Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1919

na Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer betreffende het wetaontweiTi houdende regeling der Tï willije ouderdomsverzekering verklaart de Regeering dat In art 28 ligt opgesloten dat de daarb J rere eld uitkeering niet minder zal kunnen bedragen dan het laagst rentebedrag waarvoor een vrÜwiUige verzekering kan worden geidoten De mecninsr dat krachtens de veoxseatelde i egeling de uitvoering der wet voor een groot gedelte aaa de Posterijen sou worden opgedragen achynt op een misverstand te berusten Deze zullen uitsluitend hare medeweridng hebben te veo leenen by de uitbetaling der ouderdomsrenten De regeering is ook van meening dat het stichten van een afzonderlijk fonda voor deze verzekering te verkiezen is duizend meter van de HoUandsche grene dlo alleen wordt verdedigd door een tiental soldaten welke geen miliUire opleiding genoten hebben De projecUelen die daar voor bet gHJpen liegen kunnen uitstekend dienen voor d Hollandüche kanonnen wedke made in Qennany z n Vol vreew voor die nieiïwe camalitedten ameekt het blad minister Maeson nog heden in dien zorgwekkenden toestand té voorzien I onderiiaiKVliiigecrïêlden t e r teering van Frie iricH vldatt niet aao die elechen der Snte itf aHri ecien eile pol tt ke paritJnr er niét H vertegenwoordigd 7Ün AU Friedrib ge n nationaal miniitlerie kon of wil samensteUen dat 19 Hongaren d n bedenken 4 i de geallieerden ulleen een regeering zullen erkennen xvoaU zy uie wi nHchen De Baad houdt zich overtuigd dut dit ook de wenech vm ftoenien e is Ook wenacht de Opoenite Raal de veizc kering te ontraogen lat de geweren bestemd voor de Hongaan e politie en gendarmerie zullen worden overgedraf en aao de Hottgaarache utoiitelten xeoala de I oemenen reeds beloofd hebben Eveneena wil de Raad dat de Roemeen8di troepen het land zujlw entruimen V Tijdena de besprekingen in hH Britsche Hoogei uis over e financieele moeiiykheden van Eingelaod Iheeft lord Milner naxnsn de regeering het woord gevoerd Hjj leide o a dat 2 1 de poaitie van Engeland op financieel gebied minder ontrunatig is dan die van eenig ander land ter wereld met uitïondering van de Vereenigde Staten en wellicht Jl HUl Het totale bedrag der oorlogsliurten wordt vrtt algemeen geechat op acht milliard pd Bt Do 4i hoewel deze schatting wellicht de waarheid nabij komt moet meo om tot dit bedrag te komen eenige veronderstellingen maken waarvan er izeer zeker eenige onjuist zjjn Men moet dan aannemen dat de verkoop van het ovei rebleven owlogamaieriaal niets c rengt dat er geen penny aal binnenkonien van het bedrag der leeningen aan vreemde landen die een totaal van 16 milliard pd st uitmaken dat de DominionB hun schuld aan het moederland ten bedrage van 200 miUioen niet z len betalen en dat er van df door tXiitochIsnd op te brengen schadeloosstelliiig niets terecht komt Hoewel Milner niet behoorde tot degenen die van mWking zijn dat £ uitschland ten volle aan ün verplichtingen zal voldoen geloofde hHj evenmin dat het geheel in gebreke zal jüijven Milner maakte verder eeni fe opmeritin gen over e duurte Alle pt ngen tot het kunstmatig laaghouden dar prijzen achtte MiTMr noodlottig Dit waa natui rtijk niet vaa toepaiaing op de woekerwinsten deze moeten worden bestreden evenals alle andere vormen van beroovin Maar een daling der prijzen ten gevolge van een opgevoerde productie noemde lord Milner een Eegen Milner was er van overtuigd dat de minder bemiddelde klassen niet zwaarder moeten worden belaAt hy wenschte de grens te trekken bÜ de iwkomens van vijftienhonderd pd at per Jaar Tie opvoering der productie is alleen m ataat de moeiiykhedwi te overwinnen en er moeten geen ibezuiniginfren worden gemaakt op alles wX mede uui wei n tol deze opvoering dit Eageliche McUme materioel voor den oorlog BU het aanwezige publiek scheen het beeld wel In den amaak te vallen eveula m explicatie van den heer René GoudKhe Tooneel en Declaralieclub Thalia Zaterdagavond gat bovengemelde vereeniging in de laal Concordia een opvoering van het blijspel Mijnheer en Mevrouw Hippocrates naar het Duitsch van Heinr HeinenMnn Het etuk Week een gelukkige keuie bOaondere tafereelen komen er niet in voor het geheel verschilt niet veel van de vele Duitsche blüspelen die daardoor uitnemend voor dilettanten geadilkt zijn Over het geheel kan de vereeniging met genoegen op dezen avond terogiien Hoewel de regie die in handen was van den neer Ant Bouwmeester in vele opzichten goed verzorgd was meenen we hem er toch attent op te moeten maken dat het zeer hinderlijk ia dat vele zoo liiet alle der medewerkenden de grootste scènes achter net zich op t tooneel bevindende ameuble u ndt ook waarschijnlijk njn oorzaak in de kleine afmetingen van het tooneel en de wijze waarop met de meubelen naar voren op t tooneel gebouwd werd Aan de andere z de kon men bemerken dater flink op was gewerkt dat er vlot iespeeld werd iets waaraan het ook hier inbetere tooneelclubs wel mangelt De hoofdrollen werden over het algemeen goed weergegeven Op enkele vlekjes na X f l Steenbergen een aannemelüke u tbeeldmg van den grondeigenaar MattenKiatt ten volgende maal efhter moet hij niet Hen geheelen avond aan de revers van zu gekleede jas denken Indien