Goudsche Courant, donderdag 23 oktober 1919

Einoidigi bisdiiifii liffmi m I van z g get voorz KOttlCt plaatsing liefst bij Heer of DameAlteen of in klein gezin voor gezelschap of haishoudiog 11 BrieTeo onder namnier 4649 bureau OOUDSOHE OOURANT Markt 81 A J4I42 enn il HlUtoktndm itllt aangeboden door F J OROOTENDORST t ZONEN BwKoop 4675 12 Hooflajbaloonlng VKRLORKN op Zondag 12 October bij Station Platioa BrillaDtrJDD n graott liMR 4 kiruti gali kltur WMUVchuwIng voor aankoop Adrei MARGA ÖRAF Seinpo ttheater Sohevhnihokk 4677 18 VERSGHUN1 DAGELIJKS ABONNBMBNTBPBUSi per kwartaal 25 per WMk 17 cent mtt Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per weak 28 eant ovet al waar de bezorgIii per loopar geschiedt Franco per poat per iiwartaai ƒ 2 75 met tondagablsd ƒ 3 40 Aboanemirotan worden dacelljkn aangsncmen aan ons Baaeau Harkt 31 GOUDA t 4 onse 3 mten dan boekhandel en de pa itkantot n ADVEBTENTIIiPBUS Uit GDuda en ometrekm behoorsade tot den heaorgkrlng i 6 reireie ƒ l OS eiken ragel meer ƒ 0 20 Van bulten Gouda en den beaorgkring 1 15 regela l iO elke regel raaer ftji A vertenUün van pubUAe varraakalttkheden W t eenl per lagel AdvartentMn ia het laterdagnumraer K c toeslag op den prSs Rodmcde Talaf üikto 54S Dit nummer bestaat uit twee bladen I Duitaehland aaatwtonuia a tm aanajai I v i d intemattoBiUa aHMUapoauTanaitie ta WaahlivtoiL Aattranlwlik wand da al 9i niat toelating vmi Didtaidia aÜt VBaidl daK aan de ooofereatia aelva gvargalataa Tkmm heeft de voutaüter vaa da Duftacha vnria delegatie in PariM de varVlaWnf fatn aa dat da Oppacwt Raad da lualaltat na Dallaeka wk Oaatanr kaelw nnagim illgwa ter MMdaiMonfMWit la WmU i ton haaft aaiJiavala Hlaittp MéM da batrakkaa i arii w Onthuiiino n Bematorfrg verklaringen ieen aaaiaazweringen De eerlUbe makelaar Czemin 8 menwires iie Russische warbeel IJltimatnm aan Eberhardt Tegemoetkoming afn DaitacUand Duitsehers naar Washington Iterolutionnaire bewetfing in zic it Ontniiming van Boedafest 0N8 omizicin WüaM aicd tan slaete aev hafebeo taimdan esteld met de voarlaafige rertilariog dat Duitschland niet voomeiuena was oni Bel j 0Ö tweede dftg van hM vwtwr der ufr cainmiflfcie uit de DuitiwlM NaüffBule Veriraderin die beiaat ui m t het onderaoek ixitar de moy lü iieid raa e n vroefferen vrede levenle buitengrewoon faelanffwekkende by oijderfi©den op vooral doordat de g Duitsche intrisreN op Ameriltaanschen bodem deMüds een ferucfitmalrende zaak ter sprake kwamen Zeer beslist liet BemHtoi f die ook in dese büe lcoinH werd gehooni zich hi rover niet uit Hü veri ht ol zioh achter d omstandiglheid dajt eerot na zijn vertrek uit Amerika de veroflpdeelinireii ovej die oangelegwiiheid plaats hadden zoodat hy oiet kon ooi deelen of y ook maar een der indertüd uitgebrachte beschuldi ngen ind©rdaa4 juii t was K blekeii Aarzelend gaf Bemstorff toe dat we enkele handelingen ia strüd met de Amerikaanache wetten waren voorgekomen maar dat in geen yevaJ van een samenmvwInK kan worden gesprokcin en dat het 0ultBche gezjintschap ten overvloede daarmee niets te iViaken had gehad In hoeverre het bewy pferf ftl fcwen tu OoitiKshen militairen attaché von Papen en den