Goudsche Courant, zaterdag 8 november 1919

iiit dö dal eeu viK T6tei is te wachten van 1 en W tx eeui proj tMblJ eboffing ecner aikoni stenbdi tii oorJat nel d belwaKk liijj dei begffOO Uilp bigDuneiL w xl hidJd d heetr Ker birgtn oiMi Uiiigii rfjio over z ijn bezwa r 11 op bel gebijd an womngbouw on Itrwij c naiir enz ï t vooSiilileir wifl van inetnmj da htt rlanglijslji van do SD AP wel heel iiijoi i 4 iiiaar veel aal koetti U Uxr K r llKT n w h erop dab in dl 1 s iiuor n voortaan vf güdorlii v m i Kiad 1 r po erft iiuivt ld giigevoii moet M ordt n I Voorzltxlr antflooniüü hiarop dat de t a ld i wi ttr wileiul ergaderuigen lioudt lil l n £ uni ir dtii avojidö De heej de Bruin steJde voor het pnese i tegeld te stellen op ƒ 1 50 Oit voorstel werd aangenomen Een voorstel van den h ci Vleggeert om den post van den gemetnte ambttmar fe brenge van ƒ 1060 op f l fiO wer 1 vtruorpen inet 4 be en teuiinen De heer de Bruin vroeg toezeei ing var maatregeien tegen brinagrvaai toe gezegd werd dat de 3 ui t gep o beerd zal wowlen By de post jt mrcntebouw stelde de hce van Kej ab gen v or een vaste opzoiter aan te öte lcn Dit v f r tel werd lai oa n en met 4 tegen 3 ötemm n Bij Ie po t be r uf mski tfii maakte de h cr lU o bc uai lci n dut den te irnwooi J i orecteur nooit n htt zwart gekleed is by begra cnisso By den pobt Wie joiiiLH i vrut Ie heer ae Bru n ho U en W 11 ovci lonken er ti comm a to bero niLn rit il oi rïotken hoe het = te konion a r iri td d n wa er en een j t daarv r tp I begiottnc ii te trekken Dit voorstel wenl rworpei niet 4 tegen 3 stemmen Op v o tel vin den heer le Bruin werd bes oter mfomia tes in te winnen over den aanleg van te e phoon P en voorstel van den hee an Ker bergen om ook een bedrag op de begroot n te brengen voor school rei ajtó en choolfeej ieg werd verworpen met 4 p n 3 stem men Bij den post sujbsidie voor de ambaci t school sideide de voorzitter voor deize te schrappen Hierna ontetonri een heftige dis cussie en werd het voorste va voor zitter met algemeene sten mpn Bij den post voeding en kLcedmg steide den heer van Kersbergen vooi voor i at doel een bedrag op de begroet te h pngen Oe heer Tom verzette zn h h ertegen en vond dat dt moet worden ove elaten aan het armbestuur De heer van Kc r bergi n was van oordeel dat de meerKcgoeden d geld maar moeten geven i r f voorst el van Kerabergen werd verworpijn met 4 teger 3 stem nen De begrootiTo wer tenalotte vastgesteld op aan gewone ikomst n f 7422 16 buitengewone ƒ i 6214 a totaal f 911S431 U tgaven ge me ƒ totaa ƒ 91184 31 Uitgaven gewone ƒ S U21f U buiter gewone ƒ 63762 14Vi totail ƒ 11184 31 A leen de hififef van Xersbergen H i o tegen Benoemd wera tot gemeente opzJchter den heer Scheyigrond Bu de rondvraag vcrzorht en heer d BiTiin de stukken die in b handp m moe ten komen 2 dagen tevoren ter k nnis vaA de leden te brengen Zulk werd toegezcgf De vergadering werd daarop ges otan leveidt en Jan Biok w i haar spe büson der ammeerend Jac van Bylevell die de oude verliefde Dr Bathoh apeeldr on daarbtj met zoo heel veel had te zingen werkbe prachtig mede en levardo aardoor met Lea Fuldauer e ko eItk amenapeJ Evenzoo deed J a n B 1 k be ml van Figaro met veel zwier vtrvui l Wu H b ben ons verbaasd over de radhpi van tong waarover deze zeer verdienstely u zangei die thans do plaats van den peviriaen van der P oeg inneemt beschikt C o e p M u Ier die het luguber type ven d n muziek leeraar Basilio bad uit te bee en eed zulks bot groot genoegen der to s hoj en yn kraaentype en zyn gebaren werkten laei wekkend Zyn mooi warm ge uj was van een depte zooals het mear bor gHt zeldtn wordt gehoord De kleine rol vaji Marceline d e mevr V o 8 m a n C u p was toebedeel i vond ir haar een goede vertoLkster Oog tte hot orkest onder leid nf van de i kapelmeester Willem Harmons U stond na de ouverture re fip e n welve diend applaus en werd dt a e 1 liediijf herhaald lea fuldauer rr owe i U I o a van Tulder en Jan B ok hebben i fpi malen een hartelijke toejuiching by open doek n ontvangbt mogen nemen Ondtr de bekwame leiding i lui tr le seur Verstürme hep de g hee e opv r ng vlot Het was