Goudsche Courant, zaterdag 1 november 1919

N Luttife Operei m 3 bedrijven door OKONKOWSKY eo GILBERT Liere Muziek Mooie Dansen Schitlerendo G itumea Manouw DIANA van d Fruache Opara In dn Haal in de btelrol De heareo ADOLP CLAUWAERT an AUGUST BORGER8 beiden ran hat Alfaambra BruHcl m bitlit In dt Moulin Rougi 2öbedrgf Prijzeo der plaatien Lo an Stallaa f 3 SO Ladaa f 3 Balaofl ri 6B Ledan fl 3S Oalarij f O 60 Alle pnjseo verhoogd met 10 voor auteunndttcB laatibeiprekln Zondag 2 November van 12 2 4 uur 4B83 40 hoe mur d t behoorlek de wetteljike voorMbrUten walke da gemeenteiyiu bedrifjven beheerschen worden in acht renomen Mocht een verzoek om rijkiateiuit in welken Vorm dan ook inkomen dan zal het ffemeentelUk financieel beleid aan bovenbedoelde regelen wordsn gttoetst DviutebUalag aM ndUuuiten fiU het mfdeelinceoader der Eerste Kjuner van het ontwerp ran wet op den duurtebyilag van predikanten enx Terklaarden eenlge leden geen hvjxondere in genomonheld te hebben met het voorstel voor hen wier tractement zeer laag ih is honderd gulden eene ceer geringe tegemoetkoming terw l tal van personen die daar aan geen behoefte hebben onnoodif g Bteun 1 worden Onder de bestaande omitandigheden achtten andere leden het voorstel billyk Sommigen zouden de voorkeu gigeven hebben aan het syateem In eene mitte in de Tweede Kamer neergelegd dat op het RlJkstractement van bedienaren van den godsdienst een bijslag van twintig percent soude wjrden ultf7 oke rJ m plauts un cd uniformen duurtetoeslag van honderd gul den Als hoofdbezwaar tegen het wets mtwet p gold by eenige leden dat niet alle be iir na reiuTan den godMlienst de coelago ontvangen maar slechts zQ die Kukatractement genieten De wensch werd altgasprokon dut de band die de Kerk aan den Staal hindt bU de eerstvolgende grondwetsherzlenlog z jude verbroken worden De taak VMi Groenend Naar d Zuid Lin rger verneemt beeft mr Van Groenendael verlof gekregen het te Brusi l geroerde gesprek dat bedoeld werd in de zitting der Tweede Kamer van 14 October en In de rergaderuur van den R K Kiezersbona voor LmUnmr wax 18 October te publiceeren Het Igt dn i bedoeling in de vergadering van de Tweeue Kajner vaa 11 November met toestemsming van den voorzitter daaromtrent een nadere verklanntr af te Icvirgett Maximumprijzen boter Poe r den Minister van Landbouw Ny verheid en Handel z n opnieuw maximum prijzen voor boter vaatgesteld zoodanig dat in enkele gevallen de maximum prijzen in den groot en tusschenhanciel eenigszins zijn verhoogd Ou reeda bestaande maxi mum kleinhandelprijs der boter biyft ge haiidhaafd De geringe verhooging der maximum groot en tusschenhandelpr zen bleek na een nadere nauwkeurig opgezette berekening omtrent de verpakkingskosten der bo ter noodzakel k te zyn VeHer is de wcnschel ijkheid gebleken te bepalen dat bij levering van boter aan den tusschonhamlel een dergelifke levering fran co moet geschieden Voor boter in bliikve pakking zal voorts geen maximumpr s gelden De maximumprijzen bedragen per KG bil verpakking in wit fust van 60 K G in den groothandel ƒ 8 86 In den kleitihandel ƒ 8 40 idem van 2S KG reap ƒ 3 87 en ƒ 8 42 idem van 20 KG resp ƒ 3 38 en v43 idem van 10 12H KG resp ƒ 841 e ƒ 8 46 idem in Dclftsch of Leldacfa fuat van 20 KG reap ƒ S 40 en ƒ 8 45 Idem van 10 KG reap ƒ 3 41 en 3 46 idem in perkamentpapier in hoeveelheden van of U KG reap f 346 en ƒ 8 60 in andere dan bovengenoemde verpakking of bH levering in kleinere