Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1919

Na 14141 Sttroa wd it STORK CORRY CATS die made DBmana ederstjditche Familie dank zeHK D voor da belaogatallinj bij faua huwelijk ondervondeo Goada 21 October 1Ï19 WeathavsQ M 4665 15 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Boskoop roepen sollicitanten op naar de tijdel ke betrekking van Directeur of Directrice Mn htt U tiMmMd lanfe lrl f op eene belooning berekend tegen 760 par jaar Sollioitatieatakken in te eenden aanden Burgemeester van Boskoop voor 27 October 1919 4é6o 20 De yrede vroeger inogelijk Het ontfeÉ isoek b eonnena Verktaraag vaa Sinzheinwr Bemstorff fr lioi rd UJtleveiingr van Duitschoi s De vrede aitg teld Voorbereidingen De PooiBcbe grenzen Finsche instemming Tegen blokJcade Verdediging van Petrograd7 Geen waptnatilstaod Wr ving OmS OYBpUEICStS In een kleine zaal van het R kadsigge bodw wmtr weinig publiek en een bepet cr aantal verslag gevers kon worden toeigelaten is giafterenoohftenfl de tweede au6com miasie van de enquete commisaie uit de Duitaeiie Nationale VeiigaderiiJg böeenge komen iDe taak dewr tnib commi ie is het opfaelderan ran de mogeltffcheden tÜe ar t rfêns den oorlog bestaan hebben om vrede te krijgen en van de oorzaken die g leiid hebben tot het misLukken van de vrcdeapo ngen met name van die ppgingwi welke door Wilson zijn ondernomen De sub commissie is aia volgi ftamengenteid Wenmutti Dultsch nat voorzitter Joob centnnn secretaris dr Sinaheimer soc dam rapporteur dr Cobn onafh mevr Pfuelf boc dem prof SchueckJng dem Onder de bekende politiiedce persoonlQkheden die in deze eerste zittmff aanweziig waren viel in de eerste plaaits de vro iB ere rifkskanselier BotihimannHollwBg op clie er uitstekend uitzag en een druk geaprek met Verschillende R iksdagafgevaardlgdeQ voerde OcAc de voormalige vi e kanselier dr Helffrich was verochenen terwijl aan de tafel der getuigen de bekende figuur van m v r oeteren Dttftsdie geiant te WaeWn rton graaf Beroatorff opviel De voorzitter Warmutói opende de mtting om Jialf elf met een toespraak waarin hii o a de vertegenwoondiigerF dei pers verzocht hun oordeel over de zittingen op te schorten tot het ondentoek g lhae ia tgeloopen aangezien eerat dan een Juiat oordeel mogeiyk is Hierna les dr Sinzheinier als de cunidiige een referaat voor waarin hij o a verftlaarde Bü het vervullen haner taak is de zo enaamde vredesactie van Wiliaon in de eerste plaats het onderwerp der beraodBla ring van de commisaie Alle geheime akten van het imniflterie van buitenlandsche zaken stonden te harer beacbikking Ter verdeeling van de stof zün tJjVliperken aangenomen waarvan het eerste loopt vati het uitbreken van den wereldoorlog tot 4 Mei 1916 den datum der tot Wiison gerichte nota betreffende de Susaex het tweede van 4 Mei tot 12 December 1916 den hijitorischen datum van het Dwitscho vredesaajiboft het derde van 12 Dec 191ft tot 19 Jan 1917 op weïken dag in het hooftütwartier te Ple werd bosloten tot den X4 verac erpten duikbootenoorlog het laatste loopt tot 31 Jan 1917 den Iag op r ciiilWi mer Ie Wiegen Imaien teneinflc d avLftfonn ln dkcriB voor Inm viertr M 4 r vn riioiiw ti ajf flt dto waörrapjuoptenl kinini n gcveiii Op d srwob Ua ir n oBimi m eiJieUi iwodlaredinigati ifreHipn uilen kaadioowf slationH niooleii warden lugpricSi Nw mt 11 01 tm a v dtxi korten l ven duiw van