Goudsche Courant, maandag 10 november 1919

o 141 58 ê9 alaarganir ER BIF DT ZICH AAN een flink Persoon B daf n in de week diaponibet oov r ohillje welke branche 10 Brieven onder no 608 i Bnreav GOÜDSCHE COURANT Markt 31 NIEUWE SCHOUWBURB BOUDA L Op en grant Fabrlelukantoor m6 j Rottudam wordt per 1 December GEVRAAGD een Magazijnmeesfer Bekendheid met materialea en lichte administratie strekt totaanbeveling Brievnn onder h tt A K A aan ÜIJGH VAH DITMAR S Alg Adv Boroao Rotterdam B081 30 lIccoufltaiitsbÉof Wm K BE BREÏ Lid Nod Inst v Ace HEERENQRACHT 1 s GRAVENHAGE Tel H 2242 Dinsdng 11 November 101 GOÜDSdE MRMT Bureau MARKT 31 C OlJPAa De lUad bMft hot oBtwvT wmawd nm het Antwo rd o de Du be noft botntflend Eupen a Malmédy waar de Duit scheru aon volkaatammdiv zuUen latspi h dan I a antwranrd i nfw oMMd Ten aanzien ram den tr ja Wtife RM Uttd wai i anrer w ó tMibrta dogoa gani nieuwn dMkbben ontnsqgen b U de fMi Hcbe rogeeoui hetisnlfde docr d mtMite geweiiacitte atandpunt ikuiernen Bii ma bcMluit T an 5 tezer bebbaii do mifluiter van rukcvoidodiguig m Kat koatf van bet d genbestUAir hun vroeger anb berhMJd ftan U a die tot tiet ftfr behouren om in BusoiHcJMn di nat te tredoB manarhappen te werven voor d w RuMtpchen dtenat n deel te namen an da toorki ung van mftterieai voor de Rua iiefa fcroepeiU Aar de VoBsiaohe Zeitung meldt al i P 9B bon die in strijd met het varbod ibandflien met gnwte kmcbt worden epgivtredeik Al xyn de berdmacingsdagwi In DuitKk laad kaJm vetHoopen tooh la Spartoaia blikbaar aan t werk Een drMdlooi berid t maakte gi Meren melding von het mttlek ken van een sportacistiBCih buroait De K B Ot heeft tbans b Humderheden Mitrangen over een actie n de vervolging der Duitsche conununiaten eentg in ti d geleden Te KKrow bQ Wkunnr it onlangs een bijfonkomst gehouden van oontmunésten dia met de grootste zovv geheim U outlen Niettemin is deze vergadenËog door de regMringstroepen overrompeW Na r het BterV Der TagcMnU nuddt ia bU die geliigenhrd een pragnun van actd gsr onden dait o a de volgende punten bevat In d fxbneka moeten gCTvapende aanvaletroepen gsnrornHl worden Alle becfcryven mottesi tot stiilstaal worden gobrncht Al de gr ot betnogdngvn pioeten vermeden wo en De bedsijTCa moeten tegaa de aanvuüen tier woepw worden verdedigd Kan men een Jtabriak by en mnvai niet meer houden dlan moeten alle werktuigen en vooral de stwnk tohi door ontploffiiv em vernield worden Alle loVenemiddelenkantoren mooten bezet wordm Alle instrucüwt rullen uit Berl n kom Steunpunten van de organioatie yn Br men Uiptig Halle Stuttgart en Berttta Alle ecooomieche stÉkiT n vin lokalen ftanl moeten met alln macht onHertlrukt Wowlm SpeciaLkutie van de stakia wn D bwirifvcn moeten m de volgende volgorde Spowwogverkeer lovonsmidrielen en ten de rest tot stilstand wx nien g ebrariik Fioan deele steun en jnaterieele hulp Is duor Run land beloofd Er moet onmiddellt worden gemeld hoeveel wapen en wat voor wapens foorn yn of voliloende anv