Goudsche Courant, donderdag 23 oktober 1919

Ik wil ni t op de CApaclMten van en heer Cleyndert afdingen ik geloof dat het een leer kundig man Sb maar ik meen toch dat in dit grwal de heer Cleyndert niet de amgeveten man aa om in deze zaak een oonfcel uit te aptaken Waaneei dokter Clayndert zich er to bepaald had te egiren dr M nJUm kan vooi deze functie nietiin aanmerking komen omdat hu zich niet kan vereenigen met de institictie zooals die laatstel k vastgesteld la toodat hii voortaan alleen zou mogen opereeren aan het Ziekenhqis dan zou ik dat hebben kunnen biNuken Maar de heej Cleyndert permitteert zich om in zun mpport een ooi deel uit te spreken over de meerdei e of mindere geschiktheid van dr Mentagne Nu ontzeg ik aaneen man als d kter Cleyndert ffi herhaal ik laat zijne capaciteiten geheel buiten ket geding die de kinderschoenen mb de praktijk nog met ontwassen is ket recht om in dit stuk een oordeel Bit te spreken over een man van wten wy allen weten dat hu zoo hoog atfat als dr Montagne Dokter Cleyndert heeft advies gevraagd aan iemand te AmsterdMn aan dr Pimentel onder wien dr Montagne indertgd gewerkt heaft H j had vooruit moeten bedenken dat een dergduk hoogstaand man niet iemand ik mag dat woord wel gebruiken die nog een broekje in de praktijk ia lou m ichten over n persoon die al jaren in de praktik te Gouda werkzaam is Ik heb ml aan dat rapport van ddkter Cleyndert geèrgerd ik herhaU geèrgerd omdat ik dien man het recht ontzeg om op die wuze m een rapport zijne meening kenbaai te maken over iemand als di Montagne die hiei ter stede zun sporen op chirurgisch gebied verdiend heeft Dit moest fflu van het hart De VOORZITTER Ik moet kortelljk hierop antwoorden om op te komen voor dokter Cleyndert Op het rapport kan ik niet ingaan Dat rapport Is door Regenten gevraagd aan dokter Cleyndert en is aan hen als vertrouweluk gezonden en ook als zoodanig overgelegd aan den Raad Aangezien dr Cleyndert door Hegenten om advies gevraagd was was het z n plicht om ook zoo goed mogel k die inlichtingen te verstrekken Daaraan heeft hu naar zun bes weten voldaan en hg heeft gemeend te moeten adviseeren zooals hem voorkwam dat het belang van het Ziekenhuis dat eischte Worden uitgebracht 18 stemmen waarvan 13 op den heer N Steffelaar 4 op den heer N van Nieuwenhuijzen en 1 op dr A Montagne Izn zoodat benoemd is de heer STEFFELAAR De VOORZITTER fliermede is deze zaak betreffende reorganisatie van het Ziekenhuis tot een einde gekomen Ik ben ik kan het den heertnzeggen in buitengewone matedankbaar daarvooi wapt hoewel erniet anders heeft voorgezeten bu degedachte om te komen tot een reorganisatie dan het werkelgk belangvan het Ziekenhuis toch is het alsofop het Ziekenhuis wat van af zijnstichting het geval is geweest een fatum gerust heeft dat het steeds allerlei moeielukheden moest ondervinden Wu zun dan nu tot een beslissing gekomen Van harte hoop ik dat het Ziekenhuis door de functionarissen welke thans benoemd zun inderdaad een tudpeik van bloei zal tegemoetgaan Vermoedeluk zun er nogeemge moeieluke tuden te wachtenen waar zoo uitdrukkeluk is uitgesproken dat men van medische zijdevan steun aan het Ziekenhuis zouontzeggen meen ik toch te mogenhopen dat wanneer men de zaak meternst onder de ogen net het belangvan de ludende fMOtenen van dezegemeente en het belang van deajfkhting zal aan boven enkele persoonlijke kwesties En danvertrouw ik dat men dat na kortentud zal gaan inslen en dat r een samenwerking zal ontstaan tmechen demedici van het Ziekeftbui en die inde stad aan de eeretgenoemden zalhet niet liggen welke in het algemeen aan het Meng an de Gemeente ten goede aal komen j o 14143 lUn van fl n Inviwui dfc de dVjoir B üit atuigvminieu boiidlntf op do mogelijk It fHPran nmdanilRiu avoreenkouwt oetau werd oen n Uair viwbond aignmeen oage nfll 4it oaoht en wfl mm v n oorikH I dot het In Atrijd zonde zijn met dm Volk nlMind Aofigetion voor de deleoMe door d M Volkkiabofid zoU zal woeden gewaakt n t wn zoodanig mrijlialr v rboiid waar HiliijiiJlJk etn nteur dfmwlet kikrïJiter dra g p wear au hot tiedenkclijke voor de hiiiU Ugl In erbaiiü niet bovmbedoelde onderhand Inge 11 vfuri ook de aandaaht gevcdKgd u Ittt r genovwi do bolofiRrijko cono w lo dio d rc WTl ig 7ioh ber 4d hoeft vortolaard te do n rrkendo meii trop du do viaiu Ne InndOjilio ijdc bcHtaarido g eveii op dit i 4li c d niet idt bot oog zulUnt worden Vor lor 