Goudsche Courant, dinsdag 28 oktober 1919

X Gemeenteraad van Gonda In de hedennamiddag onder voorzltter bap van burgemeester MÜs geSiouden vereadering van den Gemeenteraad welke vi erd bygewoond door alle leden behoudens den heer de Heus werden de volgende mededeelingen gedaan Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten van den 28 September j l tot wijziging der gemeente begrooting voor 1919 en tot verhuur van gemeentegrond aan de Kruidenierstraat Gedeputeerde Staten hebben vernietigd den aanslag in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1918 van A C J van Maasdyk Burgemeester en Wethouder deelen mede dat de heer M Steffelaar zijne benoemkig tot Heelkundige van het Van Iter sonZiekenhuis heeft aangenomen en op 1 October j l zijn functie als zoodanig eeft aanvaard Deze mededeslingen werden voor kennisgeving aangenomen Behalve de aan de orde gestelde atukken waren ingekomen Ecne aanbeveling van het College van Regenten van het Hoffman s Gesticht ter benoeming van een geneesheer Voor dat gesticht Ter vlflle Een aanbeveling van de Commiasie van Toeizcht op ihet Middelbaar Onderwijs ter benoeming van een lid dier Commissie Ter viaie Een adres van Vereenigingen voor volk stuintjes houd ide verzoek om tOjékenninff van eene gemeentelijke subsidie In handen van B en W om nrneadiviee Een adres van de Afdeehng Gouda der Nederl Vereeniging Eer e Hulp toy Ongelukken houdeode verzoek toi veiliooging van de gemeentelijke subsidie In handen van B en W om sraeedviea Een adres van de Afdeelinir Gouda van den Neder andschen Bond van WeibUeden m Openbare dioiaten en bedrijven houdende verzoek om herziening van het G neontelijk Voogt waarbü hij onitslaw neemt als lid van het Burgerlijk Armibestuur Voor kennisgeving aangenomen Het verslag over 1918 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda Voor kenniiSgeving aangenomen De begroeting van inkomeien en uitvanren van het Israëlitiscih Armbestuur voor 1920 Gesteld in handen van de Raadscommis9ie Een adres van den Waaiemeester T A van Eijk houdende verzoek ziin salaris nader te regelen Dit adres zal na afloop van het dienstjaar worden behandeld Een adres van de Besturem der Goudsche en der R K Schoenmakeps Patroonsvereenigmg houdende verzoek eene nadere regeling te treffen in de leverinff en herstelling van schoenen van het poUtie pep soneet Ter afdoening bö B en W Een adres van zuster Blaanw houdende verzoek een onderzoek te doen naar de iwljze waarop zü als Directrice van het Van Ite flonZiekenhuis is werkzaam weest Ter Visie hina schrijven van den heer L Frank waarbij hiJ ontslag als leeraar aan hot Gvmnasmm verzoekt In handen van B en W wn praeadviea OöJ viea Inspecteur Gymnasia Ben adres van de firma Bdauw n JoiiaimiBsen houdende verzoek ofti In aanmernng te mogen komen voor het dmlokön van n stenografisch Raadaverslag In handen van B en W om praeBdvie3 rïill v 5 veriwnden wngivereenigingen houdende verzoek over een gemeen telokaal te mogen fceschikken voor het houden van ropetitiën Ter afdoening T y B en W Op voorstel van den heer Knuttel wordt Voort z jn verecbilleiule initiitiafiibor teilen ingekomen v in l l n Tan den Raad n l en TOomrtel van de heeren Sanders 8dO Tan Hoorn a d en Lafeber W beoogend aas alle gezin shoof eii die in het gejieel niet f yoor ten wogste ƒ 16 zyn aangeslagen in de plaatMlljke inkoimtenbelasting e n toeslag H ïsven Tan f 0 60 op elke eenileid h randstof In handen van B en W om praeadvies m voorstel Tan de heeren Potlharst r k Kol n a r en Koemans ir t beoogend B en W op te dragen dlo maatregelen te nemen waardoor da Terïoop min groenten aardappelen fruit langs andere banen wordt geleid dan de thans daarroor ïwolgde weg en in in te stellen met uitMudering van den Zondag en algsmeon ir Me ChristeHJke feestdagen een dageimT he markt In handen van B en W om praeadvies ijn L f ber IM Overhand ad en Ouds m VS l ibeoogend de ienoaning er Kaadsconrmissie wier taak bet lal di H J 1 levensbanoci jr o heden sooale die eeneraUds door Prodacent grossier en winkelier wor Tastgerteld en ajuJenöds door den eonsumenl worden betaald t e c o n t r o eren en haar voorts de bevoegtïieid te lare bevinaingM ter bestrijding vui ven le woeker te dier zake voorstdlen b ll e van B en W in te dienen er visie rïï HietTert de Co V k l J heownd £ 1 Bilet nd in het kir ï emeenteUehtfabrie Uehtfabrie Óek f r f ft A tot TerUtin Ben ffider na den inliciitiiigeibdlenBt die iMUi teruff is van Petrograd verklaarde dat tMrg ra dames en meujes wonlen ge dnronffen loopgraven te f lvra en bamcu op t richten Als tii mtgeimt neeiminken wordeai x doodgeschoten Deatit it vertelde dat Petrograd mondbehoeften ontvangt over den Noord Siberiechen at oorweg H t Roode le w iM vrywel voorsla maar de burger Ijjdt honger Dezer dagui wenl gemeld dat djp Aaneriftaanache regeering de arbelderMonferentie die morgen te Washington xou wordtui geopend eenige dagen ia lübgesteld Dv Times vertelt Iets van den voorbereidenden arbeid die veiricht ia om het houuen der conferentie mc lyk te maken Om te xorgen dat de agenda voor de conferencte werd vooilwreid ward een internationale commiwie van organisatie benoeand waarin waren vertegenwoordigd de Ver Staten België Frankr k Groot iBritbannië Italië Japan en Zwitserland De comtniuie hietd zetel te Londen Aan 46 regeeringen werd verzocht inlichtingen te verstrekken betreffende deonderwerpen tot welker behandeling op deconferentie te Waahiiqyrton was faealoten Dew onderwerpen waren iS urendag voorkoming van werkloosheid