Goudsche Courant, donderdag 23 oktober 1919

mmmmimmmmi mimÊÊÊÊÊÊÊmmmmmÊÊÊamÊÊm De aialaria nag ia XwltaertaiHi Onder de mufgneoorten ttte ia Zwitaar land voorkomen waarvan de culex de meeet algemeene Is kprot ook de malaria mug de anopheles Voor Het biykt dat in Zwitserland het land der gletschurs en watervallen oog vr ve stilstaand water voorkomt een gelieftooidfe verbiyfplaata voor muggen In hoogere bergstreken waar de anopheles niet meer aarden kan vindt maB nog veel andere mteggen Het afnconipi der peet la B reledi In41S Reedi een kwart eeuw h m EnfelechIndfë de peat ffewo d en daar tien müKo slochtolfers gemaakt No doet atofa Ma merkwaardig verschynotri vow dat de tiokte meer en meer afnaemt doordat de ratten Umfftomailiand onvatbaar werdaa en dus niet meer de ziekte kinnen overbrengen op de menschen Zoo ia waarschUniyk ook de peet uit Europa verilwenen Dr Martin directeur van het Uster Instilule voor peWe al in 1897 dat de ratten langzamerhand Immuur zouden worden waardoor aan de heersohapptj der peet bacJIen ew einde maakt lou wonlen De aicdete heendlt nog steri In sommige treken van Chhw en Weet Anau STADSNIEUWS maar die wanen daarvfn niet gediend die regeerden xell Hubert La Boche wss onverbeteriyk In ziin mimiek en pet waardoor hy een in e opzicht altnemende vertolking van zyn poI wist te geven Pmchtig was het boemeltype Rudolf F 1 o r e n t Ia Boche hy speelde en uc thartigen student met het giWtste genoe fen mfiar toonde later allerminst van geest ontbloot te zyn toen hy met nichtje Guusje contracteerde voor een huwe iyk en era handel sonderniBminc zyn geheele optreilcn ook in samenspel met Minny Erfmsnn die de rol van Guusje heel goed vertolkte en met den hofslachter waa wericeiyk kostelijk Hy hoeft dan ook de lacbers op xi n zy weten te krygen Mevr Van Eysde n V ink was da vrouw van den hofslach iür r meest een zw kke figuur mtbeelJen d e zich vry pjIpeloos gevoelde Dairin is xlj uiluemend geslaagd Tot tweemu en t e werd zy met bloemen gehuldigd Een buitengewoon vervelend type was Range de wynhandelaar die door H e n r 1 Morriën als een onuitstaanbare kerel werd gespeeld Folkert Kramer speelde de faekere en deftige afgevaardigde Gimpem met de afip emetenheid die by die rol past Charlotte Kohier was een aardig Elsje dat haar plaatsje prachtig wist te veroveren De opvoering in ha r geheel was dank zy de regie van Hubert la Roche goed verzorgd zy beeft het talryke publiek een heel genoc iyken avond bezorgd Bekl ontkende het haar ten Laste gelegde en beweonle d t luuur nuun idflnoonl had gepleegd Een groot aantal getuigen werd gshoord uit wier verklaringen bleek dat de verstandhouding tusschen de eehtgenooten te wensehen over liet Bekl had verteld van haar man te willen scheiden en voornemens te zyn hem te dooden met welk doel ie een revolver had gekodtt Ben petcntaat Ue heer L M Hennans heeft de volg de vragen tot den Hinlster van Arbeid gericht Is het waar dat op last van den heerVan lor Hegge Spies voorzitter van denRaail van Arbelil te Rotterdam voor duizenden guldens vertimmerd is aan het butsop do Booraiijes aldaar dienende voor dekantoren enz terwyl bwioeld huis maarvoor één jaar gehuurtl is waarna de overeenkomst eindigt Is het waar lat genoemde heer maarin het wilde weg ambtenaren aanstelt terwyl voor hen geen voldoemle arbeid aanwezig is 8 Is het waar dat door hem belegde vergaderingen met enkele besturen van vakvereeniglngi entrïlen worden bygewx ond door zes stenografen door hem aangesteld OOÏTDA 23 October i9l9 De inbrsak De iiü raak waarvan we gisteren melding maakten is naar we nu kunnen mededMlen gepield in het kantoor van notaris Pitlo aan de Westhaven Dinsdagavond ongeveer kwart voor twaalf hoorde de heer Pitlo Ue zich nog niet ter ruste had begeven een bons welk geluid uit zyn kantoor kwam Aangezien hy onraad vermoedde waarschuwde hy vanuit een naburige woning telephonisch de politie die onmiddeliyk een onderzoek ging instellen Het vermoeden van den hoer Plt bleek juist een of meer intorekeiB waren door een bovenraam naar binnen geklomméff tfniaAlen zich langs een touw naar beneden laten giyden Ongelukkig voor den ongewensohten gast knapte hot touw door zoodat de onfortuiniyke inbreker met een plof op den grond terecht kwam AI heel gauw bemerkte hü dat hy zich bierdoor verraden had en als een haas klauterde hy langs het touw d uelfden weg dien hy gekomen was weer terug Inbiwierswerktuigen liet hy op het operatie terrein achter Over daken tuinen en schuttingen repte hy zioh naay de Peperstraat maar In dien pechnacht liep alles hem tegen By het overklimmen v n den schutting die de tuin van de Pepenitraat soheidt bleef hy biykbaar haken aan de prikkeldraad wat hem een lapje uit zïfn broek kostte een klein stukje niet grooter dan een vierkante centimeter maar gxoot genoeg om de politie op t spoor te brengen By haar onderzoek vond ze n 1 dit stakje dat een zeer kostbare aawwy mg bleek Gisteren trokken twee rechercheurs naar Rotterdam waar ze een bezoek brachten aan Van K een ouden bekende van de politie op wien dadelyk het vermoeden gevallen wasL Het bleek dat Van K een pantalon droeg van dezelfde stof als het staaltje dat boven op de schutting in de Peperstraat alhier was gevonden en meïfcvaardigerwys past hot precies in een gaatje dat s mans broek vertoonde De 28 jarige Van K Is aang eJiouden en naar hiej overgebracht Nieuwe Schouwburg Het Hofstad Tooneel directeur Cor van der Lugt Melaert geeft Zondag 26 October des avonds 8 uur in den Nieuwen Schouwburg een opvoering van Femina biyspel in drie bedryven van Mr C P van Rossum en Dr J F Soesman 4 Is het dat hy zyn chef de bu reau op hev vermoeden van het betitten van socialistische neigingen door een rechercheur heeft laten bespiunneeren 1 het waar dat hy voor een vergadering met vakvereenigingsbesturen politie inde zaai heeft aangevraagd Is het waar dot hij skh