Goudsche Courant, dinsdag 18 november 1919

MWMoiM hHh Jaargang lOaaremtliiikliKM i mn toogfotigotiim JAifFx i OüidOMtainoak loo yD t swaJ Mof StoomKpffiebranci ru gNMK1MiJ n t 4 lagala LW alka n al paar MS Eiscbt voor Koffio en voor TIrao VAN DER VlüVER s V D V AtelükiMitoi T M laMN a Onderwijzer es GEVRAAGD aan een particuliere school tot t gev n van onderwijs in L O vakken Stenografie en Machineschrijven Boll onder no t338 réór 27 Novsmber in ta lendan aan hat bureau aondroha Courant loodanig gewysigd golljk we gisiMaa ai aantoondaa dat da strekking dia maa kat te VersaiUas gagwea faealt totaal ia gawijzigd In dan i aiiaat an aaa da fat baaA hitebcock maagadeaM dot pnafdaat Wi soa vooiaemMa la bat vradaararirag tartig te nemco als het gaaweadaerd la aiat ia raaarvas van Lodge die de praoideat tealuut oamugeiyk acht daar z da betaokaato van liat vredesverdrag gahaal taralatlgaa Als da Senaat Ret voorktal VM daa vlaa preaidaak steunt waarin vamUaafd aal wtden dal het vredesverdrag nog Mj daa da nant fMrligt nadat het beaJuit tot rMlfiaatia zal zlju verworpen zullen da domoanir t Q een voorstel tot een comproaaht daaa Nog ia niet na ta gaan of aa daarmaa et s Kulhw hebban bi aommiga kriigoa mamt nm van wal aangazlen 66 aanatona dat ia dus maer dan de voor da ratlffntla noodlga twee darden meerdorhaid ahit waascht dat het verdrag wordt ta n at ga Uan en dat nieuwe onderhaodaUogan Mié Dutts hland zoutten worden geopend By de democraten heeft zicb de aafgiag gaopenbaord te stemnwi voor die paataa van vooibtthoud welke voor da Varaanlgda Staten w larborgan vonna la gavatia dia in het oriqiroDkelijka vardrog aofaaaaa ta zun vcriretan In da lUMtata toekomst zal nu bijkan welk von da v tgende twee dingen zal geschledaa Indien er onverwachter w ze niet genoeg stemmen z n om d ratificatie rtao lutie van L te verwerpen kan Ma buitealanttaebe mogendhaid die nlat al bt voorhuid nadvindt aai da pttotaa vaa voorbéhoUti te a vaanfüB zwwiii i 4 inleidende bepaling van l4odga wordt gaeischt al dadeluk fe geheele pttntanvaa vooibeho id theorie omverwerpen Is echter die rjsolutie van Lodga van da baan dan InwESen andere resolutlaa wel dan voorgaAht Dit spel kan sija goag gaan tot unalotte zoowel de raaolutia von Lodge alsfdia van Hichcock van de baan lifn Kn Ita zal er zotuda raada soa vaak vartoiAd is aan vargal tot ttond komen in daiülarUatata araa vaa da itt tiBg Vorwaipiag van het tradaavordrag door dtm Amerikoansche Senaat zal met l nga volge hao en dat de te Versailles gatoalMada overeenkomst niat van krocht won Da vre la met Duitachland sol blij vac k staan omdat voor zgn geldigheid met v wrdaeht is bepoijd dat de onderteekooing r van dachta S dar 6 groote mogatuUiadM noodig is ea waarschijniUk olie 4 overigtm zullen tüokanen Maar Amerika zal gaaa mantiaat over aenig gebied up zich n ma Uet kan alwüita lid van dan Volboibaail wordm op aan hUar t datip Ook Engeland heeft zha groola k weo H a a die lede ia beroering brengt Hlar ia ha Wollen Toohitdekens G DE RAADT OOUDA Ojieiiliare Verkoopiiig