Goudsche Courant, zaterdag 8 november 1919

j i rfi TVf r W W f ff Openbire ViÉopini QOUO l op DONDEKDAGBN 13 n 20 NOVEMBER 1919 des VDormiddags 11 uur in het HOTEL DE ZALM ten overstaan van den t i Haasti echt geveatigden I NurAJRIS J KOEMAN Dl BonwrnaDs omnlg genaamd RUIMZICHT verifcre betimtnerintr en erven en eenige rceelen WEI en HOOILj ND groot 28 P5 IO HaotaraMtL aan qen Gravekoopschen Dvjk inf en pold Gravekoop te REEUyifK Verhuurd aan den heer L v Bjik de landerijen tot 15 November ijÉio het overige tot Mei 1921 yoor ƒ 2100 per jaar M In 6 perceelen omschreven inlwotitién welke na 1 November te betamen ïyn ten kantore van den jt Hs I 47 7 41 M MI Ut roovoTs im i iibil j dtó pioJeiAitt voniJelden van den ibuwfMer GouJsüSit op de Pliate te mvtn i t uit dli ywluikolkofit hebben oaivjijbwnd 1 ooiUcr Bérft i pate ld uit bril In teiji i vormLiido idoöAkken waej aanla heit oÉidoa lpatiian 2 peprvormigc pnojfleitó Dl trnJl i S it in wi ii etalol p itl oeh giouilca ond elTran inde Hot iMi r beltar dor jte IxSleii Lmtej aijdo bnvii kinaps liu tJng van klPiiie t rill r 20 000 tl BOELHÜIf De Notans MDHTÏTS te CUmda Ii Wornernena om op WOENSDAG 12 NOVEMBER 1919 des vódrmiddagfi ten 10 uur Itan de Bouwboeve bewoond door den heer J G S a d Ringvaart van den Zuidelïjven dwaryweg onder Moordrecht genaamd nde Nieuwe Hoeve publljik om eonUnt gold to vorkoopoo 22 guiiti Vaan of Kilfkoiitn i gras of kuiskalveren Boerenwagens en S driewtelde karren Maaimachlne Hooibark Hooliehiidder Kaasplanken en ichragen Kaaivaten m Mgeluk n4et een Een IR ber3l ifcff In do AntóterdBirti liaii oen tiai t vftnsen GiatennorKen het tij e ort erdi Hij vond hms van oöq jpraiuiat buja doorzagen loch deze jfbrceik Oi slagkwiK Ie hevatton dat eenifklap ontpioEio en den kojierfflagicr ornsiij m het geJail en nau den polfl verwondde Men vreest dal de man cJaa oog zal moöieni raisa n Feti smïd dlo tooraïllgi a nm pig wa kreeifl een kleme hoofdwond Hot oingei uik i i dtiH mg betrekkelijk goed atgelx pen man4 uA U weer een waair chuwtng ojm nit die oorlog nog zw ort achter ona ligt uitorst voorzlclitigtB iiju met voorworpen wolk © vanhg vold afkonisJtig zijn naat uipCTstraat te J Hidi koper ont hi def7o pac bij oen sehük i fï miui wUie dei verdere Boow en Metkosreedscliappni Alles vMr de verkooping te bezichtigen zooals een en ander genummerd ia Openbare Vrijwillige Verkooping ü Notarli 1 J A MONTIJN TB GOUDA la Toomemens om op MAANDAG 17 NOVEMBER 1918 dM avonili ten 7 uur in h t Hotel DK ZALM aldaar if Tciltii n lo Terkoopen Ferc 1 Een Mcr gunstlR gnltaend PAND bestaande ia WOONHUIS PAKHUIS enERVE ttaande en gelegen aan de Noordzüde van de Gouwe te Gonda nrs 4 en6 kad Sectie B No 864 ter grootte van 98 centiaren waarin onheuglvjlte jaren dewijnhandel wordt uitgeoefend bevattendehet pakhuis diverse wijnlogea en grootenkelder onder bet pand Verhuurd tot 31 Octt r 1921 voor lOO s jaar 4821 65 Perceelen 2 tot en met 9 Acht HUaZEN en ERVEN aan de Heeremtraat te Goada Nos 41 43 45 47 49 51 63 en 141 resp groot 66 4 54 54 54 53 55 m 57 centiaren vertiuurd voor ƒ 2 ƒ 1 90 ƒ 2 ƒ 1 90 ƒ 1 90 ƒ 2 ƒ 2 en ƒ 2 20 PercaelNi 10 en 11 Twee HUIZEN en £ BVEN aan het Zwaansgat te Gouda NoA 13 en 11 elk rniot 37 centiajCD verhuurd voor ƒ 1 76 en ƒ 1 95 Perceel 12 Het HUIS en ERF inet afzonderleken opgang hebbende BO VGNWONING aan de Govwe u Gouda Nrs 8 en 10 kad Sectne B nummer 865 ter grootte van 1 A 12 c A naast ere 1 Verhuurd bij de week beneHen voor ƒ 4 25 en boven voor ƒ 8 60 Beiuïhtigjng ala naar gebruik Aanvaarding en betal g op Maandag 15 December 1919 Nadere inlichtingan bij Notaris Montijn voornoemd en voor perc 1 mede hij de notanaaen Mr van Wjlafaarden en Koopman te Rotterdam refl eo laasfervoer Motorbootdienst Gonda Rotterdam W M ELSHOUT T l m T Oouw 1969 20 O O tl D A tor alia M to W iMhtoi er ia oiUe Vioven lieifiaaldettjk stiüütib t van meftgnletib die echter door de firoota blttden worden genefreurd Niet onaardifr i het thuis eeoM de tff dacht te vestigen dllitizBi waiitop ttuRU de diverse burMux ai4 det n MTOf achytit ook K en behooriUk tomlcht te bestaan en wÜ veiguiien