Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1919

ÖEVEAAGD voor groote Nederlandscfae Levensverzekering Mij voor ifl Combinitie Verzikaring met zelfde winstkans ala Staatslot Pramie f 11 40 por jaar f 1 per maand tegen hooge provisie en incaasoloon 5353 18 Brievan onder letter A aan den Boekhandelaar A VAN DORSTEN Jr Lijnmwkt 41 utrecht Mevronw WILLEMSE Koningakade 16 Den Haag vraagt tegen IB December 5352 11 TE KOOP B EIKEN STOELEN S350 HAIIICRaTRAATIl 5 ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 MH te Borstplaat essences GOUDERAK AdTcrtcntUn en abonnvmenUn op dif WBd worden aanginoinen do r L VhEHHKÏlKT oiidpfak l c riBr iiiet hcrico n w rliii ilfluwn ce om onMaft hribhfo 0pvn 0 Ianwnoe u orw c hun hun ÏuhoUmi tijdelijk te blijven iiekleeden om bbuiaakort t D l mludl tfl lountMl iKttnen IM ttkea blijven dus zootim sij wnnrn ten mlnsto ot lu den tantf mt vaai Olwavnaeéo uii if Vendue welkm men iiis a DIrualag ft 9 ver abt DBMEUARKKN VreffH voftr bolejo wiek ohB bAsnia tt i ng De iA Uy Tedeifttraj h ▼ uneaint tut Kopftutuigwi De vertegenvoortliic ro vu d Üol wlKi óif iitQi Ie Iï D4tiel aiitt duLega tiu zulIeiQ oiulcrh ndoltn vor da uiCwuseting van vangenen sullen tu opeuka g D niét aao wal k mea niaar godvLcetotie de heele oonlureiule a a boord van het Ëngl aolifl tmnoporMohiip ürufaiwlcili lijvuii da4 op do reed zM aaKuruu NieUkaiid beOudve de Ëii g dfKlhe flal 0atle zal Eo U r n wl0h VkO güD bazoeiteu eu da bemaoouitf v u hel whip krijtf geen erguuniug oiu Au wat to komau ▲ MEEIKA M aar iahiu wing vqur Mexioo Het deg airt m nt au titaat beult Mexico waoracdiuwd af te ziea vaa alle verüur uïolPBteereii vaa JeiU eiH dea Ai ui4uiAa u ohea oooAuiadfea agent te I UQbki die onlang door de bandJotea die hem hwMea opgvffioht wa v jjgouatcO Zoo niet dan zouiIcil de b€ltr crui0eu tUK OtHu de Veraeniigido tïbaien ea Mexice erustiil ia gevaar worden gabroobt üenèeuteriuid van tiouda BegrootlngBzitting van 21 Nov 1919 De algemeene beschouwingen waren in fle namiddagverKadermg geëindigd Te 8 uur giaterenavuQil werd begonnen met da artikelagewyze behandeling der b grooting AUereerat de uitgaven B art 84 Jaarwedde van den burgemeester bepleitte de heer K o e m a n s verbooging van deze poit aangezien deze betoldiging met meer in overeentttemmmg is met de huidige levenaomstandigheden Het unbt van burgemeester moet niet z n uitsluitend een eere ambt hetwelk door vermogenden alteen kan worden waargenomen Met alg st werd besloten de jaarwedde van den burgemeester te brengen van ƒ 50U0 op öOtJO Op voorstel van den heer Sanders werd by volgn 86 de jaarwedde van de Wethouders van ƒ 800 op ƒ 1600 gebracht waarvoor de betreffende begrootingspost van ƒ 2400 gewyzigd werd tot het doen van voorstellen teneinde den wethouders een premievrtj pensioen te verzekeren De aanvaogsjaarwedde van den Secretaris werd by Volgn 86 gebrwht van ƒ 4000 op ƒ 6000 de Jaarwedde van den Ontvanger werd by volgnr 87 mede met ƒ 1000 verhoogd en gebracht op ƒ 4800 maximum By Volgnr 88 Presentiegelden der leden vmil den Kaad werd door den heer Kol4 l voorgesteld een presentiegeld voor de commissievergaderingen vast te stellen van ƒ 2 60 per vergadering De Voorzitter wees er op dat te dexea opzichte geen zekerheid bestaat dat Gedcp Staten aan een dergelük voorstel Indien het dow den Raad mocht worden aangenomen hun goedkeuring zullen hechten Het het oog op de interpretatie van het betreffende artikel in de gemeentewet gaf spr m overweging een dergeiyk voorstel te doen to van de begrooting teneinde de goedkeuring van de begrootmg daardoor niet op te houden Gelet op de toezegging van den Minister van Binnenland che Zaken zal omtrent deze aangelegenheid wel spoedig een beslissing komen waardoor aan de onzekerheid ten deze spoedig een einde zal komen Wethouder dr Hoffman wees er op dat by niet toekonning dezer vergoeding de praktyk van de evenredige