Goudsche Courant, donderdag 6 november 1919

No 14155 Vrydag 7 l oVember l ff éfh jMr raoff aa BOpGHE COÏMlVT j VERSCHIJ bAGELIJR8 1 1 BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABOMmlKainsPBUai per kaaieeel IMT kwartaal LH par waak tk vn rraaeo pat poet par iaai l ia l LM laat INOiamNDBN mDCBBBUMOINi l i ab t aki mt mm fM Op dg voaiiaida M baa a liiil H i Ml eaMnal M ee bmb r a OiwW Mtia m pa ta wdaa n mt i Advirtaatte buaaa wnda laeeinaitia oer I lil i AdwtaatMefeeaa n aaae Aaaalaa r de baserilar par leapar faaïuèilt 1 1 4 mu t n OOUDA ba Mae aeaaeia daa kfalihealaA aa da JUlViiinnCMTISFiimi m Oaad a 1 e rercla ƒ l es lalkaa n l mm ragals ƒ liM alk4 nf t naar fOJi i im al aar r tdmtaaUia la bet XwaBs Jaaaea KI IW loMil vaa pr wki ai u Wltaoa la muh airnwlak dat odraald wor l Mrt hut MOM aa daflüMaw boalls DaarfajJ kanit dai d geUHiWHI dif l f IF f T Ml UM MUI IMV fftMUrt J ite lkurg gft iMltr IvdaMi ferifl vthrr kmèii 1 I m na aao ianHi wu wat ht ila mtm W fiiMaoiw artwidaiijaik 1 aa Maria Ikaoft kuanoa rindtfi aarlg iNM 1 hal Ugariwli adatiat i daa MNwri la Rwiaad Kotoaal ta rifi paa aü lAarM ia taraggiteml aaèMa m taffitteft Jb JCualaad anditvaanUgi OB daoBC ik w d ari uih vaa Katajak Utittld MatoiiL 41a enlaagi vft AavjalSwffi tani da dnng aaa op M r Mim nm ilaTbW k GniMua iw t ariNddovaiwltf WÊlé kt bot atol da teak nu ta party Was bat wfiaH r timl U W galaod int9fMifi ta fcr Jian w hot iaat bibulp van eaa ÉHttttonaaJ waaanin aMt taads ta MiMiit IMeeas vooa gaat Chazohltl vaiÉMauda dat de ra ga aa apolkMt alat batanrrtfk gawijslga wnaTba mata vaa Isrlaad alka B nd rm aaf Bw op da fau fc u iM l vaa Busland a u mrdea baponld door dan oava van da ta TCriaonaa aw da a i n a tn i h i l i hulj BH batwlatta hH laoM w d BolaJawiM am iW M awiai uu ii iHt aa aa ste afc k dat wanaaer hat aeMa Büinil ontwaakèL hat niat ala am wi tm vm da Gealliaardaa ontwakon eou aa motla om da lagaraitgvren te varmlwlawn ten aanaiaa van de iritgavon la Rusland trd mtt 261 b pm i2 sttaamM wrwarpaa Voljaaa eaa mj WMt pa n kettaoe at da kaawa dar Mtwk latamalta ü Mand na af ba ai t Malld K 3t October f 7 83000 MB Taa alat I S wat bt de aatan ém IMta te al oaaaaada kaaft buaaaa 4lïm faowiurw Owlawti teafkd vmnM a r ahk im mhynaé fa trouwièui ver aaar l nèfMukkan toritUiwitot be uiUmk Mn den oerlog vaat miiHler druk d4 4t M tn n Ze hab ibea lu hWulM vol 4U Ar rmld ilan vrwla ta bemfven w t éil M amalikeWk mH if i No tal wfl kwaitio aala woian tiengM oAl ia h t mewlncarvarochU met de ZuM v i t het voindrag van St üermain aUe o M vooiMwud wilM Mkenan md op De Zuul fclaviacba d Mti hc ft Woens digi vc il een nota c pk tot Clanuncaau als voorzittar van d nedesconfonntie waann a J de kwaatlas nMeeotet £ e batraffen ia hoofdzaak de convant e nmgaande te beacheinung van de mtilUerbadMi an v conveidie van artdial X vM iMi v n dyp w rdrag vast St