daarvfta weer merkwaardige staaltjatllet periwaAn verkoopt ita inventaris dnprling en mm begTÜpt wat daarvan t nHlit komt Van de Hchattiii gelda iie m het Ine ibilair S jn k stoken komt geen tiende d ci terug MliiHchle was het mogetu ge seeat het grootste deel Miig te krUgcn indien men het mrubilair in het openbaar van gaan verkiiipen Onlargi had een conianif veikooping plaats b een bankkantoor dat opgeheven werd en het geval deed zfoh daar voor da xeer hooï o or zen werden gemaakt b na zoo hoog als nu Je niuuwe goedeicn geprijsd staan Een linoleum dal twaalf Jaar dienst gedaan had vrMi verkocht tegen een prys die hooger was dan die waarvoor het twaalf jaar geleden was ingekeeht Er werden bureaux verkocht tef u fancvpryzer bi ir h n u s du i iti r bureaux in Ie wmkeikaaten gep j stian Terwijl dit zóó is i n büvoorboeM by deN O T alle bureaux verico ht legerfpryxenvan 3 iL 40 gld per stuk Het jrré éfé gedeelte Iti Ban hpt personeel zelf veiki ht en de lest i weggedaan aan e n paar heikende tweedehands verkooplmiacn Misschien zal de Kekcnkamcr on dit sljes lgejjifji ar mededeelen Wannee t e n4een emju te wil houden naar de h fmachmes die op dé verschillentie bureaux ingrooten getale aanwezig Vk rcn laLte misschien een interessant hoofdiatuk t t haarverslag kunnen toevoegen Het z jn echU rmet alleen de crisisburesux tiie weg wetenmet de belastingpeiutingen van de burgers de gewone departementen kennen datkunstje ook De Kekenkamer heeft er alheel wat staaltjes van verteld Verledenjaar van het het kabmet van den ministerva arine dat een flmke 8om uIt de schatklst Wl gekost th ns is kohnién aan debeuEfe het duurte recortl te slaan In 1916 werd aan het hoofdgebouw van dit departement een nevengebouw toegevoegd In ditnieuwe gebouw kregen o a de minister enzUn secretaris generatil hunne xertrekken Deze ertrekken kosten samen veertien eneen half duizend gulden terwijl het nevengebouw in z n geheel 115 duizend guldenkostte De tegenwoordige minister van koloniën hsd liever zijn vertrekken in het oude gebouw en dus verh jiBde hy Wat die verhuizing gekost hee t yörmeldt de geschiedeniii riet Het IB jammer dat de Rekeidcamer altyd te laat komt en slechts kan trachten putten te dempen waarin koeit n verdronken zijn Zy zal echter ifpaar al te good weten dat zij feitel k voor een moeras staat waaraan geen dompen Ib Het grootste deel van de ongerechtigheden komt i e nooit aan den weet Neem alleen maar de kantoorbehoeften Niemand kaft dit controleoren Er is geprobeerd om M ambtenaren jieniiengeld te goven zoocki z j zelf wjor hun pennen moesten zorgen Zeven gtillien per jaar ontvingen zU daarvooi terwijl de hoogere ambtenaren vrÜ gebruik kregen Het zou me benieuwen om te weten of ooit een ambtenaar één pcujlieaft gekocht De Rekenkamer iifwingt ook wel eer t tot minder juiste veranfcwoordinrf Declaraties boven tien gulden moeten worden ingezonden op zegel terwijl het betaling mandaat eveneemt op zegel staat Het ii in het dagelijksch leven usance dat de kooper de zegel betaalt alleen de Staat als kooper doet d t met Het gevolg is natuurlyk dat de zegel eerst in de rektning worden verwerkt en dit kan gemakkelijk aangezien op de Itverantie zelf geen controle bestaat Er kan doarby zonder dat er nog van oneerligWieid sprake hoeft te zyn zooveel veranderd wonlen als men zelf wil Door middel van kantooibenoodigdheden werd heel vuak ruilhandel gedreven om voorwerpen of hulpmiddelen op een bureau te krygen die volgen de Rekenkamer niet aangeschaft mochten worden Wanneer het zoo geraakkeiyk ia te knoeien is het begrypelük dat de betrokkene eenigeiMte afgiydt van het hellende vlak Hoe het mogeiyk kan zijn een doel treffende controle in te stellen valt niet gemakkeiyk te zeggen Misschien M nt al iets wanneer bU installaties als nu geschied ïyn aan het departement van koloniën eerst een raming gemaakt werd In ramijngtn zit weliswaar de klad omdat zÜ bu na al tyd overschreden worufenr piï dus hun eigeniyke doe missen In elk geval biykt uit het verslag van de Rekenkamer weer 1 idelük dat het noodlp is een goed boezichc uit te oefenen Het riemen snijden van andermans