door een ambtenaar van len trein laat of liet afhalen die hem met zyn militairen titel moet aanspreken Nedcrtandsehe H B B k1io6I Te Den Haag vergaderde de Raad vftll Commisaarfssen van den Ned H B S Boud Aanwezig waren 72 afgevaardigden van 80 vereen gingen De Boad telt eirca 8000 leden Besloten werd een leening van 60 000 aan te gaan tot aankoop van terrein va gebouwen voor de zomerkampen welke te Kpe gehouden worden Voorts werd medegedeeld dat het bextut de noodtge stappen had genomen tot vorming van een studiefonds voor lie H BS ers t Het bestuur werd als volgt samengesteld A M Blok voorzitter den Haag W Pohl vice voonitter Utrecht J Hioolen secretaris Middelburg E Del Casteita Salomon 2e secsetaris Lelden Joh M van Dyk Ie penningmeester Deventer mej S A Appel redacteur Gorlnohem TELEGRAFISCH WEERBËBICHT Hoogste barometerstand 772 4 te Wiaby L4Uigsto barometerstaDd 7B7 6 te Haparanda Verwachting tot den volgen lerf dag Zwakke tot matige zuldeiyke tot loidootrteU ke wind nevelig tot licht of half bewolkt ueinig of geen neerslag waarschiinlyk nachtvorst vooriil la het Oosten aellde temperatuur overdag MARKTBERICHTEN Gouda 23 Octobei 1919 KAAS Aangevoerd 41 partyen Pryzen Ie kw ƒ 75 0 76 50 2e kw ƒ 72 74 Zwaardere Ryksmerk ƒ 76 50 77 60 Handel mati r BOTER Weinig aanvoer Weiboter ƒ JI 70 ƒ 1 80 Handel vlug VEEMARKT Melkvee redeiyken aanvoer ƒ 400 ƒ 600 Handel vry goed Vette varkens redeiyken aanvoer ƒ 0 85 ƒ 0 9O per K G Handel matig Magere varkens redi Iyken aanvoer ƒ 0 80 ƒ 0 90 per K G Handel matig Magere bigben goede aanvoer JF 2 50 ƒ 3 50 per week Handel matig Vette sohaipen groote invoer ƒ 60 ƒ 80 Handel stug Lammeren groote aanvoer ƒ 42 ƒ 48 Handel stug Nuchtere kalveren weinig aanvoer ƒ 2 ƒ 38 Handel ma tig EIïJREN Weini r aanvoer ƒ 20 ƒ 22 per 100 stuks Handel vlug GRANEN Voor dé meeste artikelen konden weder hooger prijzen worden bedongen Tarwe ƒ 81 ƒ 82 50 Rogge ƒ 30 ƒ 81 60 Gerst ƒ 26 ƒ 26 idtm chev ƒ 26 0 ƒ 27 60 Haver ƒ 24 ƒ 26 5t Erwten ƒ 27 50 ƒ 29 Bruine boonen ƒ j ƒ 36 alles per 100 K G BUROKRI IjKE STANÜ tJOUDA UEBf KKN 21 Oet lohMuiïM JaoO HM i I Sdali iiilKij i n 1 r van rt r Zftjiij tiliar n CIunteltA iK v A But r lil A SrMfdon laMina d v 1 M Hmllf en f BkwMiaeir HiAwM n Bi rtaB z V H J STi t en A M t Sebouteii iKTROrWD 21 Oct M Sttorlr en R K Vwn j ot e j Biaokw enM r ÜrltHi ¥ van K wljk en A Boot 1 vivn Vlirt en A vundwLek K lAiigumarr ea A U laiciiMrt W v n Dam ei ft H ScwiBni OPDttCWATBR aKHOftEN Uëar4ca Jotuuwa Ailrbma d f Vwhagwi uil H ni d ff Aa toniiw f V N de Rou 1 i 1 doBmte BODBORAVEN De liper Rfpkland Im ïMnagdi voor liot eini k Xa irji n voca lUutjbWMVa Irij het Itin tl TilniidfW ih Btl uup ii Ne l 1 ndSi Weteiiieii ip mke Bêriehten Een nieuw veU rV Uin mhaM wij op bel giroot Ir iM i taik j vBn JmH oluuWfVW ifai uit Arih rJkft ivFkomati i mi w ii a fe vnicn len der iunt KMnn wMKr ve il ovt xwkoiiiMt vrtooll ï mof druiveii vohtt r i itc vrlkwii oiint vim door hiii wier l irdf htmJ dl wu druk vaiL I8 ü iHiiul kan uillKUden Vaulnar dv xruolj iiK 4lijk oll de seliatftl tr v Ti Sjzit Qi zondliT iti m ii m vtaiiii tl VOOi V l UWC tllH g iui wer vTTfiiSTT H t w tirtooii l w overwmk TuiW i Iwm jwitnrct en h z ya gteohiikt vïkw de Ia t l li n i v iru ztH p ErhW b w ooi iiin fhi voiilïitjuii 41 zmvi r van unvnk iii Br nw Honinra xUa giroot4 i oiwh n otimi K fMimii iMKhM hlor tuni I xpl ib in n vaK ADVRRTENTWN laplaa via ksartta Verloofd BEP HORNEMJlN en HARTINy VAN BOVENE VAN lENT Öouda 93 Oot löl 7 Keizemraat 4688 18 t QOUD RAK Dr H A Heyer te Vlaardiftgen heeft voor het beroep by de Ned Herv Kerk alhier bedankt KERKNIEUWS Cgrsna Xh Burger Ü8 Uiirgor iiHmm Oil In h b iiuj rnmiers de woreïdga oiMi m telen 0 i oi i en aruml t woivldwezeii m 6iiö we itri t voorzoovi r wij met zoniler il iwr M ziju i Vtimrin al d weretó t i0 iacr oe oo ly t vi a BwL aaur d wereidifj ja 11 vnigmi iiaer onMell Mfcaoliim iiuleii miM IOö lu i ljela i g njK genoofe ool miiu n i r ziüiiZi li to vrai en Dozo lAirrti ÏH Liedioeld tt tuej aniti VMir IhDt Kl iii N l e gerttnWo prij zi ck aiiv Antie lil lUt tiledO b i i ziohzcit luetTioJ doch JiegrijpclijKorwijzo voor lii piuiltti fhttiniei oiuHtdiuli iit Juu te bjog f Juisto uil l u in d zj i mlton iM liel Ik onlang ultoord dat mMjki H toideri de o u u vau i vorig jiiar liiulAfl will i loi n dMU ila de prijs Iieeit woepüouüen Damom iW Ut er d M nadrulc op dat ilui oun 118 voor iKOBK die i i u n KwiJi otgaiKelijk iil zijn lle jm j yj lEUl lil ei gwjit zld ajo wie Uivu wil jiiitianuwi Ml OU omvanj tbu Laat iliumjriu iodiirj noor iiie du ij wtTkelijk oen liozwaar 1m zwli wenden li liMïU climiolijk of rtiondohng m t n prijfl bt ienL Uaariic wil ik lioui een kaart vctrstueiuiert OUDEWVrER Woensdagmorgen kWn het paard van D van de richting IJsSllveere de stad in hollen met het gevolg dat het by den heer D v der Veen door een raam in de huiskamer te recht kwam Mevr i d V die zich in de kamer bevond kwam met den schrik vry Belangryké materieele schade werd aangericht 1 11 ue Hujiaai m v tirn da o jy p vonden dk ku De Heer eo Mevrotïw L VELLE MANBOOT geven hiermede kennis VBH de geboorte van hiiUDea ZOON Abraham Alexander 9 iTDA 22 October 1919 Boelolfad l77 i j j WOERDEN Ter jaarmarkt waren giatMsn aangevoerd 15B7 runderm De prüaen bedroof n voor me en kalfkooien ƒ 300 ƒ 700 pinken ƒ 200 ƒ 300 raaraen ƒ 260 ƒ 400 nwlcalverra ƒ 130 ƒ 180 vette koeien f ƒ 704 Han i l ving ï De Invloed van tahaki bacteriën iiMiwri l ilaflA i ivii iW m huHcn jongn kas pl ftitj dU vee 1 U lijtïan Mrfiwi veci bitidluis io tilMkiwook ÏÜMUkwr r rven Anf oitSewe ditA gtMbm poeil i Rij inuiwi a irig proelnejiiingw U tvk Hihier ddt lnJiak tij oIi hadeliiki werwt op de kViHkraOht dk r ptanh a ja MU ook 4 en oiifftMiHtfgiuu ipvkjcd ittselt op i m giwl ait hridikre p aitti Eea snerk dOoden ie nerkkig kïOT tirftskftrooii oml irv