mannfr attaohé Boyed ateekhoudend was wist Bemstorff niet Tn het bijtzondcr was hem niets bekend van de him ten laste reiende aotie Op de uitdruMceliJke vraa of graaf Bemstorff raeeode dat de Dujtsehe rageenng bureaux de xoogenaanxle samenxwe ringen en daden van sabotage in Amerika steunden verklaavde hfj Het deipartement van buitenlandache zaken zeker niet Naar aanleiding van verschillende Tijgen en opmerkingen verklaarde Bemstorff dai Wii oB in zyn Congreaboodacèap sprekend over niiadadige a taties van DuitHcheri op Ajnerikaanschen bodem uitsluitend hot oog had op Duitsoh Amerifkanen en niet op rykfl I uitBchers Veider meende Bemstorff dat Wilson in de vredesnota van 18 December apMke i over de nowteakeiÖkheid tot besdhermftg van de kleine en rwakke volken tegen Werweldiging daarbö alleen aan België en niet aan Grieken land en Portugal heeft gedacht Ten aanzien van het vredesvraagetuk stelde graaf Bemstorff vaat dat een Amerikaansche vrwieBbemiddeling aontter voorwaarden omtrent België s volledig herete ondenkbaar zou zün geweest maar dat Fouillafon Een overhaaste stap VwtaaU door J P IfBaSELlNS VAN B088ü l J w li r WtWu v Ik J or hM blUi vol i T 5 Wj C 2 i r 4 Ho rliktTL overvloed leeMe l lterliiriL T r WU l To Wig de T L r ha beta te Wluj in SMn zij Toi rejU fc Üïf e ir IX geijoanesi wa fu cebn k uk kat M Mt van mij n ufKit Ik sBtaA Bw end na Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen by deae tor kennis van ingalanden lo dat dar begrooting Toor het dianitjaar 1920 gednrende Teertien dagen van 23 October tot en met 5 KoTember aanstaande op eiken werkdag Tan dea morgens 10 tot des namiddaga 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadaohap Toor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar tegen betaling der koeten verkrijgbaar ii 2o dat de ingelanden banna bezwaren tegen deze begrooting binnen aoht dagen nadat die tei visie heeft gelegen en das vóór 14 November aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden So dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 23 NoTember nils in eene opeobaiv litting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begroeting D kgraaf en Hoogheemraden van Rijnland PUNAOKER Ddkgraaf ü W VAN DER POT Ban s Secretaris LiiDSH 18 October 1919 4673 iü Nieuwe Schou wburg 2t AbsimMiianttvoorttallIng Door ongesteldheid Tan den heerJULES VERSTRAKTE wordt hedenavond gegeven 4676 25 de Hofslacliter Hoofdrollen Mevroaw VAN EYSDEN Vwa en HUBERT LA ROCHE Dt SPREEKBEURT In hit NitvurkM l aniftiobtp ui tf VRIIDAO 24 OCTOBER rnld wtrdtn 4ur iti HMr G WOLDA Ornitholoog docent aan de R H B S te Wageningen Onderwerp En II iiiir mr hit Viiillmi met Uchtbeciden Aanvang 8 uur Contributie voor gewona IcdcB iniaMeu f 2 S0 per j sr met itchl tcb iatroducti eeocr dam TOor buiteD cwonc Icdeo di dil recht mimi aiinueiii 1 50 ToefuiabeiriiMn voor arbeiden to eén be perkt eantal 6ór den aaavaii der leiiof eaa de aeal la de Sociëteit De R uiiia arkrii haat i U ceat pai penoon 4674 30 Nameai hel Beuuur Or E i HAMBURGER tacrelaria Waddinxvèen AdvtrtmUfti abooiwmeBtea a $ dit MU wordan ungeoomm door Jl NOtEBOOIIII oeUumdfl Waddlnzvceo Wla Spaeulaarl ▼ rage ooi da blad f Baur Nlauw 3 dafeo op proef urs RlauWB geredigeerd door Mr 8 H VAN PERLSTEIN advocaat en procureur te Aniterdam li geen financiiel dagblad In d a lewonen zin t geeft alechu 1 enkele berlcbien per dag Maar die zijn dan ook goud waard I Verder geeft het een korte f beunbeichouwing en in aansluiting hiermede een dagelijkiche Unanciiele Toorapelliog Wie aich op nBsurs NiauWB aboaneei t fiftmn zich menig vcrliea co krijgt avond of morgen de gelegenheid zijn fortuin te imaken Abonncmeni f 5 per 3 maanden bij vooruitBetatiDg PROEFNUMMERS aan te vragen bij de dttiniitratie HEERENGRACHT 286 I AMSTERDAM 4408 30 iiccoufltaiitsliantoor Wm K DE BREY ƒ Lid Ntd Intt V Aal 11EERENQRACHT 1 sGRAVENHAGE Tel H 2242 BRANDKAST MBUMKLBNIII Zeer loliede BRANDKAST oo ioad all nieuw tpotkoome LEERSTOELEN UITTREKTAFELS STULSMEIELS SaLoNAMEUBLEMENTEN HUISKAMERAMEUBLEMENTEN VERENBEDiTElLEN DEKENS SCHIIDERUEN LINNENKASTEN BUFFETTEN sai 4IM5 10 KOMT ZICMI SPOl KOOPJEai SIMONSTRAAT 44B tassakali aaU s Sahlskats TsMaon 12600 ROnERDAH H et Ad y er tenti e bur eau GoüDSCHE Courant MARKT n K TBLBf S2 BBZORQT OB PLAATSINQ VAN ADVBRTBNTlfiN in alle Nwlai V Insanülna n al hpllt tssd woldo ncl 1 J Adverteert io dit Blad Verkrijgbaar te Gouda b AtfTON COOPS Wtjd traat on ts Schoonhoven bij A N VAN ZKfiSÉN Ji FAIIIEI n lEISTELPUATS no WEIITIIIGEN m MOTOIEN AANLaa van Electriscbe Licht eo Xracbtinstallaties Vwt III II8 J VAN DUIN A Co Qouad tin J Bedwatepen t INRICHTINO voor Stoomzujverefl van hldeiiJatrissinenDeluni poedi e radiaals a a lnO ook verouderde levallen door de bekende URIE PILLEN ao 2 Priji f 2 50 6 Oacoaa t 13 50 N V Mil SANITAS Kon goedgekeurd GOUDA Lao e Tiendeweg U 10 DEN HAAG Herdcrinneitraat 9 3 Ga DE RAADT Piparstraat 12 16 SOUDA Haastrecht AbtinnemC nten en advertentiën voor de GOÜDSCHE COXmANT en de HAASTRBCHTSCHE COURANT worden te Huastrecbt aangenomt door onzen Agent 4180 a7 J SCHEER te HAASTRBCHT JbU Oi Mnrk kü L MliN t Zon X GOUDERAK AdTwtoitMB en abonnementen op dit Uad worden aangenomen door L VLEOSEERT Qoiderak AGENDA Ullnoadlalno Alle laser warriaa Itfeaoodlid welke lirneada tl a aaa Rksamatiaki Spit ischias Splervarrekklngoa eu ddamaal ebrulk te meken Ten VISSER t RbeumiTtlakolla Hierdoor kuiuan deae lijdera dahallKaoiewarldafoadarvladen weer raada 1004 faaaaint bij ondeo Prils I 1 48 per llacoa v ar miaranaofeadsa ratia t kekomaa bij P VISSER labr Erataar Er Kh Veen Dr Verkrijfbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wijduraatl 8 H t LOON Maiktj 6 te Oudewater bij Wad E T D BREGGEN 9908 30 Voor aadaaa fa MSUTOBaatiA dw laai Otober V4 uur NleuTTO SohouTbtug i AboonMMalB vooKitfllHng Rolt Too iiirel 9ra lacliap MolKr H u r Ziui4 Kniwtmin Soa rwia Onioegw Moltnl O ol r 8 uur Soo ie BAlufe Lazing voor de adl Gouda nto helNa Oonootacbap rloor deal tiMT 6 WoUa onjiöioloog fe We mijigiBa 25 Odobei 8 uur Zaal Coonxdb U TOtala Thaaa 10 N ï 7 u GrtKPUiw Bouw ea Wonln toeatohl Oodeirolaialtaooissle ArmPn zorg Beietil Tamwkao wij sanfaki l jdl madedeeliag Ie niocaa omtraiicea na y adech en otamrtea TenakeKjUMda ut em dsas k aaaa saste ts rm Battiia DnUeijl A BBinBIM ZOOM T OODI éH ¥ Jlhéri mtu