leoiIB een vak dfit vooral staats ambtenaren steeds goed hebben verstaan De enorme kosten tier departementen hebben dit altUd oitgewtïen en alle pogingen die al eens zyn aangewend om den lust tot dit bedrijf aan banden te leggen hebbon td nu toe steeds gefaald De Rekenkamer luidt elk jaar de alarmklok nraar het schijnt wel of daar niemand naar luistert MisMhien is het daarom goed dat ook wij een rukje hebben gegeven aan r eze klok opdat zy nog wat verder haai geluid doet doordringen HAGENAAR BINNENLAND Een arbitrale uitspraak IV r MininMr Aal ïcip e wafl aan dró heer Zaalberg on jen dlreoteur gwneraal van tien Arbeid opgedrftgwi wn oonfl ot fci do bouwvakken te ehOnr niia nadtens hem ftoor arUtrigm te besleohte i Het eewrto vraacfp luiddo UeJioomn In v TljaiuI mvi do reff oatflag vun de u beU ii wL ö tot 4fi uxeu de tarle ijzen JFOrden verhoogdl Zoo i met welk pumUm 1 8 een werk Mvwi riin vao W ap46 uur sou Lndl t I ftu id i werJ de alMe hUvt eü JHÉ kJüwu i per w s gdljk laooit blijven n TurlLoogln r der lailevwi inoettn ptaatf 1itJ b i vae 11 1 lt pCt 4 üt loeueiiiia ill 4e nelheidl vnti wflr l eo welke venradit n Bgi wt nieo iw vorkorting van dm werktijd l mdo er to aar srinf De oonakcn tooh Tan do mog Nju neld van liitoiwiovp rkeQ zijn golegou in do güvjlgeii van den korten w ktijd op do lichanie ijki on geofltelijke goswldheid van d arbeldiir I z Bullm zjob uttsraanll chts zf r giieldelljk doc govoül Mi mai i o ii oife lilkhiiW van mtonfili ver werken I ouil uo o Is tMior ia aanineor tic het gewonnen aön isuelior t npo Ook Weirvoor i wuijo tijd ooodig Boido factoren zijn van te raoTg nicht w ar dfl Intonsilvltoil van d i ar j li r xifi hoog iti opffovoeni fifllijk meC b t MtM r voigvofi tartte in Dmi Haag op d boiiiwHcriou h t geval wan Naftr aanleii iii ttwh van bijl lijniroWl oi op l CipaaIdo workcn eu of cm bcpaalde ZatoirdAc n UaandagmorgvA tcs klHanlMi do voriejjenw oorbl orH der A P dat liet MaandAgliondeii gewiL normaal ri c iijn l iHfOT Ifl Hcrwogendo vooaeif dut do per 1 Sopt l ia to wijzlgcji tftriowtt een M U Q£d iluiir zobd hif i fH i vim eonige maaJiden hoo twaareciujnlijk ni M luider don de looiHoidet coUooO i t e arbciduiavi rfieaboowt bfiioorde dufl gerekend te worden op nog 4lodit görlugy toeneune n do produetit per uur y re hoi iiiogoMjk oin zonder rekening Ie houden mot attïere InA loodcn dlo in do UickojnH de loonetL zullen wijwjijMi d tórit MMi vaat lo atelien lii verband unAdo rwaclitc tDenouii g in arljeUlsjn OHpre talie dan zou een afiiiolnonlo bljalaig t wi ig lo i eho zijn en zoudon partijen bolioor ii o ereon to k inen dat l wonder linp overleg In vorbaiut met do wrfk am fltti an dea atrbend mnJer do niemwo W ei lotljdlre oljog perjodSclv ee n venluging zou woiTden looj afli hij welkt tooposk iii de weeikverdlrai rto ougio tMtr gelijk lileeif e n en aadcr met beboud an ewi voldoenden prikkel om d snelheid inderdaad op te Vloeren oo opetelloIlde döHiffeT gtnooto onwaar echitnLijkhejd oener oM reenikonwt vwor lan er duu r daji tot X Mei 1920 i een aanbo l van ft pot vnrhoogln dor ta rtcven niet voldoende tat bol berelkon van gelij ko totaalinkoonaten voor en na 1 Soptcnn ber 1919 x kan in lio aanvankelijk vjomomen dor wortgcver oiii do lirIov on ongewijzigd te biten nde t awler geïlon worden datn oen Fèrotfen öin de la bun oog to hoogo rtffd mHten bij jtu erk cenigvrniflto In to pork a Uitspraak dctonde In zuJvq pM t 1 Is hel oordei l van don arbitar dut dp tanevti vtiin vtrbamd niet do vui koTtUiigi van dui wwktild met aclit f8 ptoc nt badden behooren te zijtf vorlrjiijd IVlr ffende dlc bdde andcffc Tft ft punten luidende la dootr eon dei partijim of doorbelde partijen gieihaTidnM in sipijd niet de colItctie o arlwidBOSfiCunioiDHt tm ot w tlezc vorbroHcii Zoo ja wclka gMolgi fie vkinlp6ni mollen daaruit warden getrikken al do arbit r yea inot lellijk in htt U gin dtr voljonido wbok ïIjai bpsll shiiiggevou De 8 D A P In Zuid Hulland Blijkemj het jaarverslag van g weBteiyko federatie Zuid Holland der S D A P b droeg hef aantal leden op 0 Sept van ver leden jaar 4197 op 30 Sep van lOlÖ 6776 Van 30 Juni tot