Goudsche Courant, maandag 17 november 1919

o uim te kriJgecL eo aan xeouwpljoen te lljdn 7 ijri hand weigerde bij b H echrIJveQe3ms évp dienst co het gearde dM hij niet in staa wa voorwarpen uit sljn zakken t hijen Van zijn 40e Jaar al leed hlJ ook ann mo üjlcbeden bij het fsan lüj kou b v bIJ tijden oiuniïelijk een trap afloopen IHiralJ h d hlJ ook nog trllUag n van d aatigeziohtsepieren MnanclMg 17 Norember Me Jaaricai 4i Firma M en J TOEM AN HOOasTRAAT n b Hat Vladuol lOTTBHDAM T l l BVSO QltAVBNHAaa SpulMr at 7 Ttlcf 2000 H WEDEROM ONTVANGEN 182 60 een prachtcoilectie Wollen en Zijden Shawls Wollen Vil d Ecosse en Zijden Koueen VERDER UITOEBREIOE COLLECTIES IN Kanten en Festons Lingeries Kraagjes Handgewerkte en geborduurde KieedjesZalcdoeken VirgMt vooril nitl iin rtkt kouzt BONTWERKEN r Zi ansa CtalagM aa kaaeaki aaaa Mafaaliaaa ADVKRTfiNTUN En groa En detail XmmmdiamhimnB Spon n Cooosw fkl or t ISp Cooo stofff rSff 4356 20 T ANDERS Vl a Wad r UITI NDAAL Bna Borrtalfabrikaat Kleiwegstrut 13 1 OoudR INOKZONDEN MBDED8BUNGEN Op de voorpagina 60 heager Gewone advertentWn en ingaaooden mededeeUagin kt eaatraat lat la r leerden vtlia Groate letters ea randen worden berekend naar plaatnulmta Adverlantiin kunnen woidaa iogaiondea door tuaaehenkomet vaa aallada Beahhaadelaren Advertantleburaaax en oaae Agenten 1 4 lagala ƒ 14 alko raial n i tiJI AdmiiiiMXAtie 1 T l i StM 82 pers een dankbetnlglng gepl atet aan d BerHjnjtcHe bevoUclng voor de w me oa vangiit waarin o a de volgmide linanado voorkwam Gelijk tydena don oorlog wor den ook thans hoc i tnUn geduliten li beslag genomen door d toekomst van bat gehele Dultecbe voUl Met het oog op den nog feldenden ataat van ibeleg te Berlijn verzoek jk enter van verdere betoogingffli af te rien die r m zouden Inuuien lekten d t hot rwkeer n fa o bare onU veratoord zouden wnrden In verband met de Hindeaburg raHetJw Is op ie vergadering der snciaal democmtin een moUe aangenomen waanin gtSlarht wordt dat Ce regeering scherp zat o pt ra rl nn ten opzichte van het drüven der Duitiebnnatlonailen De aoeiaal democraten eiaehan dat de reaitionnalre ambtenaren en offlei ren dié than b ancrijke betrekkingMt in het r k bekleeden onvoorwaardfüyk a zonder toekennitr van pensioen worden ontslagen Ook n oeten alle hoofden van aebolen ontslagen worden lie bat deelngnMtt van leerlingen onder schooltijd aan de demonstraties der Duitaeh nntioiitilcft la de hand gewerkt of toegestaan hebbn De Duitsche rsflreedng I si h opnieuw moeten gaan bamoeien met de nuitschm Ue zich hebben aangesloten bij het a r n WestRuseische leger en iie ze IgtntiHc niet meer als onderdanen erkende Admiraal Hopniann djo ile ntentaeom tnlBste naar de OoBtzeeproivlne n bagrleidt heeft nu bericht ontvingen dat Bar mont de bevelheèben van het RuMlidhe Westerleger sieh mot ztJn lehsel toftd macht heeft gesteld HMier de bevelen vaa genera Rberharrit die van u t Berlijn naai lie OoBtzee provlncies ia g ïontkwi tei veirvangin van Ven der Goltz met pdracht de Duitache troepen te bewegen uar Kaf IntusRchen wordt melding genïaakt var de ontdekking van en bureau dat de B H n ao4daten wierf voor het Ufftr van B rmont Bovenstaand bericht geeft nafauurHjk gam zekerheid dat Bermont zie i imleniaad heeft onderworpen Heeft hÜ i e wapenen wwrkeiijk neergelegd dan moet dit bcaehouwr wonien als een gcrvolg van ijn w r nlg aarcee In d n strijd Men weut d t Barmoat evenals JoedenitsJ naar Ptrtrograd wilde oprukken Tuasehen beide Ifgeraanroerdar bestond eenige animositeit en in phat van Bermont als helper en medo atander te beschouwen heeft Joedenlts hem voor landverraders en andere UefolijliSuiden