Goudsche Courant, zaterdag 1 november 1919

AH JliMir n IJi alks vogri naar l M hg eoatnwt tot saw Wn v plMMsvlMka I TsM btata Kt vaorwaardan aljii aaawaalf voor aaa varooidMUag bahalva daÉ bat gaval lieh em tftja aadara voordaad 4m da watgavar bat UI MU ttfaa wotaidMi aidh bwift vooiva Md da MtM gaai banran da Mtar wtf ta ti swhi nii sn Du I paaaM dia tf f of niotn taa dif voor dit garal bat de l pMi t la EabatfaMlgT Diaimel vaoitaa iadar M dat bat atat Ma ivMiftfta M ott amaaaa vgen te men aft todi fiiiirNH h maxan n de varoudarda wat dow ta kn pea En de taak vas dw laeblar w at haal wêt daaldMurdar docw wordw pas daa aoB Mf totitiMBot diltt aaar baboonaksBua wvamamaa daa paa ion bV Ü Soataal opvoadarl Da wattavar daiiT O ala dia atndalVfc acns atfti sl a bfcaay a ig pr s gaf dan zou hy aaa Het voorgestelde mtddal itfa bot ea genadige goedkeuring kunnen gavtn Maar dkarop moet niet gewaebt wordan Jfaa ziet beswaren Wfllakwr aagalttkmatigheld klasaaajustitiaT Du voitetaiv men de recrutering van ons reehtaraoorps en drage zorg dat aan de besten oadar on de ba ssiag gageven ü over v lfbald m goad van de burgers Ouk hiar Is welk aan den wlaktlt Mr TagM aatwTkhtiiw vaa da i i ti t i ftauacUhi Kaar sanlaidilig van bat feit dat veridiniends g ltoa ttti M ar tfi daii Mir ttaa t jd toa a n ovw rtaaa ds halooidapm vaa hat awhtaaaarspenoaaol hi aanigsB vom balai rrVk W veriindgea leadar dat man akh rakauehap baaft gagavaa vaa da geldalUke gavolgea welka zoo ulg babindt na sidi slaapt beeft de Ministar vaa Bianealandseba Zakim eaniga weakaa gag ven te voorkoming van een ontwrlditlng van de gemeeatefüuineiën Een onafwijsbare elseh wordt het In de cerate plaats gMoemd dat in onver riEa l jk verbaad met een besluit tot toehenainf van loonsverhooglng n rden aangewesaa ét middelen tot dekking Niet in een min of meer vagen vorm maar aldus dat hatsU worde vastgelegd uit welke reeds bascMkbare inkomsten de uitgave zal gdnratott worden hetzij een nieuwe bron van inkomsten worde gecreëerd voldoende om het toe te kennen bedrag in s n geheel te dekken In de tweede plaata scbijat bet den miaister gem oaredriijk verlantgaa dat dergelijkt beslissmgra tammer wordnn ganomen dan na degelUke voorl ereidlng Gewenscht wordt dat als de gemeente een taak wil overnemen dio tot dusver door particulieren mas daar oaÉnoetten haar oo0m d vaat op haar gteiebiea bUh van jirffroww lUtlflw Zij onlHtetde toan aetieen zij een oogen blik na te denken en p o6 Ung gjleed een sni He bkwi over haar gt 4aat Er kwam ioift vijandiff fai de ultdnikt dt van haar gelaat Wat w KiMbt u Jutfrouxv KrttflM wU bet daMiJk die titeft je berkeAd en ze la ook aog boo op je BlMk er een tbom In Geft udi oc ieu Ivi nltda pnd at waa b eieeUtt vrrweer Maar dat d ed r nu rlt4s tie nu moeat ilj aUea Doed maken zij kwam voor Qoalav a voor Onatanr on Dochters vah Hecuba door CLAKA VIEBIG Oeautoriaeenle vffteUng vaai fFVK i P WpapELïNK v BOSBUM Nadinik verboden 3 iHM M iadtb