Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1919

fifle Janrgang Vrjidag 31 Oetober 1010 LJ 11 lU ü L I I i i J i rfW mf l ta i f mf if m O 14l4t iÉto GOUDSCHl COÜM VT 2 Txe a xrs © aa A cL v©xt©aa ti©Tol8i d vooa Gho va d a ox Bureau MARKT 31 GOUDA Dochters van Hecuba door CLARA VIEBIQ Geautori eenle vertaling vam IKVTl 1 p WP ifSELINTC v ROSBl M Nadruk verboden s Jutffrouw Krli eï iiad ijveitiig do vorliealijslon bei= deeTd de miftui va baar oon had e niet Ingeataan en nu was zij gerUB Drleknart jaar wa reette verioopeu seliivt nixniuiden Movrouw BerWJotll trok lla r wenkbranTven hoo0 oi hoe lïMi men looh z o niaOJr zijnf Al zIj zWi Indacht dat zij zoo Ims zou moeten wnolu j al iullrouw Kru tw Zander eenl erioht altijd maax waoh en waohten totdal ZIJ ehrolo op Br wortl gottaiH Vef ehrft keek zij oMT le deur W wan bet ili i nelBje Itovrottw zei t lOugo iiwsje ladieort nM haw hel w oogan lit 4M m mtf I Toui wat noodi had Mljntuwr iweli gozegd dat wij om Heo uur oen niOMtoi Hji Hijnhwr wiHe v del oren omdat n ellep I liep niet a vrouw voelde zioh iiT oe koo hij d L Lil 5 Zy l a4 alleen h r J toeft HJ g ALLEN die Ut t vorderen heb ben Tan of renchuldlgd zgn an den ondergeteokonde worden beleefd Torzocht hnnne rekeningen in tezenden of betalingen te doen ten huizo van den Heer J7H SCHOUTEN Oosthaven 59 4815 12 J H DE VOOaT TI1tf H k verhuisd van Wesihaven 9 naar KLEIWEG 4 Talefoannummer I4i T N A VAN DER REE PUIN GROVE FIJNE Iralla T rkrl lbaar ap hat warb aaa Taarwalar Karta Vaorhoat Ua DEN aAAO M 48It I Zenuwachtigheid en Slapeioo$heid vraagt Proipectua Aa J TIMMERMANS M g HypnotUaup 1i Mlddilltndllraal 81 Rottertaa + IUa Banimiwapeii talMrt MHiMëelM Vrouwaaapaltaa la alia a rai Braukkaariaa iet of tsadar Teer IRRIGATORS Gabeel complaet Taoaf f 3 75 PARFUMERIEN HAARVERVEN ZEEPEN ONTSMETTINGSMIDDELEN 8 ANITAS Konltikl goediikiurd GOUDA Lanja TiaDdawel II DEN HAAG Herilarlaaeati 9 Naarlaod a Groolite Maatachappg In Palaol tV VU lW avuua a 1 O koaicn irbodeo 4 20 Gaaaeimiddelen Frl Kouraat op aaavraaf ta eo tocaaadln aB t 0 20 porto koatan Nadruk Tarbodan 4 20 Dans en Feesttenten t HUUR of te KOOP Voordeelig adres COHEN Co ARNHEM Fabrlak Taa Rolluiken Markitzeii Zuiiaaaherman Tantaa Dakklaadan a 36 AaMI nar leudi m muimm f J VAN SCHALEN i UDSTRAAT 21 OOUOA i AaMt 1 ieudi M Milnkte H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUOA Haastrecht Abonnemeaten en adrerteatUn voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTKECHTSCHE COURANT woiden te Maaatrecht autgenombn door ODzeo Agent J SCHEER BAA8TRKCHT H BOTH ROTTERDAM Vissohepdijk Noordblaaka Sp cial aanbladina MODERIIE MANTELS in warma Engelsche Stoffen Alla n prima kMralltalton van af f OOa Aan de fabriek NCTBICIA te Zoetermeer worden eefliye aette Meisies oevraayd Zich Aan te melden KLEIWEG No 8 48 24 Brandweer Siolwijk Zoolang hal lijdalijk varblijf v m dan Burga naastar ta Bowankark duui wordl diana f unotiabij brand waarganeanan daor dan oudatan brandanaaalor dan Haar H ZiJOERLAAMa 4si9 24 n aaaciDsacuMS voor mTKLLEorucELCa I Oödar wal Mlande laidlo van Mi S H VAN PeaUTlltl li door oni op anchl aao I lat raadjBah arbaldabaara too lalallaataaal a Jnrillan lalterkiindlaaa laaraan aceounlaati admlniitrataun correapondanten