Goudsche Courant, dinsdag 4 november 1919

culaire gericht waarin hij hen uitnoodigde voor het plaatselijk correspondentschap een commiaaie van toezicht op de ati eldab v middeling in het leven te t oepen waar n da plaatselijke vereenigineen van weilcgevera en weiknemers beide hun vertegerwoordigers zouden heM en te benoemen door het gemeentebestuur uit aaidaevelingen der oiganisatie Hiana ijn zulke commiosies reeds tot stand gffcomen in tachtig gemeenten Het is te voorzien dat de iasteUing dezer eotnmlasies aan de mtwikVeUng der openbare art eidsi emjddeling zeer bevorderlUk zal zijn en de belangstelhng en medttwerkjng van werknemers onontbeerlijk voor een gezonden groei xal doen toenemen Tegelijkertijd Mermede valt te constateeren dait de gemeentebesturen er langzamertuuid toe beginnen over te gaan de eotrespondenten der ai4 eidsbemiddeling die veelal hunne taak tonder vergoeding waarnemen te salarieeren Weliswaar ie dit nog slechts in een beperkt aantal gemeenten geschied doch de gemeenten zullen ongetwijfeld van de billijkheid en noodzakeliJkheut van salanieering dezer voor de g ne iten belangrijke functie steeds meer overtuigd geraken en tot die salarieering des te gereeder overgaan omdat het Rijk een doe der jaarwedde restitueert Dienaangaande geliJk mede omtrent de inrichting der correspondentschappen commissies ea verordenlnjcenr iln alle vereisehie gegevens te verfcrijgen bij den directeur van den Rijksdienst der WerkIoosl idffverzekering en Arbeidsbemiddeling te s Gravenhage en b de directeuren distrlcts arbeidsbeurzea Het Hlfilelerie ran KdonUNk Jhr mr A C D de Graeff opveftw vu den keci Idenburgr H verbaad met het a 8 aftreden van den beer IdeabUKg als Minister van Ktdcnlën aehrijft As Cht Amsterdammer De opvtrïger van den heer Idei iv nog niet bekend dooh ve scVi enda geruchten AoÊtk de ronde Zoo wordt vetrnomcn dat de heer A Colijn directeur der Kon PetrrieumliiJ I als Hin van Koloniën zou optl en jüKh dït werd ons ter bev oetd r plaaibte fca ngesproken De heer ColiJn vertrekt binnenkort naar l nden om den heer Deterdlnir Bts diï generaal tier Koninklijke op te volgen Ook werd ons nog gesproken over een vervullidf der vacature in den Ministerraad waortiij een der aittende minister het beheer van Koloniën zou ovmieanep en diens departement dan door e nieuw te benoeilien minieter zou worden overgeiH m n BiJ informatie bleek ona dat een dergelijke oplossing niet te varwachiten is t Ib veel waarschijnlijker dat een persoon goed beOtend met Indieche zaken en buiten de Nederlandache politiek sto nde zal benoemd worden tot mJii itter van Koloniën Naar wiJ vernomen komt ernstig in aanmerking Jhr mr A C D de Graeff vroeger vice president van den Raad ven Nel Indië thane te s Gravenhage die aanvankelijk bestemd scheen om te wenden benoemd tot Ne l gezant te Tokio Ook wordt genocsnd de niam van mr D Talma broeder van den ond minieter van Lamifeouw t ana In Ned lndië Voorla vestigde men onze aandacftHt on het fedt éaX daar den heer Idenbuirg tat 6 November a s veribof is verleend de benoeming van diens opvol r eerat tegen dien datum is te verwachten dera tt Italianen n aleehts enkele afCevaardigden uit de centralf rijken Het geheele aantal leden zal tuflfchen de 100 en 200 bedragen Zij wonen dè oonf reDftie als particulieren zonder stemrecht b v Vier ofgevoaxidigden uitgenoodigd deel te nemen aa dese conferentie ziJn va Hoek T n Hollend aangekomen Het sUn de Duitaehe Vrofessolte Brcntano Fiaaz Oppénbelinsr en dokter Guttm B en de Hollandaehe afgevoanïgde prof TmA SddptKreaken Tengevolge van den ontzettenden storm die in den nacht van Zaterdag op Zondag in het Kanaal heeft gewoed zUn drie zeilschepen op de kust van de Goodwmebaai freworpen ViJf schipbreukelingen van den Russischen schoener Togo zijn door een reddingboot uit Deal met bovenmenschel ke inspanning gered Vier leden van de bemannmg der reddingboot wenlen gewond Van het tweede zeilschip de Corlnthie werd alleen de kapitein gered I Van het derde zeilschip de Glenawon verdween de gebeele bemanning LVXBHBVRQ Het huwelijk van de Groothertogin Mgr Nicota paOseliJk nuntius te BruwMl is door den Paus aangewezen om op 6 November het huwelijk van groothertogin Charlotte met prins Fellx van Bourbon Parma in te zegenen Volgens de Eventail zullen by het huweiyiÉ vertegenwoorülgd ziJn de Nederlandsche OostenrUkschi Duitaehe en Fransche regeeringcn FRANKBUK Vakvereeniging van geestelijke werkers Kort geleden werd te Parijs een vakvereeniging van Journalisten opgericht syntlicat de Journalistes professionnels genaamd Een corresponiknt te Parijs seint dat deze vereeniging van 1 Januari 1020 af aangesloten zat ziJn bit den bond van werknemers in het drukkersvak De Jouma listenvakvereeniging aw dan ook deel kunnen uitmaken van de bekende Confederation générale du travail Ze Kal de eerste reenïging van intellectueelen ziJn die tot die confederation to telaten woidt BELOIF De saak BMrmfl Horgen zal de coak Borms voor het Hof van Cassatie te Brussel in behandeling komen Borms heeft verzocht is lf zijn elsch tot cassatie te mogen motiveeren Voor het eerst sedert 16S0 zal voor het Hof van Cassatie In het Vlaamsch gepleit worden Men verwacht dat het Hof nog denzelfden dag uitspraak zal doen In dit geval wordt deze beruchte zaak een tweede maal voQr een Assiseiihof gebracht 0BNBMARKRN Het spoorwegongeluk Over hat sg oorwegonge1uk te Kopenhagen meldt het Berliner Tageblatt nog de volgende biJzondertieden Uit den trein van Kaddundborg die s avonds om negen uur m Kopenhagen zou aankomen viel bij Vigersley een kind uit een coup4 De treiii werd M staan gebracht en ireed langvaam terug Toen men het kind gevowton had en de trein zich langzaam in beweging zetic kwam de D trein uit KorsHr en reed den trein in Een v Jf vagcms van