11 UmfUHn wi rd op Ie fiappln j van haivsMater bij Maantrttiht Wtjsig vOu d dt Uj iB bij lïcw Maaarontraot gulroffi ii rt iUiiiir waardooff n grootor gedceito tvi htiL U V aHtri ht Hff aptc a aan Je NwltrUndHWi belangen ten ff in zal k nnc i koiuen nolit mun ge wei 9cht an don aiKlorwi kant wordt vool laHt anrltrvondeit van het 11 1 ItelfffA obtroo nKi d hnnelwatar waenloor de belten on ruv orijuh di t tot ofvoor dOorvBn bestemd zin er idhiUendu ledun Door vwruoheMeno IcAn werd gevroégd elke de opv ttingi viwi dfiq tegWMTOofdig n Mhiiwter i omtawBt den poet van de bijzondere ci tijdelijke zending bij den t aiif lljlten Stoel er Mden leden valr4g an meenitig dai de gronden vwr duv zeindMiK met tiet ophondon van ilcn oopkiig zijn vervalBni 7 vroegen ot uk het opiiiaiiw 0iqi 1 Ifji aji drtzen poet inoet worden opg mankt dat deze tiidolijjte zending a r beh oordeel van den Mbi ïtor vooralanèg moet lH rfn Mgd blljwii Zoo ja don f V n 7 Ij te kennen zlcff trtet oen d rg lj i t loarakterwijTtglng niet te kitmien fff ftonigen en tlroï ti i ij ean op tenvgi mmg van don post Soninngo I id n wezen er op tla höt voor i uil tien tpgf nwoojxHgMi tijd van bei uy Is dflt lo ooRtsniftijro dienst op gjoedo JroédtIür miR Lnkeie ledin zoiiden gaofne en dat ovrrgtgiiian wird tot do aanelel Hnp aïi ooiimita tro agwite 1 boooIa hy iVnemeirken rordn gedaan heeft Enkwle leden Ictaa diiM over het beleid af den NeWerlanAnhen ojnrtiil gleneraal to BerHjn bij hiet rerieenm vtai ptut vUa aan naar ons iand uitgeweken l nrt ohe of oipi en l uitBondlnir vsn handeiff ntturtrfs w d toeR iiieh £ IDans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig adrea COIIeN Co ARNHEM r brl k TM i Rallulkin Marklsisn Zonns lohsrmtn Ttnten OatlilMilsn m Agwt mr Bonda n nutrekm i H J VAN SCHALEN i WyOSTRAAT 21 OÖUDA AB0NNEMIINT$PRU8 p r kwartaal tm f WMk 17 out met ZoodaaiiUad per kwaiiaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de besoraloa per looper aeaehiedt Franco per poat pbr kwartaal ƒ 2 75 met Zondagiblad ƒ 9 41 AbonneJienten wonlen daaelljke aangenonen aan ons Baasau Markt 31 GOUDA bij ome agenten deo boekhandel en de postkantonD ADVb KTENTlKPRUS Uit Gouds en omitrakaa bahoorMule tot dKi b ior krinc 1 6 reirel f I 05 elkes rejtol meer ƒ OJO Vaa buiten Gouda en den besorgkriaa 1 C lefels ƒ 130 elke rexel mMr 0J5 AthaiieabOn van pubUake vermakal Undaii mi real per rerel AdverteaUlia in het Zaterda iummer ao toeilaa op den pr a f Redlafldei leief huatc 545 Berhstorff s verklaringen Het Dultsche vooratel vun 1916 E ultg teld audiëntie Lude lf Mt i o d n Bermont doet o beroep Reserve va d i Senaat Samenzwering ONS OTBIZICHT + AII BMiMOiiwaranf P t iit nliIëalMi Vrouwaa liHitan tn alle iwm Bfaukbaatfwi et o coader Teer IRRIOATORS Gebe l compleet vtnlf 2 75 rARFUMERIEN HAARVERVEN ZEEPEN ONTSMETTINGSMIDDELEN 8AMITA8 Kanlakl gttdgakMrd OOUOA Linie Tieiide e 11 DEN HAAO Hardi rliHieur NMHend Groolite Maatectapplj In Petent G lieeai ildil leiiPrllicoorael op uavrai te eo loeieivlliil f O 20 porto Ditcii Nednik TerbGui 4 io VSA ItaJJë tot een verdn wsnka reenigd Inmuidsls had Italiw hoeuai de nr hlnieais met de cenirale magwncUuxlsn Wpslingen tagsn h rankruk bevatten eea ta drag met dsae rapubllek gealobeo betntfsfi de rnpoliH uiüu hlaml had uch nX m plicht Itah met Un gelie le gtri damek ook dan steun te verleenen in g val ket deor Frankruk sou worden angtvallea t4 ind n h door Jf rsukruk s optreden m Tr polts of Msjvkko genooiixaakt sott i si s nerzuds het gebied vaa fmMkr k aklaer in Europa aan t valls Ook verklaarde Duitland sich Ütnii na een geslaagde voltooiing van nUk eeS getneenschappeluk tegen Yankrljk gsvosrden oorlog d uithrauling van het Italiaan sche grondgebied op kosten van dan vQaad te eischen De vaak geuite bewering dat h verdrag over het Drievoudig Veibond ook be paalde militaire schikUngen inhield s en juist Intusachen w rd in den leep der Ja ren een reeks b jsondere miHtalre mactre gelen getroffen Over het verdere nieuws kunnen we fcert $ 01 Pctrogrsd bevindt zieh neg ia handen der iKtlijewiki generaal Joeder tsJ heeft na lodelOk toegegeven op 8 K H van de sUd to ztjn tegengehouden De bolsjswiki d blikbaar hun uiterste krachten Inapannen hebben ook ten Zuiden van Moskou tegen Denlkln succes Ze beweren Orel te hcfabea heroverd Om Riga is de toestand onvsraiMicnl Ke h nel Bsnnont heeft op de entente san 1 uftaluiitoftd over fle