Goudsche Courant, maandag 3 november 1919

t lat ri aiiie i ▲ aMialKratto a Xalai laMeo 83 vaal m nwarkars van sUklng aal wenriwudan Ook mihkaa da iaadent rnick niat baaaig I over het rsLhfaarluk besluit waar b j da gaidea der m jnwerkem werdMi vaatgalagd 4U Tonrachtao dat da piaatsnlyite orgamaatiiM haar gaulan baschtkbasr aunoea atallaaw alvoraas da et ar healag op aal Ininaea laggaa Varder MNMdt vemwlnaiteid dat aaén vakveraanigiagwa da geainasn dar i akaMH m warkaM mat eld aulien aCauaan Vaal wordt gmifrokmi wr da magaMMi hekl van benuddaUog doeh r kan aliaaa tnsedsn gaaaf O iat baida pwtljen da deur nog nwi hebben gaaloten Eaa nwtig asmftoooi m natge na da T ntaa OorrBafwndant is Naw Yorit dat de arbakterafederatl van den taat Paansy vaala hnar hoofdkastuur baaft gManoktigd aoo noodlg da algsmaaae warikitakJsig M PMclamearsn ter verdediertng na da verbeid van bet waerd en M wrtadarMiat Dit baaluit dat fanomsn ward op daa dag dat balder r dit n tUdwa ia etakiag In da staal induatrta m onrerlag met da w ai fcg fr vers aan banden werdan gelegd is asa duidalyk bewu voor de tc nemend apaamag tusscbfn arbaid n kap taal De tagenstandsrs van het drankvwbod publjceeren een rapport tot ooderstmniag van de varklaring van GomfMrt dat hal algeboela drankveiiwd aa bron faa gkitUig onder de arMders ia a Bij de verschillende stakingen wnamta Duitschland te kampen hee t ia m Beiana een arbeidersconfliet ontstaan van bHaoa darsa aanl n t in vettand met de idsauag van da iwolutia Na talrijke awMwAde lingen tusacben ragmnag n aiMdaia ts en oplossing gevonden Het decreet van tien tKwpra eommaadaar waaihU de vr jheird van vergadaring gadU rends d hnrdenklngsdagen van de rmutuUe bepM kt is Uljft gahandhaafa maar ondergaat in sooverre een belai pljk w siging dat herdenking van de revoluüa niat alleen in den voormiddag van den 9ea matr ook op 7 en 8 November tal i jn Jb M staan Naar aanleiding vaa de wA door ona v nnelde geruchten dat tegen O N wamber ongeregeldheden waT d4m verwacht merkt de Berl jnsehe oorrespoodcnt van d N R Ct op dat naar t hem vootkomt deze geruchten uit noodelooae zenuwachtig held voortspruiten De regecring srhUnt zich geanaains ongerust ta maken Mn heeft volgens da Lokal Aniajgw zatfb balloten om voor dien dag den ataat van bt leg te v rxa ehten Er zal soi worden godragen dat er zkh dien dag oo w nlg m ge jk gewapende soldaten van de velUgheldswaer op straat sutlsn b rfad Hoe het ar 09 t MvenbUk ta da Ooet 2620 46 l ki maar gsUJ h tg hst had wa zin het wa dom dien mma dim ecod gpn nog langHT te betrvurei 1 Vaatb ubt n riohtte zij zich op en ve pia astfffesloht en bet vootitig geworden hoo di ran het kl l af Het wa legw ha irboni il wolden ea i geoUpan Uaooetkiaaia Itfgle slJ bel In den wagnt en vsrboad dtiania da alenw dlj wesr naar bul leu wsnm ftMwpcn sa nd voor het rsMk da Useraa aobop en dm bezem ats wapenen gebruikfn ea vf stkaar loa ido en Wil Ide wt 1 eeoa ophouden t Üm 0 kswU luiUe aaet sl casr aog dood I Vrouw DioabrowMi tatfbt Imh ie nwar juffrouw je dal htnd m uwnera oiet 7iJ maakte sIch nooit dmk om ds o utanisftUtaid van baar pn ld a Vr a r ws vader oog wal eena tusHMaatdHld g tornen en toaa bad da jo pm JKfih oak hral otOknkelljk gedii eo e am het nitials ook lang alst aoo owbtftfg Maar na wsa bua vadsr ia dan on Ij Zalls de onderwijzerra kon den iengsn nfet mr b aa al ll sij hem ook m im M visr ms l l de wMk aBbMlhUJven De ju frouw had al aan pmr b i1 da moeder stM koiaen Ik moet u rtt ig v rzoaken vroaw Donhrowskl r Isdi saor 1 op toe te tien dat aw Brt v ijnwark m akt HM daet thoia gswoen a bi brulftle antwoorden dat h J gssfl t Bat bleeke vermoeide gealolkt van da aader wl fseras dUa amawaohtla Dochters van Hecuba door cLABA VIEBIG Q autoriie flde TertaUn van EVR J p WESSELINK r ROSSUM Nidruii Tarbadn GOUDERAK Advertentiln en aboBnemeatca dit blad warden aangenomen door L VI f K£RT Öoadenli 1 sHm kwam baar na weer leveadlg J den 9 est Hoe oal la bij ni on mvigt Jon enl Zij w a vt mkt P a vier aniaaileol No lag r loo i v lelrare trots in deo toon van deionga bet klonk ndader vijandij Zij praakwaner Hij waa vaa hetbe wa mx too nintt De vpoaivrouw ze r Mht pond Dot doet de gMda hUa bul ea aodera kan U hem ook Vftsat n oDitt kan wan Ut u vaoddtg ft fcrljg mieft TOOT io r 1 het ndaete wat e 7 f lcÜ lou raa meer gedaan W niet hoe zij het iTk ïÜ Tert oowde Ichzelf M IJ G rtnid EDfiwUudm niet Ma JU w a DU booa opQiHtav wiU wttmf et rid d ten 7 NOT 8 uur Oabouir DmUl Oplek Verg an do Ver EetMJk 7 Vo Tmbor Tï uur Nieuw © ScbomriW Notionak Opera 9 Morai vr 8 u Nleu B Scbwot 1iiajM g Opar i eMlact 10 Nov 7 u OdHair Bouii w Wndar KOg I1 ImU YKxMkm w tm§M W rMcdeelIs 1 mofva oofraiiffw vla M Sttlcrinxen ooussrten r nnaki IUkhi a enz eia d la nat fmit t tm II I I AMrf i A BSIMXIUM ZOOM CWODii Mo l r Behuwd tn Oroouaoadtir DIRkJB KRUUT in den ouderdom vu 62 ii M O EMBH 1 P KMSM O M tMBia W C BMBU O KONIMO 4 M 19 Ooada 2 Nonmbar 19 Rolt Vm 1 Een hulp In do hulshouding of DIonstbodo gevraagd door Mow P A OTTOLANDER Bodcoop 4884 8 Goudscbejiiurle liooil H H Ltvtraiwltrt sn Winkdltri dli mat lóvmgaiiatindM baad In rtlatls wsntehtn ta tradsn wordsn nmaht hiarnn kannla ta lavan aan hat adraa 49 ii Ohr b lhslraial 41 Bij M J VAN VLIET Opo n n laali Terkrijfbaor fiJD St Nicolaas Droze Bescboit T BESTE ADRES voor ao l It aawroon gi of Roggebrood l Dans en Feesttenten i te HUUR of te KOOP r Voordeelig adro COHEN Co r ARNHEM f rnkrUk Tu RdliilkM MirklMiB ihn thaniiM Tenten DikUitilen ns 36 Aimt VMr andi n MMlnfcM H J VAN SCHALEN i WUOSTRJ + KAWASAN 25350 liddd Mt IroebcW M ledaride Urlaclooillli Ptlii f 1 40 en I 4 N V M i SANITA8 IllUIW mWwi GOUDA Landt Tiend in 11 DBN HAAO HacdwInnMr 9 10 AboBieert U op dit Blad WUOSTRAAT 21 OOUDA P lElllJX MeeÉrij IIOUIIJI SraClALITtlT IN Clfllrfautenils Divaos Voltaires Werkplut NAAlfeRSTRAAT Winkel KORTE TIENDEWEG 4 ms 34 Brandstoffen HAASTRECHT VLIST VoordleceneMIcnos ntot tn dan dri nhadan al Mrlnt ri antM ffi hebben ontvangen worden nog op de Mfltt kaart bcachikbaar ge teld een Eenheid Anthraciet prijs f 3 85 een Eenheid Elerlcolen 3 30 H TIMMBRMANS rirmm H OICSTCLHOIIST Eleitf BlIJiri en MattlHifilnlik