dien trein uit Kallundborg wenlen verpletterd De locomotief de tender een bagagewagen en een persMienwagen van den tre n uit Korsör rolden van den Iioogen spoordijk naar beneden Den gehcelen nacht wëtd gewerkt aan de redding ven de slachtoffers a Morgens waren er al 2S personen gedood en 30 gewond te voorschijn gebracht maar nog vele lijken Lagen onder de puinhopen Men heeft tot nu toe kunnen uitmaken dot 41 perwnen gdood zijn Alleen onder de locomotief werden 9 lijken gevonden Veraealgiag Door dioaa v nl altveerlc la bat lidït foMeld hetgan door te iMSr Kttt gcrs voor tuinbouw en handel la gediÉi ouder de zoo moeilijke omstandighed waarin de gemeente verkeert en hoezeer h geheel Boskoop maar inzonderheid de vei tegenwoordigcrs van den tufaibouw spift dat ia heer Rutgers tengevo siJaor benee mlng tot Hd van Gedapa e de Stalen afstand heeft moeten doen van het BurgC meestersambt Als bliJk van waardeering werd door heer van Straatui van Nes namens de 9 tulabouwvereeni gingen waarvan alle Vow zitteiH tegenwoordig warpn t en souvenir aangeboden bestaande uit een clubfauteuil De heer Rutgers dankeade voor het hen aangeboden cadeau wees r op dat het voor hem steeds een genoegen was wanneer fc0 iets voor den tuinbouw in deze gemeente kon doen en dat door hem de meest autgename herinneringen wordon medegeaom a aangande da suntewerking met de tuinboDwvereeniging B De Raad dezer gemeente heeft aangenomen een verordening tot afschaffing van den bakkersnachtarbeld Voorts Werd besloten tot het aanga a van een tijdelijke getdleenlng groot ƒ 25 000 Aui de vefteniging 3urgerwacht werd een subsidie verieend van ƒ 250 In de maand October ziJn in deze gemeente geconstateerd 2 gevallen van dli theritls en 2 gevallen van febris typholdeo OOUDERAK Donderdag 6 Nov nam H uur zal ia de Ned Herv Kerk optreden Ds van Dorp uit Rotterdam m Sa Kad Hi 1 h l bMiM BU ilea ru bil R van Waaa K UDA 4 November 1919 DE NOOD IN OOSTBNRUK Voor den nood in Oostenrijk kwam biJ ons In van den directeur en leeraren en Ambaohtsschoor en Vakschool voor Schippers ƒ 18 60 en van de leerlingen van dese scholen ƒ 26 88i4 Te zamen met de gisteren biJ ons nog nagekomen giften 60 68H Men schrijft ons uit Haastrecht De InzameUng van geklen voor de noodlijdenden en de uitgeimtte kinderen in Oostenrijk en HimgariJe heeft opgebracht 597 63H waarin begrepen ia ƒ 106 37 uit Vlist en ƒ 47 10 aan giften uit Stcin Naaftrek van ƒ 6 90 voor gemaakte onkosterf Is een bedrag vap ƒ 690 68W aan den heer A Qertheux commissaris van politie te Gouda en lid van het comité aldaar ter lumd gesteld Deze som zal worden overgemaakt aan het Koode Kruis te s Hage Nadat ecne circulaire in Haastrecht VlIst erf Stein was verspreid waarin het doel der collecte in het kort was uiteengezet en die aanbevolen werd door den ourgemeester den pastoor en de beide predikanten dezer gemeente hebben jongedames zonder inteekenliJst het werk ter hand genomen Met liefde en toewijding hebben zij zich van hun taak gekweten met het bovengemelde gunstige gevolg Wy maken hiervan met groote dankbaarheid melding niet alleen omdat de uitslag zoo verblijdend is maar ook opdat dit voorbeeld tot navolging moge strekken in andere gemeenten in deze om geving Ontroerend is wat de groote bladen van dine ontzettenden nood vermelden het is onbeschrijfelijk Helpen is plicht want groot is het lijden onrustbarend is het fterftecyfer onder de oadervoede kinderen Daar wordt In de zwoar beproefde landen hongSr en koude geleden groot is het tekort aan geneen en verbandmiddelen Veel leed kan gelenigd worden zoo spoedig wordt geholpen als ieder geeft naar vermogen Zoo in alle gemeentf n comité s worden gevormd dan kan erger voorkomen worden Het comité te Gouda zal gaarne iiorg dragen voor de verzending der ingezamelde gelden Laten wiJ toonen dat offeifvaaidigheld cene deugd is die ons siert Holland s milddadigheid iA bekend en blüvc het SOt wOaUhn naht ea de lulu tiU m laMiemü waa ew ttluMfM dl lieb TCaMMig la ha baseh oMiIeldm Btj aaikra iettudaeriac Ueek dan o k la daae diartjaa 4e Madera atuk r stuk afkaaafrian mt han mape tim het Uaeeriga veetit aa de talieB aftnMea n er liearUlk ta wiaMea moanaie htf A Sdtek MlnMiinwIaraatraat 18i 2 ttikm VI U LuMriiuig Markt 1 UederasbMDe hli 1 do Graauv Groenenwag 80i l blKim sleutel van eenmelkbus bj L iW Heereaatraat 126 1 r wIelpomp bij W Langenberg Raam 183 1 knoopachoentja l i W Blomnuodaa Turlknarkt 18 1 warte irummijaa by J Schollen Stoiwükenduls 1 wit bord b C Kraayveld Achter de Viechmarkt 62 l dameahandaohoen bU T Vermeulen Snoystraat 1 1 gouden kettirvf met medeillunbil C van de üee i W 3th ven 61 1 Pransch boek bij J Rietveld Dubbelebuurt 4 1 klttdertril bU H II JosMrwü Ro nm 12 1 sleutel bU P Verkerk Dockenbergstraat 102 1 kaae bg li W 8 hout a I Dwarsstraat 21 1 paar deuoü oorknopjei bii C Punt Turfmarkt 136 1 porteiiionnaiebil T Snoei Bockenbergrtn at 68 I portemonnale Wj J de Gruyl Toirfslngel 8 1 allveien achakelarmfeanl btj L Pol Vast 86 1 kluw touw bü A de Priet Vest 103 1 oUejas bil 1 Kwhdnieofcrig Moord Verlaat 24 1 zwarte ta di bl J vnn Ie Edel Snoyetra 6 1 fouden eeiiai b j J Heesteiiorg Slngelatraat 6 1 hinl bü 0 Verwey Etmendatraat It s OniTeiAage J 1 groen taachie bil a Uttml Weeahuls 4 broodkaarten bij Wed de Jong Nieuwe Haven 116 1 goudea eorbolletje bij H A Koot Roelekada H7 1 portierkruk b B Neef HecpBBStraat 9S 1 adieoTtasch liü van Hoora Moord Verlaat 26 een chooltaach bij J Kulik Heeteastiaat 126 1 vu penhoader bü B Bik Achter de Kerk 2 1 groenl mand bü G SloMte Pr Hendrikstraat 121 1 portemonna o bü J Bonnuer Vert 98 1 portemoanaie bü P Revet Veer tal 8 i 1 zegelapaarboekje bü J Doonnle Qouwe 211 1 mnOkotf i K de Bo n Uestedelingenhuis 1 nummerplaat H 7466 bü W Grootaadorst Boekenbergatraat 7 1 üzeren