Goudsche Courant, dinsdag 18 november 1919

V Ja r anj mOnSONDBN MROBDnuNCWNt Op da voorpaaJaa fiO Mttr Oawaaa advartenttia aa latwioadaa madMaaHataa bV aoatnat tat laic gaaaèi anlaa pir a Groota lattata aa Madaa mnlaa bataka aaar plaataniJiMa Advartaatlën kunaaa waidan t of aaoa d aa 4oor tuHflhaakaaut vaa aaUada BaaWbaaMaran Adraitaatlatxnaan m aua Aaartn i 4 latalt IJS alka ia al aaar HM AésoiaiUfMle Talel laten 83 Morden uitgenoodigd het recht tot weiffe mg van een antwoord wordt toegekend Ovei deze verklaring van HuUlerieh werd venier niet beraadslaagd Wel oaiirtond er een debat in conititutioaudeo adte over het Wezen van de commisate waatb ook an Bethmann HulKveg Itet woord oerde die opmejrkte dat hU tn bet a1 eet oen politieke oogmerken naatreefda iuch iltaluitend er op bedacht vaa b de viuit t Uing der feiten de waariMMid eaala aan hnt licht te helpen brengen Von Bethmann Hollweg vanette tlcb tegun het verwut tiat het volk door da tee luutige rpgeent om den btm soa a geleid Dat aan den K kwlag dae jds nteta fs meegedeeld ui het besluit van O Jtr nuarl om den onbeperkten UuikbootoMdag te beginnen ih geaehied omdat het hier ïan militaire ondermnuauc xald woiVar uit eritinh mot betwijfeld kon womImi Ov iigena erklaanie Uothmann Hollwaf bet tot mn legende dat de parlUen tn dea W dag niit alles hadden geweten Verder la r wetoly n euw De laanscliu regeering zit met de handen bt t baai tengevolge van dAnnunsioa niettwe avontuur dait in e n Vubinet ra d baHprokiin la Of er eemg besluit genomen ia on welk ten aanzien van de houding dja le regeering lal aannemen la niet I Gisteren meldden w dat Bermont zich had onderworpen Ook aijn concurrent Joo lenitsj heeft genurg van tien strijd Naar verluidt de correspondent van de v k i sr Mtel k m S r f o e i T4 r Ma F Soordwpfrtflijk lejfir tn verVangen do ir generaal laldonor Vprmciedpiyk houdt clli vtrbani met dp mededepling die Volgens de Momingpnst de Fstlandadie regermg aan J HKlenitsj liceft gedaan n 1 dbt hem aJsl 1 tueifosUan met het leger te oventbiterea P lstiilandsch grondgebied Onderwijl ruk ken i fiolsjewiki op in de richliBg vaa Narwal waaf JoedenltaJ tegenweonttc m hiwfdk artier heeft Hoesten en verkondheid De tflstel lro bttorbt d r Rragaamdw troepen te Bocdapeet heeft 7oadag plaata jfehad Alhoeivel het regende heerscb er toch een zeer groote drukte In de stnlan Op de verv elkoming ven den burgomeeater sntwüunhle Horthj Deze stad hefft haar luizemiiang verleden verloochend en la bet venler van Hongarije gewerden w wil 1 n haai echter oBes vergeven nuufteev sü Urugkivrt tet ie liefde votff het vad land H t antwoord van Horlhy bevatte ea scberpu veroarcteeUng van het revoloMesi nnire irginte en imn oproep tot terugkeer naar da mrtlonate c l t de bHale iijhe moraal BBnnMwm Mfoj tdi I nwpnb U laiilhg wa a B ri Uj loailHaaaa awriila laur luMslaaah WJmi il ioar ut if t H dnax ii d i l Maia M aa dn ImV IUm ouiloa pcnlwaa aan dn haiidiw aM km triilau aaojat Mt ludlm kk taWr ar door tMs ag n don Inaw aMM dn aèii rood Moat luUrtmw KciDpr vm MHifM i aka 4ui Ur iiUaa fiMtim ili iwmUa ap luan di ia iiiiBilir f int lintvéAt de ton Piwi rieb ofMMiUii kwk lU JuM in da aiaan lm nrrrmn llntinWi dia avn Ml ap lau i ricii faraft n rl