Goudsche Courant, zaterdag 15 november 1919

INOGZONDSN MEDEDKtLIKGÏN TergaMIIlg KhacaDage K H K In dé vergadering van het kieacollege der Ned Herv Kerk welke gehouden zal worden op Donderdag 20 November a a komt aan de orde de verkiez ng van oudarlingan en diakenen Aan de beurt van aftredlag zijn de liearen Q J lartitijen C J de Groot G V Schenden tt en B C Tom ouderlingen en J C de Beun G Bomhof 6 Krook an J C 8ib Kw dlakman De heeren van Schouderen Oartttaea en Tom wcnsehen niet v mr een heiUasing in aanmerking te komen Verder moet de verkiezmg plaats hebben van een penningmeester en ean commifsie var vooihereidmg il Hidi EuUimieiit JBU TEUF 13 II MARKT Inbraak Men deelt ons mede dat hedennacht ouistreeks nait twee eanige tot uug toe onbekend gebleven personen getraciit hebben in te breicen in het paknuis vun de heerea Muidei en Uoms aan ie oappi rsteog Up zi n route bleek den controleur van den G f G N dat een z n r bewakers reeds b na een uur hnd post gevat voor bovengenoemd paknuis in atwacntmg van tiuip van poiitilizuda bu een direct inga tcld onderzoek bleek dat er mets weid vermist iPe inbrekers nebben dus geen gelegenheid gehad hun Slag Ie slaan De politie deelde ons mee dat haar van deze inbraak mets be kdnd is £ g is hedennacht met gewaarschuwd des ia bovengenoemd pakhuis onraad waa Aaa allaa die aas op vecacUBaade wljse hulp hsbbsB vtilMod k hM oagaval op 7 Novambet 1 beluigea wl Mataade anaae hanelijkaa daak N U MEULMAN O P M MBUUIAN Tribi Qouos 15 Novambei 1919 CaAaariuTauT M SW9 11 Raad vaa AAeid te Oaaila De Voorzitter van den Raad van Ai beid venoekt ons oe aanklacht onzer lezen te vestigen op de in dit nuoiimar vooakomende advertentie betreffonde de veizenr ding van de rentekaartvn en van de renteboekjas Door gameUan Raad ziJn daaer dogen reeds 22 000 dienatbriaven mat rentaboeVjea en cantejcoart aan bat Postkantoor ter veraandmg afgagaven geiaidelgk zullen maoKlare 1000 taÜaa aan bedoeUl kantoor wolden toagezondan 3odatelt hOos Genoegen De 9 0113 deuoegan houdt opUaaadi 1 November dc avonda 8 uur eau lodinvorgndermg Aan de orde kMia o a uHloUng va 1 10 oUigalUn der eleetclci te J proniinleeiiiug van 1910 Cand ez Redtten Aan da Univaraitait ta Leiden ia gealoog I voor het candi d aa t aeya man lachtan dahee H Joogenburgar alhier Benoeming De haar E Vat machia st van het uiirgaagamaal van dan Ooftpotder by dar Broekwag alhier aat die betrekking verlaten voor eene dengalliku betnküng in partteubaren dienat te Laidaa Oe Kiadercauraal Mogen we da bemiddeling van óaze aboane a inroepen om den jeugdigen lezers en lezeressen van de Kindercourant een verheugende medwleeling te doan Tante £ lsa ia in inovsrre herateld dot ze volgende waak de Correapondeqtie weer kon behandelen Da briefjea en raadseloplosaingcn moeten dus niet meer oon tante Jo doch aan tante Else worden gerieht Voar dan naad ia Ooataarijii Hadan kwam nog bU oni in van bat personen van den Reinigingxlienat ƒ 12M BUSKUUP Het blijft woritelen Alen Hohrijit OIIH ilU baett handel tot er van t najaar Ao U worde nu v rVBikM duor e tt vrot gLka wUitor die ooa inde kwiwHerijen MfH sObade oa ui Eajtti brengt v wzenmn ia nut een oeManaac wagons aan k 8i uoa Alpnen hel voor or oer bgni oabarei bart aiutioo tJouJa JU vlfs Vü boeten ja ztj v iron doofa zoodUur Oor paadüglksr bagage en vcacnt dat tüini uozoewersi wel w 0oigvan zollea MzMag van ha balAjr In de tlciaing van na iljeuien on tjiia Tiioiutfii eoiua eigi 1 I l r i werkveaaediaffiag aDO iIg dooli bet asKnoord vaa don Min van ndi wtaolin ake Uosuuop H x orverblndli a n Mr V 11 Idiigvrs neaft veel vais aeS iklultje in t rlaf eera atalloai Gouda verbeteren Ot ve acr er wordt aan fawerkt A l üoakoop dan ten oadar vraagt own zich al als wij lelte i opi den groolo i noo 1 der Oajaeeatanaa het schrikoarend afaeuien vao bel belastlKUW la ioineu m do bijiki on ark jpbatr iaid von perceelen lood en buiaeu zooaia dia aaa dan dag kwam op de pubdeks volUng van l aensdag I L Aawrita gMloten voor planten UeMraaJ Hupp zonder koopkradht en gaan uit ichi op vorbetarinf wecaae da aUarstccltlate aooBanMca ka aiAddelaB 10 uit een nuodkrfct dfa in Dan Hoog weuktanlE viadt OOUDERAK De Uaad decer Oemaaala fo ta elschende vergttering bijeoa g niepea Mu odag i dazcr vjom Aan ie orde kona Vodedociingjn logekónio saiMlen wil Utoï bajtooUig 1919 raental vaa B e I W om te komen w verpwèlog vaa Ivft veer voor dan tijd Tan Wa ur HAASTHfCUT oa Oebr Mi k baat draiiWa aJhiar U de S urlga w rké In a oenl mt eaa Hisaa ingM r a U op twrlc t g a tikau ofifebout Vtm B ibmaiUB Houweff was ovar Het T rwut vsu üioyauteii v n het tmde regime Kt van dv üloyaifl lipiowatie ten ojjuicnte vun WUzon a poutieic dat David u tte tnvr opge woDdeu en verlUaaitla Om li j siechU Mi knwmt die iaiioatiusra nii est gzv n door d Gomnuuie waB geiwodifd met eclit r Ai beklaagde Aii het loo ooorjiutg xouden hu en tieaierich Ji agaaiL In een atemmuifaMelid vut deze zitting dur coiruiuMue Tnut t de Jeutache Ta re uotunfp ot het met beter waji dut de nationjue panu n heelemaa niet In de oomDu ue van onderzoek vert£ceaw onli E i wa Voomuun ljk waa In de xlttbv van jtiste ren Uelttencn nog aan t woord Htf s tt i de tiUiatie v n eind lt 16 n begin inn uiteen