Goudsche Courant, zaterdag 8 november 1919

4 m ii Mm i m o f tmim timmt mf mtm ® IE EERSTE TREK iMn lang al ilih gilcgin Vraa it b n ll patiinl 01 d doktir nu hij bilcrt Eins ccn ander dranhic zindt Om dfn liikt op t tleurin Slett de dokter hem tivree Met een pakte prima prima Van der Vilver wonderthee SPEEN HOFF Aan a rtt No 4 N ft vcrMbiint j i ili l f Hof Stoomkoffubranderlj en Thechandil HENBRIK v d VIJVER RQTTERDflM P p P j j 4t90SO il C CflSIJII in jlisoraiitiéii üflflfljl ga Verzekering tegen brandschade op beurspolis en maatschappij polis van fabrieken goederen gebouwen inboedels enz RlM Nieuwe jPaardenvteeschiiouwerl Eerste kwaliteit vieescli Billijlte prijzel fiaow en Oesmolten Rnndret J J LUGTHART Bogen 66 Gouda II I laaWllaiaa warde wilea i a iwidaf prfmtkeaikii aia Mi binrgd Dochters van Hecuba daar CLABA VIEBIO Qflautorla ehle rertaUnf van MEV8 J P ffES6ELINK T EOSaUM Nadruk Terbodss I Vaar watr fe Idauwe see waarop zij hel vlUieht had gehaJ onmet ljk vor waar tuia venvuld ven den geur d r oranjel Och wat wie hoÉ looh heer ffeveest M t ontfloorete oogen herlas don htH van haar man Hij etjod ver van Ronoegno dn kende ïiJ Vss zij ooJr eons met baar fiioedei toen het nog tot Ooetemriik b 5 nj haddto In Luvloo ialwaler Het wsü vroeg In bet voorr bovan op de berden winter T in h dal ootelbsac vele i me vloolljes en do veWon J liloan n r cM der TOoht women En ta nam aohrorf allsot dll ij a nwls wffir aan ItelliS tooboluliwaï B jjj m i t Mft Hoe nwelI nel hem ook wae gevalle van haai WMien aan deo voet van denI rg 7 01 lemi aet rt wae no oenado r T lDe e ald had haar W ew nog ne aao lija l onK I g l no laag vu an w s hg P JANSSEN aMENENOAAL 33 aOUOA biHft MB d d nrff an mnt het leveren van EERSTE KWALITEIT RUND KALFS en SCHAPEfiiVLEESCH Ook oor and n FIJNE ROOKWORST LEVERWORST en ROLPENS in het tuur 6000 EIQEN TABRIKAAT 21 j f Clxen en Berken boomen en staken t koop top inlaatMia o M Op É f ran priji ca wair te Ixalchtiten I J KOOHMANS laTuBlaiik ilnic nuil50DEN HAAO 5042 10 ATTENTIE Carel Kropman Ktelwa QOUOA 499 so + AAMBEIENZALF + Op ncTna eaaaeit AamlMiaD ook Tarouderda levailan PpII II O Tl Mi sjmiraa Koninklijk ocd ekeurd GOUDA Ub a Tlandawef II DEN HAAO Haidarinnaunal 10 D D D s het vloeibare waschmiddel dat de jeuk en Eczema doet verdwijnen het voorkomt Stapelooza Nachten verfrischt de huid en maakt zacht Het genas vele gevallen door doctoren opgegeven en maandenlang behandeld Neemt een proef met een een flesch D DD van f 075 of f 2 IS inhoud 5 maal zooveel dus veel voordeeli ier WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE D DD OUa CIIB BUM MIT out NATUURigKIN oimnout MAiW van oc cacaoboon HUPT ECN H00 VDtDINaSWAAIIM N VIROORZAJMCr OECN DORST VwVrligbaai bl tU Drog m Apolli k ra waar niet vE krl iihaar wnAt nrn lith iQidtallirnufrtroi tiwooiiliocit fa B S4ciodcrkina DrnHaag Snttk WEW rNDISCHE IMPORTC0MR4M9TEIIB4M mi 75 iimiiliiBi Wgdatraat 29 Gouda ANT COOPS Drogist nei oesie DoeK om i BILZ Het beste boHÉfk o n Iti alle aciektegevallen te raadplegésn De Nieuwe Natuur Geneeswijze DE BESTE HOEDEN TiMraa klo k D l n Uet 15 groota anatomisohe modellen in klei andrak op ongev Vs van de ware grootte Mlen tot in de kleinite onderdeelen nitlegbaantO Chromoplaten en 802 teztillnatratie i oiroaÜÜOO pagina s omvang In 2 zeer elegante prachtbanden voop dan pf4 v n I 7 89 Betaalbaar in 11 maandelgkiohe