het maar even mogelijk was waren zijn handen op die plaats Ook mej Cor van der Wal die de rol van zijn echtgenootc vervulde voldeed heel goed al was zjj dikwijls in haar spraak en spel te jeugdig voor een vrouw die reeds dertig Jaar gehuwd is De dames Chr ffieuwenhuizen en C Kerkhoven gaven beide welverïorgd spel en kunyn met mej A Bijl aan wie een bijzonder pluimpje toekomt voor haar los spel Souwd orden be ï ï ï ver het algemeen heel goed weergegeven in t bnW een lïïLkins Ook de costumes wai en goed vcrzorird fceX m et tn M re Hollandsche kolonT uüSr m i ttde rond e r7eid rg s s hrrv ai s deabetreftende formulier t worden H I r taan door dm aangewMen tisiehannêr I lu i T oonva dobelanghebT endeendeRKr II T ÖP UI llekeringsbank voor deze gemeente da haar I V aet ta lov rBloh 0 T l emen i op Maandag de weeWiJij lo fc S en 10 November daarvoor iltUnir fa k iiiid 1 j 9 ¥MillM li iija de aanntilaa vu o en telt ilj zich mw v M md op Vtójt kog U het doel maar Orwnet ia WMr de man die alle keert al la hel iol rakel maJsn toer cluJ Mg Uo Utrecfctoo rwi willen wtancn Uoe meer de tIJ4 v r HUW doi 10 oNoher wordt iHrMrliB nw niet b t Oraow 1 onvwraori MM en vooK de leoveeMo nmal IndtlHI d IJdi ten unale vaa Otymnk baülM Deze 2wr apaMHode ortnaibm afarilcl k ooj p niiM goiijj TOnweoi Wol tevtedMi kan zijn at C Oood 0 0 ll ado ploocen Ijn volledig oo ah ChHKla m to wlot versie ae mol l hl den ru Ie petH ji j doe aal M nlpn y krijgt de Ü J5 C aohlerhoeA druk werk n n winkelde keepe zolre zee haide en w o i lo etowon V B j l wun irhtt d oatpiook deAmaunlaaS voorhoede zlob waarin vooral iT Z oor en UnkaWonen maar flo Or nwoud zUn eoonn Plotaelin kUmt een VMijn lluige en wijK de J roohl naar do beruobla ponaUyj lp Ondi a k irin van b fubML pdatfal de Huk ba ic d bonmJ O tcTugi Zn tal wortl Oo la lS niei voMoaal verwerk wwrtóSa la i T ogMibUkken aiuvalleiid fcroeen een oociw die even A ao i4 mon ol ata Si XiS z raAjJb de doellijn po e 0 im sneUendo van Dijk S k fa SiT O Na de rust 1 0 B O gé Kni l d aanAe ui id aanvallend mw xS nll id werkt al een pa To chept vele anvnlleo t ij R ki rd Aote vao toi hnkrtlnn J iTa u Z o O jkwr Hoza en llultinan m kS niadenllnle onderl rooi ovoneene J vnllm PlotlSng Dreekl Z T v r naw vorm gtOm M adSrtwJ wn g B over aaVTjonTTw ard Inzel nog Jul nlh n zijn t i Virwoed drtn g de REC op in Xe O oerwoud zUn onverMideNjk a l l on nm hoe l h it oeT o eigen lerrelr aa Uen Bu 4 gevoeld Howa i Groencwond liJn MJ a i Vafo tïï o h itiaBBo lijn j uiMagen nhé vetrawwi Mam haikkn WO niet aan OM noterlaag van Spaits diirwn denIüB die nu k liMeamernaod Sleeir W l v Btaw Wilon U V V m hei hooM door de ovi winning op M leidende V O C ca batjubilcwondo H F C dat op den da van haar 4 H rl b ta i eik ov 7h ni wiH Ui heiwhtem iNaOaJ M iwurteo llB S e i V O C a ae spil heJjbai eatmn heeft lilauw mt gcAmii op dia ptaata gMiBitoJ OU hebb n w la do aUittcit d e n er vortoouw D u k1 ta d aldto ikK ia aJ vol t 8 en 10 November daarvoor iltting te houden van 9 uur voormiddag tot 2 uur namiddag op de bovenaaal van het café van den heer K Jaapiea Het is dus voor leder van belang daaraan lijs aandacht ta achenken ZU die zich als gemachtigde willen doen inschrijven voor anderen behooren ileh eveneene daar te gaan melden STOLWIJK De Raad dezer gemeente is bijeengeroepen op Dinsdag 28 October des namlddii te 7 uur De agenda luidt Ingekomen stukken VaststelUug enmintebegrooting 1820 Vaststelling npnlrt dMkohieren Hoofdelijken Omslag en Hoidanbelasting 1919 vuugn Vrijdagmorgen zag een voorbijganger een petje on kleeren In de voorwetSrin Ug en besloot hiJ dit er even uit te halen ïw ziin schrik bemerkte hij dat Ret e n Wartg knaapje was zoontje van den tuinder D van Bonedenheul Hoewel men nog getracht heeft de levensgeesten op te wekken mocht dit evenwel niet meer baten DE MELKREGBIilNO Een Ministerieel beroep op de vedtoudera Naar vernomen wordt heeft de Minister van Landbouw aan de burK nees era een proclamatie geaonden in zake de melkvoorsiening welke aldus luidt Teneinde te waarborgen dat zooveel mogelijk melk voor consumptie beschiktoaaikomt héo ik mü bovendien genoodzaakt gezien in de vrije uitoefening van het veehouderbedrijf in te grijpen Daartoe is met ingang van 15 October een verbod o n kaas temaken ingeverd Aan de t argemee tera der betrokken gemeenten heb ik macht ging verleend om tot 1 November e k ontheffing van dit vert od te veHeenen Na diep datum zal dit niet meer mogpU k z jn Op de boerderijen zal dan geen kaas meer mogen gemaakt worden tenyij in de enkele ULtzonderingagevallen waarbij verzending der melk van de boerdery naar de steden practiBcih onuitvoerbaar is Ik ontveins mö niet dat myn ingrepen onderacheider inoeilukhedeti in het bedrijf der kaaamakende bo ren te voor cl yn roept Ik vertrouw echtet iat zy gezien de hooge belangen die met een geregelde meUtvoorziening in de groote sleden gemoeid z n zioh die moeiiyktieden willen getroosten Trouwens is zulka my or k gebleken tal van veehoudres toch die tot dusverre kaas maakten hebben hun melk al voor consumptie aangeboden of zich bereid verklaard zulks te doen Op den gemeenschapszin en het pUchts2Woel van alle meUcVeeri juders in do genieraten doe iknu een enistig beriep om mede te werken