u HitJ ir rmmlf In nd HtAwU Ik hw ua alaa VtTirl auij tMw èuHranr Kr a arMi rOApt u df iMiiual af y I u kan BV II liK firn ifnd inm iba aj fcM 011 tl ffffvaflni vft hk MKU p r n r Jallnmv K iikw Hm m inar ii h ouucidljka ViHMm op liuaoK 4ti i bkiai Dim kook Ik mmi ran al aiaa a a dt al t t ataa aH fani imi w na rNxiw Rnibirdi Tl i aa huUkm luvan i ii t bftam wg Kii t iril iiia Imkki houiiEa Aki aien ao wl Mh g M dH n nM mn delkM ka dm id ati rem naiMa Ikabiav Ik nM Hi mMU Mlrouw Kactimr ttg tta Hwawnt an nfr uw tl nit aa wtai doa iiltwin n M m KHn mmi bkHb irtW i IndHN All l ifhn nnm T Abonneert U op dit Blad a ll mii$0 Firma Wed KNOX DORTLAND TRAAfiT zoo ipoadig mogsl k em flink jongste ledienile P G mat beoedtn 1 Jur Aaoneldiag wordt loliriftelgk verzocht 5Q17 15 OEVRAAQD bij Mn familie hier r ede e n alsemeen ontwikkelde JUFFROUW van midrlaffa 2 tot avondt 8 onr om de kiaderfiü aanfcenaam beisig tahonden en hi n bg tohoolwerk en piano stndie behalpcaam te ttjn Bneran onder nummer 6178 barean Qoadaohe Courant 16 Openliare Verkoopiog ten overitaan van Notasis R W H PITLO te GoDOA op MAANDAG 24 NOVEMBER 1919 dei avondf te 7 uur in het Hotel DE ZALM aldaar van 6218 29 M 109 g9id lil nliuwi STOOMMACHINE met Toedinfipomp en ketel iBB stionniiiiel fibriik Mirks eeiciitrifai Mieiieuli iiiliiRgil Te en BLEKKEKSSIN FX 81 alllier op 20 21 32 en 24 Nor ai van 10 12 en van 2 4 onr tn da bgvoegaeli tot de NederlandBOh StaatBconraat van 6 November 1919 No 235 12 November 1919 No 240 gn opeennmen dl ititutin dir fiiiiteliiCoiperatienBniiliiUirii Virliniil 8nntiii iig 0iisVNriiir te OOUOA mot de daarin gnbranhta w fiigingen flooDi 17 Nov 1919 KWH PITt l 6220 81 NoTUii Haastrecht Abonnenantea en advertentilB voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHT3CHE COURANT orden te Haiutracht aanicenomen door omen Atrent J SCHEER M HAAHTRRCHT Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig adref COHEN Co ARNHEM Fabrisk vaa Relliilkin Mirklnin ZmuHharmia Taat Dakklaadaa Apat nar aaia ie aaniraina H J Van schalen WUDSTRAAT I WUDSTRAAT 21 GOUDA i I KAWASAN 25350 b V d g p teBt rd asIdiM Utfcn pljal ka tr bel of icdurigc Uria looitii 1 1 r ii ff 8 40 en f 4 N V MIJ 8ANIUS iHiiklllk NedHM OU0A Uagc TieDd r U OEN HAAQ H nleriaaMU 9 10 GOUDERAK ieV Ad ertmtM en abanneinentaa op dit bliul atord L LE i iEEKT Uoadfrik mmsm GCLDLËemiO OUKGRAAF en HOOT HFFAIRADEN van de KRMPENBHWAARD maken bekend dat tot iii met Maandag den lan December OA de INS 3IRUVING zal zun opengesteld op eene 57o geidleening tan laate van dat Hoogheeraraadachap srioot f410 000 tegen dan koera van 100 in stukken van ƒ 1000 en ƒ 5 Mt De gelden moeten worden gestort op den 2en Februari 1920 De aflossing dei leeiiing goichiedt m jaarlijksche termijnen van minatena ƒ 26000 M InachryvinKsbiljetten moeten worden ingeleverd ter secretarie van d rimpenerwaard te Ouderkerk a d IJssel Dijkgraaf en Hoogheemiaden voornoemd A VONK NOORDEGRAAF Dijkgraaf A T VAN DER LEEDEN SMrotaris De BramlstoffeiiGoiiinissie District Oouda naakt bekend dat In verband met de atatlng van het peraoneelder brandstoffenhandelaren defenrn die ala handelaar hebben deNV Verecplgde Brandatoftenhandel v h Fa de Vroedt N V A JonlKr i Zn ot Joh Desaing