Goudsche Courant, zaterdag 1 november 1919

Si 14151 Blauv e di uivena Meloenen Sinaasappelen Citroenen Tafelpepen en Appelen Tomaten Nieuwe Nooten tenz Til 1 Dochters van Heouba door CIABA VIEBIG Gaadtorlaeerliïe veeteUnff vm MEVR J P WESfiEUNK T R068UM Nadruk Teatndai i ZIJ treolilta niet meer weg to komen alj Uecf ataaa met vijdsoopetide btjn ao Atlf OO0U1 waanxn kwam aij ea erleUe hair d t r I WHde ilJ baar iraar baiMdlcoi laar vaar plia dtoea aranala toon O zij trilt hMl oad dat liJ haar o t mocht bjdeik zxi had Ttrhliiderd dat Q Jee enfl haar al eeafataoenlijlctnan hamield had UR ziohzeU zou hij nooit Mgd heliben He Mud la afat van a llV Hg irtit baai gsed dat ilj geen had aangekeken aadert hij omgang hur had dat lij niet eeoa haar aaar een ander had gewend Waar Vaia lijn n ed mi om tecanhaar i HIf toeft Voor hMl waa 1 dood dood al waa ar ook bericht vaa ekamen rud BtMelhaU klamda de taatai vaat aat iij ond op I piut Ie aan fcB maar tt drong ds tranen tero ao ohreiea ook Had il iM e J I hij haar llat Ea had BIJ niet aiwec to afflU w M TO andarea hoarte o Knor Hdert DlmiiUaa wr UWBKT DE MOMD iHOLTE cH HOUDT DE TANOeM HAGEL Lij UrOBi rtTli BA RKT MllniMiFfn s Womnbonbon n Lax4 pt bl tt n ▼ rkrIMbur Hi S H VAN LOON Jur Mtiif uLtxieht bestaat e belangruk voorraad grtradstoi in on land aanwvsig ut moeten zUn Oc ben nti bezie Mddd de MinMter wat Toorraad te Toimc mAar d ae la aof ffvHnc Thaiu Ia er ook nof weinig bimwn Van den inlaadachen tameoogst Om dexe nétaea duTf ik mi de wjntur voor de deur staat de Witt FOddroonclen ag niet loe t laten omdat het van ffroot jwlanff fi dat de rerinire voorraden kr dexen Mfd van het Jaar niet warden CPK twrd Op once vraair waarom er naaat het roKfebrood op bons vrij ros brood verkrüubaar is antwoordde de Mmister da t uit Ketjfreen hij omtrent het n rgebrood haA meaeedeeld bleek dat een root deei der ivvre in deoi vr en hdmdel blijft omdat daaraan geen beiio te is roor de veratrekUnc van groedkoop rogigebrood £ r is dus hofvenaanul geen bezwaar tegen dat man daaruit viü rogigebrood vewaardigt dat dan uit den aanl der zaak de veri rutkerF veel duuxder komt dan het op de broolkaart vericrijg besr roggebrood Het selfde g tdt voor het Zeeuwadi kropbrood krentenbrood scihe ffbcBchuit enz Jagow Engeland en Nederland In hec weekblad Uciitstf e PoHt Jc aejrt von Ja w den ge A ezeo Ataat fteeretaris van baitonl dache inf t nopens de mc ledeeün van Tirpitz in z jn Oik over den oorlog dat von Jaigow me een bez njr van Nederland zou hebben bedreigd Ik kan m b j het grondigste onderzoek van mijn geheugen dit denkbeeid niet te binnen brengen en begrijp met welk misverotand hier aanweojg kan zijn Daar ik reed vreesde dat het binnenvallen in België oen conflict met Kngeland umi veroorzaken is het mün gedachtengang met in oveivenstemming te brengen dat het drelgemertt om ook Nederland te bezet en Engelani vreedzaam zou kunnen stemmen Mat bluf en groote geuren heb ik noo t i t op gehad allerminat tegenover Engeland Feitelijk hebben wlj ook predea het tegendeel gedaan Wö hebben Engeland laten weten dat w J Noderiand beloofd ladden TjU O zUdigheld zorgvuldig te ontrien Venekerlngiraad Voer den tyd van 6 jaar onvenniniderd het bepaalde bü artikel 97 der HaJenwet z jn aangewezen voor den Verzekerftigiraad t s Gravenhage tot onb ioldigde leden H J F Snral4 m te Utrecht Ë G Veikade te eGra venèage E Kupen te Ameterdam en J S Ruppert te Kotteniam en tot plaatwervangers jhr mr A F de Savomin Lohman te Ameterdam I Uspel de ScJheppe te Gouda F van de Walle te Amuterdam en F h Nivard te Rottewiain Wijziging der Onderwijswetten In de mesnorie