gisteren een pracht avond vaarvoor de schouwburgbe ot ters ch zet dankbaar hebben betoond Wy hopen dan ook gaan irtt v y p te dig de Nationale Opera iier weer zul tn zien dan mogen de kunst tfhebbtiï iii Gouda en omgeving wel zj gen dat er g n plaats onbezet blijft Nu v ankeeUen tr jammer genoeg te velen ADVERTENTRN Rlienmatick I SPORT sth rs het gi rommel van neerstortende steencn en balken verstomden en alleen at en toe ten loodachtig vlammetje in de duisttinis opschoot In de natuur scheen een ongewone stilte te h erschen een plechtige wet moedig makende atUte t was oJ je voelde dat hier de bood was langs ge gaan laat men toch vooral de bijzonder Hfdon liet opschroeven t Is eig genoeg lat in twte gezinnen rouw is gebracht dat twee jonge mt isjts s ochtends het huis veildten htbben goedsmoeds wie weet met welke toekomstplannen onbewust van het nadertno onheil Het is erg genoeg dat zes ot acht menschen verwon 1 werden en dat in oe honderd gezinnen dt vreeselijksti angst I uitgestaan toen men al wist welke lamp had plaats gehad maar met gissen kon hoeveel en wie de siachtoffeis waren en tal van vrouwen moeders en kinderen een gioot feed dreigentl naby zagen Naast den diepen deernis die men tot zells buiten onze blad met do slachtoffers gevoelt is er reden Lot dankbaaiheid dat zooveel men seli nlevens gospaaid zyn de lamp had veel omvaifiIjker kunnen zyn Het gevaar was met denkbeeldig dat ook de fetoomwassche rij Stoom Ververy en Chemi che Wassche ru de l elikaan dooi de vlammen zou wor don aangetast wat gelukkig niet gebeurd ib Onderhoud met de gewonden De leelneming met de slachtoifers heeft zich ïisteren naai we meedeelden reeds geuit in stofftlyke blyken van sympathie met de gewonden wat tot gevolg hati dat we de vier patiënten die in het Van Iter s n Ziekenhuis zyn opgenomen voorloopig ter opviüolyking bSoeiiitn konden zenden h i ben dit zeer gewaardeerd de vnen dtlyk gevers moeten we hun dank over biengen In Ion namiddag van gisteren hebben we ten o enblik met de getroffenen in het leken luis kunnen spuken t Consigne dat we kragen alvorens tot hen te worden toe gelaten luidtle Vooial heel kort blyven zt heoben rust dnngend noo lig Aan dit bevel hebben we ona streng gehouden we veitoefien slechts enkele minuten m de verschillende zalen waar de gekwetsten zijn ondergebracht maar lang genoeg om liun indiTikken te hooren Meen met dat tk te nauv ernood ontsnapten veel te vertellen haddon of uitvoerige verhalen van hetgeen ze ervaien hebben konden doen Integen Ipit wat ze zich herinnerden was m wemi go w jiden weer te geven Op t moment van Ie ramp wist eigenlijk niemand lecht wat e gesch edde Cornelia van Dam was aan t werk in de keuken op de bovenverdieping IMotstling hoorde ik een knal vertelde ze tn meteen ging de vlcer naar Li neden en ik natuurlyk ook Ik kwam op den grond te letht tuhschen hout steenen taiels en stoe Voetbal P bfsoliouwng ovjif de welstryden WJr tiiorgL kau dltmail wegene tokor jnr rul lilt nit t wordtn o iiom n Vereenigmg De Goudsche Padvinder ondag uur aam roloo voor hol ttad lil M voor pail ouillvoefening alloa pi c e t itiandftig 7 uur n m ciir s mojjr on rijwijjbeiiiaiiivleil ng I tniiü Jgavoiid van 78 uur ophiding ie klid en van uur r e Instructeur J BOW ILK lyiARKTBERlCHlKN Coöperatieve ruiniersvereeniging Gouda en Umstreken Gfueo ten veiling Gou4a 7 Novtijnbor 19U Uien ƒ 6 30 9 80 SjalotU ƒ ï 0 fiir WLtte kool ƒ O 40 1 80 Kood Voo ƒ 1 H 3 60 Spruitkool ƒ 27 39 Vni aoyrt ƒ 8 21 Kroten ƒ 2 30 160 Rdpeu ƒ 1 iQ 2 20 alles per 100 K G iJ o $Til ool la af ƒ 19 60 idem 2e srt ƒ 8 if j Vm 3o c f i 10 Andyvie ƒ O 10 O loereJcoo ƒ 1 60 3 90 Groenekool ƒ O fO 5 HO alii i per 100 stuks Peen ƒ 4 30 7 fiO PjCi ƒ 3 40 i 70 per 100 bos Kleipeer ƒ 5 7 Jodenpeer ƒ j GieserWildeman ƒ 4 11 Soldat i ihoureur ƒ 8 17 Conaeller de la Cour ƒ SP WiUiam ƒ 36 Vygepcer ƒ 21 25 Bergamot ƒ 1 Goudremet ƒ 8 13 Irincns N bie ƒ 12 Pippehng ƒ 12 Zoete Beilefleu f 8 allper 100 KG Eieren ƒ 21 20 22 20 pc 100 st ks HAASTREf HT Het kinderzangkoor l envuud maakte I altijd een dag ih den zomer een uitstapje een reisje ergens heem D t iva = v Jir de k n