KUIWCt n TaMdMi lli aOUOA I Kaarten in M leveren tot ZATERDAQ 8 NOVEMBER 1919 bij 988 36 D RENEMAN Secr B C Overal in GOUDA en Omgeving komt eiken avond de GOUDSCHE COURANT neven edltle HAASTRECHTSCHE COURANT Dm ZATËRDASS een gratie KINDERCOURANT Uen genot voor da jengd Elke freek wordt een mooie prijii bMohikbesr gesteld Bovendien een alleraardigst ZONDAGSBLAD 16 pag met t l vau actaeele platen en vol hnmor en scherta AbenntRintiprlii thans alochia f 2 21 pir kwirtitl of 17 el per waak U t Zondagablad 121 per kwartaal o 22 eenl per week Franco per po t Aooger MT Wie Itch nog niet abonneerde do h H than aan het BUREAU MARKT 31 GOUDA Tfi Si bij do AOENTEK en BEZORGERS van Qond of eldorp 1 IEDER ZAKENMAN DIE ZUN BELANG BEQRUPT ADVERTEERT IN DB OOUDSCME COURANT m ID UITSLAC Mtnlg lijdtr nn imMtMkitn hc l NaAi iM vtt atkUtkti btproeU vtia docKMwt mititloM grrMdplMgd dm m Ua tin U raad 0m tuU mmt vom tm MN w mMdal OMf kibbra WANHOOnNIRT tMlim t SM niUTBN A BXZBMA RINGWÖ Hot toenemend aantal abounè t geeft steada nienwaaiwalaue en daardoor stygend inooea llhip wad 4iia vmI vMmtcaliiftT Howbrtai ta Haüwd hrbbM het reHa mm imuu Arulkl n taétrtn Mobcvobn Var I Drt le M M AJMibelnrt wur nWi v 4rOBlMM nté mtn ik tm lle vtntfirn oHifler flrmi B WaiailaniM t t tWg ua Te Oopda bfl ANTON COOPS Drogist Wsdatraal 29 4 23 62 FIIIIEI H lEISTUPUilTS ne WEHTIIilEII m M8TIIEII AANUMI wan Elictritelii liÉ in WiiitallatJes I VAM DUIN 41 ma M tMt l MII IHk j IEDER BEZITTER rr frclii prosteumiasr md vsd de PlUAUOtmkiM mVUK S k t ntm I popuUire fiDaoci6 le w akbl d icredlgecrd door Mr 9 H VAN PERLSTSlH drociat e procurtur t Aniaterdiin I ledci nuBnaer beval r kc karikatur a v b bekend teskcniart ner IctenaiMardteb wliouwia en op fioancitSel en poliliek cbied finauciêele brindartela die mmmii prikkea ceo uitgebreide finaDciècl kroniek particuliere t le rsnimen o era financilvUvoonpelÜBg AboBaemeDt I 250 p€t jaar fr p p b vobruitbMaliojt a i ta Hm adrai van admlBlatratle U MBBREMORACHT 286 Amaierdtm Adverteert in dilTBaï i Mijnhardt s j Kou gevat Geneeskrachtige tabisttan t d a Bloedarmoede Verwaarloos Uir loou sliet Denk niet hei zal vanxelf wel overgium V kunt er T el vluff ger van afzijn m t d LIA tsbleten teffen hooat verkoudihaid keelpun De LIA taUetten werken als balsem on de ontstoken filymvliczen ZU ziJn hoeatstiUnid verKeinakkelukrai de ademhalmK en werken luwrerend op de lucMwesren UV drogist en apotheket verkoopen de LIA taJsletten voor 0 76 per doos inliotulend 8 Ihandige kokertjes Eischt onze handteekenuig I I 4KKER Rotterdam rugpijn blccke gelaatakleur HIjahardt a Staaltabletten wmÊÊmmm lo dooacn vioaf 10 90 Zenuwachtigheid ezameDTreea onruat oTeripanaln lapeKïoaheid HUahardt a ZaouMabletten iMHM Per kokier 60 cl Gal en slijm MUahardt a Laxear tableUenZija bloadruivercDd regetca denatofligaol mmmma Pet dooi 50 et Ma szuur aagpijD i maagwater opriaping geeo eetlnit lecble ipijiVerteriDg 3312 tO MBabardt i Maajj abletten mmÊÊÊmm Per koker 60 et Rheumatiek i ci koude en pijn in de ledematen spier en gcwr ehtapi a laflucoia aangmichttpiio