EtroêpM Op dea Hen vwi de oüWc nuHuvl e ochr iMnds om elf uur wend In 1918 het wapenHtilBtandsrerdraff te Spa in het aaloHrütu vin maarschalk Focbi oinderteekQn I Vanflaas üulkrn m alle linden v n Europa en i Tal © daai iiiten de giedacMen teniffffam naar de bel mgTü ko gabeurteaiia d e oTreral met Treujpde werd begroet Awlerhalvo irtaand te voren reeds was 4e Xatctn we het noemefli periode van aftakeling Wer ceatralen beginnen Don SOon Septenaber 1918 g f Bulgarfje nich onr rwafKnlelük a n db aJlTearden over wat het begin was van hpt iiHl der r iritiiche naat In DuHwdiland dreigde Iwïewel nog in t Törborgt n de r rohitie reeda de ryk kanaeLior Von Hertling werd vervangen dopr dien deinocratechtm prins Max van Baaien en de positie van Se Duitsche legara in t Wesicn wera voortóurend s erhier We zul w iilla rebeurtenissen tydcjw da laala oorlogawcken niet releveeren alleen wJllen we he innercn aan het vredeaaanbod van Max van Batten di tmvoorwaardieflfik WJttsun s veerKen piinteK aaroraanide Den 28en Octobor werd TtiBurschalk Foch gemachtójfd zich met den Ihiaftscjien staf in venb nding Je stellen voor de formiileering von é vapenstilstandseiechen een nadat priins Max In yn opzi nbar€ de rede kenaia gegeven ha 1 fan ijn vredespoging De Dvdrtwl Crs die den 21en de Vlaamselhie kust reeils geheel badden ontniimd moesten voortdureiid vertber terugtrckkai den 20 in nam Li dentforf ontalag daarna vericlarend de wrantwoo delijkheid voor de leger in voermg niet langer te willen dragen Den 27en bood OoBteniTijk Hongarije een afzonderlyke vre de aan éA lagen late opeaden tie ItaILaneai hun tydienlaaig uattresteld offems ef en inmdif s ee teiide Turkije tien ftupen tilstand Na een feilen diplmtiaitiekcn atryd moest Duitachlarud varadadg voor een Jaar rte wapenstilstandawKirwiatw van Poch aanwaaiden Ia Engeland is dat feit vanmorgen plechtig herdacht Om elf uur zou het raatve beer 2 mlrautan worden sülgrelegd zoodut ledter gwiwongen weoxl nvet v a gedachten aren in t verleiien te vorwiikin Met het wg op de veffkiealngepWiodc wru in Frankrök g een officiieele viering van rten wapen Btüstandajaai dag plaats hebben doch ve hillesule vecneemigiJigen stelden rich voor Een in min of meer iotiemen krimg wel te gedenken Vwr Dmtechlainri its er geen nyten tot ff n dat een marteling tar De geuiar te ld © vrouw öteun c erVMi Mennr het raoeat andem ging dp wl t jipoa heoleniaal al t licht Zo znt bavendun tooh alzooBtaji dat men hing luooe zijn dat do t Mre tk ot zou barmen M ïi dtond n hol vubrajiilc ronde Uat met de w rte liHikfelwide oogon ea de giïsoid uMfje leur op de wangen ntet kw ir d itfn rouw üom rowski vrwljk ul eeniiifisje in d Hanien klapte ea vewg JJad ik gft i golgky Mooi U niel had Gertriid geon neen koraien zeggen Winrom noii jrf JMnka f vreugde h idervenV tJi zat or toch oadaik allen kaap uif niear inaör het liehjn A htT vrwtv DomlwwwAllofWedo wlnl en sim do dunne japon t fen de dij Hiar voeten in ila wit iouHwi wi de zwarte Ing