ten OTeritaan van NoTtBi R W H PITU ta OoüDA op MAANDAO 24 NOVEMBER 1019 deiavondite 7 uur in hot H61 l Pk Zim aldaar van een huis met erf aan da Tuinatraat No 9 te Gouda mat varhuurd 5231 23 En een huis met erf uan de Boomgaai dsiraat No 112 Maar verhuurd tagon f 1 80 per week Aanvaaiding en betaliog 2 Januari 1920 Bezichtiging volgunt gebruik Haastrecht AbonncnuBtoi en adrartMrtHn Yoor G0UD8CHE COURANT en de HAASTRBCirraCHK COURANT worden te Haiiatracht aangenomen door onxen Agent J SCHECfl ta HAARTRKCMr 0IR 9F S I i i 1 1 ff Geen brief tfng aaar da soaaa ta vidda waarki niet ultroeng van da jdin0oéh ter werd ga tfokea Wat AnnMnaria dftcht wat m zetda wat slj daad bdVW zag bcM dj aftderan bevleJ êüm W U gvwiohtl Een bokoortijf tneU a acbroet BereaoMl loan aija vnaw Me pbotagcafte oadea bad Séh M er ook a a Hetoa geqaittid st l V kraidg uH aohreel hij Ook eaa aaa HudoH Die g iwaa ple er editor id t vaa EiV dat kweMa de mo Aew tXeh haar o 2ate was dan wal vafaodmnt ja batda M Zg vroegen teraaiiweraciad maar Hoe gaat hei thuis S lj area ba T s leden goheet vergelea Alaot er ida a oailars tnoar la da reretii w 4ma hiopK graven ondaraorknba artiUjfptMiaBB ndjnea irrlbm liüiilgisimai MÉoavallia Ea nat aaa taMtdoadliMd 4 a toar ia ivmedbetd bof be sbr el Ru lt Uj dia get dier ook kwaad b d moaa daaa dl da vogata ia don winter had gM uiiki iJ sa iedersa bond atoaekl bat wa üadi wi einde T a daa FramHtnma dto ia n hwMraal ar gadroagea De amdar naakte aloh beaoniid I IsH rat woraa tü vMwljdetd tt4 I ket w rd iij tiat da otm ng dal d zooaa w tf teng iNnlca lüi het bttfjwhjk Wtm loi hua li U a lot alMm aoruk uJ vroa Rr Ma iaild i Be WA haat pomi bMl bat nlst hnaraoMw KWiea oÉb wl aU aetarMlL timfi htê vreeiodtt an OUDERAK AdTartaotUii en sbooBemcntea m dit hlHd worden aanteaoomen daar l VLlStitJEEKT iiouderik 19 en 20 Nov Soe da lUiwie vaa S 6 7 10 uur Baiar Alliaid Adelt i n UUT Soc Oitó 0aii0 ppn deareneaderiufs Vrtdag 21 Nov 8 our Bl wa Knii UI E R B O 22 Nor r uur n m Nieuwe Schwiwltiuf GymaaaUafcmrMnirliiK Bsee siei R Dec 2 uur Bebouw Boue nlngtoeilchl Oo4ol it ml iS rf w Jeukende w i ritand neBwlnt rve i a ruw I lüiproaien so rrakke huid bimtaiiw 1 klovea iprlDieBda lippen 5232 12 Gebruik PUROL In doOK n van O en 60 cent 81 Apoih en PretUtm Da COUUISSIËToordeberelAllIg an ultdeeting van SOEP Soepketel Eauentraat geeft kennia dat ii deaar dagan haar lateekenlijsten aal koman aaubioden Zg vertrouwt dat dooi U ruim zal wordan d elg norarn Ilat getal dei Coupon u met hat 00 op de duurta der leTeaimiddelan klemar dan Toorheon De Commimie reornoamd O BOUTERS VoorailteiO A B BANTZÏNGER K229 38 Saoratan llHH lteit tBbedinff TdLWIJK UirtEJXfiil BfiOtfflJlJllTEX op DONDERDAG den 20 NOVEMBER 1919 van d v m 8 12 en des n m van 1 5 uur ten huize van den Heer J C KROON T ntweg aldaar tevens nr krijging van fCINDERKOUSBN zoolang de voorraad strekt Woöderzalf DE WALVfSOH feneeit Huidziekten Jeukla en I uUicn Eiccmi i Open beenen ukendc wonden merdtfchnrft f I ROTTCHOAM AboraieerI V op dit Blad 61 Sf