Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1919

UVERHEMDEli no J4116 IMET MANCHETTEN RECLAMEPRIJS SLECHTS EEN WEEK HOOGSTRAAT 3 IS WASCHECHT GOUDA PRIMA KWALITEIT Firma DE GROOT 4134 60 ROSKAMS Prima Honing Sucadeen Ontbijticoek Verltrijxbaar bi J C FfCKWEILER ir h L VAN DER BEEK Dans Instituut STEINFEID S WEIJXE BOUOA Qouwa 127 Tal DEH HAAB Kon Eminakade 133 4145 40 Tal aa4a Berichten hiermede dat zij hunne less an h dans n Medio OCTOBER weder zullen h r alt IMSCHRIJVINQ OAQELIJICS van 11 5 en 7 9 uur GOUWE 127 PROSPECTUS wordt op aanvrage toegezonden Redtedei Telef laitero 545 Aanbesteding Op Woensdag I October s z J heor A rONKHEID ie waddinxreen des Toorm lO uur in het koffiehuis an den heer KWAAK aldaar in het openbaar worden aanbesteed Het bouwen van een Landhuise Bestek en toekening A f 10 poi stel welke tot 8 dagen na aanbesteding a f 750 worden ingenomen bij 4121 26 PD STUURMAN Bonwkund ge Waddinxveen Firma J f SEES I GOUDA I HOOQSTRAAT 7 TaJaf 423 IA dn f V f beden wocdl op onie ertlkeleo weder IS jo kortiol leferea eoeneji viSdr dee oarlo 4143 100 Voor ledere 10 Gulden een ceneboni wordl aan DaaMar lernj beleeld Inpleeli een eea Q U Ken rer lendlle huuTreu eel due inelcn der heer voordeel meebrenft In de UNIE WINIKLS te koo pen Geen enkele CoDperetiere Vereemtinl keert eulk een hoof dirldend uil bo endien beho fe een teer op de ulibetelint n dit dieldend Ie wechlen Ome prijeea lija alal boo er wal eek leier den eldere Voor onie kwaliuilen eteen wi ten eolle In m 4146 i Ontvangen i zuiver Wollen JAEGER UnIe WInkels t QOUDA Hooa tpaat m Oa Pain Expailap il een kraahllg arkaaH ee neeemiddel del edurende een halaa aa mi lioanaa rhauma t ak au jloMliidapa r n bnnne pijnen verloii heeft Priji f 1 40 en 9S cenl bil pathakara en Orogialaa r Ad RICBTRR C RoH ed Te Goude bij Aat Coupe Witditr ca 8 B e Loon Mirkr 4124 41 UNIE Wormen ioDi üD ClieÉÉ WassÉrij JE CUE fflllf Bleaka ssiagal 69 70 QOUOA T l Int 540 nyKïSninche en trakkandige behandeling awer goederen Vrangt onie terieven jgy jq M B Alle goederen ign tegen brand en transpottaobade verzekert I bK kiodareo en volwaMenen I Gebruik Enfno Worm bonboni Dit 18 eea afdoend middel Doog 50 et Bi alia Dro jit B I Ter plaalte bi de adresien fie I noemd mdead er entie Mljnhardi I Geneeskrachtige tabletten elke ia L IjitxcKde nummer Toorkoml 4U613 ONeERGOEDEIIEII Ik iURÜtKbUtUtKtil ftffwprtpfirf ir iji Plajl HHTT J P boe t geen afzonderingi te zijn zei nlj koel Je Ëunt zooveet knuiliBiBton T als ie zelï wlK Touiw kenntsBen Neen Die van Jou natuurlijk VanoeiT ik dat deeJ dan zou ft pre ei i deeolfde menwAen vragen die ik op Vt nilaf oBtijioe eii zal waa Mn m ik diw fdefnaa Varulftm gmia Dat heb Ht je ti a l omdat Ik d ar niet heenga Ik ben orverluigd dal hdy Lui e met bet grootste genoegen zal uitooodigtn zei zij omvsTsobiHie Zij wierp haar hooti aci emver en zucbtte eeawriBf aloof bet onderwerp twar vetmoetde 0at la do kweet ntet Ik wen0oh i ta goan n ik bm er sear t iD dat lU aat Begrijp Je mlJ m oIkonien Nu het Je bdwagft heelt U Ie komen na bijna twee jaar afwe Elghf weD0Ob je