Goudsche Courant, vrijdag 21 november 1919

Verplaatst VLEESCflllOUWEIIi nn Milanwtrf 14 naar GOUWE 7 Hla al Waalhavaa AanbavalMid 6383 2a E FOLKERTSMAa ® HORNEMANN HeT BoNTHUIS HOOBSTRMT 242 6a huil r a da Hoofdttaag ROnEROAM ARBEID f i s Mtrgtm vrM wi rkuiMoidtr ttt tl n hudi ihnE i U gM din in il n dnijhPMdi Fiin Vjn ff Yi r Wi t Dk li 901 1 vaor alli sUntfn Httrillk voor oni allrmaal Bitcr w t vm Vm itr Vikitr Dan Wft in het protflcliijl t rtutiorjf a Mnkon rl N I No r varifki t rij H Hif StMnil iirfi l r ndiFi in Thichandïf HENDRIK V N DEK VIJVER ROTTERDAM Winkel en Kantoor GEOFjEND van s morgens half 8 tot 1 uur s middags half 3 tot 7 uuPa Verlegenheid en 5276 II Slechte gewoonten Vraagt inlichtingen A J TIMMERMANS Ma N HypBaliaviir It Middallsndttraat 81 Rottirdin Dochters van Hecuba ilaac CLABA VIHBIO OMUIariaMcida viMrlIn T a MEv j p ireaeEUWc v romuu Mrak vtriwh tl Met éen ïw jgwid r i beveiand Ibaaf i l 4e lud chre enA dteMlwdovan n 8 iel tooB wil dal h niet den k a hj w lo fc h r bavo tZJ J worden l d iX t k ltenl Z fcwde itmT P 4 A We J vlak L tTr ZJ Voor da aj St NiooUaa ii het mooiata Cadean een 5035 sg BONTSTEL alt mgiia lohittaraode Borteenng PELTEN IJ EN U iRil k mH da aliuwaU malallan an kalaalt da laa ata pr m I Speciale goedkoope aanbiedm in MANTELS MANTELCOSTUMES BLOUSES en ROKKEN Voor elk atok bont brj mg gekoeht wordt gegarandeerd T CD0PEU IEfEIIIBII IILeillUU STOlWIJI TE STOLWIJlt Zittlagan Tan den Kaïsiar ran a 22 Nov tot nadere aankondiflrin lederen WOENSOAI ZATEROAB NAMIODAa fin 2 tat f uur Sni 10 BET BEUTUUK mmmJ Maohinafabrlak la Retterllam VRAABT Bekwame Kotteraars Bekwame Draaiers Br fr met opgaaf vao nadere bgaonderheden onder letter A Z Z aan NUGH VAN MTMAI S Adv Bur Rottiwdam 52 t7 10 Vënaf 1 December a s TE HUUR GEVRAAGD Rawe hnid a fcjn jbnu JJJO S27W IIPSLIIGIIUIMTE ca 500 r waarvan minstens de helft gelijkvloers Br No 1153 boekhandel LUIJTEN Fred HMdrIklaan 127 den Haag DORLAS Tabaksfabriek Koffiebranderij Thee handel Hoofdagent 13 ets per een kwartje per ons 13 ets per i ons ons ZWARE PRUIMTABAK artje per ons Rood iWopk i OETRAAaO voor Qonda en o i daor klaa Spaarvenakerlng rniaa rerdiaaata aanganaaaa warkkrilig Briaraa mat opgara rafaraataaa no ST J baraaa Qaadicka Ooarant 14 VOLKdTABAK Lat op onxm NAAM en VERPAKKING RooW Tabafc Voor Kroot lerraadd ooa iMe mm WESTINDISCpl CACAO EN I CHOCOLADE lul Sthiiiniiritiiiiritlitiq Ja HEESEN l Z CMOCOIADI MiT DDf NATUURVMKIN CeURICIN SMAAK VAN DE CACAOMON HEEFT EEN H006C VOCDINaSWIAROC aN VEROORZAiWT OEEN K ug lP kl 100 Zg dia matida nitpoatamachin ap Éa kaogta ign ganiattn d voorkaar J nni JI iUh l Iriikmi lm WtSt INDISCHe IMPORT COMRAMSTWl Uil lil i iiw Soh M iibHi a Vliiitch Opentte Eezelethep P JANSEN CROENENDAAL 33 OOUDA la kwaliteit Rundiwloasoli is kwaliteit Sohapanwleesoh ROOKWORST en LEVERWORST laan labplkaal 10 GELDLËENING it BNUaSCL DiiMtnir