Nteolaas Cacleaux N V MU SANITAS Kon Goedgekeurd GOUDA Laatfe Tiend wa U UTRECHT Poiierilraal 6 DBN HAAG HerdenaaeMrui 9 W Oom pfi coufaat van Patenttjcneee niddelen wordt franco cxonden le en fozen dittj van 50 cent poMze eli aan one Hoofdkantoor Mil Snihaa SS9 AnMerdam 18 2 praebt oolleotia VOORHANDEN Parfua erien lux Voorwerpen en Toiietgarnituurs ALLE ZEER GESCfflKT VOOR DAMES EN HEEREN AANHeVELBND Advarteurt Ui lltBtail H P VAN WIJNGAARDEN 5230 40 KLEIWEG 77 Oleellkte Dekens Motton DekttVl Voetxakken Vacfitten Stooven tyv M orcil nen y VoorhrGebr de Raadt Peperstfaai 12 f6 Sl tS rilteaH laOUWE 17 Wie aeeker zijn wil de sedert meer dan 20 jaar beproefde Binnat drie daifflki kunt U van Uw itfn ifi de tendenefr f met ttin MAGGI PRODUCTEN Bouillon BIobJei Soep Tablette i Soepen Aronui te bckQmcD lette er bij Inkoop op of het ontvanfen artikel op het omhuUel ook den fCléé ferlialseni Elestn k de p JnU kc plaatleC mei Klooilerbaisem en laat U iweeiqaal daa met de blakke hand laoffaaam opwaarts wri ven Ook bi rbemnaliek jlcfat ischias slrambeid apil rugpijn tpierpijn versluikiQjén kan men dezelfde befaande Hng votgen i Wonden zw en ttcenpuifICQ uiialat aam betM ccietna Jetlk open oljiets fjeiprongen lippen brand blaran kloVen wlnterhinden en voeteo doorgeloopen voeten IS hel voldoende de plaali met KlooaterbAliem te bestrijken Vyi fiir p t v n p m JG gram 6S ttul viin pi m ttOgram fl SO tam pi m 100 am f 2 SÖ van pt m ZSO gramfi Ahm rWtrifgiaar tttcht reoden bm J mei omu k iIftitming l I AUtr RoHtrdam 5166 86 naam Maofli draait FAIIiEK n immrUITS iM lITIilHü n KITHEH AANUia van Qoucta 1706 M Ebttriitlie LiÉ m XrnliÉitalljitin O VAN DUIN m asars VMt iM iii iia mm mAIUm f CT T P BERLim MeiÉrij Wk speciaUteit in bare waschmiddei dat de jrak en Eczfenu doei verdwifnetï hel voorltomt Slapeiooze Haohten ertrischt de huid en ino Itt ze zacht tfcl genn vele ge alten door doctoren opgeflcvcn en maandenlang behandeld Nermt een proef met een e nH wrhDD D vahf c f f 3 K inhoud 5 uuial zooveel diu veel t oordcelmer üuMMtenik Divin Voltaires TIpl G Werkplaati NAAIËR8TRAAT Wikkel KORTE TIPiOEWEG 4 RHEUMATIEK SPIT ISCHIAS SPIERVERREKKIHBEN Allen welke hieraan lijdende iijo worden aitgenoodi dMatifaal februik ratl bttai Ui 11 Drp Ap tk n ituui l MCthilÉObur wfAflr Men tkl lul lit Ik ivritcgtnwdOillfvr UBMnwtetttrJ I JinHaafl btt rk AGENDA Vissers UHEUMATIEKOLIE Zi kunoea dan At litiliaBie wer kiB oofUrvinden ANT COOPS Drogttt W dfltMt 29 Ooutfa Pnja f 1 45 Voor anv raioaead o il dosc beroemde olie eiii bij den fabrikeu P VlSSBft Emaer Erbch Veen VeiMMhMr ie Gotxh Uj ANTON OOOPS WlMetrur n y LOON HeAl ie OiidleilaMr biJ Wedg y n BRBOGEN S1S2 26 fl£l Kfff BEZIlTEn I Voer eageoa fe a MUNDBaealA eaBM vra e rat a proefpumner aaji van da fPIMillHMKCLV RKVOK bei iBMat populaire flaaadikla weekbrad ieredt ecfd door Mr B H VAN PBRLStBlN dvocaal en procvrMir ie AtnatMdan Ieder Bummcr bevat raka iMiAatuica v n NtkcMla taekwiaara eer léMStvaerdIgebeachouwln en op fioancilel en politiek t d fioaaciiele braodacleU dia