daa lynu Ie spelen tfa mij van e D gWMfw te berooven www op ik mU TMdB blJ vowbaat Terkeii d Ud Hat kW bttt op dal EXPOSITIE DER MODELHOEDEN EN VERDERE NOUVEAUTÉ S vanaf Dinsdag 23 September In onze confectie afdeeling ruime sorteering Costumes Rokken en Blouses voorbanden In Mantels en Mantel Costumes brengen wij steeds de nieuwste modellen Groote sorteering Stoffen Zijde en Fluweel voor Costumes Rokken en Blouses Mantel Costumes en Mantels naar maat in diverse stoffen fluweel en pluche onder leiding van onzen bekwamen damescoupeur Hierbij vestigen wij de aandach der dames op onze niéuw ingerichte afdeeling gegaPandettPcl bontwerk speciaal in de betere soorten Gez VAN DANTZIG Hoogstraat 9 11 Gouda JMirfcmur Mfiandag Z2 Sopleoiber ifki fiOMOiE mum 3 Ti© u w s © aa A dL v©rt©anLitl©TDlei d V oo3 GI ovLd BL rLOzcLfttxelc xa VERSCHIJNT DAGELIJKS ÉtMbi BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGBZONDBN HXDBDKIUNOINt V Op d Toorpafina 50 booftr Gewone adTeHmtllo m iBcwoades mifwlMllnffra m eoatraei tot iMr eeerdcB prfji Groote letten tn nuMlaa w rdta b f kwd aur ABONNBHENTSPRIJB psr kwartul ƒ 2 60 par wMk 20 erat met ZondafibUd p r kwartaal 3 50 pttr week 27 o xit ofMtl waar de bwofyiBg P r toopor ceichledt Fralico per poet p r kwartaal ƒ S 1I nrtt Zondaffsblad ƒ 4 Abonnementen worden daiff l fcs aaafenomen aan ou Bareaui Markt 11 GOUDA b i ome agenten den beckhandsl en de poBtkantoren ADV BTBNTISPRIJS Uit Goudft 4 amstreken bekooreode tot dea bMor kriBC t 1 6 r geii ƒ 1 0S elke re el meer ƒ 20 Van buiten Gouda en den bttBorckriniF 1 6 regéli ƒ IM Ike ngiA meer 0 25 A lvertentiën ran publieke rernuikeltikhoden 12 cent per reg l AdTcrtentibn In btt iSaterdafnununer 20 toe lac op deo priJi AdnrttntMii kuiuua werden htfaHwUa doer tUMekMkoBut vu Mliwit fft hn dolaren AdvertentieburMux u oau Agl M AdniwIatiMie i TaM brter S3 Bureau MARKT 31 GOuDA vier in de crlsie met betrokken mogendheden Engeland Duitsehland FVankr k en Italib den dreigenden oortog wilde doen veriiiadaian De Duitsche gezant to Weenen van TichLrschky deelde d n Inhoud van dit Tooratel op 30 J aan graaf Berchtold mede es bu voegde er aan to dat als Ooatoar k H mgarjye ike l enuddeüng wegerde OuitaehLaad en Oostenrijk Hongarije tegenover geheel Europa loudMb staan daar ook Italië en Roemenie zoudan afvallen Dringend en met nadruk x de v Tschirschky in opdracht van de Duilsche regeermg onder deze ometandigtiedei moet hei Dultsdie kabinet met den groot sten nadruk d keiaerUlke en koninklijke regeeerlng in overwegiiv geven de bemiddeling vu Engetond onder de aangegeven eervolle vocHwaavden aaa te nwnen Voor O H 1 voor Duitsehland zou hat leer moeilijk zijn de vezantwoord tJUbaid voor gevolgen van een afwijzende houdinv to riragenu Graaf Berchtold Uet eerst 1 AugustU te 8 46 voorin aan Sz5gyeny ito Bedijn tel g afeeren dat O H bereid was hl voarHtol van Orejr om tusschen ona en Servië ui bemMdelaar op to treden to overwegen Maar van een voci oioiidge toklng der vijandelijklieden wilde Berchtold aieti weten en Engeland moest RusUad noodxa ken de tegen O H gerkhto moblliMtie