voorfreschaoueiuA vm den Dorlor en de ffobeart iuaaen Ue den langw duur van den vo kprenkryg hebbeo vopooMaakt De Berijnsche corr spo leii t n Batten tiJtvon jge ve las n van het oo tierBoek tier öubcommisaie u t do NatiOBelf VerMdertriï ov r de nio8 ljkflied i van eeti VTó gtgèn vred uit Wtenen komen tng meuten mt de pi bUcati van Czenun memoires n de Voss ZeSttOBg en alsof de out huIlin reD troom nik reeds ferachüg genoeg bruist ïal prof Alfred Franzia Pribaum hoogleeraar aan de Weensohe universiteit bnnenkoft een wei uitgeven over rie ge heime politieke verdragen van Oostenrijk Hongarge van 1897 1914 waann ook do inhoud van het verdrag betreffende het Dnevoudfg Verbond worden opgenomen Haastrecht Abonnemeaten en advertentlin voor de GOUDSCHB COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Huatreeht aangenamon door omen Atent J SCHEER te HAASntBCHT 4 Wat betreft Czormn s onthullingen deze2yn verschoonend voor vcrseWtlende vorsten o a hebben we er gisteren met eenenkel woord op gewezen dat de Duitscheex kroonpnn reeds in den somer vnn 1917 bereid was vrede te sluiten maar dat h door Ludendorff en diens kliek bewerittwerd waardoor de ooriogsmoeheid bi hemverdween A I Ook Bei utorff B vericluinffen voer di onderaoekin 8conimiBBie stellen den ex ke xer in een gunst daglidit De vroegere Duitsche gezant t Waahingiton heeft de verrassende mededeeling gedaan tot de conclusie te zyn gekomen dat men keiwr v = yii KBKomen fat men keizer Wilhelm destuds onkundig heeft gehoudenvan de bemiddelingspogingen van preaulent Wilson De zwaarste Oi hni i i L aicu i i ugmgen van preaiden Wilson De zwaarste schuld voor het voort duren van dnt boriog geeft Bemstorff aan Ludendorff In de zitting van giatercn is Bemstorff gekomen tot de formuleenng van zyn poli tiek Amerika moest tot lederen pnje bui ten den oorlog worden gehouden I ikte dit dan zou WiLeon op den duur stellig den vrfde tot stand weten te brengen Kwam het m den oorlog dan was Duitschland ver lomi in het andore geval was Duitschlan I met te overwinnen Kwam echter door be jniddeling van Amenka een vrede door over ïfg tot Etsnd dan had Duitf h and den oof iog gewonnen In den aanvang van het derde verfioor dat Berstorff werd afgenomen wend gesproken over den wensch van president Wil on om Polen zelfstandigheid te geven en m verband hiermee over de uitlating den vongen dag gedaan WUson b z n poging ADVERTENTÜN verlamming en 4684 15 sleoht loopende vraagt Prospectus A J VIMMERMAaS Is Mli HslHiilitrsit tl Rottsrdaii ► Overal in GOUDA en Omgeving komt eiken avond de GOUDSCHE COURANT neren cditle HAASTRECHTSCHE COURANT Des ZATERDAGS een gratis KINDERCOURANT Een genot voor de jeagd Elke mek wordt een mooie prys beschikbaar gesteld Bovendien een alleraardigst ZONDAGSBLAD 16 pag met tal van aotneele platen en vol bnmor en scherts Ataaai Mtopi thans sleohtj f 2 2S per kwartaal of 17 et par waak iMet Zondagsblad f 2 N per kwartaal of 22 cant per week ïmneo per post hooger I IV wie aich na niet abonneerde dote MM thans wan het BUREAU MARKT 31 GOUDA Tel 82 bij de A8ENTEN en BEZORGERS van Gooda of elders ttf IEDER ZAKENMAN DIE Z N BELANO BEORUPT ADVBRTBIRT IN DE GOUDSCHE COURANT Het toenemend aaatal aboaaè s geeft steeds nieawe reolame o jlurdoor atggend weeea euille n Een overhaaste stap VertaaJd door J P WEaSELINÏ VAN EOSSUU Naikiik verboden 76 v j m VOO m j 1 i IT ï r doo f jC fl berouw er f op dat ie hetmii ha i f a o r dli xm 1 hiar M ht i C = l 1 kit u w lij dmevrou m t H ri nl ü1 4vast wmmmmm ledwiHiiiiii 4 pCC Iniimiair 4S§iilli8eii ¥ iiim M $ van f 2 000 mMten bijdrigtn doelde tekort hebben gelend reehMBferthfen ten volle een veadeeliag van rlen Antk cArer 40 jaren B een 40 Jari e annaltelt li be moodlgxi 5AS of ƒ 11 60jOOO Daarwtegen zal ten laete van dien dietiüt belangryk mituler benoodigd st n voor ren ten en kosten van vlottende schuld dan op hoofdstuk VII A voor dat doel ia uilve trokken VoOr rekening van het moederland IS uit ileoen hoofde een som van 9 itiil Hoen aangevraagd Wervan al in voflen taande godochtengang vermoedeHfk met meer dan ƒ 2 miUloen benoodigd zijn zoo dat ƒ 7 RuUioen lou kunnen gobeLigid wor den tot gvdeeïteiyJce bestrijding van de hierboven genoemde ƒ 11660000 Het ver chil zal zoo noodig uit nieuw aan te wUi n nuddelen zUn te vinden Bij den opzet van de te verwachten ait gaven van het Leeningfonds 1914 ie lecfitn reikening gehouden met dot deel