teekanaare muilci architacteo technici e a die lich Toor onac arbeidsbeura dia èa voor den werkjever èn voor den werknemer bclanjlooi aU Inlermddiaira optreedt intereMearen doen wij na ontvangst vao poiiwiiael van 15 cent eduiende ddn maand onxe da alilkiche lljat raf vacaturei ft p p toekomen Iwearln Dader onae methode van beroiddelina ie omachreven 10 Overal in GOUDA en Omgeving komt eiken avond de GOUDSCHE COURANT neven edllle HAASTRECHTSCHE COURANT Des ZATERDAGS een gratis KINDERCOURANT Een genot voor de jeugd I Elk week wordt een mooie prij beaohikbaar gesteld Bovendien een alleraardigst ZONDAGSBLAD 16 pag roet tal van actaeele platen en vol humor en scherts Abonnaniataprl a than slechts f Ï 26 f kwartaal of 17 ot par aak Met ZondagsbUd 1 tM per kwartaal of 22 oaat per week Franco per post hooger Wie zich nog niet abonneerde do h M thans aan het BUREAU MARKT 31 GOUDA Tel 82 bij de AGENTEN en BEZ0R6EHS van Gouda of elders IEDER ZAKENMAN DIE ZIJN BELANG BEORUPT ADVERTEERT IN DE OOUDSCHE COURANT w Het toenemend aantal abonnd a geeft steeds nieuwe reclame en daardoor stijgend succes FAIIIEI H IHSniPLim ni EIITDISEII n MITIIEN AANLBO van Utdii Liclit 81 IraeIrtiHtiliitiei tmit J VAN DUIN 41 Oo OoiKta aal IW lll IMi Aboimeert ü op dit Blad Zij die met subsidie der Gemeente Haastreoiit een verkeersmiddel willen exploiteeren tusschen GODDA HimSTIIECflT worden verzocht hunne voorwaarden In te zenden aan den BURGEMEESTER van HAASTRECHT vóór 8 November a s Adverteert in dit Blad 8CHEKPVAABTBER1CHTKW Nieuwe nellc verbindlnu met Zuld Amerlkli Oeopeiid zal wor leii eoa Aii niA Southanipton I o imiam Br Miv H ri 8 K i pcnJiag n Dao Ig en terug door de lioyal MaJl St un rackrt C Mi l a iy to ixiiul li Hm ligt m do bcdoeUng do aK aMlou r gilirmllg allo c lifn dogen toctomp toato liiilra nwl lOTSto W 8 K pmwgtehBOhcpen 7 ullw gi ehttdt In fta wlili i nff met Ic Uin iillilhamplijn lltar Zull AiiOTlka crl kli de groote iinliwhcjpoii van IwoiigonooiiKle inoa jlu ppij uwdooir du oornamoliik voor jawaglnrB mi poeiig am iKxlorf o idcTlioftige gwAsvm aio nleuHo anolU vfr nnd n nvt ZuüfrAiiiOfika gPlMxVn ffonU KANTONGERECHT GOUDA UStapralien van 29 Ctjtobnr 1919 W gwiB varktw slachten A V au L V V idi n l Ze TMthulz u iedor t i bocto aub 6 dagon hw ijonw We ns ovej r Vtoewot A V O te Rceirwijll 1100 M d h Wegww cy ertr Vteecbwijwtt P L H fS d 9 3 v tiKolitadInol T J H lU k 15 d h J E 11 9 1 d h me verl eiiir ivwkUTingl hengel on inlwerhig daarvan ol 1 1 s 1 d b allen te tlouda K C te Roltaivliuu W B tepoudi tader 11 t 1 d h iri gene ovorlT Pol Vlarord Gouda C F G z y w 12 a d h Wt ena overir Pol VoTWd Roeuwijk O J V B 10 S0 a 1 w tii jbl8 D V II W F T C teder 10 50 1 d b P V S 10 50 1 w tui htBohool A W P v R J 8 Iodorl0 i0 n 1 4 It ajlea te QrMula Wego rijdm zatidor KcM O B te Gouda 12 2 d h F Z la Zotcohulzco 11 1 d h W S H t P H V D allen Ie MoordrecM C O P 7 a S K F A G UMI te Oonda P de F A B be len te Boekoop J D In t m J 0 W oo te Zevenbuizw A a Ie WUWaxveea A Z M B Mdea te ZoveobulMa A K ie BlelBwiJki M K J C D beidwi te Bo raNiEn A de U t Oouderaiii A do B D d L A O allen te Waddtngifreeiii O v Vv 1 B bohfen h JIalEer wnide C II V te BniIecraTea J P te ReeuwlJIii D J H te Ooudai A B Wi O belies la Bodaanrew