Goudsche Courant, donderdag 13 november 1919

der zich In een andero boU ea drona 46 uren in de birre iLoudo rond tjti aij glciermiJdag vier uur werden opgenomoa door oöt itiWeedflObehertjiji vaaiLJii li ru cs op üó luijl S S j van het nau vuureohip De ikmaea zette koere naar dtn eierwef en arilv eerdo te UMkCvan Hoiisal hodeuutobt om hal twee Aaa ooord bevomleu ziob do eerato ma filiiiiiot Do Wije de tweede ntaooijUatL itoHijzer de tweeijo stuurman A iMa m d ireujwer Jonan Beeic üea w Tw duop de koujtlo bevangen en iwuniwi bevroren voeten ea beeuea zy wratn ie Hooi van uoJind gp and en voiido © en ÜeiderijKe veapldglug In het utf CaLinJ Aan ooord Iksoüdd zljh ook t evondea twee pdeojiiiorfi ooa van non w de hecx Van Vjjv i uit Sohiedam dB andere pa agiar ws de ruidi ri e b a ur wol e oveneeas zyn ook etwotaen leen on uUaluJtoÉbd go onstatcerd en cuas r aan zuouer eeuig t arcHdmo tocgevoegu dat WO ham dto onoeaenotioid slet kwami £ mocnten oenien dus juiil net tegengesteitoe van wat net DagriUti van Gouuu uus aaawryft Ze We zouden geugd hebbin dat het Daxtilad vaq Gouua uit co llegiaLicei f en ais goed pei 4georuik een ucigelyjt istf Tr oactn stuk niét oud moeten opnemen uet geen wüuri we hebben I ons stukj j fv rog eens op nagelezen iutbben we aa coiiegiaiitoii g4a pc wol heb Ben we ons beroepen op goe ie persgewwnten H er g biyven we unze coueg mag nu wel aanvoeren dat o er behooriyKe n anioren do gevoeienr kunueu eri chiiien wy wiillen daar tegenover sts iea dat m aue kxmgen oer maatsohAfipij ook m die oer joucaausten een ongedcnrovon ivet bestaat c ver deze wet m g iiten een andere dan de algemeen geldende zieodwyze hen ben het wordt altyd fatsoenlyk goncht zioh daaraan te houden VuyJt de rédacte van jhet Dogh ad dit fataoeuiuegr p overboa g welnu dut moot ze zcève weten maar dan stelt ze aich MMen den kring vew hen die I eoriyke loyale joumalietieKe mameren hul digen Hot J agiblad van Gouda vericlaar bet ingezonden Stok in kwestie to nebben opgenomen omdait het meehiel een gerucht tegen te spreken dat de redactie door aijn onjuistheid gevaarlyk oirhtto Het io zeet toe to juichen dat de pers onware en govaar lyke geruchten tegenspreekt maar ze kan dit redactioneel doen en behoeft zich niet Ito verschuilen achter een buitmstaander die bovenu en door e n uanval te doen fp I ander blad dan wanrn hy schryft het jeigenlyke doel voorbUetreeft 4e Na deze korte verklaring harer houding laat de redactie van het Daprblad volgen een pluim de brandweer wt oeld is klaarblijkeiyk hel bruadweorpcrooneol Red G Crt die volgens haar kranig ii opgetreden vooml Inaanmericlng genomen de beperkte hoeveelheid materiaal 1 Juiat wat wy hebboa gezegd Onze critiek betrof en betreft nog uitsluitend de inirichting en organisatie van de brandweer 5e Nu er roorganisatie plannen in voorbereiding zyn gaC het geen pas de leemten broed uit to meten zegt het Dagblad van Gouda maar l4Utt er toch op volgen da t op bouwende critii gewehscht ie D t zyn we volmaakt eens met onzen ccdloga We hebben daarom ook in on mirnmer van Zaterdag in t kort aangegeven hoe in afwachting van een eventocele reorganisatie waarvan op de begrooting voor 1920 nog niete bli ktl greeds nu eok aanmcrkaiyke verbetering in de alormeerinricbtincr kan worden aangebracht Onze crit was dus wel opbouwend 6e Tenalotto yfoidt ons nog eer hatelyUietd naar t hoofd geslingerd We zouden met 4e goede peramanieren n botsing zyn gedcomen door den heer Pel geen exemplaar to zenden van onzo courant waarin we d i aanval itogen hem rUAtton Nogntaa ls w ij hebben den hoer Pel niet aangevallen It egendeel h y maakte oHnmer ing op oen gedeelte van den inh ud van ons blad en we mochten Jns vtront erstoilen dait hy dit leest een veroneprstelliBg die juist biykt to zyn da iV de heer Pel ons zijn gisteren gepubliceerd briefje zond Bovendden de redactie van epn Usd plefgt niet in t bezit te zyn von een Ï Jot der abonné s Men ziet van d verwyton die het Dagblad van Gouda ons doet Uyft by kalme overweging niets over Het spüt om maar we komen tot de oondun e dat onae tegenstonder met zUn verweer een jammeriyk figuur heeft gemaakt Plaatoalttk Comité vaa Actio Go da Het Plaatoaiyk Comité van Actie Gouda houdt op Vriidag 14 November a a óm avonda S uur een vergadering in de bov isaal van hot Schaakbord voor alle bedionden wericzaam in do Graphlsche vakken het verzokeringsbedryf de metoalny verheid ons Behandeld saX worden Hoe t btvt onze mdnima door to voeron ialari 9iiM moer evenredig aaa d duurt VlaaaiBcli Opoi tto Gcxel eha Zondag itf Novomber oos avt rfis 8 uur fioett het Vlaamoch upsretto Gezelachap mrectouren Adoif Ciauwaert sn duües iirys een ojrvocnng in m Nieuwen Schouwburg van X 9 üoemelbanm vrootijke operette in H bedreven ioor P KShlar E H B O ÜMi0üt reum nd hieui de aftL Gouda van de II Ned vereeoigmg Jtü H 3 U kaar Zesde taorvergouerjjig ie betmren vjei de zeer SiecUte upaomat der louoo Joor de pwimngmesteo wenu veraiag wtgebncti oihtrenf oet iinancieol beneer waurcit bieek dat de geuten nuttig en praCtiaca zyn be te d veel is eentor acnterwege moeten biyven wegens oavoiooende geidnudaoiM Door den secretana rd een overzicht I gegeven v A de vemichtingen over het af geioopen jaar Hieruit bieex dat de afdoeung tnons 119 loden tolt torwyl Z6 loden Peuankton a6 niouwa loden werden inge scoreven De afdeoUaj tnlt boveadien 64 Donatoars en 66 begunstigcra 2 cu suseen aan ongeoefenden zyn dit jaar gegeven 26 dames en 14 heeron nomen hieroun deel Kv kwamen in 38 rappurten vermeldende rersohil temde ongovollwi wnarby l en hulp verleenden 24 transporten werden op aanvrage verricht torwyi van do