en voorziening ertegen reeling van vrouwen en kindeoar beid en de Bemer conventie van löOÖ Inalle staten was de tijd niet eeikomesi voordefinitieve besliwii ien beiretffende de ipulitiek Deenietemin was bft enkele ateilenvan de vragen reeds een stap voorwnai t en een teeken van leven In lip nieuwe sfeervan de politiek Aan den anderen kant werden alle reigee rijtgen waarheen ivragenl eiten werden ge3 onden genoopt terzeifaer tijd dezelfde problemen te overzien en dat voor hot doe van het vx gen of aangeven van een internationale politiek Hoewel geen internattonale arbeddewetgeving ter vredesconferentie is behandeld is er toch geen tijd verloren met de voorbereiding ervan Volgeas de voorwaarden van het vredesiverdrag moet de conferentie welke elk jaar bijeenkomt bestaan uit 2 verfcegenwoordigeiB van elke regeering 1 vertegenwoordiger van de werknemers en 1 van de werkgevetra ledere vertegenwoordiger tTMg worden iiijgestaan door 2 adsriseuns voor elk onderweiTj op de agenda BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Pit l i aeitand vian Haasc AfgorftHrdilgile Unabe i Zondag voor tn viordo maal giwparionrdl De operatie liad eolit r tin ii iartiiei w iulbaat zootlüt Geh Cmrait Kro41pr waeiBclliiljnHjk tot am pitlalle vati liH bij don moonlW aiiRldg gttkvvetolo boon zal ovör aafltu FRANKRIJK i CalUniux candldfltuur Daar liot lit r 3 ihawiliof het venoais lot invrljbeide Lltng VRtt Onitlmin i wvil algcw 7 en heeft dczo aan de Fodera lio aii roi iiib ili in c io txMiloób i n hol dlcrpart mcnt Vfln dy SarOÉie gK üiïlöyvrmi üijnciiidldlEtitintr te iinootcn afwijzen y e II g e h e 1 in z 1 a n i g moord g o V fl 1 l u lier im oflii g iilipi iir m u nioordgevallen di ooit in Fruiiicini k i ii voor iiitointm dati ïFond v ui JiwWm or 1913 komt hpde i naar dsozor Mi fif d Hollaaidiwh NlimwH nirt aiï ineJd voor lui A Hizonho vau Mn t J Oculou dn iin ctciir v m üitn l ruWft rU k bij Unit Aa iiw r iiit h kap tiaT li opjifsrioirt VtirdwtMiu tó Doct ml T 1 1 J e i zijii hjk wpad eiiigc wl kfu later In liPt kn iiipoHhotU l ij ttvt iiiaK37ijn onldrkt De zoekfinV aTi n afg gean op OfïttmlKni pn van mi el lapett r L IMorre de lioofdingtenlcnr van de fabriek w Md gowrwtaorl op xMtohiildlgin vaa moord dooh latnir vrijgel n nuin hiJ dliniRt In 7nt yraneidif logx r waarm hi BOhitterMid d endip tm t it officier werd bevmrdftid In gK tMSl Frankrijk tel iiwn vee lielnng in dozp rwhtzaak diar inon onttttdlingK n viprwae in verljand irwH de oruranisanie van de maatrfChapiMi iiwl TXiifc c i knpitaat Zij hx e i wat kriitt wjtndii Fran olU rc earing g voA tttJ i o di toen haar product van jnindü rwaardtpj howUiiglicil Wtek v iftii bet otmtract vtTliroken BNOELAXD Cïinti Feiiner ontsnapt Titfi Sinu F 4nc rs oiilflinflp e n ep geiiiakloelijltó on elgiem ardigo wlja uit do fp ftn n fl te Aiatiahe tier Zij bondi n den bewwker tsn duwden hem een prop inden mond waarnai zo li n in de oel wierpm JV gen tbectijd Waiiterden z © te n touwladdtr op die van de Htraat over den imiur werd gewarpen Aaoi den Rinderen kant ktoitMdetn zo naar 1 cin 4en lai ge n fcouten hó n De ISnipelache mijnworkorfl voor nat 4 on a 1 iaatj e i e mJj nwerkBr atnpa M laor nationaBsBtte van d mijnen is bejetfimen Zij beteefcent in de praotijk he eln d dor dlrvote aciie f n kon iioer op het besluit hiöt wiigdo lo I Un B oOneOtiiUlDnefrien weg te beretkon Te Menchu 4lcr HpraJT Frank Iliodgw voor eeo vte gad rin g van 4000 meaeolwi bohoorend tot de looale arl eidor partij Ér werd oen motte aanaaawneo waarbij den Hiijnwwfcora volte teim toegiMwgrlf werd Men zegt W lii v iwcbÉIlendil andere plaatsen de vakvieoreenigingieTi de ïrwoaUe van de kuuÜiMitie dev mijnen 1 esproken hebber en dat zij tot die OMwAuflte gekomen kIJq dat de i aak van belangd Isvoor de ge ieeie arbeMeral eW ging Ken nieuwe g r t o p o p IJ4 e mifl e In UU gro be ateden van üktgjolajul on ivales valt de tfM ite weken een Uolite maar gea e akle stijgiog van betstertte cij fer traar te nemen I eae stijgfng worJt toegesoiircveit aan de grtep SPANJE O Uit u e t Uit ModriJ wonU f n de l düy Kxpre t gemekl dat 1 oongrc van deA bood van ar j€di lora te Barodona liadHïten heeft lo t cc i ulgemeeiio uilaluMing op H Novemtjor Uc To erinig Utxk over gicheel Spanjo dii lij du grondift et ijevraartjorgde recbt n op ftheveu AMABIKA Amerikanon doiov MexloaIl e n Vermoord N aar olückd uit San Mojfo Caiuiornie gptiield wordt tdijkeai tw AmerücaauScbu vlte r die sinda dwn 21on Augustus rnil8t wenlon op gruwelijke wijze door de Mnixicdanischo vtflwoh c vjennoord Üe hen mt t him inacliine drijvende op hei water aanlrolfon waar zij reeds ni goalaen dagen Mii ler voodwel Imddon rond godrowitt BINNENLAND TWEEDE KAMER Hchriftelük beantwoorde vragen Op de vraag van den heer A F Staal man betreffende het doen van een uitkeermg aan het personeel der landmacht zonder dat de daarvoor benoodigde gelden door de StatenGeneraal zjjn toegestaan Waaraan ontleent de minister de bevoegdheid te creëeren en uit te vaardigen z n legerorder No 405 van 19 September I I waarby machtiging wordt verleend zy het onder beding van eventueele terugbetaling tot een buitengewone uitkeenng van bezoldiging aan het personeel der landhiacht op of omstreeks 1 October 1919 zonder dat de daarvoor benoodigde gelden door de StatenGeneraal werden toegestaan Luidt het antwoord van den minister van Oorlog De machtiging door den Minister van Oorlog verleend om m afwachting van de totstandkoming van het betrekkelijke wetsontwerp vooiwaardelijk tot