van antwoord op heit voovlooplg veralag betreffende het wüizigings ontvrarp Hooger OnderwUswet deelt dt Minieter ojn mede dat hy niet voornemens is te bavoideren dat de titel van tneesier in de recliten zal worden Verfïonden aan hPt afleggen Van het doctoraal examen in if rechtswetensohap Voorts iwenacht de Minister de nietrbwioembaariieid van doctoren In de wi en nauuikunde tot gymnasiumrector gehandhaafd te alen Met betrekking tot de middelbaar onderwijswet deelt de minister mede dat een a gcèeele herzlenlne der wet waai biJ aan de lycea een wetteiyk basis en plaats onilcr de onderwijsinriohtingen zal worden gegeven eerlang kan wonden tegemoet gezien Ook de subBidieering zal t t dat onderwerp worden geregeld Kmmmmmmm Inlijving Militielichtlntt 1920 Uitstel van eerste oefening enz De BURGEMEESTER van GOUDA brengt hlerbU het volgende ter algemeene kennis A Inleving van dienstplichtigen der miUUchting 1920 De inlijving der lichting 1920 geschiedt in 1B20 in de gewone tUdvakken vastgesteld in art 72 der Militiewet Volgens art 72 der Mllitiewet heeft de inleving plaats voor de zeemiiitie in twee gedeelten het eerste gedeelte m het tydvak van 1 20 Maart het tweede gedeelte in dat vanfi 10 Augustus voor de infanterie in tuce gedeelten het eerste gedeelte in het tijdvak van 16 20 Januari het tweede gedee ite in dat van l i October S voor de vestlngartillene in twee gedeelten het eerste gedeelte in het t jdvak van 1 6 Maart het twee e gedeelte bi dat van Ifr 20 October voor de pantserfortartllle ie en de torpedisten in het tydvak van I Maart voor de pontonniers m twee gedeelten het eerste jedeelte m het tu ivak van 16 20 Januari het tweede gedeelte in dat van lft20 Juni voor de genietroepen met uitzondering van hen die bestemd zUn voor opleidingtot milicjentelegraflst of telephonist In het tüdvak van 16 20 Januari of zoo Inlijving in twee gedeelten noodlg wordt geacht het eerste gedeelte in het tijdvak van 16 2i Januari het tweede gedeelte In dat van 16 20 Juli van hen die bestemd zi n voor opleiding tot milicien telegrafist of telephoniat In het tijdvak van 1 5 October voor de bereden korpsen in het tlHvak van 1 5 October of zit inlijving intwee gedeelten noodig wordt pei t het eerste gedeelte in het tijdvak van 16 O Maart het tweede gedeelte In dat van 1 6 October ZÜ die het inart 70 eerste lid der Milltiewet bedoelde bewüs van voorgeoefendheid hebben verwonen worden voor zooveel KiJ worden toegewezen ann de Infanterie de VestingartiUerie of de Genietroepen en niet bestemd zijn voor op uidlng tot ml UlilülWlillMiini licien telegraflst of telephonist twee maanden tater ingelijfd dan In de tijdvak ken vermeld onder 2 3 en 6 De lotelingen der lichting 1920 die zijn toegewezen a de Genie Motordienst worden Ingelijfd in twee gisdcelten het eerste gedeelte in het tijdvak van 16 20 Januari Ld2e het tweede gedeelte in het tydvak van 16 BOJali 1920 B Einde van uitstel van eerste oefening of van Verlenging van eerste oefening voor dienstplichtigen van vroegere lichtingen De dienstplidrtigen van vrr egere lichtingen dan de lichting 1920 die uitstel of verlenging van uitstel van eerst rfening verkregen tto liet tydvak waarin moeten worden Ingfeiyfd de dlenstplicTiligen der lichting J920 die zijn toegewezen aan de verschillende onderdéelen der landmacht en eventueel de daarbU vermelde bestemming hebben moet dit uitstel of deze verlenging van uitstel geacht worden te c n verleend tot de datums gonoemd op de desbetreffende opeidsare kenntsi eving Gowla 30 October 1919 De Burgemeester ULBi J MUS Reeds in een gedeelte van de voriige oplaag opgenomen ADVERTENTIiNt Bn