German O9 TwinSlmmehe regeering verklaaat da atf oooU het alfe meen beginsel van deze nweat e beeft hutwist en vo ar aan toe dat z uch 01 bet door de confercsitie in jiwr laatste nota aan Roemenië ingenomen stHncV t ateU De delegatie heeft een aAderen c h t t teruggave geateld batraffecds de Bch par welke aan Zuid fllwvteehp rteders nf maat schapp on 1 ehiDonn m vrcefer oadar Oos had a O iMfriiwaèkataataMnt II iMMm rMds d Mtt m huw uMfcMirinf 4a ailM 4mi M MihaB n tot tooawdaftev aof i g gifliflf la vm ehillanda tataa kaftft m tt orratt daArvan dan tpfföTwégÜmmt ealH Ibapovkon VoUooa aoa fcarleltt uit W aahh m t D aan da r NMUliVpeat bagtenan êt m f w Hurs kaoria ma tn ts mn dat sMj I togm d rafff 9t qpalopa la n a Mton aan u t Vandaag sol daor bife hnf basioto var dea of kat tUdalUfe vaAad tm 4e Mdeit d staking om een aettH sandaal In dsae staking te nemen periaftaetit tal warden gemsakt of opgeH r L Gomper die ak plaltbezorrar voor ds stakers optreodi dselt nn de dat dene genetvd zU mei de rageering tt rauierhaadeI n als ttakiogsverbod wordt lagetrdckaii nutar de ragearing heeft gJaterts balloten dit aanbod va de hand te w en Zooals men weet sdseht mti hibt dat di stakers eerst hot wetk hervafvft almraiu omteilwa wordt Ook da B Siacfaa rJnc ndmlndt UI van moetlljfchedcn n p arb ilars vdt allerlei bedrijven D Nir Cnutm wntan op het meevunvsrerscbll tuaa ra regf eriatg en vakverawugingon 4HÉm komt dat tal van anderf BaleM üt ten saaaian vaa haf k tenrijksch Hongaarsdt vlag jtobban va ran VoicanautlMiM Kj haW verdrtig van St nnaWftMwtt da vordt afgebntrrf Zuid SIaviache schepen beslag i ondan ge De tond kansellw legd Voor deze sohepen moet ckts een bti zondere regeling wordtm petroff n B gevolg verzoekt de ServisohKraahaeh Slo veetuche delegatie den Ooperstni Raad deze kwestie te ondarroeken en aen beslissing te nenxn mrtlke de ZiHd S avan a bevredigen tri iii aua nmiii Van aa kaataa wanm oagmaar m SMonpio Ima J Britooh neaaka Noort HmiMd den Kaukaasa d Baihwh laadaaen de Zwart Xae £ 4S 0OO o i t i van hulp rnHnd aaa de Balbvbc laadav ndmir Koltojak ea 1 n aaj nog eens i 16000 000 a oorlo oe ladea an Denlkta verMrekt Het boiet houden van w tvraatNÉtsider Ijger uit ABhaagei TlKr m i koatta i IU 000 000 Generaal KoHaJak atrfldt An laatale t d nwl met euceee Reuter arint uit Tkoiak Ut Omek door de burfwlgke vutoriMUli verlaten j dat het ley r n Koltajak JZ iMMtol M dank nj d hnip JapaJT De New York Hwald remawnt o Ml dat de Im eed Japaaarh leenlnr ma mlm nwl Koltajak Wnala n oki w jSL M Het bedrag I ongmeer 1000 000 df BPhatiL st Aan iteivn in hét Lallan tocptandv H raden voor be er evenjrrin eon al to amakke tin ChamberJain geriiuis over dea zelde dat er gdheM was manr ge reden was om de Itjk op te vatten Zoo góéd a s het iaar van den wapenfctitstaad e abnormaal jaar is geweest soo zal ook bat vo irend jaar nog een abnormaal