verjsndtrommels op vorachiXlendo plaatsen dtr atod I aanwezig een ruim gebruik warH gwnaakc De ponodüek aftredende bestourslfi ten de heer H Bloot n mej Maieo wrrien harkozen In de vacature A v d Byi word gekozen de heer F de Jong Door den voorzitter werd den aftredonden I penningmoestor een woord van dank on waardeering gebracht voor h c vale on goede verk sedert do oprichting op vaak moeilyke dagen aan de afd bewezen Spr bracht ook dank aan de beide heerm Medici Dr Evers en Dr Hamb frger voor hun steun aan de afdeeljng bewozen en bracht tenalotto in herinnering de groote ramp by de Firma Daalmana vreüse dezer dagen plaato greep By dit ongoluk wsnn vele leden mot veit and ea transportmiitariaal aanwezig De voorzitter weenile dan ook openlyk dank te moeten u tnweken aan hX werkgevers welke hun pasionee le ïen van E H B O in de gelegeidlwa stolu en hun hulp to verioanen jjEMtMijUt PU ICli4liN Dierentronw Iiieu koopman te Jubt e Fr had een var ea geu ocdt ea avond lü oen ho k j t d tt a iJea rolgendea moir en wsode kruinimat vuroweneu ritit Jleoo dat ho dior fuauliK was tei iiggekeerd naar zijn trucgeren oMgi dte op jugi6veer eon nor i fttiiKw wooade Een langdurige slaap Ü i New orit MOJtiOttl Jooriial deelt iixui Oat liulda üi irh uen rlnsotte don iVritoii juiii in btit üoidovue Uuepitdol te o Vurk erf na eoa adaap van drie nuLndea va vijf dageu met aleoliLi ttiüelt ooi ubUivkea wa iia zij bij oewurtzyn wiiè L 0 zletL werd ooBCnouwd a is e ioepliui tij lotjïttirgiica De i lsiien Maart was z tiH ziotu nnula opgeoouuea en aile pO ifgeui ook oe niemt drs it ohe df In lu t werü Merden gjoeteld oui luor waK icr tf inaxeOi uUaitucuBn N T v G Ontploffing ill da WiMÜug vtin d w hoer J Ham OiituUi i truiti xatdtH te Uruaiuf ea heeJt Kkl iim iawg v 0a antpiotiljg pioAi gehati lil do tvacr el viavi i WiiijuigK U er evuo luiuiMp trvikfii die 2 ch ia de aotueaoist ii o i ueooöu ïVJ iden ouipi jit iuevruuw nu ih viii iid r ttóter de oodecwijzeres i icj o MKwauien vix ohwouden en ziju itAiir noi zletittonuoa g o ictaa ii BO iJiUlie ilji in een wiegió Lig ulueit ougedojrd ue Kitciiul lü uUcvugfidaiii a d gidoruiiea H ird i vierwijztia ea fltu i oa vaa do li xcnei ovti de straat gtieii ig ird Vaa liei Hi uiJiaT is vnjwei aitUtA ongeschoadea if jjevea ten tjegin y Q ota kI weSU spoe Ui ts r tc hulp word verleönJ door liet lipr ynwl cfw uworwer enAwriek vaaül viia Ki Uera WITTE BIOSCOOP Liefd igheidsvoorstoUiogi ten bate van da noodiydendcn k Oostoaryk HoBgary De eerste avond Is uiteteketiJ begonnen De kaartverkoopstors hebben zich biykbaar uitotokend gpweerd alle plaatsen waren bezet zelfs stoelen moesten wordea bygezet Nadat het orchest feestolyk In de palmen gezet het Oostonryksche voIk itied had gespeeld werd begonnen met het werkelyk uitstokende filmprogramma Na verschillende Intoressanto kykjes in cph moderne Stoomwasschery en Ververy een film waarin vooral de dames belang zullen atollen kwam een heel aardig komisch nummer By de waarzegstor Daarna kwam een bttlangwekkende film Het leven van vliegenier Vedrines Hierin komen uitmuntond geslaagde opnamen van vUegverrichtingen voor o a het twerJalen op het dak van een warenhuls in Parys Toen na het eindigen van oeze film hét licht weer was onUtij3an kwam da Burgemeester op het podium i Ed Achtbare begon met te zeggen dat het niet veel zal voorkomen dat op doza plaste waar gewooniyk alleen de axplicatour wordt gehoord een toespraak wordt gehouden Spreker voelde zich echtor gedrongen Ieto to zeggen vooral waar hy dien avond In een nieuwsblad had gelasen dat liy Óea avond met een toespraak zou openen Om nu den Bchryver van dit bericht niet te beschamen wilde hy dan wel enkele woorden zeggen al was don reeds een gedeelte WUt het programme afgewerkt Spreker bracht In de eersto plaats namens bet comito dank aan don heer Vos die op het goede denkbeeld was gekomen om de bruto opbrangst van twee avonden voor net goede doel beschikbaar to stellen Verder bedankte Z Ed Achtb in naam van het Comito de dames die sich met den kaJtrtonverkoop en het verkoopen van programma s verdienstoiyk hebben gemaakt en sprak hy de hoop alt dat de avond tot zoover zoo goed geslaagd ook verder uitnemend zou zf Na dezen toesin aak waarop een luid applaus volgde werd voortgegaan met het film programma Spedaal voor deze twee liefdadigheidsvoorstellingen h ft de directie be ilag gelegd op de fllm Nemesis een dramatisch verhaal uit de oerwouden van Canada Deze film met prachtige natouropnamen heeft een spannenden inhoud die de toeschouwers tot de gelukkige ontknooping in spanning houdt De muzikale begeleiding en de explicatie waren uitstokond Wy kunnen dan ook dringend aaabevalaa èn voor net goode doel èn om het oltstekaade pn ra una da voorstolling vaa hedaaavond by to Een uitbreker weer ingerekvnit l t n dl r Liit jireA er van het Hu van iUrtariag te Amateraaai Jan Alles div ip rMinm uiot Van Oaiiipen eoti dot ii ga etii ii wian te ootvtuoutju la door rtf j üeeliotföa ocherüfle weer gepa t c h den o aao fftribJeÜe de udtbrekor iiiiiii maar sp04 diig za hiJ lo liU verzot nk t baatte i GuUUA l ó Novemböi IWiy Benoeming By Koninklyk besluit is 1e heer B J J van tiaaren t enoejiid tot addjunct controleur van den v aarborg en de tieiasting der gouden en zilveren werlten te Amsterdam tnoQs Commies by datzelfde dienstvak te auraventiage 1 wy opatJoeran Bod O Crt DU den oudschen Raad In een beschouwing in de Nieuwe Z u i d H o U a n d e r over de raa szittiing van Dinsdag de eerste die wy in dit blad opmerkton en die wy hopen dit doo meerdere zal wonden gevoerd wordt met een enkel woord gesproken over dt druk werkaffaire