uitkeering van de daarin bedoelde som over te gaan steunt niet op eenige positieve bepaling maar vindt haar grond in de urgentie van liet geval waardoor de minister zich gerechtigd heeft geacht op de beslissing van de volksvertegenwoordiging vooruit te loopen Deze zienswijze werd door al zijn ambtgenooten gedeeld zoodat bedoelde uitkeering niet alleen aan de daarvoor in aanmerking komende militairen mEiar ook aan de burgerlyke ambtenaren heeft plaats gehad Loonraad voor spoorwegperHoneel De Minister van Waterstaat heeft benoemd tot Voorzitter van den Loonraad voor liet spoorwegpersoneel Mr M W F Treub lid van de Tweede Kamer der Sta tenGeneraal te s Gravenhage en tot plaatsvervangend voorzitter mr D A P N Kooien lid van de Tweede Kamer fier StatcnCien raal te Utrecht Katoen voor volkskleeding Met medewerking van den heer Joan Gelderman fabrikant te Oldenzaal wordt naar De Ned meldt door het ministerie van Landbouw Nyverheid en Handel gebleekte en ongebleekte katoen voor volkskleeding ter beschikking van de gemeenten gesteld De Belgische kolen e Bruseelsche redacteur van De M aasbode meldt dd 25 dezer Het bericht in de Nederlandscihe pers als zou België de onderhandelinsrenover de levering van steenkolen naar Nederland hebben afgebroken is niet ju st In de eerste plaats was er geen sprake van een maandelijksche levering van 50 000 ton dooh van een kleinere hoeveelhcHl Voorts hangt de uitvoer af van het feit of Nederland de gestelde voorwaarde aanvaardt hetgeen tot nu toe nog niet is geschied Dat men van Belgische zyde nog met van plan is de onderfiandelinjrcn stop te zetten biykt wel Uil de verklaring welke men ons gisteren op het ministère van landbouw deed betreffende dfn aankoop van Noderlandsch vee Een hooge pertooniykheid zeide ons dat men weer tot aankoop van vee in Nederland zou overgaan zoodra de onderhandelingen voor den uitvoer van Belfirlsche kolen tot een overeenstemmiinr hadden geleid Luohtvaart Londen Soestertierg GiBtermiddag 12 uur is te Soesterber onder een stortbui geland het B A T liegtuig dat den geregelilen dienst onder Kon Lucht vaart MiJ voor Nederland en Koloniën Dezer dagn n went te GraiVt luiigo ten kunllore vtai den notaris jhir mr 11 J i ötoop op fl iciit borionid ne do komlnkl goedkeuring op d o Ktatutron De KonJaiklijke LuehtvaariifaiMflchappij voor Nederland en KolonièhD Tot d opriohtcrs IwJiooron Ncdorlandfiche H tide i Mlaai9eoiiapp j te AnBteidflïn Admin stradekanioar Üidtaa to Utrecüit Wm H MuUor 1 Co la flK3raivenhage TwMitflche Bank to Am tprdani Bataaiffflche Pe trolieujiiMaat9Clhap HJ te Gra iefliliago Koninklijke Nederland Vereeniging voor Luolitvaart Ie OravVynhage Lipptonnn nOflenthfiil en To te Aiïistordani Rotteirdamaolhi Ba nkvereenjlpi te R rfiwdam terwijl dn Haad van Beatuiu bestaat lüt ite hoeren H Codijn F H f eotoner van VH 9ön pen ff ffaHteman P May C 1 K van Aala 1 M Tettm Jhr N van ff jk en ihr L L van den Berg4 T ii HeaoMedeï tot adaftMrateur werd beiKwiitd do Ie liUt vUt er A PloKaaa voorlitter van hak d i riilkiM b beMuur dnr BL T A Bij hooipe uitstoderiiicf werd door B M de Konin n reed biJ do ojfficditias van de MAatMduppi ht pra dijOB t Konlni lljke verleead Be tïslredinie van eccAgie gpoote lichamen wocJt nog verwaiiht I c owterhandeiingeD met de groot bulteniUunlbcbe firma wordieni tenj H MMMttgh fHa aangie oopl Het iMiliionaial knredïter ata deze oodieiriïeniintï is door de atutes vaèltgelegd en gtmBMthorgfi GEMENGDE BËRICHTJ N Gewond Zaterdagavond omstreeks halfelf kwam een in de WiDwlminaatraait te Amstcmdam wonende jongeman aan het huis Westeratraat 96 aldaar waar een meisje woonde dat gedurende yiet jaren yerkeeriog methem had doch die niet wuuchte voort tezatten De afgewezene ging met een revolver op tak en met geen goede voornemensbezield naar de Wewteratraat Daar werdhem door haar vader belet in de woning te komen Kr ontgtond dientengervol e een woordenwieeelinf die zoo hoog liep dat dejongen zijn revolver in het wHde afscho t en daarbü den vader van het meisje trof Dedader ging zich aan het politiebureau Westerstrttat melden en werd in verzekerde bewaring gesteld De gewon lo is naar hetWithelminagasthuis o re gebracht Z n toestand is niet ernstig Hb d Staking van electriciena De dreigende staking van wertüieden in de Ëlectrotechnische Bedrijven is gisteren ingegaan Te Amsterdam hebben de monteura en huljmionteurs bij een 50 tal installateurs waaronder ook nietgeorgani seerden het werk neergelegd Naar mwi van werknemerszyde imededeelt omvat de staking aldaar een kleine 1000 ma De staking staat onder leiding van de besturen van de Algemeene nodernc R K en Christelijke Metaalbewerkersbolden Moord I II den uax u van Zatordotg op Zondag kretg de herl ergl tt P ts HoPrlien iiwk lieZü k i r8i iwiM OM r tiotailiiiig van dlrank Hi fl st alle beeoekflTB naar buiten te knigen waar de twisit Werd vojortgeaet l die gewa4 endl was mol een glroot bnxïS iii e giiiig luiair bwuieai dioflh kwam even IftUr wcw uaeir bulten waarna de veclitpiirln wewi bdffon Zeltore H dm juifit p iHi iiiU wi i t de zaalk n etis Wvd lut Ie fliioiaii gillij even kijken P die woeit ojii ich h eni sloeg vH op 11 aan en Inorde li iii liei VM0 bot het lieft in de bcr 7Q0t ai H onmiddellijk dood wm lie dader wia direct daarop geiarrosteenl f JiML üu jvoljle ilfpe bé ktin uèin iBi nfgoIpKd I u veKmoord wae jgghuwd Verdronheii To liorue 1 gteti ren de arbeodier Van Il in eon stoot gierankt en verdronken De melkprijs D Co Ji er Uiev Stoumzuivyifabriffc l lïoerunst wïd fj