L T 4 ¥ 0 T K O J 2 P H M F V allat ts WaMaams J E a Zirawiinll I A N A O V II o L S allm to Bo lwop ieder 12 2 d 11 K 1 lu Moiidn 13 d 11 II Th C to Nieuwert ork a d IJ G d te Oudewiiar C de R l ofi op O K M P üetteii to iJiwiMljk M K U VtaUen D V to Hodograveii 1 de W Tli IC Iwldon lo liocuwijk N N Goiidenili J v 1 A G M beiden te Z verïlmlzon A t V N t Moeu eapetlie W B te Nteuwerkerk Al II J i l Ilokoiularp D A K if IjMi o Ruige Welle A B 11 tó Waamior J V E to iJioge Bulge Welde J M v d K Ie Gouda A M P Ie Gouda T W W Ie Walldlnxve F E V d S tt Boftkooip P H te Stohviik r II K Ie Gouda 1 v d B Ie MBoKlTeoht H C Mi v D t Waddünxvee E M H V ti Ulredit M V R D T A R allen te Wa4din xveen P R te Zeven huiwm M de G k Lridea M v V Ie Gouda SL de B ie Bookoop Wer 12 2d b ftVfteiis o erlr ftpoOTVnïgnret J 3 L M I I 2 d h A R S J t Z 1 K S A A de 1 C M E P A S al en Ie Goud II J 1 W te Erioa A S S B K B K allen te Goud 1 II K te Delll K L J V D M a L II allen te Gouda J M d V te Gouderak F V te Ooiida J H H te Waildinxveeo iirfar Il s 1 d 7 1 H tl G uda 11 H 1 w tiich h A Z te Wadütlmvoeoi M 1 F de Q beiden te Goud 1 V T G M A V T P V T G de K J H a allen te fWliiirvoeii W K Ie Uo oop A F de O J L B V V K IL de 1 A C de V alk B te Goiidft7 ieder II s 1 d b Wogen Openb dronfaHncjHii P S z V w 2 w fi Wegeiu riJTviW zonder lie H J I R 10 50 s 1 d b Z Th M T R A T allen Ie Gouki lfd t 12 e Sd AGENDA 10 Nov 7 u Gabonw Bouw en Wonlnaloeilehl Oodewtaodwonitete Armenzorg BeleeU vertlKikeii wü feregeld medadeeliac ta mogaa oatvaafea tadelliwin aonaeiUn TeraabMikMe eox n daaa U iaaa agtaAi M oMldea A wmiratii looii oonM VERSCHIJNT DAGELUKS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f2M per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal vmar de bezorging per looper geschfadt Fi nco per post p r kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 8 4 Abonnoinenten worden dagel ks aqganomea aan ons Bareau Marirt 81 GOUDA bU onze agenten den boekhandel ra d postk toren ADVERTENT1KPRIJ9 Uit Gouda en omatVeken behoorende tot dan beKn gkrlnir 1 retrcis ƒ 1 05 eiken regel meer ƒ 0 20 Van buitan G iida n den betori cring 1 6 regels ƒ 1 30 elk reg meex ƒ 0 Advertentie vu publieke vermakelijkheden 12 1 oent per kmL Adverteatjttn in het Zaterdagnummer 90 toeslag op den pr B Redaode i Telef Ivtero $ 4B Duitschland weigert T é antwodrd Bota Blokkade ondoeltreffend geacht Een tUle klacht Protest tegen de Ooatzee blokkade JoedcnitfiJ onfortuinlUk Tlt toni s roorstel De toekomst van Marokko De conferentie te Waiihiagtoo ON OVjgflEiOHT Uit de inededeellnKieB ran den Duitwhen minister ran buitenlaatdaeih zaken Muller kon men reeds begiq pen dat Dultscihland h t durfde wagen de entente een weigerend antwoord te zenden op het verïoek ani ded te nemen aan d e Meltkade tegen Sovjei Rusland Overal heeft dit verxoek dest ds verontwaardiging gewekt de Duftscfce pei s trees er dadetyk op dat een land dat zelf yulke ontze4 tende gev rig n van de iblokiHKle heeft ondervonden niet kan meedoen aan een actie die een ander volk op gelyke wy e wil uiÖwngei en Ook het Britsche en Pransche publiek was verontwaardigd niet oAOzeer om den inhoud dan wel om den vorm van de aan Duitschland gencSite nota Men vond h t niet te pas