en het Sten jgrafisch Raads verslag zooals die aan de o de zyn geweest Maar daatnoaet bespreekt het blad nog ieto anders wat aan deze kweatie vaateit iets wat hen als uitgevers van en der j Goudaohe couranten reois long dwars zit en waarvan zy het betreureA dat het niet tor aproke is gekomt n En dat iets iM ttan dat de firma Brinkman en Zoon die ook de Goudaehe Courant drukt ook drukt de voomteUen um don Raad de agflSkda a en andere ofEicieole Gemeentdl e stukken en nu komt bet jiat de Goudsche Courant leel dikw ls byna altyd de andere bladen vooruit is mot de publicatie van gemeenteiyke offlciaale mededeelingen en t zal wel zoo gued all zeker tengevolge van t hferv6ör geooeoide Ifeit zün Dat noomt de N Z H oid inyk en he r k orgaan vind dat a le coumnten in staat moeten worden geêtcii dfe bescheiden gelijktfHig to kumun publicecren Waar hier vry duideiyk wordt to k njnen gegeven dat de Ciou ii ohe Courant min of meer zou profiteeren wfl ou Ien mftar niet zeggen misbruik maken van da in de nabyheid van hare redactie amwealge stoWïen willwi wy onzen collega van het r k orgaan een gooden raad geven wond u tot de Gemeonte Secretorie io plaats waarvan alle offlcleele stukken uitgaan en klaag klaag daar over de óoor u vermeende beroorrechto positie der Goudadhe Courant en dan zult ge vemamen üat ook gij Nieuwe Zoid HoUander evenals wif In staat wordt gestold getykt Ig to pobUeooI ren al datgene wat u op Üt ocfenblik 100 dwara zit Haar h V at imil ift vé ar n t Examen Vrye en Ordeoefeningen Te otterdam is geslaagd voor het examen vrye en orde oeiemngen de heer W J üchneiders aihier en D DuUemoud te Hekendorp Cond UeUigen dienst Door het Provinciaal Kerkbestuur van Utreclit is na atgetegd examen ais candi daat tot den Heiagen Dienst toegelaten de heer W Deur aimer Verkooping Notaris Koeman By de op heden door Notoris Koeman in het hotel de Zalm gehouden veiling van de bouwmanswoning genaamd Koimzich met 26 06 10 H A land werden in bod gracht perc 1 op ƒ 20000 perc 2 op aVOü perc 8 op ƒ 6200 perc 4 op Ö2W perc 6 op ƒ 10900 en perc Ö p ƒ 8060 De brandweer De redactie van hef DogWad van ooa kamt terug op hetgeen we i in8dag S v o bli = = i i S rioeniii M gep aatst doch tegen im Courant ge J opmerkingen heel Jecht te hebben gelezw wat vour T t9 betreuren ia want nu gaat B haar verweer en de poging haar houdlJLi en pog ng die geen verf iu ïlchzetf maar een nie iwe on f J aanklacht te en i wt van de absoluut foutieve gron J r W i den mond die 1 f eö nooit zuUen zeg betoog van het Dagblad Gm U punt voor punt nagaan to Volgem het J afrt Iad an Gmida h r J P verweten hebh Tal niot ln na Wad SLS N iM miiiJer waar De 2 W T n don hoor Pol msft de Jour Wi g eato la dato hebben wo al STOLWIJK In een glstorwooad ia hot eafd van de wed ZuidorvUet gehouden vtrgudering werd opgericfat met aaavnaluiyk 26 lodon oon afd van do LaadariMidanboBd I X abria NBffBaiidari Qai liaopB sf L hm Htf faMft triignrftooh u k rtffMiteff taa LiUuMua rwiaüA Ttrtegwroordtaw SMV Uttuuun t nturni om diwr vractamdftrtwaEtajncm Ma M IcÜMiMa Da ng D t b urtwb ni in Rudwid hebbw tot khdiTKt s vol f dAt Cbiu Ktndfvbied zal w ni a uitc breid £ mi Kauter Ulevnun u t Peldnc m idt d t t f voic vu fimOiciMicB vood en d onmofAliMüMid ïn iwip te kr ucea van Ruklaiid JMulni Mwgelit dat amAniwn Lh gwweect Md rt het Cfch t4 eiM de ChiOM ctM revolutie onafhankeiyk veritl aarde een dektfati nihv Veldiif heoft geiotKlcn mu te tzacfaten te bereikfloi dat het weer deei ud BitBaken van China De voorlovpige h pnkincen hebben een gunstü resultaat opgetenrerd men ie thans uan het behande m der onderdei A T n de Toorgestelde ofvereeakomaL Ur ichijBcti nojc maw twee beletselen te stja t n eerate heit voumtcd dat Chim 00 000 doUar per jaar eou verstrekken Toor de beetuuiwuteaven der Mongoelscbe i ffe irtnc n t n tweede het iv er ra van 1918 tueechen Busiand en de MoDgvolaohe TCffeeriuff dat echter Tol ena de Chineezen wel zal Inmnen iweirden vurvallen verklaard BUIXBJNLANOIM U KllUfWlft BlIiT8CHLA a Peopvolg r van Uaaae T opiVolKer v wk Uattee aU voorzLUer étt oaalluuu lgke sooUuhL touu ara dsciOtf tractw in de i ijnijiule Veripiulwiuc ia ie afffevearu Oohn atcozea Cile van poAt en tele raal pierAoaeei iq doï lobpi van oen ipi tara otu ge imiea mwUitf ia tiet UiaIau les UynJi dMi uei uen a feiHea u Hler tf atea en ar btidnn V4J1 o ptMiC n kl aie in üei U OWt f ije d uiauti t u i overwoge i d o gm xami looetwi wwMtn iii et xU tta vcruwentonitg van de U vMtAuu trAcidOiea te i niet vgoc het einde van de maand tn luuu iMMt worJt mt4 eer i ü i Uu skutea Ut in dit ff val alie strijduiiidoiea liihHi wMTü a aai weuidin vooiuameiijiL eeu eoi aauw eur e toepniMiD vdm Ie tagi i neaiea ut tie geneêle ieiut in de wAr NGBLANa t t i plechtige vijf niiautea iJe UMXMKWSae wra M iuiËut vaan j Jri vcvtett v n ite v tClmj van de i H ApeiMUewM te tiouden iivi Venoea vau den kjooimg ÜüiadagjpujTgiMl om 11 uur Nlu uule twee nunu b door goheel CiiWviaudi n t ver ttf r Ktp te zvtea ter üMPkH k li van üe go nuav bl u heeft AuUeiuUngi egevon ol cor iodru wetu eodedi xMtiignthMa oet ddc w Z U8 Of de drtwiWe punten vmi Loudeii UOLd pl Wojibtf aii e U luem het liuidt jtpa der wdaimctuuA ui BJijiaultU zwee Uet plieQtït ooguuïlilK wm aac febroken ud aniu de lUMide oiUMoodce ieder b i M op de omiiioiMeeo atond iedereen tip en er h eireoirie een zo Kia u fe atLte dat het wee tiiaiA de dUd eveibUe in ae q ooajee p MSelin iretooverd wwp metd bewoog XiQo vaa sijiy piaats Nj twee doon Vijl luloiüen bleel alles XK eèaan n alten herdeottten ium dooèeu die nieten in knuyKoe graven en aa OoetaraoraadeQ Dan brMien mcomhelijke