haak bü G Kraaieav Achterde Vlachmarkt 82 l kindeitnbekje bü J van Eük Cappsiteretea 19 paarlelot en 1 portamoanaie bü A SelMlIen Peperstraat 136 1 zilveren bnx he bü H Karrta Crabethrtraat 42 7 auikerkinrten bü J C Jansen Boln erk 2 1 pw niinniii9 bÜ J Wegenwüe Usuellaaa H l sat ntaam bü G van Ruiten Or Fior wc 3 i 1 pa iplule bü J WttE OMAiasaiE waitt Da amawarkaauklag PARIJS 4 Nov Utt Waahlngton wordt geseind Men segt dat de leiders vaa de sUkende münworker de veriekering hebben gekregen dat cle regeering bereid Is te beproetsn het conflict bü te leggen looil het be l lot staking sal ün ingetrakkon Min aieeat te weten dat Gompera a o preaidaat vaa de suatei vcreealging der poorvefiiaehinisten dieaevereenkoauUge potiagaa hebben gedaan bü de leiden der müawerkara Japaaaeli afgesaal aaar KoUsJak PARU 4 Nov Uit Omsk wonit geseind eneraal Kato ala buitengewoon afgeaaat van lie Japansche regeering In het hoofflkwartier vaa Koltsjak aangekomen waar bü oaderhandolingen zal aanknoopaa Cleaenaa aaai Sltaatak PARIJS 4 Not Cl neKea da pnaidont van de vrwteacoafenaitie is tMana naar Straat nirg vertrokken waar hü adaag een belangrijke rede moet houden Bü zün vertrek heeft enlalrükemenlgtelieni toegajuiebt O a k K PABUS 4 Ne UU Aigien dt selnd Men melilt uit LonilaB dat de kruiser GKben gadeeltelük hersteld aoo juitt aan de Britache autorlteritaa la nrai ailia gen De Odbea zal naar t UliliKi rlll aii den gezaadea om door de bemüüag Ie werden bezodst De Udbea hombanleenle bU het bewin dar vüandelükheilcn op den ochtenil vaa dan 4eB Augustus 1914 de haven va PhiUpfa vllle waarbü talrüke slachtoffera wenla gemaakt onder een bataljon zouaveo dl zich bevonden in een entrepot op de kada OEMENGDH KERÏCHTEN De moord op korporaal Vos Het is de politie te Ede ten slotte gelukt de verdachte Smit tot een bekentendA t brengen Toen bij de Zaterdag gehouden sectie van het paiket uit Arnhem de touwen van de handen en voeten van hit slachtoffer goed zichtbaar werden en in beslag konden worden genomen zag ds in specteur van politie aldra dat dit hetselfde soort touw was als hetwelk op Smit was bevonden Vaildaar dat nog een poging wtii gewaagd en JSmlt voor de zooveelste mail in verhoor werd genomen Hij dit verhoor was de ibujg m vter ook tegenwoon Toon Smltjin t nauw we gebraoht n verband met het touw verzocht hij den inspecteur van politie alleen te mogen spreken aan wiettt hjj toen huilende bekende medeplichtig te zijn geweest aan Amen verBchrikkaliJken moord Htj bekende te hebben geholpen bij het bind i van den korporaa en gezien te hebben dat de z g Springhof met een drietal slagen den ongelukkigen tegen den grond wJerp en hem nadat h gebonden was op den rug nam in de riohtlng van de plaats waar later het lijk werd gevonden MOORDRECHT Tot gemeentegeneesheer alhier Is benoemd de heer 8 v d Schouw uit denHelder woi t Batoafsche P tto 1 Bedoeld Ie tmMij Red Diplomatieke vertegcawoordiging in het verre Oosten Ten opzichte van het gerucht dat de heer Zimmerman burgemeester van Rotterdam benoemd zal worden tot gezant te Peking en Jhr mr A C D de Graeff oudvice pre Kident van den Raad van Indië tot gezant te Tokio meent het Haagsche Coi rcspondenticburcau te weten dat er wel spralfe is van een mogelijke wisseling van titularis aan het Nederlandsche gezantschap in Japan Doai entegen kunnen wij van de meest bevoegde zijde mededeelen dat van een pereoonsw isseUng aan het hoofd van het gezantschap te Peking waar trouwens naar men zich herinneren zal eerst i en half jaar celeden een nieuwe Nederlandschc gezant benoemd Is niet de minste sprake is UDEWATCR Naar we vernemen zullen de ringen van den Raad in plaats van des middags voortaui s avonds gehouden worden vergade LAAT8TK BEKICHTKN REEUWIJK Tot prodlkant b d N i Herv Gemeente in IwrMpen de heer W D ven WUvKUHleii widldeat te Voerichoteii van Vliet Nonnenwater S 1 ejeld bü C de Koster Laiamsalraat 2 1 handschoen bü A Zegvpld Keizerstraat 6 1 fransch leeal ek bü M Lens Spiarlngstraat 67 8 geemail eerde schaaltje bü J e B de Wal Kamemelksloot 83 1 grüee haiidacjuiea bü W de Beü Boeie ka 60 1 bt len dooe bü H de Wit Nieuwe Haven 354 1 gouden rW bU J Var k li Markt 66 1 portemonn e bü B Sp e J Knottenstaag 4 1 idem ü A Ru len R van Cataweg Mt 1 haan bü J A de Bruün Nieuw Hamn 266 1 hoornu aara eld bü P Rond Zaugestraat Gouda 1 NevHuher 1919 De Comniaaarie van P oUtle PERTBXVX He vrede met Balfaril PAllUS 4 Nov De detlnlUevs mm vooiwaardej aün aaA de Bulgaaiaalw dalegatie ovarliaadlgd Eaa nUsMven 10 dto gea voor de aanneming van het ventiag wonit toegestaaa KraoBprIas anterdefjerig BRUSSEL Nov De kroonprins keeftlieden den 18 Jarigen leeftüd bereikt m Idermeiie conutitutioneole meerd iarighaid HU woedt thans van rachtainHN Iw vaa de leaaat V Het kamp U Ha d liliki De secreteris geaeraal la Algemeeai Dienst mr Kan bezocht beden het Inleii neeringskamp te Hanlerwük aaar aaalei dlag vaa klaehlea over den torstand aldaar Braad Ia den afgeloovea aaekt ia aan daa P raJlalweg a Öraveahage een boveahut uHgehraad Da bewoners der tweede étaga mMatea door de braadweer ov het dat ga red wordea Voer Oeateartik ea Raagarüs Da bond van Directeuren van Publiek yermakelükbeden zal door geheel Nad land ten bate van da aoodiüdendan In Oo tenrük ea Hongarüe voorstelllngea orgïuii i ren Ngaaagelak Wt Heerlen wordt gemeU dal glsteiea bü het naar boven komen van de oehtaodploog in de Domlniale mUn een ernstig ongeluk heeft plaats gehad Zevea mSnwerkers zün in een lift omlaag geatort waardoor vier hnnner iwaar ra drie lleht gewond werden Luchtverkeer Nederland KagelMd Naar we vernemen zal met ingang van 10 November eea geregelde vliegdleaat Unden wonien Ingericht vanaf het terrein van den heer Króller te LooMluiaen SPORT JBen Toelbalcengres der teatralen N4ai het M O B