tootn faitsoeulijke jtm en Den gphiocJon Verloftijd he jlxn wij das over oneefflJgMd gifthad die paar Asgen Jï er giabeel ibor b k pv©n Efaiüeliljk iMh Uc t hem toc4i uft lu4 Mnar juffrouw Krttgw heeft u hem n in t gahed niet geadlfcWeb Ik wet denkt u jrel Ju frouwKrUBfer wiecp het booM mi ten nek Als Wj nie schrijft t Maar nu sal hem MTlJvML jai jai unjobw Bortholdl isal w w wel ïoo goed zijn mij te xeggMi het moet maitisffm Corsï op ea ooh God dM la zeker el heel y jn ion MU mUu bertte brave jo f 9BRieM v ok aimf aij op I funt stand In h Üm oM 1 bmln kkiderffaiKÉvH wmt ataeil baifav tè iof en muhkm tnasiiliiii dK fi attbrei Irouw KrORBr alj aei brt bed kalai nuMr haar bast bonsde ut bij la tai de kMne Mij he lt ffoetfe ka vi i U imiwN era httgnOt nM vwu Jawv zet de jMi a moedt koftif en wcétdde zi om om het buM binnen te gaan N u nam de fflooder eon ant boaiiüt zij mocht zloh neet dbor do afr ijzeadahoo ding an d nnOete vau h iar stuk hitm brenffm xij nioeat bnar engnerwi wat ilj to vertillen had m Oortrud moMt MMoren En met Mn tfoete stap w lij hi t m Aje en greep b ar bij m jnó Zeg wil Ik a en wat vcTietic Ou tav leoftl Wtn Mt ntj 1 au Oestnil Hl a hahn wttte ooratwiMllg don amt xU word tDHh daaddUMk i JC BOLDOOT 1320 29 l larisrfgeling voor de ambtpnaivn Nu is de heer Usselstijn van meomntr dat door die loonsvcihoogiiiK het gat de afgrond waarvooi de aibeiden staan eenigszins gedekt is ala compensatie maar met die loonsverhooging hebben zij den achterstand absoluut niet Icunnen inhalen want onder het personeel van de Reiniging zqn er nota bene nog menschen die loonen verdienen als volgt vocr ieden ƒ 28 50 schippers ƒ 28 50 straatvegers en stalknechts ƒ 28 50 magazdiiknechts ƒ 28 50 rioolschuurdeis ƒ 21 50 en tonnenvei wisselaars ƒ 20 60 waarvan nog 5 moet woi den afgetrokken vooi de pensioenpremie Nu is er een heele opschudding geweest toen de gemeentewerklieden ƒ 8 en ƒ 4 loonsvei hooging kregen dat was een heele hap zoadat men kan nagaan hoe een dergeluke loonsvferhooging er by die menschen invalt Als hiei een loonsverhooging van ƒ 8 of ƒ 4 komt wil dat nog al wat zeggen Ik begrop niet hoe de heer IJsaelstun dat voldoende kan vinden Meerdere heeren hebben verklaard het moeielyk te kunnen beoordeelen Welnu ik zou dien heeren willen aanraden een dag of acht by een tonnenverwisselaar Aie ƒ 20 50 verdient in den kost te gaan misschien zullen ai dan tot Midere gedachten komen IBl kt het dat geen praeadvies meer kan woiden uitgebracht en een anaer adres moet worden ingezonden kilnnen wy deze zaak gevoegeUik als afgedaan beschouwen De heer SANDERS Is het met mogeluk dat nu een voorstel in dien geelst wordt gedaan en dan verzocht womt daarover in de volgende vergadering praeadvies uit te biengen Dë VOORZITTER Het is met noookg dat zulk een voorstel staande de vergadering wordt ingediend De heereb kunnen het op hun gemak for muleaen en morgen indienen het kan dan voor de leden ter visie worden