A Co tot nader order hun brandstollennlaf thult bezorgd kunnen krijgen Z die behoefte hebben aanbrandstoffen kannen deze by hen afhalen ot laten afhalen tegen nderttaande prezen 1 H L Anthracie d f 3 40 1 H L Eierkoien ód f 2 85 H L Steenkolen ad f 3 10100 K G Bruink brik ad f 3 25 H L Gascokes ad f 3 90 Oatcokea kan rechtstreeks aan de gasfabriek worden afgehaald H t publiek wordt verzocht door zuinigheid In het gebruik van brandstoffen zooveel mogelijk mede te werken ten einde een eenlgs zins geregelde afwerking mogeiyk te maken Men bestelle dus geen brandstoffen wanneer men er geen dringende behoefte aan heeft Brandstoffen Commissie District Gouda 218 80 STADHOUDER Directeur BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qouderak sijn voor nemena op Maandag i Dec 19 dea voorm 10 ure ten Raadhnite publiek te verpachten d inkoüiston wan h tPaist en8ohuilanwa p Qoudapak Moopdraoht Ingana I Januari 1880 of eapdar an aindiganda 31 Daoembar 1820 Inlevering biljetten op genopmden dag ten Raadhuiee in een ge loten boB des voormiddag vóór 10 nar 52 1 40 Voorwaarden ten Raadhuize ter ineage op werkdagen 9Vi 12 nre P SPECIALITEIT IN Clabfautenils Divans Voltaires Werkplaats NAAIERSTRAA T Winkel KORTE TIENDEWEG 4 i j m 3 m ï BLIKEnBALLAGE OORDfiecnTSCHE MeTAALWARCNrABRIEK voorheen Wed J BEHKERbaZOON DORDRECHT Kl ctPo T chnlsch Ëlupaau O A BELONJB èlStÉ TM T U T I oa 141 Lavarliig aan Mpl t I otriaoha Hebt kra htlMl llatia haiU aa talafmiaa I IV£R5Ë H TIMMKRMAN9 FiFM H aiurcLHOaar Elaalr Bll art ai MaakaHakrtak UOWtl 17 TaMMa tM MUM Scb rp eoDcurrc r nde ptH S316 2 20 46 IdvcHeert Ui dfl Olmt iX tantaRtskaiitoorNinxllEBIEï Lid Nid Imt Ace HEERENORACHT 1 s QRAVENHAQE Tsi H 2242 4530 31 WÊÊiÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊiÊm dzeep fs Ie nketiwi huid Itanl U verttrt cn Biwecr U Bsardiicfcin heelt i dcwt em vlodstol wclbf door de poritn in de hutd dnngi kui i tl vc it li rd mn dr hu d ie geiwien U zult verb l I jn h na hti awtiwenden v n D D D een vloelbaAf ycneeimiddel Je jfu t direct verminden en de onistektttQ ver dwirnl e na ko I ftbruik de I uid urhecl gdjf eti grttnd wordi 1 Vette MJven kunnen U ntei Bceien 1 1 dringen nei door dr pprln der Huid DDD n ticli e vloetwof en beitl bijiondere genewtiile bcitanddcclen Hundc den loniten dank betihalngen t bevolen hei andertn li dert un Ne mt en ptotl tu i een fiesch DDD van fft75 of f 215 inhoud S madi tovttt dui veel voordecltscr Vcrkrltgbiar U ANT COOPS Wljdstraat 29 Bauds aar nki v rkrjylftar wende men ïkh tM di alkCD verie eauüo d gcm flrnia D Melti dcntna Den Haag SnMk I8 4k j IEDER BEZITTER vriffl tfratii proefnummer aan vin da FINANGIËCLC RCVUC i h l mecai populaire fiacnciëcle eekblad credt ierd door Mr S H VAN PBRL8TEIN advocaat eo procureur e Amiterdam I Ieder nummer bevat rake kankaiuran van bek ode teekenaara war lexeaiwaarditcbeichouwiaten op fiaanctêel en poiitiek ebicd fiaaaci2 le braodDcleU die enorm prikkeo een uitgebreide finaocitclc kroniek particuliere telcurammeii en een fiaancifele 1 voorapelltol AboRDemeni i 3 50 per jaar fr p p bi vooruitbetalinc 4461 30 Hel adrea van admmiitratie HBBRENGRACHT 286 Amsterdam j KKNNfSaKVIMÜ DRANKV ET blhOrl MEESfliiK fe N WEaHOUOEH J t r CiMK entó