hoeveelheden dan 10 KG resp ƒ 3 41 en ƒ 3 46 De maximum prija kleinhandel blijft ƒ 3 70 per KG Voorta is bepaald dat deze maximum prijzen zullen gelden voor groot en tusschen haadelprüzen van 81 Oct af de maximum kleinhandelprijzen met Ingang van 1 No vember Uitvoer van boter De Mimster van Landbouw heeft bepaald dat van de boter bereid door producenten bedoeld in artikelen 1 en 2 van zijn beschik king van 16 Augustus J 1 welke zich schrif tel k hebben verbonden tot nakoming der verplichtingen hun Ingevolge artt 1 en 2 dier beschikking opgelegd zal mogen wor den ui evoerd 20 der productie over de week an 19 25 October j I Suiker De Minister van Landbouw brengt tei algemeene kennis dat in het tijdvak van Maandag den Sen November tot en met Zondag den 9en November a s geldig zyn bons noi 4 en 6 der R kssAikerkaart De Minister vestigt er ten overvloede de aan dacht van belanghebbenden op dat de aanbieding ter verzilvering aan het Rijkakan toor voor Suiker van Öbns no 1 tot en met 4 uiteriuk tot Maandag flen len December 1919 kan plaats vinden Nu een overzicht kan worden verkregen over de resultaten der loopende campagne blijkt de opbrengst van den oogst met aan de verwachtingen te beantwoorden Het noodzakeluk gevolg hiervan 13 dat de be schikbare voorraad vr c suiker evenveel mind i IS als de oogstopbrengst beneden de raming gebleven is Ter goedmaking van het op de consumptiesulker door de produ centen b te leggen prijsverschil bestaat derhaKc geen andere mogeljkheid dan tot verhooging van den aanvankelijk vastge stelden suikerprijs tot ƒ 94 over te gaan Ook bg deze pruavermeerdering blijft de noteenng nog ƒ 20 beneden den wereld marktpr s verhoogd met den hier te lande geheven wordenden accyns De verdachtmaking van t9I4 De verdenking als zou Nederland ta Augustus 1914 zÜn onz digbeidsplicht op het ernstigst hebben geschonden door DuitBche troepen te laten trekken over Lim burg s gebied verzekert prof mr C van Vollenhoven m Econonusch StatMtiecbe Be richten vmdt m sommige der gallieerde mi geassocieerde landen nog overvloedig geloof tot bu zeer hooge en invlopdrijke personen o a heeft de heer Benoi t de nieuwe Fran sche gezant in Den Haag nog niet lang geleden In de Fransche Kamer dien door tocht ats een feit vermeld Al wat onze regeeruig en ome pers tegen deie leugen hebben ge laan eeft blikbaanlet voldoende geholpen U lal Nederland bil ztiïi mtrede n d n Voik nhond pm I a itig xij t 4séè mssÊÊÊÊÊÊaÊÊÊÊSÊÊmmmmÊÊiÊmÊÊamm edt ech er het eerste bileenkomen rut dan raad van diett Volkenbond niet gel genheid om ons ééne en vo r al te zuive ven Kunnen wij dien raai mot terntond biJ zijn samenicoraw v rroeken een commis Boe aan t wijten gebeed ngercht naar s raad welnemen tot fmiwgorot en spoedig ottdeiEoek naar Je tvaarhe J van dit rettneende feit want om pen feit niet om een rechtsvraag of een appreciAtie aat het Onzcrz ds kan a lê medcnverkmg wonien beloofd Haakt zuUc een cmnmu sie straks als haar slotsom bekend óaA er schijn noch schaduw van vrond was voor het geruoh V dan zal toch eindelijk ome onsclHild wel worden lOgezLeo Ingeöden n erkend Of zUa er voor onze staatkunde of onzen goeden niaam gevaren te vreezen ran zulk een verzoek De regel dat wie zich verontschuldlfft ieh beechuldigi ia niet van pM Nederland veroQtsdhuldii nieta vraa onderzoek zonder meer Het bezwaar dat wil ons onderwerpen aan andermans oordeel weegt eveonun Dien weg moeten wif Juist uit dat is julet Baar den