ultg ma kt JoedenitsJ maakte dat h Banndnt voor was en deze kon daar hU tagtnfeliou + Vallende Ziekte Zatiuwkwalan en BHl Td II H worden gwiexen door ROLLANDO Wetiif edepnocerd Drnk van Or R O L t A N D Pril P i fflaoon f 4 n MEN WACHTTE ZICH VOOR NAMAAK N V Mij SANITA8 Konii kli k oed ek ttrd GOUDA Lanfe Ziendewe 11 6 DEN HAAQ Herderinoeitraat 9 U De Droodsoorteo van de 2602 25 Brood en Beschuitbakkerij G Ja Goedewaagen munten uit door kwaliteit MACHINALE BEREIDING Verkr jgbft r bij den heer P 6 VERHOEF MARKT hoek Oroenendaal K 91 iespijn 1 aangezIchUptJn spIsrpUn rbtumatiek gewricbiipiJD alijve hala pit In den rug kowde ea pl n in de ledemaien Influenaa jicht hoofdpijn pijnen van allerlei aard Gebruik bicrtefaa SANAPERINtabletten Werk D icBMMd B pijnfltillend Kokir 60 cl 3 kok f 1 70 F brlk ol A MIJNHARDT Pharin Fabitek 2 i Bi Apolh en OradlMaB trupvo Mtft tnofite ronden zij nof een Itlitats aan een tafel waar rooda Meaodrrc totalen zateu A ndiN had i l r F 4 lgraue zijn mela bij Mi niaardeae 1ri waren nog zonder vrouwelijk fwetA hftp En zij deden ni julw l l shnnuMi di in het oi iele l p bfw d r wa gv vHfurliJk contntrrentie t Vlnika Dombroaniti zwoiii tn za pheld nici Mn neem vier laMsuh u op e fint 7dJ Iraakte r g teuf door van sftreek znteit In een U M k gt broiif U Mt r n klf iiie tafel en £ i dlwirt bij 4kaar Inl nu d e daa di innn niv MK baar voet raaklP De kni 4Hi tlete ouder ItottOelIji t ïtm rikaar avi düiktoeon iruieeMM hiT anMt Mevlg ti ff n de hw dan bnantwoordde zij fon dnüi MjnheMr Leb uWhu WM d kna van de vier en een M lr bekk e hij wa he ook die belafthjp zij aioeff ie er mtA dia aanifbaar rijpen wilde op aiin iigc p iooie Mioka op wWzijn Zij iTonken evl kNjnhete Lehmann be4ial k vijF rondjetf di anlerm iwler raaav i roiv HIJ kon b 4 ook wel d Mi bti had tn hrt l m ga lev a nev gfoed be ante leaak fa ti DenntfwUzatoaMM in I T ijq AU het TAt ittiar vrein en bJj r th b waa dm mivM de nmoleMlw ka n i bij h ni komen dsn zou Mj b ir hhtva li Meereii En mij nhecr Do nwbrowkkl v i i bl tiok hedi iL H i kiit e daarbij et itjn o gm n di nrturfn liru dm hol uU van bet Ue4ifn Wsaironi zou tea ook ni i vergenoerjM zijn Al OKOt war m i frODt wB wie w t4 hoe Ur mwo dn nog iMlm kon Blauwe druiwen Meloenen Sinaasappelen Citroenen Tafelperen en Appelen Tomaten Nieuwe Nooten ensa 4 iD DeiiiUe FroÉDilel UNBE TIENDEWEB 2 7 Tol lU Adveileert ia dit Blad Movpouw von Voigt weea het Juffrouw KrttfK was ze wezd tpnaisxamta namelijk mijn aoon Zij keek nk oMf bet aaogeweaan edland dataJa gebalde viUet zijn eenen vioceT lüt t iinks van da hU van Italtó Zij J e dnMiDet Mn weet Ik winilnrte f t ar diar uUzlat Heet i oottabet a bradend n fnllf éiittad a t niet op teg n l de RrguiBuiton cUo htt ModekoninffiniMtJe wiit aan ld vo ren d eindelijk Het ii zich ov rre len en gin heen Toen nam het Modekoniofflmietje den nuu slapend in haar armen en soo kwmm het di t hU bU ziJn ontwaken niet In de klare blauwe ooffen van de Vredesengel keek maar tn een paar guitige ondeugende bruine kjjkers Toen de raun zich voor den pr s van een kus had overgegeven toog de brutale deugniet aan het werk De gashelm rolde op den grond en de vormetooie verregende uniform ging den helm weldra gezelschap houden Daarop kwamen de leel jke lompe zware schoenen de ligarenkistjes aan de beurt en werden vlug losgemaakt en zoo lag de geheele leeIjjke oude sotdatenplunje om hem heen op den grond Daarop gaf ztj hem sneeuwv it linnen om aan te trekken zUden sokken em keurige schoenen met lakpunten Daarna kleedde ay hem In een keurigen pantalon en nauwaluitend jaquet Zyu haar wtiM onberispelijk gekapt en toen cette zfj htm