gro9 En detail DiMf ltonp CSopos v i kborsl ISf 4356 20 az Mk T ANDERS Flraia WW P UITENDAAL euoi B Bonlalfabrlkaat Kleiy c traat 13 15 Oouda Springende I eh ruwe ttantlen bsrsteo kloven I ichrsle en alrakkehuid tesproafen I lippen wlnterbandeneowmlcrvoeuii Qebruik Purol 1b doozeo Van 30 en 60 ci 1 48W Bü Apoth ta Drtfgiaf 12 tfgia Apotn De Brooiisoorteii van de 2602 g5 Brood en Beschuitbakkerij G J Goedewaagen munten alt door kwaliteit MACHINALE BEREIDING Verkrij baar bij len lip r P Q VERHOEF MARKT hoek Oroenendaal bcTcell zich beleefd aan voor be tPais porta r a vaa Plaao s Orgala en Braadkaataa ens en VBIIHUIZINQBN BerglnK van INBOEDELS 2623 AaobeTclead 15 L POLDERVAART TEL U4 TURFMARKT I OUDA + Vallende Ziekte ZMHurkoalaa i IHM To4rtrall i wovdeo tenwMD door kROLLANDO Wcttif dMOBterd Dwk nu Dr R O L L A N D Prils par flaaaa I M MKN WACHTTE ZICH VOOR NAMAAK N V Mq 8ANITA8 KoiiinUi k oa l k iird QOUDA UaM Zl lil re 11 6 DBNHAAQ HmbilaamruI 4 GEOPEND di vinoudt btkMid gaedkoope Winkel an ilta toorUn RIJwIalm OndardMlm Batïdan Staal en Uzarwaran Baraadiehappan an Elaotrlieha Zwak an Starkitraomartlkalan van ét akanda Firma OBBR COHEN KLEIWEG 67 GOUDA ll ux nkoep1 s Qauit dat tan lt us nkoop a Een klein overzicht laten we hier volgen van onze bespottelijk lage prezen Afd Elaotrlieha Artlkaian Afd Bareadiohappan enz cent Boren vanaf 2 Bankschroeven 98 Buigtangen 17 Byl met steel st iaJ 89 Booromslagen 98 Blokschaaf met Beitel 89 Beitels 21 Steekbeitels 24 Busopener 11 Breekijzers 21 Combinatie tangen 30 Duimstokken 17 Drilboor met boortjes 21 Drevels 7 Deurknoppen 39 Figuurzaagjes per dozün 4 Figuurzaagoogen 39 Grendels 1 Gasslang per meter 59 Hamer met stee 39 Gimimihakken pur paai 14 Hondenkettingen 27 Kleerhaken 21 2 Broodmessen 37 Schoenmessen 23 Riemen 9 Slot met sleutel 4 Kist en Kastsloten 19 Scharen 21 Schroevendraaiers 5 Nijptangen 29 Unstei s 121 2 kilo 29 Vülen 12 Muizenvallen iy Rattevallen 21 IJzerzaagboog met zaag 148 Zagen 21 Kinderwagenbanden vanaf 79 Afd Rywial Onderdaelan cent Lampjes 9 Fittings U Drukknoppen 8 Kapdragera 13 Zolderplaten 26 Sluierdoekjes 39 Ketting per meter 98 Koperen buis per meter 179 Schakelaars 21 Klementen compleet 89 Zaklantaarns compleet Schellendraad per meter Sterkstroomdraad Rosetten Stroombreker Steekcontacten Deurcontacten Ringnippels Verloopnjppels Isolatoreii Snoer per meter Wandarmen Isolatieband per meter Schellen Batterijen met garantie cenl Assen 39 Bellen reuzen klank 4S Broekveeren per paar 2 Bagagedragers 9 Branders 4 Remrubbers 6 Bandafnemers 3 stuks 11 Conustangen 39 Freewheels 173 Handvaten per paar 29 69 Jasbeschermers 140 Kettingkaaten 142 Kettingspanners 9 Kettingen 187 Kwastjes 4 Lantaai ns vanaf 79 Uk 37 Lantaamhaken 11 Daniesnetten 19 Oliekannen S Olie groote flesch 26 Ponipslangen 21 Ped salblokken 8 98 39 Spatboi den per stel 98 pedalen per paar 198 Pomp met slang 69 Remmen 63 Reparatieband 4 Ferëtielslang 5 RUwielsleutels 9 Solution 11 Sliklappen 29 Tasschen 39 Repdratiedoozen 0 KMéliJekken 86 Zadêiveeren S enz enz enz enz ta aaB uiaaadan andara arllkalaa 4SS9 255 BUITENBANDEN f B 40 BINNENBANDEN f S 17 KOMT ZIEN EN OVERTUIGT ut II REUZENKOOPJES OAAT DAT ZIEN REUZENKOOPJES H H HANDELAREN EN INSTALLATEURS EXTRA KORTING Ali n MJ OEBR COHEN Ooudab Accoufltantskafltoor Wm K DE OREÏ Lid Nad Init v Aec HEERENGRACHT 1 s GRAVENHAGE 10 LMBE TIENDEWEB 27 Itmjen in groote keuze C y BantzinDer WIT J C B01 D00T Si Tel H 2242 in alle soorten 4758 m iiiiiiiiiiiiii iiiiiiii iit BRANDKAST MBUBBLBNIll Znr ilKde MUNDUiT iim d ili nieu polkoopje LEEIUTOELEN UITTREXKOÏTEUEN DEKEm tCHIlDElUJEK UNNENUSTEN