Gi U1 I ig n ter al Neem bli bvgiaaeadaB boeit en verkoudheid Toor U aelf en Uwe kinderen Anga bonbons Ocae helpen apoedif en A voprkomt dan dat de boeat en koudeaich op de bont vaatullenMi HMi Deoa 50 en 90 et Gebruik echter bi verooderdea boett brORcfaitia ouderdomiboeii borat en liichtpijpÉ8ndoeoin eo laapatoreadeahoeitprikkel al roede ▼ oor Uwe kinderen bij kinkkoeal aliJQihoeBt ea vaataitlenden faoett Anga siroop Deae atroop luivert de loafeo vanilijmen welke lich m de diepereluchtwegen hebbeo vaaigczet werklicer vcrxachtcod bocaiBtilleod ali moploiiend en beapocdigt degeneiing 5168 Flacon f ISO 38 P A MIJNHARDT Z£l8T i Bi Apoth en Drodlatda dit op 14 So v aiyer IJIU tn hen Uni Ekouien een erzoekM lvl t van Hend rik Uöirit van dw Hof ao liwoep winlE ji r Tsoiieiido te Oouia om vwlol voor d i er XK p an aAoaualJwudienden drani vo r g uiic idt plAkMBo VUL v irlQWp in d ii vinKei van bet perceet Karn melii t luiy No ö ttèdaar dnt bimit it twee welcMt lUt d d M te k het erle l ll m d t vwïcl w artftelijk l e Haa n bij imi kfcn labnoi Goiicla den 15 November 1919 Biiti einKiBiMflr ea IMfaoudcn voorfi UlilO J Ml IJS De SMvetaife ö J J POT I RGKMBLSTLft en WKTHOUDIBRS dv QeDteente QOLDA hnvftM ivOfiM jirt keitBis ut btj hen la luflitEoawn en vtr rtohnfc va 1 M Balonie van baroep oaf lKHider wooMute ta OoufU om ver gitininif tot den verhoop van 0t HE adruk lu het in iR vwr gebnOk ter diatM a vwrkoop in h t peroeei KflÜ retra t No 65 aldaar lat bliuM a twee weJcen uu tfe dtgMCê x ag öecer bekentfaainklng een f d r s i d zt eiiBiiai sehrlft Jijk beemrw b J inn Uar inibrenfpBn Gouda don l J oymiJbt 19U Hiupg¥ npfAtaT tn WMImwACcb v oru t l LBO J MUa Be 9xrt0ÊKim ö T T POT A6BNDA M Qr R éüt ane Otm Owioe wi I deuTArgatlMlfig Deo 3 uur Qtboaw Beyw o iQgtoeidcèt OhMmtiuKtMtfaibiilMe 4r f STOtiWlJK 1 ovenibfir 10 uur Qmuoidmmé i atwom No 14III4 OiDsdag 18 NoTcinb r IVm fiölJMlE COURANT ftldltfud obx Gho u dLm ao psQCtaitxi BEHALVE ZON EN PEESTÜAGEN VbHSCMPJM DAGLLIJ1CS ABONNBMBNTSPRUai par kwartaal ƒ 2 26 p r week 17 cent met ZowlacibUul ptr kwartaal ƒ 2 M per week 22 cmt everal waar de bezorging per looper gvaohladt franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ S 40 AbtHUtemmten worden dagelijks aangeaunen aan ona Bnrean Mukt SI GOIJji by enae agenten den boekhandel en de poitkantorwi AOVERTfiNTIEPRXJS Uit Gonda en omstireken belioeyaule tot den b e fuigkllu g 1 6 rerelft ƒ 1 OS eiken regel meer ƒ O 20 Van bidtön Goada en den bexorgkrlng 1 6 iegelB ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Advert tiën van publieke vermakelfjkkedea UVi cent lift ff el Mrtfrteatién ia het ZaterdAtbUmmér 20 toeslag op dan prt Ie4aittiipi Tei f Intero S46 Bureau MARkT 1 ÜüuDA heel anrlere factoren b leze verkieaingeii hebben gegoUlen oodM he verechil In resultaat niet kan worden oeaohouwd als gevolg van het wel T niet fltnmineB door de viouv De raden waarom het vertwar v Hladanburg tw uitgesteld hoewel de eaQuet cconmiasie b n liefst zoo bpoedig mmelUk Berlijn wil zien verlaten li bekeu l geworden Hindenburg heeft mectgedaetd dat Ml de vnagen dw de owunusiie hem al stellen graag H uur te voren wil ontvannea Aan den wenach van den vekiiiiuaracbklk legenheid te kriwen tijii