Klt i ech l r vi rsolüIk diU laM terfesoorten R li h tiliidtfeek n ven ih tibaitórook emi dooii ido wwrkiftfij iUto lebc nog door gti iiL e k i ii g 4 rd MiM0w4i id Kimhkii WfirdeU lp planten en tUHÜk rlku TOONEEL Margarlaekaart BURGEMEESTER en WETHOUDERS ven GOUDA brengen ter kennis van belanghebbenden dat bon no 9 van de NormaalmargarlBe kaart geldig U voor den aankoop van Normaal margarine gedurende M October tot en met 2 November d t de wfnkellewv die deze boter verkoopen bon no S moeten inleveren op het Waaggebouw den li7 October vÓÓr 4 uur n m De Hotalachter I I Blüspet in 3 bedryven van Oscar Wallher en Leo Stein Door ongeateldheid van Jules Ver traet4 lieeft het Sotterdamscrh Tooneelgezekdiap gisteren inplaats van Albert van Maaldvjk s tooneelBpel dat eerst was aan oniügd een opvoering gogeveii van hat bekende WÖ el van Oscar Walther en Leo Stein De Hofelachter Niettegenstaande dit blijspel reeds een mensdienleeftüd heeft bereikt is het dezen zomer opnieuw geworden een successtuk voor Hubert La Roche en zyn zoon Florent lüe daarmede ee t bij Royaarrf s Gezeischap en thans by ie Kot terdaowneya tirionifen oogsten De Hofslachter is een ka etuk by uitnemendheid het weet het publie te trekken door de levendige actie doiw A groote versoljaideniheid van tooneelen en door het alledaagache van het gegeven Uet is 4ichte kost heel gewakkeiyk wteerbanr en het PuWJek amuseert wcfc er mee t Ze kregen etkAr dat is de k rte InhouC Maar f r noeet heel wat gebeuren eer het zoover De hofslachler frits Bommel heeft 1 wat booze bufen gehad dofc zjn op I Vfceid en grofheid van ijptreden raagde hy er in na noeg ieder van zich W vervreemden alleen zijn vfouw bleef ondanks het verdriet dat l y haar berouende taen hy yn zoon het huis uit omdal hy inplasts van slarer wonlen snweeren wlUe getnmw Hens natuurlyk tenslotte terecht gekomen zoonlief is door 21 vader teruggehaald en het nichtje W je waamede zoon Willem niet trouJ 7 eni le vrouw van zyn vriend J Ï boemel student werd hofsl ter con wgnop Het zyn v ral de beide I i Roche s tak op den toorjrrond treden bert de hofslachter was een weige r vï rÜ Li hofsladiter was m Vrt vetxiiende Hy regeerde lan ook 11 l t ook TOi e J k rtS d ntoeUiJk te OpBDliare Verkooplg to oouriOL op MAANDAO 27 OCTOBER t ll aTond 7 nurinliBtnafé rostauraut v n den heer BACKKKS aaa de WadstrMt ten oventaan van dan taHuMtnolit gavaatigdaa f Metaris J K nian Van No 1 Ein groot WoorilÉis mei erf en Mn aan da Tolstraat No 71 ts Oooda kadaiter HoÜa O No 12Ö0 groot 2 ren 7 centiaren Te aanvaarden 1 Oeoember 1919 au No a Een perceel Bouwgrond in Vierda Kade te OoniK kadaater MKStie A No 4698 groot 1 are 52 oentiaren Tentond t aaavaardan Te be ichti a de Intite 2 werkdagen vMr de veiling en op dien dag van 9 tot uren Nadere inliohtia geeft Notaria Koeman voornoemd 4495 43 Hoeveel plaatensoertcn ii n er op aanlsT Volgens nieuwe onderzoekingen van een Franschen botanicus kan Met aantal werkelyk bestaande planten berekend wonlen op ongeveer 260 WM dus ruim 6 maal meer dan thans bekend is Hierby dient echter niet over het hijofd gezien te wordea dat de vele bacteriën waarvan tegenwoordig dikwyis nieuwe soorten als dragers van bepaalcje ziekten van menschen en dieren en zelfs van hoogere planten ontdekt worden tot de iJfcldestoelen behooren In elk geval lou volgens d ke berekening het totale eyfer van de op aarde anwezlse Dlaoten rond 400 000 bedragen Het gebnib van kanatmatige koade Op t gebied van kunstmatige koude zyn in de laatste jaren groote vorderingen gemaakt Wy stippen slechts aan het gebruik er van by het conserveeren van lAvenamlddelen het bewaren van bont het fabriceer ren v ywstaven voor gebruik in koelkelders Ook In steenkolenmijnen wordt kunstmatige koude gebruikt om de mynipuiffeo stevigheid te geven Behalve door mynhout dennenboomen worden tie gangen en schachten tegen ofbnddtelen en instorten gevrijwaard door kunstmatige bevrieziag der wanden Om een temperatuiir belangi k lager dan het vriespunt t verkrHge wordViJver t algemeen verdaibping van vloeistoffen toegepast u a aim ünlak eji koolzuur DotHverdamping van aÏM niak en koolzuur wordt aan de omgeving veel warmte onttrokkea ds naa U omgeving koelt hierdour af en de ontstane koude wordt gebruikt voor bevriezing Dit begin yèll I kFOKI VeetliaL Mr P M Arts Besdiermheer Op dt Zaterdag j l pijiowieii Ied ova m tim w Mr 1 U Aife b tuur li4 sa ii teit Ned VoetüaJIoond vorkoBtai tot wchiwiiiheer van de iUlHir otie import rtwidging N ü A l LAATSTE BfiRlCUT Hoziening van het Vr desvenlrftg7 HEKLIJN 23 O tober H UcrHnerT ij hlatt meldt uit Woenemv dat een nl iite 4lplony t op n doorreïfl vorKlaani tic t ds ii henlpnins Van M vrpJwiverdT niet tang o zich zal laten iracr t i i en met lit hoo9 r dan Se viyt Lo vrodvMoxp erp nti zei 4 herzieotaH neepoe iiea n de mapW der grfteurtetrt fjen Het aantrddceltike Koerland THORN 1 OotdbPr H n hmr an TbokD doolt mee M fa den pMÈt OotSt lOo min vHtk hrt nm Rl fRANKBUK Do moderne Blauwbaard titiiiixi g rauaai lüJd lubbeo wij okto gehoord van ika inoüerocn Blauwbaard Uindru Hij bevlndl ziob oog altijd ui M tttpnU on htiofl Din 3Ae opnietiw eea verhoor ondorgwin Da tegwi ban verKBinelde boöoJuiMigiHeeo wOi kn hoi IftBgw ho9 ovcc8t ip Mi 1i r HIj mooat rerWaKft hoe hij UL tnet fiaHi kwanv vMa te ffR 20 000 door Mino Quiikiiiin eazijmv rta toflon tn dft Traitaohe Uauk gnieponettrd BfUliouilk nogi oteiails zijn ti t eem vol ouk ulW a t € ontK nfH n i i diaRkaivtt Em ajjn er ki mlaafld om uil de tft Gatitbftir fl gtivondnn rop n rftelijki ö orblijf plon 4 vrouwen i eletteu te reooiipkiMvreti ENGELAND U o t I o t o m e n 1 dor E ö It i m o a i i Duadfiii iff lilt do goll vau Cumbir lr i d llAlfiii iBiidj aftii Ëilcoiiian ttit NoorHohfc A MPrtmriiw dat v dvi i ide tiaiqk insu iom had tiozoch De f Dnto rï bleken ar sl h aaii toe tt zijn du r ilt Mt TOuaéiitf