jaar sljn Er i nog ataeds een teveel aan uitgaven die direct terug te brengen sijn tot den abnormalm oorlogbtoestand Het is achter ook waar dat er een overschot aan hdcomsten is erveneans vcroopzoAkt door den almomtaden oorlogatoestand Tin dit overschot aan mkomsten z l meter dan voldoende zifn om de meerdere uitgaven te dnkken soo zelfs dat er aan batig saldo bUjft tot zal kunnen worde n aangswend voor het afbetalen v n schujkler Spreker zlnapeelde er op dat het eer wasrsch jnluk was dat er zeer groote veramdonngen zouden plaats h Arra waardoor het moge 0 k zou z den last van du udnni atwnbelaBtmg eeniffaBina te erlVhten Vardar is In hat Lagarini n gesproken Volgens te Berlijn ontvangen berichten hebben Zuid SlavlB troepen 6ei rtreken m Oatmazedo die de vredfMonfereotle aac ZuidSlavi8 toegewezen hreft bexrt De FLum kweBtie bevmdt aicb m Mlf de stadium als weken geleden Reodto lang rou deze taveatie tot oplossmg lija gebracht wanneer de Vereesugde Staten niet op huu eens Ingenomen ataB4pafit Meren staan Vaz Diaa meant nu t dat de Fransche rcgeenng het initiatie heeft genomen tot het doen van stappen bjj Amerika om Fiume aan Itahfc af te staan Frankrijk zon hiert ö door Engeland gesteund worden Zou Wilaon xieh eindalUk latm verniurwen en ItaliV bat rvmg betrearde gcèlad geven BOSKOOP Advertentiin en abonnementen of dit Mad worden aangenomen door P A WKIiLK8 Zij reg72 i WUDSTRAAT De algemetaa a taMag la Du ticUaad la gefrregwi Ja zij zouAm zioh brfiadrsohen n et8 xfigeent dbobifon bet meetlijk wat ia deoen tijd nu l£d€ff n vwrvuld WO8 vffn epontwiMiril tf ovec do trouH we oofll d san den voornMaigeo bonxürc noot Het v m venchrikkolijk moelUjk vooral voor haar mom t Ssr rouw too Volgt bcipfde Inwoodfg roor em iriitbarMhi vmi dtMi generaal De drie die vtFoeB r eeoagc i d samen hadden gdimié zatm au ijïJg cü zwljgeaam tegenover elkaar bij d msaltljdea Aoh waa haar man toch maar lleve aan het froat Al zou ds echt geioti zAch dan ook bevreesd moeten maken over de vormoeieoiann die luj zou nio hm doorttaan t walre totói bijter voor turn voor hen tiMoa dan do te MkWOordl e ondraaglijk toestand Uij tnwend g woedend iia eveo vonnelijk tegen zijn dotlMiFr al ware zij een vreemde Het v m oiudt tiaubaaj Maar al Itym oo kon luj ztotqbebewHdlflOen teruffdrhtgeii wat zijn gee t mfDtfs l In beklag nam dat Zijn vrouw begreep wel wat er In hem ontrlng hij vcrl i0Je met oncaduld ag t koincu nnati hij moeat waohtac tot zijn nieuwe M 4e gevormd vfc4 HoE wa i WD icelutc dM hij zoo blaSg ttiui was Ook oor de nooder was hst nlnt gnmakketijk dat saiDeuwonen mal Hutf dochw LH4 was gauw geraakt Haarmo der iiia vank niet d Zij rou vrs eu Wa sohrijft Je 4Ua of dat bet beter was nlet0 ta vif fB I jonge vrpiir had op baar xc4tfoaar Dult clï3iDd daor Zw k w u ala u d dan luiiasmnrtien gênant te B M Witeaoht fl ar Ie angrtlffe aq BA hatUop andMlIite tot hem