en kicipijn SANAPEKIN tabletian Per koker 60 cl Hoofdpijn MIJafaardt a HoofdpHniablatlen M Bi Per kok r 43 en BO et Let bil koop op dea naam rmu dra fabrikant A MIJNBAROT Pharoiac Fabriek ZRI T Bij Apoth en Drogiataa Ta Ooada Anton Coopa IVIjdatr AGENDA 391 SahoDahovaa A N t Zeaaeo Boabaop Wed I Spruit 3 P Varkade Waddlssvaaw A v d Haldci Moordreeht J v Oeanep Slolwlik B Naugi 4118 SS Haastrecht AbonBemanten en adverteottlB voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haaitreeht aangenomen door omen Agent J SGHEEIt I HAASrBBCBT i 141 53 Dinsdag 4 Noveiiber Itfll tiOllDSCHE tOÜRA T I J fu© u xr © exx tfaad Troartaxx tieTDla cL Isroox Q o ctoLau VËRSCHUNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 4 ngelB flM Wh ratel loan M ABOKNEMlSNTSPRUSi pw kwartaal 2 26 per week 17 eaat mat Zoadagibtad per kwartaal 2 M per week 22 cant overat waar de bexorglag p r loopar nieUadt Franco per poot per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad 3 40 Aboanemantan worden dagelijks aangenomen aan ooa Baraau Markt 31 GOUDA bü onze agenten den boekhandel en de postkautonm ADVklKTENTlEPRlJS Uit Gouda en omstnkaa bahooreade tot dan baaergkrli ï 1 6 retrels ƒ 106 eiken regel meer ƒ O 20 Van buiten Chiada ea dan baaorg cxiiig 1 C regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0J5 AdvertentUin van pubUaka vannakaMfkkadan iZ csiit per regai AdTertentiën in het Zaterdagnummer DO toealag op daa prys INOSeONDIN MEDKDBBUNOBNi O d voorpafiwt 80 hoflcer Ovnu advertntltn u Iscond niw l w l n l l ai bV MetrMt tot aaar fntf MrdM villt Oraal lattua raadn mrdM iMnkaad eau fla ta iii M AdvHTtaatiiii kumiw wudw lacwaadae 4eai laawkwliaiatt na saliad Saakka iila n a AdnrMetlakaiaaax m m liiedaetiat Tui L irnum 545 Bureaui JVÜ RKT 31 GOUDA Het vredeswerk Geen tegemoetkoming aan Bnlgar Nota aan Roemenië Wanneer gaat de rredesconferentie uiteen Home Rule Conflict met de Vale rereenjgingen De mljnweriteraatalüag Viering t i de rerolatie Bennont en Joedenltej ONS OVBRZICHT mi blUkbaar da badoeling ra te Bogolaeha diplomatie om de guut Ajuerlkaaen Ir zoeken langs iaderen mogdlUkm weg D t blijkt duidelijk uit het w rk vas aUa commissiML De otttbuitkittg va li CMftawba beteekeat dat de beraadilaciAgen betref fende kwestiea de Adiibitaehe Zee xu Itn plaats hebben de r wmfÜOM van noU a door de verKhlUeadö mlnlatWMi van bui tenlandsche aaken De ItaDanae blijven een tor beweron dat volgen ie ovtreenkomat VM het laatate voorjaar de Adriatiache kwaatie met kan worden worgtiatea aan dan i ad vas den VolËieèeed Een vaB de a ae g il u kken Se aauw vartMutl houdt mart htt ki weridng treden van den vtwle id da lersche kWeatia Voor het uit breken van den oorlog wllui aan eriantt Home Rule verleend doch dti uitvoering vaa de desbetreffende wat wartj lutgcateid Lot na den oorlog Met het Tradfwerdrsg treedt bugevolg voor leriawi Bn Bute in wer king Onder Boma Role nX hM larsche parkment bestaan utt een Seaaet van 40 ledenen een Lagerhuis van 14 leden fiO uitUlster Ingeval van eoofliot tusacheo de beide hulizen besUsaea tê k ereenigde ver gAdering