e rNt bet wt wft aohip wo dat heu fledrrii hiit iittlu crt vau Am oorlog bad bwoobi D FakiirAH ha Mcntuia fcHvhwht rooftiii Hpiiioji Ijt Ihj onnaaivclion au oudn bUkjipH tot TOf lf HII zm4iii iid it m waltuaapn to doodOfi I M rci riuH was in Au ii ituB uit fWornwMiy vftrtrnkW H en bail dlri weken tluorgt iruohü tii wrM UVuKkt hand stitdtiionfr vun M PoüT gnbie KlewUwoa proviand en wnmuiiitio wyfdeu gekoobt BSLGIë Het prooos togttu La BelgiqueHo B iigi niVwl or iu luet ppooe p tempen de lae wwkers van L fJel que dat vel dagen lnopit gtwTuurtk i üiam t einde uu iiw iiduardl iluyMttoiuii die voor dfü Slaat ai civWo aiij optrwilt lioeft zijn uftvo4 ri g p l 4Booi ullgiH praiko i waarIn liij oliftiiovtviffltKtiliingipii iK fiSratflntgiMHoht var df sttJucH teilr rH dvr lïtJgiqae die het UJdwi du r lïelgï in Iwb Ji ïi vx rletigd en den i xat nMveA Ijivokktnd lie bniv Ur HityAiiiMui drong cv bij do rc efirhig op aan rrahivaairdiig t t zijn en te OOSl NRUK 0 volg van don kol i y nood i kcleiMiood in Oo teJlrijto lB2ooijroot clai dfl ffeenfl Se mstiokii vanai l Novwiiber voor Jl niaandoii gn odotf n moeten vord i RUSLAND = O r o o t V o It t N l o o 1 a a R p I rlnii IpoL Volgeofl iKtrichlien nlt R o Bt iiti Jet l fv v i d ffrootvoTttt NieoluB 4 iii h aH yaodort Kebniari van dit ja r op PrttikiiK nioi zijt vTObiw glrootvon Kiii Anafita nbaar vader den kojfclnig vaiin Mwitem RtPo l o groolvorMl ddct ort aan lin yrou w do iiiu inoiren die volgfpfl zijn wMirton fttirst mk Zijn doo l zulh H wordltHi oiteni air gffumaki Dii ltni r ÜfliIoniKt opi nrHnklixy fk aftigtnuMi 000 p i nen iM dnartM n zlin vertrokken naiat de Frannnhen d ZwnrU Zi i Rusït tmWK ii verlaten binnenlan Mr van Gmenenilael uitxentooten We lezen In J Ren Bode Een buiten WoYbe algemeene ergadeV rinfe der Eerste Roomscn Katholleke l e i vensverzekeringMaatschappU te Nijmctfen is uitgeschreven tegen 4 Novem er Als punt van behandeling gel ic een voi ntel om aan mr dr Henri van Groenen 1 elontslag te verle nen als commiHsaris derMaatschappü j Ue De Bredascnie Crt bevat oen artikel uit Weert waarin verteld wordt van de fer qHtwaardiging der kiezers die van Groenendael b j de jongste verkiezingen als no 3 op de Limburgsche l st brachten Die kiezers zullen van r dringend vei zricken te bedanken als ht bl ft weigeren zich te rechtvaardigen y Kn zou h odkJiieraBn geen gevolg geven dan sjjn de kini rs vast besloten zich in pleno en In massa met een reuzenpètitie te wenden tol Regeering en Kamer met verzoek den heer v Gr van t lidmaatschap vervallen te doen verklaren Niet onnriogelijk is het dat zich hierbij ook de niVtroomsche kiezers zullen aansluiten en het een reuzenrequest zal worden van 70 2k 80 000 menschen Zulk een actie zou iKegeeHng én Kamer te denken geven en zoodoende is de mogelükheid geenszins uitgriÉloten dat het voorstel tot Kameront binwg tUdens de v Groenendael debatten door tén dpr Kamerleden gedaan in vervulling gaan zou De vermogeooaanwas belastJng Di Mdddenstandsraad heeft Sich met betrekking tot het wetaontwerp betreffende en betasUng op den vemaogenMUUvwae met het volgende request tot de mimister van landbouw gewend De Hiddfnstandsraad heeft 4e flerr toft kennis yan Uwe Excellentie te brengen d t hij n zjjn vetpgadering van 16 October 1919 èen beepreking heeft geïiouden swer het wetsontweit betreffende le belastiing op den vermogensaanwas De Middenstands llfiwd heeft tesren bedoeld wetsontwerp zeer enutige beztwaren en kan xicSi te dien aanalen geheel vereenjgen me t d reeds door den Nijveriteidsmad tegen het oartwerp kenbaar gemaakte bezwaren Op den voorgTon4 W6rd by de beaprekinmen niet ovei tulgd was van d noodz elyicbeid van een vermogen elfins in welken vonn dut bok welke iledhts tra dori heeft om de crisU leeningtn sneller te fcunnen aflossen De Uiddiutandsraad ia yan maening da in den dlenct dier leenbicei doo h4 mijn van 40 jaar 09 zeer beihoorleijke wiji i Tooraien en er geen a nleidang bestaat dien termyn op 24 Jaar terug te brenyen Tn dit verband werd er nog op gewezen dat Engeland w ka voortvareodbfiid bij het aflMaen van aebulden algemeen erkend wordt kn afloMJagstMtnUn der cxiais en oorlc lalaaten op niet minder dan 72 iaax heeft ffeoteld Hoobt Intuaachen de nóodzaikriUkheid kunnen worden aangetoond den termijn van beëiiidigittg de criaielasten ten onzent vloeker te stellen an aanvankel t in het voornent heeft gelegen zoo meent de Midden tandsraa l dat ook in dit geval een belasting op den vemiogPi iaaiwaa gedurende een deel der oorlogsjaren ale 18 voorgenomen teneenenmale verwer peiyk i doch alsdan nadfer overwogen behoort te worden of en op welke w ze een kapitaaliAeffinff in eena zou kunnen plaata hebben De BelgÏMhe koIm ultvoer ntopgezet Naar de Tel verneemt heeft de Belgische rageering met het oog op de steenkolenschaarachte in het land begloten den uitvoer van steenkolen geheel stop te zetten Slechta die uitvoeren worden nog toegelaten waaraSin moet worden voldaan krachtens v66r den len October gesloteii overeenkomsten en die welke geschieden in mil voor andere Htcenkoolsoorten waaraan België behoefte heeft zooala bijv met Frankr k iti overeengekomen ten aanzien van de vette Kuhrkolen Daar met Nederland nog geefl overeenkomst ia bereikt zal de kwestie van den mnandelykachen uitvoer van 50 000 ton Belgische steenkolen naar Nederland dan ook geheel komen te vervallen De staat van beleg opgeheven De St Ct van heden vermeldt het Kon besluit van 14 dezer waarbij met ingang van dezen datum de staat van oorlog in de verschillende gedeelten van het grondgebied des Rvjks in dien staat verklaard bij de besluiten van 5 en 10 Augustus 1914 en van 11 Februari 1916 wordt opgeheven De verjaardag der ex kelzerln Gisteren werd ter gelegcnheiil van den verjaanlag van de ex keizerin een wagen vol met bloemeVi naar het kasteel te Amcrongen gebracht Geschenk van Amsterdam aan