i O Sept ing Jiet ledental m t 81 achteuTiat Het aantal afdeelingen bedroeg op 30 Septam ber 91 Do gewesteiyke fedörat e werd reromui door de dietricten Delft Dordrecht Gouda Leiden en Ridderkerk Den Haag en Rotterdam staan er buiten Zondag 16 NovÉnTiber houdt zé haar jaarvergadering te Rotterdam Onder itwar zal dan VDorge9€sId worden de lorming van de gew esteiyie verkiezmgskas door afdracht van één cent per lid per week Kood in Hongarije Men Hchryft aan de N R Crt uH Oldenzaal Met den trein die gistermorgen 7 uui M m van ATnaterdam wai vertro en is ondor begeleiding van den lieer Klooaterhttifl uit Velp een apecialp wagon met gineeaniiddelen voor de hospita en te Boedapest hrier gepasseerd Deze enJing is g deelteiyk aangekocht door den Nederl con suig neraal te Bocidapest den hoer J CHoge Pledderua van gaften op zyn lulpbeile inf ekomen Het i laji bestaat half Novem wr 12 wnwons n iet geneeamidilelen k ndeTkleorèn en lerwwmiddelen voor de hospitalen te Boedap t en Weenen te verzenden van byeengol raC htip goederen en geHen vin het NederiandMie volk Door de goede Eonren van der stationareataurateur U Oldenzaal den hrer A A Manerir werd de Iheer K oosterhuds van een petroleumkachel voorzien an fers to i hö de reifl fn een owverwamde afdeeling hétahen moetan nwk Kon UMEoek De Koninglnn jteefLgistermorgen i ge zelscbap van dm W rnneeiiter van Apeldoorn en eepihoüfjbjl pai bezoek gebneht aaa le9Bp tlt heutn ikm 1Wcgtia en aair i amkherpmKi weg waar de t ontoelaatbare gatlnoea aiin f huiaroit C ntrate Raad van Be w ep Hei Cantraal Diatributiegerecnt heoft ui ipratik gadun iitzukc P S bt H tegw dea minister tMi I N en H De burgemeester van S N H hwft o SI October 1918 ingetvolge opdracht tténktet rm I N en If van ZO Octol 1918 van Wage op grond vaa art 9 d DiBtrtbuti Wet in bezit gwomett 17 webkpi en twee koeien waarvooi de vernchulidgi KhadclooBStelling overeenkomstig art V der Onteigeï agswet is ireechat voor schapen on 52K voor de oeide koeien poct evel M i jte en 120 Klagerv nMMwWBt tot den bürgemef ter vian inki tben gericht heeft Kioh 28 Mei lö t en m mster van L N H gewsH verzoek dat hem datgei Zou word Uitbetaald waarop hy reohtni t g aensprwak had De minister heeft op Jun 1919 aanklager berifht dat hy termen aanwezig achtte aan zyn Vorenbedoeld opdiracht Vnn d n W aan den burgemee ter vui S is een zaik van internen adminiatratïfven ai Td waa door klager nia rechtatreeka jn zij bel gen IS genKffea De inbedtneming itS t rtta © Wiftr de invoeniuj der wet tot ihfltellmg eener bijzondei tyj M tf prauk in distributie tributieen ndew cmiwtLken en is derhalve aan het oordedt iIlJrien crisisawihtM onttrokken De besliiiilBg van B T l 191 kan niet worden aanffeinM kt als een adnn nistrtaief beroep genomei t eslisaing waarvan voor klager beroep op den minïater openstond nu iminers de bij de Iwtchikking van dien minister van 12 December 9i8 S rt noi 295 gewijzigd by beschiklfing va 2 JaimaiFi 1919 jgtort o 1 bepaMiie tertnyn wjaariwnnen klagei ten dezen ene beéhssmg in admimatratiJeif beroep bad kunne vragen op 28 Mei 1919 reeds long Wa vor treken Kla r wojrdt mitsdien ideit ntvankelyk verklaard mj züm beroep MODEPRAATJE Hoe te weten lrat In de Mode zei blijven MifiBohien glimlacht git lames ala gij dezen titel leecit daar gij a en evenals ik overtuigt yt 4at er geen gnlhjrer schepseltje bestaat dan het Mode koimginnetje Eigcniyk ia er nooit pyi op te treHen Wüt zy de volgende keer zal vei zinnenr Maar zult ftlj zeggen ala u aar zoo van overtuigd bent Is uw artikel toch onzin I Todiltóeti mesl Er be iaet wM degelijk een manier om te weten of ets lang of kart m de nftjdé zal biyven Va tiur uk hebpea wij alJfÉi teg jr een n euw japonnetje maar toctI is er stellig n emand onder ons die het niet eng jammer vin it als eer japonnetje dat haar lief slaat u t de mov c raakt tikairortt wou ik u een m ei aan de hand doen waardoor gy zoovee mogelyk pleizier van uW kleeren kunt beb tn en zou lang raogelyk in de Mode k int blijven Ais er een nieuw e Mode komt bek jkt die daT eens critiach Denkt met zooa = vele dames helaa nog altyd doen Het is in a