vertegenwoordiging vrgwel illusoir is daar het voor de menschen uit de lagere standen dan financieel onmogeiyk is aan de vertegenwoordiging deel te nemen Na eenige discussie werd conform den wenk van den Voorzitter besloten het voorstel komt dus geheel apart na de begrooting direct aan de orde Art 98 de post Druk en Eindwerk gaf den heer Potharst aanleiding te w zen up de tyn iiviens bestaande onblUyke toestand dat alleen aan de Goudsche Courant een vergofeding wordt gegeven voor het plaataen van de officieele kennisgevingen Spr verzocht om de andere dagbladen ook die ƒ 1Ó0 of een ander bedrag uit te keerea Het antwoord door B en W tp dezer zake reeds gegeven is spr niet duideiyk De Voorzitter deelde mede dat aangcrzien met de Goudsche Courant niet is aangegaan een contract en de vergoedmg berust cp een raadsbesluit van 1889 B on W het wenacheiyk achten deze vergoeding niet meer uit te keeren De bladen zullen de bedoelde kennisgevingen toch wel opnemen en voorts geschiedt aanplakking daarvan By art 106 kosten Stenografisch Verslag bepleitte Wethouder Knuttel namens B en W de invoering van een Analytisch Raadsverslag in plaats van het Stenografische Verslag zulks met het oog op de hüoge kosten die het in eet volgend jaar zal vragen Teneinde eenig idee te geven van de kosten van het verslag van deze begrootingszitting noemde spr een bedrag van ongeveer ƒ 600 dat by langdurige beraadslagingen nog hooger worden Kal Op deze wyze meende spr Hat de kosten van het Stenografisch Verslag io 1920 wellicht wel ƒ 10 000 kunnen bedragen De bedoeling is dat dit Analytisch Verslag wordt getrokken uit het stenogram dat altyd voor e v aanmerkingen ter beflcliikktng moet xyn Spr deed dit voorstel namens B ea W De heer Van der Want verheugde Ich r over dat Wethouder Knuttel in deze WM bekeerd niettegenstaande zyn afwUS€nde houding tegenover en analytiech verRlac in de zitting van 11 Nor J l De bear Sasdera ctald d ttmt of da kasten van het utenogram zoudcti blijven en alleiïp den oipvang van het t rlrukken erRlag zou verminderen Wethouder Knuttel deelde mede dat het de bedoeling is dat de drukkosten van het Stenografisch Verslag zullen verminderen die met Jan 1920 wellicht ƒ 14 per pagina zullen bedragen De omvang der discuBiiie moet worden gebracht op b v de helft te kosten van het stenogram zijn in deze geen factor De drukkosten moeten worden beperkt de rede van den heer Sanders b v zal gedrukt ± ƒ 140 kosten die van den wethouder Hoffman ± f 100 die van den heer van der Want ± ƒ 90 enz volgens een ruwe taxatie De beraadslaging werd gesloten en hetvoorstel tot het instellen van een analytisch Raadsverslag met ingang van 1 Jamuari 1920 aangenomen Art 122 kleeding en uitrusting poiitiedienaars en veldwachters ƒ 6000 werd met ƒ 4000 verhoogd en gebracht op ƒ 10 000 Bü art 182 Onderhoud lantaarns tn verdere kosten van verlichting verzocht de heer Van der Ree ook de lantaarnopstekers en brugwachters te doen deelen in den toeslag die den gemeentewerklieden krygen aangezien deze menschen in deze betrekking hun voornaamste bestaan vinden De heer Van der Want drong aan op betere verlichting ook met het oog op de veiligheid Spr betoogde dat de noodverlichting hier zoo go als elders kan en lAoet worden vervangen door electrische verlichting De heer L a f e b e r deelde mede dat meerdere malen dergel ke klachten reeds zya gehoord Spr heeft dan ook als lid der Commissie van de Lichtfabrieken den directeur verzocht stelselmatig verbetering aan te brengen Wethouder dr Hoffman vond bij Volgnr 136 Kosten van het Geneeski dig schooltoezicht aanleiding in het eerder gesprokene hulde te brengen aan den schoolarts voor de wuze waarop hy zUn taak vervult Het zal afhangen van heti een in de toekomiit aan den schoolarts zal worden opgedragen of het wenscheiyk zal worden een geheelen man voor die functi te bestemmen Voor twee volle schoolartsen