ADOLF CLAUWABIIT ta ACHILLES BRIJi Wma m ai ot mo w ZONDAa 23 NOVEMRER titl t aiaadi I uur DE eOEMElBlillOII BUROEUEKSTER en WETB0ÜDER8 van Haastrecht make bakand dat tot en a t WOENSDAG 10 DECbMBER a I de inachrij ving aal agn opengaateld op aena La ti 0 r tl la S b 4ri a dMT KAHLal Lhn Masl k M l Dui a a Ult c a Cmtmm Meliitttsuw VAN BOOENPOEL aa 1 N d Opert in Antwerp en 1 b r n ADOLF CLAUWAERT n AUGIUT BORQERS WI4 a a kal Alhaabr bXmI U d koaU allaa PHIaaa dar pUaiaM L tun f 1 ao L 4 a f I éé alara 1 U 1 a Oalaril f O ia All prl a a ward a rhoof d mM 10 vaar Aal nr rMhl a riaii hawr UB Zoadll It Nav ailxr Taa If 12 M 3 4 aar S12S II 5 PROCENTS GELDLËENING Adverteert in dit Blad ten laat dier gaaaent iiroot f 1SOOO tegen den koars van 100 ia atnkkea van f lOOC De geldan moeten worden geatert ten kantore van den gemeente ontvanger op ZATFRDAG 1 lANUARI 1920 De afloaaing geiehiedt bg uitloting in laarlbkaoke termgnen van iseoo Inachqjviagabiljatten worden ter Secretarie ingewaebt Borgemeaatar en WathoadeA van Haaitreakt V HEMERT Bifeemeaatar S3M 80 A DE ROOT Seoretana J VERSCHUUR VRIJOJia n ZATEROAB PriinavetRgndïleBScb farkrijgbaar i 80 eant pand SPECIALITEIT IN FIJNE WORSTSOORTEN Aanbevelend s A M y d HEK telwl km slula ï h J TAN OS QOUDA KLKllnfKQ SBf Tal Intarc 203 Vanal heden verkrijgbaar WILDE EENDVOGELS 11 1 1 BO en I S CcdVDudiKc proefnemini met D D D B ne woiKlerliliarliike n tuwe uttWfmHtP bchandcHng onidïk ntv ordcn bctwcUt ap cd g twsrtn en roof pinlijhe cHe ciide fteenwoncffn geneest on t wee leru te keercn D e wondervol t tphan deling te nt ét V WILDE KONIJNEN S124 4i ff i as en f 1 hfl t tt t éval Mivcnd ecnezcn Wtj onM vind r dat crn proCinesch U nttff bit l Ui gcvtn dtn hel ttin k van ponden vet e lalven en iuogenjta de b o dm verende uiiddelen Neem een roel neieenfe cl D D O va O rfolf l Itouti RUl Koovecl dui veel voartteelBct V k i b tar bij alle Droipiten en Apothekwt uralcl vtrkrdfbMf wende me Etch tol de Heen vtrtrienwaorifiicrs firm B Mcindcftma Den Haag ATTENTIE + AAMBEIENZALF 4 Op ncTEiia a BMM Aaaabalaa ook roadard vall a l ri a O O T Mli SAaiT S I KoalaUilk o l k unl tiOUDA Ua Tlaadaw ll DEN HAAO H rd l aMlf al 1 Uboaaiwrt U op 4it Blad Nieuwe Paardenvleeschhouwerija Eerste kwaliteit vleescli Billijke prijseo Te Oonda bg ANTON COOPS Drogist Wgd atratt 89 M S VAN LOON DrogiaU Markt uhh Ruw en Geamolten Bondret J J LUGTHART Bogen 66 Gouda M nMM a dw ar tailaa Mi nada M k a N na la Zefwday te Nwrwnbw 1M 14108 tawrii mig GOUDSOHEBïlAIVT m VLRSGHIJNT DAGELUKS FEESTDAGEN BEHALVE ZON wdMHoiiDKi wwniw moMif i Op da voarpaiüu M haefer t tm mm m mm f ut r ABOMNWOtNTSPim p kwartaal ƒ IM aer waak il i 7 p kwartaal ƒ per w r 2 ir J lTdeTirlntZ fTÏÏ F u par poat per kwartaal ƒ J 75 mat Zond rttaJ m3i k r 3Sï rtiSïïsr T txztr Oawaaa adwtaatllta aa iaieaaadaa aH daaHaia l eairtnat t t aaat jüM aanla pr a Oroeta