vIle itiiii niou rt n in aaiUnierUog Pil rokorit inon op üenigi lid in due dmiieiijk dat de pnje vM 10 000 giildïfli d o tliAik volg m em tf ticül Ijericht Hoor liot r Jdti 1anidslWi i he gouvennflneat w rdit lütigeloofd voor l ii e r ten vlli g iiigffx fittnird j dtie vóór 1 ScptüiwlHT 1990 biniK n U ejmaipii van Nederland naar Jd va wlSeigt j p lifPieit bi chomwl onvoldoende ie om het lütvoe ron van oen d iig etnken vUegllocM Iaa een nog onge ioandeii laohtweg uawteino Er zal looh eei prJis vaa Aroa 15Ö 000 gulden saoeikvt warden üW el wfd wil hrt bt oogde doed wordoii beff fct Is hot nu aaii de völa huwidetohhiiaeo eC paipt laLiïliTo m NedwlaiMD dfo beteag hebben bij een Miello poatvewtóndSïjg met Nedcrlandech Indtó niet wal weanJ om InH yinpajililoko ettwven vao het Ndderlamisoli IndJBChe Gouvernement te w neu door ob huiinoraijdö een bedh ajf voor dit doel I lo zonderen Wie rielpt iuoe oin India sneUer bewUliaar te maken H a voorloooiff Caailti vami VitwirtwrtWïnf W F iJiOTBRlHnVEN DK HAAN I e dBohök aidB dÜ An tó L J tfOFSTHE P TAX Een overhaaste stap Hevf I 74 Afaw mi taw hrtio zij geen oojjenbUkn er zlcteedf w bcdiriegen Dai bleoU anke kinA daar tegenover haar ffWolliftHt y wrottw het wafl d acJiakol tus W haar en Itet doode vwioden datWhl du zij oo gietaaat had enatovreesd l te vladen Etui pijnlijk lÜïwUgen wa ovar Wiui eön 8iekorfie Wirirtiheeleiy verbrak het nu w irfi en tijd f pwöhtigie situAtleIbtstaui ƒ r nioM zei bij gnaangeoaaia een zeerdramah che ootknooping maar a zuttmij ZJI t t n v anuw 1 te iaogt a y mm booMo Mk ae bueEaam nI lLfL h met haar oud nuidaeiacliZ iT ï ndde dat m rJ vermengd had zUn laate gesproken wooiden Mst c n rij de k ner blnnea en nog voefcle zij de uitwerbhig ileo m v tta zij 21 Ooiober 8 uAfrv Öoo de Réuaie Lezing van den he O Broer Toor de Ver to het d h vwi Ö ueeu e u 2 October 8 uur Soo de R AJg Verg Aid Gouda v h Groene Krrfa 2 Ootober 7H uur NWrwo StiwowbMII 3b Abomtfanente vooiBteèiinB Ro neeliBweiflohap 22 0 o ier 8 uur Zaai Kniwtoiïn Otm Genoe eo Moitei 24 Ootober 8 uor Soo e B wto Jj zing voor de a GouÜ vm hJIWJ G nootectep door dtt Imcc O 1 omitbaloov fe Wapninjaa 2Ö Ootober 8 BOT ZmI O ouw voirii Thaaa A BUMsaiA ft söoN ham ÖEVRAAOD met 1 November iifl net DAGMEISJE Loon 4 gulden per week met huiselijk virkeer b kinderlooKe menschen Aanbitding i KORTE TIENUEWEÖ16a QODDA 4664 12 EHnoiigi koiGhiitti liffri m 1 van i g get voore sooMplaofolnfl liefst by Heer of Damealleen of in klein gezin voor jreielsohap of haiahouding 11 Brieven onder nnmmer 4649 bureau OOUDSOHE COURANT Markt 31 GEVRAAGD een net Kosthuis met vrji kamertje Brieven met vermelding vaD prijs onder No 4654 barcaa Qondsche Coaraot 10 HOIS TE HUUR BEVRAABD In eantrum in atad Huurprijs p waak angavaar f 16 Brieven onder no 46bS BureauG odseha Courant i Aan komen loopen een poietmiiflpleUelofldJeel Terag te bekomen tegen kost enadvertentiekosten bij J VINK teGOUDERAK 4668 10 PHva tl as cmnt voor ioat en oud Boekhouden Ncderl Uil Rokanca Frtnich Duiiach En eli h Vijf ofniadcr v kk B flameo 25 ccat p week Wij urea d le franco per poet De Ivcrl zendendunii per poil kun werk in We kijken alleena en yeaden het per poil terug De leiecn lijnaoo duidelijk en eenvoudll dat aelfi kinderenxe met gemak kunnen volgen Kr balioeflnlate bataald vrordaa alt men niet inalle opaichtcn dubbel en dwari over