acht spr hier geen plaats By Volgnr 137 Kosten van nmatregelen in het belang van de verbetering der volkshuisvesting heeft de heer Van Hoorn de aandacht gevestigd op de schromeiyke verwaarloozing van de materialen die er de tyds heeft plaats gehad by den bouw der volkswoningen in Kort Haarlem Ook de bouw en de afwerking dier woningen werden door spr aan ernstige critiek onderworpen het pleisterwerk noemde hy Bchandeiyk samenvattend zeide spi dat alles van die huizen er naar en ellendig uitziet en 4at de gemeente over 10 jaar reeds voor enorme kosten zal komen te staan De oorzaak meende spr te moeten ozeken in het onvoldoende toezicht en onvoldoende regeling Wanneer zulk werk als daar ia gemaakt behoor k was nagezien dan had het moeten worden afgebroken dan zou dat een tweede maal niet gebeurd zyn Spr klaagde over den onmdgoiyken toestand dat de gasmeters in de slaapkamers zyn geplaatst Hoe komt men daarby T Deze treurige manier van aflevering is niet de echuld van het in eigen beheer uitvoeren bq aanbesteding zou men precies hetzelfde krijgen als er niet nauwlettend toezicht wordt geoefend De heer K o 1 y n drong op verplaatsing dier gasmeters aan Wethouder van Galen ondersteunde de klachten van den heer van Hoorn volkomen Ook spr heeft zich geërgerd over wat daar is geschied Wanneer spr architect waa van dergeiyken bouw dan zou hy zich voor coo n toestand hebben geschaamd De Voorzitter deelde mede dat de ondervinding by dezen bouw opgedaan zou leiden tot de noodige maatregelen by nieuwe bouwwerken By art 144 Onderhoud van straten en pleinen gaf de heer Van derRee B en W in overwegi g indien thans niet tot asfalteering van den Kleiweg kon worden overgegaan deze straat die rond ligt waardoor nog al eens ongelukken met paarden plaats hebben vlakker te leggen Voorts maakte spr B en W opmerkzaam op de wenschelykheid het trottoir in de Aaltje Baksteeg met 1 Meter te verbreeden De heer Overhand noemde de BoMhweg en Vierde Kade by slecht weer onbegaanbare wegen waar het noodig is groote laarzen aan te trekken Hy verzocht verbetering m dien onhoudbaren toestand daar Wethouder Van Galen achtte de asfalteering van den Kleiweg niet urgent het euvel van paardenvallen zat er by asfalt bovendien niet beter op worden Dit geld kan bovendien beter worden besteetl voor het aanleggen van meerdere trottoirs De Voorzitter wees er op dat de Boschwvg en de Vierde Kade niet aan de Gemeente behooren en de eigenaren niet hebben geantwoord op het verzoek deze wegen aan de gemeente over te dragen Als dat geschiedt kan er verbetering in dien toestand komen Wat deasfalteering van den Kleiweg aangaat AOT heeft niet de juiste cyfera maar het bedrag is zoo hoog dat daaraan thann niet te denken valt Deze zaak komt later freer aan de orde De heer M u y 1 w y k gaf den Voorzitter in overweging na te gaan de kosten van koperstukken Daarmede zyn in Tilburg op wegen goede resultaten verkregen By Volgnr 147 Onderhoud van plantsoenen en wandelplaatsen klaagde de heer K o 1 y n over het geringe politietoezicht in de parken Er woriden veel Woemen vernield en gestolen Voor de hulstakken 7yn speciaal in December blijkbaar heel veel liefhebbers die de takken ruw van de hoornen scheuren Voorts vestigde spr de aandacht op het beryden van parkwegen waardoor deze tot een waren polderweg waren gemaakt dfe aan de gemeente heel wat aan herstel kost De Voorzitter verklaarde dit laalste door d mededeeling dat vervoer van 18 M heipalen te water daar niet mogeiyk bleek Eoodat geen anderen weg dan vervoer met paard tn wagen overbleef Wethouder dr Hoffman verzocht mede toezicht voor die vrouwelijke bloempjes met een mensdieiyke liel die ia da parkeo gaaehondea worden Dttarop m g wal byconder door de politieagenten wordos gelet Wethouder IJsnelstyn interrumpeerde En dan door getrouwde politieagenten By volgnr 148 Kosten van biuggen veren hail een uitvoerige discussie