gelegd Even goed als wanneer het nu wordt ingediend kan er dan praeadvies over uitgebracht worden Wd kunnen dus deze zaak als af gedaan beschouwen Verder is door de heoren Rietveld en VOT Berkcl verzocht oen vraag te mogen stellen Indien dit niet piesaeert ou ik met het oo op deii t id in overweging willen geven het uit te stellen tot de volgende vergadenng De heer RIETVELD M d V De heer van Berkel en ik hebben daartegen geen bezwaar De heer KNUTTEL M d V Ik heb nog een klem verzoek In de vergadering van 26 Augustus j I is de heer Boom benoemd tot tydeluk leeraai in het teekenen aan de ambachtsschool In alle stukken wordt gesproken de Minister en de Inspecteur hebben het goedgevonden van de benoeming van den heei Boom als tydelyk leeraai vooi een jaar maai m het besluit zelf komen deze woorden voor en wel voor het geven van twee lesuren per week Ik zou nu willen vooi stellen die woorden uit het besluit te schiappen en dus B en W vru te laten den heei Boom meer lesuren te laten geven De mschmvmg van leeilingen is zoo gi oot gebleken dat het noodig is de heéi Boom twee lesuren meci te laten geven Daarom vraag ik machtiging die woorden te schrappen Deze machtiging wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelvike stemming verleend Niets raeei aan de orde zynde wordt de vergadcnng dooi den Vooizitter gesloten AGENDA 10 Nov 7 u Otboaw Bouw eo Wimingtoezicht OndenlaadBoonibwle Armon üorg Be elii verxoeken wij seregelil UJtMg niMledeelin lA nogen ontvaogra t o var gulfTingen ooDwrlMi vermsMi j kh Men enz OIO iloui to vu agand to var inaUen ADVERTENTMNj Heeren Rockers Wilt U wat voorraad omdoen eer dat de Bigaren met B j cent per stuk belast worden komt dan na naar de groote Uitverkoop van Sigaren en Tabak Sigaren vanaf 4 cent Tabak vanaf 7 Va et per V ons 78 ia Turfmarkt 54 GOUDERAK Adrtrtaatliii i aboniMinaiteii op dit blad wotdra uuicnwBMo door L VlEeeEEBT OoBderak v ix eózja€LnVi oen nle Ujü iOfHAacU CfV Van Iterson Ziekenhuis Krugerlaan Gouda Spreekuur Geneesheer Directeur voor Dienstzaken lederen werkdng van 1130 1 2 00 uur vin Polikiiniek voor Heelkunde en Vrouwenziekten voor on en minvermogöndon MAANDAG WOENSDAG en Polikliniek voor Inwendige Ziekten voor on en tninvormogGndtn MAANOAG WOENSDAG en S ATEUDAG van 9 10 nnr vm Spreekuren M STEFFELAAR arts tieelkande en VrouwonzioktQii MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAG van 1 2 nur n m DONDERDAG vnn 9 30 11 uur v m Spreekuren P C CLE YN DERT Jr arts Inwendige Zioktou on Rimtgenologio MAANDAG WOKNSDAG en VRIJHAO van 1 0 2 80 nnr n m DOKDERDAG van 9 30 11 uur v m 4745J70 DeBilAIIDSTOFFEN COMMISSIE DISTRICT GOUDA maakt bekend dat door niet tijdig aanl omen van een lading Eierkoien de uitvoering der bestellingen door de N V Vereenigde Brandstoffenhandel een paar dagen op zich zal laten wachten Degenen die volstrekte behoefte aan brandstof hebben kunnen zich aan het kantoor vervoegen hetzij schriftelijk of mondeling SIID UITSLAG