TftrwoWe die in d fli omtrt i wn zö U uitgeetrekt afzolgfbiwl liei fi heelt baair ninlkprij van Xl op IR wnl p T liler teriigi wfiolit Het hoofd afgereden Dl ljup 4 iinei eter van lAN iwag dwadeel oiitMiig ZatTdaigimorgeni een t k gipftan dat mbi brt laliMi te WurdMni op de apoorbian wiiH gevi idhii hot lijk vnji een on Ixkeml iinMiisperaoon waarvan hot hoofd atgjiredïTi wa t U het door do pobüe intfeiUiid oiidi r xwk 1 geJ telton dat het een Steenkolentreinen Te rtlnU r sttijk kwam gMerwi voot bet t rwt wo V een Hteeiikolentreiuii tut DuitflOhl tnd aan In t v xVolg zuÜwi w elkcu dag twee koiinen Do kolen zijn hooddzaiAdlijfc Iw atoiiid voor dïHilribulie in de Graafiwihaf en voor doórzeiiiJing naar AinBOerdam en ndeiio Neder landfiwlie p Autrten Ook l gewon gMpdnTonvOrkieeT iiieJ DuïiSvJiIafid Ikoeft in d laatste weken een groql m omvang aan onoiuen Auto s te water Zoiultigiiiuldv Ugl ifl to iiraive oen autoinda M na gfMvdlon door liet weigeren vam do rem XV inzittende dame kon noigs worden igerwd door de kap van de auto stuk Ie laMn Dl ohaufleiir kon nogi bijtijds uit lik aaito ipringen In den t udien Kijn te Pumnerdon ie Zondiagaviooid door den mist een aiitj van den hixY L van de ptmit in do gvi gereden De Inzittwïiein konden zich hij tijda Tedd n terwijl do auto blj d tt lagen WBtejTSitand nog uit het watar k i orden f haajd Rooverg Te Ziindcrt zijn Vrijdagiaivond vier personen gewapend met revolver de woning van don landbouwer K J K biiiHiengedrongeii De n an werd op een stoel vastgeljoudcn terwijl do vrouw gedwongon werd lie liewnarplaata van bK gie aan t wjjzen Ondank do bedreigingen hifeld de vrouw vol diat de sientel van de brandkaAi zoel wa Diaaidoor ntoeeten de diewn ioh tevreden 8t IJen met een bedrag van 2G0 Vaa die dideWi iatigeensjpfwr Een oUfaat te witer Bij het vertrek van bet dtnufl Ha b 0k nit beventeff zakte gMenwvTond eea der ollfaattwi door de oude Havetüxug Na veel moeite kwwn de iS ilMdd weer op Ika droge Hij had zlob bhjkbftar ii et bezecMi De gemeixiite stelt den heer Hagiin je k aanwi dielljk HongcnUklBg NftiiT diq uTel hU Hardieïwijl vernoemt Ik eit het ee til dafi zibh Wï ledeit we k ftounaüagnacht in bet vreemdeUu nkoDïp aldaar afspoelde erijiMliBe g VolE n gehad Drie KuBB n traontten tüea iioilA ten einde te ootviuchiten doscnUdwaOUt en ii te koopan hetgeen m attiiKte Toen de scthildfwaëhtdn do vluchtelingen autirk peuf zetten zij het oip een loopen Eenig kogols dto Ivuni werden nagezonden mi teii hun dool D patnMuEleev die liet kamp werdien inÉSesioiiden inoeaten onverricltfcr zako toriigiEeoror waarna de barakken werden onderzooh Een Biw word gearreeteCTd docfa zeldo niet schuldig o i ijii en wcicperdo ntede te gia n De man wilde zioh TUdelijke v erstindBverbUsteringT ölfattTavond trok een ha v op hot sta ioiweiiipiacetfitont to Abcoude do aamlacht vaii den flt donsioiicf dkxxr zijn eigenaardig optrodefli Toen dosie hem aansprak veriilaoTdto do zioh bijzonder zenuwaobLig ge dragiefide reiziger d it hij Aen directeur von een Amsl rdaaiiHcfce janJdn tellini ver moord Iwid De ohef nam don zelfbeMöliiul dlgcr In voorlooipigKs bewoiring © n ont xmkI po ilie Bij fotifljeering van den zon dei ingeu arrefltainit Week deze ruim f 7100 b i zich e heibben bonevems een browning rt an de polHie verklaardo hij banklei kleite zijn ën te irdvereumi Uj wonen N i tt lefoniscJhe conJerenlllea arriveerden e T igie vTionden iitll 1 wiitatgenoenide plaats pfir auto eii zorgden dat do zeiiuwpati nt veilig en wel naar Hiversmn jjatransiporteerd wtrd De politie was tevens bij dit au üreisjp aanweaig ÏUt iiwniidela tedeloniseh ingewomienin lioHingtn was gebloiwaï dat As bankieruil Hii v ifliim üiee ochtends aan det door hem genro mde l ankiii iel lngi hevïgie onaaii enaannheden liad gehad Do directeur verkecrrdin ediW no In Wrtkendion welstand Tol KENNISGEVINGEN INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met belagen van lo W H Bellaart om vergunning tot het uitbreiden z ner touwslager door byplaatsing van 8 electromotoren respectievelijk 1 van 12 1 van 7H 2 van 5 1 van 3 1 van 2 en 2 van 1 P K achter de perceelen gelegen Varkenmarkt 2H 31 kadastraal bekend Sectie C No SOï S 2o H A Jongeboer om vergimn g tot het oprichten eener meubelfabriek het daarin plaatsen van een lintzaag en boormachine welke machines gedrefen en in wreking gebracht zullen worden door een te plaatsen electromotor van 2 P K m het perceel gelegen Raam no 268 kadastraal bekend Sectie D No 1452 Dat op Dinsdag den 11 November 1919 des namiddags ten IVi ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter za ingekomen schrifturen kan worden kennra genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande urispradentie niet tot beroep gerechtigd zijn zU die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet voor het Gemeenttbstuur of een of meer 7 j npr leJen zijn verschenen ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten Gouda den 18 October 1919 Bui raeester en Wethouders voorn ULBO J MUS De Secretaris G J J POT STADSNIEUWS GOUDA 28 Odtober 1919 DE NOOD IN OOSTENRIJK Voor den nood in OostenrUk kwam heden bij ons in van de fam B ƒ 10 familie H ƒ 5 firma S H P ƒ 5 X ƒ 2 N 1 ƒ 40 te zamen met vorige opgave ƒ 187 Benoeming Tot assistent b het Prdefstation der Javaauikei industrie te Semarang is benoemd Ir H Egeter alhier Benoeming De voormalige Ie luitenant van het Wielrljdefsdepot de Ie luitenant vlieger A Plesman voorzitter van het dagetiJKSch bestuur der Elta is benoemd tot administratoir van de