lattaH aa fMriaa warda kinkid aar riiliii Ij ABVWlTBNTIKPEUSl Uit Genda ao wb rTkek 1 k r 1 r7 vt tit rï4itissï s AitvartaalMa kii aaia wanla lafWMdaa taer I dalaia Advatf tlakaaiaa e aaaa Ajaaa G ÖDDAa 4 aJa adf rioi ToM latoio tt Jlfr Advart ST Z J Sl m Kmiaacwi Tolef Inteni S45 Dit nummer bestaat uit twee bla den en een Kindercourant BiMwiiui MARKT jl alleen maar k t galuld van den grvoloo klepel de Katnarrede De klok lelve i wft tiebt ge nlM geaien Den Zwitaer flauedtagen atuurt man de klok op iabt hij kan die op iJn gemak boproeTW en eerst na ziJn goedkeuring mag de regeeriag er aue luiden Oeeatig en waar geMgd Neem b v de nieuwe arfaeidewet mleMkien beliuigryker voor ons dagel ka levea dan de drie laatste grondwetaheraianlngen Zoo een volkasterammg waardoor iedar verplicht werd van het voor en tegen reken schap te geven Dist bQ aonemiag In da eefrte ptaats de grootst mogelijke rede li ke kracht aan fle w t geven En uw tegelUk da kennia van de Wfitwoepalfngen niet degelijker en dua de toelcomatige naleving niet beter gewaarborgd zijn j Of na lavKl ryp is oor het refer4hbini ia moeilijk te aeggen Daarvoor ligt de haale toekomst der demooratie nog niet dukieltjk genoeg voor ons Uitbouw van onia in ultef liJk reeds eer democratische organlaatwi i waaracfaijnlljk opdat iaboud en uiterlijk hi harmonto sullen komen Men kan maar niet eenvoudig weg rede neeren dat na pnze ontwikkeling an gewoon conatitutfoneele tot parlamantairo e i tevens democratiache monarchie het staatagebouw voor eeuwig voltooid isl Niet alleen de aanslttttjng b den Volkenbondj maar zuiver binnenlandsche staatkunde eiadit vooruitgang StUstaan ia hier dooda INGEZONDIN MIOII Eerste Blai Sfeffftiffteri Bltteri elan e V I NND MIESMEELTHIGUIINGI m liÜillil Opvoeden W ar Al prQxen voor do oorato lavensbehoefton npt Ui J norm ho f aijn on voornamolyk de prUe von rDombotyr voor dagelukach gebruik bbna ntol té betalen Ie veatlffen wg uwo bf londore oandacbt op ax HOOGFUNE BOTERMEL ANGE3 r I I raarvan 4a eiiuiak on de kwaliloil dio Tan r onbot r vonaart Wil elaBon U in de geleienheid op Uw d f hikache nitgaven voor d huishoudinf a M iMr kehjk t beaparon n niiodigen U uit gebruik t makoa van ncvenata ndan reclameccoupon P DE GRUYTfR ZOON WINKELS DOOR GEHpEt NR DBR UA I 10 V CO lTINC é Mi Tafoii l wiMoUng van 4oa n cMpon ontvangt U In onm winkola vanaf Maaftda tot an met a Zaterdag btf aankobpt van I pond botfrawUng plantaiifaiBtor f Morgarin GRATIS TER KEURING n halFj lMn4 flypHyWK Griaanoat P DE QRUYTER A ZOON MODERN5TE WINKELBEDRIJF IN GRlTTTERSWAREN BOTEI KOFTIE THEE CACAO Zoo aak in ton leven aa een volk een nieuwe g entratie opkomt e enzoo dikvriiin worden er nieuwe aischen gesteld aan de oEg nb atie van dQp St at Dan is in den beginne lilechts botte afw zing en koele iieigermg hun deel Doch ia de neratie fexond en levensknaohttg en helpt de t d mede dan volgt meestal