Donderdag S3 October 19111 1 GOIIBSCHE COIISW BE HALVE ZON E J FEESTDAGEN INOEKONOKN MKDBDBELINOBNi l tvgels HM elke regel lieer tU Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentUa en Ingetoiden nedadaellagaai bU eostnut tat sear gereAtwerden prije Groots leitera tm randen wosdsa berekend aaar plaatarulnta AdvertsBtilIn kannen wordan IngMondan kwr tuasehankanul vivs aeliede HiiMiai deUren Advertentlebureoax ea aaae Agenten AiaoteiMMide I Telaf Ir tani 83 Bureau I J IARKT 1 GOOüa E rato Blad Sonaatacmnraieaia dat liet vennoedaluk ouk wader dan onbeperkte dudAootoori g gekamen zou ön aorUiBr taaacfcaii AmePifc en Duit I Dd Graaf Benutorff gelooftle dit na bat afbreken der diplomatieke betreMthigan een oorlogsvörklarinff het onveimydelyke gevolg wa daar Duitachtaod ten gevolge der uiiachakelin van het Duttaohe gezantocitap te Waahinffton irolkomea wattrlooa atond tegen de anti Du itaohe aropaciadli Tenslotte varklaarde Beniatorff jH ai dentWtlaon voor een eerleken nudcela r geheudai t hebben ooral daar van Anierikaaatsche züde Jóoit met Beiastorff wax ondertiandetri ovar een vrede waarin van Duitaehland ook maar de genngate afatand van Dujtsch geMed wend verlangd Tot zoover Bematorff Züo jnedadeelinlg D w rp n op verschitlande pxiate een nieuw licht vooral blükt dat Wllaonli vredeaactie grootendeels belemmerd ia doordat Duitaehland niet te redhter ttjd durfde uitkomen voor zyn eigenlijk oorlogwW Anderzyde had Wilson rekening te houden met de openbare meenÏTtg m Amerika die na de gebeurteniwen ter zee het torpedeeren van paasagiermc hepen en allariei andere g urteniMeii dit de entevte yverfg benutte voor een antt Difitadie opaipHV niet zeer gunstig voor Duitadfand aa Orer deze aatte sullen we aiongen we ieta méér te hooren krÜgen Vaada heeft de denle zitting pJaata Dat in 1917 OoatenrUk reeds naar vrade veriangde blWct uit veridarincen van Orei niffl wiena harinnerin rei op t tofabbllk Hy vtrrtelt faarfn dat kivoaprina Wlllhalin in den zomer van J917 remd oorlogwnow was wat Czemin by een bezoek aan het front in Frankryk Week In verttand daarmede echfleef jje kaizer van Oostenryt den prine een brief waarin hy te kennen gaf aanwyzingen te hefa n dat t nJet moaiiyk zou üi Frankryk op de hand der centralen te krijgen Oostenryk wiMe om den vrede te beapoedigren toen belangryke concesaieH doen zelfB geheel en al van Polen aftrien en Gatic aan Polen afstaan D aoonprin ging hierop evenwel niet in biykfoaar hadden de Dultache militairCT de neiging tot vrede in J n gedood welke opvatting U t een latere initiating van Ludendorff JuJat bleek a De beriohten ui Rttaland eren reen duideltfker beeld ran den toestand dan gjateren Eenerzijde duiden de telegnunmen er op dat Joedenitsj niet Mo gelukkig is in sUn omienjfmiiv ais we vorige week nwesten gelooven o a wordt eün opmarsch vertraagd door een beweging der bolejewiki die item vanuit Hoekou in de flank l edrei gen anderxijde wordt melxüag gemaakt var de lastige poaiti waanp iiei Roode leger Ieh berindt Tiv s elKi iiebben vetlilaanl s u ïw WOB vm nei gië te anncxeereit om alMiaru een ibeniea aotle te begriiuieii Wilwa a vred nurta vaii IS Deecmibei 91S die in Amerika