en bequvk uitnroerig drn duikboet oor uy de beipreking van de uitwerking van den duüibootooftog MhiklerOe Helfferich de it gende ecoooouache nue ukhedcn in Engeland dat eohteir door grootkcheepecha maatregelen dexe uitwerkiiMtr trachtte te venniaderen en t n vlotte ituet de honger sweep de neutralen dwKmg wbeper te leveren met name op Nederland v rd een ongohoonle dmk ultjte jefend Indim Duttaohlend in Maart 1918 graan ian Ne derland had IcuuMn Weren had dit xlch t g a de £ ngelache aanmatiging kunnet verweren door de uitlevering van ztjn eohepen aan Engeland ala en omuutrale daai te kenmerken Overigens meende HeifferMi dat de duikbootoorlog niet tot volt ontwikkeling en tot sueced waa gekomen omdat bet duiikdtootwapon van binnen uit atomp was gemaakt Betreffende de varodeaonderhandelingen in het vooranaamate nieuws lat de Hoeneenlehe afvaardiging een tetegram optvangar beeft wnarin het gemacntigd wordt het verdrag Z4mdcr ecnig voorbvhoiul Ie teekenen Dezen keer z jn de barJcliten uit Roenten 8 dax Boedapest wordt a iruimd in overeawteninüag met de warkeijjkheitl Elndelyk zUn de Roemeniërs dan toch uit dn Rongaarsche hoofdstad vertrokken Giitaren zou een deel van het nationale leffer Boedapest binnentrekken Dez troepen zullen voor d handhaiving van de orde en ruiv zorg diagen De f BtieU ike intocht ran ii n opperbevelhebber Uorthy zal ZondagvoionnLddag plaats hebben By deze Kel gcaiJieid zal d geheeLe stad vlaggen Zondagvoormiddag om elf uur zal kardinaal Cxemoch op h t plein voor het parlemenag jibouw een plechtige hoogmis celebreereo Des avonde heeft in de Nationale Opcoa een feeatvoorstwlling plaail Voor de feestedyke ontvungst van Horth en zün troepen op Zondag woMvn uitgebreide QUkatregelen getroffen De troepoc tnddcen Boedapest binnen va begeven zich dan onder aanvoering van Horthy aaar heï Plein voor het puWeanantigabouw Het 1 gin van den intocdit wordt dwr drie kantfnKhoten on het luiden der klokkeu aangekondigd Op bet Cellertpleln tal do bui meeste meeste aan het hoofd van den gemeenteraad de troepen begroeten Op het plein voor het parlementagebouw zal de nunisterpresident een toMqiraak tot den opïjprbevelhebber richten Horthy heeft den troepen op c lart ge drukt er voor te zorgen dat geen ongeregeldheden voorkomen Ook onder de burgerbevolking worden inaatnegoltn genomen ter bewaring van de oatle De nmnister van Justitie heeft een ibekendnialung laten aanplakken volgens welke vuor de tniedryven van hoogrerraad q iroej moord root brandtttifihting alsmede voor de beschadiging van spoorwegen en telegraaf l jnen he standrecht xal womlen toegepaet Sir George Cletk die door de otente naar Hongarije ia gezom ojk om de ienswyze der geelUeerden inzalui de Hongaarsche kiüliinetevonning te Boedapee kenbaar te maken heeft succes m t tija missie De mlnister precident F iedrich wien de geallieerden herhauldeiyk ioch tevetigeefs h tben geeommee d af te treden zal niot langer een voorname plaate In hei landsbeHtuur inncBnen Donderdag werd volgwj de Deutsche Allgeroqine Zoltung het nieuwe coalitie kabinet gevormd Miniaterpresident werd graaf Julius Wlafsitf Mrtot dusver president van den Hoogen Rsnu wms De Christeiyke Uoc paHUen tjn door graaf Johnn Ziehy den voormaligen premie Stqiban Friedridi én afgevaardigde Karl Huatair vertegenwoordigd Van de aociaal democraton zuUen Erne Garmmi Julius Seidl vian de onaftiankelUken Martin Lavaczy van de burgerlijke par tyen 1 democraten Franti Helnnch en dr Heged is deel van de rereering uibnaker Uinieter van Buitenlandeche Zaken wonH graaf Czalcy Be Itfot der nieuwe minlBten oal f mer dagen aan de Entente gevolmachtig ien worden voorgelegd Tot de erkenning van de regeering door de Entente tkI de rei eering Friedrieh de leiding van zAl 4 n waimemen BUmSNLANDSCH NIEUWB BUTTSCHLANn D v erl a r4l ep rfclag 0 ir hflt reauHajt vso de Mkiaf vftn hc4 reictfcnverkeer to DiittdUftad wofdt V1 de R Ot KonHU Het U aliiM aM allwa dsdsgeUJlMho produo e vu koiea U vw w ta niMr odk j er ataa wAUk vo itii1w nto d opfcbnopt kolK wx l Mjsn berft ook eagi n t febul 4 t mea Mti aaibtl UMXMii ti vta heeft Kxinaea repairee Ku ZQodw iu a dMi int ribc heol uat ikt f uK mt ten l ittt iiia oouesYe i jVai U Lh rijiuHXMuua Mtiri voor UAiutMiiKritiuLo U ii owtar op uet a jai puiil dal liet fliüut eu van nut teUift T ii r oor autun auxtkr nlM l uild noouig is i weettt titJi tweede aoel van twa utliMuud liet v T oeic vaa attrdappt i a i andere heviutttrucitien Is eonicr luet goiiiuk Jiouge oigü van de dMOtia nocft 11 04 du a r ap ifclcii uiH iuinatiii v jTvooren AW luel t i edlg dooi inTvacit zul itii vn tuuittU a Hi n wvuion ijjig gaivok uaa adraa puie i I4I1 in i r geVal al maix geawoa en i£ jii de aaividipptflraiitriuonvii wianfcViijA ie eriiilxideren i rkiozln aroHetje i tveviu glo eoiit i DondtrOjgavoiul v Avgetaipii op eeu poJtiCtaO verv tOering Ml ik3 éutr Ct fw uay UK a ü vbIij d prudiJbiii van di n i drijt Oiuji L giaOMtuuxöaii en cunii Hiuuit vun de KNGEtANa Do kanaaltunnel C ttic v l wDrtlt geuk ld i lojd Ueorge hoeU giMeren aan e i 1 uiuiitf m egloiieeld dat do regideriiig heelt ooigfMK id ue quai ade veai de Kanaaltun al opuiiHiw t oibieru erpfitu aain ecu ondtTzoek an iLiiii Bitr atunupunt Ijiulen