mode dus moet ik het dragen Laat u n ct beïnvloeden door de gedachte Het Mode Bekykt onbevooroordeeld het nieuwe model dat de wereld m gezonden wordt Is het mooq van lijn en werkeiyV elegant dan heeft het ook al ie het et buitengewoon practisch veel kans van ag n wanl elegance is een allereerste vno vuarde voor het succes van een nieuwe Mode Df meesie dames zyn onpractQSch en geven er met veel om of haar kleeren gemakkelijk zitten en haar niet bdemimeren n haar bewegingen Maar alle dames z ti Al is en mode nog zoo dwaag en leclyk volgelingen vjndt zij tooh a tu helaae Maar wü gaan daarme ic twh gelukkig hard vooruit want vroeger spnV h t eigcniyk vanzelf dat elke vrouw fie mjde voljfde al was die fiog zoo dwaas I Maar nu zyn er heel wat dame=i die een mode eerst eens critiach bdkyken p ti er niet aan meedoen als zij ze met m io vinder Het moet zoover komen dat el 1 e damf 8 dat doen Eerst dan kunnen wy komen tot een mode die werkeiyk mooi if en die ons toestaat onze kleeren te dragen tot zy ver sleten zyn Want ala wy er een over TlJl enken thet toch eigenlijk bespottelijk dat wij oolc kleeren gewoontyk slechtfi half afdragen omdat zij hopelow uit de mede aken In Parys Londen of New Yori wordt een nieuwe Mode dt wereld Ingestuii en plot seling worden daardoor at on c Japonnen van ftiifk Jii 1 veroordeeld en ale ij niet toffW Wwri i mode te jpermakcn zyn dMBlSteten wij wel nitniwe nemen Als wf nifttkleeren gemaakt koopen i er gewmjW f F cfuaest e van vermaken omdat wE gaan goad over hehVn en het er niet bjj iQi t krygen Dat is dus een gKUft Toorfew van met e n najtister te werken Ik reken er nametyk aHyd op d i ik een paar el te veel nee i voor mogelijke veranderingen Wai t on m t geheel met an de Mode stonffl üat kunnen wij helan nog niet doen We worden al gtauw op f lraat nageroepen door vriendinnen uit rflacnpn en onelegant genoemd n valke vrouw laat zich dat aanleunen Bet beatt ia hw om de mr e sseer beaeheida op een afiUiid te volden en nooit ï $ J i uaiu i t ÖEZONDEN MEDFDEELINGEltr g niiifiiiniinniiiiitniiniiiiiiiniiniiiiiniiiiifiiiiiiiiHiip OEMENODE BERICHTEN Gen nieuwe vinding JURGENS aT hel pai t bureau Vtu DIas meedeelt heiU de heer Anion Retoiun nnoliliiefs brit aiit te Ipreeke wn oituw sootrt dk tor SBOOii trueeffd PLANTENBOTER D ze motor is gewliikt tot lif t verbruik van aaie soowe b gn A4 beiutfnemolor zal bet M tDruik alechj 1 10 L por P K UUT bedr ifML Ala zii gjgii ioioT Hlecbte t lU L antiii iclet per P K uur Eenim olune van lüOO PJC zal du ieChlB i H L anthrocle per uur verbrulten £ n machine an 1 50 M Iiooig ea 2 M IflOf heeft een vormogen van onyeveM 3000 1 C en woc geoonstrueordi voor tIjm luaobines hooigisteni d KjG de bc ring aan brandatóffo zal ont oveor pCt bedragen oii ailzöo he t verhi iiik op l t worden teniggobrjioht van dalgen wat tliana betHiianile motoriai vorbruiieUf flet fiohe l H de MDe Juw ieuroo iiD i Ilaig liins fjia vl itgeslM W diat dt roo d iTTOtid aan l Hitaat uiti 3 r z Qh ecti üo l ud av6oeaa3 Dedraarde Is M luitier t i ove t gaan Weert erdvertuigd dat als er iets zeer excentri iv m 4e mode komt hdti ook weer téf galwuit de amaak is DaitU eèn stelregel dae Jgje r 11 s t aan kuijt nomen t f Waarom Omdat ets ïeef ex rentri ts nooit algemeen wordt da ir haft slechts inigen Btajft en zeer gau s veweelt v rderdurven a n veel dames eer mode niet a i voor e r a algemeen gedTigai vordt a geïoDijt m het e scenf rleke wordt noodt al gemeen i I aaraan mint gij zien dpt do kunstz n toch meer m meer ontV I t n wo lt wnnt het excentïïeke is meestal eciyi en iwordt met een piet staat zoo gek gewoonlijk veroordeera en niet genomen Als gu ïuB er op gesteld yt om uw kleeren laig te dragen nep mt daft met direct het allernieuwste omd t het op e k modGTilaat of in een etalage w l aard g ykt maar kykt eerat de kat eens uit deri boom Gaat eerst eens na of gij het ooJc rtTooi zoudt vinden als het g en mode was Kunt gij daar gerust ja op ntwoortlen dan kunt gy vrij zelter z m van het wegslagen vnn de e nieuwe m d en ook ia htt zeer waaischyniyk dat zij enigen tyd duren zal De ontsnappingen uit bet Huis vaa bewaring