deren een waie feestdag waarop zij veel genoten Dit jaar kon daar echter mets van komen om lat een dagje or icis gain zooveel duuider geworden is i an vroegei De heer J J Wensveen directeur van het Kinderkoor verraste de kinderen nu met een gezellig avondje m Concordia De heer Wensveen weid ook ditmaal weer bijgestaan door den heer Bakker die hen altyd zoo goed weet bezig te houden I eu ke hpelletjes werden gedaan en bovendien het de heer J Donk de kindden met zyn t overlantaarn vele mooie plekjes zien tn ons eigen land en Zwitserland en vei telde d arby De jeugd werd verder ont haald oj warme melk en specuiaas en keer de voldaan huiswaarts UMZk UKAAULUUZfc UlLllST Opzienbarende arrestatieo Q Rulaarye PARIJS 8 Nov U t Sof a wordt gemell De Regeering heeft de meest on en vooi grond tredende leden van de pTr j jan Ru doslawof laten arresteerpr De ficieuje bladen verlilaren deze arreff+al uit oe noodaakelijkhed de verantwoi re tl klieid t leeren ktrnien van hen dii Butga ye m di i oorlog hebben gesleept Onder V earres t eerd persoonlykhoden bevir It z h naar ge meld wordt Toutchef oud m n er vap f nancien generaal Petrof het in rendet van de miniBteis van het kno net K ados a wof evxmaJa dp af ge vaardig en i e tot zyii partij behooren De regeering zal onderh mdei ngen aan fcnoopen met de naburige s aten on de uit levering te krygen van ex czaar Fordman 1 Jtadoawalof en ver cheidene generaal De Amenkaansche reserve PARUS 8 Nov Uit V ashinTt n wor t geseind De Senaat heeft i e 48 Legen 4d stemmen gehandhaafd e vconvaani waarop de Amenkaansche re erv moeltn worden aanvaard door de ar Vre nogen hedeat Een amendement is aangeno nen vo gena welk vier m plaats v n dr groole mogendheden de rewrves moeden iccepteren KUNST NATIONALE OPER De Barbier van SeviUa De Nationale Opera heeit ons gisteien verblijd met een uitnemend verzorgde tn tot in details goed uitgevoe de pvoenng van Rosfllm s geestige opera De Barbn i van SeviUa Het 18 een alleraardigst wert vol va fijnen geest en kostelijker hu noi em de fyne nuanceeringen van ae ichic opweü kende muziek d e zooveel cJioon tt ge ten geeft boeit van het b 7in to het ein e Het oog werd bekoord door O f aaie dt cors die wanen meegebracrt door de ooscu meermg en de keurige aanicieed n van h i geheel waardoor het bew is werl geleverd dat Ie Nat onale Opera vw deïe opvoer ng kosten noch moeiten heeft ontz n Lou s van Tulder dip i rol van Giaaf Almavva vervulde het t oer met g noeg te waardeeren vertol ing geg veffi var deze rol Was zijn spel los en ziirrig zoj als van de houding van i n paamschen edelman kan worden verwaeht yn zang was een en al bekorung Lea Fuldauer heeft af mpathie if rol van Roame met byzon e fbarme ge speed Zu wist daann te kggen a e zwak heden die aan het vrouwely i res ifht eig n zijn haar lach ea haar coqi e ter e warer charmant Zu toonde rich m ar volle kracht m de zware maar chi ererde coo ratuurparty in t beg n van he tweede b drijf zy zong deze met volxomen tuJve heid t was een heerlylt momen A oor ha r partners Louog van Tulder en Jac van Dy NOOD IN OOSTENRIJK Het nog nagekomen belrig id ƒ 50 WH verantwoord m ons nummer van 4 dezer werd heden door ons aan n ljurg6me€ t afgwlragen Voor de noodlydenden m Oostenrijk kwam t og by ons in van N N ƒ 10 BURGERLIJKE STAND I GOUDA GEBOREN 6 Nov Jan rn d v J Boger en E Roskam Johania P ttemeUa d V H Stalenberg en J Hoogt i doom 7 Teunis r v J Verzuyt en A Wykhu zon Michiel Mana en Fmnc scUs Johdii nes Mana z v M J A Hou ik en A M J Busch ONDERTROUWD H van Ton erloo en M C Janssen J van Viet en G der Riet W Nobel en J P An lerb ö RaapiB en H Pnns M Vervat i en E Koolmees J Docter lan ï eeuw i on D de Jong W Heunel en en C Vekley J van Deutekom en P GÖbel OVERLEDEN 6 Nor Franc sca J Kna pen geh met W M Zwambacht 34 J I 7 Susanna Kufja 18 J Jihamia C van Hesse 15 j Sociëteit Ons Genoepen Voor de leden van de Sonet it Ons G noegen wordt op Maand x 17 No e ibar a met voortzettmg en beendiijng op Donderdag 20 November een bitja l kaartconcours gehouden Ie bociete t zalen De lyst voor deelname igt n Ie Sociëteitter beekening Examen Wiekunile M O Voor het