eaormprikkea aea uiti br iid fiaaocitele kroniek particuliere tetaüramraeBen e n Boancitelevooripeltia Aboaneaeot f 2 50 par jaar ff p p b Toortutbetalia 4461 30 Het adr a vaa adniaUtrafla ia HBERENGRACHT 286 AaMlardam Bela tt vflno un mededeeliiBf te hsu Waddinxveen Un la aaaa t utt I MfcrteriHa dit blad wordaa Uatiteka fliTi tnl A mitCBlIOMt 1410 5 Wü n d g 1 Nofcmber Hi GOlDSdHEjCOÜRAW ÏNTie u wi © ao A d veacteasa tieTDlmd v oox Ghono d eaa Oxxxstxelc BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSGHUNT DAGELÜKS INOBONnnf MlDCDaCUNOaNl Op da voorpaflaa M kaig ac Qawaaa adTartaatWa ta lafaaaoda iteidaa pr4 Groola lettere aa raadaa wacdaa AdeartaatMa kvaaaa wardaa laaaaaadia dear I dalarae AdnrtatialMiaaax a aaaa ikfalnL ASeNNCIIXNTSPBUSi par kwartaal Ui par wwk 11 aat mat Zaada ablad par kwartaal ttM pn waak 22 ewt arfral waar da ben ttia par laopar leaeUadt fraaw por poat per kwartaal fzn mat Zoadageklad ƒ I M AlMiaMuiaataa wordaa da al lka aa a awn B aaa oal Sanaa Markt 11 OOVPA Ml oaaa asaataa daa liinhliaiiilal w da poatkaatoiaa ADVKBTBNnsrRUS Uit Gouda m oniitrokaa MMMir ada tot d kaiarf krlic 1 t raroU ƒ 1 n alku ragel moer ƒ 3 Vaa boitaa Gooda aa dan baaorikriacl 1 tafel ISOi alka ro al meer ajs AdvwtaatUa vaa aabliaka vanaak llkkadaa llt nat per rafel AdmtvtUta U taat Zatatdagaaamar 1f K toedaf ap daa pi i edaadei Tele latere 645 Bureftat MARMl 31 GOUDA Ludendorff liad nooit sympathie gehad voor de actiw van liemstorff U i udendorff liaJ den indruk gekn icen dat Uem storff den r kskanselwr aiet juut over Wilson inlicbtte Uie Indruk was vturstarlct duor het feit IJlt Uaraatortf fltaiuutag vwm de ententecommi Btia had rerklaardp dat mea de Ver staten enkel utt dea oorlog had kimnen houden indien mui hun d roJ van benuddehutr had toebedeeld Uaar in de rapportoji van Uemstorff bad looiet nooit gestaan Ook de bewaring van Bemstorff dat aa beaoek b udendorff m het groote hoofdkwartier toevallig mu gaMnwst was niet juist want Banuitorf f had van tevoren laten vragu of het schikte De zitting werd taa slotte voor b paaklattiyd vardaafd VfK r zoovar uit da door tma otvangwa verslagen valt af ta lalden heaft ook daaa onderzoekingsdag niet de oothttllingea gebracht wtutrop de gebeale wereld zich haaft gespitst voor de enquête begon Wel sub eenige uitlatingen met geheel van bataekenis ontbloot o a die betreffende da vrees voor een aanval uit Nederland en fJenemarken waaruit bl kt dat toen Hlndonburg en Ludendorff 29 Aug 1916 de vülie verantwoordelUkheid voor het opperbevelkregen hit Duitsche tetev eda iwak Vos De tegenspraak van liadaadorff dat het opperbevel de polltiaka dinif by baar vradesstappen mat haafi lkffioeil lct Utkt uu vry swak totrtand noodig achttmi Ut de betrdikio gtin m don diulü ootoorla soudan verdw j nKfi lenbmde hulp t UAm aan hst emtfiig bedreigde W altiklfn t om Le belatten ü t le Dvitacfae eichoten mei Amei UuitMUio vrouwqa gUtonctjcd Ludendorff laa UmI ktanugen voor Het V rloupig vaa den onbapeikten dut de n kskanael ar uor tea vyaodel t laad e iDencmarl