meldt zal op 8 November te Amsterdam een voetbalcongites der Neutrale landen woidea nhouden Duitschland doet zeer veeli moeite enk op d t congres vertegenwoordigd te lün en worden er zelfs namen genoemd v n Beniieinan en Carl Diem die de belangen van dit land in verband met 4e uitshli f der Centrale ifken tnditea te verdadiM Hel blad acht het leer waarschO H k dat geen vertegenwoordiger van Oultschlaad zal worden toegelaten De Olympische Spelen iii 1924 Volgen de te Christiania verschijnende Aftenposten zullen in 1924 de Olympische pelen te Christiania worden gehouden daar Italië dat aanspraken heeft gemaakt op de spelen in dat Jaar hiervan afstand gefUan zou hebbeii Christiania herdenkt in 1924 haar 300 Mlig bestaai en zou gaarne b j die gelegenheid de spelen binnen de Noorweegsohe hobfdstad zien Wil merken hierbij op dat ook oha land sinds eenlge jaren aanspraak maakt op de Olympiade en Antwerpen voor 1920 de voorkeur kreeg Van een benoeming De benoenji f van een schoolarts in de Jongste vers épng van den gemeenteraad van Apeldoonvl heeft aanleiding gegeven tot het ontwenpea van verschillende inteTPAsonte geAieénterechtelijke Investieu De heer van de Wïel arts te Zwolle kreeg bU de eerste temminK 12 stemmen doch we ns een vergissing in de telling door t fftemb ireau wèrd mej van Vliet arts te Delft die 11 stemmen had verkregen benoemd verklaard Op ronden door eenlge raadsleden in de discussie ontwikkeld werd de stemming emle tig l en een nieuwe sten mlng gehouden waarbij nn vier stemmingen ten slotte l lot de beslissing gaf en mcj van Vliet vs erd aangewez De heer von de Wiel aan t begin van de vetKodering feitelijk benoemd en aan t oinde der vergadering feitelijk weer ontslagen legt zich bü de d or den lïaad genomen heflllfising niet neer en heeft tot de Kroon een request gerlclrt met vcrxoak de benoeming van mej van Vliet te vernietigen Eveneens hebben een viertal raadsleden met een i uest aan de Kroon vernietiging van de bedoelde raodsbesliasing overeenkomstig art 153 der Gemeentewet verzocht Hierdoor wordt dus de Kroon gesteld oor een interessante gemeentenechtelijke beslissing Het telefoonverkeer met Belgitf Het telefoonverkeer tuaschen België en Nederland Is volgens een Havas telegram vandaag voorloopïg hersteld De verbinding met Parijs is weei als voor deö oorlog Het larief tuaschen België en Nederland is voorloopïg gelijk aan dat van v66r den oorlog Ernstig ig h Te fi Hertogenbosch heeft d heer L H M Rits het ongeluk gehad In het duistere van den avond te vallen in een openstaiaird luik van een pakkelder zoosls er langs de straten in Den Bosch zooreel aang itroffen worden De val was zoo ernstig dat de ongeluïddge a de gevolgen ia overleden Een kwartier na ibedoeld ongeval is de heer van Genabeek terzelfder plaatse gevallen en eveneens ernstig gekneusd in het gesticht der Eerw Broeders van £ 3t Johwmcs de Deo opgenomen ZiJn toestand was eerst niet levensgevaarlijk maar toch oiverleed de heer van Genabeek kort daarop V RM Verzekering tegce tegen Te I ondea ia een veraekeringsmaatsehapPÜ opgericht waarbü hoteliers en pensioahouders In badplaataen ea ilergel hun gnN ten kunnen verzekeren tegen regen Indien ia een week meer dan 2 dagen regen zülV waarop totaal meer das liS duim regen valt wordt de rekening voor die week mat 20 io verlaagd Werkelük een goed idee Gasontploffing Bij de familie J aan de Badhuislaan te Hilversum heeft door onvoorrichtighedd dor dienstbode een gasontploffing plaats geliad Alle ruiten van het huio sprongen stuk evenals een buffet in de huiskamer Ook zijn ramen in een belendende woning gesprongen De diensttude werd ernstig aion het hoofd en armen verwond en ie in de R K Ziekenverpleging opgenomen Pe atad dar kan Het Duitaehe stadje Oubea is de bekermaat eeaer reusachtige hoe Ien tnduatrie Jaarlüks worden daar millloeaen hoofddeksels veivaatdigd Een schatrük fabrikaat in deze branche heeft nu aan Guben een attermerkwaardigst museum geschonken Het bevat n l hoeden in allerlei vorm en geitaanten vanaf de Ifide eeuw tot op de meest moderne hoofddeksels toe een collectie van Biet minder dan 600 nummers die m den laataten tüil nog uanmcrkelük Is uitgebreid met allerlei helmen en kepl Eea aieawe kraa vaa asalerischf kiaeht In AustralUI heeft men he rat de opspuitende kracht van eaa 1irtesisahe bron gebruikt voor de productie van electriciteft Dit gebeunie te Thorgomindah in Queensland door midiel van turbines en d vnamo s Op die manier kon de stad verlicht Worden met een sterkte van 6600 kilowatt Wel ia daie kracht te Thargomiadah büzonder groot doch ook op tal van andere plaatsen zou men een bepaald aantal paardekraehten kunnen gebraiken van het opborrelende water zonder adere methoden van gebruik te benadeelea Dit sou dua en groot voordeel voor de iMJUBtrle li Het oadoenlsiagkaar aiakea vaa BeMdeek Bet Is veor menigeen van belang te weten hoe selMoak oadoordringbaar wordt gemaakt Men lost zeep in warm water op en voegt hieraan een oplossing toe vaa üzeniulfaat Er vormt tieh een onoplosbare vorbiadlag van leepbestaaddc en met het üzer Deze wordt nitgewaaachen ea gedroogd en vermengd met lüneUe waardoor eea soepel vernis oatataat hetwelk hat 1 0doek ondoordringbaar maakt e Kat tegea barsten beeelligi Zeilen Oej Olympisehe spelen De Koningi van Spanje heeft tüdens lüli llezoek in Enèreland te kennen gegeven dat hü persoonlük met een züner jachten hoopt uit te komenjop de zeUwedstrfden van de Olympische Spelen in 1920 Organisatie van Hoogere Stand i In een Zaterdag gehouden vergadering te sHerto enbosch is opgericht een R K Vereeniging der Hoogere Standen in het diocees Den Bosch waarvan alten lid kunuen worden die buiten de bestaande standsorganisaties vallen De vereen beoogt de geestclyke zedelijke en stoffelijke belangen der leden te