termgnen Van f 2 60 of k oontant Het werk bevat das 16 groott iklrardo iMtamUikt niiolln 4li t lB kitiniti ondtrdMitii uMiikur iQn m nl Het lichaam van d n man Het lichaam der vrouw Het hoofd Het oog De neni Het oor Het strottenhoofd Bet hart De longen De lever De nieren De maag De hand De voet Zgdelistgsehe doorsnede van het vronwulijk lichaam 40 pIttM la Mturan orar Stoombaden Oieten Baden Unidciektaa Ziekten die i ior zwammen worden verooriaakt OoderBoek van de urine De borst van de vroow VerHcheideno platen van geneeskrachtige kruiden Long hart lever en nierziekten Maagiiekten ÜMt loeren awemmeo Heilgymnastiek Ziekten v n oogen m ndholte ena Handboek en Standaardwerlc van de natuurlijice gezondheidsleer tevens en geneeswijze zonder geneesmiddelen Uilgav n GEBRa GRAAUW ta Am t pdam H i iigpaoht 191 Ta laf oom 8480 oard MISs ttm niMuwf Natuur0 n vl s leert alle natnnr en watergenaeswijze met alle toepassingen Verder Eneippknnr Heilgymnastiek Maasage Baden Inwikkelingen Kneipp gieten en natte omslagen Heilmagnetisme Hypnotisme Ziekenverpleging Verzorging der Gezondheid Ziekenvoeding Het bevat bovendien hoofdstukken over geneeskrachtige kruiden met vele gekleurde platen over Kinderen Ziekenverpleging in het gezin hoofdstukken over Zielsziekten Verzorging van het gelaat en van de schoonheid van het haar en van de huid over Rimpels Bandvormen Handlijnen en Verklaring van Handschriften hoofdstukken over Influenza Impotens Tegen natuurlijke seiueelo gevoelens Beenbreuken Operatie s Steenvormingen in de gal nieren blaaa enz Verbloedingen Brandwonden Eerste hulp bjj Ongelukken Hygiënische Re ormkleeding der Vrouwen enz D natuurlllka a n s wjj is de beate voor Hheumatisme Jicht Henpziekte Ischias Asthma Hlmorrhoidaal ziakte Bloedarmoede Bleekzucht Oeelzucht Ingebeelde Kwalen Vrouwenziekten Hardigvigheid Slapeloosheid Zennwachtigheid Skrofnlose Tuberculose Vetzucht Waterzucht Suikerziekte Oeslaohtaziekten Huidzwammen en Ditslag vaa allerlei soort enz zoo ook bij Haag Nier en Leverziekten In t bgzonder bij alle koortsen akute Ziekten als Diphtheritui Croup Roodvook Pokken Typhus Zenuwkoortsen Oogontsteking Hersenontateking Longontsteking alle ICInclail Si rirt bg Hoofd Tand en finikpgn alle Wonclan en Zwr r n Oezwellen Brandwonden enz il 2 iMirigi incMndn mr ilidb I Betaalbaar In 11 Maandelijkache termijnen van f 2 50 Betaalbaar in 11 Maandelijksche termijnen van f2 50 tSOUDUCHE COURANT BKSTBLBILeIBT 4996 IflO 1 Ex Bllx De Ondergeteekende verzoekt de firma OEBR ÖEAA0W te Amsterdam Heerengracht 191 te enden NatuuraeneeeiAfllze iaalM tkia M mr M M t m iMM m MiMt iM I Mra a la la II MatMtkMlw tarMtata ni f 1 0 f i ütaat Woonpluta No 14140 êSe Jaargaog Zaterdag 8 Norember GOÜMHE COBBMT VERSCHIJNT DAGELUKS 1 T x© a w © exL iÉ da v eartozxtieTDloLcL ttoox Q o u d ai OacaojstxeDc BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN f INOnONOBN MCOaDlEUNOBNt Op ds Toorpaciaa M haafer ABONNEMENTSPRUSi per kwartaal tJE per week 17 esat mat ZoKlaiablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent ovarsl waar de baxorsiag par looper cesehiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 7S mot Zoadaffsblad 8 40 en In ieai aid en madedaaUao bt eoMnul tet aaea ilMK WMla prls Oroete lattars sa izMlaa Mda bersfead aa Abonnnnaaten worden dagelüks aaavnomea aas gas Barsen Maikt 11 QOITDA bU oaza sfentea den t oekluuidel ea 4e