gefl rok n dan banr Vppen bij maakte baar de brk wisiM hng met Ititanftnt Ronsl mogelijk OtA wat verlangde zij Daar hem Zij iffftii onuitsprekelijk getukhlg g w4N t iNu etfhreef hij vod geeatdrift van oei front overwimifaig uverwmnlng I I j schreef steod over mooesseu ltalli zou binnen korten tijd da ou fe laalalre k n herov erd Miben die ultJjd door anaichten onder de OoatenrljlTMhe heerschappij H w vo konn n ottTtti vsn ItAÜea pMhl en hij g milkte groote wrwrden De Jon touw za Iwm in hiar vorbe 4ding voor zic4i staan mei een opgewonden gertoM en fioncelende oogi n in Tl gec tv vowiiig dlo ilj niet kondeijt len niet dealen módlii Of tocii z m zij dfi niet hebben m4Se ndeojea WawzlJ oiric niet een ItaÜaanHchr AÓt die ier Js ren an bet hoogita gduk ki hetmoolMe iaod dtor aa de haddan tooh nkt bat land uU haar ztel kun dringen waar zlj gebown waa Dat haÜ zlJ tn oren nooit ge weteoi Maar toen haar nun bij hasr de laoer was b iwk igc torrod h twtoohiflijk o rcrwondcn door 4e Mmartelijka leiding van haar en toxA vol juieheit e vol loe ning Oorlog oorio wIJ gxut logeo OoMenrijkt lom wMI zij Ooate irljk en I uhA4Uaod zijn nu A Eïa zij had ploWe4iag gavoe ld dat zij t o e h gsen lts4 aaiMK geworden n Het wa haar o Wt ke 1 werd diohi gekaapea e ot bsar ém e i stool als ZIJ In I hli aa n aAe Mmi M t st e n h aïft it M met CMÜWwl gp tpld was Itit de t h Ar nM r lesri dht zij au hul to bet woi lerb rt bÜiw y tk Mldellwdec Zee ke u dn dkt g mom Z dd nwt ol v Kom lj boonl nu Ia M ga l nlea vu hen alj iracbile er OM ol lrekt W op ij eeii annnwni van hiuir n n af vrr u IMJ DttltMhlMrf fc j l M lins Een 4 li i tea l vcrl W 1 haa grt dTWn rtJWOdlMfen vanjt oii wfriMHIJAorei onden laar ntnt wsorhottlm t aii maai bi mi 4MÉitand iva En mi nu k bad ril bied iÜ J t ak Wanoia ra liMr ntmmmg j lrokken Waarom Kpraji hü ntr ooo ir T nd i 5 rro had W to aoab iji iniwlo oiHl v stoeien al Ijankan gi eloken Do axumteo ae hij andnaaliljd l el llgcw alak bij uo bij m d IJ ie HvlM d had geeowwrl i IMU En waarom vroegi htac nmidt niet naar Emftw Z j uw 1 tov li r ij iMVlMg e br VM hen l rvgMi h l i n ukvoeeigen btM 7ij rt 0 bavp kam r het m nog derelfdr lc ner mei 1 wltfc meubrf de h d teldoelWhe ffM lIjnem dk ll 1 niel ie bmrooatl bad maar nu bmM Ukl 1 voeld aloh Waddinxveen Adverteatlla en abiMUMinantan op dit Mad worden aaagcaoniea door A NOTEBOOM Bockbandol Waddinxvean tSN 1W Abnieert D op 4it Blai Schildersknecbt OHVRAAaO Adna VdkawMtanlMW taKrla Lik 10 T P VIRULYACo i Vawa ptMuli DE HAMER VRAAGT Toor hur a d eUcg BMknnbalUgefabrlck JlankoM Md Blikslagers N V Natioflilt Opira Leeftqd o a 17 jur l wn ± f 11 per r k Zioh aan te meidan aan da Bllkhbritk 4m64 20 r WiLLBM VAN KaaLAAf Ja NIEUWE löToumuM vwBAi T Mnma r IE lUliEI VAN SEVlUi KMiKh OpwA la aria kadrljraa a O KOSSINI K i P VERSTURMB Kapalaaaalar W HARMANS Daaiaa PULDAUBR VOUMAN CUPI Haaraa TULDBR