geest van den Volkenlbond Is het soms een gevaartuk prece knt voor lat r Maar als zulk een geval van grievende verdenking zic3i mocht heirhalen wmarom dan niet andermaal 7ujyeruvg be proef 1 langs Intematlonlaen weg Ode belemmering van de Nederlandsoh Belgische onderhandelingen schdnt met wel denlcbttar De venlenk ng gaat gf eel daarbuiten om baar opruinung trou nens kan aan opze positie voor de Faniec vier schaar alleen ten goede kom n Is er dan kans dat de raad U weigeren Bevoegd tot inmlUguwr la de nbad naar het VolkerenboodsveHirag uker En zoo hij weigert hoe zou ons dat kniimen schaden WÜ zijn dan even ver als thand met achtomit Slechts de bedenking dat Nederiand nor geen hd ia van den Volkerenbond zou kun nen wegenDoch de toezegigmg m de troon rede zal buitenslands wel reeds zun opge vat als waarborg voor onze deelneming en het wetsontwerp tot goedkeuring van her Volkerenbondsverdrag in uitzicht g eBteld nadat de totatandkomlnf van den Volkc renbond zal ztin verzekerd zal nu toch wel tnnnenkort worden ingediend Ook detze te genvierping vervalt mis De Amerikaansche kolennltvoer stopgecet Amerika heeft een veibod tot uitvoer van kolen uitgevaardigd De verncheping van kolen naar Nederland is dientengenrolge stopgezet Verwacht wondt dat Amenka binnen eenige dagen den uitvoer van granen zal toestaan Hooge Baad van Arbdd Tot secretaris van den Hoogen Raad vun Arbeid zal worden benoemd mr A C Jo sephus Jatta commieA aan het depertienient van Oorlog Pispoorten Ü Comnussaria der Konfiogin in Zuid Holland heeft aan de burgemeeateüne het volgende bencht Meermalen heb ik aan per $men in het be zit van een paspoort voor een der va oorlog geweest zynde moffen 1 heden reeds v6ór t verstreken van den geldigheidsduur van dit stuk een nieuw pas poort uitgereikt Indien z zich naar eon ander land wenochten te b geiven dan vi aarvoor het eerste paspoort Verstrekt was Om te beletten dat één pensoon daardoor m het bezit zou geraken van twee geldige pas poorten werd In zulke gevallen een dezer stukken tuueltjk door mü iivrehoudea Aangezien zulks echter aanleiding tot moeilijkheid heeft gegeven komt het den MiniiSter van Buitenlandsdie Zaken niet jfc wenscht voor bedoelde praktik langer te bestendigen Van nu af aan zal derhalve behoudens In buitengewone gevallen wan neer iemand bijvoorbeeld aannemelijk kan maken z jn oude paspoort te hebben verio ren geen nieuw paspoort anogcn worden uitgereikt aan dengene die in het bezit is van een geldig Nedcrlandscih paspooit onverschillig of de meuwe pas voor oen reis naar hetzelfde of wel naar een ander land dan waarvoor het eerst verstrekte weru op gemaakt en ook met wanneer belanghebbende bereid is een zijner parpoorten bij raij in te leveren De kortingen van het spoorwegpersoneel Terugbetaling van ƒ 1200 faarloen Naar het hooJdbestuur van de Pmt Chr Bond van spoor ean tramweg personeel of fkcieuB Kordt medegedeeld is de directie der Nederlandsche spoorn egen voomemeDS om de dóór het personeel betaalde aflooqtende kortingen voor het Pensioenfonds vaaat den dag dat het in d entt trad gebael terug te betalen tot een bezeldiguig van ƒ 1200 per jaar Zooals reeds gemeld geldt dit in hoofd zaak het S S personeel omdat het pei soneet der andere spoorwe maatschappijen van vóór fusie voor de penaloet onidsen geen afloopende korting h A ben betbaald Eerste Ned Wegenooogres Het Secretanaiat van het Berate Neder landschc Wegencongres deelt mede dat zich voor dat coi reg