toi staken Ehigeland begreep nleto ywn dit wtwoord want het sloe op het aanbod im ÜHff lind alt en tang op een vwhan De veri siiag was een opzeitoiük tluf heid van Berchtold die man graaf SzJtgyeny op 80 Ju En 16 nam een Irisgiiim even eens over het voorstol Grey ontvangen had wurm een seinfout voorkwam en gezegd werd dat Grey voorstelde na eventueele bezetting van Belgrado en ook andere stra Mgiflche punton halt to maken en aact Servië ondenhandelingen to openen Twee aur lator bemeritto de tnuffgere SzJigveny sijn vergussing en seinde aan Berchtold dat liet niet moest si n net Servië doch mBmI de mogendheden Maar de iluwe Beehtold deed alsof hlj doe coi nctie ni t had ontvaiwen en ant woordde Grey eenvoudig op en wrfkomen foutief voorstal I Bn toch waa de corwctle tijdig op 80 Juli s avonds teen uur in Veenen aangekomen Maar Berclrtoid wilde den oorlog en gebruikte met opzet het verkeerde totogram wetende dat hij daardoor EngaUuad s voo stel to niet deed Wat toen volgde is bekend De Sagelsche gezant to Berlijn liet elk drto uur ia d alhelmstra a naar het antwoord van Berchtold vragen zoowel op 80 ala op 81 Jnh Maar Beriun kon op zijn vnoegst in den ochtend van 1 Augustus ontwoord ujit Weenen hebben en wist mderdaad nog vaa Diets IntusBchen walde men iin Leaden wet langer wachten en nam uitgaande van een Ontketende Berchtold den wereldoorlog Opzl nbar iid onihullli eii Varvafsohlngan Domhadan wan aen diplamaal Hat Engalsoha voorstal tot bamiddalifg ward kraohtig daor Duitsehland ondarstaun Da mlalaiding door Barohtold Rualand Varliaaan dar Bolajawiki Hat Duitsoha antwaofd Ramp In Taxaa ONS OVVSZICHT standpiuU kwada tranr vu DiiitseliUnd aaa waafdoMT 4e laatMa tradeapoglng aüshikto Maar de kwade toonw waa volfaM dr Goeas en xijn bewiisstukkaa uriet In d Wll r tmstnuM maar op den Weener BaUptata ttt de Khuldige beebto graaf BarditoU Wij koman 0 dl WMfc ikog torof Vaa het oog nd lik mn ra ds worden gMegd dat ontluillias van dr Qoom de m t ensationaale ow d s k ooctoff lija La dien blijkt dat de onthaUii ea votkooMn juist zijn komt de schuldvraag 1b aen ganeel ander licht to staan n U mftMB dat het priao dat aaa kei n é mf mélê s gmwlalag ligt nl da aeluild vu DultMhJaad valkaiMii anjatol la D BoUleiHki gaan widsrtiawddMi 0t Bifctandeehe Tr d ada gatia il la HaAan u Op de eoatommlto to RaraJ ward bMtoton dal de randsttton Hm IMDatMGittppelijk met da bolajMriU ntln ondariuuidelan De oonfereaitto vaa PlMluia bond idannen een politiek dde indirect gericht ifl tegen het bestaan van de Oostenrijkach Hongaaiache mMBKhie Berchtold was van mecning dat wU de mmisters moe ten inilen dat onze pealtae door deca politiek met den daff sleehtar moest worden en dat wij thane reeds de laatste consequenUes moesten trdtken en een stoot tegen Semë moesten ultvMnai om dit ont vikktlingeprocee op te houden aangezien dit later niet meer mogef Bou zfjn De Ooetenrükflche r K ierin heeft roodboek fepaUoceeird Het Weener kflbi i Bet en het ontBtaan van drai w reldooTilos n met den ondertntel met machtiffinKi Tan den letdar van het Duitedi Ooateiir k Eche nunistene