do iii litaiireii ecu gauaüfn ativU S ujilireugoa iü de rf C riiig het pian stuuiuen BfiLGIfi Kameriid veroordeeld Iti va Ke tw tfcliit d d H deaer uil Ant WrMfitn Hu uw K jiuf heult iKt KoJiMTiid Hen vLf t ix iroordoeU tot ilea j Te dwang avi o d tUfl achiuidi aun hei boosaaraig ij uiuiu n van d po tt K on de planid ti v3n den vijand tiet nulp vorleenen ijij iK t vwandwen dor vo tl ïelastoUln 5ün a nat onkJr iiiijm H in OK fU g iijd van dea uroufii W lk ir gii r a ii Komti en tjiaat Hulp aan bolt Jewlkl IV Briiflwl I een aunbtenfuir van het HTolWio re oteif gotwiOtttenttn die heeonu i iutfit worul iii i tttjUjKaarveQ to hebben urrbtrelvl aan perHoncn v iin K ueaïiSohou JorcpiTon die men er van veavieoKt dat IJ icli nixait Bclgü noblxtn l i gt voii o n er reviltiUonoijre pTOpegmndA e voaren iU ü htx fl op eoa lioudtinltal van d so Kuurtcn dts b ind gelci Dozo waren ten luiizo van dnui jpearrtwteerdo vervaardigd l perHon ii die hij op daxo wijze voofthiuip giaivo 1 ztcb uit vxwi Polen en laje aioSIowek n GKMKNÜUiti UKUICHXKM Door een lift doodgeilrukt i l fibrk k der Deventer katoenniaatiicliappij 1 S lU arbeider LwniocirH door oen iih doolgt tri ict De Zitan Aau dt S K rt HXMdt geimtidl Zwar iiiLw belette Übntiieidiag dat de ztvv lieyfC l n van den mj i if iluebtvaartdii iim diwl namen aan be optifMren van Ao rlon n gegane eloep van betaWoi iiwlilp iiaan VV ij ia jKuoT en was hel wedtf aaavan k xlijk hekl tr zoodJd twee nuirin liegtuige i vor rokken van hvt viL gkaiQp De Mok op Texel voor een verkenuilngH rlut ht bov en de Na rdxee Hit waa diaar z6ö belder dat een zeer grooti opptf iakt van do zee kon worjen overzien Ven l g enM w ard 50 mijl 01 1 Wn Noord gevlogea en dMma lerug t t rJ ua r Teaei Toen het aldaar lefagkwam waa hit zó6 dik van de oiitH dut sJoolktfl inet jfroote moeite g tod kon worden lok hei tweule vUe tolf nUAkie een groote viirkenoiiigsvlttcbt HeUai4 inoviit bti niet gi4ukiken de ge ocbte lïout ie viai n Nckkrunp Tf lellcKi ld een gevil v u nakkraiap vijl cstetd bij een 24 aiR gen airbefaier De min in naar het CaeoiU giastiiuI ver Een strenge wbit flr7 Nu zoo roeg sne w is gevajlen en bet e iilge dagen gevroren hMf vveeet menlgevM voor o i trei m en Uagsa win er Ha laav lt 76 heelt beweeen diii die vrtt OÊ3igiii0ofé itt is dnt laar waaevtcale du het weer la September n October zacLit dat duurde Lat 12 November 1 oen vlf l IX ine nA een dik pak sneeuw inaar zoodn voorst Na een paar dagen wa de sneeuw wc odoold n er volgde vier aacitt er t ffeor wa 200 mooi en in de viMea st ynl nog zooveel gtae lat de boeroo die wefpnns den aneeuwstorm hun vee geatild hadden dit veer In de w 4do tie4en Puini 4 weken lang tot Ka Mnla blpi f hut wow za it toon vl iHoteellnz e ri Slb Jidi Ikhi Iti zoo erg dak het buten oiM ui te houden w Deo eeralsn naohit vroor hK 90 gnilm en men Itep over bet ij dar Frleaobe nMcen Waar vour een bnaal nog de dhepen voerm OROOTSTE KEUZB In WINTERMANTELS en PELTERIJEN 1X sii 4ig vjntt atreoi e heereii ragcarea niet lang duurde A dagen iu jj alen on vaarten ut lid Ije M CM li j btHeilD Iceerde toen bet veer om en twi doolde Zoo hard dat tjlnucta een weeu lU Ji rt ijs Weer veriweuwn waa en overal üo Miio vn V ear kondotu varen iJe vüfni md vw e goed afjClield genouK o nudi in Jtumail o £ irebniJiri gi g hei weer vziesea oa het voor auur k ttuu vroeig Dorpeiyke nuchterliOd Ji bet i iw itiu 8chQ iM klaagt een iuzendec uvor dii ertf rLjlto handeltvij2 van het gdiiieeutjbei uiuir van bch es H i tgdeua de b talciuB op geunoeoteKui ten va i deo daar ofufut ved moordon J H Al 1 lijk n aigen werd een hondenkar gebruikt betjpflkneu met den getueenlevaji uaCiiior tot ruuwlU dirinde e o lakens natirin de bloodK iè eii van het B aciht Ut nog Kicdiytba ar waren van de begra vxiiji van noi In besluig gooouiea lij x had iiu A zoira aan de iiAJiai familieleden geen kiüiiiüa gtógen on eau Dl GeieiittliiiroitJBi mr Ii20 det aideelmgsvetbiug en de ftU nione vau Antwoord Met bekwamen spoed is na het goedkeuven van de gemeentebegrooting voor 19W en behandeling daarvan in de afdeetingen zooais aie door den Kuad zur getrokKen door lie Uommisaie van Rapporteurs bestaande uit de heeren W tianders A C van Uerkel J G fotharat e i K van der brug het verHlag van het Uit deze thans in t ruk aan de leden van den Itaad toegezondvn bescheiden blykt dat er in de aiueeiingen op een enkele uitzondering nagee n algemeene beschouwingen werden gehouden Over deloonen der ir dienst der gemeen te zijnde ambtenaren en werklieden wenachte men volgens verklaring van verschillende leden ii de afdeeiingen geen b aprékingen te houden üoeh isütrvoor af te wacncen het rapport van d e v voor dat doel te benoemen Raadscommissie B n W kunnen zich er mede vereenigen die bespreidngen uit te stellen totdat bet rapport der hier bedoelde KaadacommiBsle in behandeling wordt genomen UlIXiAVEN De Jaarwedde van den Burgemeester Volgnr 84 werd in alle afdeeiingen uitvoerig besproken Vele leden verklaarden zich voor een aanvangaaalaris van S H 00 Over het algemeen waa men vcn meemng dat het thans genoten aalana te gering ia voor het Hooid der Gemeente B en W kiuuken zich luermede vereenigen en wachten gaarne e n deabetreftend voorstel van den