Rotterdam De Gemeenteraad nam gisteren een voorstel van B en W aan om het gemeentebestuur van Rotterdam een kunstwerk aan te bieden voor het nieuwe Raadhuis Het kunstwerk zal bestaan uit een staande klok voor de vestibule Overleg tusschen burgerlijke en militaire autoriteiten De Minister van Buitentandsche Zaken bail aan de gemeentebesturen berichi dat ter verkrijging van meer eenheid m dfe leiding ter betöigeling van eventueels revolutionnaire woelingen het wenschetijw is gebleken dat de betrokken burgerlijloe en militaire autoriteiten resaorteerende ionderscheidenlyk onder de departement van Binnenland sche Zaken Justitie enf Oorlog meer voeling met elkander houdeia dan tot nu toe het geval blykt te zyn geweest In verband hiermede heeft de waarnemend Opperbevelhebber voor I and en Zeemacht aan de militaire autoriteiten die zijn aangewezen voor de uitoefening van het militair gezag in de verschillenite deelen des lands bij eventueele uitgebi oken onlusten instructies gegeven tot het houden van bovenbedoeld overleg De burgerwacht commandanten moeten zich daartoe met die militaire autoriteiten in verbinding stellen Leveringacontracten suiker de Ned Vereeniging van Suikeren chocoladefabrikanten is volgens per telegram krachtig gei rote rd by den minister van Landbipiuw NiJVerheid en Handel tegen de poigingen o m Van de Centrale Suiker Miatschappy om de gesloten leveringscontracten voor auike nieuwen oogst te halvceren onder voorwendsel dat de minister hij niet voldoei aan dezen eiseh den geheelen oogst in beslag zal nemen Strafgevangenis en Huls van Bewaring Naar de St Crt meldt js bü kon be pluit benoemd tot directeur van de strafgevangenis te Amsterdam met ingang van 1 November 1919 J J de Rooy thans directeur van het buis van bewaring aldaar Tot directeur van het huis van bewarinu te Amsterdam met ingang van 16 Novejwber 1919 J M A de Vries thans adjunc directeur len rang hU de strafgevangenis te Rotterdam Vierde Nederl Jaarbears De in het voorjaar 1920 te Utrecht te liouden vierde NedeVlandsche Jaarbeurs belooft wat de deelneming betreft wederom en succes te worden If aantal verhuurd monaterfc imers heeft thans reeds de 1000 Oyerschreden De terreinen Vredenburg groep machinerieën en motaalwericen Mallejiaan Noord voodingsen genWon iddelen en chesnieohe productwi en MaJiobaan Zuid textielen confectie zyn reeds geheel bezet Laatatigenttemde groep eft lich usdayig uitgebreid dat wederoilFeèn gedeelte op MaJiebaan Noord zal worden ondergebracht Dittnn zullen in grootere mate dan ter vorige beurzen collectieve Inoendingen aan de beurs deeliumen Met het oog op den bouw van het Eerste Vaste Jaarbeursgeböuw dat in 1921 in gebruik zal genarpwi worden n in vetbanl met de eeer hoog ko ten waarmede de DHtbreHÜiv van h provisoindi material geaard gaai xal het a4atal deafacfner ditmaal beperkt moeten woi en tot de vv de vorige beurs beschikbare gf nnren TiadnL bdangcn in nsU d Op d Btatntett van de Veroaoiffing voor Nerieri nkrïte belangen in RusIvmI i de Konifikttjke goedkeuring Tm leead De vereenigin stelt zi ii ten doel ia commerdeele belangen vaïi Nedwlandete in Rusland die zich als lid hebben laten insohryven to behartigen nïêt uitsluiting van belangen van fondsantwntters Zy heeft aansluiting gexochl en verkregen met organisatie welke in aadeve newtrate landen met een gelijk doel zü opgïsïicht en zal zoovpfl mogeHjk met de e samehwerkea Het HPCPetariaat van le Vereenigii ia geveetigd aan de Nieuwe Doelenstraat nö 8 te Amst a dam GehelMzinnlg machine vervoer De Tel verneemt uit handelskringen dat in de laatste maanden ons tand overstroonid wordt dooi Duitfiche machineü als draaibanken boormachines en schaafr iachincfï welke machines voor een groot deel gebruikt z Jn en waarschijnlijk atkomstig zijn uit België en Noord Krankryk v aar vrijwel alles door de Duitschers gestolen is en naar hun land vervoerd Volgens ingewonnen informaties zyn deze werktuigen in üuitschland van hand tot hand goKaun Zo worden nu naar Nederland gecxportuer en met duizenden stuks opgeslagen zelfs op open terreinen waar de werktuigen met wat afbraak en nsphaltpapier tegen ic inwerking van het weer zoo goed rnogciijk worden bescherrml Behalve de talrijke puitscheis die hier te land hun tenten hebben opgeslagen en deze machines aan den man trachten U brongen zijn er zelfs Nederlandscho firma s die vroeger te goeder naam en faam bekend stonden die zich niet ontzien in dergelijke werktuigen te handelen en daardoor feitelijk in vele gevallen als helers optreden Zelfs menschen die vroeger nooit aan machines dachten en geen draaibank v tn een boormffchine kunnen onderscheiden hebben op speculatie dergelijke werktuigen gekoch Door dezen handel Wordt een inorme schadtó toegebracht aan de rebele handelaar 4 die dergelyke praktyken niet wcn schen te savoueeren Art 25 V h ontwerp Lager Onderwijswet Men bericht aan de N R Crt Br heeft zich gevormd een comité van acfr p te en art 26 van het ontwerp ljager Onderwijswet welk artikel in zijn eerste alinea W oude voorschrLft van de bij voorkeur beTwembaarheid van onderwyzeressen in de laagste van oralerwijzei in de hoogate klasaon bestendigt terwijl tie tweede alinea het onderwys in de twee aan scholen met slechts twee Iceiikraohten zelfs in de drie eerste leerjaren wil zien opgedragen niet aan volledig bevoegde leerkrachten maar aan hul p onidrw Ijzeressen Het comité bestaat uit di lanvs Nine Minnenia voor de Algemeene N lerlandisch Vrouwen organisatie presidente E Weeveringk voor de Vrije V rouwenvereeniging penningmeesteres dr M J Baale voor den ïieiierlandsohen Bond voor Vrouwenkiesrecht M B Boiasevain Pijnappel voor de Vereeniging ter verbetering van den maatscha ppelyijken en den rechtstoestand der vrouw in Nederland Dolman voor de Fdministisciie PArtij C S Groat i voor de Verfeeniging iee behartiging der belan ren der Vrouw C H de