Kon Luchtvaart Maatsehappü voor Nederiand en Koloniën Zie verder onder Luchtvaart Jubileum De heer J de Jraw herdenkt 1 November den dag waarop nq vóór 40 jaar hü htt onderwBs kwmfi Gednrende 86 jaar Is hÜ bij het R K onderwffh thans aan d a K ongensschool voor M U L O hoofd de D W J Rtiiten tt Solarli actie van kantoorbedienden Dank zij de gevoerde propaganda zijn de Goudsche afdeelingen van de verschillende organisaties van handels eft kanti ot bed fenden zoo sterk geworden dat met de salaiiaBctie waarover gesproken is in een v ior veertien dagen gehouden vergadering alhier kon worden begonnen Het comité van m tie bepaalt zich voorloopig tot den geldhandel Aan de werkgevers tot deiee branche behoorend is een schrijven gezonden waarin de noodzakelijkheid van salarlaverhouging van de kantoorbedienden wordt uiteengezet gewezen wordt op de moeilijkheid om thans reeds een algeheele regeling te maken om welke reden de Bonden van kan toorbedienden een minimum regeling hebben gemaakt als een basis waarop later kan worden voortgebouwd De Bonden züa evenwel van oordeel dat naast de invoering van deze regeling behoort te staan een sa larisverhooging over de geheele linie op een minimum van ƒ 400 per jaar Het Comité van Actie zag de salariaverhooging gaarne op November a s ingevoerd en verzoekt den werkgevers vóór 10 November op dit schreven te antwoorden I P I V I Zondag 26 October hield de Goudsche Hengelaarsvereeniging I P tj V I haar laatste kaaconcours in de Kromme Gouwe bij Gouda De prijzen werden behaajd als volgt 1 J Snelleman 2 J Krebs 3 D Kulik 4 P Sjardijn 6 L Kulik 6 S Kulik 7 C Broer 8 A Broer 9 A Wout 10 D Fokkers 11 P Woordmijer 12 J Wasseiuar 13 B Tuünenburg 14 P Vis 15 J Valk 16 Antoon de Jong 17 P Ferwerda 18 G Wassenaar 19 A v Harten 20 Nic v Willigen 21 Jac Wassenaar 22 M de Jong 28 D Vis 24 P de Jong 25 T Blok 26 W Vermey 27 G v Leeuwen 28 L v i Heuvel 29 J Tak 30 A de Jong 31 W IJsselstUn 32 J Rapis 83 P Vernieyi 34 A Hammer 35 C Endenburg Extra pryzen werden behaald door J Snelleman voor de zwaarste visch J Snelleman voor het I7e vischje S Kulik voor de minste stuks D Kulik voor het lichtste en J Krebs voor het 11e vischje HAASTRECHT Gisterenavond hield de Vereeniging Handel en Nijverheid alhier een spoedvergadering in het cafiÉ Jaapies op verzoek van eenige leden ten einde te bespreken wat alsnog gedaan kon worden in verband met het raadsbesluit tot opheffing van den afkoop van de tol over de brug van de polder Stein Besloten werd een adres voorzien van handteekeningen van ingezetenen te richten tot Ged Staten om vernietiging van het desbetreffende raadsbesluit Gisterenmorgen heeft de zekere S in dienst b j den landbouwer H Borst alhier een ongeluk gehad waarby hfj door een koe zoodanig met den hoorn aan het gezicht verwond werd dat geneeskundige hulp mo st worden infieroepen Dr Hakkenberg oordeelde het noodig zich daarbij te laten bijstaan door Dr Montague uit Gouda In deze gemeente heeft zich een sub commissie gevormd van het comité te Gouda t welk zich belast met gelden inzamelen voor den Hongefsnood in Weenen en Hongarije Het comité hier ter plaatse heeft zich voorgenomen een collecte te doen houden langs de huizen in onze gemeente en In Vlist en heeft de noodige toestemming daartoe reeds verkregen Om de zaïdc meerdere bekendheid te geven werd besloten Woensdag circulaires te doen verspreiden terwyl op a 8 Donderdag en Vrijdag door dames die zich daarvoor beschikbaar steU len gecollecteerd zal worden De gelden zullen worden afgedragen aan het comité te Gouda zij zullen in de Goudsche Courant en in de Haastrechtsche Courant verantwoord worden De collecte zal worden aanbevolen door den Burgemeaater van Haastrecht en VUst door Ds E van der Broek Pastoor A A W Waterreus en Da J L van der Wolf Het comité erkentelijk voor zooveel medewerking wekt hierbij reeds op tot dezelfde medewerking van alle inwoners die voor dit nuttige werk een bedrage kunnen afzonderen Gisterenavond vergaderde het ziekenfonds Knegts BoBse in het gebouw Concordia onder voorzitterschap van den Hoofdman den heer C van Delft De voorzitter otwnde de vergadering die wederom druk bezocht was en verzocht een der commissieleden verslag uit te brengen van de onderhandelingen met Dr Hakkenberg De heer J Scheer deelde daarop mede dat mot Dr Hakkenberg overeen gekomen was dat het fonds in zijn tegenwoijrdige vorm zal kunnen blyven voortbestaan en dat de contributieregeling en verder voorkomende zaken ter beslissing van de ledea blijft Besloten werd door de vergadering dat bi eventueele saniensmelting van de fondsen in de kring Gouda het voorstel van Dr Hakkenberg om daarin over te gaan met alle leden der Bosse aan te jmhui Dn HakKenberg zal aan d BJpd berichten dat hlj op zijn bedankeiTsds dokter van het fonds der Bosse tierug komt Voorts werd mededeeltng gedaan vaa voordeden inzake specialistische hulp b j de komende wtfzigingen iln het fondsiTOzen Besproken erd of de Bos e aich loi kan maken van den Gemeenteraad die krachtens reglement voogdes der Boaw ia zonder geldeiyke nadeelen De vergadering verklaat ie zich los vaa den Raad te meer daa Jit college daarvoor xelf wel gevoeld Bes oten weyd eetj er ander te onderzagken Tot commissi daarw ir wenien bfl iacclamat e benoemd de Hcofdm tn 9 hMf C van Delft en de loden de heeren J vU GmIq en J 3clieer elt it D Comrnisfle ondcraoeke bvnns de mog ykhtld om den pr i rm ga voor da miader f aitae rden vo nd lig r te stellen In handen van B en W om praeadvies Een TOOFstel van den