dat de melk voorziening der groote steden dezen winter zonder stoornis van beteekenia kan vet loo joi ïnd en ieder htt zijne daartoe bydraagt Ij een behoorlijke voorziening niet alleen mogeiyk doch ook verzekerd Dat dan ook ieder het zyne daprtoe doe De Tnbaatla De Beriynsche correspondent van de Tyd flchryft De vorige week heb ik aan den Minister van Buitenlandsche Zaken Hermann Mttller de vraag gericht hoe het atond met de kwestieder Tubantla Zooals men zich zal herinneren is de Tubantia 4retoii edeerd en in de reddingbooten vond men stukken van een Sohwarzkopf rpedo Een HoUandachDuitsche commiaaie onderzoöht het gevai kon echter niet tot overeenatemming komen De Hollandeche r eerinflr stelde daarvoor na den oorlog een internationale comnaissie te vormen ora het geval te onderzoeken Myn doel Is nu om te weten te komen of thans reeds van Duitache of HoUandscho züde stappen gedasm waren om de zaak voor een Internationale commissie fce brengen Uit het antwoord van den minister ble dat de Hollandache Regeering on ook het gezantschap te Beriyn te dezer zake diligent is Men had reeda de Duüsche tregee ring over het geval igepolst De Duitsche regeering had echter verzocht het g val nog te laten rusten tot na de absolute ratificatie van den vrede waarmede de HoUandaohe regeering accoorl ging I lauw Ü V V V O C H B S Ajax d V V Haarlim A P C 1 F C SpojTla Quk 11 1 C IVIt a 11 4 10 1 12 6 10 2 12 0 8 8 1 Ifr C B 8 2 1 10 10 7 2 a a 11 8 6 6 3 2 8 10 ö 2 1 8 5 8 B 6 2 4 8i 10 i 2 4 9 16 4 l 1 4 5 41 8 6 16 4 17 1 e eM la do ultgeeprökw vorwaohUng e moMtm ik legon W F C en V V A al OvertgBnB wiaton do gutbeerea loh In de OvongangHoorapoailo te hooulheven KC hccJt nog sleed do Igidina OD VjV dio k aledKor k W le U TOONEEL FcrnUta Blijspel vaji Mr C P van Ro Or F Soaioian Gisterenavond heeft het HofWad Tooneel m het in andere bezetting een rebriae gegeven van Pemina het merkwaanlige blu el ran Mr T Ro um Dr X i t orig jaar reeds zooveel opgang iJ Y T l W n October 1918 traden thans de mindere goden van dit jezalKihap hierin op Alex IVanrw de nuwarts Dr Jan van Tridt G e ra r 1 vijl Ha Klr t jIw dam was nu Jeanne Haes B SÏ d m eM Hoewel in dit blijspel hier m daar vnl matt gedeelten voorkomen d r STJ Sl ff ï overigens geertige dialogen heeft het toch als amusementsstuk gisteren weder voldaan Vooral lh t l tste iS wist de Wangstolling op te iZn Alex Prank gaf een uitoemeide typeenng yaj den geleerden dokter die uitslui tend in ztin wetenschap verdiept geraakt t rf r kent frt f i ÏÏ l P OnJjegrlipelUk te het daarom dat joo n man het hart van en naar lieMe snakkende vrouw in vlam weet te zetten Dat ie ook i t zonder m Ie rol van Jmm Vera Bondam de lieh t i J 7 men te govan vL ïï 7r de mtrigante die ek van haar spel is Vrolik was de dMidy di iioh nog steeds Jong waande ondanks zUn njze haren Hij wist het onb umS van ZTO figuur uitnemend te vtotdken Dora Hs was het model van eeo ta ukenprinses Ow li elMj SBeBMIi l elt ae 4 oior dB uUslage van g terou nuuteJOageu Lrenior Iwoll Velox e p u ie ontnonrai terwijl oen overwinning v r d MiolitaiuMlm loadna veMfendl wM ü waren onzo 8t lp noo e orlKh dicpt lon le D E C e een veer to trekSn w lïi T P o NatuuriiJK was D L C oT rwegM i e k vooral na ru inaM vordodigiuB v Boer en OrowiOToud was zeer tork o ci Joor VOOT he einde we t haar KmhljM n nt p OO verrlasto men ovorwlmüoB oe K hyo g D O O mot h ar v a uZ T O I speelt op oigem veld minder en Uiouslsst dan bi ll i verloor gtsim welveirdiend van Sleed UDoger Tranw Jla vat peokle n punt IsgH T O G O d Haag en mmt preolM gïHjk i tolor fl don a pun en ta v f wc4 l d n V KC Ml op kwitjo vsjilsulu De heer Petltpïed Franach consnl te Rotterdam De heer Henri Petitpied vroeger Pransch consul belast met de kanseüary van het Fransche gezantschap te s Cravenftiage en die na Inmiddels tot ona li tie Ie klasse te zyn benoemd laatsteiyk voor korten tyd optrad als consul van Frankryk te Amaterdam Is thans benoemd tot FÏ ansch consul te Rotterdam wdke functie hy na een bezoek aan Parijs eerlang zal aanvaarden Vernomen wordt dat de heer Petitpied voor velen geen onbekende in Nederlanxi na zyn vertrek eenige maanden geleden uit den Haag naar Frankryk de keiiae had tusschen eenijfe der belangrükste consulaire posten buiten Nederland maar op izyn uitdrukkeiyk verzoek is hem toen de post te Rotterdam toebedeeld overeenloomatig zyn wenseh om in Nederland waar hij zoovele vrienden telt te kunne teii Qskeeren Het kaasmaakverbod De directeur vkn het Rykskantoor voor Kaas heeft het volfirende bericht aan de producenten gezonden Met verwijzing naar de proclamatie van Zyne Excellentie den mm s ter van I andbouw Nijverheid en Han le d d 20 Oct 1Ö19 heb ik de eer u ta berichten dat alleen in uitzondeiinsfsgeva U n waarbij verzending der melk van Ie boerderyen naar de s den praotiMh onuitvoerbaar Is ontheffing zal wor0 i vei leen l van het kaasr iaakverl od Wa na 1 Nov geen ontheffing lieer verleeid luu worien door hteren bnrgcmppstcri en de e aan het Kijksknntoor vuor Vaas betz j rechtstreeks hetzy door fusschenkomst uwer organisatie moet worden aangevraagd geef ik u m overweging ten einde teleurstelling te voorkomen alleen ontheffing te vragen wanneer inderdaad de levering van melk naar de steden