Jong voor Kiugater Angenlta Klooster Anna Polak voor Nationale Vereeniging iVoor Vrouw enariieid secretaresse v Spejrkstraat 30 sGraven hage be Duurtf De te Ixjcbem opgerichte ConsumentenVereeniging heeft met den Middenstandbond een plan van samenweiking opgemaakt De schoenmakers hebben aan het bestuur der Consumenten Vereeniging aanbiedingen gedaan tot het verrichten van Bchoeni eparaties tot aanzienlyk lageren prijs dan de thaj evraagde By deze Conaumenien Veredtigfihg is aangesloten een zevende deel J n de gemeente I ochem d ï het fei de gedeelte van het stadje T ochem e Roermond werd eenige jaren geleden op initiatief van eenige ryksambtenaren een coöperatieve winkelen verNruiksvereeniging opgericht waarvan het ledental en ook lie omzet jaar op jaar sterk toenam Ging tot nu toe het bestuur de pryzen van de gebruiksartikelen bepalen naar die der andere winkejiers met het gevolg dat er b v t vorige jaar aan deze leden eeix dividend Van 7 V kon worden uitgekeerd terwyl bovendiim een ruim bedrag kon Worden gereserveerd thans is besloten de pryzen van idieartikelen waaromtrent van hoogerhand geen bepalingen zyn gemaakt zó6 te stellen dat de winstmarge zoo klein mogelyk worrit ft Gevolg van deze politiek zal natuurlyk zyn dat he uit te keeren dividend over het loopende jaar belangryk lager zal worden maar t gevolg is ook dat van vele artikelen de winkelpryzen thans 10 tot 20 lager gesteld lÖn Zoo staan om een voortweld te Qoemen enkele soorten margarine die vroeger verkocht werden voor ƒ 0 85 per pond nu op ƒ 0 70 geprysd t Gevolg van dq doo het bestuur gevolgde politiek is geweest datde voor eigen rekening handelende winkeliers aangeslotenin een middenstands vereeniging zéér booste hoop zijfl geloopen en zich vooral gingenkeeren tegen den toon waarin t bestuurder coÖp Aflereenlging zich over de handelingen ler middenstanders in t algemeenuitliet In een tegen circulaire zoowel alsOP een vergadering werd hevig geprotesteerd tegen de arijze warop tie coöperatieveVereeniging de handeldryvenda middenstanders meenden te mogen afmaken maar ditsUes heefj niet kunnen beletten dat hetaantal leden van de c oöpei atie de laatstedagten met tientallen toenam zoodat nuongeveer het zesde deel van tt aantal in degemeente wonende gezinshoWden daarby isAangestoten V Een wetsontwerp tegfn de duurte In een Dinsdagavond te VUssingen gehouden openbare vergadering van nliddenatander deelde de heer D C Nieuwena ryksmiddcnstands viseur pit Tilburg mede dat binnenkort de indiening van een Wetsontwerp ter beslryding der duurte kan worden tegemoet gezien TWEEDE KAMER Zitting van 22 October Vervolg Staatstoezicht Volksgezondheid De Minister van Arbeid de heer Aaïbcrae noemde de wijse waarop dit wetsontwerp door de Kamer Is ontvangen een gxootü ven awing Spr verheug le zich dat hetyeen voorgesteld ie bijna al oheele m temming heeft gdoregen Eemige grief is dat deze herziening niet radicaal is daartegenover geeft de minister nog eens een uiteenzetting van de Toonfe telde regeling welke toch radicaal iiete anders is dan de bestaande toestand Een nieuiw departement is niet nood Een wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet gaat m zeer korten tijd naar den Baad van Staite In voorbereiding is een organisatie van gezondiheidsdiensten Met onderwijs wordt overleg gepleegd om de kinderhygiëne by volkÈ ezoniiheid te brengen Op de begrooting zyn verschillende posten voor bestrijding van tuberculose va n geslachtsziekten van drankmisbruik Opgericht is de Ryksserummrichting Ookvindt men op de begrooting de vooi4 ereiding van opleiding van verplegend personeel in de ziekenhuizen Voor de volkshuisvesting wordt hard gewerkt reorganisatie zou stagnatie brengen In 1919 is tot October alleen aan voorschotten voor woningbouw ƒ 66 460 000 uitfegeven Er komen afzonderlyke woninprinspecteurs een woningdictator gi yk de Woningraad verlangt wil spr niet Na eenige discusie werd het wetsontwei p z h st aangenomen Verschillende kleinere wetsontwerpen werden naama z h st aangenomen In behandeling kwam daarna het wetsontwerp Verbouwing Tweede Kamergeho iw De heer Dre Hselhuys v l drong op spoed aan en dilhde een motie n waarIn wordt aangedrongen op verbetering der huisvesting van de Tweede Kamer en dat deze bereikt moet wordeai door tijdelijke huisvesting elders van den Raad vtin State be heer Rutgers a r meende dat noodzakelijk soberiieid il et leven betracht moet worden ook voor B Kaïmer De Minister v a Waterstaat de heer KÖnig zegde toe met den meewten spoed een huurhui t voor den Raad van State te zullen zoeken De heer DreBselhiuys v l trok daarop z ijn apotie in Het w o werd z h st aangenomen Na eeniige discusie werd aangenomen het w o tot aankoop van gl nden van het Noordzeekanaal Intrekking Oorlogswinatbclesting Aan de orde kwam daarna Iwt w o intrekking oorlogswinslibeliwting De heer van Raves te yn c p bestreed het ontwerp omdat naar zöa moer ning nog oorlogswinst gemaakt wordt De heer Marchant vjd VCTklaardffzich eveneens tegen opheffing A De heer Treub e i meende dat nu de oorlog uit is ook de oorlogawmaftbelasting moet vendwynen De vergadering wenl daarop verdaagd tot heden 1 uur GEMENGDE BERICHTEN Een m kwaardlg gevaL B en W van Haarlem kochten 18 Juni j l ihet perceel Velserstraat 68 voor een schoolhoofd den heer H om dit perceel met ingang van 1 Octotoer i l te betrekken Daar bedoelde woning reeds in Juli koig worden betrokken werd deze tyidelijk in gebruik afgestaah aan den heer de J een onderwijzer Inmiddels wend voor laatstgeiioenule en woning gekochit in de Grebberstraat ook te betreikken met 1 Oct j l Laatst renoemde woning acJit le heeir De Jongh niet geschikt voor zyn gezin waarom hy weigert perceel Velserstraat 68 te Verlaten Daar de heer H het noodig heeft stellen B enW thans aan den raad voor tt geai den heer De Jongh een rechtsj orderinl tot ontruiming van