da leasentevreden ii Vraag gralif proanactu en proef aa iBititnut HOLARMOF Clercqilraat 75 Amtiardam 1 659 15 n Veerefl 4651 26 6 DE RAADT Pap ritrut 12 1 80UDA ¥ Wonderzalf i 0 WALVISOH BM gaaaaM Huidsiahten Jcukin ea B PniilcB ElMKit i open bëenea iaukcode wonden BeardMburft MlH rrije I I VB N V Mij SANITAS Kon Goedgekeurd GOUDA Lente Tlaadewe 11 UTRECHT Potteritrsel DEN HAAG Hetderlaaeuraal 9 W Oase pHiMouraal ven Patsal Geaaci middelea wordt franco laaoaden tcfen iaaen4ia van 50 ceat poilaeAeli eaa oae HaoCd kaaloor Ml aaallae 39 Aisalardaa II 2 Op een Bankiarakantnop hier ter stede wordt een Geroutineerd Boekhouder aewpaagd Salaris naar bekwaamheid Tevens plaatsing voor een Flinken Jongsten Bediende leeftijd circa 15 jaar Brieven onder No 4657 bnrean Gondsche Courant 36 Voss KOBTBBOOaaTR E f Overtuigt U door een proef I dat I Bouillon Blokjes than I IEDER BEZITTER I vrage grtU proefaumner aan n da FiHJlllOieKLC populaire financieele weekblad geredigewd door Mr 8 H VAN PERLSTEIN m advocaat ea procureur te Amsterdam Ieder nummer bevat rake karikaturen van bekende leek paare er le nawa rdi e beschouwiogen op liaanciëel en politiek gebied financiCele brandnetels die enorm prikken een uitgebreide fioanciSele kroniek particuliere telegrammen en e voonpclliD Abonnement f 3 50 per jaar ir p p bij vooruilbetaling Het adrea van admialitrafie ii HBERBNGRACHT 286 Amsterdam I n financUel 4461 30 m dHlUaci Maggi uniiOki STENO DACTYIO ülllflSSi LCIOEII GOUDA VOORSCHOTEN OoniPoal BMrooui HOtHOllACHT 1 HO aiCUWE HIM 1 Trambalt WATERSTEIS aouda Wasthavon i DIRKCTI E RIJNKADE 16a INSCHRIJyJNB vaar MACHINEUHRIJVEM t t 1 Nav a pood on Otewweno Cupouooon Tien Gulden Clubourouoson f 2 50 per maand Honderden etterten van ieerlinten die fannnen roldoenia nitrpreken or r onr onderwijr tfretlr ter iaeefe INSCHRIJVINS aan da TrPE AFDEELINB tot 1 KOVEMBER a t HOOiaiUCHT 1 saa i IS 7 i sa l tO uur n m si UJ ds DIrsslla RIJNKADE 1 a 4661 SP aaisKds ursa 60 1 Het Advertentiebureau GOIDSCHB COIRANT MARKT K TELEF 82 BEZOROT DB PUAATSINO VAN ADVERTENTIËN In aUe Neder landache en Bidtenlandiche dac en ireekbladen en andere periodieken F MT ln ondlinfl van n mt oohPift otooalo voldoohdo Inllchtingett worden QKATIS Tervtrekt LuohtvaapL Amiterdam BatarU per viegtuig Lngezoiiiidiea Kfii ieder dfe in d laa l jairwi de or twikk ling vun d e hidhivaiftrt heeft ge voïgd en dp t n ïiomer de E rj T A heeti tjczooilil zal ongptffijfeld do overUiiglog lubben j jkregwr dat de iog fiiwoordig vlii iglliigiti rtHMtq valjoeodi IwiiPoiiwbaarht id txiitiltpii oiii geadf it lo zijn voor vurvow vaa posWtukkoii on arulope lian dt t doi r iulen fiïi r iaad heflcaan dan ook li laet buitpiiaiid vi ige per gftlïle liiiclh fV nfftlijn i ei kan en kan thans wordiMi nanigwuoniea li tl ook Ncd Tland Iwhimhti ndot aJi to ianf gi ii tijd wiugM Imböorlijk j ooutill wffde licj hi i zal l eai £ i dl iii gicrcgülde tuclftvorWivdhig zullen Htaaü met liinn enen tnütenJanidlBtirie plaat n Ook wn gjaregolde luaiilijn totffcilwii AmSierdajit ea Batavia behoort Üiamtt to4 da mog lijtk h idcii Vein vJllfigienderA op dB KId TeA hebben üch r eóe ern tigt bezig gehouden met dit vraa luk wocdN an de 0f liMBiIngi r n onnKH dHUM beliD 1 voor Ncdl anl en NederlBjnd dir Indlë Op het oo£ nibbk zijn da vaoitbereidN K it rnedNi zoo vcr 0n vord ird dat bfauiea nk e iiiHAmdeDi