postkantoren ADVI RTENTIEPRUS Uit CSeuda ea omitreken behoereaik tot daa besortkrl l l t ravels ƒ l OS alken ragel moer ƒ 20 Van Hten Oeada dan iMsorflöiBc 1 rafels ƒ 1 30 elka razel maar 0 S Advattsntilin na piMlefca TSmskslflkkedsn 12 yi cent per razaL Advertentllin in bat Zaterdagnaaunat M toaalai op den prüs AafMiMniepnMX M 8Mi AciMia iedaotie I T tef ntero 545 TaM laMM ta I j l raa Twist M a u w 1 wt a la o e Of te reddlntsplaak den Mlaiater tsa stokaa keeht aaoag sal bljikan WU hopaa dat da Kamer lal latlaft dlÉ da tgd voorbii la dat aua licli laat afsdMpen net vage toeienlagaa larw l da dkdea waarvoor de Minister de I plaaM bawtlsea dat Ui ia da eil richtinv gaat De Miniatar heeft na laag seaoeg I overwogen Hot raaullaal vaa dia m ge overwegingen Is algamaan loleurstalMMI Zal men desa Minister nu w r een Jaar andiat geven an aea ongewUilgde vad ta hooge begnwtlngt Da Kamor lata alatla ger nut sleh ipelaa Zjj heeft bU isotle die van mr Bomana geprobeerd baar sla te bereiken Da Hlnlater heeft tieh er aiat aaa gestoord Een afdoend votum kan au alleen verandering brengen En de Premier late l n oorletmlaistar 100 no llg kalm gaan HU kan door hel lot van het Kabinet aan dat van daa heer Voa Geuiaa te verbinden da raaaiderhald dar Kamer misaohiea dwingen hat hoofd te bukken autk een overwjnnjog sal echter voor de Regeering geen aueeea het lou een inweadiga verawakking stla Katdnet liehiatf beipam kan Bureau MARKT 31 GOUÜA Dit nilmmer btstaat uit twM UadM ta MD bijroefEwL S effmffteri Botermelsmge Eerste Blad Waar 4 r Ma Mr 4 MAft iMTMtMioafUia M stMds oaW Imoc c ia vo raam tyk i pHii vaa ffooMbator voor daaoHflMeb gobrtiii b na aial t bataloa li vostlfao rQ uw Mf De Ministér vao Oorlog I NAUeU TEI lEUMMt fiUTtSX De militaire miniitors zlja vaalc d zwikkK Bteeën in het Kabinet Tagoa kiwbaatkig vaa doaaa oupoa onivaaflt U lts MUM wiakaU vanaf a Ma andag tol e mal a a Zatordag Ml aankoop vno I poad botaraMdonfib plantankalw ol Marfariao GRATIS TER KEURING aan kalf pondapak JwitpMtf Maïmna P DE GRUYTER ZOON MODERNSTE WINKELBEDRUF IN GRUTTERSWAREN ROTER KOFHE THEE CACAO HOOCnJNE BOTERMELAWCESb WMnraa da maak n 4m kwalilait 4ia vwe rooaÜMler avanaari Wy sUllcn U ia do falaganiiaid op Uwa daf lUksclia uitgavan voor de hulskouding aaÉiir koiyk t baaparon n aoodigen U uit gabniik lo oiakoo van navonetaandan roclaaM o i NMi Pa DE GRUYTER A ZOON WINKCUDOOR GEHEEL NEDERLANO 10 V KORTING Het ministericRiLys de Besrenbrouck heeft dit reeds oodervoiuleap doordat de ma rineminister Naudin tan Cate overboord mktê toen hy nauwaUJka van wal wa feitoken En nu we r staan de aandMlra van den miniatar van oorlog varve beneden pari en is het leer de vraar Jbr Altlag von Geusau nog lang in het geitoalte der eer zal zitten Wij hoi en en vertrouwen dat de Kamer by d a i behandeling van de Oorlogabegrooting flink zal doortasten liefst met medewerking van den Minister doch als das zich achrap blijft zetten ttigen den ICioister in 8 Nov ITo ei 5 M 111 sas in de Se klaase het wandelen met een sportpe en dergel ln Men versta ons wel Wij vaardeeren wanneeren Minister van Qojrlog isoognito rtist en kazernea beaoèkt om iwodoenda Edet de offieieren aaf de eehfte waarh te veraemen De heer Von Geussau paste deze methode ook in s n vroegere ambt toe als directeurgeneraal der poster en en telegrafie W j hebben er niets tegen Maar Z Bxc denken niet dat hij