genoemd perceel in te stellen GevssrlUke Steenkolen Te Wykeroog is ten huiae vag den heer De J de kach i uit elkaar gesprongen waarschijnlijk t JTgevolge van een of ander onitploffinigBmi Mel onder de steenkolenGelukkig zyn de stukken omihoog en niet tywaarts gesprongen zoodat niemand gedeerd werd Een begin van brand kon door bewoners geblusoht worden Communistische stichtingen De wereld heeft reeds ettelyke koloniërif van conununistischen aard ziei ontstaan en verdwijnen Denken we slechts aan die van den Amerikaanschai schrijver Upton Sinclair te Englewood en van onzen landgenoot Frederik van Eeaen in Bussum ftians eohter doet zich het ongevk one geva voor dat een socialistische vestiging van landbouwers welke reod sedert 70 jaren bestaat te Stelton in den NoordAmeri ka nschen staat New jersey zich in een voortdurenden itléei rcmg vcrdie igen Een oorreatpondent van de N R Crt te New Yorit geeft de volgende byzonderfieden De Stelton kolonie weet op speciale wijse tegemoet te komen aan de b proevingöi veroorzaakt door de levensduurte De kolonisten voomaraelyk afk owtig uit d Jwache bevolking van Oosteiyk New lfork hebben ipet goed eucc woadngen gebouwd groentevelden ontgonnen effli coöperatieven ifrinkel gestwdit en eenige o p coöperatieven gi ondelag ingerichte nveIi oerdertjep hotels en schoolgebouwen dpan verrQxen De oudste vestiging der kolffitn is de Fell ws iipFarm g nM chBpp tyke boeivlery well 16S res groot is Zij werd gesticht dooi een Presbytart ansch predikant welke fabrielk3ait eiders handwerkslieden en winkelnrericoopen vereenigde Dezen verbonden zich tnulerling tot geleidsiyke afdoening der niet in ééns i etaalbare aankoop m Alle openbare werken als stratenaanleg waterleiding enz alsmede de boerderüen de vleeschrookeryen e d komen voor gemeensohappeiyke rekening De kolonisten zyn alle en uitsluitend aandeelhouders De leden kiezen jaariyks eei voorzitter en een secretaris die hot dagelyksoh bestuur vonmen en dikwyle vergaderingen der kolonisten beleggen zoodat aller inzichten looveel mogelyk zullen kunnen gelden i De verdraagzaamheid der kolonisten onderling mag over het algemeen goed worden genoemd Hoewel de kolonteten er steliTg van overtuigd zyn dat ze de coöperatieve beginselen en inriditingen op veel ruimer schaal zouden kunnen toepassen geven zy er toch de voorkeur aan het gelukkige en tevreden leven te genieten op den huldigen voet Ete schoolinrichting moet zeer goed zyn en is de eenige in de V S A welke door loontrekkenden en atbeiders h gesticht Hot doet ie de inddvidualiteit te ontwikkelen het onafhankeiykheidsgevoe aan te kweeken en beleefdheid gemeenBchapszin en medegevoel te bevün ren De totaal indruk dien men van dele kolonie krUgt moet zeer gunstig wewen Moord en zelfmoord De vrouw van Jan H Venema woonachtig aan den Zomerweg te Hardegaryp is gisterenmorgen door haar echtgenoot vermoor 1 Daarna heeft Venema zich zelf van het leven beroofd Weer een ridderhofsfede onder den hamer Te Wyk by Duurstede zal op 6 en 13 November verkocht worden de Ridderhofstt A Rhynauwen naar de aankondiging lui gunstig en fraai gelegen aan den Kro men Ryn te Bunnik bestaande utt ruimden deftige zeer solide gebouwde jieerenhizlnge met verscheidene groote druiven perziken en bloemenkasse terrein van vermaak prachtige lanen metzwaar opgaand geboomte hoerenhofstede te veilen in 59 perceelen 39 combinaties en generale massa De boomen met uitzondering van hetfraaie en zware geboomte op de eigeniykebuitenplaats zullen op 27 October e k publiek worden verkocht Auto ongeluk Men meldt uit Hilversum aan de Msb Op den Soestdykerstraatweg is een wtto In Volle vaart tegen den tolboom iiaby Heiilepark gereden Als oorzaak werd opgegeven het niet zien der wegversperring door de weerkaatsing van het zonnelicht tegen het voorglas Dit wenl verbrijzeld emVevven verwondden twee daar achterzittende dames aan het hoofd zoodat opneming in de R K ziekenverpleging noodig was De auto werd zwaar beschadigd Stoomtramongeluk Doordat twee koeien die naar de veemarlrt te Doesburg werden geleid plotseling voor de trdm sprongen is op den Dierenschen dyk naby de Ellekomeche draai de stoomtram ontsnoonl De machide sloeg ondersteboven efrook de bagagewagen ontspoorde Van de beide machinisten werd de 28 jarige Addink uit Doetinchem terstond gedood terwyt zyn collega ongedeerd bleef Addink laat een weduwe met vier kinderen na Motorril wieion geluk Op den weg tusschen Breda en Tilburg geraakte het nti torrivwiel onklaar zoodat le beryder niet kon remmen zelfa de vaarQin t geheel niet mindej en De motor sfoof maar aldoor over den weg de beryder werd bewusteloos stortte van den motor en werd nog een eind meegesleurd waardoor hy ernstige verwondingen opliep ïloo vond een passeerend motorryder hem liggen die spoedig geneeskundige hulp inriep waarna de verongelukte naar Breda getrtmsportfCerd werd HoogHwaarschynlyk zal hy oog moeten missen Huwelijksvoltrekking modern opgeluisterd Gisterenmorgen had in de R K kerk teBloemcndaal de voltrekking plaats van hethuwelijk van den heer Jacques Franckenmet mej Enny Huysser Per auto werd gereden vanaf het Raadhuis te OveKeen naar de kerk te Bloemen daal De sportvrienden van den heer Jacques Francken lieten zich niet onbetuigd Reeds eenigen tyd kruisten de aviateurs Steup V Voorthuysen en de Kruyff van Dorssen boven Bloemendaal en toen de bruilofstoet arriveerde strooiden de aviateurs jbloemen en confetti uit de hoogte De aviateurs dit ongewoon aag vlogen lladden veel bekyks De vliegers bleven een kwartier ongeveer boven Floemendaal KE3NNÏSGEVINÖ INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA GezieA art 8 der Hinderwet v Doen te weten Dat zij v rgunning hebben verleend aan C Jsvurek te Oouda en zijne rechtverkrygenden tot het uitbreidep zjjner kleimalery door byplaatsing van een elecjromotor van 3 P K in het perceel plastseiyk gemerkt