een atr d van nisaw tegen oud recht Een trtjd cm een betere gemeenwhapsorganisatie waarbij de brenfrer van het nieuwe geluid die slechts in de idee en de theorie hon zwak hpuvaat hebben stap voor stsp langzaam maar Eeker de oui e stuurlieden van den staat afdrmgen van den steWgen bodem e ner jarepl nge werkelukheid Vvnalml aUl v én biiltaR tawana tUrt iUa44nf la rafU raH 1 No 1 SIU UI de antieke volksvergadering Ehi tegelijk een rechtBt eksche opsporing van den v oïJ 8Wil Wanneer het refeMpdum uilean ontiei verwyzing naar de th ne van Rousseau werd upgedischt dan lil het wel zeer tw J feiachtig of ze zou smaken Maar er zyn nog andere meer practische on meer mo deme n dus gewichtige redenen waarin i de volksstemming overwegiitg verdient Toch zullen er velen zyn die de schouders ophalen en zeggen Van een rpfeiendum hebben we nooit gehouden en er is hier nog nooit sprake van geweest In welke be wering ee i grond van waarheid ligt Want va de prcttsche politiek is hier te lande het referendum nooit op den voorgrond geitee den Behalve twee keer m d eerstr plaate IS het meerderen opgevallen dat Mminter Ruys de B b de Ifistallatie van de grondwetscommljssle onder de on 1 derwefpen welke behfUideld ïouden worden 09k het referendum heeft genoemd En voorts hebben m 1908 de soaaal demoera t ten voorgesteld de Eerste Kamer door het referendum te vervangen Waaruit ns weder blijkt dat we in het komende rapport van de Staatscommissie zeker een beschou wing over het referendmh en missch en en vwratel tot invoerwi tagwnoat kunnen aien geheel andere wetten gehouden ms U DeeiBclivaadaMB de ecWwiii W18 hst eriüi t tv vpor bfilagÖPjcwfltteiL v I vooru Jtgang StHstaan s hi m ld flrir l ï f het facultatief aS iS ï5k f chtsbeueg ng fc chT Of n t referendum hun niet svmpathtek meer ia Vaat staat echter dat een bespreking van het vooi en tegen der volksstcmm ng met vheorien een z g academisch debat geenszins het karahtei van een gescherm of duidelyker geiegd een gepraat in de imte beduidt Maar dat wel duidelijk de practyk van ons stsatsleven nu reeds de vraag aan de oide at lt of het referendum hiei behoort te worden ingevoerd Ja dan neen Toevallig verscheen in November j 1 een prettig en frisch geschreven b dr ge van I den heer Tutem Noltenhuia jn De Gids later als brochure verachenen onder den ti tel Referendum en Volkunitiat f over zyn kennismaking met het Zwitser sche refeiendum Daar in het land der bergen met zijn kernachtig vryheids lieven l volkje bestafi het tl tienlallch jaren en volgens den gerichtgever m et Het hun opperbest bevallen Niet alleen de Bonds staat ook kanton en gemeente kennen daar het referendum en dit wordt met alleen v k over politiek maar dik vüls ook over van een zeker percentage der kiezer De Heer NolUiuia noemt hst een v o I k recht thans in wjt rland ioo populair dat volgens den xear bevoegden Theod Curti geen politieke