i Het lersche parlemeatt Hiaft geen macht om aan de knxm wettito roor te ateUsn betreffende den vrede das oorlog de huitenlandsohe bdtrekkingee faet leger da vloot en de iterntonale strQdimaeht Op f nancieel gebied mag het verachUlende bs ritstingett heffen Vavder Oor het leneh paHement watten maken voor de dingen van den wede oude m Jbat beetaur van Ierland Sinds deie wet werd aamrenomen ia van verschiUetule z jden op verbetering aangtr drongen Carson en zijn volgelingen vtmdejn dat de wet te ver gaat de lersohe nationalisten achten haar echter niet verstrek kend gmioeg Met uitzondenng van Garson c 8 vra rt het lersche volk de volgende amendementen het volledige terugtrekkcr van de lersche vertegenwoordigmg te Westminster bit heffen en innen van alle Ier sohe belaatingen ook de doaiuiarechtea en accijnzen in de ihanden van het lenehe parlemftnt de zelfbeachikklng over een intatno defensnemacht Em Britsche regeerlngscommJssie k m gesteld om deze aangelegenheid te onder zoeken Ze ia dezer dagen nnt haar werk gereed gekomen en heeft biet volgmde ptan vastgesteld Er zal een parlement z a voor gthee Ierland doch elk graafschap zal het recht hebben door stemming uU te maken dat het niet tói het parlement wil toetreden Die graafschappen vormen em op zich zeU staand gebjed met bestuursautoriteiten door hen zelf gdtozen maar zoowel het lersche pariement aia de beetuunHuitor lattin van het op zich aelf staande gabjad moeten staan onder d overheid te hanoe1 door don l onl Liautenaat aa dan lar achan Pivrj CouDoU De feiten 1og nstraffen ome verondariteUing mei ten aanzien van de vredeson deifaMdeUngeii tueac en de enbente en B il gar4 l wt de Bulgaarsche antwoord ni ta au den Opperste Raad werd oveTjuuuUgd waagden we te vii onipeUen dat de geallieeiden van da weiuK4iaa di de te tenataader Utte WBiiug notitie zou nemen dat d ge legenheid aan de BulgaarM he delegatie gp geven om hAar bezwaren kbrbaar te nuUcen niet meer zou z n geweeat dan een vorm maar dat Bulgar e tenriotte a noegca zoa moeten nemen met eeu regeling die de Op perste Raad goed dacht t Ie juist zoo ge scbied als we voorsagen De Opperste Raafl heeft beeleten de aan de Bulgaren opge legde voorwaarden te handhaven De wij gingen die toegeitaan Un betreffen ffleehts onderdeelen Het antwoord van de bondgenoobm zal deze week aan Theodo rof ter han gesteld word n Men meent te Parijs dat er aan de Butgaarsche re feering m penode van tien dagen cal to estaan worden om te laten weten Hat zö de voor vaard i aanneeont D t antwoord moet voor 16 November gereven worden De Opperate Raad heeft varder den tekct TMi het verdrag goedgekeurd dat tusecHftt de geallieerde en geassocieerde mogendheden eenerz ds en Griekenland anderzijds lal worden gesloten met b i ekking tot do bescherming van de mdnderheden Niet alleen hef regelen van de verhouding tot de rroegere vijanden kost de Op perste Raad veel moeite Enkele bondgc noten der entente maken langdurige gedachtenwiBselingen noodlg n I Italid ten aanzien van de Frame kweetie doch vooral Roemenië bezorgt den Opptr wn Raad veel last Sinds de