verdedigen en te behartlaan en met de andere standen samen te wer i ken tot het l ereiken van den besten maat bchappelfjken vrede en tot het bestrijden van sociidisme liberalisme en radicalisme De vereeniging is ontstaan door de vijandschap die er bestaat tegen de hoogere standen die men gaarne vernietigd zou zien wat echter zou strekken tot schade van staat in kerk In die Pauselijke Encycliek Graves de Commuiu Re die de christelijke democratie op het hart drukt de belangen der hoogere standen niet voorbij te zien vindt zi daarvoor steun Er zullen centra worden opgericht te s Hertogenbosch Nijmegen Helmond Eindhoven en Tilburg waaronder d afdeelingen zullen ressorteeern Gelijksoortige orgatUnaties ziJn in voorbereidit in de andere diocessen behalve ia Utrecht Voorzitter van het voorloopïg bestuur is mr P Loef f BINNENLAND KUNST AMvappMsn De minister van Landbouw N yveriieiid én Handel heeft bepaald dat 11e geelvleezigo aarAppelen Toor overneming tegen den garantieprijs in aanmerking komen zoo ook geMvleezlge aardappelen van zandgronden tenzij het betreft sooï ten d e de verbouweis in normale tUden In den repel niet veor binnenlaadsehe eonsumpUe verkocht zulkter beoordeling van den regeeringscommiesarb toot de graanverfiameliftg yoorgeUcht door een commissie vilt deskuskdigen Marcelhia Eaunts Mareellua Etmants zal zich volgaas het Hbld in beglti van het volgende Jaar in Zwitserland vestigen nucGRAfiscH mm IKSIUC9T Ifeogtte barenMteiitaad 773 tt Uaquiaad Laagste barumeterstaad 763 1 te Biarrlea Verwachting tot den volkeailea dag Zwakke tot matige oostelUke tot zuideHke wind betrokken tot waarbewolkt aaavankelük weinig of geen legen saehler Mail WW Oost Indië Per J PziL Co ï vertrekt uit Amsterdam een eepofft naar Oopt ïndW I aatace buslichting aan hei hoofdpostkantoor te sGravenhoge 7 November 8 uur s avonis voor aongeteekende stukken en pakkefteu 12 uur s nachts voor de g wone correspondentie Ontslag bij huwelijk De raad der gemeente Zoeterwoude heeft bij verordening bepaald dat een ondcrwU zeres die een huwel k aangaat geacht wordt laoi ontslag te nemen KËRKNIEUW i Emeritaat Mejl W L de Estens pradikaate der doopsgezinde gemeente te Graft Noordeinde bteft tegea 16 November as emeritaat aan vraagd in verband iflet haar as huwelük Voorloopïg zal zü daarna om de veertien dagen den predikdiens en ook de catechisaties waaraemeh Mejuffrouw de Eerens treedt in het huwelük met een naburig Ned Herv eeilaga BUROERUJKB 8TAWD GOUDA GEBOREN 81 Oet Jaaaetje d Baas en J O Nolte 1 Nov Catkarlaa franeiaca d v C Both en M P T Walthie Petronella d v J C daa Boer en G Vonk Wünaada Johaaaa d v A van Vlaanllagea ea O J Verhart Geertrui d v J de Jong en S M Akket maa Wl Uoaardua z v Th Dttahoora ea C A FUakea Comelta h d V A U Verkaalk ea A Verkerk OVERLEDEN 81 Oei Conella vaa vliH 8 i ï Nov Dirkje Kniüt geh met Jt O Emela 62 J t Akaaa Zarg BOSKOOP rlüka Stand vaa It Cl October 55S N Hoogendoota ea M JhWag Jokanaa Maria d v p Hon lük aa 1 C Blonk Flora Johaaaa d v J J Grooteodorst en J M tMt jawMt d V L t Hart en E Pos Adriaaa Maria Coraelia d v H A Boekraad en JS U illlMtlmtkt Wllhehnina Johanna d v eÏ XB C J de RJke Willem a D Eaiver en A van Lomwei Maria Aardappelaieel e a De minisrter van Land douw heeft ingetrokkoi de vaetgestelde meximumpriJaen van aardappelmeel altmede het vervoet verbod van aardappelmeel en het verbod om aardappelen aaTdappeiMdiÜIm n aardappelvezele te vennalflo V POLITIE Openbare arWUsbcniddeUng in kleine gemeenten De aibffdsbeurzen ta de groote gemeentm hebben alle een besbiur of ccmmissio van toezicht waarin de plautietiJKe organisaties van werknemers en werkg vers vert iran c ii d ziJn Met do or i nen der openbare arbeiddMniddeling n de Vlc inere gemeenten de conwpondeats t ppMi der arbeidsbemiddeling die dveifie t Ok vervullen als de aibd4iA euni n in de groote plaateen was dit tot dusver niet het g nrBl De Minister van Ari eid gUe het van gront belang achtte dat ook bij kleinere orginen een nauw v et4 and mat de o ganlsaties van werkgevers en werknemers de beide bil d s arbeidabimdddeUnt zoo zeer gctntercueerde groepw word varkregM liMft ia Novepbtr 1818 tot dt testuren van klaliMi tatnewtcB n dr GEVONDEN VOORWERPEN Op eiken werkdax e Toormiddaga tuiaiAen 10 en 12 uur iün aaa het bureau van politie alllier Inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde voorwerpen 1 boekje vaa de Vadert geschiedenis 1 zwarte pet 1 wttte daa 2 ringen met sleutels 1 wsganmear 1 netitichoekj lJongiBaJaa 1 sehoelatal 1 brvche tli pdsclteaB 1 portrawuiai 6 aleutiia Voorts aün ta bevragea t aüveren dasspeld bü A Jemé Piersanrrg 2 1 broe imes en 1 mantelbaad bü W Broere Achter de Viaohmarkt 11 1 aUlfa i hü W Bui v KanMBnelkaloot 187 1 steffer bü D Knuy Zwartewaf 17 1 lOteHioa bü J Oeatcrtlk Baan 11 1 bü J m dn Bar Bel K 1 flmnrian noMknar b De minister Ton Landbouw heeft mat inffang van 4 November 1919 jngetrcdckeo den maxknunqnija gesteld voor volvptte koofl bereid tder rabfahiaal toetieht ForptaUeim N U H In het btiang van exporttfun wQKtt medegedeeld dat de Nederlandsdu Vltvoei maatschappij een nieuwen vorm voor de for muJIeren van uitvoerconsenten aanvrogen heeft vastgesteld Beiitters van formulieren in èm oxiden vonn zuUen goed 4e n takeinde vertraging in de tiehondeling hunner aanvragen te vooricomen vnn die papieren geen gébtttüc meer te makvn maar d Toemoamda mMt aehypiJ Mn ioaMDdln van nlM fanmdletinf te TUVOfflBUL OngeregeMhedea in bet kamp te Hardww k Het Volk geeft bijzonderheden over de toestanden in het inteiB ringduunp te Harderwijk waar van het 860 man talende bewakingsdetachement 70 man zonden zijn vertrokken eenvoudig naar huis gegaan Het Volk beweert dat het optraden van den letochementscommaadaat Ie luitenant Van iiex Brisl tot de ontst nunfnf