kü poging zaj kunnen we te i waAgd om Batavia per vlie ttilK U hweSktm VM eeftuJSSet teetuiirder en fi B9chookt peirsioiDoel KuUnn hij voldiöond jl h n hiK bmwIiriktaaT ztjn te dlPtï elJjkp toCht moet eohter allerndn wwdein ondeiWiiatl AGBNDA D vlie $tecSHil dt la och nog lang uJBt wover g voTi w wn v UegjtuIgt la AnutAfdaDi kan opettJeeo oro na circa 12 000 K H ff0Via en te heUien te BalaTla te landen Er inoet op worden gerekend dat de tocht wonït lU MeSd ill 17 traicatem van Itier giBoniddeU 700 K t lan Wii de l0ch kans op atagen hebtkodan moeten oAmtuM 18 vliegveldm ajmaedade tuMobnnligigBado nK odlAndinlgMeTTein i z oodanlg a orde üijn diat viieWufeen hierop bij tito wlndBofliheH en wfadrfciitfoe ve4Ü kiiniiBo nd e opetljgen d zoom dig worten ondemüjebraioht Bovendkm moet nawr ellfl deaer vBegvel tr n v i lftcfwde gasKbookt pentooeel tirdea gezoaden dU do bflHiiWMiiinig heeft over de oDodlge beosinev smieeffiU eu raHervcu deelen om neerd lead TlI i i eQ kk tblakmm vw tijd wedtor to b tóil wa rditm toefltaod kauaea Wen VKtteAken VaABud ml noetoti wordan tf M i i i fa rinit de iratrinmitti ê 9 Jaargau Woensdag 22 October 1919 60VM COMIVT I Tio a wra aaa iöyca v xt©xiutie bleucL voor Q o va cLa © tn OrajBtxalcaaa VERSCHIJNT DAGELIJKS tóAlr BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN iNGISfiONDEN MEOEDBKLINGBNi Op da vourpajfina 00 hoogar l 4 ratala SIM aUu ratal Ban M ABONNCHENTSPRUSi par kwartaal i i per waak 17 at met Zondagsblad per kwartaal 2 90 per week 22 caal overal waar ile bexorglnK per looper fretiehiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 8 40 Gewone advertaatMa ra la eaonden medadaallMiaa by aoatiaat tot aaar feitAiMarden pr i Uroote letters en raadea worden berekend naar plaatoiuimla Advartentiëa kunnen wordea ingeaondea $ oot tuaaehenkomet vaa aallada dalaraa Advert atlaburaaa en oaaa Aiaa aa XbonnementeD worden dagel ka aaafeooaaaa aan OU Bareau Markt SI GOUDA bU onze a oten den boekhandel en de postluntoraa ADVl KTENTIEPKIJS Uit Gouda en tuxabjekn bekaorende tot dan beaorgkrino 1 5 ret olft 1 05 alken reifel meer 0 20 Vm bulten Goada en dan besorgkrln 1 5 lagels ƒ 1 30 elke reyel meer 0 25 Advtftaatiën van publieke varmakeiykfaaden liy2 rent per reffej Advertentiëa in bat Zataidaffnummer 20 toealai op den prijs A w i a i tfri i T M inMra sa lodaode i Tel £ Inttni 54i llureaat MARkX 31 GOuDA zou laten met terntoHale vTaagatukkan dat xy genegen was toe te stetitmen In een twe de conferentie van al te landen feer wereld Ten slotte vatte Sinziheuiwr het besprokene samen in de volgende dHe vragen aan Bemttorff Vatte giJ uw iM nieties oo op dat ij president Wilaon of kolonel House moest aanmoedigen of invloed op hen moest uitoefenen om een vrede wwetging ten voordeele van Du itschland te ondememenT Wae WUson bereid om met dezs verlangens rekening te houden Was Wilson bei eid om binnen de grenzen die u gesteld woi en een vredesconfereotie tufi internationalen grondslag byeen te roepen ook zonder concrete vredesvöontellen van Dulische zijde Onder algremeene bewegjng antwoordde Bemstorff op elk dezer vravM Ja Het verdere veriioor werd verdaadg tot heden Woensdag middag Hoewel de verklaringen van graaf Bemstorff naar men ziet vele belangrijke ge gevens bevatte en daaruit duidelijk Mijkt dat Wilson in de eerste ooAofftJaren een zeer vredelievende politiek heeft