Boemenlfirs onverhoeds en londer medeweten der gealMeerden Boeda pest bezatten Ie er voort urend wrövmg geweest tusschen de Roemeensahe regeering a He Opperste Raad Legio Is het antil nota s dat haa tiit Par i gezonden werd en telkens weer weid geruststelleind bericht dat de RoemeaJërs Inderdaad de Hongaarsche hoofdstad ontru mden maar endertusschon z jn ze er nog Den 12en Octo ber werd naar Boekarpst een nota gc tuurd waarin tdteen wewl geaet dat de Opperste Raad het vel eens wae met Roeraemë s alech dat het ministerie Priedrich h Hongarije zou aftreden nïaar ibevaos wnl opgemerkt dat de e itfente de aan d Feuilloten RoemeflMi in Hongarije aaogeweten grousen met ktm wljsigen dat de Roemeeosche requisitiea te Boedapest ia het gemeen achappflllHu fonds moeatea worden geatort dat heit oogenblik voor de Tloemeiiiëre was gekomen om Boedapest ie ontruimen eac Op deze nota he t Roememë het xwjj gen bewaard De Opperste Raad wiem ge duld eindelijk uitgeput raakt heeft tluuiti bealoten aan de Roemeensche regeering een telegram te sturen waara verwonderiig wordt te kennen gegeven dat oog geen antwoord Ie ontvangen t de cotteobeve notl welke 12 Octt bar naar Boekarest li gezonden en waarin wordt venocht met langer dit antwoord uit te stellen Over dra datum van in werking treden TOn het vredesverdrag wordt in dea Raa van Vyf niet gesproken E genlyk tast mfn hierover volkoman m t duister De laatste weken sgn reeds rerecheidene data genoemd maar later onjuiot gebleken Vorige we k nog heette het dat de jaardaiv van den wa penetilstand 11 November voor hat depo neeren der raHficaties was aangewezen deeli on deze mededeelutg vomrbarig wai ataende sommigen dat het 19 0 zal wor den eer de wapenstJIataijd voor dera taat van vrede plaats zal maken In Par whu kringen verzekert men nu volgens IwrHo landsch Noenwsbureau dat de vredwconferentle vermoedelijk in he hegm van December xal zijn geëindigd en dat de Aaner kaansche afgevaardigden dan op weg Baar hun land zullen z n wat beteekent dat Amerika dan de ratificatie te Parijs hef ft gedeponeerd waarop wordt gewacht om het vredesverdrag van Versailles van kracht ta laten worden Als het vredeaverdrag met Hongarije dan nog niet door de Amerdcaansche delegatie geteekend la aal de Ameri kaansohe gezant te Par jfi zich daarmede namens Amerd Inlasten Het ia n et waar BChunlIjk dat d ernstige kwesties voor zoover zij de toekotnstigf etabJUteit van Europa l etreffen zooats de kwestie vaa Fmme en de Adnatiache Zee mlleo Un goregeld op het tijdstip dat de Amerikanen ParUs vedatetn wat beteekent dat Italië moet ondeihandelen met len preslJent door bemiddeling van de ambaarade te Warfungtm Dit tal waarschUnIf k ndet volkomen naar d i zin van Ital S r jn maar het schijnt dat FVankr k evenals Engeland voornemens ie Wilmn absoluut te ateunen in zjjn houding hetreffcnde Fhune H t U De bevoegdbedcn van bet lanobo pariamant KuÜ 4i v iOif ooTsr da omatandigkaden dit varóorlooven hÜ hanadanng deaeif de s n aia die dar dominions Een uitzun dering wordt gemaakt voor de douamsrecti tan walke onder cantrola xuUan ataan