Mntl9 l dtr un hnldiMktcn hc fl rMrfi too vEJc Iddckn bcprotfit vtic dwiofcn nuiMooi BtfMdpltégd dar m 1 eindt riad gnn gtld mM voot cta nlcu iMdel over b bb i WANHOOPT NIBT Iwtien t PUISTBN KOHS I P N PUULBLS MOOB BXZEMA RtNGWOfiU mi iHdnia i t N tnii mi pracF md na laKlt m f 0 rs of n S Imhoud 1 mal lo vmI dw vmI vMtrdceligcr HondcrdM t HoUutd htbbea hrt r rdt met wicevk fArulkt rn Jiodcrtn iaiih tcn V r JtrtigUu ¥ erlifij Oiir bij In DreglitM tn A MtlMfcfn wur b1 I vcrkrOghsar mtdt m i ilch t d llccn vtrlcocnwoordigcr A na B McinJtnJM Oen Haag mcdi lj l De Directeur 4889 50 Il Aunuuucix I III 0 s s MARKT 43 VAN DANTZIG 4832 12 GOUDA 0 c 0 n z Zllden Boorden en Wollen Dassen ShaMfIs Te Ooada by ANTON COOPS D ogist Wgdstraat 29 4B23 62 ibonueerl i op dil Blpd w Nieuwe Schouwburg VLAAMSCH OPim GEHLSCHAP uit Brussel Directeuren ADOLF CLAUWAERTen ACHILLES BRIJS ZONDAG 2 NOVEMBER s avonds 8 uur Lustiüe Operette in 1 bedrijven door OKONKOWSKY en GILBERT I leve Muziek Mooie Dansen Schitterende Coiiurae Mevrouw DIANA vsn de trpniche Opera in den Haag in de titelrol De heereO ADOLF CLAUWAERT en AUGUST BORGERS beiden vnn hel Alhambra Bruisel Qroot ballet In dB MoulinRouga 2o bedrijf j Prijzen der plaatsen Loge n Stallei f 2 S0 Ledso f 3 Balaon f 1 6 L d n fl 2S Galerij fO tfO Alle prijzen verhoogd met 10 voor auteursrechten PUatsbespreking Zondag 2 November van 10 12 en 2 4 uur 4883 40 A J OPSTELTEN Hoogstraat 8 Telepb 120 4 6 13 Rookvleesch 80 4B en 3B cant per ons + AAMBEIENZALF + van Dr PIETERS denrett Aambeien ook verouderde gevallen Prijs fl 0 75 V Mij SAN IT 8 Koninklijk goedgekeurd GOUDA Lange Tiendeweg 11 OEN HAAG Herdermneilraat 9 10 Ultn ocll0lna Alle Iszsrs wordsn ultffeooodlgd welke lijdende zijn aan Rbeumatlek Spit Iscblaf Spferverrekklngen enz éénmaal gebruik te maken van VISSER s Rheumatlekolla Hierdoor kunnen deze lijden de heilzame werklngondervlnden waar reedi lOO i genezing bij vonden Prils f I 4S per flacon voor mlnvermogendeD gratli te bekomen bi P VISSER fabr Emmer Erfoeh Veen Dr Verkrijgbaar te Gouda blj ANTON COOPS Wijdilraat S H v LOON Markt 6 te Oudewater bij Wed E V D BREGGEN 3908 30 Voor agroi Fa B ME1NDER8HA dan Haag Haastrecht Abonnementen en advertentiSn voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTEECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomtsD door omen Agent J SCHEER t HAASTRECHT i l INRICHTINB voor Stoomzuiveren Il Bediliin Matrassen n Dekens 46 6 26 G DE RAADT Paparitriat 12 18 BOUDA § r Mijnhardt s Geneeskrachtige tabletten tcgan Bloedarmoede rugpijn bleeke gelastakleitr MIjabardt a Staaltabletten In doozen vanaf f0 90 Zenuwachtigheid exament eei onrust overipanning lapelooiheid Mljnhardt a Zenuwtabicltea SHMSi Per koker 60 et Gal en slijm Mijofaardt a Laxee tablettenZija blocdzuiverend regelen den toelgang H Per dooi SO cl Maagzuur maagpijn maagwaier oprisping geen eetlust slecbie ipi sVer enng 3312 60 Mijnhardt s Maagtabletten mtmmmm Per koker 