Gouwe 140 142 kadastraal bekeml gemeente Gouda sectie 6 no 2395 A Dtdtere te Gouda en zijne rechtverkrygenden tot het uitbreiden zijfter suikerwerkfabriek door byplaatsing van een horizontalen stoomketel van 1 84 M lengte 1 20 M diameter 8 atmosferen stoomdruk es 20 vierk J verwarmingsoppervlakte in het perceel plaatseiyk gemerkt Nieuwe 9 we 1 kadastraal bekend gemeente Gruil sectie G no 1 8 Gouda 22 October 1919 Burgemeester en Wethouders voorn ÜLBO J MlJaDe Secretaris G J J PÖT J L n Ut liifanUTic diti op v tfrtHatiilleu to grondi i oittstoffm CMideiï wordioii Vi Kkwt hxi 71 j ri iiift iitedunt iuing an him waip m n q IjTi W r iHiK n naar XiDrttand te ganii Miet hou zijn etwdgip oHMeirvti vurtrokkwi Vail i on uk r v pen wm hl reginienfi it giw n sprake Oe neUtprtta Onder leiding van den heer Meerveld vergaderde heden in Odéon te Amsterdam de Bond van Melksiyters ter bespreking van den wintennelkprya Een motie werd aangenomen waarin de vergadering al haar oordeel uitspreekt dat h i niet is aan te bevelen een directe actie te voeren haar minachting uitspreekt over de wyze waarop in de Kamer over deze aangelegenheid is gesproken en de melkprya onder protest wordt aanvaard De secretaris van den Zul l HoUandschen Veehoudersbond die nu ter vergadering komt deelt mee dat de MiAister er niet ongevoelig voor is om den kostenden prij van de melk te vergoetlen De heer Bergkamp wenscht adhesie te betuigen aan de Zuid Hollandsche motie Genormaliseerde woningbouw Men schryft ons Het vraagstuk woningen te bouwen welke bereikbaar xyn voor gezinnen met middelmatige inkomens is zoo moeiiyk geworden dat op het oogenblik vrijwel deze woningen niet meer tot stand komen Door een op grooten schaal zeer economisch werkende organisatie en door byxondere maatregelen kui t slechts mogelyk yn den bouw van deze woningen voort te zetten Niet alleen dat grootte en indeeling der woningen met veel meer zorg dan tpt heden moet wonlen bepaald door een sterke organisatie van aankoop der materialen en uitvoering der bouwwerken zal veel kunnen worden bezuinigd bovendien zal op wetenschappeiyke wyze moeten worden bepaald welke constructies en welke materialen zonder schade met succes kunnen worden toegepast Het Technisch Bureau Ties Kruize te Apeldoorn hetwelk op ruimen schaal reed den bouw van landhuizen ondernam heeft thans uitgebreide maatregelen getroffen om het gebrek aan woonhuiien te helpen verminderen Door e ai trterk doorgevoerde normalisatie in plannen zoowel als in on derdeelen heeft het een belangi yke besparing weten te verkrijgen en het heeft voor de uitvoerige belangryké contraeten afgesloten met een 4ler grootste maatschappyen tot Aanneming van Werken Aan de architectonische vormgeving bij normalisatie Z03 belangryk stelt het bureau zich voor de meest mogeiyke zorg te besteden De thans gereed üijnde gcnormaliaeerde plannen zyn ontworpen door den bekenden architect A H Wegerif Gzn te Apeldoorn overeenkomstig de denkbeelden door hem ontwikkeld in het pas verschenen werk Bouw van Middenstandswoningen Voor de wetenschappelijke b iryf8letdlng en voor het kieken der te gebruiken bouwmaterialen en constructies Iweft het bureau zich de medewerking verzekerd van den bekenden Delftschen Hoogleeraar in onderzoek van Bouwstoffen Prof Ir Ohr K Visser die zich tevens met het nemen van proeven en hetonderzpsk en keuren der te gebruiken materialen zal belasten Deze medewerking zal derhalve waarborg geven dat bffde toepassing yan goedkoope toch voor het doel alleszins geschikte materialen worden gebruikt Het Bureau meent dat men te lang in gebreke i s gebleven den bouw op volkomen wetenschappelyke wyze i It te W ren by een ver doorgevoerd samengaan van praktyk en wetenschap ontstaat een werkeiyk beduidende besparing Het Technisch Bureau heeft uitgeljreide fiftatregelen getroffen om den bouw dezer huizen in zeer korten tijd inogelyk te maken door groote voorraden door Set gereed zyn vjii plannen enz kan binnen enkele dagen na het geven van opdracht den bouw een aanvapg nemen en krachtig worden voortgezet In den bouw van houten tydeli of semiperma nente woningen ziet h3 Bureau niet de voor een gezonde ontwikkeling van de hulavesting wyze gewenscht optosaing Het wenScht huofdzakelyk beKtnde constructiewyzen wetenschappelijk toe te passen en neemt nog voortduren andere middelen tot normalisatie in studie Tot het vervaardigen van belangryké voor den bouw beaoodigde onderdeelen en materialen tot hiertoe niet gebruikt zyn reeda optlrachten verstrekt Behdi e dat verbetering der bestaande bouwwyze B bereikt zyn bovendien de ontstane besparingen van dien aard dat voor aanmeritelyk lagere dan in den laataten tyd bekende pryxen de bouw van woonhuizen is mogelyk geworden TWfiEDG KAMEK ZiUfiÈg yaii h den I lift Wdraité igptieTSial ter Ixt irekltij d saUri P igit lïtig vwr hel piTMomtpl der KaïiKT VfrvA t 1 5ü de oin itiwiTf v rfi d Vliii gMopend D VoorKltt B dwit niee ilrtit de pr firtijd t ij Ifi iriAHnie no bpiacHwiiwln mi ovftr ibi 4tAa1slh 0roo4 m gerant MDineerd nt 4 vnJigt HowiiealbKtiiiflLolii kf in 5 uur S D A P 4 nor AaMftovolutionÜ reu 8 UUT ChrfwÈiJiik flfc orfHr mn l i luir Nf utuelen l ntoIjibfvalen VrljitinnlgLMiio THi üu Vrijo Uh iTilen 1 mir Hiris1M1 Sorfalcn Hir XkifHOcvsten Phltoiarid t apt j y uur Voorf ï pi t woflt d IiBlft vmi do i ftpreiwüjd to Ut hoer an Kav en Ai n op Iiirot tH ai pn de rMiwneneerlng Aa do Ardiii kr Awmni d Intrekkiu vfl do Oorlolgnw t riHt bp iBiting Iv ht tT deer i hiK ebttMtKewiae rfi4 het ouiwcrp rt liouiteii totbi i de Miandejing van d Ve nkomvirtMn vin t4 rfa tiiïg tt i tIaMlii w v w iw bt vï rï indi hout H Uvet Kiadprtng Wt vw rt Een opzi ibsrcndc Mak n4den behandelde de rechtbank t sGra vcnhage de zaak tegen mevrouw Jt C S geb B oud 40 jaar dje beschuldïf wordt haar echtgenoot H F 8 in lyn woning door en revolverschot van het leven te hebben