d r nieii wc leening hfetwelk voor dekking van risitniitgaven noodig wordt feocht Dit deel bedraagt ƒ 46OO00O00 jt 00 0O0 000 ƒ 2 0 000 000 Ter veriinjging van de noo dige middelen zUn de jnkomoten van het Leemngfoods 1914 te vwwtei en met 4 id ƒ 8000 000 BlUkoiu artikel I van het wetsontwwp is de koers der I eeaii 100 De dchuld bekenteniasen taigen een rente van 5 s Jaars betaalbaar op httlifjaariflkache cou poas veBKhÜmaule 1 AiprH en 1 Ortotoer Aan de4wa Bg moetPwwde deelgvnamcn Bwi w i to ttii np is ii xidieiia tot wa I igM M vamn m faUÜsMJur ton iwt van liet Rifk miikfm de Memorie van Taaliehtit b drosv op d é 4en October j l de vloMnde schuld ten laite van h t Buk ƒ 8 1 161 380 Da Miniater van Financien m ent IM s el tan r met o neoti4atie van vlobteiulc chuld mag irvwacht wonl n Wel is wnar ia h t tot dturver mogrelUV irebteken het i e lUMdtgde op korten termyn tegen gunatiffe Toomartlen te verkrUven dooh naar met aakflriMid Is te r rwachten zal hierin veraadcring komen naar g lung meer nomtal 3 omAtandi iheden tenurk eren In foen irwat is te duchten dat de voorfrenomen aeuBoli dati tot een teveel In kan en dtu tot iwateverlies voor den S aat aal aanletdiitK gentun Door veraterkiiv van de a loatin ider r aisleening ual wotue een soodanir wr Hes kunnen voorkonien wonden Van M t öp 4 October J I bU t pubtleic en bU de Nedertandsche Bonk geplaatatQ difttkiatpapier zaj het ovengroote deel lO te coneolideeren Met het otv hitaop la de leening te stellen op 460 miHioen ftuUen In verband met de beewaren weliostbij de brfiondehnff van het wetronöirerp betnffeiuJp de leeninff 1918 fcajpen den tot dunrer voor de uitigifte der cnslsleenlngTïn gektmein vorm werden aang nroerd beeft de Mittl ter deetlAlB toegm gd om bii de volgeAd leening en ta r te verw eKen hebrii tot en fTilwilHge hetzü tot een rechtefererfn fedvDBgwn 4eamlti het vooratel te doen 96000 tot fUJOOO f 100 f aeooo tot f 4Si000 £ oo ƒ 45008 tot ƒ 6 060 800 ƒ 50 000 tot ƒ 100 OOOi ƒ 400 vermMwItK met ƒ 100 voor elke f 450q waarmede h t vermogen ƒ 50 000 te boveh gaat ƒ 100000 tot ƒ 200000 ƒ 1600 vermeerderd met ƒ 100 voor elke ƒ SOOO ƒ BOOOOO tot ƒ 300000 ƒ 5000 vermeer dewi met ƒ 100 voor elke ƒ 2200 ƒ 800000 tot ƒ eoaoOO f 96OO vemeer deixJ met ƒ 100 voor elke ƒ 1800 ƒ 500000 tot ƒ 760000 ƒ 20 700 venmeer denl met ƒ 100 vor elke ƒ 1500 ƒ 750 000 tot 1000 000 ƒ 37 400 veimetr de l met 100 voor elke ƒ 1800 ƒ 1 000 TOO tot ƒ 1 600 000 ƒ 50 700 ver meeitlertL met ƒ 100 voor elke ƒ llOO ƒ 1 60C W tot ƒ 2 000000 ƒ 102200 vermeerderd met f 100 voor eUce ƒ 1000 ƒ 2 000000 tot ƒ 5 000 000 ƒ 152 20 V r meerderd met ƒ 100 voor etfee ƒ 900 ƒ 6000000 ƒ 4 5600 mnnevnletd met ƒ 100 voor eUce ƒ 00 Inkomens ƒ 10 000 of m er doch minder don ƒ 20 000 ƒ 100 vermeerderd met ƒ 100 voor eUce f 500 1 ƒ 20 000 tot ƒ SOOOO ƒ 2100 veiraeewWrrd èiet ƒ 100 voor ledere f 400 ƒ 90000 tot ƒ 40000 ƒ 4000 VfrmeeideT J met 100 voor elke ƒ 250 ƒ GOOOO tot ƒ 70 000 ƒ 12 000 venneer derd met ƒ 100 voor elke ƒ 220 ƒ 70 000 tot ƒ lOaOOO ƒ 21100 vermeer denl met ƒ 100 oor elke ƒ 200 ƒ 100 000 ƒ 86 100 vermeewierd met ƒ 100 voor elke ƒ 180 De uitrifi van een vr ill i e Uimkag tot een bedrag vaa niet nnwier lan 60milliom adit hU uitfiresIoteD i De ir cosen oplowmar sal bovendien v or den Staat een niet onbelangrijk ld c voordeel medebrangren aanifeziMi aooaU vanwlf preekt in dit systMm het toeken nen van provisie aan tusaehenpersonen g en xln Bou hebben Nwir den maatstaf vantde in arj el 10 der l eningwrt 1918 vae r telde proviele van S 10 ten boaderd ui idit voordeel berekend over het totaal buimg der leeninjT ƒ 1 3A2 000 belooven De voonvaarden der uitgifte van de leening hangen uit den aard der zaak ramen met den teimUn van aflossing Zü kunnen voor den St t gruniitiger goat d wolden bEj een korten looptijd dan wanneer zooals bU de Jongste leening het geval was de aifle mng der sohul iakentenissen over 40 itMm verdeeld wordt Hierby komt dat de odInieter het wensehélUk aisht den tMm n wn afloaeing der cnsisleeningen in te krimpen en te brengen op omstreeks 25 jaren Het het oog op een en ander wordt voorgeateH den looptyd der leening op 15 Jaren te hepalen Ten oouien van de dekking van reite en aflotslng mog het volgende dienen Het totale bedrag der teeniiv Is geateia op 4f 0 millioen gulden Hawvan Ut naar raining bentetnd tot deüdking van tdcortei op de mormale begrooting een bedrag van omstreeks 