zeer v el opxien wekte omdat XM verscheen enkele dagen na htt I uitsc e vred ea nliod ran Ifi l oc nJ er had Bemstorff beschouwd aUi een werfceJÜk vredeaaaaibod HÜ had toenteitUd geloofd dat het I uitsc9ie ailtw4K nl de totstandkdming ewier vredMCtmferelttie toxx goedkeuren Naderhand waa hÖ M llt r tot et mzicht gekomen dat heit Daitsc3ie antAvoord eigenlijk WiJaona stap oii laalL wilde maken Wilaon had in ieder geval geloofd dat de Duitofihe eeriiij ten slottf toch nog de rooFwiuutl i zou mededeelen Bamatorff talf vertwm met mlaiAnd ring van het telejfram dat Belgrië niet zou worden geannexeerd voor den 208ten Januari 1917 niete owr öen inboad der Duit i Bchc vTedearoorwaanJeiu Bemstorff verIcUwtlA btfttntallaai 4daëMv i wdai voor zeei gematigd Op een vraag vani Amerikanen waarom zü J t bekend werden gemaakt antwoorde hy dat zy wegens hun matigheid den indnik van Dwaktd Kouden wekken Lanaing antwoonide hem fiiet te begrijpen waarom Duitachland niet evenveel verlon pdo ala de anderen men kon dan door wederatideche toenadering tot een overeenstemming geraken De mededeeling volgde echter eemt tegelijkerty l met de afkondiging ran den onbt ierkten duilcbootoorlog wardoor de mededecling Volgens meening van Bemstoirff waardeloo werd De voorzitter der ondentoeikingscamimisaie Warmuth stelde vast dat m fie nota president Wilson ultdrukkeiyk vwad vertocht zUn bemoeiüigen voort te zetten en medegedeeld werd dat Duitsohland tot staking van den duiikbootoorlog Bereid wat zoodra Wilsons pogingen succes beloofden Merkwaardig waa de uitlating van Bern torff lat Wilaon en Houae meenden dat de Entente Duitsohland tot den onbeperkten duikbootoorlog trachtte te drfaVen om een breuk en een oorlog tuachen Duitachland en Amerika te beweiikstelUgen In antwoord hien weea d ra orteur dr Einzheimer op Wjlson a verklaring in de Rei lévMf moaltUMiaJd li roor ÜuJteebland ontataan iniake de uitieffarinf van da handelasehepen W hebben al maagadaaLd dat de Opperate Raad van DuitMhtaai l heeft geiJiacht dat de verkoop van Dulitaelw handelaiichepen aan Nederland tydena den oorlog ongeldig zou worden verklaard Biykibaar heeft de Opperste Ka l daa hmding dingaangenomen op aandrang van £ ÏDff land dat by den Oppersten Raad an Até tre andf memtnia baeft Ingadiaad Da apartacitni roeren ziek Eaiat mri meldlnr gemaakt vmi eaa eomplo dat aaa ravolutltmnalra bewaging In Oantoir beoogde vervolgens maakte men melding vaaaen poging tot neutraliaatie van EIl a Lothariiwen ntiu biykt dat ook getmcht woNh ZwitaiMbd te bawarken De Vm Zun ier Zelttaw maldt dat aan d DuitaehZwitsenKhe grena koerien nit Duitaehland aancedoodea zyn die brlami W de VaWlêvè ohaftaSk tfken aan ham Zwitaernche geeatverwant n overbraditaa naarin deze opgemtki werden den 17 n November de revolutie te ontketenen die daazelfden dag aeT in DuitaeMaod aoa ulltoakm f Kindaiyk itjn d Roemaitillra nu toctfi ba gonnen B edftpe t te ontruimen Maafkdag hebben zy l en verlaten De braggan tus Bchen Ofen ek Paat worden ttwn bawaidtt door ËngelflcAe en Hongaaraeht troefiaa Met de ontruiming van Peat sou vandaag een begin wontaii gemaakt dat I etwgrad gavaar loopt maar da ile stad nooit