tenuaeu weer de betooveriiiig d menlgile begun weer te bewegen het atatknunoer iu l ie wwr op en allea ging verder Bi het nMHUunent voor de dooden in Whitehall teiffeaovm de niioisterieB wa £ de meolgte om 11 uur zóó dicht opeenigdioopt dai velen die kreneeo kwamen k4l a het nwmunent niet uooden bMelkm en de bloemen a er de ho jfd n nweatm doorfeven Ook de itoolnfl en preiddent Polnoaré krwwnen knveea necrieggen Inval in een Slnn Fein4 urefeu De pOilUe hoek een inval gedA a in h bure van de nütlonatistiocdie de Siatx ïVi organbaiUe DaÜ lOiwa te Dublin Tal van scnrifturea erden in beaijggeBomeo terwijl drie I e watie parlementale m in hecÉitMiU werdwi tfanotnen Q e vechten Ie Oor k I e Dai4 OhroDiole mdakt melding van en emettg ocuiMat Ui Covf tusachen soldaten van bet ShcopAire Uohte galanterie Tcgiment en bwiara der etad ten gevolge van de geopawien Engelacb lereehe verboudlacen Zoodag werden tal vanperKrtien gewond D poUüe moeM met behulp van pant a irauto de atrijileiiden alljeDjlagen Dinffdac ttokkea aOQ aobjaten uit de katerno oür de atad om dm trijd te hervaneo t M de burgnw De OiJowUlehte artillerie ruiste gewapend utt en daagde rr ten slotte met de politie In de orde te httaMleO De MfaMie is aanzienlijk BBL6II Bétgiaoh Franeohe overeen koto t Naer ve lullU Kljn de Bi tlUche eb de FV imioh regewtng h i eeoe geworden onirent een retfalhig hi iike de LuxemburgjKhu Bpoorwegen Volgene die regeiing wrike eeretdaa defloWel zal worden geMoten zoud n Bessen en Franeehen In gHtjk aantal zUdng nemen In den raad VM Beeluur der i mrwegen £ea FraneobmaA um itter bet voorxittarMbap op tit i neaua Ba BelgiKriw epoonrevnat SM fiaar M OrwAiHBvka toe wordgn Tcir ea l van Klfüi B Kiitia lot WalMi büHg BPANJK De UoltaouL Üulange hebbea we ineetfodaeliil dat In ilMnt iim al auieeue wcr uf i g WAa uii ge u iHlgd ue patroooa oeaouuunUen ut wet Ut loeü oiu net aroevte e nd eaU iMptfito t iMuJUitticm toOigievo araarvan Ait ccuiü pittrouue ea v ac a itu ac MwerauKieilugua weniea actotfa uuo i uecijn Vii iieim uen iauipé üorrMifOikitMit te Ata ilru V Notremueir a jfO eü iNuuttt ue p u rooiu Ma ei toh hadden ge uti Jü dat ü UiiAul iLug UOi4 4p UUi i i wuruen ff tnaJTuxaid OA de opheUing van iuv a ai iui4tfuu utteiii aet ttiru Mi ouuMie i toigcrd iha U tiaüarwarpM aan een ut rwttarde die zijn waeruigtieU t kort Oeed ui p rooneboud beeft te en Maaa a d luo iuui aM eii iMitJgd vtwr gk ueel L acaieuU woartMuf iiiV OUO aroekiera werx ijus Hiwden itiervua zaj mflMblen oen regoerlngscrl tfin hf t gavitlg zijo LU ru 4 t rl i iwM t openlijk pacUj geko2eu i t i de ua aiuig vaa de warjtgevera L a Uut iMA l Ai dtu deoea nlutMg n biauiie val voltiaTuen in hun geVd ul juie ueglLidvi um ima ger wadLij ofielaen dat iij eivun oiulervi eu in reoutBcoti iLrtngon liet irt eiHji jniui u t ten ze srste telöor eidt V ovtv le tfevo j tiu van ii ja ver Oönui agezinde tiouding aohgnt geneigd tuooe Ziju ttwvluciit te oumen UX geweiUUiuiige urt utut iKtltui iuiun de rdouieuue pjliUcu a n jititistonabonii Di jVtin e ij eix Lu zijn iMibuigzaine nouoing énngt de toeet nd orU u te wordea r en oomuuft bestaande uit Me aeuatütren en drie a voardü dea van de uileret recuiiacbe pw ijea hebben den kooliiK dio uit i aj je te iii EkeaauadB ie tttruüigekeerd een audlöntle gevru d Verwuihi woxxl dait bet ieMobt aancnea de iuoe ia Jict porlainent de v€i irouwena kftesÜe zal te lea BlNMtlV LANü België en Kederland Het Uoh Nb meidt d4 12 November u t i arijs lftrui cr nde glonicihtm ov ir en ikooge op iuii en een mo ite dipiomadeae u TUk vun de beürtMUUngen nuisobea Uelg A en NedetrlAAd weUu de Ijatatj dagen ix de di plMUu4ieice ou oooCerenUo iringea ta Parijs 1jn p w heoben ium liron lade ui neniaiutooae pjvhiedt vea üetgi eaw iJi D aan eiiweekt door de poUiaae ptftij welke Vüor een kraolittj poii leJ tegen iLo land j i Auliw noe t een lU vaa d inU HchQ Vi osdtlegkdde te Parij vor Ufvd De aiaiiUe 1 feepanneoer nooh tKltr daji zii BimU i et openen van ondwflAUdtOlngtm over de Sclhe de a de limJ uritfcwe8U ifl ia g wiM v m aij r daii toe Met betneiud i lot delnoidenten vuil tiresjitiaa en ÜiVHi vera Mven ei nij iii i i6 heWt geen tijd om voor zuhte icielni fiiedttt ten óoriog te ga u net heeuthet ur d ruk Waairsohijnlljk zal aén nota aan de Nederlandiealie rege ing worden gezon din n een i rerkLirlng te verzoeitea moer Uio oota zal niet Li Bulke knucuUige DewoüidlBgen worden gerteJI a4 de naUon iliHtl9oae parUj WtJ zou willen Belgiö is zica beiwuet dat de inidleweaxljii veroorzaakt door OAVtinm wooirdelijiï pere ncn en dat de NedarlandlAïhe retgeerlU g geen blaam tretft fielS beeit I lt ljkaUe tijop op het venorijgen van Uoaindvaa een rei tng vaa de tjuholde enUmburgkueattea vo lgene de riohbiijnaa weUedoor zijn delegat zijn voorrfOitell op te geven en wel wegen de houittag dcrgroote iiugendheden in het bijzonder van Ameritia H vlke openlijk vijandig zijn aan het Ik lgiache geziohtspunti maar nvaeohlea kan niet Nodeiljnd een overeeakoinrt worden bWoikt op een vredeebasia ale de mi jeIijkh 4d van een U eicouM Lffe gemeeniaohap p HijJie poiUiek v ib de iaaden aan den Kijn voor de eerate 15 laar HET POSTPAKKET TARIEF VeriioogiBg voorgesteld Ingediend ia eeh wetsontwerp tot wijilging van artikel 2 van de Pakketpoatwet 1 de artikelen 8 en 4 van de Postwet Daari jj wordt voorgetiteld om het bepaalde bij art 2 late M van de Pakketpoatwet te lezen als volgt 1 Voor de venendingen met de pakketpost wordt een port geheven dat door oni wordt bepaald doch dat niet hooger wordt geiteid dan 76 cent voor Mn pakket Voorts om in art 3 van do Postwet in plaaU van boven 200 tot en met 