BOhoeneo trippekfou otmwtlg 001 4cr uttr begon bet ooawn In het ylauUioeR inlIfÉBlre muziek aij ieie g4 i noot ven v tezea maar sfj kon niet hfT l ir OTï1flcomen dk te nauwe rok 0 iande haai aai de beenm z km geen roote pewea nemen Dochters van Heouba door CLARA VIEBIÖ Gtautorlieenle vMrtaUnc vm MKVR J F WESBELINK v ROflBUM Narfnüt vwbedea U Al d gi 4ukt ge oren die Bij gehuld de japen hid doorloeïi klopten bij w am Rotsvast had zij ha vr geok duMTzaani tot aan d i dood l kromp iaeen Mrt starende oograituuT li b een hoök haar üppem vorbleek V VASa m moest zij nu loo i deu dood denken aauïljadwd ïrhJ ï xi erde op hem W Wtt ko cl op hem a 8oh9ot daa J Ioto 21ij teuade ag VM allee VAnlwAiH n mt hoAr Adrertentlin en abonnementen op dit blad worden aanftcnomen door L VLE 4 EEKT Hooderak JET lOOWMEESKR TOONEEl Oituieur AOOI F BOUWMEESTER Doalirdig 13 Novfmbir 1919 9 uur tiechu Urn enkele voonlcIUnC ven hel lucceiituk ZALIG ZIJN DE BEZITTERS Joodich pel uit het werkeli k leven io drie twdrij en ven EUGENE ARNOUTS en ADOLPHU EnGERS Ib de hoofdrollen treden op de demai CeroliBc vee Dommelen Merli SmUe Gruder en de heerea Adolf Bouwmeerer Piel te Nui l Will m Rulie Cor Smite J Johe Het ituk ZALIG ZIJN DE BRZITTBRS werd is Den Heef in Hei Bouwmeeatef Th eler twee meenden echtereen voor tempvolle eelen mn hel frootate euceee Of evoerd Priif o Siellei en Lo e niel leden r2 S0 Uden f 2 00 Balron niet feden f 1 75 lede 1 35 Oelertj l 075 elle prlj n verboo d nn 10 nieunrecht Plealibeiprcklnc dringend eaobevolea ▼ 1 uur en vin 2 4 uur op den de t der▼oonteltint SOSO 40 Bij M 1 VAN YIIET Gpoensndaal verkrijtbaar fiin St Nicolaas == mn == Broze Beschuit T BESTE ADRES voor xoat an aawoon gpof Roggebrood INRICHTINB voor StoomzuiYeren Bedden Matrassen en Dekens G DE RAADT I Papirttraat 12 16 BOUDA e e Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordoelig adres COHEN Co ARNHEM F brlek T a Rallulkan Marklazan Zannaaakarman Tantan Dakkleadan e 36 AiMt nor Oaudi m nmtrtkM H J VAN SCHxLKV WIJDSTRAAT 21 OOÜDA 1 KAWASAN 253 0 bekesd epK t erd middel leien pqnlQke Iroebrie of dail e Uiinelooiial 1 Pr I 140 ea I 4 ii V MU SANITAS lnlllklllk iHdlllitlll COUD Lan e Ticndeweg 11 DBN HAaG Herdwiuaeetf 9 10 Bekwame en aankomende BALLETJESBAKKERS GEVRAAGD onCehuvrd in het noorden dei landa Loonf 20 f 25 Brieven onder letter E S 5953 Alg Adv bar A DE LA MAR A n AMSTERDAM sm m P SPECIALITEIT IN Clubfauteuils Divans Voltaires Werkplaata NAAIERSTRAAT Winkel KORTE TIENDEWEG 4 3933 3 O BLIKEflBALLAGE DORDReCMTSCMt MtTAALWARENPABRIEK voorheen Wed J BEKKtRS ZOON DORDRECHT 1 Overal in GOUDA en Omgeving komt eiken avond de GOÜDSCHE COURANT neven edltle HAASTRECHTSCHE COURANT Des ZATERDAGS een gratis KINDERCOURANT Een genot Voor de jeugd Elke week wordt een mooi prijs beschikbaar gesteld Bovendien een alleraardigst ZONDAGSBLAD DlV£ R £i TIMMERMANS Firma H A DIEaTKLHOIiar Biljart an Maubalfabrlak 161 16 pag met tal vau actueote platen en vol humor en scherts