een huogen hued opl Uij protesteerde gedurende den oorlog waren er tocb byna geen Aooge hoeden gedragen elke man droeg de hoed die hem bet beste stond was dat geen Ideaai toestand Maar het Modekooinginnetje lachte hem uit Dit was iiet nieuwdtit en deitigste en daar had hu aich maar naar te scAiKKen li n zoo suoesig zag zü er uit toen j dit zeide dat nu haar liet begaan toen sJ J hem den hoogeu hoed opzette i oen tita toilet voltooid was zette au een grooten spiegel vour hem neer en toon hy zich vol welgevallen daarin beschouwde zich nauweiuUii herkennend in dezen onborisp iuken heer wilde zy van dat oogenbiiic van manneiuke edelheid gebruik majien en zich uit de voeten maken zonder de kus betaald te hebben iklaar hü bemerkte dit niet bijtijds ving haar in zyn armen en nam op echt manneluke w ze wraak door haar zoo vast te omhetaen dat xU niet verroeren kon en haar in plaats van een kus zooveel kussen te ontstelen als waar hij lust in had 2oo liep het Hodekoninginnetje dat anderen aoo dikwyls voor spot laat loopen er self ook eens inl Ojj hoeren der Schepping g weet dus wat u te wachten staat De hooge hoed heeft nauweiukfl het emde van den oorlog afgewacnt om weer te voorschijn te komen on Eal voortaan weer bij aiie deftige en teeitelyke gelegenheden gezien wurden Velen veroorüeeien hem ais bespottelijk maar het liangt er geheel van af wie hem draagt In bngeiand wordt hu dageiuks gedragen en zu mogen er zich daar allerminst over beklagen want hij kleedt hun slanke rechte gestalten en ftiuke karakterkoppen uitstekend beeren voor gy een hoogen hoed op set bestudeert dan eerst uw gelaatstrekken en figuur Hebt gü een flinke gestalte en een gosicht waar karakter in ligt dan kunt i U een hoogen hoed met waardigheid en succes dragen Maar hebt g dat niet laat u dan zeits niet door dt liefste glimlach van het Modekoninginnctjo verleiden een hoogen hoed te dragen als het niet strikt noodxakeluk isl MADDY BRAND VARIA Tegen het roeken Hoe ion or men inet M rookeo begint te nkiti r i de awd éot on twtttlaa dtn die uiüu bij daa vol udse i inouajii all tat aka i ixte waaroaeDH irTüJwt+fl V FjTMUtU uochwart taWe Dpn oea ertieade spiWijiiiUit iuo t iii routrent eer apireiteude likten iu l f 4 i v d Ki n paeff zuUju we uier aan lwt Vad OuUesnen iï en üL JarlcH arte dde reeia vïo g rookte geUruLue tOAJoaoa igti 17e en icmi Jaar da eiijt e 26 ni areitar Toen viel liet hem op dftt bij beefrlu m dat hij moailij niuuen otkGbouden kon Waiuieer iUj minder r o naaten dese aiwijiun pMi al düut aoodra hij weer den ouden weg o Whodelde Icwiunen aa teru k Een 4t Jak ige heerebper bed Tan zijn jeugd al d£ eJjiUi miiin 20 at garekan gerookt Laoi en tijd aobeeo hem dhtodet te hirderan nuu van zijn B9e jiar af i egon tuj aaa zoouwpijnen in viu por u teeoen te lijden lUe stoecte bev jor wefd i laug samerbaud de reohter ilulita uedieeteu aanlaiMtMi daarna Itet reobterbooid toen het gdieelo hoofd t lit gepa rd glnff ni t vofzva Cldun9 ven liet gcKJolitokrermo jea Een 8ü jarige Kuaiisciio koopnKU die van aijn lö jftar al oen atcirK sisairettearo iker wae hij hraobt bmt tot40 HtuLsper da kroeg op zijn 3 e jear pijnen in bet raoUtarljeea cÜe Un Aajiierhaud verder ging a tot in de geheele reoiiter 11chaamatkeitt Een andere patient een 41 arigp rochter dte van zijn jeugd af ook doe ijt 40 air Uen rookte had eedert drie jar i la van zenuwpijnen door het geheele Uoliaam ea vooifta van ddi bei2ien Een 2kl jarlg ineeolcur dU sedert bet 17e jaMr aiffwretüei rooiite leol in hooge niate am bainkuoiri dieid eo aan zeer pijjilljke o H ulzlhgi Tww andere jongelui ran to do twintig stecka rookere rerleren in tWM juwi tijds