komen den vToegeren vy nd te vragen de entente te steunen Hoog st zonderling was het dat de regeeringen te PariJB en Londen de nota ilestyds geheim hielden in de landien der geallieerden kwam men op de hoogte van den stap die te Berlin was gedaan doordat de Times den tekst vertaalde uit de Duit sche bladen Nu ie het antwoord dat de Duitsche regecHng aan den OppensMi Raad heeft overhandiigd beleend gemaakt Hierin w st ze er op dat ze zich bewust is v n Aen ernst van het bolsjewietiscdi gevaar ea heo inil Yt i aan de succesvolle bestriding van communiatisohe bew n ren op eig 6n gebi l Op grond van de hieHWj opigeddne ervaring omtrent de oorzaken en uHhreiding van bolajewistische stroomingen houdt de Duitsche r eering het tot plicht er op te wijzen dat haar door de geallieerde en geaasocieeiide regeeringen voorgestelde maatregel ii tcfi en het bolsjewistisch Rusland met geschikt schijnen voor het ibooogde dool Het Duitsche volk voelde de laatste jaren de uitwerking van de hongerblolDkaü m haar gehcele vreeseiykheid het weet dat onder haar in de eerste plaats de kin ieren en grysaards vrouwen en jóeken die aan de oorlogvoering niet deelnemen op de gruweiykste wyze hebben releden Het weet ook dat de blokkade op het zakenleven der bevolking ontbindend heeft gewerkt en de anarchistische bewegingen slechts beTorHerd heeft in plaats van ze te beperken Het k te vreezen dat dew prvaringen ook in RuBlajid zoudwi worden oj edaan De airti bolsjewistische strooming welke zich dieper in arfwiderslcringen verspreid als naar boiten biykt zal niet door een economische afsn ding venrtertrt worden maar liggende Riwsiaciie volkatouifiwfwting ihet uitïiicht woidt geopend op spoedige hulp Slodit van het hewtei van het vwjir den niatigen iheropSwuw van Europa aoo wdsakel ke contact met andixre volken la een aansliiiting van bert poUtiel leven ut Rusland aan de Europeesche democratie te ho p n Volgens de algemeene voik ii echtelyke begiikelen alsook in het b zonder vol gens het beginsel van den ftanstanden Vo kenboml is geen aanleiding vwor tie afkon diging van de ecottomische blokkade voorhatkden Om al deze redenen acht de Buitsctie r geering nog steeds de door haar verkondiffde politae te unzydigheid in de binnenlan iBche aangelegenheden van Rusland met alleen principled gerechtvaaitliigd maar ooicvoor inderdaad doeltreffend De Duitaohc regeering Is bereid deel te nemen aan een conferentie over de in aanmertting komendemaatregelen welker wereldpolItidce betet kenis z i erkent Z aal zidi Kaai ne aansluiten by ólle haar doelmatig schonende maatregelen nelke het gemeenschappeluke doel een ateiin tegen het Ixdajewisme helpen bereiken De Duitsche ne ceering kan evenwel niet nalaten r in emstigen vorm optnei zaam op te maken dat samenwerking der moj n ïeden slechts an mieht kan dra kon afs naast de eritwmin van genieenschappeiyke belajigen ook af htlng en loyale erttenning van wede ziidBc e rerfiten veryekerd is Dat tleze voorwaarde voorhandenis kan eohter nauweHJka worden aangenomen zoolang 1c geallieerde ea geaaaocïeerde regeeringen het behoorlifk achten ophetzelfde oogenblik dat zij Duitschland tot dce n ming aan de blokkade verzoeken veel meer daardoor dat de lam ter neerover de Duitsche kusten en de Duitsche schepen zelf