BLAK MULOER BIJLEVELT SPANaa Prijloa der plaatMa Laden SlalW ftIO Baleoalft Balcoa UU M Niet Lrdaa Slal ci I l i Balcoa I ItJO Balcoa II II TI Galanill Aila prijseo ▼ ariwogd tnat 10 7a Toor aiuauraracbtaa 4937 29 riaxabawraklDI bl lollal Ooadarda4 6 Novambar aaaoada I uuf AANBESTEDING H t Beatanr van d WnriüflMnrnrMilitq WAODWXVEEN i Wi ilumi aal op VRUDAS II NOV 1011 das Toorm tl Bur in bat Raadbdu aldaar in het openbrtr trachten Mnte iMticdcn I Hst bouwen van tian woningen waarbij twee winkelhufzen Beitek en teekeningen i i 10 iwr atel welke tot 8 dagen na aan beateding k t 7 worden Inge nomen by 4985 80 P D STUURMAN Aroniteet Waddinxveen Wollen Gestilde n Mellon Dekens 4M5 2 e DE RAADT Pipwttnat 12 19 eouili + aila SaMnlifapMi Paiaat IMlMalea Vrouareaa ltaa la alia laana BrauklMiatfaa er IRRIOATORS Gabaal coqiplaal vaaaf 1 1 T5 PARPUMERIEN HAARVERVEN ZEEPEN ONTaMETTINOSMlODELEN 8AMTA8 KMilikl iëg krar4 eOUDA Uii a Tlawl wa 11 OEN HAAG Hanlartaaaau 9 Naatlud i Oraouu Maaladuppil la PaUBI Gaoaaaniddalaa Pritacouraal op aaanaa ia i tooaoadlaf Taa r O 20 porto koataa Nadnk Tarbodaa 4 20 Haastrecht AbooneiiMatea idvertcatibi voor de GOUDSCHE C XniANT n de HAASTRBCHTSCHE OOUKANT worden i Hsutraeht aaacenoaMi door lOÊKa Acont J SOHEER m 1 r MHIIIMSMM voaii mu lOTVIU U ID 0 ë r w H H I b 4 Ipldlarf Mr S H van Pirutrin Ia door on op arictil mb lBlMBelln Mi BritalM ar Ut U t l B JaHMta ltMiarkuadl4 B iMratrt MOMMUBBit Bdalaittn Bn correspoadvoiM i k BaBr luicl irchiivctcB tMbaicl dl vich voor oas rbtldttwurt di ia voor dan werli Tar èB voOr d a warkaBMNNr tMlMtfloos Iat rai4dl lr optriedl iBlerBnMraii do a wl na oolTiB at viia omwImsI T a 75 MBt fBëwwBda é a Had oatt d galilkichf lijai yan r ciilHf Ir p p toakonca WBBria Mdar oom nctkod rui b niidd liB omMhivTeB 4427 16j NUT la n im nittTBM IgiSTBN pokxiu DBOOi uzniA iHa n au uua It Nmm Mtt ptaaf mt Ma iMca M Ort o lll Mhoad 9 iMwiM Ml lu vMl vMnl Btr Hnadwiaa I Hallaad KtbbM hri im4 mi cm Bri r Mlii Mrftrvn M bcvolM V nrtrMtaBT H piM ptmiT ém m MM IM vt ir4 baa Mk m wli M ét litem vcfKgtnw vilt f AfiiM R Om I1 g iu É Te Ooada by ANTON COOPS D ogiat Wgdatraat 29 Overal in GOUDA en Omgeving komt eikoi avond da GOUDSCHE COURANT neven editie HAASTRECHTSCHE COURANT Dei ZATERDAQS een gratis KINDERCOURANT £ en genot voor de jeugd Elke week wordt een mooie prjji beaohikbaar geateld Bovendien een alleraardigst ZONDAGSBLAD 16 pag met tal van aotneele platen en vol hnmór on icherta AkMMBMRlBrrtB thana ileobta f 1 2 l t kwartlll f 17 it ft Wiek Met Zondagsblad t per kwartaal of tl B t per week Fnooo per post hooger Wie zich nog niet abonneerde do li t than aan bet flOREAD MARKT 81 OOtJUA Tsi i bg de AGENTEN en BEZORGERS van Gonda of elders tm IEDER ZAKENMAN DIE ZUN BELANG BËORUPT ADVERTEERT IN DE OOUOSCHE COURANf i i Het toenemend aantal abonn i geeft iteed nienwe reclame en daardoor atggeiid