60 et Rheumatiek i ch koude en pijn m de ledematen spier en gewrichtspijn influenza aangezichlBpijn en kiespijn SANAPERIN tablettenaaHHMH Per koker 60 et Hoofdpijn Miinbardt Hoofdpijntabletlen w mmÊm Per koker 45 en 80 et Lat bIJ koop op den naam van dea fabrikant A MIJNHARDT Pharmac Fabriek ZEIHT Bif Apotb en Drogittaa Tc Goada Antoo Coopi WUdatr a9 8ohaoaboT B A N v Zessen Boskoop Wed I Sprott J P Verkade Waddlaxvaan A v d Haide Moordraoht J v Gennep StolwUfc fi Natxlil 4118 55 Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordophg atlres COHEN Co ARNHEM F brick n Rolluiken Marklazen ZonnaacharRian Tanten OakkleadaR n 36 Aotnt voor floudi on omttMkon H J VAN SCHALEN t WUDSTRAAT 21 OOUDA 0 i4IA SlfHwikig I Ntfremlier lim eoiiD8 M wmm VERSCHIJNT DAGELUKS lAla BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN iMeiicoNDiai MiDHMoiuNaaN i Op da r OTp lH H hoocCT Ootoh advartnUlki a ii lo te astda prjfa Groots laMan maas ABONNEHENTSPBUSi yn kwittul ji fat WMk 17 otBi mt ZoadmAU per kwartaal 2 90 per w k 22 cent overiU waar da bworffliiir par loopar gaadüedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad 3 40 Xbonnainenten worden dagel s aancetunnen aan ou Butawt Mufct tl GOUDA by onze ipmten den boekhandel en de postkantoren ADVVHTENTII9PRUS Uit Gouda en omstfobHi bohoor nde tot dn bwnikiJiB i 1 4S reirelK ƒ I 05 eiken regel meer ƒ 0 20 Van buiten Owid aa 4s l i i M ltJ l ng 1 ratals 1 M elke rsgel maar f0 2S AdvartntüSn van Ml tM v i akal4khad Dti per fatal Adraitoirtiea in het Zatatdagnumnwr 70 toaalag oii dan pitii iOttm AinrtMtMiiaaBz a oua AftMib Kad Mi l TML btWM 545 BnrMat MARKT GOUDAa INQBZONPgN MBWWIEUNQBW litnilllllillllll llllllllltilimi t1 illHilUllH nil lIHni inHiPiHn iiiiiummi iiiww Himiiriwi HiiiHH 3 effjVi tóri Keffie en Thee J Dit nafflmur Imtaat utt drie bladen eo ecB MlfTeecsel Nieuw misilaadsraclit ICfn s te importaaren s m a ta staU n laoaai i a branderü ta brandan ia iMt raa e g l fc j U on winkaU hootHine kwalrtajtan varschtabr iid ItoWl varkrljtbaar ta stellan Ook hebban wii wf deram d kaschikkiilf vnif da iinsla soortan Tk e dia galavard kunaa worden Mt dia vakkundig gamantd zijnd aaa iedaran fabruikar een waar genot verochaffan Opdat U xichsalf vanonzaongaavanaardakwall Intm zult kunnaa avartuigen noodigen wij gebruik t Bftakan van navenitaandea ractanw eaupaai P OE CRUYTER A ZOON WINKELS DOOR GEHEEL NEPERLAHD 10 KORTING MUS I 8 na nt iN Mt TatM iawiaadlBC vaa daaMi miraa wMTamt U ia aaa wlalula fVlaf a Mawidag lat ai 1 f t gM kil j aw fc pa aa I paad KaffU GRATIS TER KtURINO ar mUM TbM è M aaita P DE CRUYTER A ZOON J affaa kwallr I Uisdaadsrechf Een o beltende IcUofc Toor velen En toch ze het voel IVant wie dit woord tEebniÜEt in de nnta vaa SiniM iit wil trsehten vast te leggen in het fl nMkg bniik de gnx verandering die In de Inatste jaren de denldtaeldeit op het gebied van de cnminallteit hebben ondergaa h wil vastleggen de idee dat la de modane maatMtk