Opiuiuw ziju wocr tsVPis g3detiueeTdea UH het Huis aii Bi wariii op d Waterlij gfithana te Amaterdam ontsnapt In littrekkelijk kort n ti l ija tliaiis reodg da ie gcvoaijiewn uU d M Inrlohtlng mthiinpt Eorfrt do Inbreker Bierman en Dondiirdiagochtend twoe i n r o l gia fl W J Campen en 1 Alle riie prcvwiirt zülon Vóór hen OBtv uF fa Lt n do ift iliun Jige mevrouw Komeijn en nog een paar lieven Van geeai van ftlicn i j iii r een Spoor ontdeutt ook iiet twee ti vaii Dond rdag 18 lu n opgeepocvrd kunnenwoirden Hitiazoekingeft Ill de woningen op Zoeli k en PUndBgrachl hebben nieiU opgolinerd on het w ivr di i vraavg of mon er lil zat slugen de xit luchten te linden döair elk spoor ontbreokl Evenalct bij do aftlwre onitsmppl igwi spe lt dii zoogaoamttiei hiobtkooil woegeen iiootdrol De godetmeerdon inogeu ia dtve kooi dlo op do Ijivi Onplaa tBi iï opg rioht eii vTij grool 19 waiiileloa Zaj worden goliiobt zooajs he l heei n a hun er lij in dh oe on De trajioe dezer 1mk 1 achijnen niet bijzoiidt r atprk t zijn oi gemakkelijk om t buiifon Um minata dit moet men afleileni uit li t toiit dat reedfl meer op deze wij i ontsnappingNi hebbi n kunnen gebeuren Eoiimaal uit de Uichtkooi hefob m op kiaairllohten dfv de govam uen over de dakoa op diaat wetci te komen en dioor hel 9traiat trnsei lion Hingrfi en het Kantongerecht zijn m het bezit van luin vrijheid verder gLwanXeld Waarheen U OTibekciiri Zij hi Jcp hun gawOTio klefirfiu aan Let eens op hoe vlug een werkelijk mooie nieuwe mode erin komt Herinnpit gy lï büvoorbeeld niet hoe vlug de dnnies weewyde rokken namen na de nsuwe En hoe langzaam kom n de rajwe rjk ken CT nu in El ziJn zelfs m de groote steden zeer veel dames dile er niet aan moer opn en pr ook niet mee zvUcn doen ook al zon deze bespotttelükfl mOde p n paar jaar duren wat ik zeer onwaerBCih jnfIr k achtl Is dat met het be te bewy voor myn b wering dat het werkeiyk mooie a iyd zegeviert De wyde rok komt alt jd v cer terug Daarom ben ik maar zoo ry hem door te dragen ondanks de smaak van nauwe rojc ken En als gü verstandig ijt doet gij het zelfde Ik raadde U reeds vroeger uw rokken altyd 2 3 el wijd e nenen dan zyt gij steeds in de mode d nar uw rokkei noch wijd noch nauw zyn Het groote geheim om zoo lang mogelijk in de mode te biyiven bestpat laa iD dat gy slechts in de groote lynen de mode beBche óen volgt en vooral nooit kleine ex centi Lcke byzonderheden m uw kleeren aarbrengt die met te verwyderen yii Denkl by voorbeeld eens aan een rok met een spl l aan den zoom die met dic t te naaien m als de mode niet langer een spl t toestaat En zoo waren er toch mcerd ren onder dj splitrokken die men in de winkels kocht Of £ y waren zoo nauw dat rren er nie mee kon iloopen Mijnongeluli Dondordftgnaiittdrijigi liad in de mij n H dpik te Ku npoa eju ontval plaata wuab do TOornmn H zi fi ijveu verloor B wa werlizaair iu t en iii aantcgizijnle tufwohensahiclitl toen bii im eenhMfr t van onge voer 10 M na w ben e iTieI mei het oi lukkig g iiilg dat de ood onmiddollijk iintrod Hij laab ee n wedH met Mor nog jeugdige klridoren aohtw Brand GieU jnaoht heeft te lÜlvcnBuni in 4e pt repel en 51 en W m do Kerki treat a eriieli brand geHo d Dti bovenvotdiep r gon braiidilen geheel me 13e wink van d fifma Boren Uoa eu Ke peir6lais en Motschman 9ohnjiJ1 T s p een liorkigemakpni on naiziekliiiiidfl kregwi enara watorsehad De oorzioik ani d n brand Ks vormoededijk het amvaUina anoeabrandtnd lampje dat acht3r eiaten was V rzt kering dekt do fliobadeu Een revolverschot Men meldt uit Zamhroort dat toen etfi Act agiwiten van aijn naohtironde terugkeeirdo en zijn iirjp el aflegle zijn revolwer stg ng De in bet vertrek aanwezige hoofdagent Do Goede weipl door dea kojel Iq de hartatreftk getroffai Zijn toeBtt nd maakte oiKKmin in bet gMtihd HaarleiD ooodiff Liet men zelf zulk een splltrok maken dan kon men er op rekenen dat hy weei dichtgenaaid kon worden 7onder t l het m t oog viel en op voldoende wüdte reken ie men natuurlyk ook Is een mo e erg onpractteoh dan maakt zy ook nooit lang op gang om de eenvoudige rede dat er veel dames zyn met een drukke werkkring