ISngetanil en er op dat pen bearhikbaar waren nieuwa vyanden t v i Toen Ludendorff hiercé een opnteiiting wilde betrtryden die naaf h z de emumen te hebben In de VMWhrts heeft gv staan viel de vowzltlwr 0m la da rede n veraoeht bem zich te hÉÉNn tot hat raeedieeien van feiten lift WÊ verzet uit van prof Dietnch Schilfer a der deakunJigan Na een diacusale tl k do commiiuue zieh tej ug om Ë rover ito oeraadalagen Nadat d t comdtfubiia tfÉum keerd was deelde Gotthem Is aaar Ipaluit mede dat ds deakundigen wet het ptxiA hebben kritiek op Uil w ze van haM ng uit to oefenen of zich te Taazattea da commisaia en maatre zitter Ui hebben het doen ter ophtttdaring van gen te ütoUen Ludaadorif a ta ilnanijisihnia mk t Dagen van spanning weraea be werden uit lUende vtr vel zag echter rff verklaai ile ooripg om baoig as vaa Smltt cWb druk van 4p geen inie de grens Ug ligen voeging Tevoren vraraa èmige vrag B gcfonnuJoerd ea aan Hindenburg voorgelegd te weten Van welk t dstip af achtte de opperstv legerleiding de afkondiging van den onbeperiiten duildyootooilog tegen 1 Februan 1917 voor onuitstelbaar eti om weJke redenen Waren aan de oppenrte legerlei ding ttokoid de bezwar i tegen de opening van den duikbootoorlog zooals a in het b zonder tut de verklaringen van de onder staatssecretariiwen von Uaaiel en Albert bleken Om welke redenen nam de opperst legerleiding naar tut het telegram van veldmaarschalk von Hmdenburg an 23 December 1916 aan den r kskansellet blykt aan ddt de vredesoproep van iVilson van 21 December 1916 door Engeland was ingegeven en niet veroorzaakt w ts dowr de door de r kileiding mgegeven vredesactie van Wilson Waren aan de opperste legerleiding de afzonderlyke stadia vaa de actie van Wtlson bekend Warnt haar tn het b zonder op 9 Januari 1917 toen het besluit tot het yt spjk van den duikbooiv oriog ge nomen werd fivorM mn znêt von Bemstorff alt den t d van 22 Deeember 1916 tot 9 Jan 1917 bekend Heeft dx opperste legerleiding aangenomen dat i ugeiand voor 1 Juh 1917 tot des vrede sou kunnen worden gedwongen zooals dit in de memorie vo den admiralen staf van 12 December 1916 ut aitmcht was gesteld Genenuü Ludendorff zegt ia ztjn boek blaa zyde 268 dat op 29 Januan 1117 b een bespreking in het groote hoofdkwartier van de wjde der r ksregeenng een uitstel van het begin van den onbeperkten duikboocooriog niet overwogen was tvrwyl von Bethraann Hollweg in z n verklarmg vooi de C mimias p van ooden oek er op weet dat hij zoo n einrh heeft gesteld Hoe is deze tegensr raak te veriLlaren i Voerdat hj de vragen afzonderlfjlt beantwoordde gaf Hmdenburg eerst jeen algemeono ulteenzettmg vraarbu Gothein de voorzitter hem herhaaldeluk verzoclit alUteA feiten aan te roeren en appreclauee achterwege te laten Hmdenburg en Ludendorff hebben alle groote beslissingen teiamai getroffen zii tip Hindenburg Op do eerste vraag antwooordtie Hinden burg dat h en Ludendroff reeds toen zt litt opperbevel op zich namen het met het oog op den toen bestaanden algemecnen besluitt vun van den vooivoonteUen