practiach onuitvoeibaar is Ik vestig er uwe aandacht op dat na 1 Nov door u geen kaas mag worden jremaakt tenzy u door het Rykskwitoor voir Kaas ontheffing van het kaasmaakverbod is verleend BERKENWOUDE et le de heer T Dekker tertie viï iT l Kroonte Een d h hem uit lni V T dst voor nem uit ging stapte onverwachts voor ziln rijwiel zoodat een aanrijding niet was tS t Z etering De heer D had ech t w l diglieid van geest in tlZ J = ÖPen en a n hulp vaardigen aan te geven waarna hK zelf ook weer op den wal klauterde OOUDERAK De Centrale Arbeiders Woningbouw Vereeniging m Zuid Holland hield Zaterdagaytmd een openbare vergadering waarvoor ialt Bommel met als onderwerp waarom een arbeiders woningbouw vereenigi zette uiteen hoe hoog de nood geeteien ie en noemde het vraagstuk even u aS de levensmiddelenvoorziening I Srter mt e i r v enJLien to it gebrek aan woningen Spr hermnerde er aan dat vpud in ibkr n glSZ d r V fi ingesteld om den toestand der arbeiderswo ningen te onderzoeken hoe later dVwonC wet Borgesius is gekomen waarvoor zoo zeide spr ieder arbeider oirbS m t heb woïngen Z S tHJ oj aaon wRuin allen m een vertrplr rh h ale rr verbeteringen tot stand b en1en bpr zette uiteen hoe een dergelijke ver Sï e Tstr Tl ij anwezigen gaf zich als hd op Een vereeniging werd oigericht Er n P leden werden gekozen de ürf i u eggeert voorz J c Vleg ShiS3 J = tataten we ntaklBt 11 edk ekenrd de Ko T O P Sto to jk g 4 V T i j i gi i n w ï r vo r niet vmUond l j t O P wan l i ei ouslan K wanrmeae ih huMo w L rijde gfmrón totaal oek oor T t nee t Sleeda o w da lel U oen hoetoohop tTZifm ba lol 1 1 de i dM tó en onAm Z nlgen aanval op hel vljaoddljk doel De por Is v uw l op znpoi 1 is aieel Hooger voorldurwid de eleiirt O z m d doorhrtócen van T O P IhT fvwriijk siporBirtoh Hi r OP belMoii l eda 1 gev ir i ± hor wrt rieh d pp nij kMi S W rko n dM sS llCtTï Koel ta ZeVveraenlgJiii g iX i wilLft 21 o d n MiJHoi V Z ih To dgi g OoiKh wem door den l r N H V Si elv a h lUTJoZ tl mei o Kld o p g gowCwT t ui r inin W te In de kla o Kiet en nil U awMirtl ch w l 1 prij brtaaM dZ Hjt hl rail den he Cl H Uymm wZ7u djor n A 1 Conto taTTr t a D baanfengle fa ojro 20 kU LAAT8TK BKMCHTEW PAKijs 2TScrirJrh A nomen m de k Jïit e mc ir6 kolen te leveren Roemenië zal dlenteeiT velg n r P U rük graan indT te een legeren prijs dan aan andere LSSÏ jTn vetttn r dS S rSr Do toealud Is ernstig i nt De CrW B le Qmlmlaato A K te de hSt W a A ikoster i n onUlag verzocht ala le m commL f v d d r BUITENLANDSCH NIEUWS kennen een echt ouder i ctsch t yp ë dit deslaafsch was in haar Ke iee e doen en laten I De decors htóden wel wat luxer ogen 01y VWo 0 0 K T T M rtchi r Knjg n a iKt stta tol aamvang Olympl DUIT8CHLAND Dediogen mouarotitatiein In Mei van dit jeu werd te Uchterfel du de nu VerlMgl op0 n obit eigenere der zaaicw art rea zekere mevrouw Öa4omoii wier ii ui als loidcr optrad I o Eulicfl Verlag zond dukeiidieii ciroulairfs aaa pcrsanEW die ala naÜonftlL ft Ijckcnd vtotidéu waarin do oprlohtiog van con humoriatlach blad Iter Iloénarr wprl naii diOinddgill dat propa nda voor do moiarchifttlscbii d£Milkl eüild iL zou maken Itiiiin 20 000 iKTSonon lietwa zi öh alfl abonn6 op het bladi inisohfrij voa on hetaiHildicn de voor alKxnwsnontflgipidpn vörecfciiHïgdfi M 8 20 vooruit F vorficSkiJiicn vdSi do lloftnarr werd cotHer van Qtaand tot maand uitg r tol i en tOi n tcrt fii otkif dioor de inealiPijveirfl om oph Wcriojf ve d varzoolit N vwklaatiflle do dirpcliio van die ultigiovioraiui aaifenfiappij dat het èoir Ko minionor oeir In d in loop van ttei A ioIf ondo jaar 20111 kunnen erBCihijno n T roohtbaoik Iie lt tlianfl h cohtpaar SaTom m dom anrc e fcn Bu het on4erzeipk der l oelccn is g ibloki n dat van de lng ekame v abottfKinKste ldmi ad 150 000 mar nog 84eol t 1900 niM k aanwe tg wa liet dordo prooeB te Müachen Kntcrdn lildai werd uitspraak gedaan la tiet nHMtdipfooce ti Müoobon De beide vaoraaamato beklaagden Muller en Makowalky wwdon tot H jaar tuc4itbui tm tien T oervorliiis voroordedll Grebacb wegjpiMr doatoiiBft to n jaar terw4jl Krelivcr wcfdl Tljgee iroiien EKGELAl iD De nedeDlaag der regeering Ala reAiltnAi an de oomfetvntic ZadTda getioudeai tiu dteni t kalblnot en 9 vooraanc ËaaDide p rlemeiitt edeiii die tijgen de r 9eeriAg atomden bij liet amendemont op de Al lKtwMll etreflendct bet lood wczw ie oeo bovrcdSgjende ovotreenkouifrt bereikt De téstserkte Mt zMi voov vandaag ocD nieuw anmiAentafit ia te dienen dat Frankrijk de l30 Birecflii cn vorder aal vartekarea welke het wareo vwleond hij do couventie vao I9l5 Do nAnijaiteis zuUmi tor zelfdertljiL Hes doea ora het lit er huU te 9Vértuigê dat zij op Jnm btvede zijn teg do HKiigielijlEftieid ven cemgia uithreidlag van dit Iwpcrlrte prfvilego UA loodaen van aAvo natioiiAKtaitan Mni M oofj op tuit Wt AU de 9 tednx bavenisfeoOemd hoS regeeftngffvviorflitel heibben eanvaard it er gleen MMï wn hm denken itat hsttAgerhi h zthï TM f on het oon te nptnen KBLGVI 9ohlppiorfl ta c lng MalBter jMpw la tuflWcWtbeide gfko iUBtt in a H Jr G de Virieu Farstner t Op 87 jarigen leeftyd is te Gravenbage overleden de gep kolonel der Infauterie H Jr G de Virieu Furstner De nu ontslapene bad bet officleraknüs van de Eiken Kroon zijn MARKTBERICHTEN