MIFFETTEN mb 406S 10 KOMT ztiai spoTKaspjiai IPOWTMAT 4 ImalwU uMI la MihMt TiMmi IKOO MTTEMMM m 5S JaargaDg MaandHg é l ó emher 11189 COIJRMT 3 Txe a T s eao d d extesextie blflR d TrooxCt o a d m 9Xu OrcLMtxeÜcexx VERSCHIJNT DAGELUKS I BEH ALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONIdtHBNTSPBUSt pw kwartaal fiM pm WMk 17 ent mat Zi adagri lad par kwartwl f 2 N par weak tt caat rar wur de beiorghii par loopar laHkiadt rnneo per poat per kwartaal 2 75 mat Zandacdilsd ƒ 9 40 Abomumaiitan wvniaa dagaltlk aaagaumiB aan oaa Banas Maikt 31 OOCDA btl oaia ataatas daa boAilaBdal aa da paatkaatotan AOVKBTBNTIErBlfSi Uit Goada aa omatnkan bahMfaada tot daa batorgkrlic 1 5 rerels ƒ 1 05 elkan regel meer ƒ 0 2 Vm bultaa Gouda aa daa baa r kiia 1 5 regels ƒ 1 30 elke ragel meer ƒ 0 15 AdrartaatUa vaa pobUaka nrmakamkhadan UVi cent per reid AdvertentlSn ia het ZUmittmmma 10 toealag ep daa prija nranEONDIN MIOBDKRUNOINi ï 4 raiata l W alka raial naar t M Op da voorpagiBa SO beefar Gawaaa adTartaaüla aa lagaaaadaa aadadaaUaiaa by aaatiaat tot iaa araduaardaa pi4 a Qnxita laMan aa faadaa wordaa bankaad aaar plaatarataita AdTartaatiia kuaaaa madaa iafaaoadaa doar tuiaehaakamat na aalMa Baakkaa I Afaatea dalaiaa AiiwtaatlabaiaMU aa i Aéniaiitntl I ttM laMra 82 itMlaadai Tdefc intcte S45 Bureau MARKT 31 GOUDAa De Mijnwerkersstaking Het w rk neergelegd rgeefsche bemlddeUngspogfing Tc hoogc elschen De regeering neemt krachtige maatiegelMU Sya thie van het publiek Economisch cataatnpiM Ratiflcatia van d vnde Nota van Dultachland Eco laatatc waarachawing Finsch fttnunt Groote slag De aehuMvraag ONS OVESZICUT ogenblik ven hot H werking tndan vaa iet verdrag van Veraalllee Da inola aa de regeering te Beriljn tegelijkertijd mededeelen dat sU vMr hK van kradtt worden Van het verdrag een protocol zal nMWten enderteekenen waarin zlJ veritlaart dat dl bepalingen van dan wapen tilstaad alanog sullen woi den uitgevoaid Hieibtf woidt vermoedeltjk speciaal gedoeld 01 da ealralaiing dar Q aalaaa pa ailawat voor DuitaahlasKl eaa lastige k t estia bltjft De rsgaerii ksaft ami de troepen ia het Baltiach gebied een laatste waarschuwing gexoeiden en ook gaat s met kracht tegen dat DuJtsche sokiatea worden aangeworven om naar de Ooettae proviate vettrekkea Man wast dat kat keette dat soldaten van het Weat Jluaai ache leger tleh mat verie te fierilja bevonden alwajtr Weat Raseia lie agaaCaa kun passen viseerden Volgeaie een berioht van da Frarlcfortar leltung heeft oppariMvalkebber Noalw on dar bedreiging met atraage atmffm aaa verortlemng uitgevaanligd waaibU la Berlijn en omgeving iedere endaratailniiig vaa de troepen in het OoataeegeUed an Utltauen door aanwerving levering vaa matadnal wiqiens en levenam Adelen en dsor propagan l veriMden ia Naar Ulliauan load dl Dultaeke rageeitaig een protest tegen het iloodan vaa aea Sultaehera tijdene aan aeharlmnntaaUiig tt va a ch an Dnltichara en Lsttia Bovenataanda la aan van le weinige ke4 tea die itit de gaki n ai l isi a Is dsa antadt van Slga afja e a t a aaglB Oak vaa jiMilanltaJ wordt weinig gekooid Bat la m dan dlanat op da oomgan ta wdarhoudaB CarfleUt de admintatratcur dar farandatoften heeft een baalntt gateekend waarbij het atelsel van braodatofdltfr lwtta nit dan oorlog w der wordt iRgavuard volgans het belang dat de batrokkanan bij de atoenkool hebben Verwacht woadt dat hienkwr da uitvoer vaa kool zal worden belemmerd Voorta heeft d tageering d controle ovar alle hruiakoolreldan is het land op aich genomen Beslag werd gelegd ep alle acheepsladuigen die foor het buitenland bestemd waren Produetl rqzan met winatmarge