Hpü de misdaad in haar uoraprong moet worden bestreden door a It e mogelijke Middelen en niet alleen loor het straffen zooals men vroeger wUde MODERNSTE WINKELBEDRIJF IN GRUTTERSWAREN lOTEIji KOFFIE THEE CACAO En ook heteekent daxe uitdmldting it men de misdaad wil tegengaan m welken vorm zU xich ook voordoet V rntlMt ai v 4m killIM f lit r M 1 IHov Ho 61 iiii Is ingedeeld Bedenkt nu een slimme vent iets mouwA Iets dat niet in die wet met Koovesl woordelf als strafbaar Maat vermeld dal Mt hij Vru uit hoe perfide hoe gtituffii a ja daad ook mogt xi Eo hat heeft maar heel weinig te schelen het verËcbil met een wel passend geval hoeft maar heel germg te un doordat yolfrens dezelfde geleerden de strafwet heel eng moet worden uitgelegd om toch vooral geen schobbejakken te straffen die heel stnkt genoemd met strafbaar zgn Een voorbeeld als iemand tomatenpuree uitvoert tervyl alleen de uitvoer van tomaten verboden is dan moet hy worden vr j gesproken Of als gelijk m Frankr k eens voorviel iemand graan aan zyn kippen voert tei w jl het verbodes ifi graan aan vee betai te voeren dan gaat h j ook vrq uit En wanneer men de gemeente oplicht door een geheime aanstiutmg te maken met dMi eleetnaehen kabel dan is zoo iemand vaak vrijgesproken omdat diefstal m de wet heet toeëigening van eens anders goed en men electnclteit geen goed maar een kracht noemt Men kükt dus alleen naar den letter en niet naar de gaestl Hoewi l overeenkomst analogie noemt men dat het gebeurde ook heeft nwi een werkel k straftaar feit ora dat eene gwdnga vprschil is de dader met strafbaar ï t alles Tnu n ao erg nog nlat als B wetgever gauw dia I MiMngea dia doornieuu uitvindingen noodig yreiióen Inlaaehte daa zouden latere liefhebben zich l elijk branden Maar men weet het enr iemand waagt het meer dat te bestrijden onze wetgever komt dertig en meer jarenachteraan en gr pt niet in Wat 9U ta doen Op hem is geen wachten Voar een nuchter denkend mensch ligt de oplossing voor de hand de rediter moet een man die gemeen en gevaarl ik en In strijd n et ien geest van de wet heeft gehandeld wel veroordeelen Dat durft hy echter niet m de eerste plaats uit vrees voor den nogal formalistisch gezinden Hoogen Raad en Vooral ook uit earblad voor dat van ouds en alom geprezen beginsel dat de wet elk geval precies moet aangeven Dat beginsel meenen w is ook neergelegd tn art 1 van ons strafwetboek Oeen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelyke gtr bepahng We meenen ernstig te kunnen betwijfelen of dit art zoo streng is als mw meent Maar afge zien daarvan wie In da praktik van het roehtersambt zit en een loodantg apart geval onder oogen krfjg dankt toch wel heel gauw lrominels dat gaat toch nlat deaa ftchui ta l an loopaa aou daataa Keaa mouw te passen xÜnt Ba aa v zoeken vindt zoo n tjverfg man n zekaï zijn dat niet onze minste rechters wel enf een nooddeurtje een sluJppoortJe waardoor hij toch ilJn zin en de schurk aljn loon krijgt en eene