van buibeailAiidflchie zalün op grood van een onderteek der o fhcdeelet bescheiden samengeeteld dotn dr Rodeinctiti Goom en uitgogenreo door Seadei Sonbi te W este L T it boek brengt T moedeUjJt de oploiwingi an het brandende vrtta retuk wie nu eagieii l jk da onotuddelluke ooriaak Tan den gruwel ken vere doorcioir gvweest is niet DuitfidUand met Raaland maar de boen melige Oostenryksche regeering het Ween AChe fcalmie en wel in het bijzonder graafi Beirchto d destydB nunlster ven buitenliaiideche zaken I Dr GooBS heeft Tefle maanden in de WiOeiiflche regeewngaarchieven mogen snuf g felen Heit blijkt umneklaaf dat graaf lierchtold de m n is geweest die allen met dlieen Engeland Fsankr k en Rusland THABT In de eerste plaats Ihiltechiaad von Betihmann HoHweg en von Jegow den rhi t erhen keizer en den Duitsohen fi eneralen 8taf dem ogen OoBtenrüksoh HongaaMchenj gezant te Berlin graaf Szogyeny den eigwn keizer Franz Joseph kortom allea bedrogen en om den turn geleid hoeft De schrijver heeft aangetoond dat gnaaf Berchtold de allerbelangryk te telegrammen 6f adhteffgehouden 6f Tervalsoht heeft dat hU bewuftt den oorlog gewiild heeft en de meest verachbeHjke fcunetgrepen de meeatj kinderlijke maar deeondanka sluwe wooird peilingen en verdraaiingen met geschuwd h eft om vwMwl Duitsehland dat bitjkbauri edriijk op Engeland s bemiddeUngspoglngen wiWe Ingaan in dan oorlog te slepen In een voorrede vertelt dr Goos hoe h J onmiddeUyk na de tneenstortmg van de Ooatenr lksch Hongaarsche monarchie van liet DuitschOostenryksche manistsane van buitenlandsche xaken de opdracht kreeg aille diplomatieke atukken die de directe voor geechiedenas van den ootliog befaroffen nai te pluizen Hjj heeft in z in boek in de eeirste plaais de uiste diplomatieke betrddcuiig van het Weensche kabinet tot de DuitBcho regeenng onderzocht Het boek behandelt de gebeurte iiesen van af den nuxxrd op aartBherfeog Franz Ferdinand m Serajowo 28 Jan 1914 tot aan de oorlogzverklanng vau Ihutsohland aan RuaLand 1 Augustus 1914 en wil duB alleen bewijzen wie de onmiddell ke schuld aan den oonLog draagt Allereerst Mukt dat de mian die tenige Tiolge van het uitbrekui van den weretdorlog vermoord werd nj graaf Tiezu juist de eenoge is geweest die zach In den gemeensdiappeiykea ministerraad met hand en tand verzet heeft tegen de plannen van derchtf om een oosdog te pirovoceeren Tisza zond aan Berchtold een telegram naar aunJeiding van het door Berchtold 09grateld scfargven van keizer Franz Joseph aan Keizeir Wilhelm naar aanledduig van Qp gebeurtemwen in Serajewo waann Ie OoBtenrgkBche keizer se dat aan een verzoening met Servié niet meer valt te den ken en deze haard van mtadiadige aigltati e Diet ongestraft mag bleven bestaan Tleza atlnseert dasen brief in voorzichtiger vorm tr kleeden en o a het woord ongestraft Te laten vervallen n geen beelLBaeoide en cnverzoenluke dingen ie seggen Kedzer Wilhelm Iteeft sympathlefen voor Servife we zouden DuitechJand vriendschafi wel eenii Icunnen veiriiezen zegt hy Maar de brief was al naar BeriUnl De OH gezant te Berlijn wijlen graif Szligyeny