blokkademaaitregelen af te kondigen o pS ms eew fWM r Deze antwooi d nota is een handig opgesteld diplomatiek stuk dat niet zal nalaten indruk te maken In die kringen voornamel jk de Britsche arbeiders die tegen interventie in Rusland waren en die tpt heden zich niet hebben uitgelaten over deze wyM van beïnvloeding der Breflbeurtonissen in het vroegere czarenrijk Juist om de sobere bewoordingen waarmee de gevolgen van de iblokkade bekend uit eigen Intteire ervaring worden geschlldeTd zal de klacht weerklank vinden We noemden de nota handig opgesteld omdat de Duitscüiie re Feuilleton hfld fijnhoer laat u goeden dag zeffgm t rvoigdc het moisjfv HIJ Isi naaurdeftad g rpHpn Er is van margeiD een htiet g ekoniCTi Zij vond hot erff gowlc g naai t aohiean MlliÉaire zaken stoml er op MHit lTo zafcon De vmmw apzoog op Het dtcnntmtoima koek haar vol mede Mjdïm aiain MwvTOMW ta dadplijiY zoo angatlfti Neen wat ergB Ia 1 nlo MljShotM was heel opgwuhnd toen hij we giog Opgimiimd fiij kon opéerui zijaV fbn eenJgHzliis bittero trok kwMn op haar smal iDjesIcht Zal ik t ontbijt nu bov eit brengieaV NVu dariik K Enüae Tk belT geen hon jeir Het mctóie aarzoMe noig Mevrouw en dan is juffrouw Kjilgor beneden Zij zou mijnhccrr t raag apre ten fflj ztfn allenIniitongcwoon opgtowonden ffy dbi Lenocrk ds hij het löl Wie dan Mwïouw Boithoidi wenddo h t hoofd tetTiuiuweiraood om tietwa haar hüefi zoo onveracOillig zij was al teen booe dat zIJ gefWorxl woidi We Gittttav de zoon vaa iuffrouw KrU0er Zij heeft al la laag tijd nieta van h u gc hoord Nu heeft zij beneden o n portret een ptaal met eivanigiMiea er op Deiar U haar Gufitav ook Uj Zij zou t mevrouw ook gMag eeae itin aka IBustaT KKüfler okt nia elijkt Nu begin Hedwig toah eeiUga hskngtfalHnf tt voelen Zij vwUei haar bei co trok enel haar ochteodjaiMKi Ma yenoik fuOroaw KH Et bow I kemao Jtiflroaw KrtiMd dtpod p d rrngd gtterins deoe gelcigvnhtid te baat neemt om ean bedekte kladit t uttm tnw de alleiA ehBlve welwillende iMlKindeling die Duitschland van den vr6 fferen vyand tekens moet ondenrinden ten bc andelittg die weinig getuigt van Échting voor den verilaireA teigenstander By alle andere grieven die Doitochlawl kM teogcnnoJge van de voortdurende vwwkmingen welke het van de geuUieeitien moet ondepvindea heeft de afkondiging van de Oostzeo iJokkade r htanatlge toom verwekt Het oen Bbkel woord wordt orw tkwe blokkade geidaagd In een tweede nota te l ar s orei ian digtl wordt uitvoeriger tegen de Ooetzeif blokkade geprotesteerd waaraan vy het volgende ontleenen TAii t den 2 8ten Oetob la de op 10 Oktober ingestelde hlokkad der tenitorial wateren opgeheven Volgens door de Duitsche regeering ontvangm berichten bevinden zich op de i eede vaniReval acht 3 u tsche schepen die door Engel che jseeetrydkrachten werden opgebracht Andere schepen woixien te Libau oi H e nabyheld der DeonscUe kust vastgehouden Alle schepen waren voor het intreden doblokkade uitgevaren OverigcM heeft deze maatregel het Du tBche economische leven seer bdaavei kc schade toegehracïit Door bat ultetrdcken der blokkade ovor de vissriwry is de Ievensmdddelenvooiüciening ran de grooto steden en het binnenland zeer ibemoeliyikt De Duitache regeenkw verklaart da t aan gvhMrtenissen xooaU by R die de aanleidii