onder bevlg ootreulzen de h van hun gehoor De eco taa er In dw a ffolute onthouding van rookeo een deel van bei v rkMwne teni te fcrijgen fUx de andere dU niet de benoodl de eoarnie bezat werd op aSJarigen lee d volkomen doof Een aulere paU wtm eea IS Jariff advottut dte op Q imrigea leeftijd met rool t n begonnen wae en recda jaren lang dag 4ijkB fiO goreUen d Luobt In eblazen bad Toen Uj ongevew S Jaix val begon hij vusohljnaeleo na vai MTlns Baggerblokken Voor aoTullinC Uwer br nditoiren ooiT ll leTer ii wij wederom prima Baag Pblokl S Desa ziin rij wan dietributïa PpI s ff 4 28 pep 100 K Q franco huii alhier 5 os JOH DESSING Co Tela 143 Kantoor OOSTHAVEN 26 OOUDA De WINKELIER ÖIE U ANDERE ZEEP LEVERt ALS U SUNLIGHT VRAAGT IS ETEN BEDRIEGER Uw VIJAND EN ZIJN DEBIET ONWAARDIG HIJ WEET DAT SUNLIGHT DE ABSOLUUT ZUIVERE DE ALLERBESTE ZEEP IS DIE ALTIJD HET VOORDEELICST UITKOMT LET DUS OP HET WOORD SUNLIGHT OP IEDER TABLET 4740 100 I Electrotechnisch Barean TÜRION Aanlsg van LiohU en Kraohtlnalallntiaab OnrfarhoHd van EI eti oniolorana GLIMIIIMPEII voor leclaino dooleioden Lange Tlendeweg 24 Tel Int No 326 J F W TURION 4283 M N ir Soheepwaaptmaatsohappli TRAJECTUM Hoofdhanloor I UTREOHTa Daflelllkocho Motordlonslon tasBohen ALKMAAR ZAANDAM ZAANSTREEK AMSTEHDAM HA A RLEM HILLEGOM BÜSSÜM UTRECHT ZEIST WOERDEN ALPHEM BOSKOOP BODEGRAVEN OUDEWATER OOÜDA LEIDEK DEN HAAQ DELFT SCHIEDAM ROTTERDAM 4871 Alwaar al aa tuwlaraa SO aataor SOUDAl UCHTUaiPiJtaTMEa Taialaaa Ht RANDKAST aaBUBBLBMIlt Zaar Kllad MANWUtT aoo oad al j Eïkïïife l WSSlJfïïK iEDtliUEIt DEttMTblIllOEMJEN UMEIIUmk MirFEnEII MI 40tS 10 KOMT ZISHI rOTKOOJ fl IWOIMTUAT 441 iMMtata nH Ét WW TiMw IMW MTTOIWa Hoesten en verkondheid Neeoi by iMglaaAidva hoMt en Ttrkondliald voor U 11 en Uwe binderaa Anga bonbons Dwa helpen poedig en gij voorkont den dit da bocat en koudeaicb op de borat aaticllen WÊÊmimm Dmm 50 en 90 et Gebruik echter bij ▼ roaderdea boeai broochitia ouderdomifaoeal borat eo luchtpijpaandnenia ea iMpalorcndeohoeklprikkeNal made voor Uwe Wndcren bij klnkhoeai l mboeat en veatxlilenden hoeat Anga siroop Deic iiroep zulve t de loogco ven lijmen wrlke sicb in de diepere lucbtvefen hebben vaitgetet werkt seervcrMchtend hoeaiitillcnd aliiniDploaiend co tMsipoedifi de encsing 51b8 Flacon f 1 50 W Pabr A MIJNHARDT ZEUT m Bit Apoih en P oi DAMKSI r r WiNTERHOED 4910 i Iwt htMtt tém 10 A E Grevestuk Peperstr 26 Vnaiitaraa o l w tttm m rtm m en Motorbootdienst Goüda Rtftterdam W M ELSHOUT Tal S4T Qouwa 90 1M920 OOUDA § 0 Êkmmmmmtr IransiMrtMi t vatar naar all plaatoaa bnlsGlie IlieiiiilYerriclliDi bavaall alcfa balaefd aan TOOt bat Ipaaaportaaraa aa Piaaa OrsalB aa Braatf haalaa eaa cos VaRHUIZINOKN Berginc van INBOEDELS mi AaabaTalaad 15 L Ha POLOERVAART TEL 144 TUarMARKT 1 OUDA Pa tol 102 M GOUDERAK AdTOrtoatlta i abouonntoa f 4H blad aonlaa aaagoaomoa door L VLEGGEERT Gaidenk I Ti© u Txr © © qo A d v ©xt©an ti©TDl u a voox Q o va cLau mxx VERSCHIJNT DAGELIJKS M ÉtU BEHALVE ZON EN FEES l ÜAGEN ABONNEMBNTBPRUS par kwartul llli per WMk 17 euit mot Zowlatiblad par kwartaal f 2 90 per week 22 cent overal waar da becorgriofr par loopar geadiiadt Franco per port per kwartaal ƒ 2 75 met ZoodagHblad ƒ 3 40 Xbonaamanten worden dagratyks aangeaomen aan oBa Bareau Marirt 81 GOUDA by onxe SKantan dan boakhawtel en de poatkantoran ADVERTENTIEPBUSl Uit Goada en omatrakM behoareada tot daa baiorikriix l i reëels ƒ 1 09 elkan ragal meer ƒ OM Van baitea Gouda aa daa baior nlat l t regelt 1 30 elke legal meer IQM Advertaotiin van poblidu varmakelükkadea Wi e nl per regel Advettentiën la het Zaterdagnummer 20 toealag op den prQa