gevoen heeft dese eemte dag niet zooveel oatfliulUngen opigeleveirl als sommigen miowAien hebben verwacht Intusschen bunnen we de volgomle dflgen nog betanirrifk nieuws ver neman In Frankrijk houdt men zjdi b aig met een andere schuldkwestie Voligens ds LIberté heeft Ignace onderstaatsaeoretaris voor de militaire justitie de lijst opgetnaakt aan inbreuken op het gemeens recht in Frankrijk en in België Er tiin er ongeveer 600 Qniter deze namen vindt men o a dien v in Prins Koprecht ven Beieren De Opperste Raafl zal zeer binnenkort den datum vaatetellen waarop deze acte van beschuldiging aan Duftsdiland overttandigit zal worden De vrede tal ook deze week niet van kracht wordtn Juist wat we acht da ren gelerlen al vermoedden Hen durft het te Parus niet aan tonde de hulp van Amerika de verschillende bepallnigen va het vredesverdrair die moeten worden uitige voerd imiddellijk na de m weHclng treden van het verdrag ten uitvoer te brengen waarbij men op tal van moeiliJUieden zou stuiten Ren lastig geval hijv was d bezettiiv van Silexië Ter geniolaMUag van sommige AinerikaaeD heeft de nuüa ter van oorlog Baker verkloanj dat Aa Amsrikaanache tro i en niet naar fidlaoiiX ef naar eemg ander gicftiied waar estt voUbtstemming iiu et plaat h i4Mo suUsai orden gezodiden eer de SenuU het van Veraailles heeft bekrsdit de Vooral de biJeenroeptn vaa dan bond kon ei genUjk met londer AcoadÉK gesohiedm De AmerikoauKhe iJilngaHs tf Partjfl venteeint nu dat de Onperottf 9maA Dinsdagmorgen de Amerikoaasche Mat Ue een voorstel o ertiaadigd beaft voor de bjieentoeping van den Raad van den Veifcoabond ikwr presklent Wilson en don tiAcci van het voorstel is temfeonri naar Wasiiiagton gekabeld Het voorstel houdt la doit de eerste zitting van den Koofl zal plaóil ha ben op den dag en het uur d r ande n teafc ning van het eer procea ertioal der naiUficaties Dit proces verbaal tal te IVtfia worden gericht tot het mmisterie van buitenlandodjc zaken op een dag die 1 kort zat worden bepaald en die de i sal lijn der van kraefabwontiag tba bot verdrag van VersaiJlee M m wadtt op taai antwoord van den pretii lent op dit loer tel welks aanvaaniing tot gevolg aal hsb ben hei samenvallen vim drie kistioriaidw gebeurt lsMn de uitwisseling der rtitiflcatles het van kracht wonien van ha vnh dcé troctaat de eend zittinv van óm Vol kenbondsrsad Het schijnt dus wel ds b loaUa te tiNhet ileponeersn der ratifkatMa ta Vm m dounnte hst iwn knwht w pi M vaii betvredswenlrng uït te stallen k daa aakAjutnku hst vardnag vaa Vaiwill b t iwlgehmird welken aan den AmerikaaKseihen amibaaaa deur te Berlin Gemjid do voor WiiUon beotainde nota wend ovei undugd betreffmde 4en onb wrktea duüdiootoorlo en waarop otuniddell k het a oreken der diplomatiieke betrokkingen met Duitschland door AfnenJ u i goVolffd Slnzil üner venrolgder Een der voomaam9te quaestles waarmede wy ons zullen moeten beijgihoudcn zal deze zUn welk verband bestemd er tusacrhen den vredesHtsp van 12 December an dien van Wilson waartoe wö ook den stoot gegeven hadden Het bomiddehngaaaDbod van Wilson bevatte in hoofdzaak een verzoek om concrete vredenvoorwaarden ob te g v en Het antMToord van ataatasficrMarls Zimmennaiui bevatte intuBschen daaryftmtrenit geenerlei aaiiduiding Inzake deze jsaAlddelingapogiiifir en de daarop gevoligde aftoixliging van den on beperkten diuikbootootlog en de