Ziyn gffweeet voer du blokkttdemaategeum de Duitaelie iiNJiMiire aotoriteitea met betrukkMi zyn Daar in weenv il hiervan Le blokkade Is af kondigd en bovendien het op erkende volkenrechteiyke principe aan Dultachland toekomendie gcoag over de kustwateren ter aydc werd ateld moet Duitschland tegen dezen maatregiel ten overst van de geheele wereld plechtig protes ren De Duitsche regeering kan bovendien met inzien welke militaire redenen voor het voortduren dezer drukkende beperidngen bestaan Zy verzoekt daarom nogmaals met aandrang den maatregel die by de instaltii uittli ukkeiyk Van voorbij gaanden aard werd genoemd Ifaun geheel In te trekken en het noodige te doen venHchten opdat alle aangehouden schet Hi die op het oogenJblLk van hun aaahoudine onScundig waren van den ingetreden blokkade tooetan I aan hun eigenaars worden teruggegeven I Tegeltfkertyd met het publiceeren dezer nota s melden de Duitsche bladen voer de zooveelsta maal dat het troepentransport uit het Oostzee gebied nu veel vlugger geschiedt o dat zelfs artillerie naar Duitsch vau haar el a kanier Haar brradogesIMle en hot re ds zeer grijze haar dndon haar or ouder iiitzicn dan zij In werkdljkheld was Men kon haiar niet aaozlbn dat rij zenuwac g was H r iKepe ntctn kloak n fjg toCTii zij wi M vt iw Botiioldl u heeft hiMca ook gekieail van dat hij nog maar een kMna jongen wao hij I onseveflT oven oudi to uw Ht lnsE Nu kijkt u nu een Is Wj dol nis Snel Irad zij nader co U4d eon papier dat Kij tbt nu toe tn ds p leci van taar rok vicrborgm bad gebonden vlak voor t gcei ilit van cl sndMo Het waa coni gie auriMpeid blad DiiitFoJM gtvaoffimtk op Corsloa maf een EnfeinrfM opnamo i Daar staat hij IMMr aiar Ttiffroiiw Krtitiper wam mot hsar v ngM op Mn vaa dA gevan nm a i hit beven van tcsen vlnger kon ram nu hxfc merken dat 7ij z nniwaehUg vmi En zoo natiuirlijkl Zoo fltwn hij aWijd hot hooM voorover zijn rug een bc gekromd Ik zei elti d moot iv 4ilop loopfln Ds diepe stem wiprd zaeWw En al Is l l nu ooft gevwngwi Wj komt enarihtsio tmigl HwMfef BertlBoldi wwt voi1 r Z ij bad vnrgiB beproeH In dsnn gimrangene Oi av Krftgty te berktmnen Hot kon zijn dat tn de hoaüoff Wm wa dat aan hom deed ikn eo Umt dat waaook alla De gwi hibaa meen ilo ondyiaHljk n pf meer dan Jlohte i ekkim hot e n g leek op het airier 21j zweeip D M en van jaSroow Kruiser wendden zloh nu van het Mad af en zij Ireik ir evrauw BertboUl vtak In het gÊÜaL V denkt toob ook 4K Ml M lir BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 4 regeli t 6S elke regel mMr l 4t 1N0K40KDBN KEDKDEELINGENt Op de voorpagina ftO hooger Oawone wtvertantjda ea ingtMadea madedeeliagea bU cootraot tot teer geredii eerdea pr k iroote letters randen worden berekend naar plaatarulmte Advertentiën kunnen worden ingwonden door tusschenkemtt vaa aalied f TtMiiaa letaren A4vertentleburea x en oaae Ageaten AdmimktnOm i T l iMar Ml Lnnd is gebracht MlKschlpn yn er ovulcr de afdeelingen die zloh bti het z r WaatRuiMfische legor hadden aangealoten soldabtm die aich alsnog zullen hedenk i en besluiten toen maar liever DiiHnoken te btyven n hoewel laat gehoor gcrvea aaa den opioc oin terug te keerai De actie teren Riga IS niet meegevellat wat hen mogaiyk de luat om te trachten geWed Ie voroveomn ml