daarmee klaar is De ï ituatie is op t oogenblik deze dat de overtuiging dat er in Oorlog en Marine geducht het mes moet worden gezet met den dag veld wint Uiteraard gevoelt de ge middelde minieter van Oorlog of Marine daarvoor niets of slechts heel weinig Ër mankeert nog zoo veel het buitenland zoo en het buitenland ns conclusie zoo veel millioenen er boven opl Dit nu gaat niet langer Het moet anders werden Hier en elders want elk land dat niet full speed naar bezuiniging op militaire pitgaven streeft zal na de Jarenlange crisisuitgaven bij het bankroet uitkomen Daarom maken alle argumenten aan hec buitenland ontleend op ons zoo weinig indruk Voor het oorlogvoerende buitenland geldt de eiseh voor militaire inkrim ping zelfs in veel sterkers mate daa voor ons land dat relatief oi beter voor staat Minit te Vod Geusam s beleid i in de afdeelmgen der Tweeditf Kamer geducht vader handen geaamea Zoowe l Hoofdstuk I d alR eme iH b Mbi PQgl g em goad te d MB dat alles bü bet mule blijft Wat de utor MtD bet woord ii nda led n wcnschten té aierite beperking van de uitgaven ia de aei i pltuics het ontwei pon ven vaorstetlen tot ingrijpwnde legerIwrmMMrte da tweada plaats naa stelde deze belde als voorwaarden voor samcnwei ing met § êfn Minister Veischeidene andere teoMIt die ook een lager eindcijfer hadden vej uu en ook bezuiniging dringend n y kel k achtten wenschten zich noGht£ iMl niet reeds op dit oogenblik pertinent tesMI Ministers baleid te verklaren ziis RMBbten nrg op nadere toelichting Vele leden gaven 4e venekering dat de Minister indien hÜ tijdig een degelQk goed overwogen en behoorlijk toegelicht plan voor de reorganisatie van onze weermacht overlegt op veler instemming zal kunnen rekenon Indiening van zoodunig plan ia echter een eerste verelsehte wil desa bewindsman het vertrouwen blijven behouden dat een belangrUk deel der Kamer hem tot dusver gaarne heeft gesehonlutn Men ziet dat er bij s Mbdaters vrienden neiging is om hem t redden Maar het ziJn niet alleen s Ministère politieke tegenstanders die zUn beleid niet kunnen bewonderen De not van het antirev Ka BWEVKN UIT DE ROFSTAO ccöBuaix Een van de merkwaardigste regeering initelUngsn is de AlgeaeeM Sekaakamar Haar taak is het eontrdle te oofenen op alle laodsfiaanciën voor zoovar het de uitgavee betreft Een waarlyk verdienstelijke taak die nog meer waarde kan hebben Indian desa contrSia niet achteraan komt wanaeer hal geld reeds lang da deur uit is doch wel wanneer bet mogelijk ware vddr dat hel geld besteed werd een oordeel oen fiat of een veto uit te aprakea Nu komt da Kekenkaraar jaarlijks met een verslag waarin ijj stoeda veer Jammert over vorkwiatlng londer dat liet echter mogelijk t preventief te handelen Hel verMag over 1918 geeft weer allerlei ataaltjea van verregaande roekelooaheid wurmea gehandeld is bij de inatallatje an hel bebeer v n eenige crialsbuteau De uitgegeven bedragen voor kantoormeubelen loepen in de tonnen gouda Het verslag van de Bekenkan er is in een eenigszina iuran toga an niet zonder eenig cynisme wordt bijv verteld dat de regalen voor vergoeding voor reis en verblljtkosten ook niat blister aelide waren opgesteld en dat b j het bepalea van de bezoldiging der criidsambtenaren kiaarfoiUkelljk geen vaste lijn vaH gevolgd Alsof het oen gloednieuwe ontdekking waal geeringsbeteid als by de betfrooting van het E ep vao Oorlog zUn harde noten