Abannamantiprlji thans Blechts f 2 25 par kwartaal nl 17 et par waak Met Zondagsblad 2 9 per kwartaal of 22 aant per week Franco per post hooger Wie zich nog niet abonneerde dos haat Ihans aan het BUREAU MARKT 31 GOOÜA Tel 82 bij de AGENTEN on BEZORGERS van Gouda of elders IEDER ZAKENMAN DIE ZIJN BELANG BEGRIJPT ADVERTEERT IN DE OOUDSCHE COURANT Het toenemend aantal abonnees geeft steeds nieuwfc reclame en daardoor stggend succes 2620 46 BRANDKAST MBIUBBLBNIII Zeer eoliedr IRtNOKAST 100 v i leuw iMuknople LEERSTOELEN UITTREXT rClS STUU lEIElS SALOMMEUBLEUENnil HUISXAMERAMEUBIEMENTEN VERENIEOStIuEN dekens ICHILOERUEN UNNENUlTEN BUFFETTEN sni 406S 10 oaaT ziiai BporaatipjEai SIHONITIIAAT 441 kmilliulB stil ds Seklsksa TMsbM ItWO ROTTERDAM 4dverleert io Blad I VCOH HET A bfi KOKO een eulvere heldere en nle vette vloeistof bevordert den haargroei vcrsterict kliert ea hur wortels voorkomt het tpltiten en uitvallen II Hoofdiccr en rooi verdwijnen nad l meo KOKO Urcen paar malen heeft gebruikt men sprenkelt etnvou H ff dig KOKO op hel haar dan wrijft men hel ucht M to oederwaartKhe richting en boritelt flink VcrwaarloD nooit Uw Haarl Wi stelten geen dwase of onmogelijke ebchea aan KOKOt maar wij KMcn en houden vol dat g n een znlvcr BCnntmt al kan evenaren WAARSCHUWINGI Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit lot sönder verse gelde builenvcrpakklng met Handelsmerk verkocht P r tt r 1 0B kMm 2 20 middtn 8 90 gruti fliKli KOKO Slutnpoo Poedert f 0 11 per pakje V l J hMtf bIJ AyolhaktM Dto i l u rw Mwfalw i l raB SvpoRHCT voor hst Ha ander preparaat KOKO la H IDCL5MESIt Verkrgghaar te Gouda bij Afff CO C OPS Wij fltraat en te j choouiiovftn bii A iT 1i ZKSSKV Abonneert ü op dit Blad KIESPIJN TANDPIJ AANOEZICBTSPUN it bianen 1 helt uur Jen jen door hel Jebruik o VISSER I KIESPIJNPOEDERS Peebeee diti Prli 70 ol p loolj WORMEN i a SNEL en ZEKER ie Terdrijve dooi hei gebruik v n VISSER s WORMPOEDERS Denk om Uwe kinderen la l hen niel met wormen loopeo d ar het geMel en lie olMnen d rdoor ie lilden hebben Pni per dooije 0 40 Fnbr P VISSER Emmemf Seh Kear ea Verkrli b r Ie tSood bij ANTON COOPS Wiid lr t S H LOON Merkt 6l t Oudewwer bij Wed E T D BREGGEN 6033 30 Vo enaro F B MEINDEMMA de H GOUDERA Haastrecht Abonnemanten en advartfrtlll voor de GOÜDSCHE COURA de HAASTRECHTSCHE COUBAl worden te Haaetrecht aangeMia door onzen Agent J SCHEER UNION M UAAd AGENDA 10 Nov 7 u Qrtioow Bouw toelicht 0ii lt r i nd iiii6ele org 18 Nov 8 uur Nioawü Soboowbo BouwTnee l T Toon I 18 Not 8 uur Nieuwe 9 0a l lil tnenïpie Za fvere iligia Cseoüi Bel e Tonoeken vij m OKdMlMliiig inogn ontvsnfai erliiEea ODiu rt i vermakelij wz Mn dwe bi wiss UM toetriaeU Dniktorll A BBDIXIUII a ZOOM VERCCHWI T DAGELIJKS MjM ABONKEMENTSPliiJfli pur kü TtuI 216 per week 17 amt met ZowUfibUd vt kwutaai 2 M per WMk Ü put ovezal vaar da bnorrinr per loopar geadiledt Franco per post p r kwartaid ƒ 1 75 met Zondaffsblad ƒ 3 40 AboDntiDcoteii worden daffel ks aancw n B aan