antwootvtaK zorgvuldig te overwegen ia voldasit De comtniBEKo heeft haar vragen S ondag geformuleerd eoodat Hindenburg vermoetleiijk van daag zal worden geÉMwrd Gisteren werd de ondervraging ran Helf ferich die ateraag dooi het pijnlijk locj tent Koo overhaast werd geschorst hervat De belangstelling v eni begr jpelifkerwiji apr i twjt Warmuth die tot iUterdag voorzitter was nam plaats naast den tegenwoonltgen pi esident Gotheln Deie las een verklaring vooi waarin er op ge eten werd dat de onderzoekmgsconunissie het karakter van iin parlementaire enquAte cominlSsle heeft en dat alle leden der commissie dus nuutr o k alle getuigen zich van bet ultsprekor an een oordeel moeten onthouden Helffeneh witdo daarop een verklaring aneggin doch do voorzitter weigejdo daar toe gelegenheid te geven omdat het toch geen doel had en stelde Helfferieh voor Je kMi kreg n en dat de SWlaftt het b gevoig aog dpze woflb al vetwwrpen Hitchcock heeft veiUaaKl dei ktj nwt presJdent Wilson nm b rM ffllec a ov r de houding weïke de ae ♦aren dié de regeeling steunen oJken hefcfeeit aan te nemen Het vraagstuk éaA de Senaat nu meet op losaen zeide Hrtcbeock is h e de 44 seua toren die noodig Ijn voor de rat cBtle van het vredewerduw uilen wonden b teengebraeht Zü kunnen ook me gsvmitn worden voor een be H tot mti oatie net ge matigde resenre Het dan k z t wmaT BchiinHjk dat hot beehrit tot mttflcatie ver worpen zal worden De Rngelacbe Uadet betreufoa de hou dmg van den Ammlkaanwben Straat ten zeerste wat begnijpelfk Al Anwnka met meedoH aan den VollC itbonH i deze mstellmg een dood dJaig gaw ord a en stel hg zullen vele statwi die anrierfl f r dit In atituut zouden zijn oetjitti eden zich nu terugtrekken De Ttmes vindt i e mo reële betoekenis dan pk veel grooter dan het materieel gevoI ijïn Jen U eatand die door de houding van d Senaat geechftpen Overigens hebben h alle tanden hert op t oogenbhk druk nMlt Ie Unnenlandeehe aangelegenheden In ftankr k Belfpfe en Italië z jn Zondag yMklexingen gebowlen Over don uitslag in ItaM U nog niets be kend In Frankriiik wa iigls erkieaiing voor de eerste niasl volgen h ltte ftel van eveaimdige vertegenwoordiging w rd gehouden levert ze zooals biijkt uit t bencht Lat we onder Buitenl rul opnemen een venter king der recbtsche partijen op Rechti is vertegenwoord gt in net bloc national waar het samengaat mee de ele menten éte op grond van tiadH u en van naam overal elders tot cIc ilnkerrEJde zou den worden gerekend Htit bloc natumal oonvat clerlcalen en vr jtienlK voorstan ders van een ooncoidaat met den paus en felle kampioenen van de mcnelduig van kerk en staat reaetionnalren en repuVikeuien oonaervatleven en radicalen Éa waar de negatieve verkiezingsleus van dei e bonte verzameling was tegen hec bolajes atne b rie sociaaldemocraten Is het niet te verwonrieraat dat de laateten rkh enkel zetels b bben zim ontnemen Het vredesverdrag vermoord Ue reserves aangenomen Wordt htit verdrag verworpen De meeRÏng van Hitchcock TeleursteUing In Bttgcland Ov rw1iininK dei Franach conservatieven en Belgische aociélillten iMfferich protes eert Het Duitsche volk niet midmd Treedt Joedenltsj af De ltfto fit in Boedapest ONS ovcatziCHT goedkeuring te ke MlM Én Ie artt IM 167 en ISS