voor groot en ktahdiandelaar werden vsatgeateld Volga da Timea aal da voronlaniag op de larapunlodelen en braodfltoTcontrolo miaachlan ni t aai maanden vonden verlengd Uen weet dat ala aan laati te poging om da stidctng ü voorkoman de regeering tagaa de leiders der mljnwarfcers dwangmaatiegelen heeft genomen Alle agitatie werl hun verboden Dit verbod werd door rechter Anderson uitgevaardigd op versop van den euhatituut adjvocnat ftaperaal AjneaY die voor de uitvoetJag van de vooraehriften Op den aanvoer van lavenarolddaLen en brandstof heeft xorg draran Den Uen Kovemher zal het hof l aromtnnt een definitieve beellaslng neenin Volgens de Navr ti Tkuas houdt da verbodabepaling in dit g en vakvaraaniglngflbêstuurdera afl tetyk noch aaendoIbg opdrachten mo a ventraUseB tot het ateunen der staking jtlnt ty alle afdrachten tot het faerordaMa of doen Ingaan van Stakingen moeten he ut p a ii en dat aU moe tan a lan vm awdinai fiaiiallngar valkv ataking kimnan aanaoedlgeai of nlKaUan venals van het ujtkearon van staUagagvlden en van bet inzamelen vnn ataklnipduuKn 4n het venoakachrift van aokaUtunt advocaatgenaraal Wordan da vakvareenigingsbestuurdera beschuldiffd vaa spaanspanning tot baperkinig van produ en toevoer van bruinkool en van het belammann van het epoorwegveriteer door hat afanljden van den steenkoolaanvoar Voor het vertxKl werd uitgevaardigd heeft president Lewis van dan mtfowiaifcarsbond aan alle districten hevel gwondan lia staking te doen ingaan Wilson heeft in een telegram aan Law s er op aangedrongen dat rleae man het internationaal uitvoerend comitï rou v noekon de gedelegeerden van de vereenigde mUnwerkers van Amerika opnieuw tot een conventie bijeen W roepen tan einde bat geheele vraagsti k ioginaals te overwegen Negenliomlerd man federale troepen zUn op verzoek van gouverneur Comwell t Huntingdon West Virgima aangekomen om de mijnen te bewaken In veredelende centra worden troepen gereed geheudan om kli mogeltjka onltiatni tai t grtpan Da atakttig onmrt ongaaaar 0 000 000 man Ban vltf ia daal an alia mljarwariurs b nu ug aai dan aikaUL D9 mUnwerkerMtaklnK in AmtrUui die er luig gedreigd heeft en tegen 1 November wan aangelcondigtl is alle receerinffsbeonoelin tea spijt enn feit geworden Onderhaiuielaiffen nocli strondpe maatregelen heiHaen ze kunnen TooiAomen de itwid ia in bifan sUe mQnen neergelerd Beed wekenlang i het woeliff in dn AmerÜcaanMilie aHbeidenwereld aooals trouwens bUna in alle landen van Europn 0V neens bet geval is De Daily Herald een Bntech aHseidersfalad verkkart deze woetlgheid Het blad betoogt dat d tweede industrieele revolutde nu plaatt heeft pDo ee te bjj de invoering vnai de mochlMs ontnam den niensc i n mdiTulaaUteit en maakte hem deel van een madiJne voor het produceeren van winsten De tweede ia een georganieeerde 4n aaanenrwvrMng ondernomen poging om den menich te hergeven z n jndividualistne het voonleel vaa bet prwfaiet van z ijn mgm arbedd en de beer ecfaappU over de machine Hieraan looetde overal heerschende onni t aan worden toegesdireven Preiidmt Wilaoa heeft gepoogd de arbetdenbeweging in de Vereenlgde Staten in de jafftte banen te leiden door de bfjeenro üig van de Induattieele confenntle di naar men weet op een mislukking i uitseloopcn Te selfder tijd dat deze coofereait e werd gehouden onderhimdel ten mijnejgen ren en arbeiders onder auspiciën vm de regeei Dg De arbeiders eiscbten een looo TCrboogiaE van 60 0 een fi urigen ivrerkdag een aibeidsweek van 5 dagen wekelijkidie uitbetaling van het loon 60 maer loon voor overweric dubbel loon voor werk op feeitdKgcn afadiaffing van de autotnatiseke boeten