ender den troep haailt aaWekWuf gagtvaa MadUaea ah lakkan vMr eaMtaataa Ban natiiurondaneaktr ra l In aan teach onder badkateonM dan tedim lii aa met grocB nn ftmmiOtn titOtm Wt eea oadanaek iif InaMde bmariil hü dat de bladatagala dootfaimaacd m ren Aan dea oadarilaBi na aHmiliikla kladena wamalda hst an Wadhlaaa Oea 1 A van Lomwei Maria AUd d V i KleUa ea aTii PanaaUkkar V li Koohrt II Vem i 0 rrltja V P J da Jk i A Atar soB Maartan z v H Olla ee prorindfai uiUietj ie en nuuUel t H ette daX Bennont le itaTDerder vftn het We RuMuoh ever dJe vaa lidi Het spreken door zUn optnwln t c n v n toora door HÜ f wemrarkinf uMt lU Vin J udtlditeiwl dVi Uffe troepen ooriMM TerdvvncQ wai Nu v iX eht r e a gtraÜhi dat oul Uuigi tal van orow ff a bervik Bt Monti Bermoat nfc alleen op httmftm voet itaat met da ententtf d n tot vowf kort nog w ni niogeltfk g c t maar hA wottit fedaclit r e n € f7eneiakom i tiueohcn BMmtont en estenbe Ia Bermont weer t trtifg ke rd aaa t hoofd vaa sUn l g nifde Uiv of ii hy Mqii me f w aia t t Hlerorer licht man onü ntct In Onaeker ia ook de verboudliv tawBcfaen LettMi Ëaten Me herhuert skii dat de Estev de Letten hulp hadden toesezeg t en Bennoot op voorwaarde dat ze hiervoor een territioriale oompenietie zouden krijffen Een bericht uit H rra bren nu da verraKSMide tiding dat tusw en EktUnJ at Letland groote spanniniK hwrscht selfs wordt van oorlog lesproken welk laaUt gerucht echter van Letaciie syde w idt t geDff t roken Geheel ander nieuws meldt Wolff uJt Halatefffora Volgens de mededeel ngen van bet Diütadw bureau zou er geen sprake xtjn van wr ving dooh zou tUDchen foeide landen na onderhandeliatgen onder Britacho leiding een overeenkomst zJlJn geatoten dia de volgende bepalingen bevat U Letland staat het district Walk en eea deel van het district WaUnar onvoorwaardelijk aan Estland af 2 de Letten moeten de Eetlandache troepen van al het noo t g voonien 8e aUe eorlogabuft dJe zou kunnen gemaakt worden in voor de Eateu 46 alle Letsdw en Estlundsohe tiroepeo komen ond bevel van gvneraal Latdonner DaartagenovttT ataat dan dmt de Esten de tettm op hun front bU Ri ra sullen onderBteonen Woltf teekent btf dit tmMA aan dat beveatiging ddent fgewaeht te wonlIiL Volfent weer een ander bericht wordt i Helaingfors overleg gepleegd Inzake geatihillen tusschen Eaten en Letten In verband hiermee wordt de naam van generaal Mangin genpemd Gen draadloos bericht u ParUs sprak gijiteren tegen dat dere genenul naar Helsincrfora zou 7yn gegaan Het Uykt nu dat dat radiogram betrekking had op mededeelingen dat fteneraial Mangin Ir leider van geallieorrfe missie te Helsin fora zou z n aangekomen fn t r besprekingen zou houden met Ijiasesof de eerste minister der regeeiing van N W Rusland en met dm staf van het witte Moerman leg i dl per rilegtudg in d e hotfdstad van FJoland is aangekomen Dit bericht is foor de Parfjaehe tegeni nraak aahterhael Neg TWlnktt d t Uaeonof onHettumfteUbc heeft feépend met de Ftnsrhe regecrlng ov r deelnehrdng aan den veldtocht tp gen Fetrograd De Finnen vtjrlaniisn voor hun hulp oen subsidie vnn de Gsallieerden nam men zegt £ 20 mil Ioen en tastbare waat wrgen voor de omifhsttke yiihi i van iHui land Ook loopen er geruchten dat tU DitbrflidiBg van grondgie v e schen t w Oost Kawlie en de sfcretk tusschen het Onegameer en de Flnsche Golf welker bevolking Fiiw4i Is Aaa een eomej MMident van de Timos beefd Liosonof meegedeeld overtuigd te sijn dat ie verovering van Petrogiad hoewel JoedenitM vertraging heeft ondervonden zeker i Ü rm overtuigd als Liasonof i van den aonstoaaden val van Petrorrad e ven zeker k Trotsky dat de atad do6r ée bolsjewix zal wordm behouden In een boodschap aap het ixwde leger zegt hy o a dat Feirograd de roode proletariaehe stad bulten gevaar is Het leger vnn JoedenftsJ is tewggeworpen en IBians lumt er op nam den vijand geen tUd te gtnnan om op adem te komen doch hem geheet te vernietigen De posirtle van JoedaniteJ leger ia hopeloos Het kan iJcOi alleen redden aU wU het daarvoor deb tiJd latem Daarom voorwaarts flovenPilld Slaa er meedoogenloos op loil Het uur van rust 1 slaan aU de vliaiid vernietigd is Altku Trotzky De toekomst zal leeren wie het bü het rechte eind Iheeft BUITENLANDSCH NIBUWa ENGELANa Dl arbcidcrspariy versUrkL Zatordac haddeai te Londen en in alle En friacAie atciden de diiejaarlijkache gemeente raad verUeaing n plaats waarin een derde van bet aantal raadsleden moet worden ge Er s n tt I Miden 86 vrouwelijke raadsledm gekeMO De uitolagen liJn noff on volledig D uitahsg toont tot mi toe een gesiraldige overwinning voor de arbeiderr oaja n bijM èlk Londemeh district In vele districten zullen de arbeiders een groote meetderiMM bebben inpkatt va e tt kleimi mifderb d Volgtne beriebtM van Zondagavond lieeft de AibeidanpaitU eveneeBs in de groote EBcelscbe steden vele zetels gewonsien sodaIs te Liverpool waar tteA ai4 eiderseaawUdaten werden gekozen Onder dese or betders andidaten zijn 2 gewezen iMcenie poitiemonmn BeatrQdliig va den konfer Te Lowkn cal een conferentie vonden gehondsB t beatriJding Van uen hongersnooi Onder d fadelegaei fuUen ziJn Bal n Kona Mmütman Fnasclmi NedM4as De nuuueha fBa die si w gagaon Ongeluldten In de machinekamer van de steei lKwt Cor die op de Dortsche Kil voer is Donderdagavond naar de Dordr Ct meldt no bruinkraon van den stoomketel gesprongen tengevolge waarvan de machinist B B uit Rotterdam die zich blijkbaar niet tydig uit de voeten heeft kunnen maken door döi cntsnappenden stoom levend verbrand is Terug naar huis Heden gaan per extra trein via AnüuS ongeveer 700 OostenriJksche Israëlletiielie Icinderen uit verschillende plaatsen van K derland naar hun land terug LAND EN TUINBOUW De Landbouw Hoogeachool te Wsgeoingea De dure grond te Wageningen welke men