1000 gram 20 cent en voorts voor elk meerder gewicht van 1000 gram of gedeelte van 1000 ifram 6 cent daarboven te lezen Voor meerder gewicht een door Jns te bepalen bedrag daarboven 6 cent per 100 gram of gedeelte van 100 gram niet teb ven gaande Verder om in art 4 eerste id van de Postwet In plaats van boven 600 gram tot en met 1000 gram of gedeelte van 1000 gram 6 cent daarboven te lezen Voor meerder gewicht een door ons to bepalen bedrag 1 cent per 60 gram of gedeelte van 50 gram niet to boven gaande Voorgesteld wordt deze wet in werking to doen treden den len December 1919 In de Memorie viHi Toelichting merkt d Ministor van Watorstaat oA op dat gemeend wordt met de volgende veihooglng to kunnen volstaan a tot 40 oant voor pakketton wegende Biet UMT daa 1 K a b tot 60 eent voor oaa g Wlclit x v n 1 tot a net 8 KJ ë tot 60 ceat voor oen goirlcht bovoa I K O tot on met 5 K a Ue hoogere opbrengst ton gevolge van de voorgestelde postverhoogiog wordt voor 192U geraamd op 440tr WU gulden Nod Bs acht de ministor het ia hot bolang vil het bedrijf noodsaket k dat da geiegad wordt gebodea om zonder üat daarvoior eene nadere tqdroovende voorxiening bQ de wet noodig zal zijn in dezen verder to kunnen gaan net name tot de grens van het Uums geidenue torief voor bestolgoederen tot een gewicht van 6 K Cr gewuon vervoer indien de omstandighedm hiertoe mochton dwingen Jierbu wordt nog opgemerkt dat de verzendiogswijze bü den paKlcetpoatdienst in wezen eer met net sneivervoer dan by het gewoon vervoer bg de spoorwegen is te vergcMjl en en dat voor bosteigoederen bü snetvervoer door de spoorwegen een nog hoog r torief wordt toegepast Melk De Ministor van Landbouw neeft bepaald lo dat mejt Ingang van 12 November verboden is om voue geheel of gedeettoiyk aigeroomde of op andere wijze verwerkte meik to verwerken tot kaas 2o dat met ingang van IZ November verboden ib vpUe geueel of gedeeiteiyk afgeroomde of op andere wyze verwerkte meik to verwerken tot melkpoeder taptemeikpoeder gecondenseerde meik gecondenseerde toptomeik en caseïne óo het sub 1 en 2 gestolde vtirbod is niet van toepassing ton aanzien van melk verwerkt in die bedrgven wetker ondernemers B zich schrifteluk hebben verbonden om tot 1 Mei 1920 zoo veel melk ter voorziening In de binnenlandsche behoefte beschikbaar te stellen en af te leveren op de wiJze en togen prijzen als door of namens den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel is of zal worden bepaald b zich voor zooverre ziJ kaas in Goudsch of h danimer model maken verbinden om deze kaas te maken in een of meer der onderstaande klassen erste klabse volvetto kaas bereid uit volle melk on bevattende minstens 46 e vet in de droge stof tweede ktasse kaas 40 t bevattende minstens 40 c vet in de droge stof derde klasse kaas 30 + bevattende minstens 30 vet in de droge stof vierde klasse kaas 20 + bevattende minstens 20 vet in de droge stof en deze kaas to voorzien van een merk hetzü en Rijksmerk hetzü een prikmerk aangevende de lüasse Nieuwe raintstcrieele regeling betreffende het vervoer te water pe nieuwe regeling betreffende het vervoer te witer die dezer dagen m de Staatocouraót al verschijnen zal raar wU vernemen in hoofdzaak gelyk zijn aan die weike thans reeds wordt toegepast Alleen zal bi de nieuwe regeling het land verdeeld worden in drie Inplaate van in vijf districtoft Het eerste district zal omvatten de wovincies Groningen Friesland Drente en Överüsel het tweede district de provincies Noord Holland Utrecht Gelderland alsmede een deel van Zuid Holland het derde district het andere deel van Zuid Holland en het overige deel van Nederland De beurtvrachtiyst biyft dezelfde als thans en dus de vroegere tarieven met 26 pet Het 11 in de bedoeling togen het voorjaar deez tarieven to verlagen tot 100 pet van het vroegere torief en deü zomers op 80 pet van het tarief Naar vj l vernemen is deze tariefregeling die in hoofdzaak zoowel de Binnenscheepvaart iJnie als de Schippersbonden bevredigt va stgestold op advies van de Tariefscommissie waarvan de heer Mutsaert Bruins te Rotterdam voorzitter is en waarin de verschillende belanghebbende partijen zitting hebben Een Staatscommissie voor Luchtvaart Binnenkort Is naar de Tel verneemt de benoeming te verwachten van een lucht vaartstaatscommissie grootendeels uit deskundigen samengesteld Deze commissie zal belast worden met en onderzoek naar alle in den laatoton tyd hier to lande aanhangig gemaakto plannen op het gebied van luchtvaart lijnen aanleg van vlieghavens en Commissie voor arbeidsvoorwaarden Rykswerklieden De Commissie van Advies voor de arbeidsvoorwaarden van riJkswif Elieden zal morgen to half twaalf door den Ministor van Arbeid aan diens departoment worden geïnstalleerd laarwedden onder officieren Naar de Avp vemeemt zullfm de nieuwe jaarwedden voor de onder offlcJeren worden vastgesteld als volgt Sergeanton waehtm ƒ 1600 2000 sergeantmajoors opperwochtm ƒ 2300 ƒ 2800 adj onder officieren ƒ 2600 ƒ 3300 Het maximum salaris zal worden toegekend aan sergeanten en sergeanten majoor na 16 en aan adjudant onder offlcieren na 22 jaar dienst als onder officier Lieve Vrouwe Broederschap Prinses Juliana als lid toegetreden By haar jongsto bezoek aan s Hertogenbosdi gaf de Koningin toestemming dat Prinses Juliana w rd Ingeschreven als lid der illustore Lieve Vrouwe Broederschap aldaar GistoKn hebben de heercn Jhr mr Lvan Meeuwen jhr mr F van Ryckevorael en C Tiiman resp regeerend proost griffier en rentmeestor der Broederschap aan de Prinses de insignes van het lidmaatschap op het Loo aangeboden Aan Prins Hendijk werden do btf gelogonheld van het 60 Jarig