te fettan an vrat I daen3ait nia hi i Auutrita an UKUia Ma Uuntue éa staat een bron van inkomsten i waasl de middugzitting van Maandag heeft hy opnieuw geweigerd te antwoorden op vragen van Cohn en wederom ward da weerbarstige veroordeeld tot 300 mark boete Voorlooplg al de omnüaaie haar werk laten rusten Uetaakent dit uitstel ot afatal 7 Het komt ons niet geheel onmogel k voor dat de commissie weinig lust heeft haar arbeid die zoo weimg resultaten oplevert langer voi rt te zetten en vooral na het meident van Zaterdag stond de Herlljiische pers tameiyk sceptisch tegenover de vraag of voortzetting der enquête gewenstht is Maar ds comimssie zou immers vandaag beraadslagen over dit incident en dan haar geheele lechtspositie afbakenen MogeUJk zal ze dan ook spreken over de kwestie ot en wanneer da euqueta aal worden voortgezat Terv l men kih t Dnitaehlfuid warm masJtt over de vertraging van den vraiU zyn in Atnerik de gemoederen hevig opgewoa len over d en vrede zooals Uie eftiJe luk ontworpen itt De laatste twee reset vev van Lodg heefrde Senaat Maandag verwoipen maai door de dertien beperkingen die al waren aangenonrtn Is het vredesver trag opperbevel weliatmaï verwtwhsinir bad van Wilson a redeapoglngen maar daae toch goedkeurde evenals het Duitsche vred vooNteL Op verzoek van Ludendorff werd nu de beantwDortUng der andere vragen texalfdertyd toegelaten teneinde het mogelijk te maken een verklarende samenvattting ie geven Op de laatste vnuig naar opheldering van da tegenstrUdighaid tusschen Bethinann HoUwogu Nadat HoltzetMlorff mH besUatheid had verUaarrl dat dit onmogd waa was de kwestie voor hem Betbmaan Uollveg van de baan Hierna werd van de beantwoording der V raag afgezien omdat het antwoord reeils was gegeven Ludendorff verklaarde h j heiiialing tat de opperste legerleiding er naar gestre ld had de vredesstappen van de politieke leidiog met te bemoeiiykrat lUadeaburg m Ludendnff gelu nL 6 en iaddentea ttindbaburg tolt licii vanuitwocwddyk LudenéMffs zwak rvrfeer Ben V olknboad Ukder Amerika WHson dralgi aiet Uóijigneiniiig r a bet meninig RnsaliKhe pvlitkk Qmm ktifclitil Vrede net Balgai OHS $Mit i n haeffc de Eitbng van de enqa t iwUaaie plMta gflhsd die tX wekaiiliuig met panning waa tegremoot greiMn G dureadc feci rectuKw der verachiilen Ie tretuigoK is meermalen den naam genoemd van Ludendorff ais de man die mets ge daan doch wel aUes nagelaten heoft om den oorlog te bekorten Meft vonrachtte vaa ham een ernstige weerlegging te hoorea a deze aaaklacbt Nu u hy eindeluk giBterea voor de commissie verachenen en tagelyk met hem Hindenburg die zooalti men weet geen gelegenheid ongebruikt hMft gelaten om euu str dmakker m je pers te verdedigen Hindenburg was sinds hti vorige week z a voet op Berlünsche grond zettte in de Duitsche hoifdstad de man van den dag met buitengewone inte resse heeft men lijn getuigenverttoor tegemoet gezien waardoor de beiangstellmg voor Ludendorff a verklanngen minder groot was d n ze in andere omstandigheden zou zf n geweest De sympathie die den r zen