200 millioen gulden Intuasciheii behoeft wat dit deel der leening betreft voor de bélaeting van d n gewonen dienst met met een oo korten afloeaingatermön gerekend te worden Het karakter der buitengewone uitgaven welke tot het hierbe BmUtHLAHD EERSTE KAMER VrUwJUlge OuderdomsverzekiyaR IMijUiw fwt Voorlooplgi VereA lAgen ohdeiweliL WoDe lijden in hot ontw waaroor t lo IcdoQ htm voldottiiing uitHprok u oen belangrijken atop op den weg itMar hel verdere kofftc oogte HtAalapeneloen voor behriltfiigen Dole werdi bet WMMetei 7CQT geprezen aJe em goede opvoedlogs maatregel ilie opwekt tot MpaerzaninhHii en tot tOTg voor de toc ooM Eenigc loden oftrdee den bot nlK nvcr ed gni dM een ultkeoii wordt erBtrekt a i i tinund die zijn gMmA leven nooit tlf ft n bate dtor gemewwcfaap beeft ver richt HieHogen werd op nPriot datnooet At wvrn iicuivr todh ook eed grooteoategori lueniichen beateat nwoelljk die der Ui4iH oiidernemierv lUa toch noo hebhm l hier wordl vwrgw ild J fiMo l len inertfc n op da hBt ea rr wordt voorgestfW vroeger Jgi de e Kmmr 1 flrw ri on zoodot aannaml w an het w Aeoiitwerp tbanH Inoonaequedl zoii zijn And r n pproteaimrden tegen deze opvau ng Ëtk4 in énce mu het befliiKei v r fi rÊfémi Ttg In hei wetnontwerp Is qeb e iMi gettn AaeoMlaiquflfUle Deze lef i hiJden wvl prünOi tleele beowsren te uu bet i ooiv4t44 maar ale een eiKTflan anaaMfel niAr rtveniuoele verplohte verzekeruig U diTi 7 Ij het aajrvearden Maog l wwl toer enkvlen i t Je Ke yifj lHg miet ojw wo yenl Ie in hasr pv e m In artikel 38ww rdt iMD een oaie ori van vwBen aiigiaDliJk een ntwiii vrij ii an si ii Ml een rorteeiid ffaaroin Ok iel daaiiflMeeivl inbet gehe Io Tro ont nttrp i ekMl c ot i w iJ xbetoeffl wlikel Bil i iiiÉiriri mfd wiBirnootoiieop nmr wd l oho KM bel aat oaufpeuien meer dbr oldo n o golf enhflld Ut mch bij por tiöiiliHTt inaa chappij m togen do fijevol gtn an den oliden dajc o wpze teren AnAim jiwenden dai de Trljwilli ar ztlurliw zal blijken populair tP zijn en bil oiiR vo £ tngaiLi zal vindiNi Sonuidfpii aetattetn het Aedenloedlilc dataan dn poetertjon voor een giroot gedeettt U ultvoerltvf dw we vrxndt optfairt gm I Soaimise Itiden haMea bedtoklaff tegen de pJeobMi dl ook wederom ddt wetsont erp aan de fK tic t zal eMMen aevrMUftl wer waarom Wor voor deze verxt4cfrlng era afzonderlijk oudhrdonuifoiï wor t in het ï ven gwroepen TWEEDE KAMER In bet Voorloopiigi Veraiag op de Be Iffooting voor lïiiitenl Zaken wordt orver l W i sm dwi MIniBter in t bijzon der Hj zijn opk em m de Belg ecAte qi M ingpüoniMibeU uitgebroken Aaiijrdponffeii word op inwr melledeel rftAmhoit It zake de ooderhandehn n met Itelgdf Algemeen vrtrouwde men daX 3 S ila ter peiraat aoude bUjven en onder krvifa t4jte handhaving van het NfderUndMh Mndpunl do aderhandelk a tot een goed eboltt zoadrt weten to breagen 4Am JiDopl w dat de t4 M0e kuMi wwv to du ttt e aiag zioh bereid toeft v r itliutrd m Setgié Ion Mte iiiaa i ii Mh zal vinden li n mord an 1 tig prot tog Mi den BetglaOhen taaie 4di kat BlJïHneeii en in bet bi onder toffoa de wij7 oorop deze zich in da bdceadEt loor Mh tetefi ftiynuuui ultgevBKrdSlpdB c f otilaire h e jl gi f idilMnd BWfait iaecsi e nen InndltMsHAwirt let sohtemvi blij i e de imim mn jM mmmmmmm Van w hiIiWbihIi alN i iiHKiliiHMiii J viiiMi U MnakMtosi mraa deaHti vooe M er ikk w s NM4ij9naM alJ9 Skoma wrduM Men mamd tmmMt n bn de ripwwhriamhald an Mli9 HlihMM te twijfelen of dd Kaden van ïMd bij vdtiOgw op kale mmm iéttot êlmmti liet vele door hen M viKpfflUAu wark de de hmdeém ckmi trw Wtm lyw fci n iitio o ig IQ lUtr TOAirsVMRMtte propa a Qmrmm w ril Id de e tsita flaattuv i da HLk or aiMle Mao mrir het t e Nkir a rtMiiy Ule vfifcifei ttffiiBfca fljde iwUMd of aan eaa HpMtfpaxNdMffM iwtnll iiiMitiJ um Milit ifl legqlEanMr ü r il h iifcn vtt 1 II p mm i 4Êulmfrmoai mtfmtitt $ U müt M Mg ami Bt LVEZON FEESTDAGEN 1 4 rei 1 IM Ik j INGIOUNDKN MSDSOKBUNOBNt Op Ue voorpagina SO hooger Gawone advertentlOn en Ingesonden medsdeelüigan bl contraet tot tear gandnMerden prl ii Gioote letters ea raaden wordea berekend naar plaataruinate Borenu MARKT SI GQIjTjZ den vori n do had AdverteatiOa kuanea wordea Ingeioadea door tusidwakaaut vaa lelie e liiaMlsa Mama Adnrteatieburaaiix a oaae Agaatef A4im lit U t J €l tott Ltiangen den duUdiootnota Hagen t mrm Slea oTOrfiaédifrfe waarmee vardere o afgesneden Voor lie eerste Maal wetiAsa nu de toen