van het v pdiwr hetr SJan toeng en behouden zich ie vol vi qiwid Toor ten asautien van een gt oehil lat d arnit asaehen China en itcoma kun vooHvteeleai Beperking 8 Hot Congres tier er Sta ten zal bij wet de twnoearmg van de vertegenwoordfi éirs der Vei Stater regHen Boowvi or de wrrgsderng en ien Raaid van den VoUcmbond als voor de conuniseie boven of congnmtai die de nUtvooHng van de bepalmgien van fvet Tt edesverrag tot taak héWten Wanneer de Ver Statrti te eenigei ejd door éfn Volkenbond voowt stele p an voor de beperking der bcwapming m teht aan vaard ai behouden z lyfi het ri ht voor om desrverkiezende zonder toestetmmdng van den Raad van den Voll nland de tewape ning weer te versterk De beperking betredende het uittreden uit den Volkenbond luldide nis vofgt De Ver Staten vatt m art 1 van het Vol kenbondsverdrag zóó op dit zij zelven al leen faxten offimeefcn of sU a l Intematlonale verpHchtingen vo gi n en let Vol ken3 ondsv rdrag i i nagekamen ingeval zij het lidmaatschap Vaa len Volkenbond opsegjen De beperking ep art 10 van hel VoiKen bondaverdrag luidt De Ver Staten nemen geen verplichtin gen op zich om de ternUn a e tntegrlteit of de politieke onjafhankelUkhcid van een an der land te beachermen hetzij d t we of met lul is van den Volkenbimd of om le r en vloot d r Ver Staten voor eenig doel te gebruiken tenzg het Congres dut all en volgens de grondwet het re ht heef om oorlog te verklaren en o er htt gebn ik van de weermacht te beslissen in elk bizonrier geval daattoe in vereeniigdo vergadering de machtiging verleent Door de aannenung der dertien reservee waarvan m boven all en e voi maamste hebben npereleveerd ia het vred sverdvag aamnerkeiyk gewvJKigd iMm deol van den Senaat n 1 de emocratiiiche led n lal met geneigd zyn bet verdrag van Vwaaüles dat ïooala de N w York Times bet uitdndtt feitdtfk vennooni s op owe w jko te accepteetfen De kuu is groot t het vennseMe tweederde der uitgebrachte stem men viMr het Vndewrendmg niet oi ver lydens de Tredeseonfiereatie w Wilson de loan die den toon aangaf en dit met aleen wegeiM i n persoon yke kw ihtedten maar omdat men m hem zag de vorpersoon tlienen en soo pers te verstrekken De eommtesie zul dan haar standpunt bepalvn en zoo noodig ook in een openbare xitting daarop ant wtionlen Helffeneh overhandig ie daarop ijn lijking an de Vereenagdle Staten iie dekraataan buropa aou weergeven e door denVolkenbond den geallieerlen waarborgendat ze m de toeleorairt geen meuwe aanwllen Tan Duitoohe ht hoenren te duch ten Wi n werd besdMWvM als Ir vertegenwoordvei de geiweie natit z ix opTatting waa too etelde men z ch voor deopvatt van d e meei3d rheid y a volkBHoe hfteft men ich vergist I To n l et ver drag bij d fli Amerikaansch n Stmaut m behandpling kwam bemerkte men al heelgauw riat de senators op tal van punten Wilson s wenaw yze niet dte den on ook hetAmenkaansche pwbHek wai het lang nieteens met alle bepalingen van het vradM verdrag Men herinnert ïlfh hon Wilaonop ïijn tocht door het innd gepklt l ftvoor de aanneming van het verdrag vajiVeifaaillo tot hl tenslotte overspa nen geworden ib en nu nog mee herstt ib van 46 ern eiema n zljMr prgpiwrtnf a A x n moeite hc ft niet gebaat O Senaatnam de eene reserve na Ie andcT