zal wolden overgegevan Allerlei geruchten toen te ronde In Peitrograd zou een achriinbewind haeracJu a la het sovjet legjar zou deaertle op groote aciiail pJaati hebben wat noocU maakte waaterIcingen van het Finacèe front ta haJan te alle beriohten waarop gaen ataat ia te nwken en die vennoadelUk worden van neid door deecelfde beriohtffevera die loo rbariff wai n mat madedealin eo ovar de innenung van Petroffrad ea hai nu wiUen doen voorkomen alaof de atad wo al niet aan df bolejewitó bntrukt tkn toch in lader geval op t punt staat yow do aotjato ver if ii te gaan De boisJewJ i uilen haar echter krachtig verdedigen wat voor Joedenitsj die ongetwüfeld had gedaöht lechta een militaire wandeling daarheen beKoeven te maken een teleurstelHn ia Ook ter zee weren de bolajewlki sUh Volgens de Britache a knirajiteit haliben vier bolajewiatiache torpedojaigeiw in den o 4itend van ül deaer een aanval beproeft op de Estiwhe epon en Rngelsche torpado Jagers die m de Ka ria oaai li rï n Twe torpedojagera der bolajawiki zUn tot zioken gebradit Ook oni Riga de Wa3Kl vcnranl Majoor Gbertiardt j door de DuÜach receering aaar het fi lUach gebied ia gezonden om de Duitpche troepen naar het vaderhand terug te leldwi heeft vaa den commandant der Litauache troepen een ultimatutn ontvangen waarin van hem wordt geüiaeht binnen 20 dag an Uttutuaa te ItUITENLANIMICIl MDHrWV Hierop kan hy met ééa oord antwoorden oeT Uam men een bericht uit Berlyn gelooven dan maken d elf e troepen die ETberiianlt a verWk wi toch zeker oo dat zyner troepen veriangFn het onmogam dezen eiach in te willigen In atryd met de beveiwi der Uthausche regeenn r hebben de Lithauschen troeped hun oimiarsch voortgezet tegen de eenige voor den Duitachen terugmaraoh in aanmerking Inmiende spooriünien Radriwiliajki Laugazargen Generaal von Eberhardt zaïr wh derlialvo I genoodzaakt dakkingrstroepen van den spoorweg vooruit te schuiven ma r aond eerst een pari nentslr om met de LMiaoBche troe n te ondenhandalen D UlSiauara hebben desondanka het vuur geo iaad i fa met geachut A n 1 k I tt f Il r V a II f n m x k e 1 s v r Vo gittH df liiwMiiuwlie bln v heeft da zijn UwliinMhw K èmawO m li n J ori a Sfobwi apgNtrn Jiiiand Ikinn dirt de Kaberïiba beeft 8 nu i gii ipMt w jmift belf vttjrkuv B briiik inaknt van aijn portoet an ai R to dringei ap hel aohorMm der nnvMtog V lkw tol dtiav ail en ht Brtrljn fvai x killer Van de blokkade van de Ooatzfa ondervond Duitaehland naar men weet zeer nadeeüge gevolgen De Opperste Raad haeftnu eenige te emeetkoming betoond door tebepalen dat wet de blokkade vaa SorjetRoaland wordt eiwndhaafd maar daï d Duitschfl ku tVBAt en visBcherij moet worden gespaard i njk meogannde ooi vereohrikkelijk oud lEari v M sediETt amé ajaarwien mijn oan blkler Hij vroe mjj Juist taan tenbu lilk f Ik ueiii hem aap Ik trouwde lMto k r Scairlnlt en voor ht4 eeivt E d rt v ij r fl or eon gmvaei van ruat o er mij gelwmon Bet dtiuide zwvt niaar icon kriH g Ik nen f iif44 viau dé inin die mil zei dat zij aterve ta i dat zij wer kf lijJ op ilc iiij liaar mo t komen erb spoedigl won nopr ib haar nog levendf weA c ttc to zlen om van haw Mjpen l pwi to vernemen ieifJ dfti van gfooien faivk ed zou zijn op iMIP venlcr lyvwi Zij zwi efl eeo oogta Wilt tiin oin ii te denken fk kwam aan htar hu i d n da nadat Kij mi had oiii bod Eon dag te laai 11 Irof Kaar reetta sAn in Jesi voortiof van do Htid dto wij aiUen vreezen biuiim ü trnien Zij ImmI uMiweliJSlH oag de Lradit oii iiüj te etmeo daA bet kind dat zii vtm mlj hfil mede encaneD en waarvan zij mij het doodabertdit baitsestuutd JI scMev looff zij be zef ffrioUki Nog in een anc opslcht haaft da Opperate Raad een welwillende houding tagen Ier kldo kind doAr vr enWtjke handen I bit A diitótorn vu den nicAt wa iiin Qpii braoht MJ de iTikMdrt eijde wanoto van Itot baardVutir ent k ItMn ktod gtoo Mein v koial da b r wb tn lipjiw uuiweHjk Itondon tameJen ilat haar naam Mh r wa Zij h W H toen niet begrepen wal hel brtpektmiirt d JoAfaa dte n inao wa de vroiiw nu g Mor g Jrdtjn liiia man lieUl f d t WM ailwi WWBWBgMnM I m het yn p Z P Jn taan J nrljle Op vond gl ni rvuJrt v dal nW iHfioa oUbeel ud landweer k 1 1 T l tijpeo f l M hek epen ta st Ti n ma au heriiMwvde i zich en keerde zijn oo en nanr Marvel me BitTT teedertwM d n hij haar rroe p VOolt vi rradea badL D kMn gratanHMe k W r had Meeken rfag War Trt J HelW welk vu zorsi Kp il daaruit v oo t daaht tdj atltfliaanil tnM t n fiaar iwi 1 en niet dfikoaik aan ésawi man Op dat ao0BnhiWL llbMto u el het hooM op HOOFDWriIlO Ij II Zij waa dcMdatijk UwK Haar oogim cUttea iL Zij Rkur maar merrottwSwr ft t toe en ügit haar TfwiMPt tw l op d bare Fk befe ailM baoid 4 te SIa r lijk tiMaakan u en zlJ vim op bet openfla p iiülk Ken liiiiiiiiiil ii toe kiwm ov het 4aatr van da atator Zij atonMe M mela Je nxt can vlniq bewvgkv v a ate af m keek WrIotfiMlen t é al aan rin en toen wenide zIJ haar aaai nM s n wseluipigo b w tag nur di amur t wis rM USB hul lt fooe In haar beodiiw sulk een sh e 4 ovetfuvm aa baar mnhoop dat h 4 Vi 4inlay btaaah aligdai Hij Itfm naat Misr Inseblla liaar in de anWt mk naMr llj bood ViTdsi itifMs ts n ini IemwI ilek va hMr af ae al süa lart w sort n w hr dl ui dia au lm bedMeUe gttf fnt A haar di er de ours w t v m we Dkar Hl arf Mj op HarvM wl smd Ben Je no leviwlei Dnietv be Jeu Ailndseh op eAn baar g ruibl liml Vi kent e vatdaan tet sJJu I Btjaaf seUs sq koel 71J uerdhbas ta ekl dal I apUt tiy i s ie s ill alj wal veer een ilnh l tnlnwMbeu wa er Ik Je seir lat Ik iiJJ aUetv roUwa V voet Ik lul b r akljd texal iï her kt n4e haar op dien m rt vepvloi tin H litlr ul 1 i i vKMSoliJk r ando vro hlr t vwt n vroeg luj Mevrouw i li tt A hoog p vau haar tüT LS J wo t aaii d d taw e iaitefe n om lo apreton 1 To hm fep t P t T y van bel do W M IJ IW kind iM J P lsjm nntast 1 wee iwarge New sterVBiMtai Ua ea zcAdea co er iitg t n ulftMdciDr op hMffC ffolaat die da g 4la hla daaraan vw4K od ZIJ zei dat iMt haar oumogatljk We emwAm zich 7 elf eo het kind fe outferiioudca vau de ktetne oaaekare immam dfe lH lo laai waÉ piiiii M haar vw jd tot ti d I leaden zoailai tij o alMte tMrtotea was dch vaa iiaar voëMviav to oiMoeadoor baar ia ba rfwlto la eraéf w ric3iulB aobtor to item waar aU vmmA vaa WL l h oSTbtj I l Bsn d lUe aaaart T eehenen soo kwsm fel de herioaerina sn WO