gokraakt over het eigenaardige beleid van den Minister Met de gedragsl n door het Kabinet gevolgd ten aanzien van de defensie konden vele leden zich niet vereenigen loo leest men in het Voorl Verslag over Hoofdstuk I Men achtte bet niet toelai aar langer voort te gaan met het uitgeven vaa meer dan 100 mlllioen s Jaars voor leger en vloot vtlen pleitten voor vermindering van contingent enz En in het V V over Hoofdstuk VIII b gint het al dadelijk Vele leden verklaar den met het beleid vaa den Minister lieh niet te kunnen vereenigOL Üeze mededee ling wordt in den breeds ttitgewerlct De brachouwing door den Minister gegeven omtrent de ontwikkeling zijner denkbeelden in het Jaar 1919 achtte men moeilijk te verstaan De begrooting is met 14 raillioen verhoogd het geheele betoog van den Minister ter toelichting hiervan is slechts een Lief Jt met made rking van den Mfnistar Vant w j hebben aaavankel k goede verwachtingen van dezen Minister gehad Deie bewindsman had de reputatie van graag uit eigen oogen te zien en niet bang te t n Toor aanpakjken Dit gaf goede hoop op een zoo hoog aoodlge bezuiniging op en reorgan satie van ónze legerorganisatie En het begin was niet slecht h ast k te radicaal Men herinnert ich hoe minister VoB G usau een Jaar geleden den opparfawelhebber van laad eai z macht te veritaan dat deze hem üi den weg stond bjf 4jn plannen tot legnxleraoeratiseering en hte de generaal deuEelfden dag van dat gespjtek z n ontslag kla opperbevelhebber indwide Dat wekte sèDsatJe De generaal Siljiertt had jaren lanV als ongekroond legeskoaing geregeerd over de militaire ministerti heen thans was ejr een Minister van Oorlog die hem had aangedurfd misschien zelfs op al 1 hardhani ge wyze Wie zoo begint wekt verwachtingen £ n deze verwachtingen z n tot dusver beschaamd Ten volle beschaamd Deze Minister heeft tot dusver nietw veranderd niets tot stand gebracht wat men van hem verwachten mocht men mag zich zelfs afvragen waarom de opperbevelhebher op zoo bruusk manier aan den dijk moest worden gezet wanneer s Minister s voornemen slechts woorden waren en s Ministers democratie welke met de opvattingen van den generaal zoö heette te botsen zich ehijnt te bepalen tot het bg voorkeur rei Feuillatan haar hand klemde luampanhCg hea Ja pon over haar bont to samen dür zal het dat had haar 0Edreven Wat zou zij ii v aan dn blauve zee onder db i falail do zon Als do komel boven Dulb Uead zoo helroklien iraa den nment ook tij o ider dnzen henaA aijik HOOFMnUK 111 De linden la du stratfn van de voorelad wttron al laog u e loeid Dn lireedo krotnon vaa de boomoti In het parit lJ0 nover de villa van do Bettholdi fl waren badeki u Ll hei diepo 0wai dat onrarvenadlgd van kiGuretollen duidelijk zegt Groestar lian Ik niet worden au woed weh goei Mevrouw fleilirig OertlnAlk waa foheal alleen baar nuu wae ook w g Rij wse wel reals aoht on vestig maar vro ar had hij een laadgoed la beek gehad dat hij lorwlllfl van de opvoedtt vm aljn zoone v rkoehl had au hc lov vmaaa lai dheEa da hij jarenlanfl Mtlahadhem MKk goboudeu Hij zag er den jaariov gor uil dan hij waa Het hel bam raeib goUndelri dal UJ i eervi oaol r U plt in soa votktnien wMlidaoa Ihul is larwijl sijn jonante seen ala gerwoaa ast dsat merb nilgerukt waa HU had ilck aangsmeld Toen de raole nndo voor hel M nog bk eUe wep da varM de hiW gekomen niillta e aik n en sluk dien mooht hij liA MBinUo