Raad af De jaarwedde van de Wethouders Volgnr 86 werd niet meer geacht in overeenstemming met de tydaomatandlgheden te zyn vooral wat betreft den arbeid welke van hen wordt gevorderd Op enkele uitzonderingen na wenschte men die jaarwedde op ƒ 1600 te zien gebracht Algemeen werd de wenscheiykheld van een premievrge pensioenregeling voor de Wethouders betoogd B en W zien de voorstellen inzake verhooging der Wethoudersjnarwedden gaarne tegemoet en zulten desgewenscht de voorbereiding van een premievrije penaioenregaling gaarne overwegen en e v voorstellen aan den Raad indienen De jaarwedde van den Gemeente Secretaris Volgnr 86 moet volgens veler meening dis aanvangssalaris komun op ƒ 5000 De meerderheid van B en W kan zich hiermede ten volle vei eenigen Desbetreffende voorstellen zien B en W gaarne tegemoet Jaarwedde van den Ontvanger Volgnr 87 Evenzoo werd door verschillende ledende wensch te kennen gegeven het aanvangssalaria van den Gemeente Ontvanger te brengen op ƒ 4000 Een desbetreffend voorstel Preaentiegelden leden vaii den Raad Volgnr 88 Hoewel de presentiegelden voor de leden tan den Rai zyn gebracht op ƒ 6 per vergadering werd door verschillende leden de noodzakeiUkheld bepleit dat vergoeding zal worden gegeven aan de Raadsleden voor het bijwonen van Commiaaievergade ringen Hoewel B en W de biliykhekl van een en ander geenszins ontkennen meenen zjj toch de aandacht van den Raad te moeten vestigen op de Interpretatie van art 58 der Gemeentewet Bij meerdere Koninklijke besluiten o a by dat van S Junr 1910 werd beslist dat de toekenning van presentiegeld aan raadsleden voor het bywonen der vergaderingen van raadacommiaaiën en afdeelingen is in stryd met genoemd wetsartikel Ook in de memorie van antwoord op het voorloopig verslag inzake de Staatsbegrooting 1920 merkt de Minister van Binnenlandsche Za fen op dat by de herziening van de gemeentewet de gelei enlfeld zu worden g Ktden de Vraag oYntrent het toekennen van presentiegeld aan raadscommlssUin nader ondw de oogw te lim By tien poat drAk n bttulwertt Vélgnr 93 werd üoor enicele ted t beswaar gemaakt dat een post ad ƒ xuu hieronaer begrepen wordt gebruikt voer de piaatauig van aiM van de gemeente uitgaanue oiiicieeie stukken In de Gouaacne Jour an t juen beschouwt het als een privilege voor dat blad en zoude het biiujk viuueu de genoemde stukiten te doen ptaabaen e6k in de twee andere hier ter steue verscngnenue uagOiaoen U en W zuiien oVüi cgen p welke w ze aan deze opmerkingen nan worden tegemoet geicuraen indien meraan geene contrautueele verplicntiagen 01 anderszins jn den weg staan zal nee genoeinue tieUrag ovr r IVZO niet meer woruen uitgekeerd ioelage tn tegviaoeticomiaK in de koeten der uitgave van net Verslag der tuuideungen vun den u m nteraad volgnr luo uat bet btenograiiacn Ver8lf van het vernanuelde in den Gemeeutei uad wordt gedrukt bg de tirma unniuntin en oon vund Dy veraénuiende leden L ezwaar Men zag dit werk never gesieid in Handen van de Commissie van Druiucerspatroons die net dan om beurten kan geven aan de andere dmluters in de gemeente B en W hebben geen bezwaren het drukken van het btenogiaiiach Verslag te comoineeren met de leverantie van net gewone diUJtwerti nuts de boekdrukkers patroonsbond de in het bestauiide contract voor üe levering van dit ver iag opgenomen boetebepalingen ona ongewgzigd wil overnemen 6onder opname dezer bepalingen is het onmogaiyk de gewenachte jpoed bg de uitvoering zoo noodig af te dwingen Door b en W zal het noodige worden verricht den Raad spoedig deyüetrefiende voorstellen te kunnen doen De iaad nam op 11 November j l in deze reeds een bestis ing Kleedmg en uilrusling det politledlenaars en veldwachters Volgnr 122 Uoor enkele leden werd bezw r gemaakt dat de reparaties van het schcenwerk der agenten van politie met uituluiting van aiie anderen aan één schoenmaker wordt opgedragen Beter achtte men Let in overleg met de bestaande schoemitalürs organiaaties dit werk over meenicre vaklieden te ver ieelen Door de Schoenmakerspatrionaorganisaties in deze gemeente i een en ander ter kennis van den Raad deze gemeente gebracht In de vergadering van den Raad d d 28 October j l werd het desbetieffend verzoek in handen van B en W gesteld ter afdoening Te zijner tgd zullen B en W den Raad met onze beslissing in kennis stellen Kosten van wachtgebouwen n bureaux alsmede het licht en brandstol t en voor die tokalen Volgnr 124 Twee leden maakten bezwaar dat posten voi i onderhoud der gemeentegebouwen onzuiver worden voorgesteld dooi er aan toe te v oegen kosten voor verlichting en verwarming In liet vervolg zal door B en W met deze opmerking rekening woiden gehwden en zal het geraamde bedrag zoowel voor onderhoud ats voor vuur en licht in de toelichting op dezen post afzonderiyk Wurdpp vprmfld KiMten der geneeskundige Knip MN de politie Volgnr 128 Doof verschillende leden werd een pieidoci gelovcid voor de vrge artsenkeuze ook voor de agenten van politie B en W meriien oen Raad p dat hun vooratet d d 36 Juni 1919 no 67 R be treffende vrije artsenkeuze nog niet door den Raad is behandeld In de vergadering van ien Raad d d f Augustus 1919 werd de behandeling van dit voorstel uitgesteld Belooningen en premieór aan