een eere comité heeft ge vormd onder voorzitterschap van den m nister va Waterataat en in het welk onder meer zitting hebben de ministers van Oor log an Justitie en van den Landbouw de voorzitters van de Hooge Colleges van Stat de Commiseariraen der Kombgin m da Provincie de Burgemeesters van eeni e groote gemeenten benevens tal van andere autoritajten en vooraanstsant personen op het i bied van handel en industne Tot het congres comité zim nog toegetrc den de heeren Ir E L C Sohiff bestuurs lid van de Kon Ncd Autoonobielclidi en dr Ir L R Wentholt bd van de Advies commisafe voor de Rifkswegen Als voorzatter voor de rie Motie van het congres zulten onderscheidenlÜk ojatre den Sectie 1 Dr Ir C Lel v voonatter van den Zuiderzee Raad oud mJnkter van Wa terstaat Sectie 2 GA Pos reede voorzitter van den Alg Ned Wielr Boud Tbeci tenbond voor Nederiand Sectie 3 B P van Roren vooratte nm bet Kon Instttuat nm Ii aUktirK f Oonv 9or mmmmmmsmnmm MODËPRAATJB Avondjapoiinen Gij zuH u misechian wal hecJniiaren d t Uc la e n vroeger Modepraatjee tegen de hooge boorden protesteerde Ik loi toen dat het iBxamtr waa als een vrouw een mooie hals had om die dan met een hooge boord te bedeldteo en ik raadde deee bevoorrechte dames aan om de mooie lun vftn haar bain geroat door de wereld te laten bewonderen Zooats u weet houdt het ModdtoDiogtinnetje alleen van uitersten en toen zu zog dat de hooge boorden met opnamen verviel xu direct m het tegenovergestelde de halzen zoo laag mogelyk voor te sohruven Nu kunnen er v schiltende oppimes bestaan omtrent die drie nootden Zoo laag mogeluk Die houden hoc wonderluk bet klinkt een wereld van movelUkheden in Want vergelijkt u eenis even het idee van een dorpsmeisje over zoo iaag mogeluk bu dat van een uibgaande vrouw van de wereld wat de Ëngetschen noemen A Society ady dan culen de twee uitersten al vruwel bereil xijn Iniimers oen dorpsmaiaje tlat nooit an ders dan een hooge boord heeft gedragen en zich eindelijk heel vertegen aan een la e hals vaagt zal een klein open puntje vau voren al zoo laag mogelük vindeii terwyl haar ervaren stodszaster bet nauwelijks een lage hals vindtl Zoo bad Ik eens een dorpsnaaister die een korte goedgevulde goedgevormde hala had en zich eindelijk door mij liet overtui gen dat een blouee met een sportkraag haar veel aardiger stond dan de stuve hooge booid die tij igewoon was te dragen Maar ik bob haar er nooit toe kunnen bren gen een vlerkante of ronde bals te probeeren Neen zeide zb van acthteren moet mijd hala bedekt stjuf anders vod mi zoo naakt I Als zulk een meiaj zich moest vertoonen m wat vni noemen een bescheiden uitge sneden avondpapon zou zij etrfllg óf wei geren te voorschijn te komten óf ftaiwwal len van schamte Dit standpunt is natuuiujk overdreven maar als Ik eerlijk moet zijn moeit ük er kennen dat ik toch nog meer voel voo d 1 1 standpunt don voor het tegenovergestelde dat nauwelijks iets laag guoeg vindtl Want waaj Ie de grens Om onomwonden mijn meening te ken nen te geven vind ok de nieuwe avondtoi letten eenvoudig schaamteloos I Een mooie halslun te laten bewonderen daar is niets tegen en sommoige vrouwen vor men in een bescheiden gedecolleteerde avondjapon een prachtige sdulderij Maar er is een groot verschil tnsacben een hals Ivjn te laten bewonderen of een Lichaam zoover mogeluk tenitoOn te stellen En oat is het wat de nieawe avondja ponnen zonder blikken of blozen doen Nu h het heel goed om overdreven