uas een man deatijds van hou gen leeftijd lichtdu t versuft en wienst voamaatnete kaïraktertrek ztJn volkanen hersenlooeheid schgnt te aljn geweeet hiii hei opstallen van zyn bench ten waann bu j bv mogendheden met elkaar verwisselde n daardoor de meetit tragische nusverstan den deed ontstaan Tenz ook deze graaf m het complot belrokken wa T e beruchte Potsdammer Kroonraadi tot den oorlog tegen Servië zou beeloten hebben ie nooit gehouden maar de minis I terraad voor gemeenschappelijke aangele I genheden van 7 JuU 1914 m Weenen nam öc besluiten tot het gewapend optreden te gen Servië In ihet oorspronkoluk verslag I van deze zitting kan men over de voor de wereldgeschiedenis udterst gewichtige woor I den van den voondfeter van den dezen m niflterraad graaf Berchtold lezen Berdi lo d zag volkomen in dat de oorhtg roet Ratdand tengevolge van onzen opnuuwch In Servië zeer waarsdi alHk zou ztJn Rusland voert echter fcegenwoonilg met zijn Balkan moet dit bU d bols avriW dooraatton ia het e Mnun m aa dan ladhtentwgvl Tu Denfttn a lagar hebben v t MlüH MA ir Tf bt n plaato gefaad waarin d Kandtken T f aldMM steden rwvm m m inatr dn 4800 g vaii ncii maakton Aan de ffMlIlaerdt ragaaplicaft la daar d i Duitaehen T Ttac inraardl r to Var aaiUee aas noto variiandlcd waaato gaaarl wordt De Dultseha NCaatiac daalt da to de noto der Qealliaerdan w aagfafava IM nlinr dat da grondwet niet ia tM aat het vredesverdrag mag zijn Daarom haaCt xi de door de Entento voorgelegde uitlag ging van artikel 80 van het vredasverdrag iianrmard De eondtiti dar OealUaerda rafaarliicaa lat mat art 61 nar 2 en Mbeadlng mu het vredesverdrag bedoeld was Itaruat op een verkeerde onderstoUing De Duitsche regeering v nraipt aooirat deze veronderstelling als de ironiaclM tooi waarop de noto de verlrianiigen dar DwlV sche regeermg bchand d t H t filt WB Duitschland s nederlaag V ft d B tagaatander geen racht om een taal to flabrul ten waardoor Duitoehland voor d gabaala vwtlA gehoond wotdt San warrelatorm an v1oed f haaft to I Wfl naar tot nu toe met i kend is het leren gekost aan 251 Berchtold wilde dus den oorlog en h wil de tot eiken prjjs voorkomen dat Duitsehland xou blijven staan op zlJn standpunt dat de poging tot bemiddeilng van Engeland dat het antwoord ran Servië op de ei chjen van Oostenrljk Hoiigarije volkomen voiloende vond om tot en vergelijk te komen moest warden aangenomen Berltji erldaarde W unnen de rol van bemiddelaar niet van de hand wijzen hetgeen flioeg op het Engelsehe vooratffl tA bemiddeling Graaf Szögveny gaf op e teiyki tsi vo komen onjuisto IflBBUig van deze Ou t Bche verzoenende houding en vertelde dat V Jagow hem vertrouwciyk verklaard had n et aan benudfldmg te denken Berchtold stelde BeiliJn voor een fait accompli htj deeMe de DiritsAc rcgeerjbut den wctorde Ülken tekst van de besUiMnde O H nota aan Servië van 24 JuU 1914 iriet inede en inderdaad is thans vastgesteld dat de re geering in Berlijn aan die nota met heeft me ie ewerkt De regeerisg te Weenen liet ook nft om die te Berlijn op de hoogte te stellen van het antwoord van Servië en de ViilhelmstrMBe