laooea Jfrsu l Ihet V KOKO e n uilvan helden ea nlehtrene vloaMof I bevordert den haargroei vcntcrkt klieren tn haaf worteb voorkomt het splitten en uitvallen Hoofdtcer en roos verawjjncn nadat men KOKO een paar malen heeft sebrulkt men sprenkelt cenvow dia KOKO op het haat dan wrijft men hll ucill In aaderwAAiiacbfr rlchlInR en borstelt flink Vcrwaarlooa nooit Uw H rl wil stellen geen dwaie of onmoKlIjke IsdiaD isn KOKO maat wil leifen en kouden vol Ul een andel preparaat KOKO als Ma saiw li am aild H i l voot lurt Haar kan evenaren WAARSCHUWINCl LU os ondenlaand Handebraetk voorkoamd or elke OeKh KOKO wordt nooit lei nd m lelde bulicnvarpakkini mei Haadcisiank vokaclit Pil f Helaa tal wMtm IM tiea t i H ii rt KOKO ghaapoo Pa lm f 0 11 ptt pakja I ANTON 0O0P8 wadbil A N VAN ZESSEN Verfaiisbaiir te Gouda bi traat en ta Sahoonhovna IridM H BOTH ROTTERDAM aordblaak 81a VlaatoliaradiJk 80 J 4 1 Speciale aanbieding MODEIINE MANTELS Engelsche Sloffe f Wirna aa iagaigka kwaHtaltan Vaifaf I m 1 B r de preien wn ofgln le EnfelKhl stoffen roortdu d weder stygrn li het aan te rBde nog d n wIntM Uwan mauital 4 fcoopan flIIIEI M lEISTEirum m EllTOlIl n MOTIIEI flectriscliir Licht eo flraclitinstallatjes J VAM DUMM Co Ooucta BRANDKAST Zaar aoliede IRANDKilT aoo oad als nieuw T fat ITUU IEeEU IAL0H IIEUBltMENTEI HÖII EDiTHXEN DEKEM8 teHIlOERIJEN LINNEHKAiTEN oalT ziiai MMIIITMAT 44a tanabals aaMI asMskatt rt Dans en Feesttenten te HUUR of te EOOP Voordeelig adres COHEN ACe ARNHEM Fabriak van RollulkBR MarklUBR Zsnni ilnrinia TtRtiR OokkliodiR aa 36 H J VAN SCHALEN UltnocNilaIna alla laser farëea altiaaeodlfd walke Hldaada fiia aan Rkaematlek Bplt lachlaa aplarvarrekklafan aal 4nmaal btuik te maken van VISSER Rhaumatlakolla Hierdoor kunoan daaa lijdere dahellsanewarklagOfldervlBdaii waat rMda lOO anasia bij vonden Prila f 1 411 per flacoa voor mlavennofendaa fratls ta bakomae bH P VISSER labr Emmat Erftcb Vra Dt Varkrillbaar t Ooada bij ANTON COOPS WIjdsirssl B H v LOON Markt 6 la Ondnralat bil Wad E V D BRBOOBN 390 30 Voor oaBroi P a MUNDBBBIlA dM Haa WUDSTRAAT 21 OOUDA HrH Hl Mnt V 1 Iriilia i 2in AGENDA 7 Nov 8 uur Gebomr Dmü 1 Of Vxg vm d V r K Wll k 1 T 7 NoTBmber Bjunr Nleawo 9c ii l W N BonAlo OtHca 7 Nov 8 uur Blaow Kml Cnl E B J O 9 Novorobor 8 u Nteuwa M VltumMrn Op vetlee zel tïhsp 10 Not 7 n Geboo Bouten Woolaa toMlefat OndawlaMlB wna l i l Artaenwtg BeUta vetiMluo all fsna d Ijas madedMllBff ts moffaa atTaafae vu aderfotHi eooaerMn Varaiakalilkkedi ta aatria Dnildw0 A Utae Hf ftl A UON den keizer o te wakken tot oproep tot vreiie biyw dat n ki lOlata aUMr ook Ludandorff é rd i gelkht I faAi tgeooaiBde za vaanaag gabMfd wordea Bliaaehkn hoonm we dm mar i beUngweUcéadN nieuws Het aal mterassant zan te vememan ht en hoe Lu dendorff £ ich zal van eren tegen de beachul digiDgen du tydans de enquête v ai deze CMnmiseie tegen