brandmeesters en bzandsDttitlicdeu Volgnr 129 Enkele leden be ipraken de wensclielykheid een v st bi and weerkorps te hebben voor den dug èn den nacht B en W zullen ga iine afdoende en finantieel uitvoerbare voorste icn van den Raad in ernstige overweging flemen Onderhoud der lantarens ea erdere kosten der verlichting Volgnr 132 Verschillende leden deden klacbten faooren over te geringe atrautverlichiing vooral voor de voik uurten Enkeb Imlen verklaarden zich voorstanders van het beginsel dat de gemeente zal btutien aan de lichtfabrieken den koftprys der straatverlichting B en W wyzen er op dat de schaarsehte aan brandstoffen en de ddbrmede huid aan hand gaande eiMh van lichtbezulniging oorzaak is dat in enkeic stadsgedeeltten de straatverlichting nog re wenschen overlaat De directie der lichtfabrieken Is evenwel opgedragen sreleld l k meerdere lantaarns te ontsteken of aan e brengen De verlichting der vulkabuurten heeft de byzondere aandacht Opdrui ht tot het aanbrwgan van een afdoendf straatverlichting in het stadddeel K it Haarlem is reeds geniimen li d geleuen gegeven Byzondere omstandiglifcden liibben evenwe de algehcele afwerking vertraagd Betaling door de gemeente uan de lichtfabrieken van den ko prijs der straatverlichting heeft niet d instemiring van B en W Met het oog op de inanUeele gevolgen van een derge vJk i maatregel meenen B en W een en ander emetig te moeten ontraden Vetdere kosten van maatn elen In het belang van de verbetering ótr volkshuisvesting vesting Volgnr IB Alpt meen waren de leilen van gevoelen dat krachtig moet worden doorgewerkt aan de verbetning der volkshuisvesting waarbij verlangd wordt scherper toezicht by drn bouw B en W schenken aan ncn aanbouw van woningen van gemeentewege onverdeelde aandacht Nieuwe plannen ook wat betreft het bouwen an woningen voor grootti gezinnen zUn in bewerking en zullen den Raad binnenkort ter nadere afdoening geworden By de uitvoering daarvan zal hunnerzUds alles in het mrk worden gesteld het toezicht op den bouw In alle opzichten goed te doen zya Onderhettd van drate tn pleinco Volgnr 144 De bestratincr der verschillende stadsgedeelten was vo r verachlUehde leden een ooderweip tot e ntitige iek Q UMund mrdn da Vierde Ktide Bwoh g SpintiffatiiMtt Klfumèttven Qoo IN DEïT SPöTHOEK IK ZOEK Ik zoek sinds langen tijd een krant Die werk lijk amusant kan wezen Met nieuwsberichten int resaant Die rnen du met pleizier kan lezen Waar niet steeds in staat politiek Of van d Entente een beslissing Of vau berooving in t publiok Of van geheime sreldvermissing Ik zoek sinds lang vol ongeduld Ik ben een onvermoeide zoeker Een krant die niet is overvuldMet stukken over groote wooker Of t een of ander fel protest Nu tegen een gedwongen honing Dat even saai is als de rest Ik geef voor béter graag myn meening Ik zoek sinds langoi rijd een krant Die k met genoegen iu kan k ken Uit Binnenof uit t Buitenland Waaruit een bet re tijci kan blüken Ik koop haar graag voor hm veel geld t tijkt mij het toppunt van vol making Een krant waarin nie staat vermeld t Bericht van n uitgebrok n staking Ik zoek om kort te gaan een krant Die zou volkomen n mün geest zijn Zooais ze in ons Vaderland Ook vóór den oorloff steeds geweest zijn Niet de Redactie s treft t verwijt Men kan hün werk niet beter wenschen De schuld is de moderne tijd En de verdorvenheid dor menschen ARN VAN KAALTE we terwyi é n lid den wensch uitte dea Kleiweg te aspkalteerm B en W merken den Raad op dat de Viardq Kade en de Boschweg particuliere wegen z n en alzoo met door te gemeente worden onderhouden De toefitand der ove rige genoemde straten zal worden onderzocht en zoo noodif zal tot verbeterins worden overgegaan Aaphalteering van den Kleiweg ie thana zoowel met het oog op de xhorbitonte priizen der benoodigde materialen als d sclütarachte dnnrvan onuitvoerbaar Ko4ten van bruggen en oveneetvcren Voignr 148 Verschillende leden verklaarden zich voor he in eigen beheer nemen door de gemeen van het overzetveer aan de Turfaingelgracht B en W mèencn mede in verband met een dit overzetver betreffend ingekomen voorstel van de herer Rietvet 1 es Me nadere oorstellen van den Raad te moeten afwachten TegemeftkiHning aan den pachter vaa het porttveer ever de Kattensingel gracht Volgnr 149 Eeni e leden vonden het biliyk dat de veerman van di ze pont toestemming krügt het tarief te verdubbelen In de Raadsvergadering var 11 Nov werd leeds een voorstel om de verordening op de heffing voor dit oveixetveer zoodanig t wijzigen dat het tanef wordt verdubbeld aangenoinen Kosten van havenfh vaarten kaaimürcn sluizen en andere waterwerken Volgnr 151 Een lid vond voibeterinK no iig van het wachtlokaal van hen die bij hoogen waterstand moeten waken Het thana daarvoor in gebruik zijnde lukuultje in den beukmolen moet zeer biecht zijn B en W hebben den Gemeente Bouwmeester opge lrEgen een en i nder te onderzoeken en zoo nooJig te i rbeteren Kosten der bemaling van di Gemeente Volgnr 166 De toestand der grachten wordt over het algemeen niet slecht genoemd Men wil echt r de aauriacht er op vestigen dat enkele rlooten in vervuUdden toestand zyn zooais d e in hpt Houtmansplantsoen en aan de Spoorwpglaan B en W deelen mede dnt lot verbetering van den