lUdao i t Telal taicro 54S Jiuteau MARKT 31 GO o DA rtp kalm en handig te antwooijlïn HU lieiiiaBide de ir eddeeUng die hi i B de NationaleVergadering had gedaan lat hij op 6 No vemtoer 1918 van Joffe m twr geMs in ontvangst had genomen IJie grooteadeels tot ondersteuning van hul bdtoereode Bussen H aa bestemd en voor ia rest voor do kas vHn zijn partjy Met dit ndd echter ho hij niet in de drie dagen iie nog overgeven tot de voltooiing van de revotutle den I greet in hH leger kunnen iennijnen zooalfl Heil rlch geiegd had In bedekte termen gaUraf te kennen iat Holffericb wcten mam hoe deow taak n elkasr zat uudat hü een leugenaar wai Vervolgens zei hy echter nog dat voor hBni Ha ferfdi Ic hoofdbeklaagde was niet een getnise maards voornaamste beklaag ww in dit oaderwMdc Hü tf ng dus verder dak hl gaaa mocht oindat hij als lid von e conmLv de schijn van ot art flflgh tet had moeten bewaren Gothein wee f bn dan ook Bcheip terecht Hrffferioi rrotefteerde tegen deze wijie van dij pfetaeren Gotheir antwoonlde hem echter afceng dat hiJ zich niet met de lelddng der faken te letnoeier heeft Hü ia geluige cft hwüft slechts te antwo rden Ik kan echt r m n getuigenis weigeren Ik zal da aaal Verlatett zeide h Gothein repliceerde Dan sullen wü de noodige maatregelen wetan te nenen Helfferich als de discussie soa doorgaat verlaat ik de JuwK Hy pakte i jn strVken op en ging weg kwam na een paat pas wn echter weer teiug en draaidf om xljn ï tplaat heen Cohn praatte nu n itoor en maakte zijn onaangenaamheden nog et er door te zegigen dat Mn man sehuid heeft aa het ontstaan en Mui het voeren van den oorlog en dat dit Helfferich ia Nu werd het Gothein te erg Hü wraakt deze uitdrukking van Cohn en nloot tegelijkertyd de zitting daar dexe tnoh niets goeds oneer kon opleveren In groote opgewondenheid gangen allen uit elkaar Dit incident ie van buitengewone beteekenis en eal zeker het verder verloop van het onderzoek aanmerkeiyk sciuideR wanneer het althans niet onmogelijk zal blijken de enquête voort te zetten Sommigen me ien dat met dit conflict het onderzoek i spaak geloopan De rechtsgeleerden houden zich druk bezig met de k estle welke rechtamïddelen de onderzoefcingBcommissIf te harer bc schikking heeft om Helfforlch t dwingen de hem gestelde vragen te beartr ooiden inndien hÜ hiertoe niet bereid moht zijn in weerwil van zjjn belofte Maandag a s voor de commissie te veradhiJneTi Volgens paragr 66 van de bepal ngen or de strafprocedure wordt een getuige d c zonder wettig erkende reden weigert een getuigenis of den eed af te leggen veroordeeld tot betaling der door zifn weigering veroorKa t t IroBten alwne ic tot wMi boete van hooKSten driehonderd iuufci uuJMdcUa i hechtenu nui boog teiu r vi woIcëiu Men is vrü Alft im ia van mecuing lat de cotmnlaale bet racht heeft Kelffericli even ü eïken tuieren wira ntchtl fen ffetulge in hechtams to do n namau De commlMtie zal Woeaodaf over Imm kiweatie ver gaderea en haai gehecde rechfaiiMntie duidel afbaf MMm Intustfclien is naar veHulit het nAoor van Hindenbut ir cu Ludeni orfr ultipeatel l Deoe waren tegen heden ffodagfAiiTd mastr voIkou een dagMadborlcht jit Berlin i om orvruging van de leperaanvoeriler tot Oinedix uitg fiteld Van zekeov xijde la de veroiuleritteUinic r opperd ti X men m t het hooren van Htndenburg haart loii maken oin den ouden veLdnuiarscliaUc ipoedic uit Beriya e ktuman laten vertrekken Om tweeërlei redenen kan de commiMi wenBchen dat Hlndenburs zoo kort moff k in de l oofdatad wonie opgehouden In de eerste plaats kunnen hicrwj ibeleflfdheidaoverwiJtringen tegenover den gröeaurd ge den inuar ten tweede en uit lijkt ona he