hoift oen g wljsl dte opejoJtaol door Jj onj4 v D den eed MB 7a rd Srtia too on h MaJton beaetttm do hillUnle terwijl ninot de linkt xiiMiplaeta innel elo la g hm rop 4 a oi rvoer trapt M on mrfcenvaarl ie orw het L che qulntol op Oremor a bu liren de ohlerhoedo In bet niuw Eenigo oo enMikken zweeft de bal lÜfL 1 Miverwaolii oliot schlterond retouroeeH Van Eilklneombunlié e m j tox doel on loemt oenig jherpeaoho Un Ito UlroAteche doelmMi u nl zich evwi safe al Cromer en u u am op n po Dan kopt gteenama iuia Aan ovorzli doet do oontorvoor h tz llde Sanwm geelt woer een stevig M lor en kan Jvinallng dlresl l l p rtirfite rMi tei Iroslo v n vn oon r dio nJeto onlc V rl liet spel verplMW lldi leer enrl BIJ een aanval op het VoloxiloeJ wordt e n inoole voorzet v n reoM In k zeer nmei ijke poeilie door Somsim ovw hel fc ge doel eitapl Oremer to dan weer aan den arbold en redt BOli Mcna e paar herpe eohoten op zeer kotten al anii e doel werd eewoodig bekojoM dooh buiteoaiiel bren l mtknmwt Weorvanm dn vlugge UliMsbBiohe aanval opooslormt 0 i Jreiiior af öo vJuggo cnlervoor breekt door sites heen maar tnhiel keih d naast In deze periode werken Dtiijm on Juo Ui g hard eh tollen telken d voorhoede In de ekgeuheil aan te viJleo Een mooie doorzet van Samaom uk n Trtie elop ioor MeUon ee ven gnat s berp op hot doet In maar wor praohUir e¥ n en ¥ Eetgjen tijd ut hM pellelTjk op en runt kcml n blankeo end No dn thee vatlen de gM e io erneüg op ta üat ee geo bi Kt ojanval vso R n 81epha itt TSl C pn hll4 oIf i riJl i Suoeesadevolljk wmen de SüabtenarM het iwj taiKlen on onllcoM Cr ner S orlÏ LiT Tl riljk over Kott hieto woor om hact ljkuio m nt 1 redt 0 ner eenige malen göluUif en springt e W hein om bil Dan werkt Otympi zfol lo en d td g ongevaatUJke aanvalSo die door de l lroohtsohe trapvu bMka orton atge lagen o 1 hot weeni wedmun aanV jerf l sn het veW wl hij Jn el MmD mm IDntt op halv v it llotterdai sche Veemarkt 27 Ootlriwr 1910 Aanvoer 869 vette runderen 89 vette en graskalveren 191 varkens 74 schapen en lamtmeren Prijzen U kw ƒ 2 10 ƒ 2 20 2e Iw f 1 95 2 06 3e kW f 1 70 1 88 Oaaeii Ie kw f 4 10 ƒ 2 16 2e ïw ƒ 1 96 2 Se kw ƒ 1 70 ƒ 1 80 Katveren Ie Vw f 2 66 ƒ 2 70 2e kw ƒ 2 2Ji6 3 kw ƒ 1 60 ƒ 1 80 Schapen la kw ƒ 1 20 4 80 2e kw ƒ 1 05 ƒ 1 16 3e kw f 0 90 1 Lammeren Ie kw f 1 20 ƒ 1 26 Vatten Ie kw ƒ ï ƒ 2 U8 2e kw ƒ 1 S5 ƒ 1 90 3e kW ƒ 1 80 ƒ 1 70 licht aoort Ie kw ƒ 1 40 ƒ I M Handel over t algemeen matig redelijken aanvoer Kaasmarkt Oudewater 27 October 1919 Aanvoer 46 partijen 2026 stuks Prijs Goodsche Kaas Ie srt 7S 60 2e srt ƒ 76 Ie srt met Rlikamerk ƒ 76 60 ƒ 76 60 Handel vlug Postpakketten voor Indië Postpakketten naar Nederiandacb Oosten WeatIndlë zoowel per zeopost als over Engeland zyn niet meer aan beperkende bepalingenonderworpen en deriialve zgn noch uitvoerconsraiten noch certificaten van oorspi ong meer vereiecht SuppL Landbouwbegrooting voor 1919 De minister van Landbouw heeft een suppletoire landbouwbegroottnflf voor 1919 ingediend waarbü verschillende posten worden verhoogd tot een totaal bedrag met ƒ 36 960 Ter toelichting zegt de imniater dat vermits de lEerste Kamer zich niet heeft kunnen vereenigen met le by de suppletoire begrooting voor 1919 aangevraagde geldenten bedrage van f 700 000 voor den aankoop van terreinen ten behoeve van deLandbouwboogeschool te Wagenm en fay Ae overige in vorenbedoeld wetsontwerpvooi omende posten alsnog weder aanhangig maakt i i ilSR Onder de aangevraagde gelden is o a een bedrag van ƒ 8200 ten einde den veeteeltconsulent in Limburg een aanstelling ala RÜksombtenaar te kunnen geven en een bedrag van ƒ 8200 voor de aanstelling van den leeraar in byenteelt tot Rykaambtenar Voors deelt de minister in de Memorie van Toelichting mede dat van den Nederlandschen Tuinbouwrad bereids e ie aanvraag by hem is inffekomen tot het verleenen van steun voor het doen van reizen in het buitenland ten einde zich op de hoogte to stollen van den toestanf aldaar en tot het bereiden van den weg om te komen tot het aankoopen van handelsrelatiën en het hernieuwen van de vroeger bestaande banhelsbetrekkintren Bet is te verwacbten dat ook van andere zyden dergeiyke aanvragen zullen komen en de minister is van oordeel dat het vermelde streven moet worden gesteund en aöht het noodig to kunnen beschiWten over middelen om dien stoun to kunnen verieenen Vandaar dat een bedrag van ƒ 16000 voor gezegd doel wordt aanfirevraagd Voor het opmalMU en voorbereiden van plannen tot ontwatering van gronden zal voorts voor 1919 een bedrag van ƒ 5000 noodig yn Voorts is een begrootingspost vertioogd met ƒ 800 voor de toekenning van een bu tengenvone tï ktementsverhooging van ƒ 200 aan een der commiezen rédacteurs en van ƒ 100 aan en der administratieve ambtenaren der 2de klu Ren Kedwlandsdie BankinstolÜng in Zuid Europa Naar Wiü vernemen is door de Rotterdainfiche Bankvereeniging en de Hollandeche Bank voor Zuld Amerika ondeor medewerking van de Koninkiyke Ned landsche Stoomboot Maaatscbappy en de firma Wm H MUUer Co te Amsterdam de Hollandsohe Bank voor de Middellandache Zee opge richt De Raad van Baatuur bestaat uit de hoeren mr dr J P van Tienboven vwwïittor J Wilmink onder voorzitter E Heldring A G irdller C J den Tex Bondt en W Westerman