of the veel aan sport doen the ge n kleeding nemen die haar belangrijk In haar bewegingen beleonmert Het antwoord op de vi ai g Hoe weot ik wat in de Mode zal blijven is duo Gebruikt uw gezond verstand en ontvrikke zoovee inogelyk uw kunstzm en uw oo voor mooie ly nen Volgt uw goede smaak Neemt wat werkeiyk elegant i en wat u persoonlijk goed staat en verbant a e kleine t oogvallende excentrwnteitti uit uw kleodmg De groote kunst is eigenlijk om elegant en goedgekleed en toch nooit precies in de Mode te zyn doordat gij I p teekenende bijzonderheden vatt de laatste mode vermydt ook al volgt gy haar in groote lynen Op die manier zyt gy nooit precies in de mode maar ook met gauw u i t de mode en toch zeer eVganl en goed gekleed En dal is immers de groote kun t MADDY B SAND Luohhraarl Een vUfghaven te Deventer De directie van de internationale lochtvaarfc ondememmi Amstenlam heeft moverleg met het lucbtvaa tcomité en het gemeentebestuur de keus voor een vlieghavenlaten vallen op een terrcm aan k Rergneideaan denweg Deventer Zutphen Men hoopt reed 3 beg n April met Je inrcht Qqr van het tqrr n de opate ing vaa hangar ent aante vannen mu I I X I PREDIKBEURTEN Zondaf 9 üovtmbeT BEMONSTRANTSCHE KEBK 10 u r in Db H Tan Aaaondel Collecte oor Se nofK l a iMleii jd Oi 9t i AikHoriiHri f ST JMSKEKK l 10 u r m Da W A Hoek te Utm Qttó 1 Toor Ds BW 2 u n m Db Verkeirk te Polsbroek tbc Deur I tl n m Ds J Borger In de ifiorgen en avondjdiepstcollecte w or het Nöderl ByiwlGeWtBohap KERK PEPERSTRAAT 10 u T m Ds J E Btll Jon n ieii nlce k LUTHERSqCHE KERK 10 u v m Ds Th Scharten BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KEiy£ l 10 u v m Ds A Jatrer i NED HÉRV KEBK I Geen dienst WADDINXVEEN RfMONSTRANTSCHK KERK 10 u Vtlh DkJ GroeneveH n pr til Rot 1 tcniam H NED HERV KERK 914 ujr m en 6 u n i Do iFtaeB k Df open i E 1 moordiIecht i 1 NED HERV KERK 10 u til NÉD HER u vj n De heer STOL NED HSR Ds B J Ki d Inw Z ANGELISATtj Da d Jl te Feb enoord be heer K fïaatjesM HAASraECff J EPK uit aoopeifi tcollectt ng 1 EBÖUWJ V Wiftïlfïuiider HodegrikveiL U tl Ds KmphulyM 3 CUUDEtlkK lb NED HERV KERKv niji Da E v d Broek GEREP KERK J 9 u v m en 6 u nj i Ih K L v d Wolf 9 AMMERSTOT NED HERV KERK r m Da Planting te BeiTfonibachtBERGAMBACHT NED HERV KERK v m en 6 u n m Prof Dr H H Kuyper van AmgteHam BERKEN WOL DE I NED HERV KERK 9 u vm Db J N v d Heyden GOUDA ST JANSKERK 18 u ro Db J e Byi extra buw l jk8ïnze geninff KERK PEPERSTRAAT S u TLTn Dq Kalkman van Nieuwerkerk BtJbeUeKing LANDBOUW tjf aank t van itM uad De RiikslardDouwieeraar C Nobel te Haarlem sahryft aan het HbW Uit de verzoeken om adwes ht nnj nu en dan bereiken leid tk af óit verachiilendc boeren in het volgend jaar er toe lu len overgaan bouwland weer m grasland te veranderen Wie dat doel is er natuurlijk op gesteld binnen den ko tst rnogeiyken tijd weer goed grasland te he aben en de ervarmg heeft geleerd dat di in hoogf mate afhangt van de grastsoorten die mee uitzaait en van de kiemkiracut van bet pra zaad Het is van groot belang de U t te a i6n grasTOorten voor ieder geval mot zorg te kiezen en het vragen van dpekun ige voorhchtmg za l daarbij met mogen worden nagelaten Ook op de kiemkracht van het zaad moet ten zeerste worden gelet want het duidelyk dat een juiste keuze der soorten doellooB iB indien men met d ï zekerheid heeft dat het uitgezaaide zaad ook werkeluk Pkomt Van zeer bevoegde zijde is mü medegedeeld dat het met de kwaliteit en mee de voorraden van graszaden thans slecht gc teki 19 vooral m den kleifhan c I zoodat uakoop onder garanttie vun kiemkracht nwer dan ooit geboden is Daar dit bet beet uitvoerbam is bij aankoop van groote partyen togelljk nooJig ik al degenen in Noord Holl t iii uitgezonderd Ters elling Vlieland en de streel ten Oogten van den Amstel woonaclit g die grasen klaverzaad willen zaaien it m j mede te deelen welke opper loVtf en welke Kiwidsoort door hen moet w rf iu bezaaid Ik zal dan in overleg met nen d © uit te waien aoorben en hoeveelheden bepalen ania de gegadigde bande aren m de gelegenheid kunnen worden geste t n pry ojiaaf te doen met garantie