Iqreeg eerat invaffe van dit antwoord na ir saer ditiynil n to h ben gevaargd Het schtjnt nu wel vast te staan dat tot op het laatste oogenVIk de diploaiatea in Berlyn volkomen op Engeland vertivuwden cerlgk de rol van bemiddelaar wilden elen en door den bondgenoot to Weenen een t vou hg in meta gekend werden en ten slotte Toor voldongen feiten werden gasteld In de eerste plaats kon de ooriogwerklaring aan Seme handig door Berchtold pgesteld al zoo n voldongen feit worden genoemd een oorlogwerklaBlng op rond van een inval der Servische troepen bij Tfemee Kubon aan den Dkmau welk feit later onjuist bleek welke vmglasing Bercktold aan keizer Franz Joeepfa echter eerst meldde toen de oorlogaverkliitring reeda naar Belgradia verzonden wasl BUITBNLANDSCB NIKUW8 Maar de allervoomaamste aanklacht van dr Goofls tegen graaf Berchtold ia toch wel de bc ndeling van het EngelsdM voorstoi tot bemiddeling van 29 Juli 1914 dat d n geiheelen oorlog had kumwa vooriumen en dat door het Wemsche kabinet onmogelUk gemaakt iis Een roote staking VijfUffhilseod vormers en fftAnra In alle oorden dee lands zouden vandaag het wt xk iim h n out bun etosh van loon Op 29 Juli 1 14 s oehtens had Sir F divard Grey aan Lichnowsky den Duitsehen gezant te Londen dit vooratel doen toe comen dat m het kort t a gd dpor de lief waa hur niet onaaogenaam Hit teak indiTdaad de baste oploeslac Zij varwoBdvrdc er sieh alteett over ilat IriJ er niet vroegw to beslotin bad HIJ b dff e d dat GT vedencn waiwn waareaa irij ttM naar V iJam nioaa gMu naar bljkié fdtolijk geweigerd Ue te aoeniea Mwat konden dat voor redenen ijn FlotieUng herinnerde zlJ idch die oude dwaae gasektodtiob rato N el Sav ci Va bel mageHjk at blJ dto r M erd hadf Xfltt mavrou fiearMt ki die tt J o ett gestkht hebben ZIJ btoorfSeh toea lil R ia i tt bij hw oprwam maar eimlddellljk daarna waa aij overtolgi dat h it dwaaeiietd 1r 4 Na o n tijdje atond tedgr haay p aar 90 den dag te z a en e on eoganUli daarna 4onden alltn op en verdwsaen friothcflley tftoen aoMeitaMda Diaoer Je met on i vroey a wCTe aw Vtrulam loan alj dal Marnl HmÊ zwijgen l at denk Ik nM aei bij a lat UJ eei tlik op iljB vroaa Ie eet ia da tAaM Ja Nieto dM m lAviueltt VerulaiiK hij hiy t bltjUbaav ken om met to4r eten Ot mvomtowij bM saeer tn de daga im üfr Jler VrtotfMalaj kaek wi aast amtiden of verwerpen Je bobt dua beatoten tel UJ aaofcl jo gaat naar V ulun 7fer zoAcr aalwooidds lij iw ko I duJ l lijMteild D B blijft mij nog maar An dinff te doen oaw antwoordde Wj WiJ wlarp een boc ontevreden blik op bsar en g ng door de kamnr naar dat gedeelte tt aai laOy Uifiy HOOFDSTIK XXXIV Diis ben jiJ van plan lidy Wr lofte ey to vowrti eWe WJ terwijl Wj rich m ft n BonI naoM baar bcA neervarlen 7ijti pliiuliob waa een 0 lnB giedwon gr n al pr k hij ook gemafcke IJk ia üet geluk ia mij Ie bdurt gevalUn Il moet diar guen verandtvliif in toni Mt Fuike zetie zlJ baasOig toesi ztj 7jja geckdit tag Het ia mij al Ungga eVn btloofd en Ik beo VA ieelotea haar iiAir Verulam te brengeik O ik tal er mij Diet mee bemoelm bu kiintreiiit kun Je gwuA zijn ie