toeetaiid waarin de sloot In het Houtmansplanttsocn veikeert reeds maatregelen zijn gentftnen D loot by de Spoorweglaan is in on ierhou l by den polder Bloemendatd welks ba ituur op den toestand der sloot zal worden gewezen en waarby op verbetering zal worden aangedrongen Uitgaven vomr de Zwcminrkhting Volgnr 160 De Sttideiyke Zweminrichting vormde een punt van langdurige bespreking Het water wordt viiTl genoemd De middelen ter verbetering 7yn naar het oordeel van enkele iodnn uitdiepen en begrinten De kleedkamers der inrichtingwerden eveneens beciitiserd In elk geval zyn er te weinig klee Ikameri zoodat somi 4 personen tegeiyk één kamer moeten gebruiken De zweminrirhting ieeft tteeds ie bijzondere aandacht van B en M Den Ge meenteBouwmeester ih opgeJfagen eea grondig onderzoek nsftr de vpi vuiling van het water in de bassin in te ntellen en alle mogeiyke maatregelen ter zak te nemen Dat het aantal kleedlcumers by overmatig bezoek der inrichting te klein it iH aan tien W bekend Overwogen wordt enkele by te boawen Jaarwedden der mderwyzers en wedde der tydeiyke waarnehien vVo gnr IK Eenige leden opperden het denkbeeld de beide burgerscholen vcor meisje ter bezuiniging te doen inéé ismelten B n W zullen een en ander overwege en eventueel voorstellen aaa den Suo doen Keaten vkn het Instf iidhonden van aehoollokalen en onderwijzert woningen Volgnr 171 Een der leden merkte up latwmmige ediolen minder gezelbV zyn Dl ware dan tè verbetei en door het aj nla gm van platen en Mcemen B m w zullen by cene algemeaM aehryvte d hoofde der gemeenteiyke otKtorwQtinrichtingen opwekken waar noodig hunnen invioeti tot een doelmatige rsriiermg der sehooU kaien te doen gelden Kosten van schoolfeeatjefi en reisjes Volgnr 180 Algemeen weid deze post f WO te laag geyonden v or het doel Versciiillende leden wenacnen deze gebracht te zien op ƒ 10i 0 i leden zeita op ƒ 2000 De meerderheid var B en W kan zich met een verhooging van dezen post tot een bedrag van ƒ luuu ereenni Kosten van verstrekkmg vhq gemeentewege van voeding en l le ding aan aciuMgasnde kmderen Volgnr 1 Drie leden wenscnten de schoolvoeOing an gemeentewege te doen plaats binden Men wil echter wachten tot de R jad in iieze een principieeie beslissing heelt gen Jieen B f n W zien a Raad i beslissing ia deze tegemoet ubsidién aan Verceniglngui in het belang van de voeding en kleeding van Knoolgaande kindenn C oignr 194 I iie leden stelden voer deze suosidle op ƒ 1600 ie brengen i Jeruei wordt thans met ƒ 500 gesubsidieerd Uen lid wensciite in elk geval dezen sost aanmerWeiiiH te verhoogën h en W merken den Raad op dat de vereeaiging Jeruel zien a ft met een verzoek eene hoogere Mubstdie toe t kennen tot hen heeit fee vend Indien evenwel mocht blyken dat het tegenwoordige subsidiebedrag nier Voldoende IS zuilen ti ea W gaarne voorstellen tot verhooging daar ftii in overweging nemen Uitgav D voer voikxfeesten Volgnr 196 iLen lid wenschte dezen poat te brengen np ƒ 500 B en W merken op dat iiet uitgetrokken bedrag van ƒ 100 dient tot dekking van de kosten vallende op let uitsteken van vlaggen tei gelej enheid van veijasrdagen van leden van het Koninkiyk Unia en voorkomende feeattiiykheti n Dit bedrag is ruinwchoota voldoende Het topkennen van bydragen voor volksfeesten enz wordi voor ieder geval op zich leif beoordeeld B icsbetreflende voorstellen worden de middelen tot dekking telken male aangewezen en op de begrooting gebracht Hubsidiën aan Khouwburgen of muziekkorpstn Volgnr 197 Drie leden wenschten deze post te Thans ontvangt het Goudsch Muziekkorps een subsidie vw ƒ 1200 Hoewel B en W de wetenschap hebben dat de door het Gouc seh Miuiekkorpa gegeven voikaconcerten zoowel doar het bestuur der gemeente U het publiek op zeer hoogen prijs worden jesteld is de streki L voorstel hen nVi onsympathiek Op den voorgrond sta evenwel een gnede leiding by de regeling dezer concerten B en W meen dan ook dat door hen geen voorstellen tot het veiileenen van ftantieeien steun kunnen worden gedaan alvorem hen ie gebleken dat evenals dit in meerdere gemeenten var ona land plaats vindt een con mi aie uit de ingezetenen zich met de regeling dezer con rten wil belaaten Kosten van overbrenging plaatsen er verplegen van arme krankriinlgen Voli nmumer 202 Door nkele leden werd ge vraagd of de gemeente in het bez t is vnm een hehoorlyke bewaarplauts voor de hlei tydeiyk verpleegde krankzinnigen B en W deelen mede Hat in het Van IteiwnZiekenhula een voor dit doel ing ricitte ctl aanweB ig Subsidiën aan Groddiaizca Voignr 204 Een lid besprak de wenscbeiyfcheid dat wordt gewaakt als verpleeplao ia het Be tedelingenhuis in atervenaigevaar rkee n nVolgens een gerudht woidt hianuii nip de noodige zorg besteed Door B en W zal t r bevoegde plutie n onderzoek worden ingesteld va z o noo ï op een betert rageHng in deigeiykt getallen woiiien aangedrongen abaidie aan de Vereeniging tot beatrij ng an tuberculose te Gouda Voigar In twee aideeungen wert het viensohelul Kw it dezen poet aanm l ivjk te vMhoot Aanmerking werd door verschillen t len gemaakt oat hier geen bloemverkoop wcixtt toegestaan anders dan voor d Neü vereenigui TubeKu oaebertriKiuig ö en W syn genesgen zoodra de plannen Mt veroeniging inzake