oni B rMtu Markt 81 GOUDA b j ome scenteo den boekhandel n de poitkastoreii ADVEBTENTIKPRLIS Uit Gouda n omitreken behoeraa tot dM beierffkrii 1 r ir lfl ƒ 1 05 Ikan recel meer ƒ 9 80 VAb buiten Gouda en dan b Botgkria l fi yaU iXM alk rafel meer ƒ 0 23 AdveMMMSn ran pokUeke Termakalfjkkedaa liyi Mot per r K l AdrarteatiJte j kat Zatardagniuninar M teealar ap im prijs aaotjvB Tci gC ütg i 545 Onderhandelingen met de Sovjet Ben iaar wapenstilstand Terugblik De bolBJewiki faandMren hun eischen Tegenwerking in de pers Tenigwmdins der j evang enen fCemtaffd Toch reridezinfiren in Süesdë Spartacus mb t weiïk j Ratificaüe Bfackensen vrijgfOateB ONS OVBRZICHT feeirttKibooii Uot voük aal een woe ram teieurate ling idet kunneu onder irukkui iminerB Ctueit duid ran den oorlog lieeft in m nig oplicht atet ebraclit wpt m m daairaii hoopte n TODH aehilibe Wapenatjlstanal Voor de Duitsche tMnirOomb tl AnteD bet e kende dit hoofdxakel jk het óiod vtu dehongerpeidodo nxm ateMe zicfa vooi spoedig weer voMoonde roedael Ira kmmen krügen het bofceakendle ook don berugfcaer van Je teHjtiB os ein vaat fanaïlieledm dtie in vrsemde IcrygsgeTangonschiip w r m Hoe heeft mien inch in die veiwacKtingen betirogon getien 0e voediingSTtoaHtaaid is weinig beter dan een jaar geleden m g heen cht zielqto ah gevolg van den oorlog en moet voor ih aJlemoodzakeiykste een fancy prUs worden betaald on nog zyn alLe Di nitsdie kr gageVaTigenen niet tanig In dit jaaa heeft Duitftchland tal van onaangrnaaimiheden onrier pii n an de zy ie doa geallifv en die eertit dic Tedesond erhan leliiigon lanfrér rekI ben dam hun anden gewenecht vomlen en die nu het van Icraoht wonden van ien vxftle voofttdurend uitsitellen Dit jajur hoeft de vrere l w r met de I tniwt en orde weecrgegeven iie algemeen vil tiïfï worden verlatng i Vooral in Rueland Wijft tk aestaad uitvrat vearwnar a1 niet de bol wn k eioidel v de wor Ireri gesloten Verechdllende inalem ië melding gemaakt van vredesaaobiedangen en d Ü heeft gn ote kans bestaian om met flio bolfljewnki vrede te sluiten van we kR vredesaanbod de wereld echter eerat heeft Vpnioinen dew BuHijtt s onthuliinffen dn dftn Amerikaanschen Senaat Op het aaiibod der ovjet 3 was de entente nitt ingedaan In f©n nedie tlae Britsche ptremicT Lloyd George in de GuiUlhaH heeft gehouden heeft hij ook ovfeer de Ruaaiische kwestie gesproken Vit het verelag diat Reuter hiervan eindw moest wonden og r nakt dat ky enkel algemeenheden hiad g Wapd diie de moeite van vermeWen niet waard waren Brltsche perabeschouwingen wijzen er evenwel op dat hö ge loeld heeft op een mogel ken vretie mei de bol jewikJ De Engel chman Malonc die eveneenn naar Ru l n l ie geweekt ia in het Lagwhutc komen vertellen dat de Soviet regeering ftog altyd bereid was vrede te alniten op dwelfde voorwaarden ale Bullitt in dar tijd rden aangeboden Het voorstel beoogt een wapensttlatan te sluiten van veertiwi dagen die evfntueel F M ii teft kk eren oanire cken zoQ zij ce toeh nooit