vaa da roor geheel Ierland beneainda WMtoid Se g l and d t pas de apooi boven gekomen wordt met artwidsconliict bedreigd Het arbel Daily Uarald meldt dat de ondarl gen tuschen de regeering en d vakv reao gingen over de wat tot i er vui de loonen in oorlogstijd tot een oruds hebbea ge ld De vakveraeniglngen veriangen dat d wet nog een jaar bestendigd rou worden co alia oorlogloonen ia d takken van nljve heid die onder de wet vallen gestabiUsaeri sottdan worden Daartegenover legde de m nister van arbeid het coni t van een in dustneel iyoi Bij dit wets Mitwerp erd verder voorgesteld om de wet tot 30 Sapitam her 1920 te bestendigen mits de vakbeweging er mee genoegen nam dat Engeiand een door de regeering benoemd scheddagerecht werd ingesteld welks beriiasjngen bindend sullen zijn Élke vidcvereenlging die onn toestMnt een geschil naar dit hof te verwezen is verantwoorde Uk voor een inbreuk op z n heslinungen Hare fondsen worden vaxfaaurd T rkl nl an ha beambten n leden gerechtelijk venrolgd Da Daily Herald verneemt dat aan bu tengewoon congres van de geheele vakbeweging heleen zal komen om z n houdlnir tegenover dit re ieeringvoorstel te bepalen Ov d aihaidanbaweguig en q eaiaxl de munwerkersstaking in Amerika habben we betrekkei k wauug niwjws n e r ver noman i e groote benchtanstrAuo die mocht worden tegemoet g vien Is uitcc bleven wat er nusachien op w st dat de staking tot heden utormate kalm verloopt ea dat zoowel regMnng als stakers niattg afwachten hoe da cruM ncè venlar zaï oiUwikkelen Naar verachUlende punten z jn troepen uitgezonden om Ie met stakers te beschei men De brandstoffen controleur heeft hon derden wagons kolen dia onderweg waren in beslag laten namen De mtjnweritem benMen ar sich op voor naar Reuter uH New York vemeamt bot bewiJs te lavarsn dat aU in staat x jn de productie m het geheel land tagen te houden De leiders dar ttkera vartnmweo dat ds geraohtertijke dwaag der reg rlof nlM Oertrud HWtilhaha h d haar besoekder ge uitgkeledde gedaan haar voeten waren aU a den grond vaAgeoig Zij bleef staan waar zij tond adsof nj aan den vloer wafl va tg groeid Zij keek afgetrokk i in de mimte We die vroiiw zijn moeder krai ztonlg dat zij gebolde dat hij dat wa De man op da pliat de ga mageae die too niAr den fróodkeefa Dsf kon aUeet maar kmaod denken die Ou tftv ntet zö Uegbad ate zij hem had Mgebad Zij die zijn gezicht iCken ürek zijn voorhooéd ttJD neus aijn mood zijn oogen no0 soo belrler in de herinner had abof slj hem pMgiatoren voor t laatst Ind g ieiea Zij wU h heel ukor dat ww MJ niet Een aiid woe het in bouw en hoadtng gelei k hfj hem miisebtMi em beetf maar epn heel heel aoler gwsbht Wsot al had hij baar ook slocht behuideïil al aA zij ook booderdmael nv t de grooMe woede can h n gedacht zij zou hem tooh over ni berüeaom ZUa moeder vergMe iloh ma r zij zou hem maf berkeneo na vtfe vtrb iarm my o b l a l s r le efi ais zij reais oud sou zijn eahiw htrett wit Gertrud Hieenthahn weende bittere r nen van ootgooc kig Esa oo enbllk lud ilj toeh grioofl dat hl nog lec d een bUjde acèrk had haar door tnld en