tnalige vredosvoorwaardsn i a DuJtacIüaad die den girondslag vonud 3 van het Duit scha vredesvoorstel van It Deconxber 19lA xooals ii aan WUson niM wteeld weRlm bekend genaakt Dese hieUea In Teruggave van het door Fniikr be ette gedeelte i an den BtofwinHu Het verkregen van een ff w die Duitschland en Polen stnitegisoh n economisch tegen Rusland zou besehefincn Koloniaal herat m dolt voitn van ee overeenkomst die aan Dt kadiland eni ko loniaat botit zou versekeveo dat in ovet eenstenuntng was met het cQfer van x n bevolking en met zUa ecoMeraJsehe bedaR sren Teruggave vATt het Fnuieehe gebied dat de Duiitsciierfl bezet hielden onder voorbe houd van economische en strat sch grensuijiziging en vsn financieele schade loocstethng Herstel van Beifib onder idcere waarborgen voor DuitschlMid s vefligheid die ver kregen souden worden door onderhandebn gen mat België £ en eeonomlseh en finaneieet vengelük od den grondslag van ruiling der van weers uden in den oorlog verorovde en b i het sluiten van den vi de tetwg te geven gebieden ScKadeloosstell mg van de Duitscdie on dememingen en particulieren voor de ver liezen die den oorlog Huiklwi kead had A zien van alle oeononuscbe mUprAien pp n Ua 1 1 op een vnde wa r DultaoWaml een deel van lyn gebded moest afataan Benwtorf yericlaarde om dat deatyd nog geen vast emadirevM program aojww Polen hii Wil fon bestond Graat Beraetoirff taaiM ondewcheiJ tusoben de houdiing van Wilson voor 1 Januan 1D17 en na dien daiiun toen de be trekkingen met Ihiitecfilond waren afigeI broken teo olge van de verklaring van den onbeperkten duiJdb otoorlog Tot dat tddstip toe had Wilwm m t getwüfeld aan de rechtvaardlgheid van A a oorlog van Duitscii standpunt bekeken daarna echter was hu tot de overtuiging gekomen dat iHiitschland alleen een Buitsche vrede KOU aanvaarden die het de w irel Uieer chap fiU zou bezorgen aarDaar het volgens de entente streefde Naar aanleiding van Wjl son s boodschap aan den Senaat van Zd Januan 1917 tefegrafeerde kolonel Housü Bernstorff om boo epoedig mogeiyk naar New Yorit te komen Nopens het onderiMud dat daar gevoerd ia Is een officieele mededeeUng vooriiaoden die het volgende in houdt Amenka was met voornemens zien e mengen in territoriale kwesfaes hetverïocht meedeelin te mogen ontvan cn van de Duifceohe vredewoorwaarden Wilsen bad verklaard dat Duitschland moreel vei plicht was om z jn vredesvoorwaardett mee te deelen daar hu xe anderB met voor op recht kon houden Wilson was bereod de voorwaarden aan de heele wereld bekend te maken en was overtuigd dat dit den we ter vredesconferMitie effenen lou hU zon I heMteni de door hen meegedselde vredss I voorwaanUn di overeenstemden mot hun redevoeringen handhaiif4len het openlMuit maken j n de Duitsche vredeevooruaarden als oen teaken van zwakheid teu wordeti aangezien en den oorlog sou verlengen Daarom Herden de voorwaanleii aan Wilson me fedeeld als voor hem alleaa bestem Bernstorff gaf van dit allw onmkklelliik kenma aan kolon House In de overtuiging dat een breuk quA meer te verman v a venomi hU den Slen JsjKUiri ochtends 10 uur nMxii het bavel em de DuJtechi koopvaardUschepen te vernielen daar het a avonds te Iaat zou Un gewatat Tegen den avond overhandigde hy de duikhooV nota en s avonds om zeven uur waren dw schepen al door de Amcnkaanecfae politie in beslag genoottot Daarna kwam een uiterst teer Mider Werp aan de orde De voorxlbtei der suii commissie vroeg Bernstorff oi h spoedt na xiin terugkeer door don Keicei was out vangen Bernstorff w lde een antwoord hierop ontwaken maar aarzelend verklaar de hfji Ittt hoewel in gewone ometandJg heden een teruggekeerde gezant omnldidel lijk op audiëntie gaat bU den vY rst h den 14en Maart was aangekomen doch eerst 7 weken later op 4 Mei door den kaïaer was ontvangen Volgens den BerIl nsoheri correspondent geschiedde dese onbvanga toen nog na sterken aandrang van Hinden burg Wel had h J dadeiyk een ondertioud met Von Bethmann Hoilwev den rjkskan elier fle hem meedeelde dat Wlsoo s bc middelin spoging In Duitschland te weinig Inetemminlg had gevonden A u onosmsuö ii et tctp om bem d leling ifedaan Klndei rg en Ludendorff In h t girooce Dg Opperste ftssd hee t aan ResMMiU hoofiditwairtier Ludendorff ontvsng heoi met en nota gezonden de oirden Woti u In Amerika vrmri = OCH weiemmenng voor handel en verkeer souden vormen na het sluiten van den vrede en het sluüen van daarmee