het bouwen van rdere l baUen vaat r n vorm hebben Weiwmeiv een verhooging der subeddie ia ernstige overweging te nemen in iwt belang dw openbare orde komt het wn gewenscht voor iedere aanvraag tot r 7 fP voof a £ dad g Zl Vp Wh zelf te beschouwen 4er£ j f 8 euda der Ne Tm f to rien tot Viïïk t ffend ver ek en W TÜÏ wniging ingekomen B ïuur 2 deze aubaidie Terhoo j L Volgnr 261 Alle afdeïn en verWB 1 r 7 ver oo ing van d W kunnen zich hierToade wel ver B l f muziekteat ia Wt Van Ke iSn if 27Be Een ttin Po t Cw Doelenbrug Somarfge Ie rtrokïï f ni i2ik bH Ï ïü v T K o üiï aan de du Raad dan poat Is d htgitxHht d r mMntellHie litoimteB en lutipiTm voor het Uijtut aar li U otpffeaumen De venxUTiat vu d Dmltalitux Cut aamwi met w T riiK ilii d r UoeWnatraat Ben en ander iioef de volle aamdacht van B ea W en luidni moc i k tullen den Baad dienaanyaande voorstellen beraiken ONTTANOST£N Bnu kaal knaa alm dok ra nngelden Volgnr 14 De aandatJit van TerBchiilende leden waa fermuen op de aeer lage opbrearat der Imir van den beukmolen Men zag gaarne dat aoor dp gemeeiiito een betere huur meer in oveieenatemminf met de thana geldende pru en voor die ge bouwen wordt bedongen B en W merken den Kaad vii dat hei geheele onderhoud van dit gebouw komt ten laste van den huurder In verband met deze dea huurder opgelegde vvrpijdibjigen la de huur bepaald B en W luUen evonwe zoodra mogelijk hoogere pr oea voor de verhuurde gemeentegebouwen trachten te bedingen en te ignar HO Jen Blad voorstallen daaromtranl doen toekomen Markt wik weeg en mengeldin Volgnummer 15 Ken der ledeai bea$irak d wenBchelljlchcid de kennis af te aohaffen Een ander lid wil tydena de k imia een v Hx j van alcohol verkoop fi en W dealen vaaala in hun antwoord op het veraiag ven de ontweli bo grootiig 191 is opgemerkt mede dat voir het a aehaffen der kermia een apet aul besluit van den Raad nnodig ia Ëventueele voorstelUn diennaiwaande zien ail tegemeet Bepalingen die hat mogalljk maken den verkoop van stericen dran in inrichtingen op bepaaUf dagen gehee te verbieden beataan in deze gemeente niet B en W i n evenwel bereed deie we ï bt en jjzlglng der polttfeverordenlng ia d en siai t arerweges I laatselijke directe belasting naar kei Inkomen Volgnr 81 Ove het beirag vao den hoofdelUkm omala bad in rachillende afdeelingen een uitvoerige gedachtanwisaeling plaate Verscihillende leden lün van meentag dat het euvel bela i in r ontduiUng hier nog voel voorkomt en een betere controle hierop d gemeentekas aanmetkel ki zoude versterken B en W hebben met belangstelling van hefc omtrent dezen begroofngspoat veritandelde in de afdeelingen k nnia genomen en zulln gaainc voorstellen tot naier regeling dor controle op dan opbrengst der gemeentefcelartingen van den IUa 1 ontvangen g met4it zö evenwel dat de inzjgeder RSjkakohienm onMu ing vri wel illusoir maakt Beate van de gift vu ingezetenen ten behoeve der atichting van een Volka en Schoolbad Volgnr 70 BB ijzim poat drong f l beapoedlging Ier atichtmg van Volks en SAMlbudmrichtingan j i i P l oitverdeeide betaigetelling heeft en do uitvoerl hlerran wordt door hen zoovee dit ta de Mg steed heersoheade buitengewone om tMdigheden mogelijk ia beapoedigd u PT Commlaaie van b i tand in het belieer der gamecntevverkon een bezoek worden ireon yiit aan een dergelijke inrichting in dea Haagi binnenkort au lan B on W voomte ien en plannen ter zake bereikan Met bekwamen apoed ailltit dan den Raad door B en W voomtfllen worden gedaan STADSNIEUWS ÖOUDA 16 November 1919 De Brandweer Hat Dagblad van Geoda polemiaeert verder over de opnenilng van het Ingezonden Stuk aangaande de Brandweer dat een aanval tegen ons inhield De zes punten T l onderscheidden gaat het blad één voor één na en wn de hand daarvan poogt het onze argumenten te ontzenuwen De redactie i hierin oi K slaagd hoogstens kan vorden getuigd dat ze de kar iinale ounten handig heeft ontweken heteeen we gemakkelijk zouden kunnen aantcnen We zuilen dit evenwel niet doen Geven we opnieuw een uitvoerig antwoord op het batoog van het Dagblad van Gouda dan voorzien we een pennenstrljd die tol in het oneindige kan voortduren een strijd die onze lezen weinig zou intere8 seeren on die ons geen stap nader tot elkaar zou brengen WU handhaven onze meening dat het Dagblad van Gouda onjuist gehandeld heeft door een atuk te plaatsen dat tegen een andere courant waa gericht Het Dagblaii van Gouda zal daaraan Iwöfelen we geen oogenlilik haar hourib g in deze bidven goed praten met de bewering dat het hielp onware geruchten tegen te spreken alsof dit doel niet het nest zoi zijn bereikt wanneer de weeriegging van de z g feile en onbillijke critiek was geplaatst in de courant die de gewraakte crifiek heeft uitgoMfend Het Dagblad var Gouda blijft er bu dat de beaUaaIng ovar de opneming van een aanval als boven bedoeld een kwestie van collegialiteit I wö vindon dat het hier betreft een kweatie van journoUatiek fottoea Tan ovarvloade maakte aaia oppoooal b f kamallng de opmeiWng dat collefrialiteit iets e r s o u n ij k s is elke apvaMJag we geenszins deeler Te gaUgenar tgd en plaats wiUeo wa over dit vraagpunt gaarne van gedachten wl aelen een publiek orgaan leent zich voor een dergelijke discussTe niet