examen wiski iid M O ia K teren te a Gravenhage ges acg l mejuffron N van Krimpen aUuer GOUDERAK Glsteran UeM de IJsclub en algt mMoei w gadering ondar vooriltterBobip na Gezicht op de rmne vanaf het dak van het belendende perceel van den heer P vi ii der Pol De Ketelontploffiog bij Daalmaos Co Dank zM de activiteit van dtii photograaf Tukker die zeltr HpoediK op de onhtiU plaats aanweziK en daar vtle uren heeft vertoefd om de marquante tooneelet van dit lut ubere whouwspel op dt iv i i fe plant vaat te leRKen zi n wU In staat heden feeds i n drietal van de meest sprekende opnnnun af te drukken die een treffend beeld teven van de ontzaRgelyke ruïne die door de rapip is veroorzaakt I c bmnenketel die neerRekiimm is in df t luapkamer vun mej Üaaiman die ziek te bed laK De ketel viel zooals ÓLte photo doet iita dwurs o ir het bed heen Met moeite werd mej Daalmanx uit dtze benardt pomtie verlout o bleel wonderlijk k noep onKedee il De indruk in de stad Heel Gouda was g istera onl vcr uld van h t ontzettcml gel euien 7 November lölU zal notr lang in t Keheugen blgvLO van al len ilir den ramp htbben iiiLtKemaakt Men wist wel haast o er niets andpi tt spreken overal hoprde men uitingen van deernia met de slachtoffers en met ie Tamilieleden van hen dic bij de catastruphe zijn omtfe komen Men vertelde elkaar tragische bij zonderheden die met zeklcn m een onbe wuate trek naar het SLnsati eelc Bttrk wenlen overdreven Meer dan eens werd ona zelfs na het verscliijnen an ons blad gevraagd of het waar Aas dat nog wel zeven ongelukkigen onder den lumhoop la gen en of er werkolyk tien cloo kn wartn We konden hierop nitt anders antwoordon dllh lat deze geruchten Bteik overdreven waren en Onaangenaam zal het vde Koodingelich ten aandoen dat gronte bladen als N U Ct en Telegraaf de ramp niet in zijn juitjte proporties zien De N R Ct im 1 id piste renavond dat het aantal dooden 12 bedroeg zonder dat dit in duidelijke bewoordingen m bet Ochtendblad van heden ia tegenge sproken Ook de Telegraaf be at dergelijkt sensationeele medcdeelingen Dit blud meent dat de schuld van het beurde mis schien te wijten is aan dm machinist een uitlating die ons zachtst gez gd zeer on voorzichtig lykt We hebbtn j iatertn mt gedeeld dat Dickhooff even voor de ont ploffing litn kttel mot wate had lattn bijvullen Ook al netmt men dan dat hy dit te laat heeft ge laan wat zeker geen buitenstaander op dit moment zal kunnen uitmaken dan U hoeft daarin ile oorzaak van den ramp nut tt worlm gez clt I i ketelwand was geperst p 10 atmoslccr zoodat deze eon hoogt r sjunning lan f at mosfeei indim noodig k n vtnlragen Sommigen opperden het virm e len dat de ketelwand dunne plekken vtrtuondt docli hiertegenover kan worden ge teld dat de ketel geregeld geïnspecteerd weri lenig oordeel mag op t oogenblik nog niet wor en uitgesproken De insptettur van het stoomwezen stelt een onderziek in en het rcBultaat daarvan moeten we kalm afwach ten Wat nu betreft do overdreven geruchten omtrent het aantal siachtoffeis is het wel eenigszin te ei klaren dat men h t aantal slachtoffers grooter viaant bij hot aanschouwen an de ontzettende ruïne wekt het gerechtvaardigde verwondering dat gelukkig hot metrendeel van de vele per Bonon in het gtbouw aanwe ig ongedeerd zijn g bleven t Was een di p ontroeiend schouwspel gisterenavond zoo Iro de voal grauwe duisternis de scheipe contoui en vervaagd had de geruchten van de blus len k Probeerde er onder uit te kruipen en hooidc zeggen Kyk daar heb je er een Natuurlijk werd ik toen geholpen Ie Had alleen maar een schram aan m n hoofd maar ue schnk cat me zoo in de beenen dat ik eerst dacht niet te kunnen loopen Maar k ben toch t voet naar het hospitaal ge gaan waar Ik verbonden ben en vervolgens werd ik hier gebracht D wond was gelukkig van zoo weinig beteekenis dat het verband al verwijderd was Hust moet haar zenuwgestel weer in onie hiengen In een hoek van de vrouwenzaal lag de ISjargeJansjevanBarneveldt r hoofdj dat een leelyken brandwond gekre hoofdje dat een leclyke brandwond gekre gen heeft was byna geheel in watten en windsels gepaki zoodat haar smal was bleek gezichtje