aan enheeft ihana alle voorgeatenJe beperitingeaigeaccepteerd Hiendoor Is bepaald De Vereenigfie Staten zullen geen miundat i aaivvuarden andera dan na een beslu t van hetCongres hepprfting 4 Bepertdüg fl Depolitieke kv estie die giehwl of g toelteiflkde binnenlamlsche zaken bt i ffer waaronder begrepen o a de mum gr itle de handelde bestrijding van den handel in vrtmwentn kinderen opiuon en andere gevaarl ikechemische producten val en uits u end onder de flnladlctie van de Ver Staten enwllen met aan eenige ai rage of aan debesl saing van den VoBcenhmid onji riVWpenworden noch aan dV van Hnrige mogwwlheW In België hUibben Juist ie soeJa isten hun aanta zetels m de Kamer cien vermeer dercai wat de voorktopige uitslag aantoont Uit deae uitslagen c l m achien een con chnie wonlen getrokiBeit met betrekking tet den mvloed der vromi op de temming In Frankrijk baddm de vrouwen geen in België daarentegen algemeen stemrecht Bvenwel boven waaen wh r op d t ge Beperking 6 D © Ver Stnten tmll m niet aan etnigwflei rfiftrftrftJfe ondenretpen eenige kweatie die volgens hun rneeningi tot het gebied van aïOQtïo portart der Monroe leer héh oTt Deee M jnroe lee sat al leen door ée Ver Btwten geï ïterpreteen wor n en wordt hiertiij vefklaar geheel bulten de fm idl tie van den volkenbond te Mggen terwijl aö in het geheel niet aange tast wordt d or de 1f paiJRf en van het vre MfiVeiÜFlUr Bepeik 7 De r Staten i g m tan PjiL I iii iJMMIiiiM MWMM Wiiiiii fa ilii i Mia tvi ar Do vocigio was roéd moeiti govt eest maar oen wae btar iiHtu nogUer Netm ieinatal btj Je in huib atéveel hij hjc zijn zuike aardige joofle ahLi de diie Ml I zijia oen oadedunnea ie vladen ooral nu Otn oord vati hoop op eeu spoedige teorugkottwo Oprek htj zrils niet fat hij n V en hoopte terug te kovoea liiAook g H II enkele xmag vaa Isedweaea 4at Uj n tt len Mbij haar kon zijn tiok ba ar OOI Nduwiveu xoKueut 1100 t Lemtr ot zij giada iu het leger aJle tsedtre evooIwi vorloMn bsdhkui Ha r oudMe Heinz ha l hk ij7wm Hnü gel geD e Kudolf MA oiiii Totfirier cewomdeu Maar gieen van beiden aei ARne moedet wat bent u n letii I e dat flou haar toeb bimv dii i 4M amlers erli iugd faettben ij Hin vd bij deSpedubte a zoon ge i l olMp Itrouw düe op gatrenaanil IS atijd vnoeHpt te xljo akijd te gUm laoè ii ook aj vak het aog zoo Inoerilljk d duimen dw da te verdr 9 ii Neen L t zoo lata koafc wj niet bcMultien Daar otitvlng zjj en hr H van d vrtairilntflt lu r jeugd van wie zij ta lei nlst e Itoont had umiwouw oa Lei i fc wg uit CoUkm hen verzoek de heer voalioaeiiB s fen Biaéoar wan vow oei eer iti iitaandiu na laag UjdMi ten m 4 vui i erMttge v rw d4t g gKaionen uevrvuw vou Ijowib ng 4k zwalc was ea v r te M wfid k or bau jvmart wilde utet haar oude maedBr Ne tn M kMa He Ki li 4ailit vaii een lMi iie 4 ii penrfoed ledae aaieu flaaa woiwtt HSAr owiita Ml wa ok reeda BhMer en tevetdei de béi oo0 e aooM wana In onir nt Wtvden et nir e gf tild gr twlc bladzijden Fn u klorü fpetm gplooh uinTr tan het roiwl Kffkd rij tr kxih maar l n du nog rr ht luvrtHijk köu lachten met een oiH olui dlgi n vrootijkpn lael uit vme bawa H het Jffl t in Mö too on kunnm licbeuy Wa acAitjnUjk lUPt y e t rt ita d JtMjoiA Isohlo nu aM i ii ir t liut iu lirii