preutsheid op zd te zetten en uit artistiek oogpunt geniet ik van harte van het gezicht van een mooie hals en blanke schouders Maar elke vronw die vrouw is in den mooien zin des woords die voelt voor rein held 7al als z ven nadenkt er tegenop komen haar lichaam o p een dergelijke wijze aan de oogen der wereld ten toon te stel len Als de wereld afleen was samettgesteld uit goede reindenktfide menuchen die de schouders van e$n yrouw bewonderden aN die van een mooi beeld wat ilee 1 het er dan toe of de Ja n wat aag uitgesne oen was Als uw ontbloote rug alleen liwmdeid werd lit zuiver artistiek oogpunt in reine bewondering als hem alleen verrukte reine fltreehnde blikken troffen Waar was dan het bezwaar Maai hoeveel reindenkende menschen zouden te vmden zijn in een goed gevulde schouwburgzaal Stellig Keer weinigl Denkt er aan dat de oogen die de we leld op u vestigt critisch kwaaddenkend zinnelijk zyn veel eer dan rein en goed iet dat feit eens reöit ondei de oogen en ik geloof dat gy er dan wel an t rng uit komen zeer laag uitgesneden baljaponnen te dragen Want per slot van i ekening ia uw doel toch ei behoorlyk en mooi tut te zien m een avondjapon maar niet uw lichaam ten toon te stellen aan ztnnel ke blikken en vernederende bewondermg Ziet dat feit eens goed onder de oogen zeg ik u nog eens dan zult gij er wel toe besluiten liever uw mooie rug te bedekken en een beschei den uitgesneden baljapon te nemen Want de meuwste avondjajponnen z n op den rug tot het middel toe uitgesneden Misschien zult gij hierom lachen en denken dfit ik overdiijf maar ik varzeker u dat het de waarheid is en dat zij In Engeland wel zoo gedragen natuurlijk door actn ces op het tooneel en daarbu nog door haai die overtuigd z n dat ziJ een zeer blanke en volmaakt gevormden rug heb ben Het groote geheipi van deze japonnen dat voor mij onoplosbiuu is is hoe z j bl j ven zitten Een rugstuk ontbreekt tot het middel absoluut en zelfs doen de meeste japonnen het nu zonder de lintjes of kralen die over de schouders heenliepen to het cor sage ophielden Men krggt dus een japon an achteren tot het middel toe uitgesne den en van voren over de buste gedrapeerd en opgehouden door nietsl Ik vind het een zeer gevaarlyke proefneming een dergelijke japon op een bal bij het nsen te dragen r stel u voor dat hij afzakt Maar enfin ik ben overtuigd dat mijn lezeressen zich niet au iets Hergel ks zul len wagen Het doel van mijn artikel is dan ook eigenlijk niet om tegen deze overdreven biUjaponnen to waarschuwen maar tegen hot laag gedecolleteerde over t algemeen Want zelfs bij eenvoudige daagsche japon nen komen de zeer laag uitgesneden modellen veelvuldig voor Tén eerste str dt het met alle goede smaak en ten tweede kunt gij er zeer gemakkeliik mee kou vatten in den winter Neemt dus aen bescheiden uitgesneden japonnetje dan ver mijdt gU kritiek hoedende of begeerende blikken en pneumonia MADDY BRAND GEMBNGDB BERICIITBN En onaongff ane gaat F n bewoner van u Krommen Rijn te l trecbt riep Woeaedofp d hulp vtna de potfiie la oüDda ean koe die üdbaeiSg Unkvx had cijn imtAn s yem bkiowge INGEZONDEN MEDFDEELINQSN JURBENS PLANTA PLANTENBOTER VOEDZAAM HECRLUH vooRoeetio 4762 32 loopou Be vloer van deni gkU we niei l erekend op da zwoairte van den vieirvoe ter en zakto ineeou Wte zal dat batatea f U D Op de kleintjea passen D i begroolio voor 1920 van de Frle BCho geuteetite Baarderoideeil ailuit met een SkTanmici h $ saddo Mn 660 balven GCUi