nauwelyks was te zien Aan de beenen heeft ze nog veel ei nstiger won den vertelde men ona Het arme kleine ding was juist ingesluimerd en natuurlyk hebben we ze met uit den slaap gewekt In dezelfde zaal werd evenetns verpleegd mejuffrouw V e r h a i s t die op t oogen blik van den ramp zich in de Mangelkamer bevon 1 Ook zy hoortle een knal en tege lykertyd werd de kamer gevuld met een dichte damp die haai t uit icht benam Terwyl de stukken om me heen vlogen kioop ik k weet zelf niet hoe maar over alloiloi dingen heen naar de trap maar ze kei Was die al weggeslagen doOr den ver blindeiiden damp kon ik het niLt zien want toen k hem wilde afgaan viel ik naar bone Ion Daardoor is myn been gewond Moj heeft tevens een hand gebiand Ondanks den val kon ze nog naar een vei liger plaats kruipen waar spoedig hulp opdaagde iensiutte hadden we een kort onderhoud met C btraver Waar ik was Dat weet ik met precies in ieder geval boven maar toen ik weer denken kon lag ik op den Sin gel op myn zy beklemd tusschen het puin zoo lat ik me niet kon verroeren en even min iets zien k Dacht k zal maar even blyven liggen Gelukkig hoorde ik gauw mensehen en ging toen natuurlyk help roepeji In een oogwenk was ik nu bevryd fatraver heeft alleen een wondje boven den neus en pyntyke lendenen Overigens heeft ook hy het meest te lyden onder de gevolgenj an den schrik De t estand van deze viei parienten was vandaa r beviedigend Ze brachten een va melyk rustigen nacht door De ervaringen van de familie Meulman Vandaag hadden we nog een onderhoud met den heer N H Meulmanl die het bo venhuis van het pand dat De lieer Meulman vluchtte met de baby over het naastgelegen balcon en door het huis un den heer v d Pol naai buiten waarna hy behulpzaam kon zyn by het in veiligheid brengen van vrouw bn zoontjes Brandweer en politie Over het optreden van de Brandweer kunnen nog enkele nadere inededeelingen wolden gedaan De brantlw er heeft van de fam v d I ol geen direct bericht gekre gen deze belde na de ontploffing het po litie bureau op gezegd werd in begrypelyke en alleszins verschoonbaie agitatie niet dat biand wai uitgebroken maar men nep alleen iio hulp der politie m Onmiddellyk bcgavcn zich twee agenten naar den Hu wtelensingel waar hun bleek wat er aan de hand was Len der agenten motst toen eerst weer naar t bureau terugloopcn voor ein lelijk de brandweer kon woiden gealar meeid AI treft den brandwe rlieden geen blaam toch is nu weer voor e zooveelste maal gebleken dat de organisatie met deugt Toevallig waren gisteren op t Stadserf waar de Stoomspuit is onderge brach een dtel van het be lienend per soneel aanwezig maar het paard om den wagen raar di plaats des onheils te bren gen was er met De mannen moes ten daarom de spuit naar den Hu weelensingel trekken In de eerste plaats iient f I voor te worden gez rgd dat de puit op ledei uur van den dag onmiddellyk kan uit ukken De spuiten waarmee de militairen waren ter hulp gesneld hebben ze vai de gemeen te in Iruikleen De soldaten hebben zich krachtig geweerd tot ongeveer tien uur Iten waren de slangen dusdanig gehavend dat zl tnbruikbaar waren Roscive mattjri cel was blykbaar niet aanwezig wat ons inziens gevolg is van een ernstig verzuim Tensktte is ook gebleken dat de alarmeer inrichtirg absoluut onvoldoend is Een stad van de uitgebreidheid van Gouda dient op verschillendt punten brandschellen te htb ben Zoolang we geen vaste b andweer be zitUn zouden deze in contact kunnen staan met het politiebureau zoodat hier onmid dellyk kan worden nagegaan óf en widr er brand woedt Op deze manier zouden de brandweerlfeden spoediger weten waar ze noodig zün dan nu het geval is Zonder een algcheele reorganisatie van de brand Ook de politie die behulpzaam was bU deafzetting van het terrein heeft zich tenzeerste onderscheiden Commissaris Bertheux was met zijn staf onvermoeid ophet terrein aanwezig Aan zyn initiatief ib het te danken dat het personeel by bekkenslag werd opgeroepen zich te verzamelenzoodat aan de hand van de loonlijsten appelnominaal kon worden gehouden waardoorspoedig bekend was dat niemand werd vermist weer zou deze belangr ke