De centrale directie te Amstordam wordt gevormd door de hoeren A van Egmond en J P HÖrchner Jr Van bet maatschappeiyk kapitaal ad ƒ 26 100 K 0 is door oprichters een bedrag van ƒ 6 100 000 genomen en volg estort De nieuwe bankinstolling zal in de eersteplaats Burcursalen te Genua en Barcelona openen en hare wetkzaamheden aanvangenzooflra de vereisohto formalituten venmll zyn f SPORT L itsliagen Wt t lelijke afdeeluv lo kjlaese Dordnnolii j U V AJax O l l ll Klaiii Sparta fl V V 2 3 llraatlau U P C U V V 1 2 Don Haag H B S lIsarlera 1 1 i iiiatordoiii Blauw Wlt V OC 2 0 i P C Viil 1 0 v org infsfconiperilie WorumrveiT W F C CooMrdia 1 1 Rottofdsm P y nM rd V J C i O HHveriiuii lOool V V A 0 1 2e Ivlawe A Gouda Olymph Voloi 0 0 r reoM D O O Vlotorh 1 0 Aiiiaterdam aB C Ooo4 0 0 H oi4 0 Kanpong 2 a HilvorsiMTi lUlvorsum Allen Veftti 2 0 ki klasae Gouda T O P SlBO Hoo r 0 3 rv Himg T O O O TVtmwaBa 1 1 I otlordam V F C SaluJiioir 2 1 O V B U Ham A JS V IAlphen II I kliaa A Ooudn Olvmipte 4 it t HAASTRECHT De Raad dezer gemeente is blieenreroe t V oen d 29 Oct a s dS vJSÏmiddag 10 uur De agenda veriieW SSóSg oofde e In verband met het in werkül treden der Ouderdomswet 1919 doelen Xlan he die nog altijd In de onaekerheirve kee en of zlj voor een pensioen van 3 of Mn echtpaar van ƒ 6 te samen in aïim l komen op 9 Dec a s miile d Xn die de lee tlJd van 66 jaren hebben beïeftt en niet zijn aangeslagen In dr vermogensbeljsting of niet zijn aangeslagen l de tlV Tr Wastlngjaar 19181919 of belastingjaar 191 1920 dat ia de aansUg van ƒ 9 60 respectievelijk ƒ 9 L l f Ü o e loondienst verricht iebbe op Decembw i w eerste n tkoering luUen ontvangen dat zü reeht hebben bil het Invullen der Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland Door het Nationaal Alibeadasecretariaat van Nederlandis e i op i brief gezonden aan de regeerinng der Vereenigde Staten van Amerika en het Internationaal ArbeideCon rers te Wadüngtxm viraaraan wü ojm ontleenen dat hoewel de regeering en congresleden van oordeel zyn dot de arbeid beter besc rmd moet word i d fwbelders leden van de Industrial Woricers of the World die zich stoffeiyk en geesteiyk een betere positie benevens meer vt jbeid willen veroveren op last der industrieele marhthebbers en de justitie scbandeiyk vervolgd in de gevangenis geworpen en zelfs daarna op valscbe ontgekochto getuigenissen ter dood gebracht worden D brief geelt verrol ens e iif voorbeelden van misbandriinipMB va nuui irbeiders Uootstaw a bealoit mat een kndl tig protest aan t t M fcw i wi te w bet be TELEGRAFISCH VSBaaBUKwT Vorwic an tot de landen d H M ot knditK Mei wtolZV t IVfOI MMn kelilk noc kond De vHJwiniic ovderdora cridHrrtni In d Memorie van Astiwoofd op het wft penMUUdnf te Antnrp i Hij Iieolt gfcbeel de parttj vm da Alp in if tfeluuen De patroona bebbea daar II da etisabeo der Mh pcrw ftHtgeaomen Det Werk is oditnktdeUijk iliecrvat LUKBMBURG De verkiezingen ilct Ijuxenibuntpclhe volk Ie Zaterdag ter menibua opgeroopeti VQOdr d bemieuwisg k r Kamer m Afgeraatdlgiden iuBt la do eeïtfte maal dat de verkiozlngca g jbouden worden volgens het id eawe Btt lvei d V z liet aïjamewi kieerecht vooi all LiiieuJmrgcrei manoea envrour wen die den leeftijd 0 51 iaar liebben i ereikt Overal IkIiImsi dic vevklegïüngien in de groolrite kQ in4e plaafe en In alle stembu reaux komen de vrouwwn Ia grootoa gelaio op liet aantal iïignactire Ven kiezers iMxlpaogt 125 000 d i evenveel ai Iiobl H deelgünomoii aan het referendum van 28 3opt 1 1 ZWEDEN öohip goxonkon De Daily Telogiraph meliït dal het ZweodHChe etjonwohip Me l Wideir t ij Dug gi iii t ank op een mijn 1 geloopen eng zonken Van de l em uiiniiig van 2i koplien werden slechits vim p ffed AMBSIKA t ak iuH ii Smde gltiruinxMi tijd öiaJcon de New Yorkfioho b£ otwe 4iore Vorige week wo d geiiKid dat zo het w yrk hadien liervat iHaa aaD gieeiai legelljiiertijd vaa andere zijd een berioht kwam dat de fAakin vootrtthiurde lieftben we dezo iiKdudei ing niet opgenomen aaoigiezHeia we vermoedden dit ovcukal djt lu t geval waa in zake do trmnetakir g te Brtiset to vroogi we rj gesproken over opiloei 4ig van liet coii liet Out rTi oodi n bleew jmst de staking in iiidk rdaad ni nW giijëlndigid 2a Unla g werd gie nd dat aJcchto 30ÖO haTeiiairbellra ie New York aan t werk waron Ilijiia 5Ö0 solnopen frondon niet uitvaren Do taking hoeft den reed rei i e ts vica imllbpn dioliar gekioflit De toealand U ongewijzigd Do vooirzltter va de dokw rkers orgftu éfalio verwachi tt l dati deelaK njr gisiei en gie Jliullg l snou zijn Di binr runkofiie wle inail wordrt over Halilacc doorfefftnurd en vamlaair per tr i naar New York gezon leti Ooit in amlBre bt jTi iv m U het woeüg iiK weeii lat o ft do imtiaUrl idt rH r odfl woitenlang niet werken Vesrdor drei g n de mi iiiwerkeirfl hi t houwwl or bij nofir tü logffi fl Heiihaaldelijk zijn reeda b inliiTdelItiïBpogingeflii pedöaTi ovenwellizonder iuceci Ook de jongnto vooreteillcn van i n tantsweoiretïuï van aH Tid WH n zijn veïjvorpi ii evemailfi het hero v m 1 den presiilcnt op de mijaworkeiw en hel techiiiioli por iMieel om tot oTM ewnsteanI niing te ivlU n koiiien Hei t hniBc1i persbiieei aTn ar43e dip arbitrag e nwkar de im iiwtTkerf wedgeirden triizij liet roeultait