waaracIhijnliJkBt acht te het met h t oo op de i ust in BorlUn noodzakelijk dat d man die oude aynipathieën doet ontwa ken HH Bpoeitlg inogel k van het toonee verdwUnt By de betoogingeai wa chootkinderen en atudwiten is het niet geblp ven Vrydagavond in een HlndenlmrRdenuHiitratie gehoudpn tijdens e verf a derii ï die de Duiteche I igvi voor den Vol kenbond had belegd en w iar Krzbprger en prof Ooetx uit Leipzig zouden prt nVoor ïiet htgin Van da vergadering ha een troep opgeschoten JongCTiB de aal becet ziU schokten luid op Eraiheayer en ri Joden Met behulp van 3liUe gulirkte het de lenre makers uit de zaal te Ycn jdervn Op het MgenMik echter waarop prof Schuecking de zitting zmi openen werd dri politie van de deuren weggedrongen kwatn onder geschreenvw gofluit en onder Het werpen van stinkbom nwn Ieze menigtt weer de zaal binnen Toen prof Hchuecklng tot kalmte aanmaande Irrmgen 20 of 30 van AeM tui naar voren en scholden hen uit Weg met de JodencominiBaie wen ev geroepen De bezoekers verlangen hun entreegeld terug om to t Ersbarger niet verschenen w st met wien ztj hadden wiiliat afrekeneTU Men werd het er ten élittte ovr epns dat het entreengeld voor de krtjg tevangenen zou worden gebruikt Een conservatievo afgevaardigde verWaarte dat zijn party met deze uitspatUagm niets t doen had en nam de leiding van Ae vergadering op zkrh Ondco luiden bUrval en onder geschreeuw tegen de Joden begvoi hU Erzberger af te takelen Onder gew ldie ftpektake ging de vergadering ten slotte uiteen Hind Dburg heeft itt da oons nrati ve agUB jt i i m i i wi i Incident in deenquête commissie Hrifferich wciirert te nti oorden en wordt beboet Warmuth neemt ontslag als voorrit er nare besckuldigüig tegen Helfrerlch De sitting overhaast geschors Hindenburg betoogingcn Onak aan de BerUinsche bevolking Ontslag op groote sehnat geëiacht BergiM 9tt pnf it zlch Hulp aan Jo depttaJ D Annuttzio neemt Zani i om ovfitaicHT In de zlttuig der enquêtecommissie waav lindd Von Béthmann Itotinveg verhoord werd een geprikkeld atemming heerachie welke met de ondsmraffing van Helfferich niet verbeterde is het Zaterdag tot een uii barsting igekomen Dat ia geen verraasende tijddng door de wijze waarop het onderzoek werd geleid moest het vroeg of laat tot een botsing komen tuaachen le l d a Ier ooriimiswe en de getuigen dia vaak werden behandeld als beklaagden voor een i edhtban of nóg erger Ook de pcliUek speelde bi het verhoor dikwüls een groote rol ve schillende commiaoie leden vengaten dat 7i een onparbü Cr onderzoeik hadden in te ate len waarmee hun politieke geloofbelüdenis niets te maken heeft Von Be hmann HoUwtg heeft zich hrhaaldeljjk beklaagd over d onheusdie wijïe waarop hü werd nan dpti tand gevoeld Von Helfferich het zich In deze oherper uit dan de vroegere sijkskanselier fcjj Liet onbewimpeld merken dat zün onderviagqp hein antipathiek waren Zaterdag werd ge rokf n over Wileon s vïedesactie in 1916 waarbij Helffeiich wee op de vooringenomenheid de in de Vereenigde Staten tegen Dult tchland beatom In dat verband kwaon ter sprake in hoeverre ie Ainerikaansche veKeering Ie stemming in het land kon be¥nvlc eden en de pro pagandaactie van de een of andere pert begunstigde of belette Dit gaf Helffei iih aanleiding om het geval van dert consulgeneraal Wuenz te noemen Daar Ie Hamburg Ame iika Iyn bü contract verplicht was Duitsdhe oorlogsschepen te bunkeren maar haar Kepen natuur yk aiet met openlijke kenniss ving van tUt doeJ kon laten uitloopan moeiiten valsche verklavingen worden opgemaakt Conaul geneaal Wuenz werd tot gevanigenis 5traf ver oordeeld en stierf in de gevangenis Bij de verdere behandehng van het