haar wlllooe geotxaku Nuwsehet dubbel moeilijk Nu voelde zij paa dat zIJ b m nog altijd URiad oivlaoks allee Zij kam bet kind utt ém wafin en kuste h t ontstulmi haer tranen minkten hetUetne booMfe beeUmal wseMf te xl vM met Hel khid ey tan teti dto M Heem blJ toad Zoo void vrouw Donbrormki baar toen zij met haar behU kljdereo dl aiolUer den rug hunner moeder etksar stlUe ies atomen van haar stuk laai terugkwam Zu wa arm en mo Sedert baar maa lo den Dortog waa moeat zU attean vocff den akker soigea i bet waa waJawaar maar aan klein slukja wat alj bezatao maar tgal tooh werk daar zij buttaoJliMi nog uU wsMohen an aahooni skaa ging Nu iultrtHiw ts bet eten ktaar Nog niet Koe out Zij aa boo d juf f rouw had ar vandaag to A vodr wilsn zorgao Nu waren ds aardappeien w 4f soiiili maar se waren oog niet opgeaat tk seg maar bareit sij loa sJles wordt sn oai nMuaohed maat verlangd u zU daar maar eo Zij vwwlamd toot zlJ de tttki n van de anders zag Ekwaa ets in de houding van de ooga moeder dia zoo heelsmail la Ckoar gsdaien zti met hst klad tegen zidt aan gedrukt dat baar met m ddiUd t varnUde Na wet scheelt je dsn a edb r q li nu te troosten Maair hull ijob niet Nog akljd om nw llel e Maar mtja hsptfl juftrotvw wat ben i toeti dom I Je krijgt er oog ian voor eaa Nu zaggen ztj maar dat de mannen Idiasm wordm Och wat ala z mi met verlof kooMd zijn slj gewoon oUgolaleiL lï aeg o Jul frouw SM Ami ean baek van p a Luaaea doen t Als I k wilde 1 ZU iMMa n Mkt m t m zeknr welbehagen hair v Ue gaalaite uit Er lag eeolge varbafli la Ai alkt klBg der oogea vaameda Oenntd da vrIMiw aa aêamA O woaw Oamhrdwa Peen haar zijn moeder Of had tij Ou ta reedi vergeten en zlcSi gelrowt Zij di5ed MO onvweohl kg of het haar hoege nsamd niet aanging MaAr boe het zij hii was de pUebt van haAr de moeder t r Ulo van Oustav vrtandaljk te zijn 7 ij l de het kmd snel needr dekte het too ea stak de aodcre hnar haitkd m Nu dan zïl ii maar gaan juffrouw Maar niet waar u kofot me giauw bezoeken Dat zal mij ve l gonoefgni doen t Zij wachtte op een antwooi Dat kwam nifi Zij mo4at reeds dadelijk wiaer vragen U komt tooh pNeeo Het kbnfc wetiti wwi IJzig tl3 bIJ t be la Wij beidea hebbea nieu mr elkaar uit te aan Als Gu tav wai wi kan hij komen 0 hIj miet maar Bobrijven Maar bij kont niet wem Hij kM ook niet meer soWjvaa Ik weet bet tveoals too Juist loffde zij hMr harhlvoor iI oofgeo aiwf zij dolxëUg werd zelf f 7 niet Ik heb maja wwlf kl d sl t op bet Wat liid Qertrud HfeaelhUm daar efKenlilk mede bedoeld De moeder peinsde er c er na toen zij zkk door de zomn hitte w er naar huls ite te Haar voeten waren als lood het ergerde haart dat die vrouw zicb zoo van htfar had afgemaakt En wat n oeFt dat beteeOnien Hij komt Jet i rug Hij Iran o K niet meer eobrijvea QelooMu zij dat UJ nog leeHe Of bedoelde zij er allaett mee hij komt niet meer mfT mii f Ja dst na bet zijn da bedoetde zij alleen Want Ouatav leefde no Ood zij dwk I En het kon ai Ung meer dm ea een jaar duurde de owl g al apoedlg con er vrcda zijn en dan kreffefl He fairaofmen 4 ftjMd veer En du kwMi QoetaT mht Met