partö of groep meer to viaden ia die het zou wensehen te be stilden En Jezelfde Curti ziet Üi het referendum de regeenngsvoim van de 20e eeuw f Afgezien van het waarlyk aantrekkelyke dat het Zwitaeractu voorbeeld ons biedt ligt er m het referendum daar e i zoo ge zonde en opvoedende macht dat de heer T N zyn artikel Opvoedend Volksrecht noemt Men moet weteit dat iedei Zwitseiv sche kiezer voor d stemtnlng de betrok ken wet vergezeld van een brochure met populaire toelichting thuis kr gt eo du op ziJn dooie gemak allea kan bekijken en overwegen De heer T N vergelekt deze mamer van doen met onze toestanden Hier te lande leest men eiken dag de ellendige Kamerverslagen maar de wet self komen we niet te wetan totdat we op een kwaden dag er in onzachte aanraking mee komen Gti hoort Zou het nu kunnen z jn dat we al eenigMtae op weg zija naar een soort volk raadplegJng ala het referdndum n wesen beduidt Voor een beantwoording bedenk mea hoezeer veriwhillende u erheuinorg nen sicn ateeda n ar beüvoren om voor hel nemen van een maatregel de belanghebb nden te polsen Ook de heer Tuteln Notten huis spreekt hierover Immer jnse ge meentebesturen wagen nog tchuehter ea van heo rhand ep de vjngereo getikt belanghebbenden te raadplegen zo bv fn zake de wlnkelslufting I ichamen dia rijer ziAh bewegen kunnen xooala kerk genootschappen aarselen mot da leden te vragen wat afj begeeren kranten noodiifcn op ruime schaal i nen en vrouwvn uit hunne meeningen te zeggen omtrent allerlei onderwarpen op eik gebied komt men meer en meer tot het besef dat de eentge afdoen de w j e om te weten te komen wat iemand nil IS em ulks op den man af te vra gen Verset tegen het ysfWrendum sal er ija Nog onlangs schreef de bekende HaagftcRe correspondent van de Telegraaf dal hU ev a pBCTWIBH l ff aBy f ii aa iP W a ai li i l i i lj i üg i Eea moeizame stryd is het vaak onrde overtuiging der noodzakelokheid van een toekomst staatsrecht wortel te doen stdiieten m de van den van nature behoudzucht gen menach Maar tegel V een stryddie verlicht kan worden door Ie algemeene beroenng en die zoo wellicht met het hevi ge karakter zftl dragen dat de jongste In hun st ifdluet verwachten Een iheorte dia al dienst heeft gedaan vwr heel wat hervormingen die onjic organisatie van den Staat reed lang he ft on iergegaan is de theorie der vilksheer K c h a p p u waaraan de naam Rousseau on afscheidelyk is verbonden De tegenwqor Hge volksvertegenwoordjginger in de moderne westersche lande ontleenen a i haar hun theoretiBchen grondslag Maar met een beroep op deze theoritische grondslag Msar met en beroep op deze theorie wordt eveneeni aangepreeen de invoemng van het Bg referendum Die mischien eendeel van de macht dei parlementen juist zou tot zich trekken Ónder volksstemming of referendum ver staat men het beslissen door het geheele kiezersvolk over wetten of besluiten die reeds de instemming