vooTiiJil vl3Mt Btae Ze davtlgen 1 No Vn 1ier t zullen 1ak i doelt staa sseore arlH WjHin i Pwacliit nog atoeds Ayio etflIrliip van 000 000 raon te kunnen afwenden 1 Dl Bocre arin van liet re erin iMbureau voor niijnilrtiiw ontkent dei do reigioertn van phn l i die imjjion over te neinea AFRIEA II o 11 a n d f o h a oudheden l r beaioat eeii plan om Iw t om beroeind kaale U Raapstad e n moiiunnflit lUi d n lloUaniiöcJicnt lijd in eigpudom over tü gtivfii aaa de stad Kaapstid wticer bwtinirdars van plan zijn daarin tysti moÜTii oorlo Wmu iLiiFn to OfAwient tic u aanr tai ppof öiwrcn V m de imlvwi titolt te Ötolle osc ll MVkem zich uu ineit een petitie tot de Zuid A tri kaaiusoh Kegteeringl ge 1 i d vpa zo ikend do övardiraolit niet te doen plaat hebben daar M kasteel moet bi VhoTiiwd wordom aj oon nationaal nio miineait Tefgietn de inpieJiiin van een niu oiira lM l hen i etitfloiiori8Wn geen beüwaar miü zutk eea irmiflieum in overaenfitl inmiiig U wat derv ïnliotid Ijelreft jiipt den hid BlflNtfNLAND Nederland en België De correspondent van het HbLd seint De Natation Beige stelt heden de vraag of Antwerpen verdedigd wordt en antwoord daarop da t HoUand den weg ru m open wordt gelaten Het blad begint met een ongelooH k pessimistisch beeUl op te hangen in zake de toestanden in het Bc gische leger Groot gebrek aan officieren haast geen onderofficieren meer Tucht en opleiding beetaan niet meer Alles gesch edt in iet leger en dépit du bonsens Verder betoogt bet blad dat het leger nocdituis steeds op peil moet sehoudoi om desnoods naburen die meer voelen voor vrees dan voor scrupulus van bet lyf te houden Want in den Gel lsdien sector ia Duitschlan 1 Weet men dat in de Wetstraat ook dat menig Hollander zich niet schaamt te zeggen dat bet HoUandsch leger met een hap bet Belgische zou InsUkksn enzoovoorts Kent men In de Wetstraat het in honderdduizenden exemplaren in Engeland veriprdde atuk A Dutchmafts reminder Daarin kan men lezen dat alleen de bescherming der allies HoHI belet Bel ë weer tot een klaarder besef der toestandeit te brengen Middelerwtjl wordt het Bdgische leger gedemobHlseeid Antwerpen door ds Duitschers in staat van verdedigim gebradit rffrotdt ontmanteld de blokhuixen door de Duitschers ter defensie van het Kanaal van Turrihout en de Kemplsche vaart gebouwd zyn naar men ietfi rüloopt m ten Noorden vut het fort van Schooien laat men een o acplaats met honderdduilenden Duitid ptvjectielen taan op vyf drijven der eenoemd miadadea en met het uitiprriteii der hoop dat eeox beRpnUn r zal leiden tot een betere behandeUng der Amertkaanjiche aibeidersklaMft GKHKNGDË BERICHTEN B eti W van Ziaandaini hebbun boeüoten aan zes nieuwe traiten d nomt n te g ven vft a E Qiêirbard Aib Hahn P L l ak Wililedn Qax Oomeilüe Huiijfpsofl n H Bpiokoiriik Utjk Vio Voorbeeldig ICüU Ixieï to E ivum Fr itócJt een koe die iiielk geeft loet 6 pCt veAgiobalte De zuWoVabriek botaadt hc voor die melk 3JH cfot per liter Aangereden Zatcirdiig i dlag is een dame mej it door een inotoa Iiele dIoor tweo jOingelui txircdeu op dien üo BCbovoniiogachen Vc ter lK O0e vaa bet Virüdeaipaleb aangereden Du daine UecÜt ee n Uer ienfichuddiu opgeloopen ProoeavorhMl Isi op emaaki Gevangen hi den najoht van 16 op V Aug j l vtiiv holten dieven zlcb toegnngi tot iet woonbui va den Iwen Do Waal aan de Ilnaksibealg eirHtriaait dKrect neDst het bureaju 11 polilde 1 Ëbiachede De familie wa op reii eii liavl li ure afweei gihetd aai kordlgd door een kaant voor een der ranH n Door dezen iinbrai k werd aan goudenen zilveren voorwerpien en Toot eenwaarde van f 500 f600 vermiiffl Ewiigeift tijd liter zijn door kind roa In de gi inmonte Lonneker BDinnid dLer goederen oaUdedbt in een hol ondea een iMom doch do diewsu konden ondankai de ijverige naapoj itigen dei politie niet worden SIiApt 1 Tlian lieeift uièn de vernnoedehjliieidadlera e n Duitsclior uit Rbe4no en ïpiuand uit L nnckf r in lueohtenifl genomen Is nachtlucht ongezond Vele inenschen hebben een girooten adkoer van de nacfatluohit ij slapea met dichte nainen uit amgnt dat er ntaar het gtnn G toohitie biuinen zal komen DU ia echter nif a ctern een vooroordlee l Door d fl imdigien is gtMOTneta+eervl dat de lucht 9 nachts Vfol zuiverder i i dan overdag 7 j is c cMor wei kjoeSer on vochtiger Be adtoer Vfwii de iwwshtkioht i dan ook gqrootendepls toe te sfehrijvon aan do vromoni verkouden t t worden Aingeaim deVDCht gtiedd zich vooral in wolkonjeozo nachten iirht op den bodeini vorïnt on wednig optrekt M devze aiigist voDwinen ougiemoÜ vcerd Men wordt door de dekemfi voN d nde bo ohermdi en noen Iqin gnnvst de rimen e naohtft oqpem laten Treinroof Feu bewooiaet van Heukiedoin ia in den Eirein tuasohen Uelieinnailecai en Utrecht vermoedelijk beroofd van oen taschtje inhoudend f 460 De hotelaood te AmstM dam Een nieuw hotel Naar De Cbir AaKttórdaaimer ver neemt be taali er ed nsüigo piaomen lot 0 prieliliiig van lielialve Atlanta een nituw groot Itotol op oen dN inood te punten van de stad Uet iioKwt in de bedoeling liggtai © en hotel vain ongieveer IW ktfiiKim te bouwea en daiaraaii 9 verbinden eeii oaté renteiwant AiWeoioattrtliair enz Het hotel aai zoo wofden dat het inet d beate in be t bmtenilainid kan oonouTraeren Tramongeluk ten lM