veldmaarschalk is betoond de demonstraties van studenten en andere Hindenbuig vrienden die het ondertrB£$ t aA den generaal afkeurden deden nieuwe madenten voor of in het K jksdaggebouw verwachten De regeenn was op allM voorbereid en had zich tegen eventueele Minsten gewapend De omtrek ft hat Ryksdaggebouw was over een roote oppervlakte door een sterke macht van de veiligheidspolitie afgezet Evea over ti nen reed n auto met veldnuuurschalk Hmdenburg generaal I udendorff en den vuormaligcn staatssecretaris Helfferich voor ver geield door een kracht lfa escorte van bft den venigheidssoldatei De menigte gte die Je v op het laatste oogenblik ten de Ia mngen had verbroken lehc de beide tcgeraanvoerders een luide atie Incidenten hadden met plaats Om kwart over tien traden Hindenburg m Ludendorff de reeds lang voor het begin4er zitting geheel volle zaal binnen Op de Itftats van Hindenburg lag een bloemstuk et ïwartwlt roodej tnfc Ift zntwoord op de woorden van welkom vwi Gothein voorzitter der sub pomrolsaie ntwoordde de veldmaarschalk jt het hem een behoefte is om aan de z jde zyner triJdgenooten uit den moeilrfken en groo töd hier te verschijnen Daarop legde Hindenburg evenals Ludendorff den voorBKhreven eed af met de rebgieuee toe Fauillatan moiTgien kon zij reeda aWfoord hebban Toeft Annem l von Loaabccit Nfmocgood wakker werd u de wtt oetsldoak Mdit 0OinllJn i en he blauw nijdau dekbed ib koa aij zkih naar niat tfoed Indenken waar zij zloh algaDUJk bemod W was allea hier mood en garic k I Thui inpost zij op een sofa alapem In d kemer vbq tuar moeder In het bed vau baar vedur mocht zlJ otct tlggan Uavrouw van XxMbeng kon bdl ofigii b vwdrageo dat het gebruikt werd Daartn had haar man tf efen In goedo en kwade tijdeo vttA di ruU had hiJ luor deaMvood mor dat hij te vc4de trok sija tarku dolikteu haott iMiga AJiktea i tfaea dappor liev o vToiiw En toen hij bat laatate grooto aftwheid nam had hij haar waar van djor uil da baad toegvfltoken lu oca soo n swakke band Wew daf wr I ADOemarie waa aohtÜSB ar Men ium tooh nM allied treurai En ds oor zou wel rvaa odF a en dan werdlallMiwaer 9oed Dat haar valer er éan idel awar aou zijn daaraaa daeU aU niet AWhH BianS fMutnde nteuQe m voor dan opWgU atOQFl i mlacltte baar eeo bkHteod geziekt met atrakniMie aJ0M tegea debleek tint dlQ er ap Hin0d was door desuart ovMr hot veri u haar vader eo den schralen tijd l j baaé moedar wia hlar wnUra e 4 renhreiwi Dwi Mnd kaefc sU WMir niavi uir BartboMI ap INè lhaatt haar het UeaiU vaa een rootnawa vrottw TïiJ droeg aulKe mooie kleoran all zij teroauwemood erffstis gfalsn bad da k inbuoa tai OoUeaa watao hMl atfraudma Z4 a Ml bttkaWMnna TMr im zooUnc ki bed la Ucgso eu zlohjkMr het outi ta tatait fiiseervo Vaak ruatten baar oogea vol bewoaderidic da o d vwaouiffkle bèasüta handkn raa ta rrouw Bertboktt mei de 8 laiVakat to glai izoDde fla ala ea de ve a rtn an X haikka vnu haar moedir waren oéet aoo ontzien en alj Aroec aodsa dan baag ttouwriofl Hasur am uxieder kad ztehaltijd z er moatan lorpanuea antoettan