Amerikaan ch oorloffBverklariÉig deed Sinzheimer mededeeljng van fei n die al emeen beSD ut z n 1 IntejesMiater i aren de verWarli on die Bematorff alfl iMuigo gehoond biema aflegde Hï verteMe o a het volgende Reeda in het beigin vanAuguatu 1914 dadelük na het uitreken van den oorlog deed Wiltwn zijn Crste pOging tot iwiniddeling In September volgde al een t wee Ie poging maar de entente schijnt in geen van beide gevallen gfeantwoord te hebben In eijn proclamatie aan het Amerikaansche volk in Augustus verklaarde Wilson dat de Ver Staten hun onzydigöieid moeaten handhaven omdat zy het eenige volk waren dat een eind aan den oorlog kon maken als het zich niet in den £ trüd mengide en de eeQ e groote niogemtfieid waren die voldoende macht en invloed bezat om dit dool te bereijten Dit was de politiek van Wilson Na het mislukken van het tweede vred fiv ratel achtte hü het noodig zioh meer xp den aditergrond te houden Voigeae zün opdracht bracht kolonel House ecjiter in den winter van 1914 15 een beïoek aan de hoofdsteden van Europa waaruit hy dy conclusie trok dat no niemand bereid was op e n vredq voorBteI in te gaan Na de torpedeenng van de LuBitania zei Wilaon tegen Bemstorff dat Duibschlaad inzake den duikbootoorlog af wilde zien zoo h j op moreele grondala en moe t plaatsen A s Duitflchland van den duikbootooriog af wilde aien zou hü Wiloon op opheffing van de Rngelsclie hon i4 ltJdcade aandringen Hy wu ¥ n meening dAt dseiroee de grondslitf oor oen vMnieabewegmg op root sohaal wa belegd Benutorff wees op het tarugkeepsnde govaar dat Ainrwrika iMt X sitaniageval in don oorlog betrokken nou worden indi i Qinieuw een Kngwlscb paaaag ersflchip oaw den kelder sou worden gzopden BemstorfC gaf in veHwnd hiermede een uifevoerige ui b ett pUdng van de gedaditeivwiAwJing ov r dm duikboot oorlog Inmiddels wwéSH w l dende maatrogrien genomen teneinde t zorgen dat na d i Amerikaansehe ratiftootis niet meer de uitvoering bcthoeft ta b lettm De internationale conunloids voor Skiie wij k moet naar de 4 Ailg t tm neemt reeda ta Kapen agen t n gevomid Zil bestaat oit een E igeierfinHiB oaa FVanschman een Zweed tn een Noor Rot vijfde lid zou een Amerikaan zijn Daar d deelneming van Amerika echter nog lat vaststaat xal de vijfde ptaete w aradMi lifk door een Itatiaan worden beoet De commissie netant maatregeJen voor bit iterugtrekken der troepen voor ile voUbs stemming en de levsnamiddritmveo imi sii iM lier bevtoUFingv De negende Griekooh divtsfe est an 1 deelte vun de veertiende diaiale hebban tmvel gekregen om tesamen met de I Vaaaalia troepen onder generaal Chanly WeebelQk Thracie te bfutten door geleideliïk de Bulgaarsche tro en die Sish tvnijrknAdMft t vervangen Het Oriekeohs leger x I 4 ondetxlag Xanthi binneMrekken De Pas na hot torpedeerea nn to Sussex weni een vollodiïre ovenMinateanniing bt reikt volgens welke de dtcHUtKwtoorlog naaide bepalingen voor den IlTliioerooriog zou wxinlen gevoerd In d n winter van 1915 16 constateerde kolvel Hoiist dat de voornaamste tcfrenstand tegvif en vrede in Europa uit Partja kwam i KfÜl Ëngelauii en Dujttschland Ibereiil wa i om vrodesfltappen te doen Na at imrdf de Amerikaansohe gezant te Berlüp na het bijleggen van ihet Susae ge Ajl meeg odeeld had dat de Duitsche retgevhng bereid wan om de bemidrlellng van Wiïaon te saonraaiden verklaarde kolonel Houh dat Wilson