veroordealing binnensmokkelt De ruimte ontbreekt hier om daarvan ataalties te noemen het staat cbter onomBtooteiyk vast dat ze er xUn maar maar het gaat heel heel stiekumt Is dat nu goed Want het kan alleen gebeuren ten koste van de vaariwid van h t vonnis En men moet toch uit een vonnis le waarheid kannen proeven vr j en frank d cnt deze daaruit gelezen te ku nen r orden liet vonnii is tooh niet bestemd om den lez r zond in de oogen te strooien Deze manier om er een mouw aan te passen is op zichzelf al een euvel het midrJel al met veel beter dan de kwaal Wat daa w l het Juiste middel is Dat de redhter de wet frank en vry onder de oogen ziet en opentyk segt le Bn ltCËNLANO Het opvoeden van den misdadiger hem gewalkt maken VQor de maatwhapp voorItM ur VMI niewwe vergr4i en tegen le jfftMtachappel ke orde nedisr hetgeen hccffddoel tqoet x n van het Blmw SfisdAadsreeht Vooral straffen alleea ala met en andldf t naatregel niet Iets beters te berlÖten valt We x jn reeds op dus goeden weg met Mve Itindersti f fen dil one opvoeding op losten ft leiding van den staat Mn stren è berisping Ja aelfs eenvoudige lUwng g ave i de oudeis brachten Emi stap verder gihgen we reeds met de Voorwaardel ke Veroordeeling waardoor men eigenlijk den misdadiger nog eens rastlg den tijd geeft zich te bed nken of hü zich beteren wit of niet Ook zijn we reeds op den juisten weg met de proeven die tegenwoordig in Veenhuizen worden genomen met landarbeid van veroordeelden Doch aan een radicale hervorming staat te veei ouda nog in den weg rieuwe banen worden versperd door oude dogma s Ook hier wordt de volksovertuigmg tot voorgaan geroepen om de hinderpalen weg te nemen Geen revolutie maar evolutie Een hinderpaal zullen we noemen die nog heel veel te angstvallig ook door jongeren der wetenschap is ontuen We bedoelen dit volgens vele en geleerde menschen Is het een hoofdbeginsel van ons tegenwoordig strafrecht dat memand mag worden gestraft als zi n daad niet precies past in een vaa de vakjes waarin ons atrafwetboek Feuilleton Dooit in hanr zijn opgekomen om opdMuiir haar besobaduw tuin tQ verlaten ol baar kode kamer waar ife iaiti roeit gcdc was en de gemakkalijkto broedesofar die tot een niUdageda pie ulfnoodqede Maar vandaag kon het niet anders Z j moest iets wnt zij vervulmd bad henstelbNi zij wild het weer goei maken Ata lj t D öufltav kon schrijven dat 5Eij Germid had opgessocht € vriend iijfc tegen haar w gewwM c zij e kind had g saim zgu Mnd dan zouhij blij zijn Zij too een brie van hemkrijgen een brief vol verzoMtende jroord i ea zij ton J zou wat xou zijdan Dat wUE zij zelf nog nlflt Kwamtijd kwam raad Met een aatbeelotenboid die r haar moeheid érPÓ V e en wwht dft moocbr elder Gextrud 29 WlhBhn waa blijk bner nif4 ta vindeo hoonde lij hier ml ohlen ook al niet moer ZIJ wan reeda hij na aan t iad vm ds huIien 9ikomm Eindelijk hoorde zij van een postbode dien zij èageakwwn Hleaelbatajunrotnr Hi MJhnbiiv o die m bet ktodl Vée