bestaan dor Brtwderechap goslogtn gadolikpemüagoi ovorhaadlgd INGEZONDEN MEDEDEBUNOEN W Jl A M O H U W I a 1 Wie stch niet vóór 25 Nov a i opgssft b P ÜUtlK Ni uw Amiterd aiuropleituagvour kaniBMs of poiiüaageal kao aiei xam u doen m ly u AliU Daarna gebruiktoa deio heer de lunch met de Koninkiuke familie twëëoë kamer VengacMruig van l £ Nonmüer vervolg Staataoejyrouung 1920 De heer van ueri uar c é betoogüe lutvoetng uac net Juu oet op geen eu ei tiuttM uuu ue ge beuie vei wucaiimg a iieeii vifiuaan iot geen eukeie gnoove atuna m OtfC m £ taat geLuenen De heer irueistra s d a p begon met oe i eigw ae Jtwoatue fapr vrotg ouev r oe ver iurïng oer ivegeeruig guae en ox er vai geeo luuiuuto aii pnuUL m weiken zin ouK apd aite zaï z n jpr wenscnte voor aaoaiuiting oy uen v oiKerenboiKi ten geom si n U4S uoor aea w v9erscnen ttoiMUtrttMu gevoigd Verder w id spr erop dat ia itea uuox ue itegeenng ingttiteLUen noogen ikuud vun ATOcuu ve isciuuoaue t eiunfpeii a i u a aroeid betnuuLeia aaarm met verMtgenwooixugd zyn iiy oen i uverne di raad is niet gedireeid naar veoizu gA B in oe sauL nsteiung bpr xiet er n een officieeie rtaociie van den noodiottigeu overhenracheauen invtoed van het beurjiswezen in üe oenoelte van vooriicüting zal naa spr meonmg op andere w jzo voorzien moettn worden De Kamer xal dan ook enL tig moeten o rwegen of zy aan d instelling van den Nyverheideraad haar goeclKeurinfl kan geven Up financieel gebded zal noodig z n oaatasting der vermogens voor delgmg der oTiBiasohulden en ook voor de verdiure beboetten zal moeten worden afgezien van belasting en leeoing dooh er zal moetrn worden gedacht aan eigen e jonomische hulpbronnen Voorts kwam aproker op tegien Oe houding van de R K party tegenover de S D A P Naar apr meenitog hitst de party die in t kabinet de meerderheid heeft op tegen de S D A P en spr noemde D PoeU en kapitein Graafland een man dw naar pr meenmg opgeborjjren moert worden Wat de socialisatie betreft spr erkende dat vergrooting der productie noodig is niet aileen met het oog op het oogenblik maar vooral met het oog op de soc dom eischen voor de toc omst De arbt lders behoeven daanom echtor hun U onact e niet op to geven Spr erkende dat de quaeatoie der socialisatie nog in haar beginctadium verkeert De eischen der S D A P gaan dan ook niet verder dan een gronxli onderzoek Spr diende een motie in vragemie om een euquete met medeweridii van de organisaties van werkgevers en werknemers naar de werking van het parfcuUcre bedryfelevon en de geldeiyke vervanging laarvan door aoclalisatie der bodiüven Deze motie zal by de algpmeene be achouwingen worden bdumdeld Spr vroeg tenslotto esn sy tem tl che maar zekere ontwapening De heer Braat pl p bepleitte vei verschallende maatregelen in het belang van de lamttMniw De vergadering werd jaorop verdaagd tot heden 1 uar UemeeDteraad van Vloudii Zitting van Dinsdag 11 Nov 1919 n m 1 uur Slot De heer Lafeber s d vroeg het woord over het voorstel tot het verleenen vaa een gemeentetyk subsidie aan de Goudsene uurgerwBcnt Spr vond dat dit voorstol van B en W wel erg sober is de beteekenis van de burgerwacht wordt er niet in uiteengezet Uet is wel heel aardig gezegd dat de kas van de Burgerwacht ledig is maar dat is geen argument Datzelfde zou ook kunnen worden gezegd van de kas der S D A P die dan ook op denzeifden grond wel voor ven subsidie in aanmerking zou kunnen komoi Die heeft meer sociaal werk o edaan ilan de Burgerwacht Spr lieeft nuolt oen solieden indruk van de Butgerwaclit gehad maar uit dit voorstol biykt ncm dat loio een vischvrouwenpolitiek voert Hij acht het onnoodig een subsidie to gevnn to meer daar de Burgerwacht op atorven na dood Is er wordt niet meer geoefend Spr acht het volkomen begrypelyk lat m nnen met baarden zich niet willen laton commandeeren voor een revolutie die nog komen muet Hy acht die subsidie wep esmeten geld De heer Potharst bevrue lde wel dat de 3 D A P leden bezwutr z uden maken togen dit voorstol De Burgerwadit is met boon en spot overladen en in de bestrijding is ook hier een tikje spot to ontdekken Spr noemde het juist i t niet meer geoefend wordt maar dat komt omdut er gf cn geld meer is om de oefeningtin te bekostigen Waar van de Hooge Regeering is uitgegaan hot verzoek om de Burgerwacht op to richten en in de Tweede Komer rée ls over stoun is gesproken waa do Itogecring wapenen en munitie heeft voriehaft en de gemeento oefenlokalen beschikbaar heeft steld daar ligt het op don weg Ier gemeente ook financieel to steutian nu biykt dat de particuliere lijdrtjren niet toereikend zyn om alle koston to dragen In Sept had de Goudaehe Burgerwacht een schuld van ƒ 686 14 en deto moot wordtfi gedekt Eon chlotwedstriid waarvoor het plan bt stnl kan ook d r gold niet worden g MU don Waar j id tan ichakal vormt in bit door de Kegeenng ontworpen mjbliiwitio ptan moet aeze üurgorwfumt Jn ktond wi oen genouden toneinue by een mogujyke te voiuue to kunnen optreden Geroep i e revoiutw komt tochl Do Vvethouder uoftman verdedigiit het voarstei namens B en W Hoewel apt zich ïn de toeaomst meton zal met de so ciaatdemocraten ten opzicnto an democra tiscnedaden staat hy tnans tegenover ds leden dier party Spr hennnerde aan da destyds in de Kamer gestolde i aag Vv a voor dient het sneivuurgescüut waarop t antwoord voigde Urn oen neer Sciutper die naar de grenzen wil treltken te tiascnermen waarna een algemeen gtlich volgde Zoo staat het thans feitelyK k4 met de vraag van den heer lAicber ten of zicnte van deze subsidie aanvraag tip nennnerde hierbg ook aan waK de liuitaue sociaaldemocraat Noske doo die vormt uurgerwacnten ter bescnermia