tuin veil piFhrouw KrttKw zftg ij dt jonge meWiHiw Ue w t nandi l u eK 1 non tuMHtii tl dp iViar b 4tkel ooMtu i ooind beddeit i p ItfS Mofiiie liaar drceg tij een l on or n biler IM ou Mn amlém dan naduiriijt zijd g weaat alM HedwHi a di IvuliHitg heen e ni ps u woorden IM de jpu vrotw had ge iptoken lij waii ni i i tHHiitivM tKimi luaar h 4 melaaehaUeko gula i van de atwtere sehrikle tisar al Daar was 0p u opvraoUjkiagc t battiu Jii voor liiöfOtiw KrUgMT M Wjoa Itst Dti werkt in b r torn mri zu rmiUg mm AM hy4 ba ir fiéjoa un uatüuriijk tjmoitfen Hl ksH xoo nisUs zljn SU locli wi l h 4 nitanuhMi Usar sij e den oo t an baar vtiinbt iten Mtaun en zij waa soo Mieel Ihj hsar wArk al bii Uevea pp de iadiler témi iuHniwirKg g v mt h nfp4lp met len hjM naar dent MUa itn aippt4 nMt wn harJnerilkl V4 1 mU of daarboven bi den tap bet ruotste g luk hia Mal la k i aacfffu icbeid i zij da mnolsie vnwhfr m ta een met itruo Rii tMv n l aii v iu ie zella iai4 hB M HVho iu Q aau Hedw km hl h t Gaik 4tRn0on aiMeen bnar doohlw w 1 noff thuis Doohteravan Hecuba CLATIA VHSBIQ Oe ikiHaun e veciaÜDC vaa Ml VU J P WESfiELINK T R0881IUJ Nadnik TtrbadM ifii II II lil 17 I S ko en ASiiAMt fld mijidteer tehmtUhi VtWaw DoRiltnvtMkl wwd sen tftne teel Het ïEttie gitl tAer waa te ve l tp WM 7ij begwa plctoeUng toectoelea v tleve Gnó haar 0oede n n w ar m hlj nu l oh ijii jU4i tfe vrouw neeiii HO daa heeft be tooh wei erg 7ijlBtit W 1 di p te iM UgesL W c weet of m ifOf iMfde t i kNutde t p mijiiheu Uhmann aan en Vet hftW VtoeownKhoold Ach Qod oijn man a h a 0i1 Sfcar i 1 Ut IntuoBOhon tooh toe dat de iWh U he nA in hw verwsrder ha r had Yckle Aie frilRb en klr eh u t4eUfl i tf J p n te vtooMcMJn kwam Zij greep itjn linkiertiao en bfoW tM r lo haar Mboot ïlDOPÏ fm V low He lw ReMl Ml den füln iB a f zij aau dea maSwn kant laffrMw KTUgnr vruotilte plidften ZNe TÉraftnlp Vfadra xaaAen de hlJMl m vaOea w i CM root ém i erin wJÊtm otrarvM eÉ im liHtd wwr mi li Mwilw i lge A i inar4e t om twee tev enrm e lf mid rouweri m een oohba MWk baar jong lx staan te inoettHi vuekBleaen Hel fo goL goed altt rij rtii reeds leeK akb nearandnmn if voe an iV zat niei lai g meer lextw 1st vn A wet Ik To a mijn nisii W4l b I au zdi AAUt nnrit fricbou dt r vt oi 1mi mrMten gpHM Veel beelt zlj niH K Ueril wij larttten ds dit oIhI iioo dtg waH door dt pocMe van mijn mau en nar got l iikerlgk MInofaten kun j b V HiHtwiï dH zoovwi rt te iea Iw imi hipriiicf voor laiia dooliM bebulpeaam zijA Dt Mli e knmtm sn bet hui ioegtin mevrouw BertboU adirfk aan lOs tij tt 11 kidB ii en av iidb la do gr Kite Uh g tcatfier ftlleea awi 4 tMtpl aa kon xij tiieis tieten 1 R eMUMMUfafiM Wiwwp haar Ie k l toe De iwl r avoi l aren etadeteo Oob UI dt nanMea Vreea voor IntotAers t oor I Mkars 1 dtenti kend j aa niet mt fr zij kMk nu niei nwier affhlMr de kiy en uaiar eea andere Wenf v v de iuar eo die waa veel enpw De onteaf lijV ajiffst hoe al bet 4ad geB Nu ginj men r ikl dns tweeden oorfcynvlator hoc tang na Zon IK tHflhland nog lauK w n tM d kuaocm Meden i Had het Qo e l HHteeg maoMn om Ie fltrtfden e ovüTWfnneoï 7Ai iiigaiMh ledwrea Mu iiMWir tirendm te zien Vavea den a l uwiMoheu n het zwart gekte j Wer den 4 Irertenil leteeda Irtrljkar lïai