woont daar be euMal huMn op da kMne Wurm aan M eM van het asrd Fp enland Wj den wegwqitxr Dembroweki Juffroiftw Kitigier lat het vwmodjnde hek apen en gmg den Mth teden hof binoea l Zag er hier heel eeavoudi uit tameUjk annocdic OiMaaalenUJk abJEXtffereed sohap stond hi t renA ma krutwa sB ei aofaop een baMmi em paar k wtte DMnden Aaa de Ofennltande deor van H M W M korttm Mbuar waar met kla fa k geouauw kat aw iHan aleop maar er Irwasnen ge a tr nea Als totta boo0 van dkamder la gedaan dan valt het wadhton oog veok moeilijker Gelooft u dot maar vtm mijt Lcunerzaaan verÜet Jutfrouv KrthS de villa van dè lamille BertLwJdii cm tte dn traat af J e zon rtonl hcMg de hitte wa verlaioiaendi Zij loo naardesoha duwï de Ea tooh had zij elgeabjk mo teu bopen alad ztj hn joogi wast xvor non vllegieti haar Giutav haarGustav leeïde mnuerat Terwijl zij niet raBvrouw Ctirtboldi sprak wb t aM dooreeoplot eliiiige ingeving In haar opgakomm zg moef near t meiaje gaan Zlj inoeal eens gaan kijken zichzelf oveir kiiiUa hoe t hftar gjugk opdat zij i daa aan haar zoon zou kmuïen schrijven En mi wllcte zij mflOT lierwr doideibjk gaam direct Het was öen heol efad van hiea naar ginds V egor had Gertrud HiemAahuln de butu t gjewoood mei ver van bet oude kerlfbof achter de bloemen en IdKuaenbl iderij Daar bad GuMav haar ook tee rcti kennen Toen wh hij wejggetrokken Nt DQoeat ZIJ aaa t andem gedoehe van do plaats woaem galiecl buiten daar waar éa vilkh a elodigni en arbeMer wnnngieu alle geheel 0 Kjk van bouw oprijZ n uit d vetden dto reeds geen akkcre meer nijn en DO0 geen tuinen zijn gnwonkm Hier VM jultroow KrQfper nooit jp weem t n On iDoeHl zij van huis tot httia zo k 11 Dit lofHKSi in de hM van den mid ttt tn aht haar zeer moe Hier f Is tica geheel gepu eihuluw de boomf es lang den l n vm dra wef slaadea WueiL noc loog en kUla t Z u wmkn hiDft er veraleten ja Ae dwnr wv ct on wind tot een voeahcrNchrikflctr wa gF masM en era ouden ÏIrt Juffrouw Krügvr kreeg een h kienid gevoel 100 sav het r hli r uk Allmi het geenatcr van em gHW die ni kwam aanwogigEpten en e n ruiende lUp die In het umii krsbde steklBo haar geru dak a allhaan le 9 dat ennIVBraNile vertrouwen BtAookl E n vrouw met de moofwen hoog opgo stroopt de vocien tn kkni ieii olond aan oen waedttobhe vx or de huiadeur en IKieid i k adHi9ed Zij mooftt tttep bokUrn zweetdtoppeirf paTeUm ki d tobbe wet maar zi had Güdoe buiAea m zij waa ijverig Ds was Gectrad ffleaHOiahn Juffroow Kttmr herkende banr fladeltjk oladkoon zij baar maar ean paar maat vhaMghad gpziMi Zij bleol l el eti Ohen en rfoeg de vlijtig werkende vrouw gfith Ht l ermoedige hecndjes genaaid irft reeda haff versietoQ goei en paar kMna M au Inlen Toftronrw Xrflger wimjtêt hrti cwael y n haar onkht at wtm t ymgitmm odra grtijklieelt En Ihula had Ij noC aowael bruikbaar kfaMk oedl Uit het kiffe vwslar kkxüt ouaenhvaob dg Uodersteoi een luU h M M iM Ja K wèbt maar eeaa enal Da mww tm is iMe IM Iwl teaM o N