van d arbeiuers Ook wees sjff op art 192 der uemeentewet woaiby tor nafiunavrng van de openbare orde oi in het algemeen belang ue inwoners der gemeento tydenjk tot uet doen van persoomyke diensten kunnen worden opgeroepen Indieii hier in den Raad een communist aanwezig was zouden de sociaal democraten wel iets anders to zeggen hebben De Burgerwacht is een zauk van manneneer van mannenmoed en van mannentrouwï De Vooraitter drong aan op beko ting der discussie daar spr 4iet de iliusis koesterde dat een der leden door de besprekingen tot een andero overtoiging zou komen De heer Sanders s d stelde ds vraag boe de Burgerwacht er is gekomen Spr herinnerde dan aan de woorden van Mr Troeistra in de Tweede Kamer dat hy zal grypen naar de Staatomacltt en aan de besprelungen tusschen de 8 l A P en de vajtüeweging te Kottordam aar overwogen werd of de tyd voor revoluvie ryp was Men kwam daar tot de overtuigmg dat zender bloedvergieton de revolutie uiet kon slagen Toen is de revolutie afgolaxt Daarop is opgesteld en economisch piogram dat van velerlei zijden instemming heeft i evonden De rechtuche Regeering heelt toen gedacht dat het op haar gemunt wad en twn ging de leuze door het tan l v ói of tegen de revolutie terwyl er an revolutie of booswichten geen sprake woi Toon ht ft de Regeering de Burgerwachten opger pen De vergeiyking met Duitschland gut niet op Daar staat Erzberger de roomschkatholiek naast Ëbert er zyn bovendien in de a d party verschillende stroomingen met de strooming waartoe Noske behoort gaat spr niet mee De Burgerwacht heeft nog uieto gedaan dan by de landarbeidersstakint in Gronhigen op de stakers schieten in t belang der arbeidersbeweging deed hy niete De Burgerwacht is niet zoo stork dat deze in stoat mI zyn een revolutie indien Ée komen mocht to onderdrukken spr v riilaarde al by voorbaat dat ze dan fiasco zal maken aangezien de arbeidersbeweging veel sterker is Spr kwam op togen de uitlating van Dr Hoffman over de houding van de S D A P wanneer er een communicic zou zitting hebben Dr Hoffman zou er dan ongetwijfeld niet zoo goed afgekomen zyn dan nu Het verhaal van de distributie van vnriiwén In Rusland door Dr Hoffman opgedischt is ook in de bladen weersproken Ia het Engelsche parlement is d wr een liberaal lid een uitoenzetting van den toestand in Rusland gegeven waarby erkend wordt dat het daar geheel andera is als wordt voorgestold Wanneer er geld moet worden besteed ten voordeele van de arbeidersklasbe is spr tan allen tyde bereid daartoe mede te we ken maar voor do Burgerwacnt is spr mst het oog op de belasting togen aanige uitgaaf De beraadslaging word geiJoton en hst voorstol in stomming gebracht Het wsrd aangenomen met 11 st voor en 7 tegen Zoools gemeld werd de vergadaring half vyi geslotui SCHËEPVAABTBERICUTKN Het as Zaan gezonken Zooaie wij aterea reeds ooder Lm B riohten roeliden Is het NederiaodKhs atdonwchip Zaan veaHrokken 8 dezer uit deu Wal ffw n ar Itoval met leveosmtddelen Zondagnamiddag 6 30 op 26 nujlea oort van t vuursohip T r sbe Üng niet hot vooTsobipt op een mijn geljopen Wiffd even later door een tweede ge len Het aobip zotdi Boei met den kop in de diftptj HU volk ging üi de reAÜnfboeten Door de hoo e zeeën tydöj eeu hevigsn eoeeawstoroi en felle ▼ kapeWde de redmojboot ea kwam óé 22 Insiiinilaa iammerUlk an iadegol o ur msn Ho nog aan baof toen de retUtocboot wwl gartNkMif 4 te k Mimi oBteUg voriotad tagan j condor OA MAKItTltlfilUCMTKW OOUDA ia Nov 191 KAA Aeogevoard 11 pacbjw Baadot vkig 1 kw l f 16 6Ü met ttyÉUOMra I lO oO bv i i R Ked aanvoer Haud flauw WtlojtdT fl ttü l Ö V ü tuMiAJvK 1 MeUvflo en Vaarasn rut mo snav oer UaOutJ wngt I oO atK Vette vavaeas welü aaa oer Uaiusl nui Ü fU A 0 a6 per nall K G JUgere ViMTiieus rei oa ivviM haadtfl U uw IU 0O t OM per haif K U Mitfore Ulg ai red aij voer iMOdsil mat f 2 0 8 00 p week Vttii sobapen wetuU a mvo r handel vlug 1 fO jo L ouuueren groote ae j voer Uintti vlug 40 M Nua Mro kalveren weinig aan er hiodol oiaÜ 1 Jti Uji B tireii weinig aanvoer aaodotstu bUi ai4 S Weiniipp aanvoer handel vlug po 100 situ a tA 2i OuANiuN riet aaoood blijft naar a cod klein tauLeié artlKeton leto hooger larwe f dl 0 J o0 iui go l oO tfJ Gfvst I 6U 2o ld Coev 12 3 Ua 12520 60 l wtett l8t 84 Bfuloa bocntn f 34 06 50 Alios per luO K U Kémr bsooand vw III ii i a iaBaa MMw 1 Do I baalatan esn Öosl vin M 70 HA to verkoopon Nloawo s d J Het C itfaal i teoibuffaaa WaJI la lUa iwuea i a tira euiHge goooaaaa aittiög ktpiaata van de hooroB do Zeeuw oaHoyKuop die ooatag bauoen goOMiaa Miodeu der i weeOe 4aior klkutt de boeren Ü J J ttMttOgaiB Ovordraeai poi tof AUW vaa KoïofUla il het b jZ4ja vaa den t e edoi UU iti iM van Itotoniag den b r klenbuig Uti i nedcw ooriuUUg lè ov TüraoM plis van de portWeutUe van Kol dki BrinAw lücuw opgetreikui bewUidsaiiau dso oasr de Groeti door don luiMfeeroodoaHit niAtt vAu Kotonmu doO boer kuitf 4 iie renbrouOi £ Do Moord op Dirk vaa taa ak Mt n sojiU oo Ukt AokAardaui Da 4t K i ier div jVmotei4 ui jtfM iv atboBlt daaA uede uitA pMak In sake den QMmrd ap ju rk van Leenww v D Snijdere w rd vsroordéttA m maanaeci gevangeobatoaft f VUMk N Ml j rva gevsd tthSbto4 TWEEDE KAfiUBB iajlng vun osdw Aan de orde zijo de Algoiaao n e gsodhiiwi wibge over de atj tobe r wttoc Btiltoa verantwuordalykheid der Rad Noodkreet Nog in dank ontvaBgan voor da Woensche kinderen van J V L ƒ 2 U L B ƒ 7 60 L B ƒ 1 mej C V d berg öO C K ƒ 6 N N i Knapeovaieeuiging Jacob ƒ 4 22 2 kladeren ondogsscuuoi nou des V otks ƒ l tiu anapeovereeniging Jacob f£ ti i l kiwl iynuHgsscnooi r eii des Volks ƒ u vO tJoilecte Momonstrantscne Kerk ƒ 69 6U