verbetering kunnen worden aangebracht Men kan nu met anders zeggen dan dat brandweerlieden militairen allen die by het blusschingswerk betrokken waren met de hun ten dienste staande middelen hebben gedaan wat ze maar eenigszins konden doen Len blijk van waardecnng hebben ze zeker verdiend en we hopen daarom tlat het bedrag dat we te hunnen behoeve reeds ontvingen aanmerkelük zal worden vermeerderd met talryke milde giften De vcrwoestmg van de fabrieksgebouwen vanaf den Fluweelen Singel gezien Op den voorgrond ligt de ontplofte stoomketel gedeeltelyk onder puin en balken bedolven Ter zyde op den achtergrond staat het uitgebrande nieuwe fabrieksgebouw Rechts IS nog zichtbaar de woning van den heer H N Meulman die gislemamiddag IS ingestort VOOR DE SOLDATEN kwam by ons in van N N ƒ 10 van La bor Omnia Vincit ƒ 1 vanT f Wy vreten bhaflLS dat hulp zeeP zal wo Oesn gewaardeerd Wie helpt het bedrag aanï en i k toent men Met de giateneji ingekomen giften Ihsna totaa ƒ 116 VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DE i KETELONTPLOFFING van N N ƒ 10 van Labor Omnia Vincit ƒ 2 50 Te zamen met het reeds ingekomen bedrag ƒ 117 50 zyn deze menschen mt de maatschappy te verbannen te isoleeren maar zooals zich onmiddeMyk laat begrypen qtuit dit op tal van bezwaren zoowel indwnduee als vut betreft hun aantal dat b m Amerika op pi m 26 000 geschat wordt Wij ïaen dus dat wy wat betreft deze categorie van pei sonen nog in zak en asch tteTi Wy zuÜen echter hopen dat spoedng een afdoend mu del ook deze menschen zal verlossen vin hun lyden en daajrmede t e maatschappy door een mfectiebron mintier bedTCigd zal worden Zoo heb ik u dan thans m deze enke e keepen een kykje trachten te geven in diiz m alle opzichten zoo interessante ziekte en hebben wy gezien dat w niettegenstaan de wy m alle opzichten tevreden kunnen zyn nog met geheel en al ons einddoel hob ben bereikt Toch is thana epn ledcr in staa niet machinaal doch met ver tanj van za ken op te treden om dientenge v olge aan deze ziekte zooveel mogelyk paal en perK te stellen Medisch Praatje lYfHUS III STADSNIEUWS G UD S November 1919 Raadsvergadering De Raad dezer gemeerlf is byeengeroe pen tegon Dina aig 11 Nj ei oer 1919 es nm Ti uur Aan oe orde wor Ie Te e H De benoeming van een Geneealreer va het Hofrmansgesticht De benoem van een I d der Conunas e van Toemoht op het Midde baar Onderwyj Herstemming over het vou stel van den heer v d Brug c s tot het toe enten van een looneverhooging aan n ft iiwr in ge meenbe dienst zynde werklieden Het aangaan van een gcltUt ning grot ƒ 425 000 met de Ryk8ro i m rbank Het voorstel tot verleng ng vin de bestaande overeenkomst in z ike levonng van gemeente drukweriï Het voorstel tot verhoo nng van het tanef voor de pont over de Katten nire s acht Het voorstel bot het geven in crfpacM van gemeentegrond in he an Bergca IJzendoompark De saipp etoire begrootmg over lOiS v het Burgerlyk Armbestuur Het voorstel tot het verleenen van eai gemeentelyke subsidie aan de Goudsche Burgerwacht en verder voorkomende zditan Wy hebben de vorige keer dus gezien welk een belangryK werk de geniale JtocH m de omgeving van Irier verricht heeft N cttegen£taan ne dit alles waa Koah hier mede zelf geenszins nog tevreden Hy bt paalde zich n 1 niet alleen tot de nensch m die nog lydende waren aan t phus doch breidde zyn ondenaoek ook uit over degnen dn doze zjekte hadden dooigeanaakt en oogenschynlyk wederom volkoai n g zond waren By het onderzoek der uxme en faeces trof hy echter aiet zondei ge ringe verbazing by deze laatste categorie van personen typJiusibaciUen aan geduren t eenige weken tot maanden veelal MeeataJ verdwenen zy later dooh m enkele geval len zag ihy itat tleze mtcro oTgamsimen m deze uitscheidmg produoten voorbdurent bleven Deze vondst was een bwtcngemeen gewichtige zooals u begnjoen zult in ver band n et onze volksgezomUieid Deze men schen wenden nu bestempeld met de naam van Bacillendraagsters dra fers Geluk kig komen de ie menschen nu met byzon der veelvuldig voor doch toch nog alty 1 en zooel mge fiequenten dat wy allerminst deze factor hebben te verwaar oozen De e