overeenstemmende handel vwdra yen Verzekering van do vrfjheid ter see Voorts wenJ bu ds meedeeling van deze voorwaarden verklaard dat de vredesvoor waarden van Duitschland s bomigenooteT met de Dui tsche ziensw ae overeenstemden n zich binnen deaelfde grpn en bewogen Duitachland was bereid de internationale conferentie waarvan in de boodscdiap aan den Senaat sprake was te aanvaarden Ër werd den nadruk op gelegd dat Dmtach land 00 Wilson s vooretel maar enkele da gen eerder gekomen we het begin van den nieuwen dotkibootoortog had kunnen uitstel etn thans was het daarvoor om redenen van technischen aard helaas te laat mea ver zocht echter den president ziJn pogingen te hervatten en voort te zetten Duitschland as bereid deh diukbootoorlog stop te zet ten zoodra de volstrekte ekerheid was verkregen dat de pogingen van den jaresi dent konden leiden tot een voor Duitsch land aannemeltfken vrede Voort werd meegedeeld dat zoolang de vtjandeltikc macht 7 7 = BV wKiOT waarn wordt med de oArden Wou u in Amerika vredf I edeeld dat de entente Roemanië geen vel iluften Wacht u dat vrii het met meer uit I joening kan geven in zake de wsstelUJra waarn wordt med v i ai wiite WU niet wu tu en nu door den duüdbootoorli binnen driï ina aden een eind aan dan oorlog ma Bernstorff deelde verder nog mede dai hii kyn terugkeer te Berlijn alle kwestie at waren opgelost H j was ven meenli dat men hem hoofdzakelijk te Halifax heef vastgehouden om te beletten dat h te Berlijn zou aankomen voordat de breuk met de Ver Staten onveranderiuk vast ou staan Het verhoor van graaf Bernstorff is gis teren geëindigd Op 31 October wordt de zitting van de sub commissie hervat Diei dag wordt von Betlhmann HoIItweg gehoon Uit het weric van den Weeneohen hoog leeraar waarop we boven doelden is reedb een en ander bekend geworden De tekst van het verdrag van het I nevoudig Ver twud Is gepubliceerd waaruit btUkt dai het eerste Drievoudig Bondsverdrag in 1882 fi onderteekend in 1887 wenlen drie verdra gen gesloten welke tn 1801 op aandringen BenurWrff had ook en ondeilieuid n et IHiiKleq erg en Ludendorff In bet garote fhooftHtwartier LiMlnrw r i uinerMK ie effenen sou hÜ zon bet zeeï prus stellen als zyn boodschap aah ilen Senaat de aanleiding aou word i tot het bijeenkomen der vredesconferende U hoopte dat dÜ zoo vlug geschieden xo i dat onnoodig bloedvergieten werd vooritoDien IntuBschen had Bernstorff eohter reCds den 16en Januari officiee en vertrouweluk vernomen dat tot den onbeperktw duik bootoorlog besloten was hu moest den 3len de desfcetre ende nota overtiandigen Daarom telegrafeerde Bernetorff bu zijn verslag van dit onderhoud dat als nu zon der meer tot den duiMjootoorlog over werd gegaan een oorlog met de Vereeiugde Stiien niet te lermudcn zou zyn Door het houden van de voorgestelde conferentie zon puitwhland een beteren vrede verJcrügen ilan nanneer de Vereenigde Staten zidi bij sun vyan n aansloten Den 30en Janaarj gaf Bernstorff aan House onmiddeliyk kennis van de Duttsche vredesvoorwaarden die ferttër heeft de Opperst Raad ckii b rflflVéhouden met de volkwtenuningm In Opper Sbeül SJeesw en andere gebiejen Men verwacht dat de militaire maatnegeten voor deze stemmingen noodig be fin November gcrsed sullen ifn Dan kan het vredesverdrag in werking treden tenminste ajs Ainenka het tnnudilels ook heeft geratificeerd Is men in de VersiUffde 3taten hiennee nog niet geraad lsin sal men wel een meuw middel vinden otn hst van trarht wonlen van den vrede uit te stelIciL ïnmifidels verwacht men dait de Senaat het Volgende week al goedkeuran waarsditfnIhk echter met onder reserves oo toMik van doodelijk stilte en atrstc t d an dai zij f lamand uit baar omgtoving to heilopouen Do sjiwtca vcniieteni GrswgwnoTf md Ih du schaduw zij sitrnkken terughoor do ii bijlieid Do booNtuiil van de laatste wijsigtiezicb dt Jiikh Pjwan uit do stad wn ver pl eff T ii ko nen iiaar silom 8 arvi l d k macht hasr Uxó h v TMU bten haar U kalmneren 1 ij de vernieuwde a ia valkïn van pijn dke eÖcsair nu oaaÜgB h okt opTOlgden mot oorufl barendc re gelmsti£lkeid De dolctenr KS wi dan ook onwiilekeuT ui naar ladj ffrtothesfierjr b oek droei iohtje en teer mefrijeafl guurtje wanneur de aaavsilen wwcw r de ultgopuite kranke kwaiiwi en do piJ lu zioh herlisalden Kn Mlai vcl gaf Am hun ro gif hoor Zij Aeheen aaa de zleJcenkamra fpckhiis h rd met bhij hsrdnpk Mgihfld lie Oioelv t i Hengewoon