duar wilde aankoopen voor de uitbreiding van Ai Landbouw Hoogeschool heeft wel tof opgejaagd d w z vriJ WLt b o Hng gebracht Het Vaderland vtrweet Min Van IJsselstein dat hij zoo dom was geweest om zich zandgrond vour zulk een buitensporigen prüs in de handen te laten stoppen Z Exc heeft dit ontkend en beweerde dot dit t werk was geweest van ziJn vocrganger Maar deze heeft op z n beurt het verwijt teruggewezen Minister van IJsselstein neemt hwrmee echter geen genoegen en deelt mee dat min Posthuma wel degelijk pirof Aberson gemachtigd heeft voor den prifs van ƒ 2 60 h f 2 80 per vlerk M terrein te koopen Minister van IJsselstein heeft ieh au prof Aberson eenmaal gemachtigd was om dezen grond aan te koopen daarbU neergelegd omdat hij de overtuiging had zoowel met het oog op de bel endheid van zijn ambtsvoorganger met de waarde van grond in het algemeen en met de toestanden in Wageningen in het bijzonder als met het Og op de ligging dezer gronden en de prijzen voor gronden in de onmiddellijke nabijheid besteed dat de gevraagde prijs niet te hoog was Had hiJ de transactie niet in het belang van het riJk geacht dan zou liij ongetwijfeld hetzij officieel of wel officieus StatenGeneroal op de wenschelijkheid van de verwerping van het ingediende wetsontfi erp heblwn gewezen maar zooals ilij ook in de Eerste Kamer heeft meegedeeld meende de minister het Wetsontwerp te kunnen verdedigen De minister doet uitlumen dat hü zich niet achter zijn ambtsvoorganger heeft versdiolen en dat hij ook geenitzlns bedoeld heeft ziJn ambtsvoorganger tb ns een verwijt te maken van dezen aankoop welke hij zeif in s lands belang achtte HiJ zog zich echter verplicht zich te veb dedigen tegen het in het VVaierland tot hem gerichte verwijt dat hij zoo dom was geweest zich dezen zandgrond voor exotbitanten prijs in de liand te laten stoppen De lezer weet dat van den koop niets gekomen is omdat de Eerste Kamer onlangs de gelden daarvoor heeft geweigerd Wat we heel verstandig vtn n want 20 milte per Hectare zandgrond ls al te zotte koop en zeker geen prijzenswaardig voorbeeld onzer Regeering in dezen tijd nu prijsopdrijving en woeker zooveel mogelijk dienen te worden tegengegaan Het weigeren van het crediet door de Eerste Kamer heeft nu evenwel tengevolge dat opnieuw de vraag actueel is geworden dient de Landbouw Hoogeschool in Wageningen te blijven De st d of het Wageningen of Utrecht moet zÜn woi dt naar het schijnt hervat Het Utrechtsch Prov en Stedel Dagblad heeft een aantal personen van naam op landl ouwgebied practici van den eersten rang zooals het aehriJft geïnterviewd 0 m de heei en Dr jAaÖnuna oud Minister W Kakebeeke diredSeUr van de Noaml Vennootschap de Bathpolders oud leerling van Wageningen T B E Kielstra en L van Dijk Ie en 2e Secretaris der ZeeuwsehL Mij H Lindeman te Utrecht landbouwk mgenieur en directeur van het L B v h Kolisyndicoat Jhr J van Vredenburch Voort der Z Mij v L Dr E van Weideren baron Rengers te IJsbrechtum b fineek Prof mr dr Bordewijk te Groningen en G S lderhout Seer der Cij Mij V L Dr Posthuma verklaarde en betoogde Utrecht heeft op Wageningen alles voor Delieeren Kielstra en van DiJk te zamen ondervraagd waren van meening dat vooV het behoud in Wageningen eigenlijk niets te zeggen valt Laat men Gröningea wegen tegen Utrecht dan domineert Jtreclit en wijkt Groningen Ook de heer Lindeman verklaarde zich op verschillende gronden voor Utrecht De heer van Vredenburgh besloot Een gemeentelMlug moet nu eenmaat achtergaan bij een landsbelang En dat landsbelang eischt de vestiging der Landl ouw Hoogeschool te Utrecht Het oordeel van baron Rengers wils dat de landbouwschool hoe eèr hoe beter uit Wageningen verhuizen moet Dat Is voor hen bet cardinale punt De vraag wa heeaT acht hij niet van zob overwegend bdaag Breng de L H naar Utrecht zou hi wÜlcn teggtUL Prof Bordewijk concludeerde De L H in Wageningen gehouden zal nimmer kunnen worden wat s j als instelling van Wetenschap behoort te ziJnt Overplaatsir g naar Utrecht zou in alle opslchteD een zegen zijn En de conclusie van d heer Milderhout was alles verplaatsen naar Utrecht nooit toestemmen in de tocvijzlttg van een deel aan Groningen anders liever in Wageningen zooals het nfl Is Ona dttnkt het Utr DagbUd lal tiA doordiM uitsprakaa aanr sterkt m S vmIw Noff tm 8 tal mtmbn flTAPSNIBUWa van deslcundigen mocht het vernemen dia evenwel niet aan Utrecht de vooriteur souden witlen geven Wie die deskundigen z jn fltt waarop hun oordeel berust hebben weoog niet mogen lezen c B Ben middd tcgcv mMul m klauwaaer Zooals we weten Is er een stoatieommissie in het leven geroepen welke tot taak heeft te rapporteeren over wat naar haar Dieening tot bestrijding van het mond en idauwzeer moet worden gedaan Tot haar kunnen zich wenden allen die meenen emi gfdoend middel tegen die ziekte te bezitten dit middel wordt dan onderzocht terwijl proeven daarmee onder contrOle der Commissie Icunnen worden genomen Vat de Commissie haar taak ernstig en Juist op dan kan man op deze wijze wellicht nog eens tot onverwachte resultaten komen In Ieder geval zal de boer tot de erkenning kunnen komen dat er veel kwakzatversmiddelen zUn probatum indien al njet tegen de ziekte dan in leder geval voor den verkooper Ala men maar koopen will We gaven dan ook onlangs den raad van een lezer van ona blad die beweerde een afdoend middel tegen M en KI te bezitten zfeh te wenden tot genoemde Staatscommissie of een monster van zijn medicament te zenden aan de seruminrichting te Rotterdam Het scheen dat die lezer daarvan niet wilde weten waarom niet Liever wilde hiJ zich direct met den landbouwer in verbinding stellen Gemeentelijke steun san arbeiders De Minister van Arbeid heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld bereid te zijn met ingang van 