van de volksvertegen woordiging hebben gevonden By gewone meerderheid van stemmen wordt over de defimtieve invoering van de wet door het volk zelf beslist En meestal is dan de re geling zoo dat de stemming alleen wordt gehouden als een zeker aantal kiejers b v 0 het verlangt Een moderne plaatsvervepgster dus van is gevallen i Le oude vrouw gUimlod toniigi tn xt Q Kwn Is giavangm Mnar Uc zi hem Il rug L ztet uw nuMi ook terug luffrouw Krttglar waagde liet nu iiaar hfeiiiJ op het bloode d i p gieboigen hooW te ledigen een geOidliiizl uU g di over haar gelaat Iftg wihiaim het zijn al leitaagpohe uWdiruklting Eo In haari kloDk vt rtrouweiide vrooanhe i on onwan krlbaer galotrf toen aij zei li ziet hem weer ik zi © hm wtw Men weet al Ie n otet waopeer I FttnlUstoiia Jicrlas ZIJ 11 1 1 1 on tJltew en l 4k WWee rn storttt r tnuen oier How nu het Kfgeluk gt ve t döt veel ar ifl haar vor drlei had 9 i M im m haaf ziet weer ig ie i iVn roe hem en kleande De rich a an zuu iieii iaeTing het wao haar alKif zlj haar oogipc nxw tocdruUcea voor al he4 gi oiiron Ifi e wtxeidi haaroonn to toppen Mets nwer ilen en iuoiwadiaa 1 M alleen Wat £ i n haar de tweudracAtIer tk irifw de haa der volken aei Haar eigon Ipt vtnulde m gthcul en liaa otiwn de nHy g ode geJeïJ o man üeeo pog nf Iik had hij haar bedrorfd wfllmmafkji 1111 mioe9 Z toch zoo nel we iw o hen Vfo it baarwmar w rd h ver Vnbikt ypird ha mcrr d§n lilj zeltooti m hI hnd 7ij dacit er nu it ir f aa lat hij oor Itftl paetredeij h l im zag ZIJ m hwn st drt He hddd die isijn W v i Keofferd l ad voer em gToole zsok e4 vtTvutde haor nMt lro ijat A vriend schreef da4 U weKtra k pL 4 111 2 oii z jn gie worden n de MMkeMobet edf de bon aQ den leveude nl 4 had kunnen sieren wae den gaatorm ygaven onder de aarde Zijn hlueu hadd n om Aeni geneend HU monrdd ren en ondergeerlittteii mi deda pete kamer ld I eervolle gnlncbtanlv Ulj ven Het haar aueder kon lill olnt aooorcr aoodo apirocen aUi sij aan ttemdaebt Hti was haar ak a er daa een fltek op h fïelaot der moeder kvaro eea trek hb ffHlaelu Teen Julfrouw Kira Mr op te keren dng noeMt deed ewaomi Mi wn nat i k ir tUnn erpn on Vuirmee IttHMt niet gond Mwr koa komen gitng Il itaar beufdeu Mn haajr Ie helpen Ij waren Im Idnt töcii Tven arui MA m neuuwwli i A juttrottW Kru gL r Ln dan Koserjod M had hel deurtje e H aSE ak IVe mentw ilteka lilj Btl mooie di rtjM irt t rij ie u tlgc baren kwMiiHo M lijk mderbij druk Nw hifn kop in t do zaohtroce oormiiiar den fpnnd ait wtlden gi w lltood 4 wor den WÏ0 JOU gwtaoltf hot dat die lu t haiKl zoo zAofat kon sbreeenl Die willrii altij 1 gntrouwt wofdlni Dftar lat 1 zij arlapp4ea en groen wv flMan M f lÜnyuw Kr ig er r lag tv d hrti In Iwar n itïjii ïdièlw h 0 tofn hij hog eao jon mi wit4 aijd l o minljtd grfiw Hij houdt zw wt vau el leeiiww itjo en Roaecood de Jong rou kaiUe dJo ki cida sij no uk Jni i in oVje