v TV eldB me ewi tawij ling ilie i i r vwWaaie WialvP ffrb tlie kn voor dnC prikkeibnro MtnpneJ dat on o igen 0E aaid had tai eheo dehoog aï n zoowvi sis tusfioheA de laa etea Hoely S wam er nu en Vïiendelijl danM Mr booiï Mj MarVFJ tegen op Moeat zijhaar gexowtiWd hsax De commissie voor de buitenlandsehe sa ken van den senaat aam op een aantal punten van het vredesverdrag een vooifce houd aan dat cp het volgende neericemt 1 De Vereeniffde Staten moeten zelf alleen oordeelen ot itj hun internationale wrplichtlngen nag omen hebben ingeval vi zich uit den vo kenbond terug trekken 2 Oe Vereenigde Ststen neemt geen verpUdittai minachting be Mo t eld bad bsar onophou klt k had bcleediffd xoodro zij dsartoe aiaikr eenigo mtsieiJiag kou viiuien en dK dsanwrio zokra opnieii zou gin en looén ij van haar zlató zou it rifzeii M flMiavenrfMd t zonder twij een mooie deu vei v nE 9eaiffd1teld is ine ir d een plibtk ntoar eir IhI een ffrrns san alIo I Hanneer ie ht o t Iriiri JHinsum dci gevolgen iilet aii l B J n vomio ja i d zijnl Fn Main el ch iid Je ha ir hoofd en i in laclit zttökjefl zoodat r nly lu Usi door ol jar U obtuB a ai d n Itilr aun Uit t4 borwbivh maar boosliedd noch lltl Koci ng kon haar benvii 0pii d kaïU r tr vtr laten wfl airin do iiesLti vrouw lag net T l WtPtiit IM naheea hm toe dat er plotseJtog aon ter aniuigiB wiaarsciuwvlnij iet ver rlrikJ pIrjkrt wm geanhied Me rouwi Scar It I fl kleitl had eviea goriweld en onwil lekeurlg liadden Minrvoi en Wriothealey IW dcii haar afuL ekon 2SJ wasi k odkteiiri spookachtijg giewotnjieii baar iiandrn kleiinden zioh oin ée It utung van de Ï0 1 bij liaar iiv zii waoiJtölde al Tn h J II dooï HqgBl Mir ei vloog op hasj toe m vSng haar 1 haar arni n Zij wm viii g er geweeai AiU Wnoilk lt y Mevwuw StoBi lett liet de st d loéf fii ikaistL baar recWerbsiffl fn hoar zijde O die pijnen e an I kieunde zlJ GiljroJceji kwaanett de woorden haar o er dn lippen tvM wefi pefeNe op haar voorhoofd uu toen kwam er een groote stilte Zij lag bük i koonte ïn Mwrvel e arn n to n de bedlendm op Wfiotheetkyr b onaf Lfihrciim Mkn binneoiowamen Zij brachten h ar weg em droe ea haar de trapopniar haar kaffoer legden haar op haarbed waar zij bewustalooa bleef liggen lans nog nacM do fekter die haastigwae ontboden wa giakeme i J ater kwaiik zij eea wieÉnSg btj kennis ma ir i e dokter vorklearde den towtsud hpogöt oroflllg ZIJ viel van do eene fhuwte in d andare m kwam eemt een wdnjg bij toen do kiUo dMeenad aanbrak Marvel wea toen bjj baar zg soheen haar te tiesdieniKo en adekte svakjea baar imd vocl van flcoer brtelts hmr dvi Msar e ni of tweemsa werd zij aks tat zien dwoajïea en otitmoeiten hsao oofgea dim vix iiii iiï loofKlrfai ei din hl k ulun mevrouw Scari op haar gt Wtliii bad Hebt u w no K f danvrlen d gk zomler eunige wairiiit oa he E sntiward nsA Ktoodfr hetutlMt Mom y mr warmoer Uanel r dh van bet htid entljdHnlta weni zij dudniijk oirusig wfo het gokreun litldtv m dfaoido M v rmio i lP hoofd oiiaigf b ic m vso den eenen kant naar den fln lort n inet cm vvft hrlkkHfjk osMff wt v CT an ortïi d 9 l MiIldrukkin0 ven nen docdeliJÏM kaUn p In die van n pilftf dla geinsiU fheid og was h 4uu Mjhoon In spijl vsn HOOtTDefTUK LIll o 4vii B nc iMi di im Kf HMtHUrnMctep CieJurtvidB heC eeiKsane sttBe oaehtwaktn zat Marvel daar aaant da r e i haiï doode vrMiw te ptbiaen ou m dan Utlp zij haar naar haltal bk zIj ver U teid wanhopig t pl c feuster beknor de Itaar een paar maal w feehlto baar jver te balen zlA op do nw u neer iA lommen aan 6st éoa vrni dn batner i aar Marvei we nie eUu lrtfc eik MM Mgend titton vake mot ee Wv strak laat en woertta oogao Vu 1 dan kwam eci een flekwan uit het lied dan alond slj op hca kb over ilo zieke vrouw heem hietpi baecopzaehte vrijï 0 wal o etrei d ea pl a ate d kusttens Bt a u en tsbeUKiQ touwt la en m ite dl y i gtM illon vv an n do Uefeifjkev uTuvie Üpfen wamm IpnlSooè de pracM van ttet haiar vsm Maar de achoodbeid dl mmlgoian had betoovrtPtl was 5ït rk or ooff ietg htjel vtwlemi gtfaaa en het wra dat dftir z ljg nd iie egintïlooe oy hei ku m Isg wan n moo zij 1 wijip val ove beder I zooafa j y nm Zsldsn a ty r gasonOüeW haan lioenhei t roii aKht ven hsd sij n H g e raken oen ten 4a te d di awbmk Uarnl 4TTd op twJtool dl go xiiit on Zllde nr tiHirdo n den langMiuni a onwt lig ïqorbrekend n dayw ij v n ditaea wow ten uft het venstH m beet n v butv n 0fmm tmn 9i