8 November gedurende een nader te bepalen tijdvak aan le gemeentebesturen terug te betalen de helft van de bijdragen welke de gemeentebesturen aan in de gemeente wonende arbeiders bij de aanvaarding vim werk buiten de woonplaats als steun van gemeentewege meenen te moeten verleenen om de aanvaarding van arbeid mogelijk te maken E H a O De fd Gouda van K H B O houdt Vrl ïag November onder leiding van Dr E J Hamburger een verbandcursus In het Blauwe Krals In het Zeeuwsch L en T blad wiJst een insender J J v d Bunt te s Gravenhage op een eigenaardige moeilijkheid welke naar jjn meening bestaat als Iemand rotent of zeker weet een middel tegen M CB KI te hebben Dan wil hij natuurlijk gewaarborgd zijn in ziJn 4to8tbaar bezit en zal maar niet zoo op stel en sprong bereid zijn stln samenstelling uit handen te geV Schrijvers vader stond voor die moeiJ beld dewijl hy een recept bezit dat Uifken verschillende aan hem afgegeven attesten van veehouders aangetaste dieren binnen drie dagen geneest Hij heeft de Staatscommissie op ziJn middel gewezen met verzoek het onder alle gewenschte controle te mogen toepassen mits de bereikte je iltaten volledig bekend gemaakt zouden worden De Commissie verzocht hem daarop een monster ten onderzoek naar de Seruminrichting te willen zenden Dit vindt de schrijver wat veel gevergd immers het revoar voor namaak Is niet denkbeeldig WÜ achten deze bedenking begrijpelijk en wordt daaraan niet tegemoet gekomen dan achten wij het mot den heer v d Bunt mogelijk dat aan de commissie menig nuttig of kostbaar gegeven blijft ontbreken Eenerzüds mag de Commissie de betani cn van den uitvinder niet uit het oog veii liezen anderzijds dient ziJ het belanghebbend publiek hier de veehouders in te lichten omtrent de waarde dor aangeboden middelen t zij deze positief of negatief of misschien wel nadeelig of gevaarlijk is Het monopolie van den uitvinder moet m elk geval lyorden geëerbiedigd C R BODEORAVEN SCHEEPVAARTBEHICHTKN Mil Nederland Java N Amerika naar Amsterdam pass 2 Nov tizaid Roepat Amsterdam naar Java pass 8 Nov ues8ant raakatau Amsterdam naar Java vertr 1 Nov V Colombo Djebes vertrok 2 Nov van Amsterdam iitar Java Ambon Norfolk naar Java vertrok 81 Oet van Rio Janeiro Prinsea Juliana Amsterdam naar Java portrok l Nov va6 Lissabon Urabok arriv 26 Oct van Amsterdam te Sabang Boston Java aoar Amsterdam vertrok 81 Oct van pQTt Sald Hoepat Amsterdam naar Java pass 2 Oct Dungeness F Kon Holl Lloyd Kennemeiiand arriv 81 Oct van Amsterdam te B AiMa Zeelandla vertrot £ 9 Oct van New York Bsar Amsterdam Kon Paketvaart MI Van Overstraten vertrok 31 Oct voii mseille naar Batavia JCENNISGEVING In de zitting ven 8 Nov werden eenigc ingekomen stukken voor kennisgeving aanpenomen en de presentiegelden voor de leden totaal van 6g op 166 gulden per jaar gebracht Het vooratel BeUen in de vorige vergadering gedaan om het herhaiingaonderwija gratis te verstratcken werït thkns door B en W overgenomen en met aigemeene stemmen aangenomen De T B C ontving over 1919 een subsidie van 4CKI Eenzelfde bedrag weitl voor 19 0 toegez d N een debat tnsschen de hji Veerman v Dijk en Be en over een derde leerkracht en bebouwing van een derde lokaal aan de hchool voor M U I O besloot de Raad met op één na aigemeene stemmen B en op te dragen een kostenberekening te laten maken en in de volgende vergadering t beslissen INKICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BUBQjMEESTER en WETHOUDERS van uO H Getet Pe artt 6 en 7 der Hinderwet nnrngen ter elgemeene kennis det op 5 met plagen van J de Joni handelent I J I 3en G om m W uitbreiden i ner verf tr i door liUplaatsing van een electrottL K het in beweging S S v topveiftoolen verfwal en nTliu Kk See e B deïïLiSiJ ilen 18 November 1819 J2 ten IH ure op het Raedhui 2riïr r zwaren tegen de gepSSÏLjJ I te brengen en dat la gen voir dien dag op de SobmT worden kennla komS ÏS i t overeen Bö de bogrooUng 1920 honden de hi v Dijk en Beüen aigemeene schouwingen De heer v Dyk wijst op dijBlechte rioleering het ziekenhuisje het ontbreken van een voiksbadhnis enz Aan het verdere deliat neemt ook deel de heer B Batelaan Verachiliende verhoogingen van salaris worden gegeven aan ambtenaren benevens toeslag over 1919 van elk ƒ 100 Voor clectrificatle werd ƒ 6000 uitgetrokken en voor armenzorg ƒ 4000 Het marktgeld pel kaaswagen zal van 10 op 26 cent gebracht worden indien ook Woerden en Gouda dit besluit nemen De aftrek van liet inkomen voor noodzakelijk levensonderhoud wordt a 500 op ƒ 660 vastgesteld De begroeting woïyU met aigemeene stemmen aangenomen met totaal 223 216 62H ontvangsten en totaal ƒ 222 696 uitgaven ioodat over 1920 een batig saldo kan zün van ƒ 619 62 4 Het repport der brandstoffen commissie wordt gelezen en goedgekeurd Het verschil tussehea B en W is opgelost BB de rondvraag spreekt de heer Claushuis over een tram naar Gouda en verbreeding der sluis in den RIjni de heer Veerman zegt in de volgende vergadering lc opening met gebed te zullen voorstidten de heeren Heusdens en Veeman doen vragen over de brug aan de Gomiache Vaartde heer Beüen vraagt of het nitbraidinvaplan voor de gemeente gereed I De voor zitter beantwoordt de sprekers en luit de vergadering BOSKOOP Pe 9 tttinbouw vereenigingen te daser plaatse hadden het plan opgevat om den beer Mr V H Rutgers lid der Tweede Kamer oud Burgemeester dezer gemeente te huldigen voor het vele dat door Z Ed ia gedaan in het balang van den tuiaboaw ea den handel Aan dat voornemen ia Zaterdag j I uitvoering gegeven ÜovembïJmS eo WethoBd uiBo j Mija Boimnaaal en eöiottdera voorn DeSeetetaiii 0 x KW la een daartoe kniJg met groen ea bloemen versierde kamer tan Oenteentchnlte werdewde heer en mevroaw Rutgers ontvangen door den Keer J B vH Straatan I van Nei Voenlttar vu da PonelogMw