hij met iledlitonder ikte verbltterinft JMNv Iwbjealovw Il i d wat er met mij ipoet fsbeuran Tk zal Jou natuurlijk ook meenemea 7 l zij laciaod Ie het dU tloebrfa olHliJk van Je om nK te dien stool je ori ut noodtjïingen mocwt TrasraBw abot Je wl4 dat ie loa wcfcon bent to de bloemm In IMt ij Uabbedden noff wat door Marvai dle 1 hun buurt va Mn ilttea h la ea gebiord m waa varfaaaad over zijnp otatUtg bealuU aa r VeruluB Ie gaad Maar eeulg recht om jo haodolligen te oootroletren Det onJaeg Ik Jet itop j terwijl ze de kAtmte verloor die zij zoo kutckunHtmatt had bewail en tütbaralte In de he lfr te veroiitwaanligki Jij Me mIJ vervaarkKMd b bt en mij hebt prijagege vtn aan de i ras eB van de werekd welker wreedhe d jo tooto 100 goed te kenner welk ret beb Jij om nu te komen en beelt t neniea vin mij van mijn vrieadiM pebetrekklDgea van mdjn b wa ib en zelfs en die te oootroleeren en te coicmandeereii alml in niaU dan een pop wasV 01 neen Loïd Wriottwaley dto la owno e4ijk ij maittit een klela wrtoprdcend gob ar aJa om haar wofli iHRjfc adorstraepti Wrlothe ey stofiil baar aa t wen Itf KtUzwijgen gebraobi door tadoor albaadd over baar li li l VM V uit wae voorbereid geawjeet H woel vat verwaarlooxlng van badtugen vertruu wta d zich la bet hart van hetmeüi e had iofevTeten vond of die wijze een kleine gelegenheid üdb te lucbtea ea iM maakte er gretig gebruik van HH was zoo weinig wat zij gea 0 soon garinf deel vaa i de Uttorbedd ai de elie todle J i gevoold bod maar tocb verllcbtt bet lot op er boogie de pilwn vanhaar hui dat zoo leer verUng e naar eenlge besi 4woordIi van de Ifelde dk bet gevoelde Maar die lleMe ging vergeze4d vaa een kutoisbea krols die haar barlomtet hl€ M met stslen bandea en hurbeleltA een zoo waaidsvolla va aMktomand te aofaaakeni dto baar Een overhaaste stap workejijk oor alsoï zij er zich vangan f her harte op verheug had b1 was et llin ook een tijd genrev toen zij met ftl ü maeht gepoo had zlcli aan te Onttrokken m TAl BMniH 48 Daarin doe je nrij onreflht zeS lUj Miei Ik wfide Je niet dhvawlboonMsii maar Ik wlWo je iniegende van dienst zlM Hei staat je vrij dat al of niet te gelooven maar dat tó een k weetle rvan later zorg Wil Je er toe beeUdten ta doen wet i c d nk dbt veKstandtg 1 Iq dat op zicht Hei Ik weet zoo weinig van je Jo wijnhei l fa zoo verbo i i vow mij dat Ik dl mAamhien tds dwasdheidtbesic w En in leder g v l zal Jk mijn eme ge peven woord aou Isöy Luoy niet brektsi Zij wba zeer blaek geworden en Uj evonoena Hij sag baar aan Moet Ik becrijpen Je weigert aan mia veno te voAloen J moet begrijpen dat Ik mijn woord gegeven heb en cbit ik dot zal hoiwW OAdaniks allert wat ik gasc d heb dat ik bet noodig oordeel dat je mij ver gftreU Je redenen m eg zij met en rak fronsen barer wenkfctrauwen Je zegt hfwl ai woorden maar je fpaeH geen enkele grondlij reden Waarom zou mij naar Jou achikkeo Er wa een pltfibflinge flofttterltig bi haar oogen die hom had moeten waaroobuwChi dat liaar geduU weidra ten einde waa Omdat ik Je man ben z 4 hij nW eenlge heftigheid Ja beU dat elooCri niet vefvetcn m ato lOodMli heb Ik