benenum Volgens een teleigram uit Kovno aan het JJtausche telegraafagentAchap bobben r Lettische tioepen do I iltach Ru m h troepen uit de stad Ihipiai breven evenalü uit het district van Valys De vry illigo infanterieafdeclingcn zuiverden Joêbarku van Duitschers en wiffrp n H n terug ovei de grens De Duitschers hebben de stellingen in Raaainiani SerÜus nog in handen Er z n nioeiiyUteden ontstaan tusschen de Duitschers en Rusaen In RadrHiskis Het Noonl Westeiyk leger onder Joedenltsj IS niet gelukkiger Enkele wolken geleden scheen de inneming van Petrograd naby maar nu laat het zich Tiiet aanxien dat de stad voor den winter unv de boUjewlki zal worden ontrukt Tc V ashington v mekert men dat Joedenitsj de hulp van F inlaiul waanqt hy stellig had gmekend niet krijgt Wat den atryd tegtm d Iml eKviki nog moeiiyker maakt Anuvrfta en Engeland hebben zooals w giabenn meedeehien Koltajak die in SiberiK tegen dê botajtnviki opereert hun verderen steon ehtaecd en ook Denikin moet een aauM ring hebben ontvangöi dat hy na December van kit jaar niet me r op hulp van d tmte beiioeft te rekenva iiiJ t Pe uiM ooring van het vndaavcnbvg xal oog aanleiding geven tot taJ van moeiiykheden De geallieerden hunnerayda zullen nauwlettend toetien dat ze ftearby niet worden tidcort gedaan doeè ook Dutitschland is op zyn qui vive Tegan de omntanBtandigheden waaronder volkastemiinlnigen te Eupen en Malmwiy zouden plaats hebben heeft het onlangs heftfir protest aangeteekewL Ook over de voorf ereidi der v Aistemmingen io Oost Duitadiand he t de regeering te Beryn re IeB tot ontevredenheid De ntioiater vian bultenlsndsehe aken iheeft gistjMn op een vraag in de Nationale VergMering o a meeigaleeUI dot een Poolsch kapitein aangekondtgil heeft dat de krygsgerangenen uit Dantzjg Po en en Oppei Silezië die hun atam uit rullen brengen ten voordeele van Polen onnriddeliyk naar hun Woonplaatsen terug kunnen keoren terwyi de anderen achter moeten biyven De Duitsche regeering heeft tilertt en krachtig geprotesteerd De officieele communique s over de ii erkzaamheriMi van den Opperstwt Raafl zwy gen angfltvalUgr omr hetceen ga uvkn wordt over da i kun kwe bM een utgwt vraagstuk dat ongobwyfekl meermalen ia behandeUl Slechts utt iparticulier beon wordt er nf en toe iets veraonMKi oo bevostugt tui de Kranscho pen het beiMifc dat Lawting uit naam van preaideai Wilaon iMt voonM van Titifaonii iaaake PJume van de hand h i t gowaHUk De itahaansoiw ragaertaf ntvint k t Aaneriiuuuiaeba antwoont Maandag m Dinsdag deeldo Aa letdar dier ItBllaaaadf delegatie te Parys het aan ClenMOtieaa Tuede Naar geaegd woMt al ItaÜ eea beroep doen op het Initiaftl rf der ooatamitie en aan de conferentie veraatwoor deiykheid laten voor haar besluit Ia alk gevat lou er gevm beatlasing worden f nomcn voor fte verkiezingen ia Italië op 10 November Volgens het r oumal Is de venverptng door de V S van hot ItaliainacSie voorsttd gegroikd op de onmogeiykMd om njeuwe Slavtaelif gebieden onder ItHllaanach beheer te plaatsen en op de nenrenget hte welke biykt uit den wcnsoh van HaM on het koste wat het wil een contt ct t verkrijgen met dfftt bufferstaot Fhmte De ontgoocheling in Ital aansehe polltieka Iwigeu ia volgens hH blad gmot Het kaMil Nitti verliest te troefkaart die