Een mooie schenking De fimub van Qar n e en Cx ta Eind hoveoi beeft ter gole ieubeid dat de beer i van Garddn £ i jajrea aan het hoofd dor zaak ma i 1 100 000 voor een t t dieofaie van bet peiraoneed to eüobtea pen stocnfonJa fescbonken V rdaoht TUi eMi pasjgeborim kind te h bben vermoord wodirvon een ongebuwde luooder was bovoUen zijn to Okboneeaal airrestoeo de Wed T haar belde docbUrs on een scboonzoon e allen bij de gepleegde mlaiMd moeten betrokke i zijn e hebben reeda gtedeelicilijk bekend Het kinderlijkje ifl noc let g nadeo Brand Gtaternamlddafl onAstondi vectnoiedt iljk tenge olje van kotisiii Jjt ailtluioa een eLc eirloJen die bezig ae met bet hen l lt a van de eleotriscbo liU die niet werk U 1 heelt eefü eleotrlscbe voute alen vliegva In de wMbeo brooid ia den kddet van de fLrjna van Oleefl en Co beddenmofazljn en gnm op do Gedempte Boter sloot te Itoitter Bon £ io li dder geheel v n hvton gebouwd is 34 meter long ongevter 10 iDoler breed an 2 meter dSep en kviDt aan de TWoede LomlbaiPtfetriftat uit It v$m een groote partij balen watten eu vlokken katoen ia opgesfeiflief De brood befHiiaUe zucb alleen tot dea keilden KUNST Haartem fl Muziekkorpa Het beetuur detr cenoertvcireenle Haar kranl Muziekkorps beeft uit 2ö sobicltan u tn voor hei dir geatscbap van hetorkeei du ende heereo ultgeaoodlgd toi hat dlrlg eeren van een ooinoec4 lo L C Boer tweede dirlgient tevena solo iolonoelliBt aan de AmheoiÉiohe Con cortveP wÜKiiig 2e J J Gerrltean van l ookel dirigent te s Gravenhage gedurende het vorigiis eedzoen vwbonden aan do Nederlandecho Opera 3e N J G Hftrz oudddrigeat van bet etafimuniettËnorpe to Ba tavia to Joo da Klerk to Haarlem 6e 8 Schiijyer Ie a Gravcnbag6 dlrigefat van het Kiurhaue en Heeddeode orkest 6e ïf Spanjaard dirigent te i irftVeahage De oonctlrteai zfUlen wo rd e i gjegevmin November zoodot vermoedehjk ia Deoem htx do nieuwe funoBioaafriA zal wwden benoemd Een Pander Macctun Wij lezeti in de Leeuw Ort Pier Ponder he t lunaoid ia Nederland to erlgeiuuun benoemd die atsoo ook in ho bezit komt van de werken die Pan dw nagelateïi hierft Aan het tc tanient Is ovtnwel de vocvwoairde verbonden dal i ze beelden zullen vtcorden obdergetTracht in een daarvoor te bouwen mu mpje waarvoor de felden ook hi de nwtlatenschap aanwedg zijn lier Pander beeft voorts aLs zijn uJt drukikeUjfcen TWiwch te kiennRn gegeven dut dit Fandetnmiaetmi Indiea cenigezlns ogelijk te Leeuwardoa zal worden g bouwd De TwraameJlng canvat ongeveer 150 pla qiettes en 60 beoliën gtsdeeitedljk la gtpe en g©de i 4ijk In marmeT Rtoda deaer dftgwi zai deee ooüeoüe mar Nederiand orden Oft ersebracht Het grootste werk vaa Pander de vijf helende b Jden dat e Leeuwarden gep BAfist wotden zou en waiarvoor de gemf on te een tempeitje zoa houwen is bijna gereed en wordt verder door kunstenaar to Ron afgwnaakt naar Panders gipsmodellen Het beete zal zijn dat nuuMnni en tem pèltje die op Pander lArlrukkietiJken Rtofloü gwcheUen gcbou wd moeten wor den In elkaoderff nabiJMd en la f eel d mzif fden s ijl uit oer wnr loa waar oor wel een goede pisnte fb een der gcmeeotf mvoenen ta vWm zal zijn co waarvoor Paackr oog op zlja atarfbedeen plek hatft gcnoaod AMeum en varzamelinj so en daarna in d nndom ooq de gamad la wofden over erdnvjBu 1 een praohtiga luutwiiut beteekenen voor Leeuwardmi RECHTZAKEN De KeohtbBiüE te OiDmncm be A A P W K ot d eeer tari0 der gemoeme Hoog kerk vrijgeeproken van db hem tea loste