iiieer dacht rij lu h r piotóeMngB liepen looFhoid M ïflr vrouw Dombrofndü diadit er niet iiai er een jtjrk voor hiar Ueintje uit te iitnkca t Zou zondo zijn voor hei j vif jn medaje Zij ifurzocbt juffrouw Hle 1 fe4hahn do japon wM wijder voor haar te mftken Maar niet te vee4 vooral niet tfl ve l Ztj wrlde graag Maak zijn Gcrlrud was er van g¥ ch roltken waar dacht vrouw Dtombrowail ana t In doïe iapon kon zij U cb nie oMpaaa asilfs i flafff niet 1 En waarom niet De vrouw wasbeleedigd Ge denkt zeker ook datloinanJ nltt mooi mag zija alet hij geen von voor zij tl naam hiiefc Nu dat eal ik je tihdwH bewijBeo En rij tirok het ItjJ aan en dmwdo mie4 beMe hsnden haar bn e ilo heupen omlo Vooruit ï s maaraan paw maar aan Ik zeg t lijkt kA ïe voor mij gomaakt 1 HooMscbudd nd keek Gertrud Hteec fhahn rouw DombroTi siki na loen deeo doa vol enr J verdwenen wat haar f = i hemen haar 3 f Wat kon h rD i aOb sohelen het vaderland h t o i all Wk ian r n Zondag uii Qg Het was eigenlijk tgehe geeo wwr ïne T voor zulk een lichte wjite japon MaAr Nünka wa et te trotadi op liet wa onmo t Ifjk hetiiaar u t het hoo d te praten rlljk huteTSu vaderland M oul v r bevond aich k Het h eiT 9 waa aan h tuinhek blijven Slaan een lActtje maaklo ttf e kullije in hftW era g gezk Adi wai wa dat girHpp t Vrouw Donibrowela dl er andort gewoonlijk gjeen dro Jiad na h iar lijf hl een ooreet gewrongen Zij had bat koord aoo strak aangehwijd dal zij ternauwévood adem kon beaen eu oof puilde f vmü yrt vH No Ik mo tic BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 4 TMela l i tü j rt flmr UÉ INGKZONDKN MKDKDCBLINGltNt Op da voorpafiaa 50 heaffer v Geweiie adTertentUn en inceModeB niaiMaaUac i by ewlvMt tot Mv i Marden v t Groote lattora aa raadaa wardM b iek ul u r laa ih1i AdTarteotUtD kwiMB werden iagaModaa 4 er tuMehMkanut nu aalM Bw 4d xm AdvarteotiaknnMx an aoM Afeatak hêmÊ atmAmi XeW i CMo fla kan woixko verJeogii en In dim tuaschontu I in een ontü kmd Minan te komen om over den vrede te prckeii Van haar kant stelt de Sovjet regeorine diarby de VoI e de voorwaarden De beAa nde regeeriingen op liet geb ed v n hei Trocgere KusBtBche rijk met ii grit ran die ia EttlaiBd Letland Litaiien en F wai Wijvpn gehandSiaa d De comom sch btofeka e wordt opgeberven en de handel woi tt hervat De SovjetrogewJng ml ü ft el miiierdiMi doonroffiT y de apoorwegeo w het vr e i bi uik df T havena kriteen in het geheele vtwffore RuHHiiiche ri k dUH m de cnntmgejioemde OoBtKeeatafem berwljl haar onderdwrw n rich vrü in hot boiten and rullen me gen bewogen aooato as viwundeliingen VTÜB beweging In Rusland ui worden toegeMtaan Algemeene antoMtie voor alle politieke tegenfitandera dor ftovjet reff ering Terugkeer der woderaüdsclie krygagevaoigonen TurugtreAddng van memde troepen en liet taken van flbeim è ov de geaJliïoerde en goBbsocierdie mogendheden aan die nieuwe regeerhi on in Rurfand Terugbrw ing Van alle legers in Rusland oii vrcdeaeteritte J kenmin dom de veiTBchillendo