hem z n fngebrucht ück haiém de ondersoekuigscommisBie m du peiVt 1 item Aelkens ten laste gejegd dut den langen duur van dan ooHog vooral aan hem te wylwn ia en o a wees Cfemin ei 11 zun memoti op dat Lud odorff dra kroon pruki had aufgejannpt toao deia in ISK OOljOgKQOa PNtluillinBi IH inl luilling overhat voorapal den vrede en actaea ttidena den oorlog zün tot nu toe mtaluitend van d x de dar ceatralen gekomen De entente maakt geen oanatalteo doeunMiitas uit baa arctataf tt 1pti1 Ilca reft Dè wereld moot sonder dat maar geloovett d t Be rfden oorlog met go wlild en daar nol u nolena jn betrokken is Met dM standpunt neemt niet ieder genoegen Prof Hamack die in d Deutsche AUgwneuie Zeitung een opM bHef aan Clemenceau richt zal met al een staan In t o hienn geuite meening In ztjn open brief legt de Belguiche hoogleeraar er den nudruk op dat Dultsohland allea g aan heeft om de kenmfl der waai eid mosiel k te maken Duitschland hoeft i Jn arch evwi geopend bet heeft een commtaeie van ondeisoek benoemd en toit nu toe ie steeds duidelijker gebleken dat de Kuasische regee nng schuld heeft aan 1 U threken van den oorlog m dat noch het Du tscbe volk och de Duitsd keaer noflh de Dut aehe regeenag hem ihebben uitgelokt IKav entogev vraagt Haraack aan Clerttnceaii Waarom opent gij uw aMliienr a met Waarom Ewijgt gii hardnekSiig tegenover bet m ra randujn van VersaiÜea over het uitbreken vao den oorlog Waarom ia het voorstel om een oaa jdige conmusale een ond ixoek te laten instellen naar de schu d van don oorlog niet aanvaard Heeft de Fransche regeomw inderdaad alle instructies bekend S Br or tnasdar JatninfUiiiH tea Nm wS wtm ontiiuIlinstB t kr féi DuitMb rereenttg en K hmiiig houden ge dwshtabwtaBélinfen Giaterea a uitovoer g gtMpToken or T dca duUtbootooriog n e mti g é dl d tooiMtaiiffevvnd peraoaeb in Dttitwfcleiil dasTBiBii hechten Over deze Inreati weiA aanfesièn l vroogere ch f van dm tKhniralon staf Hotxetutnrff jonud del ovarletlen is admiraal Kocb geliiDord Z Terktarin s brachten h e nver nieta aaa het iicht dat bei aBld qhmiw was doeh raven a harhaliiag van d reeü bt caade aiymnaiit der mUitaire irareanx oape a de noodsak ijkheid van den oabapMctm dnikbootoorlor fmn em ndareeal tmt pon xleh eaa mfMaaae edaebtcBviaBOllng waaraan B ttMiwia Htf lwegr HeKferleh vo GapalH é gtnuwm muwter van marine en leden vaa da cdtnm s e daelna man JM betrof eenadaele het rnnnUü dmkbeoten tpat op het beaiiaaarde ooffenblik be diikbiaa was Gokbein veronderstelde dat htk er cemfmmr tM waran Admlnial vya Capelle wees er op dat het tutairi Mimoiéii k was om nauwkeunfe cijfer te evei daar er ten mioute tim typen v ar m waar van vei cheBene alleea aif ni iulearer voor den torpedo oorlftg of voor andere spe cutle dienatMi ge ru tkt konden worden I rom heaft 14 m de R ksdaKcommiesie alleen maar hiat totale cijfer meegedeeLu maar zelfs de uitdrukkinx