guj c valjBchbedd ia gieeohirifte Deedach waa tweo jaar gavaogeniHstraf mei aftrek van de vxx kwpige hecbtemsi Be reohtbank te Biredal heeft ersoke van moord op mej van Qooi aldaar ver oordeeld tot 15 ja r gevon niisetral Gerechtshof te Anslerdaub Heli Oerecbtebot ia AmMerdam heeft glettren arr eit gewezen ia de zaak van dm l iarigen A V te a Ofiavenlahd 3oor de recbtbank te Amaterdam geeteld ter boecblkkioe van de regKerino wegena moord op zijn 6jar broörtjö Het Ho I heeft Jtem oyeaeena ter bosohikklng gieeteldmet oorwaardelijko veroordeeling lot S jaar gevangenlsslraf na zijn meecderjarlgbeld g iraegt hij zich ffeduraide den tijd der bdBohikbaaretalUng goed dan zal do gevangeniseitraf niet op benu wordm txwcopaat sp rfrr TUbnrpch sportpark Op initioitiel van het geno riscbiap Ona Brabant is te Tilburg na Iia durlge dl cusBfe de vereenlglng opsjeuioht het Til biirgeoh Spor Sdk TVit bes uurfl4eden wer don gekozen de heeren A v AreodMik jac PuyenJwoeck Leo r Loon N OllbaiiA Heart Ihfiftïoie en Joe Uajolè mr F ArW AGBNDA 10 Nov 7 u Qabouw Bouw en Woning toexiol OndaratandBOomttiela Armen 201 Beleell verzoeken J geregeld tijdig mededeellng te nwceo ontvangeB van ver gaderlngen ooaoerten vermakelijkheden enz om dece In enoe agenda te varniidden ADVBRTSNTIKN Geboren PETRONELLA dochter van J G DEN BOER G DEN BOER Vonk Gouda 1 Novembw 1919 4911 10 REGENTEN en EERWAARDE ZUSTERS van het t Josephs Weeshuis zeggen allen HARTELIJK DANK die hun bQ gelegenheid v n het Zilveren Jubileum op 19 October j 1 zoovele en waardeerende bewijzen van belangstelling hebben gegeven WiDkeljnffrouw Gevraagd voor Uannfsotorenzaak een flinke Juffrouw P Q f 40 per maand Bneven onder no 4750 bar Goodscfae Oonrant Markt 81 Mevrouw H MOONEN VAN HOECK Insulmdeert 47b Botterdtm vraagt een Keuken Wericmeisje at EENVOUDIGE JUFFROUW Niet als meisje alleeib Klein Resist Loon ƒ 200 en ƒ 40 waschfceld Tw e 9iroaAen in de week vrij en ied i cn Zowiaff na 2 uur 4 89 10 GEZOCHT DRIE KAMERS een MEIOENKAMER en KEUKEN gemeubileerd of on gemeubileerd Bneven onder No 4535 aan het Buresn DAGBLAD VAN QOtJDA aonwe 75 4912 30 DikliinstiwaiUondjestirverilil t koop ungeboiion dwerg pinohen 3 en 4 maanden oud i f 40 per tnk te men bg A H V D BEK Stolwgkerslaia 4130 10 ANTON COOPS DROOIST WUDS TRAAT 2 ROSURIHE KiNDERMEEL FARINA LACTÉE NESTIJ MaaUIKER MEIKFLESSMEH 4898 SPEEHEN 10 mtsm MmuOLi luuropzeogingswiit DE HUURCOMMISSIEWBT TE CiOCD l reoyt onder de aandacht van bcUiifrheb benden dat verzoeken tot huUrrorleiK qr yu contracten welke zonder opaegfirlnfr af loopcn in Mei 1920 of oerder moeten eachtedeii binnen een week na het verstrtfken van den tüd bU de overeenJcoraat voor bet KWfun van een nieuwe huur bepaald In er iP het contract wen tUd dftarvopï be ptflid dan moet het verzoek minjttens S mMnden voor de jaarbuur afloopt wordon iugeitonden Woidt de n huiirder 8t r de huur op ie i dan behoort het venroek om huurTerleiifrinK binnen een week na opzegging te wonlen in r Mond n Nadt e mlichtinffen jfeeft d Secretrrh fl nsnu Idaga tusschen 2 en 3 uur met uit londmng vpan Zaterdag en Zondof Spl ringitraatllS te Oouda 4870 jO DE HUUROOMMISSIE Nieuwe Schouwburgs mtMSCH 0lËTTÊ SE2ELSCIIilP uit Brussel Directeurefl ADOLF CLAÜWAERT en ACHILLES BRUS ZONDAG 2 NOVEMBER voails uur DEmiraESuzmiiM Eoelereii ei Motorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT T l 347 aouwf U691B aouDA tHT kmmmmmmr ¥ traasyartoa to watap aaap alia plaatoaa