het niet meer in zfjn macht luid om £ ïnge land te dwingen de yolkeniwhteigke vormen In acht te nemen daar de Amerikaanache handel zoozeer met da belanv n dor entente was gamen ewevea jttat WJlaon onmogelijk de handel sbotrekJktegen kon verstoren zonder een geweldigf orm te ontketenen Hy kon echter mm voor een vi de zonder overwinning u hdmidoor de eerste de beate gelegeOÉ te baat nemeii httuflMhen waa BoaraiÜMan den oov log gaan deelnemen Kolonel House deelde daarop mee dat Wilaon s tmüaapogimreo opgeHdiort moesten worden daar voor het oogenblik de entente zeker was v n de overwinning en de pogii en dus geen kana van slagen schenen te hebben Bijzonder belanffrifk noemde Benutorff het eififeniiaiuUg memorandum van den Duitsehen keizer van 9 October daar dit van groeten invloed geweest is op de ofsvattin en c het Witte Huis te Waiétington Dit memorandium zegt dat fle Duitsche regeering het noodig achtte dat de voorgenomen stap Van Wilson bespoedigtl zou worden daar de wijze van oorlogvoeren steeds BcSterper vormen aangenomen had Wilson a vredesvoorstel moest naar Bemstorff later veraam al haJf November ontworpen zijn maar achter xün gehouden on dat het wegvoeren der Bedigen een ongunsitigen invloed hdul op de stetmning in Ameriika In de benchten en t ecramtnen van Bemstorff die hieïbü voorgeleiten werden wonlt er op gewezen dat Wtleon de voorwaarde gteUe dat geen nieuwe duikboot wandaden het uitzicht op den vrede zouden verduisteren Bemstorff vericlaarde verder dat hü den indruk had gekregen dat de Ddl tsdie regeeriiig rtiet wensohte dat Wilson sJdh in Fauniaton trll n tiebV Goed luister dan Elr wfih ift t iiildaiKeiKiK in deu blik dien zij hom ttvwiurp dooi U eo u p lüngi In d wijze waarop ij oeendtitk ia en sto lUtaiHt zldt Toea ik zoo oud was abi xij nu begou zij op Mair el wiizendts kwam erfin h t LT vefewVi ifeetagen dorp waarik aJleeti wuoud niet oiijn vader eenJ ngniv4tt cli Mijn vaiter was van goedeafkui i t maar arm en daamloqr aleebt bij ku het jtHiigitieiwKih wa rijk Een wuWwi t oh lifflp van een nMiifto hè iiK t i en koud utinaehtend laolije Er waa Mi l jKoFtt 111 de buurt bij hïuinle een hu d oor het aeizoea ougiweer drl i inJJl m on af Hij zag mUi ootntoette mij l reog mij Urf 2ujn iMtLin vroeg flihAeeie kortaf Mo 4 H ll i ook ai vetoa Goed het dot er andere wv intii toe BraMtft h l ra reUi BoJliwi Zij bevoofaUcgje baar liepen ataof die droog en veraoinioeiÉl wa tm uun kiMge zuobt ORlMiwi pte baar Ji4j kreeff mij M zoouls ik zei uioar t n lutwtilijk luitt Ulij aou t a oubMorra A vurwoofatlng erntedf bebbou Erwas eeu n eï te vemuadvn ooui rijit klnd r 1 Of uiet fm titat de titai zou op llrflndreth QVergaao docil sisobis welotg van de iM zUtingen waren op eea bepaalden er p tiasiii ttant twewn e enkd de tiÉsl van Tor wm hem hM voUoe de mu oak werkelijk nauwelijks in ilaati geweest clja licbasm ea iM bijeen te faouden voor znlf een levmwwJJoe da vsoMm bii feroep i sou alja £ a M oiSa an d oom had andwa plaNn aat b i VflK tt lciir el1pii N teelt wÈp ootervlnas Derhalve bomimfen wij aar fti stilte In hi t giL bHm tsii toesL 7 U bnuilN haar band aan liaar hideaita of Ij fltïltte l oen rijf raaanïfen na onze ontuioe tii g tierf hij Zij zwm en drukte haar hand op het mnïa iil on dat op de tafel istf alsof ij tti t In haar nart w4Ue vemieJen Il t m een oovwegbogi uk Er viel niet inetv voov