v iji kiem ï In overleg met de kooner kan daaav I wwsden uitgemaakt aan welken hande ttr f welke handelaars de levering zal opgedragen r ADVERTENTIëN MGÖTOTBOÜE Tegen hoog salaris GEVRAAGD Btn flinke Dagdlenstbode laliuS S Opgaaf verlangd iuul wicre oonditiën nummer n aa Gondaohe Courant 13 AOwtNrtiiilitBlad riHp HORNEMANN HeT BoNTHüIS S HOOaSTRAAT 242 U hult v i di Hoofdi ROTTERDAM Voor de a i St Kicolui ii h t moaut Cadwn eea ONTSTBL 503SM ait lugno aofaittereDde lortmriDK PPLTKRUEN U vliiM bij mV dl ilnwiM midalltn in k tult liHlto prljiin Speoid goedkoop Mnhiedin ia MANTELS MANTELCOSTUMBS BLOUSES en ROKKEN Voor elk itok boot b mg gekocht wordt geKirandeerd STEMMING voor Tien Gemachtigden is hit KiiKiliiii iirlli ifl lin hri ipH iiiii II Ninibir 1SI8 Allen die meenltn dat naast nerefonncerde en confensioneele ookandere Prediking gehoord moet kunnen warden in de St Janskerk wilzü haar naam aU VOLKSKERK bm uden stemmen op de volgendeCandid ten C C KROM G MOLEMAN aftredend Dr A MONTAGNE aftredend J A P MONTIJN aftredend N A V d REB B BESZELZEN afti end L BINNENDIJK W O VAN DRIE3TEN aftredend P J V d HEUVEL D HOOGENDIJK a ftred end r e KifverienigiHgen de Hervormde Gemeente Kerkelijk Beheer en Kieseollege L C LAFEBER VoqrTi r H KNUTTEL Vwyrzitter C J DE GROOT Sei etatU G v SCHENDEREN Sttreian VoorMandars I Spoort Uwe vrlendea en kerinluen un om dexen ketr vooral niet all onvcrKhUllgtn van d e itcmbui weg te bitven 5037 64 4822 30 EEN BUURPRAATJE i BanrvTOOw bnnvroaw kom na k htafii SVelk een heerlgk reanltaat Je met SULTANE kant bereiken k Wed dat je verwoaderd staat II I Bonrvroaw aag en itond er pal vaS Wat hagelwit en na al klaarl SULTANE leep ia daar loo eoht ran Z gM l niaiir arbeid maar xn Jg knnt mat ja waachgoad prgkes k Zag reedi veel op dat gebied Wat je met SULTANE kant bereikenBereik je nog mat t Zonlickt niet t fS S VAN DANTZIGx MARKT S 5051 30 GOUDA O M z m r g J Hemden Boorden Dassen J Zijden en Wollen Shawls f Electrotècimiseh Bnrean TÜRION a nl g LioM en Kraohlinalallatirs Oarfarhautf an Elaotpamataran GLIMLUMPEII ifoor reclaie doeleiodeo Lange Tiendeweg 24 Tel Int No 326 J F W TURION 42B3 S8 8 dlpl BI et r te QlMiknMi HM SoheapvaartmaaisohappU TRIUCCTUM H M i n aari UTWEQHT Daa lll1t ch Motordl n t n tniachen ALKMAAR ZAASDAM ZAAN8TREEK AMSTERDAM HAARLEU HILLEOOM BUSSUM UTRECHT ZKIST WOERDEN ALPHEK BOSKOOP BODEORAVEN OUDEWATER HOUDA LEIDEN DEN HAAG DELTT SOHIED AM ROTTERDAM 4871 klwmt 9H m bacvrM 50 iMr aoHoai TuasnABTMui t ii M m Ma kiritan in Itlovtn I ta ilrakk huid eiproa eo lipp a wlntcrbandflo en wloUrvocten Gebruik Purol D t nlf b ill CD groola nt krachi Ttvtna voonnffatlik hxl inlddsl bij brind inlj n Hooi wondca oolv IIia co aiiiatlan d r buldi iwarao en hu dui ila In doncn vao 30 en 60 cl Fibrikani A MUNHARDT Pbarrn Fabritk Zeilt I Bq ApQth en nrojleraa Opsnliare Verkooping ten overataan van Notans R W H PITLO te Gouda op MAANDAG 24 NOVEMBER 1919 de Ie een BLEEKERlJï mot Woonhuis en Erf Bleekerasiiigel 81 en ii groot 8 41 Aren 2e een WOONHUIS Eoelekade 152 groot 43 C A 1 en 2 ïün vrü van huur 3e een HUIS met frf K memelksloot 28 groot 1 06 A Verhuurd tegen ƒ 195 s jaar Eindigt met 3 maanden opzegging 4e een HUIS mot erf Prm Hendrikstraat 82 groot 1 17 A vrU van huur 5e als voren Heeren itr at lOil groot 2 1 0 A ƒ 3 per week 6e alavoren Boelekade 239 gfoot 1 13 A ƒ 3 per week 7e 2 HUIZEN met Erven Vrouwcsteeg 4 en 5 groot 66 en 64 c A ƒ 2 B0 per week 8e 3 alsvoren Zwaan gat 5 7 9 groot 30 31 en 33c A ƒ 1 55 per week 9e HUIS met Erf Boomgaardstraat 79 floot 64 dA ƒ 1 80 per week 10e alsvoren Wachtels raat 30 groot 18 C A niet verhuurd Aanvaarding en betaling 2 Januari 1920 behoudens nadere overeenkomst 8040 M Bezichtiging volfcni gebruik FJniiaJ C SK 60U0A HOOQSTRAAT 1 Ttlaf 423 SOSO 40 Witte Wollen Doeken Wiegedekens Hospitaallinnen llllllll Ktiop voor Uw boest Uw verkondheid Uwkealpjjn È A sS Zg hebb n twn fijae roraatisobe smaak en se helpen uitstekend Dw drogist en apotheker verkoopen de LIAtabjettan voor f 0 75 per doos lahoodenfje 3 bandige kokertjes Ëiaoht rooden w band met hand f II Rotterdam tP Ê