V j zullen het Warbtj laten Ret Dagblad ma Gaada w ge op deze opmeririagon nogmaals raogearen wtl gunnen onzen tegenstander het laatste woord en zullen er verder hat B ügan toe doen Althans ten aanzien van deze kwestie Op da orgoaiaatie en iiirirhting van de teaatwaar cie lat daaa ♦ a emiek wel aoalelding gaf maar daarvan niet het een stev IjaËcorst bokoanen dia Taal gevaar i oor de spelal opleveut Z ÊUmsolujiilljk zukeo raia oouaua tat wntaalaeuiing ovaagaaa SIOLWIJK Bij dan liudbouwsr f r d Beuvel hee l men v a enier een hoof lilalaaliia roode muls gavi Tt UMUU lllCU WKKIilUtlMCUT Hooasla Ïli7 0 la M JlifM laagl i aSikl UM te aermoan ViTWHiiiaiaM IM dfin votgendm da0 laailge kit niol J r an da om tijd iijk aloamaalitige iieordooataiijka t l noord iijke wlod DNtakkea tx zwaar bewaat aia aiualgk suesuwbukia latar Nattta dool UiUt utuuktu tivlt uhüai Wl a ae l i wg vaa lalegraiaBiaa BUROERUJKE STAND OUUDA OhlUUÜiN It Sm Hedda r U i ij o mi üdiiitiaiaalar U Noi lonoineii Ggtboriu a W Uoo dijk en al H Se ira ld Nor BauaJ d i J MouriLk at U WMa ci SI EKTHt t Ü t ailUMut en A van Keejen a IT Htniaa aa Q Baa scbiip c Braar e U O UkacTaU 11 V U1 Dijii ea A OrMluua VEi U11j£N ia Vav Jan F Pïwg 1 j Pl t T aan Vllal 40 J u Nov Fianctanui J M Uoudgit 7 d l AK 1 8 U Nov UI li t v Mea ran den UritaoMit bideia oeelt prcMoaut r oiacan een telii ir m gaa n iMt lan ilea Koning van Jbflaeland tanalade nagmaglf iziuk to zecgiea voer da nastitijae ontvaLgm die uiaWMiw l oiBBara an bij aa 1 oiueir ondeo er bij roeg Ad dijil fa j dlêp gelrotien is door de gevoetefln van waruio H iiipjti te oio bet gel faueete taigWaobe vul t i apu iohte Vao rrananja kaait uUgodrukl 1 o Koning heult dk talegram T ia Pol enirj boa ii woonli waarin hiJ verzokeri dat li oiitv iagut die Po ooari in Jilogi iai ia bereid een bawtja ia van de geik euneU vnu de Uritaoha uOUe nie ajeaa voor den preaidalM maar voor fohec I aiiiinjk ADVKKTENTUN Zaadag li Naveinbar REUUNSlHANTÜCMIll ttüRK 10 u Tja Da H van AaaoBlMft ST JAMSUjKK 10 u v m Da J BVrgar 6 u njn Da A G Jtlr k aar la Laatar en Kortanaar rac Daur KKRK i Jlli liUlij rUAAT 10 u Tin Oa A O Bi idnah vat Deur LUTH£RSCH £ LERK 10 u T m Da rh Schorten Bericht van Inzeta De BouwnMAairaoiiig JtUIM ZICHT met 25 06 10 hectarua land la Baanvak 13 November geveild en gehoogd staan in bod tmAopfUtfi ro 4 if l llMi 2up STOO n aap tOMM Sop HM Bop t2tai De Afglag en oombinatios hi hhea plaats op BER 1019 s morgcna elf oron in M Zalu te Ooada Verhoogingan orden aangeaóoMa tagan genot van 10 ten kaatore vaa Notaria J KOEUAN 204 27 ta Hoaatiechl RValONSTRAMTSCHK KX1IX 10 u T m Da A Jager NED HERV KEUK 10 u v m Da Niauwburg WADDUiXVEKN REMON8TRANTS0HE KERK 7 n njn Da Jager te Boakoop NeB HERV KERK 9 a T m en 6 u n in D Steat baak MOORDRECHT NED HEBV KERK 6M a B m Da lCniplui zen GOUDERAK NED HERV KEKK 2 u a m X a Montfrans te Oudarkwic o d UsaL STOLWUK NED HERV KERK 10 I T m Da B J Kanla MEDEBURGERS Wnal ge al dat kat eaa root fcMbgsparilig ia ala gy Cw KLEKDlNG laat 5189 1 MIUIEilofKCEIICII bg I VLAQ m MT Hl KUIKRtTRAAT 41 4I EVANGELISATIEOEBOUW 9 u T m en 6H nsii Da Heer T d Kntjff ta ReeuwIJk HAASTRECHT NED HERV KERK 10 n T m Ds E v d Broek GEREF KERK Q n Tim en 6H u n m Da J L t d Wolf AMMEHSTOI NED HERV KBHK 9 u T m Ps M Hoekkatm ta VOrahoga BBROAMBACHT NÏD BXRV KKMC 9 i u T m en AH u n in Da D Flon Sulk rxl M Uoedawiicda impotealie boaal broocUtla aaihaa rhcumalick oearalgia jichl levantefcta virilopplnl Cfeaoi aa alls hold beafg haarao aaunlaklea adafipelaweNa arnSpoadilc a volkomea acnaalag der Ofaati ae c vsllca per brUf door de wooderliara plaolaa ealraciea vaa dokHi Daaiux viiaaklllia eaacslka aiokla Mu oage ifcalalie Na W malbewijsca aaa bi daa Hear 1 UNABILlt Ot Marhl 7 Rollardam mat aeawkaarlga aaa aak üviag 4 alekK SlU M IKSNWOUDK ED RERV KEBK tU o urn Ds B J ICanla ta Stolwtlk GOUDA I Navaabar ST JANSKEIUC 12 n m Da J E B jl hui el fln4regdklBr 1 a n m Ds B M v Tongat4ao van Zu daxd rp axtnt huwelü aainaag atnc J ORT Ha l ImiiWacliÜg o ds W lrljd n van Xïrgon doorUJMi zuilen vinden Door da aanholt lenjn vora hobbtm de tdrreinou BIOSCOOP GOUDA VOORUIT N kot groonaucaea vaa oase operatln Carmaa braegaa w U weei eaa oaaar oparaiaaka Hal anrwaldilaada maastarwark vaa daasa oaalaifalljkaa riaaacbsa Mbiijvat WTMttVM m I RIGOci ETTO Da varfilnisl vaa de bcroande opera ia 5 adaa wi C a gaacUadkaadlIa bijdrage lai dahcBida dar oor aa U laala aada1Plaaaeka w Terwijl de KonJn Iswht huilt het volk m Oe dlai wordl daoi a bafceada Heet O VAN ZUIJLEN gflllaalraaad otiglaaali RIgalaiaiBiaalak vaa dea graMaa luliaaaackaa Maaaira r auissKi o vbrdi m Oe rol vaa dea kalaar Rigolalla ordl vaM kl door da raialdkaaaaaida 6203 BxpHCMtl aMMLBS RWIt 84 j IEDER BEZITTER vroga liada pna aaBut aaa vaa da leriaMeiItU enVC tal Baaal Ipoaaloira adve a aa l procaraur ta Antlardaai ladar aaiuet bavai rata tarlkaiiiraa vaa bateada leekaaaan aeaa leaaaawaaidlaB Jbeaebaawiaaaa op toaacilal aa polillak gebied kanlMa baaadaaaela dia aaëaSi prikkaa eaa ullgabaalda inaadiale kroaiak panicaliara lalaataaaaa aa aaa taaa llala vaofapellla Abaaaa al I I M par jaar Ir o p bi vooniilbataUag 44él M I Hal adrea vaa adniaialralia il HIERRNORACHT M Aaalardaa