nrij te doeu MJ wotfreed i II II gehe len bNg dood vöi r ik het boorde Zij tttt elde Het werd WrioéiettU j duidelijk dat aljpüwiielAm an de opiwl ng vtin het oogvnblBt tu do verhriUettjke herinn rin Bn die blJ haaf aren ewvkt zij eMs I ziek wsa M iar torn hij naar haar t elcwa om haar te hMpen hnrstelde zij ztA en wecs iiii me veiu gipMedeode bowegiiv terug Kaak tiuj ol 4 sant Denk K dot Ik lilk een zwakkeling ben zei ze dot z f b zulke berimterf igBO mij zolHi doodMi lisli dH begrijp je nk zdo kon je nW tleftiebben Goetf dan hij woadood Albv WAS uit en toen Jtijat tocct bemerkte tk dat wijieod op Marvel die lupt gobogen bodtt en sodig w gelaat dam toed ou gehou en worden dat WW bet vrefiaeU ste an oMeef Marvel ulito sen smorteflljlea lirMt Wr ahef4ii fiW sea dswrirsniti handb wtjcln Spoar hoajr zooveel als i knot l od hij WosToni zou Ik baar afiareak aei se koud e Mi m iMrju f Mo w Ik niet tijdeny WlekwoM Ij ter biUp UMtt Ik oiet wist sH Ie tcma ol waaijbenn ik mtj uoeal weoileaaai dj ki vwberaenl In dleo fcjd sMsrf P jn Mwlor ook Ik dankte aedvanr Voor het eeMt Vsrmhei MT een ucbt awn elietijk liobt In haar o vni ttt thWi hut ooQit affweAm se ao Toen tfimtü jtoerdeit over Inar ip Ni kwanira was het Korvif oMof r letttu haar ziel bmfc Zij moakiu ztoh km Vaa VTlulih st v beoobermeaden nrm attoMMk vil zarjiten jamuieirkTeei fi hf lit voor vaiidasg fnooeff grfMWffi I t tit an luMiT een anderea k er aoor d roiti ac4 tiij aatfMtig n oem J enk Je dat tt oo k It u n e f wtt timV Um au attaa a aer böonut kt twijlet olfc as Mtbla wSM een vrouw gli r aMwrouir trliTtt op hear eeoioa ge xaokts irij voc ri xowW eenffe aandoenkig eett 4 tJi ruiiw dte ittlja eigen min wOMgs Wm fn hoor had Ik v rto oiin n V tiLfluten samen ooe bula m ooobtsn eea 4 steR dorp san Ae knst vaa CagnwoB fi dser wenl zij gs Mran 2i iMtOs bx T oogen vo4 alketb ofi dhi van llCar vl Zelto ♦ oen set ie Jrt ljï J d f htilpeteo en c ak to mljll amwn 1 hMjKe ik ie 7ii fAt t4t sMi M baar Tan bet nml oU n sacbH mep Uték aobla IJ oVeO ftct itfisoh iMihend M Mr eera oen paar vragea rlohtl ZIJ zioh tot Marvei Dat medallJon Mg ji H frd Gp ie gievonden dien nwht dal Iiedj Matf Graven je in haar htilsaonaui Veriaaid door J P ffBS8iELIN VAN R0S8UM Nadruk vefboden I Vert l mij uts vm dten nwht Het onwoarde zei Marvel verw d ihPt Wiw uen woes s oostuindge naoht Een onweer Ja En ItoevtwE laar ia he geleden Hoe oud wm Je toen firie jaar misHohian ouder Ik kan hei niet ztiggien t ii r liort En barinner je Je nog it l mti vrouw die ie in dien nadii nm jp iel overlio D M cm zulk e flauwe heirkukering an dat Jk ha r ni H kan boachrijveu ZI1 Manel op bodroelifea toon zoo TCeemd In tcsenBteJling van de onderdrukt dMft an de andtv zij wae oud guslvekkig Het komt unj voo zei Wrtotibe ey haar u ondeï irakend ea zlob tot meirouw Scarlett wendende 4at wij Oaze ei cn giiaiAiedenJs boMoo maar niet de uu e V heelt een bultaogeiwooa bi aaiffrljle bf wmog uitg 8firok B en iJk moet u ver oektiii Ai waar te makeo aoufar oose hulp ilij was zoo sabael en si Hba nialsiJn vrouw dut j eze met vwiuMerdeu bUk naar hem opzag ea piniükkeur dMi er haar hem toegkig I Meeii je dat Ik een vsrbaaHie ia e ktuKr gi ie teaf aak ze met e n knrt lachje Waartoe sou bat mfj dfeiMi mij nu een volwaoston docitter op don faala e halen En beo je bdevlaad loo dwaw TariaogMd Mn l teoM M ik ka vat