Ruaaisdie rexeeiiimgen ook door de SovjetWigee rmgl vam Inin vei antwoordelljldiowi voor d fimanjcieele verpUditingen van hot vroegere Rueland Verschillenile bladen verBettw lich bijvoorbaat tegen het opeiun der ondertiandetingen mert Rualand o a de Times Ho Dai yMail en de Deily News I t Br tsche kabinet sch nt geen homoffOititeit te bestattnten aanadeai van de politiek ten opz cW vanRusland te voeren Lloyd GeoTge v TkIaardem April dut het eetLAfundMoenteel begin el vwn de buifceoIaffwl3 he politiek van Engeland uas en een zeer gezojuï bcffinse nooit tusschenbeide te itomen in de bimnenteflidsche a n legemhedian van ecnig lan l hoe edht ook geregeanl Doch Wo nsdasbepleitte Chttrchil juiat ailk e n tusachenkomsft Hy verklaande zich voor moreelen enmaterie Ien steun aan een au de Ruaadsc pïirtyen met het tw ee edif doel f e voefging te veraekensn van een breed lientocrutisrh TejpeeringHsteieel en Ruisland te verhinderon zich zelf in de annien van Duiltschtaml te werpen 0 In het La hui heeft Botomley naar Reuter sednt gevraaigd of Uoyd George rerwyahig naar Rusland in Guildhall ten doel hwl de bereldwiüiig hcid te kemuen tr geven om onderhandeling met lenin ec Troteky aan te knoopen Bonar I w anfcwoorAle dat de Binspelin van den eerstie ininiater ri overwegingci tydens den wnmber toonde dat er geen onmiddellijk voornomen bestand om iets te doen in den ïdn dien Bottomley j ng f en dat zulke stappen niet Bouden worfien gedaan voordat het Huis ten volle de fralegen hoJd voor ddscusaie had gdiid De rede was emvoudig de uitdrukking vin de hoop dat wUias van nul en goener w mlA aullm Wonlen verklumi ada lijnde m tegtwpnwk tn t de vrl edd van de wlkMitanming or een of andera metbode rou kunnon Uo om vrede dn Ruslwid o veiVrtigen Met aan enkel woomi wezan w er boren op dat de DuiUchc krügsgovangeneo hot wW de wai endt U4taiid readA tti Jaar gele I d n ge nlolcn wnnl nog mint aUe ztjn taruggttkoerd Krauikryk vtodt dwie mannen iiitstekande workkraditen dae b j den hewtellingaaibeid allerlei gHvuoHijke bawitjea kunnen opjoutppea De D itüdie regeering heeft nu m on nieuwe nota te ParÜa noginMlii aaneedrouftea op de toru ï eiidlng dt r kr ipigtiTangenen In deze nota wordt o ii gv zegd dat Frankrijk h t vredeatraebaat boi ft gwr tificoenl maar de uit che regwmÉng n fc Duitache volk nog altijd op den iteru keei van do krCtpagevangenen wachten ja mife op bet me ledaelw van het tütlstnp waairop die teaii rk er ot eveer te v rw ach1 n nl sjjn Zii herinnert aan het Itfden v a moor dan 100 000 mensohen die voor een deeJ agdert Jaren het bittere lot van de krijgagevuigenschap dragen He t geheel Duitsche volk i vei bitterd over het lang uitstel Een volk dat moet ervaren Ium en van de zwaarste zijner wonden kunatmattg wordt opengehouden door het achtcrtioudon der gevangenen rarmagr na al het lyden dat hot heeft moeten dulden denen nieuwen druk met meer te verdragen In het vastbonden lier gen ngenein ziet de DuWache geer ng een ernstig gevaar Z ncht