leonit n drillen kl een haek aan de rena van RnadHek Polen EeiJW niOc Ik au oak geen Vrukdamp lit tM toch laomlnato ala de wiul gunstig ttt hel k lk aebmm der kaaonuaa sAmIr Mi aaaaijn nnw 1 4vi aam ho oiwiea baUtnamtaTlosieB tlnippeldenf of haar handen die zlJ hLlpblooa op haar ttdi Dl MeM Ock neen zij t eigireep ha r mea niet miDcr hoe kon hij haar jul it haar lOo KÈtiJven Ëvviva ItoJja Hij mocot tooh weten hoe t haar beleedigde als hij IlaUA bejubelde O dift vaJflChé vapradelljke tronwrloozc kuhl la haar opwhuHqg kon zij niet gofioe wootden van vvrvloeufaigl vanden ditiftiul d it niet waard wa dat da n ituar h Rie zooveel snAaanbud badb gifll AIh een wanhotóge spn ir süj op Mot onruHtlgo ES ireden l op zij do kaïner op po peer Zij l leef sottrclen Be rnqp idqman i baiir dftn meer Koa nfHnaofBdanbcgrijl cr n A er tn haar omg Loa maakt van tl oudfl bootMMid Topplant in een ni tw vadttlaiidl eo dan weer lofl nmaJct v n hot nieuwo vadevlaDdt en kerru Bep4aac Ia het oufe plant bedt el tiulijk k my vofletUnd nxwr die vo MII tMu thiiïB t i Haar man jond gieen pRMlm aatu haar ouders M twMmde hoa mint énSn keer in zijn htm wos hij zoo oavenehmigt Of was m hoOR op hea omdat bij meeod ÈA zij de ooraaak waion dal zija vrouw Itaïle had veriatvt Zij bktrf sioan en rekt haar slanke gestalte uit kof pig htef ftj het H mU op zij b4 4 zich op de IJppen en ondtvtdrukto een snik haar tranen v4od d n M mear Haar ouders hadden er smu Tlnbï aao Die hadd Q haar nN Men kooMa ZtJ zlJ a loon had A gewtld i ohed uit slcfcself nemoad hnd invloed op ham Irortilett irit ta oeteen Dur daa dl p is bMrhvt Nu was hij Kch elod jkleVTodon Had i b Dg h H hogJd hoen eel bnlv haikkn de mannni h Zolts tij die aan liel front waren eadanke allo vvnoocioaUsea MSS bot doodagavaar 7Hj suokHe D vronWea haddm h rooiJIIjkor lJ r sawn zij Ml sllon waarheen lj SokkeeK vrnuwon vrouwoj ooh Clod j ad lOoU geweien dM OT toeveel vreuaan waren en zij daohleo aan niel adne dan va den oorlog den oorog Ën ij n on aj locfc den geheelm dajtwsis botii f met de kleine bèuseiij QU van baar dagelljkadh lervi terwijl zij dag en naekl inwendig vwrteeniun van zoiq over ban die in desx strijd waeen Nu wM i nut i lhT on heer hoon Tol nog toe wa haar leven ehed opgepun In dal wan haar zoone E ml kwa zij noa klehi waren bad zij nle el M en sdsnld in hun klotne zorgen Ixm lij raotar wealon kl gooiere zorgan Nu eindeüik In de gnnMe Kwg nu it biu lovenself gold Nu wae er nog t n sorg bij gekomen neon etg ijk en zoi WJ was toch buiten govaar maar tooh een oeriHurenilo brwgtlbeld Hem zou t md zijn rboumeiielc pus 1 Die plaagde hem van lijd lei lijd En dan zou hel real hun alet Ie be fserlljik woidon 1 Zou 1 ook bem niet aamnkken en sou MJ lenalolle ook niet welen deur la selten dat MJ er heen k r Hij bwcdireef baair zijn dleitUng sichniel DiUiialro btjzoadorhedoo zooveel hjj daarvan vBTtdlon mooht Gt ctren hadtien zij efn atanval gefiaAn In do rotïMi een F erki stelling van dfia vij snd g nnm n vi itt evangiHiea vole doodien maar het nM 0t no boel hod sndeirsi wordem Ewtva ItaJlat bqd hij dat ook niet geroepen V ea bcnedeu ïn de havon da öorrloigeeKiEieipen do vla gii hcndhea jui ohpnd geroepen Zij hoorde k9t hem nu wtwr roepen H klonk uU lederen re ej van dezen brfrf nlt loAüT woord Voor hem beetoai er idets aodefei dsa Italië on J aVë s owirtviiioiiti De jonge virouw elool de ooignn Zij