plaats over de bediening van de pont in de Turfsingelgracht Er was een voorstel van den heer van i er Want luidende Met 1 Jan 1920 neemt de gemeente het pontveer over de Turfpingelgnicht in eigen beheer over Ook de heeren Rietveld en vanBerk e 1 hadden een voorstel in dien geest dat aanvanketyk niet zoover giag De heer Van der Want stelde daarby voor den begrootingspost met ƒ 2500 te verhoogen Beide voorstellen werden ten slotte aan aan zyn voorstel de openstellinj van dat veer op Z MN tot 2 uur n m Daarover ontstond een discussie Mraarby het principe van de Z bndagsrust in t geding werd gebracht De heeren van der Brug Muyiwyk van Galen en Lafeber verklaarden i ich daartegen Dr Hoffman en de heeren van der Want en Sanders verklaarden zich daarvoor By stemming werd het aangenomen met 10 st voor en 8 tegen Tegen slemden de heeren van der Brug van Galen Lafeber Oudshoorn Muyiwyk Potharst van Hoorn en Kolyn Na korte besprekingen werd de vei dere behandeling der begrooting met het oog op het late uur gestaakt en zal deze a s Vrijdag worden voortgezet Voor de sluiting werd nog benoemd deRaadscomMisfiie welke een rapport zal hebben op te maken en uit te brent en aan denRaati betreffende de loonen en salarissenvan het personeel in gemeentedienst Ditrapport moet nog v66r 1 Jan verschynen daar Ie regelingen vanaf dien datum zulleningaan In deze commissie werden gekozen de heeren IJsselstyn van der Brug Koemans Kolijn en Sanders Als voorzitter zal optreden de wethouder Dr Hoffman De discussie van de algemeene beschouwingen moeten wachten tot het volgend nummer evenzoo het Raadsoverzicht TWEEDE KAMER Vergadering van 21 Nov Vervolg Voorzitter Mr D Foch De heer Rink diende een motie in vragend om maatregelen ter bezuiniging in de Staatshuishoudlng De motie kwam dadelyk in behandeling Minister Ruys de Beerenbrouck verklaarde dat de regeering geen voorkeur heeft voor en van de beide moties Marchant en Dresselhuys Aanneming van de een of de andere zal geen verandoring brengen in haar houding Van gebrek aan homogeniteit op het stuk Jetdramatische kunst in het kabinet is niet gebleken De regeering blyft weigeren het tractaat met België vooraf aan de Kamer over te leggen Zy erkent evenwel het recht van interpellatie Minister De Vries biyft vap meeoJng dat het de plicht der Regeering is naar nieuwe bronnen van inkomsten te zoeken Tegen de motie Rtnk heeft de minister aiet het minste bezwaar De motle Rink werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen De jnotie Van Ravesteyn nutionaliseenng van het grondbezit werd verworpen met 64 tegen 3 stemmen De motie Troelstra enquête naar socialisatie werd verworpen met 48 tegen 19 stemmen De motie Marcbant werd aangenomen met 65 tegen 11 stemmen De motie Drestielhuya ia daarmede vervallen Hoofdstuk II werd aangenomen met 61 tegen 3 stemmen De Hoofdstukken Vil A en XII en de Wet op de Middelen worden aangenomen zonder hoofdelyke stemming De Kamer werd daarop verdaagd tot Dinsdag 1 uur STADSNIEUWS GÜUOA 22 Kovember 1919 Scheidsgerecht Door de afd Gouda van den Nederlandschen Bond van Werklieden in openbare diensten en bedryven zyn candidaat gesteld voor de op Woensdag 26 Nov a 3 te houden verkiezing voor twee leden van het scheidsgerecht voor de Gemeente Werklieden te Gouda voor lid de heer E Sanders bestuurshJ van de afd Gouda van den Ned Timmerlieden Bond en plaatsvervangend lid de heer G Stolk voorz van den Textielbond de Eendracht te Gouda Ned Herr Kerk In de Donderdagavond gehouden vergadering van het kieacollege der Ned Herv Kerk werd tot ouderling herkozen de heer C J de Groot en gekozen in de plaats van de heeren G J Garritsen G v henderen en B C Tom die niet voor een herbenoeming in aanmerking wilden komen de heeren K Wessels N Dogterom en W G v Driesten Tot diakenen werden herkozen de heeren J C de Beun G Bomhof G Krook en J C Sibbes In de pla t vitii den heer D Hoogendyk