personen nu overigens geheel geaond n fl nk en tot alle arbeid m staa zyn de bijna diepbeklagenswaardigste die lik ken Overal waarheen zy zich wenden laten zy hun spoor achter m den vorm van een ly der ea aan typus Slechts een paar voo beelden wil ik aanihalen om u een dentobeeld te geven van het lyden dezer menschen AUere rs t wil ik noemen het beruchte Ame rikatinsche keukenmeisje Mary Natuurlyl leende haar beroep er zjjch uitnemend toe om slachtoffers te maken Waar zy dan ook m betrekking kwam daar bleef doo gaans de typhus niet Lang buiten de wo mng Evenzoo ging het mc t een sergeant in het leger Deze had typhus gehad en was blykbaar genezen hoewel het aantal tvphuspatienten m zyn omgeving n g vro aanzienlyk was Toevalligerwyze werd ny overgeplaatst en nu duurde t met Img of ook in zyn nieuwe standplaats brak een min of meer u tgebreide typhusepidemie uii Men kreeg toen argwaan en vermoedde da een bacillendrager mogelyk in t spel was hetgeen even Later bevestigd werd Het spreekt vanzelf dat men getracht heeft op alle mogelyke nianieren dit euvel tt bestry ten Ontelbaar zyn dan oek de middelen die men aangewend heeft Ta van antisep tische stoffen staan voorop en men meeu de zelfs m 4e urotropine een stof g von den te hebben die weitke yk m slaat wan de typhusbacillen onachadelyk te maken Helaas zyn de uitkomsten nog zeer pover Daar de typhusbacillen gaame nch ophou den in de galblaas hteJt men ook gepoog I dooi wegname van tht orgaan een einde te maken aan dit lydetn evenwel zonder resj taat meestal Beha ve de ellende die dergelyke men scheïi om zich heen moesten zien ja soms hun aUemaasten moesten zien lydem aan W ernst ge ziekte die m enkele gevallen de evensdraad zelfs afsneed hadden y niet zeUlen te duchten van processen die gevoerd werden om hen tie verpl chten tot 8rha levergoe iing Ik zal t ilechts hierby laten en is t u du delyk uit deze enkele ge gevens dat dergelyke menschen hun pad alles behalve op rozen gaat Wat hebben wy nu te doen Ziedaar een groote buitengewoon gewichtiye vraag die helaas in onze dagen n vrtJwel onbean woord IS De eiu e afdoende maatrcfel ou IN DEN SPüTHüEK TEGENSTELLINGEN I Tesfenstellmgen te geven Is geen al te zware rol Eigenlijk 13 heel het leven Er in zeek ren zin vin vol Tï Hooide onlangs onverhclon In een openbaar debat Iemand zat op HEETE KOLEN VVul hu zonde brandstof zat Iemand gaat zich engageeren VRIJER wordt hi zoo po eid Eigenaaidig Want die hceun Raken juist hun vnikecd kwyt En wanneer hy dan gaat Itouwer Of het goed gaat ol we slecht En t hem spoedig gaat berouwen t Heet toch veelbeteek lend Viedo gaat weer oorlog Inl tn Lu tig woidt er nog n emoord ARM zijn thans ook h p wat RIJ KEN Duitschland Balkan pp70o oort Maar het vreemdst van alle ziken t Ongejunidste dat ik Mtet Js dat t simpel woor dje TVKEN Doodgewoon een WT RK woord hoet ARN VAN FAALTE dl htMT I böhoiigpoïd De iiïtulei w r d tl goedgekeurd Ut h t verslaf a n don ptDidngmtBeiter Hbleo dat de iii coiiist ii i J42 do uitgaven 1391 bedroegen er at ïii een batitr salio is van f jO 71 Tot bestuiirsleflpiiL worden herkozen de b t r D Rojk D Vfir toap en J de Iruljn Jr In plaats vmdoii hodr Scheij grunl die zioh met meer büöolukhaikr lel dr werd gekozen de hear D O Kas tl rgeii lot leden van de Comm van Bij 3l ul werden beiioffmd dci hcereo I v d Hfivrl N Kool f vin Sch iuviiTia folKof bei en IX KhiJ ja geu en J W OolTkS De ge mikelijke verlrflng werdl fiI rop go ouden De Ie pr word gewoinen do r de i heer C P VLogigieert de 2epr door d 1 heeu T v Duin 30 ppjs de hoer r de BruJjn 4 pr do hoeir Kas Jer g n 5o pr de hoor H B oak Oo pr de hPLr S Speets Mede edeeld wiird nog dat door het Horidsbestuur aan alle alleehngen oen vorbmdkUt zal worden erf trokt In do iM d nm rgri gehouden vo rguie iiif van dol Hsuml wireri iiml den Voor ziur de Biirgemce6 ar ajlo leden t gen woordig Na de vergader og met g bed giop nd tp hokben werden de orrtnloin vooi leeen em OKverandeTd goedgekeurd kgekomei wafe een achr iveu vm do Né Wrlkaau scha CüiniE u sae Oür d zonding van meel Werd voor Ïauiaigö H aamgonoineii g el kturuig voi een raiadahaïl It Ier lait te