h ar van der Brug c s beoogend art 8 Tan de VerordeninflT op de heffing eener Plaatse llJke Dlreet Belasting naar hat Inkomen aldus te wHzigen dot de aom voor noodzakelUk levensonderhoud worde befwald op 860 verhoogd met een bedrag van ƒ BO voor ieder kind In handen van B en W om praeadvies een voorstel van den heer van der Brug ca beoogend Buiyemeeeter en Wethouders uit t noodlgen namens den Raad der Gemeente Gouda adhaeslete betuigen met het schril ven dezer dagen door Burgemeester en Wethouders der gemeente Z w o 1 te an den Minister van Landbouw gericht inzake a muximumpT zen v an de volle melk en de bot r In de toelichtiBff tot dit vooivtel zegt dt heer Van der Brug dat er door B en W van Zwolle de aandacht van den Miniaiter op is eirestlgd dat juist tengevolge van de vaBtstelling van den maximumprijs der melk op 20 craits per liter deze prigs door bijna alle leveranciers tot op dien pr s s verhoogd t aldus een der ibelangrijkste voedingainiddelen aanmericelijk duurder is geworden Hetzelfde Is het preval met den botei rijs die kort te voren ƒ 2 90 k ƒ 3 per K G bedroeg en thans is gestegen tot ƒ 8 70 per K G Het k mt hem voor dat ook voor een gemeente als Gouda een dergel ke prijisstljgmg ongemotiveerd la Aan dit verzoek zal worden voldaan een voorstel van de heeren van B e rkel rJc en Rietveld rk beoogend het instellen van een Centrale Commissievan georganiseerd over1 e g waardoor geregeld overleg kan plaats vinden tuasciien het gemeentebestuur en ile vereeniging van gomeente weritlieden Volgens de toelichting tot dit voorstel ïan TJ J 1 f Commissie wonien gerefltemd den Raad voor te lichten betreffende arbeidsen dienstroorwaarden van het personeel in gemeentedienst te dier zake ventueel met voorstellen te komen kortom raodezeigigensciinp zelfs op Ihet gebied der vaatstelling van tarieven prüar regeling Door middel van het geoïgnniseerd overleg wU men een oplossing vinden van de inmenging der oi nisati in de publiekrechtelijke lichamen Een ontwerp re lement is aan dit voorstel toegevoegd In handen van B en W om praeadvies een voeratel van de heeren IC o 1 ij n a r Koemans rJc en Potharet r k beoogend de benoeming eener com missIevanvijfRaadsleden waaraan toegevoegd aJ Voorzitter de wethouder voor sociale aangelegenheden om na onderzoek en voorberekling aan den Kaad TooTsteUeii te doen omtrent een algemeene en fltelaelmatige herziening der sararissenen a rbeid loonen van het Gemeentepersoneel Ter visie een voorstel van de heeiwn K o 1 ö n a r Muijlwijk a r Koemana ri en Pontharat r k beoo nd een uitkeer ing aan het geheele v66r 1 October 1919 in vnaten dienst zünde Gemeentepersoneel boven den l ftijd van 21 jaar een bedrag ivan 50 gulden en bovendien 10 gulden voor elk kind beneden den leeftijd van 16 Jaar In hamlen van B en W om praeadvies een voMstel van de heeren K o 1 iJ n a r Potharat rJc Koemans r k en M u ij 1 w iJ t a r beoogend de inyoering van e tt belasting op tooneelvertoonlngen en andere openbare vermakelijkheden overeenkomatig art 240 1 van de Giemeentewet en B en W uit te noodlgen een verordening te oaitwerpen tot heffing en invordering dea r belasting Een voorstel van de heeren van der Ree en van der Want betreffende en nadere regeling van belastingheffing Dit voorstel zal nog worden vermeld In handen van B en W om praeadvies De Raad Benoemde tot onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens A Gevers te Leeuwarden tot onderwijzeres aan de Ie Burgerschool voor jongens Mej T W de Jong te Woerden No 1 van de voordiacht mej A A Beszelsen te Gouda verkreeg 6 st de benoemde no 2 12 St twoe onderwijzeressen aan de Herhatingsschool voor meisjes mej H S van Wijngaarden en mej G Blommendaal tot lid van de Commissie van Toezicht op de Stademnziekschool E van er Werf met 16 st Aan dp orde werd gesteld de benoeming van den Rector Naar aanleiding van deze benoeming ontspon zich een discussie waarvan het resultaat was dat de heer K o lijn de vraag stelde of deHRaad van oordeel was dat het belang van het Gymnasium meebracht óêu benoeming in besloten zitting te bespreken De Wethouder Dr Hoffman steunde dit tenzij het rapport van den inspecteur Dr Vbünsteyn In openbare zitting ion worden behandeld De wethouder Knuttel verzette zich tegen een besloten zittting en wettschte deze zaak niet anders den in een openbare vergadering te behandelen Daartoe werd besloten Op voorstel van den heer K o I ij n werd nu voorlezing gedaan vta het rapport van Dr Vink steijn Na breedvoerige discussie werd tot rector van het Gymnasium benoemd Dr M A Evelein met 14 sW 4 it waren in blanco De zitting duurt voort JD Uc i A LAND EN ZEEMACHT UdiÜng inO IR t fjtaait lad oo GUI xivM eaa kon besluit kraolitens hutweèk da loofaUnc d müiih van het jaar 11 20 bodraact 25 iül niiiD wauvan tiOO voor den Citaat ter ze3 worden beetomd liet gie l Ingeeohrovenoa yftAmMt het aaiiideel der prov volgiena art 4 dar fiil IditMOt j berefctnti bcdTtnuii vooc e proviuclo Noord BraJ ant 3157 bni 0 legd aandeot i dO dieee GUjIenu bedrac n reirJp voor Ueldorland 37GO on 28ft4 iZuidlI Uaud iim onf Ö 2 NcaxdWübÜand 7113 on 53til Zeolaiwl 1267 en 965 i trecht ITOO m 12Ö1 Frtwfiaai 11 06 eo Ul Jverijseel 2329 en lütiü Oronijig n 1002 on 120 Dirento lldO en 3d9 Limburg 1M 1 en L 10 totaal ÜVil en 110 761 SFOKl VaetJbaL Befltnursvergaderlng N V B Naar wü vemem n zal h t bestuur van den N V B a s Zaterdagmiddag 8 unr te Den Haag vengaderen Vergadering Nederl £ lUaIcomraissl h De Nederlandflche Elftalcommiaai wrgadert op a s Zondag