OM voor do wweid lela te aoèijaaa al meu Maxdaod ak4a tot u htil erd Aonemairle v ta alaaU au ve l daoht dat aebCar hiar la Nu zij htft auakkelijka van dm wslatanJ had Ifcren Kwnea kwasi baav vegU wat baar vrotgtualleeu abt lata UqgeerUjka bad loegeaoheueo voor abi bat t ei dat waard was lun naar ta Htreveo een buwiOijk aia haar moeder twtoleu bad Jeak huar varwbrlkkalijk J daciit aan iroa eo aii raaeat er aan denken want slj wist Ik hab oMa si enl n aid heb ik Dok niet k bsb niet aolei dm oKja kaap geokiia lija ooi ftilaMr aa nüa aolittlen Jaiao Hedwig bediMf haar Allsa wat zij aan teodarheÜ jedut nda baAT eenaaaadHkt had vonamalJ wlajlde aij over bat iM4 je ok Wist oen vbarmali e aaaketnaia ia pcauetjas had Aiwanmria langa iraiihtl Zij rw l met hoar naar Barlijn aa alnk baar in de kleerei eo slta voeal Aanevza ie iltM n zlJ genoot van baar varrul iig N u waa hét bijna alaot er ffeaa oortog meer waa ea bljoz a of aij mM waar jonA WM l INe luh v u bat ittiAi ilia kttakiiiida te oae laob dUaeaa a df MMkaa hoqnal Dochters van Heouba daor CLABA VIEBIO Oeeoloitwuio rtdü e ttVIl J p WESflELINK T BOflKJM Nadenk Tectiodeo 18 J WHirtakeo kokeo graven waeacteo W weren den otal tiluhefltm van BBlJnen en de eiten U woetnioi aM d iemaüd dw € umZ w BertJwai T hangen Ik ben hetww I T S k houd betoiet wt Jjiffrouw KrtJBep Ucbfe kor WW uiU d betrefti Een mcuri houdt no andBPt uit ZiJ kwam tot dinht denk u wel dal ini Gu ut v moet dooretaao Zoo ver wegl In govaflceasotiaj op het vw t Mant £ a dMi uMeecwschriJV i i £ a wat verduren onze gewonSSn F WêêJL xij krJJgea ook al mijn peneu en iimiljn appelen de lebie reinetten eo kaUIjmsi die wazea alKjd wat voor GuMav Na t volcend aarl la a rer ik kaa se hen au alet zaadeo xa HHKlen toch niet aaiik aDen mep mt au iw Tifctfto wMTlMigw eeo pa losge J Wj htt a fflaAlac ai srf zij j daar aan hc front moeten mtr ö Umm ia dB toopek aven g iT eaiZ iwxMer de aurfen vli ea timmt over ben he L en hier ew 2 5 tmtiwtet ean iMlf biwEd J lyamt Arf w eetiis een rrj nu oMs ai tn dan een rrj j moefan deaken zoo da Oob ze KKiden w l oopit aaakiHnen Met gefi oni t vwrtwoU 1 HedirlgBeribokl uf t uw Kit per aa toen drae de tvsre miaal tnet pwrea la hulo rihoegi Het land waar 3iuiKaiv veriaolde woAver van de aarde zo9 var vaa de aarde dst w e fileiuand v tbar wm ttrugigpcdtaMrd tkadw hulff erde en de moedw yaoolde zoo vast aa zijn gefrsngensiabap op Oor sloA 2ij nam aan dat hij ntat sbhViJveu mocht arme moeder l aosklapa had Hedwig BeribokU het lumd In Üéa Ma die ovtoi tea waa laei soolkÉit dleOVtoberzon vor w a g oide toch niet maer Zij skieide naar huis torun nftar kiaraohriJC q iÉ sti luui de pen eo Mteeid ha haar toekonwu En wti opoedlg zot gauw aM eliJk ÏKj ledde allaen het huk WSK ruim Berlijn vlak tn de aabyheU ZIJ zou het Jmjue mc je gtmig aUea latan Kien en ïicè verheugen als ze haar gienoagva kon doen AW zlJ maM kwam af ztj maar vtt 9 Iwam En dt l v n vrfuipde meebraohl waannw haar au dbr stdireor Nr ToelAe lit vahkAt loea de hrUl t da paai waa Zij mmgn was é biiil ia