i tru lviaardiife booten frontboreite boote f eia nauwkeurige beperking Inhield Hi wüs van meeniMff dftt b het opgreven van iwt aantal een lede todi nog geeoerlei conclusie kon trekken en hVt die de oppaaf doen meest raakte ia den regel izoo m ile wqi de t hu er Eelf niet mieer uit kon Dr S nzheiimer Btelde udt de stukken vaat dai Uethmann HoUweg eef maandenlange strjd had moeiea voeren om een nauwkeurige op aaf over de sterlrte der dulkbootvloot te kryg L Ook de vredeaactie van pJws fient Wilaon kwam in dese ZLttang noff even ter eprake Op een vraag van don voorziter War iriuth of ock het opperste legerbcstuur kennis droeg dat de vredeaactie van Wilsoa ion Duitschland was ui t relok n of het voortdurend op de hooc te waa geibauden Fauilleion Iiv1rukk n en iket zall gi voei beivrijd te Oochtera van Hecub itnr CLABA VlEBIO Gaauterlaeenle TwtaUng vea MEVB f P UrtSBELINK T BOaBUM Nadnik reabodn 8 Da emige doehl vm fleoenat vDn Viplel vaa roor vi c iareai met den Ita li lultenuit BiMSl ttouird Zij iMt leereii keiu toen 2ij metbMr aia itoiia retade D heer von Volgt to OOS kolojwl had geen airgJiraaB gtM toen ai don joegien oTtt ler tolkenö r onlnioatien Veiiedë In Milaan Milt 1 Floreuoo Dsar do Italaen geen Jwh qirali en D J i Br een 11 Bmhx nweet LUI l tolk optredm ol Fraaaoh gevoerd ï gwaa WM zew Ituianend eft maak zi D van de alledaagisohe be loniioedngeD voor de ooigen a getookken Wat zijn duehter de docht r an een Pruisifliob offi lAvT wtlde een ItsUaan trouwen V Lill wae kraokzlDnig ZIj rdfldea zoo gsMw Zj konden uaar huls Maar lill von Volgt had liaar wU doorgezet Haar moedtfr had zioh do to omet van dit mooie vorwe de kind nooit anders voorgeateld dao In bet huda van oen rij ken min baar vader zag baar aan da znde ven een ion kaukeruh wleas lovf D bij ven het cftdiattenoorpa af zou kunneo volgen maar do gedachten van de doöhtw vtoigen dag en nacht over de grenzen naatr hem die haar met zijn don k Te oogon die baar een almond an dlqpto leken had yeboAid ZIJ had het tegen den wefMoh van baar ocders doorgwet H lin nljpatn aoiit loo e hou en BnJMn tmlrukj Be amuaeerdo 5 l B oHicter iMn liij bermerkle r rig de Wetiie lt H n ch kil jTi boogt w v M doOoaten i lM ogB ia OwtentglüKh martt f S 4 KOien riM HU f i tn e maal TotPlotr a 4 nevel la 4a j Hoog boven de haven van Spezzla waar men over d ooclogimaliepeo heeu het wondennoo e blauw an de Mlddell ndsohe zagi had ZIJ gewoond la em rose landbuis oQ even door aan tuin waarvan do h n en gnirden van rotsen en oranje blaeaem t Waa eao droom 0eweeflÉ eo drsom van fpeiiren a kleuren va acboon en gp luk En nu WM zij to weerMer De heb mijn man iM Ik he4 ook IWie Krf ondaa aJtea tti zij tegen haar moedt r zeg ntetf vu lUêtë dat hidrasg ik céet Bet raoaat ontzettend voordedtMblercIJnl Met een heaof den b k kT ek nuvroQwvon Voi Daar bal moo o zacMa olaat der on nmw dat m hard trekScM had