jaTi f tneisio gierflakftp te Amsterdam bij de de CWocioto uM ooider doolootirisohe tram D tram stopte oninldÖciHjlt inaar het duurde we 20 inimiteu eer nien de tram opgjtüvfjznld had In sniefigw boeslfind werd het melsS na n het zieken hui vervoerd Ongeluk Do hPMT en mevr O ut beea ie dte nip een rijtulgije van Heez hniffwiatta pingen ovcrkwiajm een giroot ongeluk Het paaird word schiohtig van ewi iiwtor die voorbij Snorde ginisf uit ik rio iting zoodat het kaaretje tegen em Ijoom sïoegMe T G die oorepronkJe lijk tamrfijlfl wel waa is intoiseehen dolüer rwile aan de bekomen rftrwondlnsen overleden STADSNIEUWS GOUDA 27 October 1919 DE NOOD IN OOSTENRIJK Helptl De angBlkreet van h t verhcRilf rende volk van Ooatenr k om hulp te den ontzaggelijken nood door vom aanstaanden in deze gemeente in eea ingezonden stuk in dit blad Zaterdag onder de aandacht onzer lezers gfr bracht heeft reeds eenige menscheü vrienden bewogen de beuixen te openen om te helpen Er kwam bjj ons in van Dames 6 ƒ 10 C de J ƒ 10 X ƒ 5 J J A ƒ 50 in totaal ƒ 75 Meerdere bijdragen zullen gaan aan ons bureau in ontvangst werA genomen en door ons worden woord PlaaU vesiiglttg nieuwe 2c Burgerschool voor jongens In de Raadsvergadering van 18 Juli j l werd zonder beraadslaging en hoofdeiyke stemming besloten tot tijdelijke overplaatsing van de 2e Burgerschool voor Jongens van het schoolgebouw in de Groenendaal naar de lokalen der voormalige Byks Hoogere Burgerschool aan den Lange Tiendeweg Een en ander geschiedde in afwachting van de stie iti g van een geheel nieuw gebouw voor dezen tak van onderwijs voldoende aan de eischen des tyda en gelegen op een rustiger plaats dan thans het geval is B en W zyn thans van eenin dat een geschikt terrein voor den bouw cener nieuWe 2e Burgerschool voor jongens is het aan de Gemeente in eigendom toebehoorende by het Gemeentelijk Grondbedryf in beheer lynde terrein aan den Burgeineeater Martonssingel in het stedsgedeelte Kort Haariem en wel het gedeelto bouwterrein gelegen ten Noorden en ton Westen van dien singel Overepnkomstig het bepaalde by artikel 19 der wet op het Lager Onderwys moet door den Raad onder igoedkeuring van Gedeputeerde Staten de plaats waar oen schoolgebouw zal orden gevestigd worden aangewezen De plannen voor den bouw dezer onderwys inrichting zyn in bewerking en zullen den Raad ten spoedigste met voorstellen tot overdracht van het benoodigde terrem bereiken In afwachting daarvan stellen B en W den Raad voor reeds thans te besluiten als volgt De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordrjudit van Burgemeester en Wethouders d d 24 October 1919 Overwegende dat ten dienste van de 2e Burgerschool voor jongens welke thans tydeiyk ia gehuisvest in het gebouw der voormalige Ryks Hoogere Burgerschool aan den Lange Tiendeweg liet noodzakelijk is een nieuw schoolgebouw te stichten dat voor dezen bouw beschikbaar en uitermate geschikt zün de gronden in eigendom toebehoorende aan de gemeente Gouüa by net tremeentelyk Grondbedryf in beheer v u e egen In het Stadsgedeelte Kort Haarlem en wel ten Westen en ten Noorden van den Burgemeester MartensRingel kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie A no 6986 en 4985 dat het eerstgenoemd kadastrale perceel groot 0 27 90 H A in zyn jjeheel en het tweede geheel groot 0 09 60 H A waai achyniyk slechts gedeelteiyk benoodigd zal zvjn Gelet op art 19 der wet op het Lairer Onderwys Besluit behoudens goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie als de plaats waar de nieuw te bouwen 2e Burgerschool voor jongens zal zyn gevestigd aan to wyzen een perceel bouwterrein gelegen ten Westen en ten Noorden van don Burgemeester Martenssingel in deze gemeente in het Stadsgedeelte Kort Haarlem deel uitmakende van de kadastrale perceelen gemeente Gouda Sectie A no 4986 geheel en het kadastrale perceel gemeente Gouda Sectie A no 4985 gedeelteiyk welko pertseelen in eiRendom toebehooren aan deze gemeente Dit voorstel zal In de eeratvolgende ver a nng van den K id a i de OKie worden Overi eblacht lff K niveker Ue Mirige week een tezoek brai it aan het kant 7ir wa ng te hutterdam uvergebr ht Uoudsche Operette Vereeniglng zoSJ v druk b vX iZ ï r = bovengenoemde $rrplm 1X en $ £ T agirgrsry sirA P k Se retaresT TZZ n i de S fespT n sinter een tweetal opvoeringen te geven Voor de eerste op voenng werd door het Bestuur gekozen de orspronkelljke Hollandsche Ope ttl Maryk6 van Schevcningen van JA Col Pf woorten van Mr H ïer Ha Bzï it vJt 7P Ï l od in dS loop ïdiliyR KOMon worden ter Is orkest van uitstekende xljde maS wit T l ït dat het GoKhe ï l v i in winterseuoen vi goede voorstellingen zal kunnen profilee Oouda Vooruit gróot T ïf Ö de smaak van de tST rJÏTv Het Vuur die grMte t S V uit loopt hebben in KS I Sott fdam den Haag en PrS r K tormgeir Cwoone fll T overSévIjwi = = d dat we PelinÏÏd T de Zepwnuraid heeleraaal niet meer verbaasd £ h3 g ns kfd eii7r r f attwtie fni = In Engeland een m r eele film lijkt ons de L PWpagandabeeld omdat H M TOhebh rootheden lnluM he SS ogewerkt ze bewSzen nog ecen en van adel men eUe fUnTÏ I Nogmaals de hllleSde bïad elen in ver M dniiif r L Kovallen Alleen B bSïïd w tamelijk veel lm vmTh J 5 liever ini van de HoUandla fllmfabriek du V l Hi lB lJj