Vergadering door Ged Sti ten een wij ii gin door Gei btiten goyTuoH in do Uit Ivf r ng aan oa btwt8aiid n vuii oad rwij rs werd gooJgiakoirl ehn fWhnjVen V I len liond vam Göiioent imbt narea 1 ngen le diit Je gemee de zal overgaui to den boaw aii woiungm voor ge im ntf anibteiiaren werd voor konji üViog t rganoKiea jelliwuasieerd word over de n w fl ing treJiQ va de 1 jodsvo hoiogjing van de i Vog laar giroot 1 2o iJt heöT Vksigmrt st Ide voor dt op 1 fmuaji 191J II werking ti do n trelen IJealoion werd liet b dï vaaaf 1 Jul uU te keoren Ingeivoiiien was voorrta een ah gvenvau d I gemeente ontvanger ver oDkende scha dtloeswtelling ijdon zjn zie tt en streu g re iDiairegelen te roff n tot betaling van whooilgpilon lïealolei wnrd n giraj fics J tup te ken len a i f 10 httbolrag wat door adressöQt g vraoffi werd en etnvir giediig voor hot gebruik van zijo br inil kMt Naar aanleiJing an eKn schrijven der Ö Goul rat van h t Groene K uis urzoekende aubsidie ie vorleentn voir ha miienden van indercn aiar een vaomtie iH tcnie stolden B ei W vooc f25 toe 1 Htaao Do hew De Bruin betreurde het dat B ei ff iitet zoon Uag b idrag durven ai n komen tn gtelde lor dit liodipag te bren fit op f 100 De Voor l ter moeide lit htt Groeau nJi ia zot zichtjes aan kapiUlis oo nt tt rJen m von I eei hoirag van f25 dan grtiiopg I beer Vle geert metrkt op dat hier S G Sprake s van kapitiUi Orinlng maar I liet VI ine beJ rag iU dö ftfd be it J ïenbUk noodiï km zim en bwprA we i7oerig hot nut vi i lutzending van hocm rkiaarO icsli tr g n een j o J f t ïge rt t er uitdriikke ijk CLm l iSb Knfe i3 wanneer de SXi r l l l CrooneKruih kei II w IfeB n to 1 t heo lo Bruin 1 b i u n en W om rr i liiB ïi telenen i A o ollmo oomirialci T orc n a lit d Voorzuler MËHBELMAKEIIS OKVRAAGD loon 66 cent per uur Atlefii eerbte kindiroii BRFEDVELD Hoi iiiissenstranl 107 koude an pijn 1 in Ie Icdfmalcn fjcl fuik tiicfrejjeo Mli h rd a p r n r hl f a I K kir M t k hrr 1 7U U 21 n A 11 tl i n 10 1 Rotterdam Ol 1 10 De BETUWE s LUXE BUSJES Gf VRAA ll TE KOOP of TE HUUR U i in i liefst Markt lOl II een Flink Huis AHips ü AI Dt VIII llsl jMlieiinli lurlin vuizekHul 1 I lül i 17 ml V I I I Itn Ih i Z I I Il II vtiliii t i spfiedlj iii gyli k Kost en Iiiwoiiiii met vrije kamer Hiievi II int t op iv v n i ii iii t iion Ni II 047 a ui li i 1 m fi u Is oiranf M nkt il I t K ESSEBOOM ZEUGESTRAAT 76 Tsisfiion No aSS RIJST DAMES I J Lta rn WINTERHOED 4910 IS het bealt adrci 10 A K irt vesluk IVpcrsd 2 i 42 cent per pond G WIENTJES Tlendevweg 44 VariDderea n opnieuw Kaï f In één nacht ji KietPIJM TANDPIJ V AAN E2rLHT8PIJN f bmnfn i h lf uur ern zcri door hel f eh 11 k van VISSER S KIESPIJNPOEDERS Prubecrdiil Prfji7 lol p ili iJ WORMEN xjn SNPL e lÜKbR c vcürirm Jo r h t br k I VISSER s WORMPOEDERS Dtrnk ont Uwt kinderen laat hen met mcl wofmen I ope daar hel J itel en He or a en daardoor e ti l n hebben Pnj prr douijc fü 10 Faibr P VISSHR Emmervrf NrbciiJ n scn Vc kr ighnar r jouda h A TON tOOPS W d iraai S H v I OON Markt 6 ie Oud waier t i Wed V V I BRKGGfN 50 J3 30 Voor ea rna F B MFINDKRSMA d BlU j genezen Thermo tabletten uw Vfrkoudhe d tiecsdihcid en kcclpjn i luiverpn de mon 1h ll tonen het lijm op en lenexin uw hofit In d oieti van 50 cii JO it 5030 Bii Apuih en ürutiaian 14 Oe Broodsoorten van de 2m Brood en Beschuitbakkerij G J Goedewaagen mflntt n uJt door UI II Étrert tij Mail Hooi kwalïteïf MACHINALE BEREIDING rl rii ha4r hi lifu Mt t r P G VERHOEF IWARKT tiaek Groenendaal Goudron Meerschuim Calsin Barnsteen Ivoren Tabak Sigaren en Sigapettenpijpen Merk R K PREMIER n R m B Grootste sorteering Am hnv l ii I Tabal en Sigarenmagazijn BORNEO Kleiweg 87 Groote Opslag Hazen en Konijnenvellen Wi betalen steeds marklprlJaEen Alleen Onderlinge Lompen en Metalenhandel stoofsteeg 3o4 smi m Telef 503 WESSANENS KONINKL FABRIEKEN gevestJod te WORMERVEEII ÜIGI KU nr I7b Vocdcl u Vee mr l ta ZUIVERE S 2b LIJNZAADKOEKEN neik hTUl in tt I itmuntenife door groote voe igswaardt Eere Diploma Parijs 1900 Ne en Gouden lUedaiUn Accounlafltsiiantoor Wm l DE MU Lid N d Inst v Ace HEERENQRACHT 1 s GRAVENHAGE Tel H 2 42