljutrroaw te h A lag Ze Aé dientengevolge la het ktltiertift ondar de bedstee en ia naa de gevolgen van djen val overleden Een jachtopziener gewond Gietemvwïd ontd te de jaehtopziener B A R te Haarle HeTendoam den 21 Jflr rlgen H P K in ralUtaire kteading cpn jftoMgfcweer in het jachtveld ToenMJ hem wikte staande boudA werd hU m wMïbjten Hij wist zich eobter van den rlHder meenter te maken waarop dezegeanre teerd m naar Mmeto oveiffebraiU weM schermt het Ala Hortus de zaken iets minder serieus gaat opvatten weet Bakker den bal na r voren te hrengett Uit een Ingooi vangt Rosa 1 leer 09 en in één f deponeert bü het voordat een der Hortuamenschen wist wat er gebeurd wm ip h t doel 1 1 Nog een kwartier ia er te Pftlen Aanval op aanval ondemwnen de gasten maar hun schoten zijn met toiler gericht of wordt zuiver schieten door da achterhoede verhinderd Van d i Ende kiJkt al op zijn horloge tn bet publiek ia zeer tevreden met dezen uitslag aia de Jong onverwacht toeloopt op een hard Mhot Tan Koolmee Een der backs weifelt een oogen blik en hij deponeert onhoudbaar den bal langs Hortus keeper 2 1 Spoedig wordt inrukken geblazen m heeft de sterkste partü veriortfi Bij Gouda waren Koolmees en Boere de besten Roea en de Jong zÜn individueel harde werkers De Hortufr vleugels waren zeer snel terwijl het voeden van de middenlinie prachtig was Vooral de link iatf toonde zich hierin meesteriijk Scheidsrechter Van den Ende wM tip top i mnsValBr T O I 0 2 1 0 1 verflchBi met hetacWe eUtal ata vwtgo oek tggna EütoeWolr AUeea H Koeinans werd TOrvangen door C Koeniutie Do aaiiienaiMilBg van M Traiis Vanaf d ji aanvang speett T O P met vetil vuur en dit heoft de giaotiheecwi w l een beeije averroanpeld Tot aan rust beeft gL en der partijen eonag overwicht 00 is het een gelijk opgaand aipol Mbt blanken alflml wordt vaji doel verwieeeld In het tweeiio ged©o te is T 0 P Sterïer en de reohitrftuJten heeft na oenkwwtli njo gi te nheid ni de oclrterhoede giepaftaeerd en den doelman uit zijn veste gf iokt to hebben den bal In hot v rlateii doel te plaatsen 0 1 Het tweede punt wordt geboren uut ee u hoolfflchop welke daor dea Traowailiia badk la eeo doelpunt wordt oimgpzet Nu wordt het ie RottcriluiiMiiera te bar en zij trachten than onophoudelijk den T O P keepcr te vpwohalkeil nvaar deae is op zijn plaats on bezweert tt n fllïtfc pik gevaer in deze taatsitc periode hadden d © rood blauiwe Rottprdajinnier die lui de ineecderen waren on tagipnpuiit wol verdiend Kampong Olympls 1 2 Als scheidsrechter de Haan verzamelen blaast stelt Kampong zich op met haar onde aohteifeoode en een grfieel nieuwe voorhoede Olympia is geheel volledig omdat ook Duijm aijn plaats inneemt Direct gaat het O quintet op het Kernpottgdoel af maar de achteriioede is aafe en in laatste instantie is de keeper op zijn post Gedurende uur wordt er op het doel gekogeld als Mooijaanl met en mooi boogschot Olympia de leiding geeft 0 1 Kort daarop scoort de Kampongreöhta binnen onverwachts tegen en bMDgt tion stand op gelijken voet 1 1 Nog 10 minuten zijn te spelen en komt rust met gelijk spel Na rust hetzelfde apel r aanhoudende belegering van het KiHn pon0 4oai Het geluk is evenwel aan de zijde def SticJhtenaren Tooh weet van Eijk uit een goed genomen corner nog eenmaal te sconen n welken stand geen verandering meer komt Als ingesloten partij zocht Kampong he in het buitenspel zetten en daardoor nienigen aanval te onderbreken Olympia II U V V Il 1 4 Beide ploegen hebben 2 lAlratlers en gaai het geruimen tijd tegrn elkaar op Uit een hard schot dat via den Deken in het doel belandt neemt U V V de leiding welke zU behoudt tot rust Direct na den aanvang der 2e helft pofcseert de voorhoede de Utrecïitache verdediging en heeft Pierema geen moeite den bal in het leege doel te plaatsen 1 1 Dan is het met Olympia gedaan en weet U V V 8ucces ieve1ük den stand op 1 voeren tot 1 4 A Stul secreUri 8penningmeester vnn den N V B Tot ecretaris penningmeester vwi den N V B il uit een zeventig candldaten geko zen de heer A Staal de welbekende secretaris der D F C te Dordt zoomede van de vereeniging Het Gouden Hoofd Versöieidene bestuursfuncties werden door ham waargenomen totdat hü in 1909 definitief eecntaris der Dordtoclis diib werd In de Holland België wedstrijden te Dordt in 1911 en 1912 kwam zyn organi torisch talent en zijn hafde werken büzonder naar voren In t voorjaar van 1919 werd hü door P F C gehuldigd wegen ziJn 10 jarig secre t I t en tot eerelid benoctnd Voor de vere tóging 4I t Gouden Hoofd mu hy evenemu een hraéitig penvoerder De nieuwe voorzitter van de N V B Vongens de Tel ia g Mun tot wonitter TWI de Ned Voetbal Bond Ir J W Kii rfert 15 jaren lid van het bestuur van de U V B rëcutzakën Vour de Rechtbank te Rotterdam s ond gisteren terecht Ü J S 26 jaar sigarenmaker te Utrecht wegens wederspannigheid gepleegd te Gouda Geeischt werd ƒ 26 boete sub 25 dagen hechteiris D J S 26 jaar sigarenmaker teUtrecht wegens wederspannigheid gepleegd te Gouda drie maanden gevangenls traf P V 44 jaar vervener te Reeuwük wegens miehandeling een week gevangenis traf W J A niet versehenen wegens mishandeling te Gouda f 26 boete saba 25 oagen hechtenis Na de schorsing heeft de 36 jarige J C M O hdletroaw van A B D te Gonda tereehtgestaari ter zake van smaad Op verschillende dagen in Augustus lou deze bekl aan een drietal pera BeB verteM heb