geva Wuenz vroeg Cohn of het optreden teipen Wuenz door de Amerlkaansdie r weerina zelf of op een bijzondere aangifte wa begonnen Helfferich en Bemstorff verklaarden liieromtrent niets te kunnen zeggen Cohn vroeg toen verder of He erich verwacht liad dat de Amerikaanache autoriteit een wetsovertredijjg welke te hunner luniiis was gekomen niet aouiden hetiben vervolgd Helfferich verklaarde de vra m v n Oohn niet direct te willen boautwoorden Na de vaststelüing door den voorzitter dat dit aan een waigeidog van g tMig ils go lijk waa zei Helffericfti dat hü voor een gewoon geréchtahof het i eaht ou hebben Cobn als rechter te wraiken De oommisaie ging daarop in i wdkaroer om em besluit te nemen wat te doen Meer dan eeo uur duurde de beraa aging Sin delifk kwamen de comimiasieleden tanig Dr voorzitter Warmuth bleef nog even weg I e rechters namen voorloopig lun plaatsen h Tenslotte kuram hü met een geadireven verklaring in de han Ü Hü bogon vooi te lezen dat de commissie met 4 tïgen 2 ittenunen en onthouding van dr Cohn besloten had dat Helfferlch moeat antwoorden wsLama hij den c elinquent vroeg jf hü b J zijïi voornemen bleef Toen Helfferich dat beveitdgde las Warmoth verder voor dat de commisBie weer met 4 tegen 2 temmen besloten hitd Helfferich tot een boete Tan 300 Mark te veroordeelcn Daarna Warmuth dat hü eei tegenstander was van deze bestraffing eit dat hij dit geechll eoo ernstig vmm dat hij het voordttersdiap der commissie er orr neerlegde Daarna verliet hij de zaal Onmiddelliik nam de ondervoorz tter do democraat Got etn zijn plaats Ln Er wad bravogeroep toen Warmut a zijn verkUttdng had afgelegd dat hy niet langer wilde meedoen Oothein wraakte dit rtrei Daarna had hij een kort gesprek met Helffwich over de middelen wvarmeKle deze in verzet kon komen tegen rijn bestraffing Helfferlch wiWe constateer dat de leden der commiCRie het zelf niet wisten maar gestreng wees Gothein hem er op dat alechtR de commissie te conetateeren had Zi n houding had em goede uitwerking op Helfferich Deee sprak op logeren toon dan tevoren er zijn houding was iet gesddkter Toen vroeg Gothein heni i p uiturukkel k verzodc van Cohn mede te deelen waannr detEe niet op zijn vragen wilde antwoorden Nu verweet HeJfferich Colhn met gd dat hö van de Russische rereering had gekregen de ondergang van DuiitscMand te hebben veroorza t Ge kant allo dwane middelen der prooesregeüng tegen mij gebruiken zei Helfferlch maar geen macht ter wereld zal mü kunnen dndngen den heer Cohn te woord te staan Cohn begon hee Feuillaton eo M ig Inwoner heb ik gi eiMn bergadMig en met veel boeechen De deUen zwr vatiobtbaar maar HAit bebouwd Nu Qtittav zal o jkea slacht bcflMowd dat zijn we bij on niei gornvKm Vf Meelt en viirchvaaffrt tonijnen dRe ken ik ntet Maar hij zal 9r wel yau hoadeDf hij at gruag vlaoh Miofdiek kook giroeue aal zei hij aitijd en met Ker tmie Poolsefae karpers die zal hij daar wei idet krijgen Movrouw voa Vol had wel kuatten laoben OoMfoa im groene aal ea Poelaolie koirperHl Ma r hoe belacAielijk deee ooinirinstie ook wafl in de ooigen van juftrouw Krilger ISjg een lAdrufckinci die al be grappige vurjoeg Mwvrouw voa Voigt iK rioaerde 7 1cih nièi eolt ooveel verlangen sooveel vroom geloof en aoovcei ikii vastUemmeode hoop In deoogen YAU eeu uielM b aeriiix Ie bebbeo Dat wareit oogea die nachten en uaofaten gewacht v4do tremen vet eu luddwi ea nos vele die niet uit weeod warnu iu zioh veo orgon bkUen OogKtii lUe Joh oiJTin blind gelezen liadden aan de dicht in eQcaar gedsi te raffel van de rOnalijsten oogeo die ooAdgdnvi en vol Ugstig Spaanenle Uefile In de veiie Iwdden ffetuurd ooj ea Me oieÉs andec