het haar plicht met die4 en ernst tegenover de geiheole wereld hloroji te AvU n Ondanks Jhet proteat van den Oppersten liaad heeft de Duitach rvgeerlng de gemeienteraadsrerkfezJngiV In Opper SilezitI aten k orgaan De voomaaimte reder waarom de entemte daartegen beswaar maakte zal wel x n geweest dat ze vreesde dat de stemming ofider deze omstandigheden i geliouden een groote XHiltarh geaindheid ly de bevolking zou aantooneo Dit i voïgers het HoIIamUch Nieuwsbureau ook xeschie f Het meldt Over het aJgehieen schijnen rie Diiltsrhers een overwegende meerderheid van atominen behaald te hel b n Dn sociaa doiiiocmten en l mocraton vwloren een vi y groot aamtal atammen daaiwtegcsi hebban de onafhankedU ken 10 de Duiteckaationa lan 20 tot 30 giewonnen Daarentegen meldt Woiff dat de ga meeufteraadsverkiewngan over het algemeeo tm gevolg hebben gehad dat het centrum en le meerdertwBdasocialiMm wel t nmen verloren hebben en de Polen overal meer Btammen hebben gekrofren vooral in de plattelandsgemeentwi Ovmhet algwnee kwam ÖO Yf der kiezers wn de atembus in weiiug gevallen wad het percuitaig hooger De Opperste Raad zal de Duitadw regee i ring doen weten dat deiEe verkiezingen als i iti stryd met het vredesverdrag van Vc j Toen Gerirud HleacM t iid zicih hxt tie kunnen h v oorkwr geweftt Nu wat aij bang voor den whitW tfce had Zij iriUn zi h omkeeren voovulfc t bon be werït ia I0 ww karant ij r iDo b Mil kl eresv te vem en Di h nvrkeii zouden bMt acwnber gstheiS on vnrdwijaou dm rotvlta de n iémdiliMen bt klfinje kraaidf er Mj y tn hei pmtlg een ro rl gcruU jurkje met zwart fliweel bcrftjc geetokcn ACtóer zt h aan tiiotwi slre poa HH k id hiiUtdb n rMe volWrokt on de roinp t lOfHeren waatroiihaar broer die ottftii4 looliehtT niJiHt haa Sep gedurig h ks Vwi diD trompet wt Iaat hot torsh Erioh zei d n U r Dn ong a lulsterl lil het geheel nl t ndrv hiar t T io h verwhrikftclij f Erluti t U a K ui te hotidea Ik neem je neet mear mee Nu toelenle htj nog hvr i Ik ook ivn kpgrlV ik ook een keertjo dreinde Wmna Uu gv echkeeuw vaa do zi te t vennenijijli zich met het gt toeU i U ivan d ai broer ii nu IvAie fUi moeder mee dit gaven rivln to vorpo net r Ook tonn do fWrtaV di in de verte ff i wH zeil ff iK r Hfl lang a Ater io CtTtfis halzen verdwfincn ww Ueei GertruJ TUeeeÖuii m nog soc kt sau hv tutu hfV Mtan De triitm la gebcol ver lat n Tn d n winl cbivkhn de joug bocmpjee aan den kant vian dm w ïg van d akkeru kwaan reede etin gi ur vjn ver welkood aardappeilwf t Wft i no vroeg tn t ar hint nB jasr p ia t zldli ea QU WM bet hior reedrt zoo enazaafn Aln iena nd oen ajder kwAid wtblo doen dan kon bij het hirr Tut de hulzitn zou gci lireet doordrln wi Hii dfc zwaik e ht aa d vt rni Aadc rttUten wi nteïOAnd tflgwi houden die lir ar Mamui wild drl igeii Nu rouw l oinbrowM l zou tianr X ker fhaten ale zij h avonfe laai óa linir trk kwmr die kend loob eeii reo I Vl r dfMi oMKWMi de kiudereo aookn al BaM i kwam M m imm Mo i blUveu uw zou he p uitau