De VRAAGT IS HE N BEDMli R Uw VIJAND EN ZIJN DEBIET ONWAARDIG Hu WEET DAT SUNLIGHT DE ABSOLUUT ZUIVERE DE ALLERBESTE 2EEP IS DIE AtTIJD HET VOORDEELICST UITKOMT LET DUS OP HET WOORD SUNLIGHT OP IEDER TABLET 5ï jÈff 1 iia Sf lssï 1 Patisserie Moderne A SAMUEL Wijdstraat Tel 287 H Pt vanal hacton nmk IppelMen lÉrÉliel Spedas VmiiIw moortmn H Gebak Bonbons en Chocolade H IV etiltra voor Z0NDA8S trjdig to bottollon H Rheumatiek t kouds en pijn to da ledematen Gebruik hlerle MUnhardt a § an p rln tableMaa Koker 60 cl 3 koken f 1 70 8fi6 iiApot o laUB iOj Openbare Vrijwillige Verknoping Da Notorli J J A MONTUN TE GOUDA U Toonwraans om op MAANDAG 17 NOVEMBER 1 19 du rood t 7 nir ial Hotel DS ZALM aldur K nUa m t PAMO l eirtaand m WOONHUIS FAKfWIS m EBVE stajuide en gelogai aan de Noordxyde vaa de Gouwe tf Goud ars 4 toA kad Sectie B No M4 ter grooitt vfta 98 centiaren waarin onheug lijike Jaren de wijnhandel wordt lutgaoefend bonvtteiuiehet palciiuu diverse wijnloges en grooUa kelder onder het ptiai VerhuuKl tot 81 Octolwr 1921 nw ƒ 400 a jaar 4821 55 Ferceelen 2 tot n met 9 Acht HUIZEN en ERVEN aan d HMrrartnU t Ooiid No9 41 43 45 47 49 51 63 en 141 iwp Kn t sa 54 54 54 54 53 65 7 centiaren Tertiuurd voor ƒ 2 f 1 90 ƒ 2 ƒ 190 ƒ 190 ƒ 2 ƒ 2 Bi 2J0 en PercMlea 10 en 11 Twee HUIZEN en SRV N aan het ZwumtgÊi te 0 nhU No9 13 en 11 elk froot 37 ceatiartii verhuurd voor ƒ 176 en 195 Bezichtiging eia naar jtebruik Aanvaardiner en betalmv op M e wid i c IS December 1919 Nadere nlicfatl gen by Notaris Mont n Toomoemd en tow pere 1 mede bfj de notanasen Mr van Wtjofaard tt n Koopman te Rotterdam Openbare ïerkoeping te GOUOa op DONDERDAGEN 13 en 20 NOVEMBER 1919 des vooi middags 11 uui m het HOTEL DE ZALM ten overstaan van den tt Hiuatredit gevestigden NuTARIS J KOEMAN van DiBouwmanswoning ïensamd RUIMZICHT veidere bebmmenng en erven en e lge perceden WEIen HOOILANP groot Haotaraiii aan aen Giavekoopachen Dok in den polder Oravekoop te REEUWIJK Verhuurd aan den hetr U v Euk de landeruen tot 16 November 1920 het ovenge tot Mei 1921 voor ƒ 2100 per jaar In 6 perceelen omschreven m notitiën welke n 1 N VBnb r te bekomen lUn ten kantore van den Notaris 37 41 IISTKa oeiill lOT M VKIIOADBItINO op WOENSDAG S NOVEMBER In Malkulon ALDBNHUIZBN Markl Osuil Spi Mr f TIDEMAN Vla BfMaiintfaal Oodanr Wat tl lm M iMitaai 1 Rnlnri Aiavuil 8 uur Gelalcnhaiil voor Dabal Totttm $ 10 eaol NB Da WelRirwuide Hur D lap li ull u o ll il vooi Oalwl 4IM M MEISJES gevraagd voor directe indiensttreding Loof l d nM bmidtn 17 ur lim twiuf f 8 par k ADRESi879 86 De Papierhandel M A CATS RuwMltntlngal 62 53 ROOKTi WELLINGTO Ie KLAS SIOAAR prachtig bnndend isandblad dek Havana Mélange Fabrikaat van da Firma Da Ga VAN VREÜMINGEN m m WUOSTRAAT 20 BOUOA ALLE HOUT IS OEEN TIMMERHOUT Vitt Uwi IfiRi lirtoialidirM sslunH II ERA HET BESTE GESCHIKT QBEFT ZELFS BIJ KEQIN NIET Af WttU U VMr UMik Bij M 1 m VLIET rerkrütbaar mum V nraarloo Uw lam nl t Vtsnk luvt het zai mnzelf wei onrKajul U leunt r el tIuc irer van aAiiln met da LIAtableten texei hoeM verkoodJwd keelpiin De UA taUettan werken als baliem on de ontatokan alumvlieun Zi ilin kMataUUend verzenwlckelilkeil de adtmhalinii an ciktn al rful op da lucMwenn Vit trogM en apotïriHr nikwMB de UK tabletten voor f 0 75 per doaa inhoudende 3 hanam kokartiei Eiicht ome kanttnkeniBK L I AKIUSR Rottenlam fiiii St Nicolaas Broze Besciiuit T BESTE ADRES voor gpof Roggabpood Advarteert in dit Bltif