te Haarlem ter bespreking van de constitutie n weffcwiJze der dlatrictscommiseiea die uitsluiteavl zal bestaan in het geven van advies aan dq N a c Reeds zijn enkele provincialen uit enoodigd aan de besprekingen deel te nemen Het ia zeer waars nlijk dat een provinciaal elftal dat 16 November om den onafhankelükheidsboker te en het Rotterdamsch elftal speelt eveneens op dexe vergadering wordt Twtceatoid Zuid Hollandsche IJsvereeniglng II de wrgnduo img an do Zuid HaÜaudsoiie IJsvoroeuii Dg tmac d voorzitter ili Ihit Maii adnn harlelijkon dank aan ilo aïikjehugi ii ooir de yortaewlnig d zij hem hadden bereid op den herdenklugBdag dat iiljv 25 jftuir vooirziWör der vprecnlgjiig m Hut hOiJdtibUjk pen zftveren lanllnlfere In disi Vijrro vuii een sohnai zou Ikean steed de aab p iaane bkmeiiworiring herinneren tnaeohen hmi vn de lediein gedurende a düo ittreni De v©ndai u van pönn nigttaeester en seart taris weiden oedjgokciurd Do heer H van der 3iloo en had inwlo detliiijf godaaii dait hij door drukke werkzaauÜK lon gjuon htfrbuiioemin kwn aannraiion Al zijn opvolg werd boitoenid dq lïeor W H J Didce Bij acwlamaéie werden h rbewoaiid de WoPrea fobgtld a iiA al0 vooraf Mac mr Mlen nia a s ondlor Ooiwiilteff en Looye U secretarial Mat vr ii lc wwd aooiiatatooni fteit die vermiUgiinv al meer en meer zlolk mocht VQrh Migieii in don tcun der pki a f elijke ovtrlit id dlo óf iloor duljaidio hl door het W l itaéct tien tt M w Hdcraofal n gpoot hilajigl i lct k te stellen in U wark7JUiiidh i n dtT verconlt diig wiuftnloor aan de eono zijde liet toorisine werdf bevorderd en aftit de aiidere zijde db workVer Kohalfin g geba iit wae V t r ohij3 nde ivg ingeti van baanvatki n worikn l o proken en gv mogd bou wonl+Mi goalo vei jtiidinigen te krijgen met do hiynin der ni e m erpoai lrjg iHolland s SoordïrkwBltlor D vjor itrt brnoht nog eau hartoiijk woon Tm dank mniwis do Vftrwnlgtiig JiiBdi den sohicidoBflcn p nlneinnp ter dt luior iiii Ier 3 ooftm iHe giedmrondirt 8 jarm op wni zoo iiitiiejn Mido wlize d kas iKthi ftrd had SCUKËPVAARTBERICHTEN STOOMV MIJ NEDERLAND Billiton thuisreis vertrok 22 Oct van Colombo Borneo uitreis voirok 28 October Tan Port Said Grotius thuisreis psaseende 21 October Perim Java van Sydney naar AmHterdam passeerde 2S Oct Cape Race Oranje uitreis vertrok 22 Oct van Suez Vondel uitreis arriveerde 20 Oct te Sabang tON HOLL LpOVD Gidria ümisreis jtaanéevde 26 Oct 9 u 50 nam Dover HoUandia uitreis anirveerds 23 October te Bulnos Ayrea Kennemerland ultrelsV an vemde 21 Oei te Santos RÜl nd thuisrws an nerde 22 Oct t ENtatos KON WEST IND MAILDIENST Berenice van Amsterdam naar Curacao pasMWde 2S Oct Du ffMWM HOLLAND ZüID PACIFIC UJN Almelo tiraisreis vertrok 24 Oct van Newpwt New Delft uitreis passerde 24 Oct Livard JAVA aENGALEN LUN Crorontalo arriveerde 21 Oct van Samarang te Coloutta KERKNIEUWS De predlkantstraktementeD De asBÏs Goes van de Ger Ke k heeft de wwiBoheliJkheid uitgesproken dat het minimum traktement voor predikanten in alle kericen op ƒ 2000 zal worden vastgeateid terwijl de predikanten zullen wonien vrijgBBteld van alle lasten di iet voortvlo èn uit peraoottlilk vefinoirea Vow de geestamke w rkers Inleen klein dorp in Nooid Hollr nd bodimagt het salaris van d n ptedHuuit d r N d Mtrr K ife HOO per Mr Dt ktttaf JarcB heeft dominw echter eM b tU r ontxnmgan waarvoor d gelden door middel van een collecte mdesten worden verkregen En nu er een actie gevoeod wonlt tot vorhooging der predikantijaarwedde heeft een der ketJDvoogden voor liJn funct e bedankt Niet omdat hij den predikant geen verhooging van alaris wil g rven maar omdat hU van de gemeenteleden critlek hierover verwacht ala de 4 erke1asten mo t n wor len Tf hoogd De kWMtie Netelenbos BatreAciule de behandeling van bovenstaande saak in de vergadering van de classis MiddeUmi der Ger Kei4c meldt men nog dat na kennisneming en voorleling van al de officieelc bescheiden betreffende het 8chor8ing i esluit van den kericeraad van Middelburg eerst een protest van dr IvfetAlenbos tegen dat besluit werd behandeld en na pertinente ondervraging werd geconstatend dat ds Netelenbos metterdaad niet van aïle boeken der HeiUge Sohrlft erkent dat zij by xich zel ven h t bmr habbea dat lü van C od zUn en op gnmd daarvan dit protest onjuist en niet ontvankelijk is De classis besloot ds Netelenbos tot de Novomber vergadering te houden op 19 Novemb a a tijd van beraad te geven met behoud van traktement om dan indien hij bij xijn gevoelen peralsteed ttt den laatsten stap volgens art 79e 80 K O over te gaan Het stellen ran den termijn van beraad niet langer dan tot de Nov mber classis is een gevolg van de besliste weigaring van ds Netelenbos om zich van publiek optreden te onthouitai KUNST Amaterdanadi a oapetta ksor naar aanleiding van zijn benoeming tot Directeur der Muziekschool v d Mij tot bevordering der Toonkunit te Utrecht heeft de heer Ant Haverkamp de leiding van bovengenoemd koor waarvan hü geiturende 29 jaren directeur was nadergelegd De heer Ëvert Cornelia heeft zich bereM verklaard fM functie op leb te nemtn zoodat het voortbestaan van het AmsWrdarasch koor verzekerd is RECHTZAKEN De Itechtbank Ie stGraveivhago Kn ll gisteren veroordeeld G B te BotÈFoop wegon ditArtaiI van e i rijwiel te Alplwn lot b maanden gievai penlsstraf A V U te Alplien wefpen dieMal V4ii lcrui8Ï ew en tot f 10 Itoetj oi 10 dagontiediteqiisi femchappellike Wetemfehappelyke Bwtohten Klierweefsel overplantlng De Daily News ontving een mededeeling omtrent een