fowi ZIJ nOf eeit kM wa lH erlijk d dat pweoit ale IJ ojpzoon i kouden aivood ate hedfti op tiet etooflie m ide warme kimlevtaHner ut i n hiv moeder haar vooH t Snepaww4 e en Ro rood vi ondt TkdtauSiv ronic i 4ij ifltntlaclrtR d iKrinnn lnff diwd hMr wel dftdig aan r wnUekeur kwaro zij er toe ook haar liand alt Mofc n om de dlcrea te atr galeo Een weM vUgit warrwe loomde vMi da eljdeaeiidg vaoHl fo bur koude vio f ld ri dan bfj ziphseK zeggen dW i oen oploeBtngi I i TtatlaAnACiho drootu was ui in wa i oog joujp God 0avo dal zij oog eer een nle iw leven kon bcgmnem En de dochter voelde aia de fpiAailoii ei a Diiiésieh officier gtwewt danz u dt smart an de moeikT ne a lep zijn li u lilf nle zMi ffedied in MoluoU LtltMiant FofiKi wa geviNen JuM t eti hrj met iXyi aoidateii ijtDmuloopepd Avaa tl had irot pcn E n fsAxni bad lüwii dofi in nid ffcéroffett en zijn ijitcuii iioofO vcrw eurd ij hadden wa t aai heiu wai i o tii bl eo op de kieln wi Ie t n tfen Monte lian braven w air reeds veie dappere sfildafen iagm 7ijn hetóonl l wd ÏRd net v£ l ee 9 gövloeid door de ndoo t hun aan voe rder fet de Iwo aCe in pinntnir g r kk 4d weel de ASptiif dat K IiiTit Vflarnefir zij 9e weken badJd II gpi ree8l Zij hadden den vijand te nipgedrongwi van de gr wt ru ea de c terbe 8Hl n gCTiomen 7oo acftrerf een kameraad de tweede luittfunl dc oompi nle aan db jonge weduwe D Bnrf fl w Kin on ferwt geweeet voonJat hij tol haar handen kwam IWde twee dageo adst hiJ haar bet luifHt Mi geaetireven fids RoeKE evB leo ocb o s had fa gtedoeltt nt mt4 t m gyitwbt fiaoi ijn tnraweJooe laad verweueoht o God niet bent ae niet hemt Allee vU l n sm zM W14 api liel fa m met baar Ivandea in haar svboot en k ek droo n 1 1 ia de tuin bencxkn Kon men alle naar iï gwla en opfienten ofo dl viwm daar aaedenl Die glag altijd op hetz lf d uur liaar hoeuder voortn Fiaar ko nl ntjes on de giHtai De dvercn tcenAfW h jxr Al de boende die nu óofaiiMSiMt iu g mtei vwor in d i wintwao it t R Kami tuin nioohten icrabbnKn dm e r 4 11 jetflp van de ruwe Men ii pint rff to op ie Atat ajee an den hdn boomden kk jperen milen ij haai IDe Üen kwa n r 11 vin em UuOhie op he g tI ojjejHe g laht vaii d wo we Knwt r Ëo hetlaeh rble aLai ztj voor de UafcMMk gelt t hooi te de ntif a i en bet werd riiog enger aie sU bij bat bok van de liouijntiee kwam idle ulil aib afweer lu zij bitl led fvrouw Ton Voi t oöfc doekte kt ba Ivad jvaa ha r dodMer aM Inik UMb flM jfc Ula aag de wirte en nrart vit gtO cUs KTtjea aèhter hun geli altede deuron opV ffMi JuHrouw Kfilger Moer altijd Iai bij hen einn Dat ij hef uU Ckoud kraegl Nu wae w aneoow evaiton Maar aif blee4 wel een hajf uirr op Immw pan oflole In Mnifcte boudir Ixj het Ittgi ha ataian en atak baar hand naar t ln ncB ora de dkren te roeien Wat meat men am ffsiwerdpffi zijn om ali zoo nut daotaie konljntjaa beadg Ie Imidenl k mtttoufcttBt d HJd i id ofw U