meer zagen die aledhts oaar Mo enïele oitk keii de oog n der nioeder die op d t ZOOR wacht Zij reikte juftrouw Krtiger de band Aangedaan kedc xij In bd gtOcapefó b laai An vrouw dat door iMgea doorploegd w zooala de ploeg bet d naktw do Oorf aive dat do oorümapo dig Iw elnda M Dm ww vaodMf weer nii eter bwiü vrtetulelijk toegelaohen Zij waa een getroujrde vrouw dat kon zij zicdi we Veroorloven n wik kon hei haar kn aHjU oefOiNi haM tte zoo inoeM tob wa en luet de klixtertrii onwfirlngeu en tticA eens haar niaa bij ztoh had om teg n lutAr te zti igien Jdliüka Jo iKwt out Li to liijtenl dat zlJ de v tooodlgliig van d n Feidigrauc ont dtu a ood luet hora door te brengea aniuwin ZIJ at ook graag eens wai gioelH Hij hid baar ge tratUerd op woi lii i u venpche zuurkool Er werd ook bier gedronken Zij zond do éinderen naiar lud De jonsen stribbelde tfg i hij wtld4 ni t giaan Toen gaf zij h u zoo n hir leti kiaf dat hij bant outfiteld Hwctuanb Maar ïi Het r dfaitlijk op rajgeo Jiler daar he je ook tw tuiiver Ite Feb aue htnhte I ei vrouw wtt werkNijk gtKppkg Hij Mx de baar b geerte om weer eiM te Imvnn Z flLn gtii eWHt ao aen kWlan waiiUeÜng ntakoa waarbij zij naast ham voart ri ntnrdé Do Eofldrt merkbare xmmUomMb d sdha r hulvoreo in liaar Iküht yi tai Va uieii zij in hd iioeafa wtiren en hM zljaann haar beeal d word sij wanner Zij daobt nu niet aa i baar ruan Ab de nian ki lang weg la enmnt bmm toMyk aan zijn afwwdsbHil en beigint me y vergelen Eii tofJh waa hti a r weer nii de F 4diffrau dkèt uaaet uaar gtog aèHit alj oiet haar StanWaus ti p m tij feitud dichf tcgi H hem aan toen UJ teeder werd He aa zotdang geU Icn Aat een vaan ha win zijn anueu abondMi bad Zij bidtltel Jc twufei tnacibefi vJOoüik Toen t4 tanifkMtdaa np iê tmintéê eeu gfcoote ovcrwinnliiig Dochters van Heouba door C Ï RA VIEBIG Geautoriaeente vertaUng vmx ff VH 1 p WBf LINK v BOSBUM Nudnik verboden 1 I li wee t niet De vrouw keiskhaar w rbljfi eKte oöffM aan Maair toon zij zitéteit frewdU Mj tot de wer lIJHirid t ug te kerren tond zij op en f V rge f mij It I aI u niet dadelijk hakend u zoo iiverig aan tstudecreu iffrouTr iKWlger gUnllaohle vea k en wttdn Coft oa opzoeken Hlec steat ft n M boek Zij noan een opei eala OonveiwrtionsiexMeon op Uiuylla Middoilawi she Zee Mmt ik kan er t goed uK wlja wwdao Zij toAt mt di u wiJBvftiger hulpekwe op delaod irl rond i HirtKaar fk dank a w Jj tbaar verheufi Do achter gfffimpeèüp oogieden verborg a oognu van jul hHLw KrUger bogonne i te UkkMea in he vroeger brenio nu aan l geworden gnktot Er kwuu een llcb in dat aan het ineUto bkHiw een dieperen gfaoe ga Dan rovlen allegimrangeuan Tij fuHnouw Krtkjcer teunde joei baar hand op de tafel aleof zij er 00 klopt m zij gJlmlaehte Het staat In den Ujbel 4 n zal er gejuloti en gejubel zijn en emi vir di zonder etude Dftr D avoad van Nowogetaf ewek mooht toch oiet zondff dat urbeet tSmierd eJnd gfm Senig vprWgangerA wari n samen gekoDwn OndM hen hadi Uinka DcunbrDv da en oudte bakeade fevoodea Toen Ktj bwóMb nw4 de kin leren in M plantsoen de vi i 9are dorpHwci naaf t iidUtair oooüert luisterde m wks oogMi niL t wtu zij ato iulf re banroadsrlng aaovaardde baar nieuwe impoa opDaniea had zij hum herkend T nnau RK od iiad ztj emi luklen uitroep v n vamHBiag Tmtn oadenlniktEen bè dat wae loch deue fde va i toen o twt r tadv ot op wlanhaar StauteUiiB zoo al Mw eh wa r gewaa n tl Uinka ik waaMolutw je als BnMj niet kruuw blijftl HM had w Mj abeeld m otfA luju oogen gcffold Och jA de anDi keretl Die wa nu la Fxaukrijk Hij kon oüs vA ia Kuilaad atin ub waken bat xij gtf4 n barUbt Wie wM wmt hij zat 1 ij bad dea bewood aar die dtftijda