N N ƒ lU Uponoare Lagere bonooi no 4 i U 86tt U B ƒ 1 W N ƒ 60 Tot heden ingokomen oon bedrag vaa ƒ 304 40 Do CoBUBisaie T J JASKt Arts Gouwe 14 F C W BüiGüJjbR a urtmarkt 106 F TÜINSTKA Gouwe 228 Ue üeer tiaroliant ff d vorkiairf Att de regeoriag dank vardioBl m orluMf pouJtiDg In de BoiipüMite awestio êi € uoopt dot da Ncderlottleca dlo gaóooA zauMt zijn djigelijite met BèlgiNi ta ywkoer oen vooroeeU lulioo govoB vèlC 4tbeiwerocblng ilet ftnano eel beietd woki eta iMiaf van oDgerustheid Spr woltt dan toestoDÜ zorgwencKcad dooh niet wanhopig Noodig z n e eawel psrHpootief en wors4iLia en 9 x deoe ooabreKox Mot do néJiaire ul g veo wordt allea vrijwel op den Qudon voi4 vooptgsaet Een versotde wordt niet penJ Oo KadioUeko KoMorelab UlUtüKMULÜUZfc UltJUfl Naar we vernomen he A Duwdag 0 vergadering pliato gpimi van da Katho bei Kamerowb waaTA ook oaawoilgwarei de minlstoro JUr Alilog von Oeusaa en Jhr mr uuya do Beerenbroook Do eesprekiii fen Uepen over het oortO psbud ge De Opporsto Raad en RoamoBlV lAKUti 13 Nov De Opperato HaadU aparit2 M de ojooluole gOMouwn dat Mt aiit vo id van itoeuteme niet luin Ie len do batAi voor d overeonstidwiag up A le punten li r zijn beMugnj e alwijKiïigiea Uet Ro neMaofae an oord ireuxt ij goei dat iatori ejlleerdo coiU uiiates rden gevormd om Ojjtrole tooeieaeaop tiet roqul ue inaair itoemejië geo t hun niet de bevoegdueict die de geo Uaerdea wei sotieU l ot stjmt toe ki de ootruliblog v4 i Hj igiatije tot de Tltel mesr tihl de onfiuLiuinii tot de grOne van l i faol4 door don Opperoten RMd tuosohen Roe lotniö en Hoogirije geitraüken uit De Oppewfto Jiaad heeft do vowoWlloudo iwrhoden die owia h 4t aangewend om d sttueide Ie vernekiereo aan oen beiK liouwlng onderworpen ötaiatea is een olouwe note naar Koennae te zadden wtiaoin er op gewezen w rdt welk de knoed zijn waarop van do Hoiineeasobo regecring c a taiA gelocmuloerd antwoord wordt govraugü en waarin za wurdt betC£ kond dat bij uitblijven vaa o4a voldoende amwoorJ Uoéoieaië zich bukende rwteeconïereotle zal sluiMi Het arbeldscoBfUct la SpaBje LYON 1 Nov Een tetef nm uit Barcelo ia ineiit dBit oen overeeaxomot is tot arti gpkomen tu schoa de vertegenwoordifjcrs van de patroon en vaa dewerx eU n Hldrmee is voor t ooigsnblik eaa i ln l gekomen aan de lock out en aan do rtJcemeene werketiktag Bulgarije teekoBt PABUS 18 Nov Volgens uit Sofia ontvangen inlichtingen is ie Bulgaarrche regeering beiiotoo het vred4 tverdrag den ISn November te aanvaarden xooals het den 6b November aan de Bulgaaru he de i atio is me edceld In de verga lering v n da Sobranj I l Zondag heeft Tbéodorof voorma lig preeident van den mini terraaid n hooft van de üulgaarache delegatie to Parys faat verdrag becritiseerd niettemin de noodzakelijkheid om het to toeWenen erkennend De SobranJ hee t hot nlot goad eurd maar aangezien ihoar inoteniming v rzekori scheen is de president van den tegenwoordigen ministorraad Stamboulisk naar Pariia vertrokken Men golovft dat hy tydig genoeg zal aankomen om het tractast Manen den gestolden termyn te toekcBea Kon FuaUto Men dwit boa rase dat de Kon FaagUe he vooraefDen heeft om DxiilanJ Tfi Ho embiT In de resideoito torug té lffoiva 3ehlpbf ikeUBgOB m kU itiijkflu hoded bi don uiarlBMtol to eOravenhagu ingekomen bertojten uk ï lllc i o l hMft de MUnenvoüc I bU do NAordWeotwüko gtoadea van Tesw aHlnf 2 aliwpeit opgepikt mét 98 man a Jtet At X44kaaiMdh9 etoooMMbilp OmuuAI Blalt mttt KAl dlf huitato cgtoe la van hal rapport 0 wel i et 00 horf S ia M va BBCH TZAJCgNT Do mrord to St OM eliro l In de mdortbaoA te OedearaéB la do r het U M hooger beroep ond KUNST Staoa aaa draautiMha Inuwt Volgens de M beaiaat bij do 9Qa M aio voii sdvlca totako RiJU eua aaa 4o DramatiHohe icuMt het plan bat vsrvolg lan haar rappon In tw o gadee ton ta iaifn veracbijBeo Aan el kiw tot dit v ooana tf iif 4aM iniv v n Motgo tüldsva v a i aaailffo 4 cbarppen om met bet oog éaa oaguostigea flaancieeleo toostaoé Waarott deroeiiligen door het oavenHjaiailaaaö vau hfct tweede gedeelte van b t iapp rt da voornamelijk betreft de voorwoardan waarop Hlj a8 Am kaa wcrdan toagokond aet veil eaen van steun aan hun finl I ni sppen DKg 4lJk te mokin Dll twoado geieeite van bet rapport ta daa ookapooUi te verwsctifHU In het d e gedaa l sol do awaiiiüi do regeerlntd van adv1 dtoftsn la sake da kwneeleohool Daar eobter bat beatudeerea van de vraag ol de toooasiaofaoot va i RiJkJnv o boho t fa flrden gwrtsuad ol dat het fUjk wü iMM ttOaéeliObootBWol vffploüeeren TKUC0RAFI8C WUmBEIlICIIT Twnr k lug t dca volgenden daif Zwakk tot mAt ïO Uulda iMt 41Jke tolooa l ijk wiad nevetti toi hUlbowolkt wol nirf of goen neersliA MbUe iwst dsa ftAcM overdag om bet vrieiynnt BUROERUJKB yTAND GOUDA QfimOREK 11 Nov OanMUo Jaaoboi V C J vandor faot oaA C Blok OE irm ïS Nov A B da Bmijn en P C de Boer JT J da Vriaa en B d Kodlng A Jod en J J van den fPwt i B l kkden on W H Bont OVKfU£tmSi 10 N v AMana J O genbMia ah bm4 A W m U LAATSTE BKRiCHTKN QKVltAAQ 2e Dienstbode Het Hsagaaracho vreiluverdrag WEENE N 13 Nov V D Het Neue Wienor Jourool beva een uJtrekocl van h t Hon aariirttie Vwdeevertraig be we i o sa luidt a e volgt De grenzen vaB Hongarije en Ooetenrijk blijven deeeUde zoo ls zij k het OoatenriJWKbo Vradeavonirag zyn vastgestrid De algemeens dirnnpltoÏMt w rdt opifobeven De toUle sterkte vnii het uit vrUwllUgere beetaande Het SaaatoriBM Oranje NAoaan eord M Mch NIM h n tém IIIm OoM loM ZMk MWMIk mm n n V LM U Mi i l i mmrl i n M Rottuum flMli Men eebit ooa uit D n SMfft Ubhoofto vsn d ateele atijyeade cploltottokootsT van bet SansytorlaiA Onaii Naaaan oord beeft d Rand van