het meende to kunnen uitspelen by ite vwkiozinger en h c eohynt hoe laiHPir hoe meer onmogeiyk uit de impaaae te komen narin d Annunzio het land beeft gttbradiL De wudslaffinf van den opperrtnn raad tm Ms de iMtat d en in belanr H fli ié m m é nm m te i Aoor ptAmOc beapreklngeB fe PuÜm n Umétu nr dan toekomfIJgen towtaad van Noord Airllu Het gut hier voor een groot deel on Ua toekomst van Taager op vnetk vraagstuk de aandacht gevallen la door het baaoeV van den koning van Spanje aan Parya Blf die gelegenheid hadden belukgryke peUtieke bespr lngen plaats betrefüende de Fransch paansche betrekkingen om Noerd WestAfrika Toen Engeland In 1006 aan de Fraawhf regeerlag zyn toeatenunin r gaf om beilt te nemen van Marokko wanl een uitzondering gemaakt voor een amall zdne aan dm Oceaan waar Spanje hot protectoraat over uit cou oefenen het wae Engoknd inderdaad aangenamer Spanje op de kuat tegenover Gibraltar gevestigil te lan dêa wel het zooveel machtiger Frankrük Taager hoorde by het Spaanfche land In 1912 echter weid er tusachen Spanje en F nkryk nog een overeenkomst gefloten waarby de grenzen der Spaanache k istz4ne precies bepaald werden en waarbU 1 anger colder een bytorVr min of meer Int arwitl naal regiem geptaatat Daar de Franschen door len oorlog Ua i n div glfiiriach iqmUu i haiar broo l alle ilaagHoh gezicht mooW H hrtg wugpbn het nit dawop M antwoorden JiiArouw Kn H zou il tooh w er niet v o r g n n een moeder h r cent haar kind waar hot ook zijn mag en in Iton hHiJM J z j hrt ook ntot gwton mag hoWien Zij ak do tur tat haar hini toe Vefheijg u itan juNrouw KrUgcr Maar waarom iicffi uw Uustiiv in zoo hng Tiii 4t Vlfkeont vKttowd De vrouw w rd booe Ja waarlijk vmkeLfd ifaih we zogt dat allden fcj vwke xl horftgrdaan Ik evween Zij kwam naarlhd wig KM Ik ifl u zofMm Diovpouw Ber tbnlili waarotn de longi a in z o longntH gi Lhrevon heelt Ik lt heb daar Wd aan CnMav hal hle r namoiijk mu melsjt Eik botia hij oor l la M uit aijn garnizoen met vcrtof l tuis kwaiu wikte li l orii oorlogMUuwnliJk ii H haar Mla ten ZIJ v Tfcet rde In blijde vorwan og Ik heb M niet tsMgHKirim WÏp Wflrt rf bet kHid wi4 van Jou U Mi Ik glaavgd ZU was avar M hwil faitsoi yk e viljti fg dat ie wafl maar Ik nw r u me 9pM ntTelü i Zou rk iKn zijn uNKdor zei ie mrouw kortaf Kn dan lUe om zt tzelf nogmeft pi v K vlM K h wht zij bA bladj vlak De zomeirsonnMWiijn iMionKle naarbln Den ea hulde de in t donker gcftleede ffifs alte t een guuden giaiis Zoo l Hi t zij gmliircnda oeni gie octJpNd lcen onbf wt egIgk midden fat t sch tttvoude liaU ea staarde op bet giriUluK rn rdr Msil HcilwigI trok haoc ooibieiidjapon vast mn zleh h en Zij rikte op i in oAnhoon hot warm vm do vrouw vnrglrtc eioh zij verglite ztoh bef41 t mawr wk zou d i mneil heMwn on het haar teaeg gfU tr geloofc dutf dat hij t niet Wl zei intfrouw Kt iger plQlHgltog n verwlj rdh zich van t nuan Ni iotond ztj fai db fiadtiw In haar zwartn japm mH bleek gelaat Haar atetn was toookNV Heilwig nioiM een afwerende bewoidng O noMi ik KSht atlcon nNuu lic itfiht u mooi het natouriijif beter wi tOTl Ik Weet het Da Htefli van fuHTOtiw KTttgaf wa Ba mt Nridor Het U mijn jongen Uljn titfta aade ioa eal Z j dPuMe M Mm t ia haar borst Een n v T il zfok OM Henl Zij itfln ovailiilt i 4 f