iagenral van ndeit iuilvvfag van het aibeidencontract De elscben werden door de m ne gettaars verworpen Daarop werd arbitrage voorgesteld De eigenaars betuigden hiermee hm teiiMning doch de mynwerkers waldwn laarvan niet i ten daar volip ena hun 2 ge n de be rekingeu op de Iwnge baan lo iden worden geschoven waardoor het km itaal in staat zou worden raeteld om dch op een staking vwr te bereiden Wat het aantal arbeid tdngen aangaat verklaren de mijnwerkei dat er p r jaar slechte voor drie dagen in de weak wciJt ia zoodat de productie er niet ondw al lUden Wftimeer zij maar yiit éa m per werk artwidea Wat betivft laoneiMhen rechtVttartU en sij d te op dazelfde manier als iaéaitiUd de Britsche q oarw ginannen die ineenden op veriioogang aanspraak te mogen maken aawgwJwi audei roepen beter werden gesalarieerd De Amerikaansche mUnwerkers beweren iw dat hun loo m slecHtB met 37 atfn verhoogd terwUl de metaalbewerkers een loonevprhooging vau 117 hebben ontvangen Tegenwoordig verdienen se evenwel ongeveer $ 1 200 per jaar hoewel de mynwerken verklaren dat zii gewooi Uk niet meer dan $ SOO per jaar halen Vaat zUat echter dat hu loonen lager zijn daa die d r oKwrw ruMders en metaalbewet ers die resip f 1 500 en 2 000 bedragen Nog in een ander opzicht komt dit conflict orerean met de apoorwiqprtaking in Bingeland Ook hier Is het publiek niet aou de z de van de stakers wier eischen men ttredeiyk vindt wat voomamelUk voortIloait uit de omstandigheid dat bü inwilliging van aile edaehen der mijnweikers de I a der brudatoffan bektngryk zou moeten wordca vesSwoffd xoodat de industrie diaarvan z ar ceToelte nadeed wodai ondervinden en natuunyk ook parUcuHerea getzof loudtt wotdMrt Ten otto wordt dexe staking evenals de bewegüig der Bntsehe apoorlieden beschouwd als contracLbreuk De münwerkers arbeiden volgou een contract dat de staat met hen a oot voor den ttfd van den oorlofir doch dat In Itder geral niet langer ou golden dam 1 April 1930 Nu beroken de rt eiderB zich er op dat de oorlogstijd vooxbU ia maar db regeeriag staat op het tandpint dat men daarvan eerst sprdc a kan wanneer de vrede van kracht is De regcerig heeft zioh in ieder goval fferechtigd geadit krachtige maatregelen te nemen President Wilson heeft de stakinjoswettig verklaard en besloten alle ten dienste van de regeering staande malitamiddelen te benutten tot handhaving van wet esi orde en tot voorkoming van een kolennood gedurende de staScutg De Senaat heeft bieraan in een motie met altremeene stemmen zijn goedkeuring g iecht en het Hiue van ftfgeivaardigden nam met een veipletterende meerd lMU een overeenkomsitigo motie aan Order zün gegfTen voor de inbeslagneming van atle kolen die onderweg Siijn De regeering kan een reserve Tonnea Vit boveoataaada blijkt at de ragearink llat Tan plan la toe ta earan aan de aiachan dar stakers Hat gaat hard tegen kard Gan belangrij factor is dat da regeering kan rekenen op den atcun van het geheele pubUak dat aich versehitlende beperkingen aal moabaa getrooeten De ataking zal een geweldigen Invloed heU en op het ecandtnlaeh levaa omdat trmnaport en Indoattia direct belemmerd werden Vui de ravendiiatd van hal publiek tal dua reei gevergd wolden Een nadeel voor de legearing Itv dat da Aiders van andesv he dilj aa n aiisiwaia ontevreden xljn hat gevaar niet daakbealdig dat varsiehUlende groepen weiknemers elkaai zullen vinden en dat in Asaerlka een staking onstaat die zich over vecedilllenda takken uitbreidt In den eerstkeenen den tijd zal van de i ageerlnir heel wat gevergd worden Een wijs belekl ia noodig dm de economiacha ramp hlnnan aekara grenzen ta houd Het