protófneming welke dr Ser e Voronoff directeur van het laboratorium Toor pro foi dervindeli ike geneesdcunde aa net CoIIeigQ de France lieeft genomen met de overplanting van interstitieel kUerweefsel van een Jongen ram afkomstig bij een onden van veertienJarigen leeftijd die mo afgeleefd sdbeen dat men hem nauw ijk raee dan nog enkele maanden levens zou hebben jtogoren Tw e maanden na de bewerking trad een toestand in die wees verjonging en vernieuwing van krachten Met betrekking tot de m relijkhetjd on ook bij afgeleefde menschen de levenskraolit te herstellen wordt dan verder io herinnering gebracht dat dr Voronoff door oveiplanting van schlldkllerweefsel van een 4ap hü een Idioten jongen dei en tot een normaal wezen had gemaakt zoodat hij Bchikt was om in het Fransche leyer dienst t doen MARKTBJURICUTEN Rottcntaaischa Veemarkt Dinsdag 28 October Aanvoer ISl paarden 2186 magere runderen 881 vette runderen 678 vette graskalvereA 266 nuchtere kalveren 808 schapen of lammeren 76 varkens 486 biggen 27 bokken en geiten 13 ezels Prijzen Vette koeien Ie kw ƒ 210 SSO 2e kw ƒ 195 ƒ205 3e kw ƒ 176 ƒ188 Ossen Ie ƒ 206 ƒ215 2e ƒ liK 3e ƒ 70 ƒ 180 Stiaran la ƒ 180 ƒ IdOj 2e ƒ 160 ƒ 170 3e ƒ 140 ƒ 150 Kalveren Ie ƒ 260 ƒ 2 70 2e ƒ 2 ƒ2 25 3e ƒ 1 70 ƒ 1 85 Handel in alle kwaliteiten matig afloop tVtde prijzen redeluke aanvoer Melkkoeien ƒ 266 ƒ695 Kalfkoeiw MO ƒ 72fl Stieren fiBty flOO Pinken lJ5 ITO Graskalveren ƒ 50 ƒ120 Vaanten ƒ 126 ƒ 246 Werkpaarden ƒ 260 ƒ Ö5 Slachtpaardm ƒ 126 ƒ 226 Nuchtere Kalveren ƒ 22 ƒ82 Fokkalveren ƒ 28 ƒ42 Biggen ƒ 2ft ƒ 45 Handel maUg go de soorten prijshoudend LAATSTE BERICHTEN De nuMwd in het Ooatzanergat In AmaterdsM Voor de Rechtbank te Amsterdam tu heden voorkomen de zaak tegen den SftJa rige behanger D Visser en den 18 i rlg n kantoorbediende D J H Snijders la verband met den moord op den 13 jarigai Dirk van Leeuwen De behandeling wenl echter geschorst tot Donderdag a 8 omdat eaïule dingen nog aan het Ikht sijn gekomen die wellicht in de zaak Snijders van invloed kunnen zijn MeonL Te MilHngen bij Nijmegen zijn bidttnacht de twee geiustera J en T Makny die sedert Jaren een krumenlerswinkel hielden tot nu to onbakande redenen var moorrl Een boer dl hedenmorgen tün paard it de weide wilde halwi vond la een greppel hét Uik vu de Jcngite zuster De politie die daarop gowaanefattwd eré vcnid in het huis de andere luiter met afgvamdu hals itt bad li g n De Justitie nit Arnhem wordt v rwaeht De moord verooraaakto in het dorp groote opschudding Levenslang geèliKht Uit sH rtpgenbosch wordt gemeld in zake den moord te St Oedenrode fa tegut den beklaagde L levenslange gevangenisstraf gefiiaeht Verdachte vreeowUHng Te i Gravenlia o ie giistoren tnidar Im l vtvu i door do polUie aan peiwudin M I v reemdoliüg alkomstig uU Ooetenrl kicti Poioo die v daoht woirdt onipolUl ke retWneti hier te tande t iorjo vtoa Bm foullloerinf ideek dat hij oen aaazienlijk lKdn in eild dopU geen papieren en ptu bij ziotk ha Hij bevtadtzich in voorlo dA bttwartny lu alwaehUng van eon iKMllMihlg ov fde vraa othij gi4nteruewd et over de frei WMt At worden j Bezoek aan den x JkroonprIas Auj st Wiülkuiin ran zoon v an deA eoiDuitscli n keizer bruii liodon en bo zoek op WlwkHgfii aan zijii broer dm gewezen t roon A nfi Mlnlatef Idmburg l to iiduliftor van SokmiöD de beur IdiMiinw Wr e rcn o H OTaveotMi o uit b i lïiiilentaiKl tisr igjj lie l Zijn rlaf lot iMme xa n eaondMd hM pt tqt 16 No iiiiljfti He Mtmaiueu kAtbü ËlMu bovv igtai9 van dl berlditm dat zijn 0azoiidhfdd it edtBn I nog gi i iwziwt m gujrwtjgn n oaid i en zijn we wel in B llotTt don iwbiiJQt er llkand uel aigfi redeu tu bestaan ein i $ gfloo eo nam de jtiHlw van de mKdfrdeelliig in da ftandoaidt dat de hew IdenÏHirg genooduuUct zad zijn onWa uit zijn nmbt t noiiwii Dr beaprekbgea t Parita Na ir e vorüeinon zuUen da v r1gad ringen to I nj betroïlendo do hLrUmUng van ttxit traMaat van 1H39 die v Bgimt bet wrtrek ven de Bö ridie gtakLwetv den iiaar ürudWeit korien tijd wana ondorbroken ia t begla yui de vwfewb w vk wonien horvat De nieuwe Britsdie gezant Do ndwiw benoeuale Bwtiöho geoaot M het Nedeflarnktdie Hof tlollawl O hani i tt Oravenhag aanffokoineii De Nederlanders In Riga Bij liet i p eim nt van UutiU uknttmBlu Zakt l t l eiri t liigekoinwii dat do ïfo derktfKtoalw Moah in m i oa Me f TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste barometersUnd 773 0 te Thot hövn Laagste barometerstand 754 te Helder Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige veraaderlijke wlad nevelig tot zwaar bewolkt wellicht enkele regeamifen zelfde temperatuur BURGERLIJKE STAND aOL DA tóBOHEN 24 Wt Oo riieh aijl tiie z V l van der Ij n n O O VK d Jong 2Ö Oct ai Iaa a v 1 lUuaKw rti L r RljiAout Johanm d v i A van Leeuwen en A de Hnnjii l u Ifrudftatlfl z v U NlJ b n W Taat Arlo Ankttonitt z V A van den Hoo E n en C Kap lelj II OVEllLElHtiN 2 6m PefrowUa A fl mwn i 27 Oot Jin van Dam 75 j HAASTRECHT OBBOftBN Joèannea Oeraitlue Hartiaus z T F Streng en M vaa Zuyion Johan t Hermanus z v J L van Niehèrk en X Nobel GETROUWD C J Venrer n J Bo r OVERLEDEN Geraniua Mulder 48 J Marietje Siyk eehtgwu v m C van Wr GraiKf 97 j VUST ÜÜBORBN MarlnuR v C Vevha k en A de Pater OVERLEDEN Geene ADVBRTENTiaN WITTE BIOSCOOP laffeaëa V er 8ah l aicuiir proo II Baiteacewoea Hnl e klselil la 3 deelea V rder m t uitgebreid mM nieuwe diillcread Komltclw n DraoMÜMlM aammc 4797 30 Waddinxveen AdtertonUia n akMuwmaitoB o dit blad WQrMB uagenomai door A NOTEBOOM Bockhaadcl WaddnxvMii