vraibaiwk lal door dt mijnwaifcera taking ml aa aWa n nieuwe eettraglag ondervinden hoawel de Senaat Tooaamana adbtfnt u eindeltik wat i ioed te lettan aoMar da bahaadellng van het verdrag van Ver aUlea lel seker of h GaaJIna al of niet l kaeft Volgeaa aan bericht uit Jbrs dedm de bolsjawlki In de tfehtky van fakof ten ZuUaa van het ly lpneer ean aanval op verechetdanj werden na hevigen i In tie richting van 1 achten vaart De Witten alkaa e de kiie u de Oesete Seran AanasMIJk leheen Flnlahd niet ta ken aan steuanerlefninz aam Joedaaltai aar bdlen een bericht u BeriJJa Juiet is sou de Fineehe rageerlag alch hSkbeiL hadachk Naar SeelaldeinoknlaB maMt ksaft da Finaehe re g ee ri ng bealotan tranenaal Ma nerhehn die zich op het oogaifctlk te Bartt bevindt terug te roepan ki veikaad met de kwast dar militaiK interventia Het heet dat kleine afdaelh ren Fineehe Witte Garde aan de Finsoh Rusaiscke gnns iceda met vooipoetiB van de flovjet traapsa riaage aljn geraakt Volgena een telegram van OakraiMeka Senator ladga kalft aaa din Senaat aan dirlftelljk voorstel doen toakomea atrSkkende tot vaatalelllK mat a lgem ea n a goedkeuring van den dunm arün l de alndatemmlnc over het vndeMrdnw ma4 DuitaeMnd aal plaats vlndA op U Noi vember De ratitlealle k or Aaailka hahuawat wa ha niet te verwaiitten vnor 12 Nanmfcrr m het schijnt daanmi wel ultgealotan dat da iaanlag van den wapenstlMand zal worden gvviard met het van kracht wvr s rdan vrede Dit ziet men te Parlla ook Da Opperste Raad hotidt loch h j voortduring hailg met de te nemen maatregelen In vertlaad met het In werkii tredan van het verdragen van Veml le mMr hat lollaadsch Niauwahureau W oaa gengeld op de hoogte houdt van tte falta et geatea van den Raad van V f betwijfelt evineenj of de formaliteit van bet deponeeren der ratificeties op U November kan plaats hebben Inmiddels heeft de Opperste Kaal besloten in een nota aan de Duitsche nosering deze uit te ooodigen om binnen een korten lermtfn gedelegeerden te zeniVln met de opdracht om met de vertegeivwoordlgera der geallieerden en den intengeallleerden ataf da wtjae van tUtvoering te regelen van da veiechillende maatrwelen dw taratond moeten worden geneanen op het Feuill ton BUI word CU aijn nK in t gEheel Q bericht van hem had gi mgca Kam n t ou ziJ toch niet gaan scfareiea van vna e omdat brij oog la leven waa Wat ging hMr dat annP Dood ol leren Inir waa t oaveraobiUlc t Waa ol hei loat vam het me e veratecodei alj trachtte z oh vïij ta makeo maar de hand von juHiouw Krtiger hieki haar alsrig va t Bkurt u t dan niet vemlaat tt t dan nl fl Ouatav De hand van de moa dor sobu4da de matte doomrea ia videre Gustav leeft no l Ry la taoh aMdood Hij Is alleen maar gevangen gnioniv En ik kan hem sdirUTen Ik aehrijl vandaag 1 zaj Ik ham do groeten van u doen Wat wal I6g je nuf Qntrud had een oowUlakeurl ea uitroep Uil van vreugde half van auot geslaakt Nn td aij lai nan terwijl liJ laet haar vrijo hanti oMr haar TaaihoidB eep en da ooau aiMt oisol I haarduizelde Hoe weet u dal t Hoe t i t weet Hiar kijk ma l Met een zagavlerewle vreugde haalde da moeder bet hlad uU haar aak aa evaaala ij bij mevrouw BetthoUt gadaan kid aoo Ueld zij M nu voor t jalakl Tian Oertrad HIeaelhiUu Herkan Je kan kan Je hem Di daar dU een bM a kaanalMt hij hasit nooit goed nahior i i ni S h ia ook arg le mt té Wmt Uj la gevangen on dan b daa nlid la deren maas haft oudn Bava kij c anMaxf De vlnatr vaaraaa Hl Mal op de oen gov ai ene die met gebogen hooU treurig naar den tond keek ging nu Uetdavi l stivelend over het papier Ckiatav dat la hij haakeot u hem nlotr fik persoon ken Ik nlit Oaitnd aóbudde ernatig haar haeU U vwgM n bepaald Ik mij vergtaaenf Nu lachteJofbouw Rribger hardop En daana keek ze de vrouw met afkeoreotlBn bijna mloaeiitenden blik aan üu ala jij bean nial herlOMit Ik well Zij aoheen plotakUig ontDiieht het waa haar of d hui Ha zl eerlijk geowend toestak wenl terug geMootefl zlJ voelde doh beleedlgd Haar vrou vennlodesde Oc4i eek wat soo a meisje dan Ueida noemt zij herkende hom niet eena Het Ue64 zou zij zloh bobben omgekeefd en weggeglaa aijnzli zou toch niet begrUpen ho het haar la moede waa Uaar M g aso hi a l van het kind hieU haar terug Zij moest het toob evan Om wie weel leek hel heekmaal niel op hem Ben leelljke verdenlilng kwam weer Mj haar op Zij bad rroeoer niet zander raden haar nwn gewa ai aatinnl dat Oartrud een loase meld gewacat wea al tag alj er nu ook niet naar aü ValkmMinJ en bleek sIJ haS behaafla aan aangea a v rple l Bet waa nM haet praMg dal aaa Ouatav la ai irljren JCan Ik d Kletaa eena s P vroeg ilj He melsja antwoordde niet U rat haar ahendsra op naar taan aak la lj een u lnni i tl l e kawa af aatda ZU 1M a wmn M ata a kiMrwwkatI leolt men niet loeer Er kwam een bit lere trek om baar moadi alj kznWIebaa over haar bont en keek eonbir wer alah uit De armel Ooalav a moeder voehk plotatllng groot medelijden Alhe wat si drrtljda toen zij hepioelde haar aoonvan melale al Ie houlen niet gsvooUkad da voelde zij nu Zij slak haar haMoll kJultrottwi Hleaakialint zei alj ivROeaend ik ben ki myn groots vrea enaar ie toe gfikomen sedert October vfn hal niir e iMw heb Ik op berlolil van mijn nion gewacht nt west Ik elndeiijk dat hij noii in leven ti Ea Ik ben aoo blij zoo da aar aoo aoo I Zl haperdu een oogenbUk en aai tot tkAaell nist te veel bclivenl mur loea werd ag brpaaM voorlgedeeven en alj bealoot anal lk wU Oualav een ge oe en doen En hM aal hem zeker genoe c i doen ai u hij ndj komt vsndaag morgeo wanneer u maar wlM Kom wal halen va hal klialergoed dal Ik nog vmi Ouatav heb ea neg wal andere Gn a tat ik he kWnUe wel even opaeasm Zonder eeaet aatwoonl tt ta wMitan Ikp alj anei Baar den wtwm nam kal ttappetaide khdje er ok en IM het mol belde armen eadteof De khiae knalde Wel kUk erla aaa daar bsB ia aa maa tl ban al eaa heele kenl M j W aiv pear stoakn een kaat UJ het inain dt naalmaobina en ntaat het bed In een enden kfaderwagen het kWMJa II hail opgahouhn met hiiUea alaot hl het bku nkotn van alja moeder mede bemerkte De oopn in het ronde kopje waren mot en blauw Julfrei4w Krugat sohiek er van OeMnd had braioogen en dit wam Aa oe aa van Oualav op i a üaad groot deer lange donkere wln pere oveoeohaduwd Zij waa vroeger vaak aangupraken over da oefen van Gustav toen zij heen nog op baar droeg En dh Und bad deaallde aioe4o oojtan die hij aU Ual had gabad en du bil ook nu nog bad ZIJ be iM o r het bedjet zij ioik dea Jongen er wat graag ultgenomeQ hebben aa ham op n am Ie nenan liaar Oanml rssikeaa hMr ZIJ sitoi dra wagen aal da va la oea hoek ao rri nonsck AhieavwMIJkl weiKida aU haar weer rood gevesriea lasi naar de onwelkoaae baacikata Wal wilt u dganUJk Juffrouw Kkgw went vwlojen dekioa sa Oanrud waa aoo baaaab alwUaend naar a j had l eli elg lljk gal kt waarzou all Mjzandar boleeU ai nlnal hjk aijnr Nu om Otamv m wlUa Ik daeht kxk dat n eek hll non slja kt hij nog Mu Zes had JollNnv Kit er met haarkin denn ven wie aa ao altoen Qaalav In Xaa haait ZIJ hK hoi Bm waal n aea aakar dat KJ Hw la laven laf Ola ptat daart Mat wna de doiéiltjkliaid spmk Oei ai elk aot4 mi Ik ileal ar kaakasail al aaa Iir fStaal t ei dM ii l nlit war ki dava ld Ak mn eaaa lao riatH k t als k at daa soa tUk if sMut aa m