werd tot peniiingrmeester gekozen de heer W de Mol tot lid van de commissie van voorbereiding de heeren R U Jongenburger W Sibbes en H C Edauw Ds Byi bracht dank aan den heer D Hoogendyk die gedurende jaren de financiën van de Kerk op zoo uitnemende wyze heeft beheerd De rekening n verantwoording over het afgeloopen Jaar van het kiescollege werd door een commistie nagezien en In volmaakte orde bevoiden Anto dienat De heer P C Maree die in het buitenland veel ervaring heeft opgedaan in de automobiel teehniek heeft hier opgericht een auto vraehtdienst De laatste dagen kon men telken en van de zware karren door d itraat kooran bonkerMt De heet Maree is van plan eveneens een peraonen enit te gaan exploiteefen tusschen Gouda Haastrecht Reeuwyk en Bodegraven Enkele gemeenten hebben daarvoor reeds subsidie toegezegd Verdere byzonderheden vindt men in een advertentie in dit nummer Witte Bioscoop De intrige van het hoofdnuTnmer De levende schaduwen is knap bedacht Als uitgangspunt voor dit detective drama in vier acten is genomen de gelykenis tusschen een beinicltt inbreker Anisti en een beroemd detective Joe Deebs Deze politie speurhond maakt een felle jacht op zyn dubbelganger en deze weet handig party te trekken van de omstandigheid dat hy de levende schaduw IS van zyn vervolger wat tot allerlei verrassende verwikkelingen aanleiding geeft Alleen de auteur heeft het zich wat al te gemakkeiyk gemaakt Niemand vraagt den boef ooit wanneer deze zich als detective uitgeeft zich te legitimeeren Niet alleen Joe Deeb s huishoudster maar ook politieagenten wachtmeesters tot zelfs detectives laten zich by den neus nemen Dit belet niet dat de film ala zoodanig heel boeiend en interessant is Aan deze rolprent zooals de Afrikaners zeggen gaan eenige komische nummers een mooie natuuropname en een paar muziekctukjes vooraf Een welvoorzien programma dus Concert Utrechtsch Stedeiyk Orkest Het Utrechtsch Stedelyk Orkest directeur Jan van Gilse geeft Dinsdag 9 December een concert in den Nieuwen Schouwburg Concours Soc Ons Genoegen By het kaart en biljartconcours gehouden op Maandag en Donderdag in de Soc Ons Genoegen werden de pryzen als volgt behaald Biljarten Ie klasse prys de heer D Homeman premie de heer C H Kraneveld l tjarten 2e klasse prys de heer J M Schyvens premie de heer L Bisschop Potspel prys de heer L Verstoep premie de heer J C den Boer Kaartspel prys de heer G C Bruynel premie de heer S Meyer Burgerwacht JiBtcmvoiid had in de zaal Coatonlta dl Alg mn mi L den Vergpderlng piaata dl ioudisotif liurgierwaoUt I ic V crgiiideritig weird gel ia 4oot de tti iiiii Voaraltior de V e6i lglng doileet ƒ sjiiiiHüjn I f Ivorti en kracJtógc openiiigsïedé werdin t applaiL l agrot t aarult bleek dat eroiidiir dn tfdp ofiri fliiut opignweKte geeflt hi or jii SiUhu Ie Vooriittwr uitlog had ftaü wai ilc oonaak was van het fcjd Jiii oplif ftcn dor ocJ niii eii ou daairna s raK oviar üi niiiijfliigM iiiaatreg leu doelde hij eem I ll ander modo omtrent plannen die by hrt l ettuiir wareai op geitoinH i Ih t hi slLiiiir stolde voor oea üuisihouxieIijk seluetwedstrijd te iwudeu met hel ijifiN fUgmtPL r tiu gi if L giGfiJi ld fxk beniirwKiiig ilnaoioct Wilzonde op de a lrwde heapirokeD t e iimiRini fiiteld in de ledea voor oa erllag WT luxf of kiinsÉvoorwerppH r ooTzut T aoi ptepTdo hot voorstelen zhI fiiiariK i prijzen in ontvangst noiiifMi reivlK ijn jdwior mot led n prijzen toi ffcaegi nc JoU ii word de weitelrijd te houden lo i l o rt iungBlokaaJ op 2i 28 Noveml tr H 10 12 15 17 eti 19 DecenihBr a s avondsi van 8 lO uur De prijaftiiirrilting zal plaats hebben op den 3 2ea De i mlH r d a v I eoa nad r te bepalen ftj nt1l Ht t loor K t be Èuur wordt notf bij voldoeit 1 li racjuin ® een unprfeewopBtrijd lo iiitziolii giwteld liiif oinstreek flp KerMda cn xal plaats he bbooi In tien loop vvm den avond word door fii ikT ledon pwi woord van woordie ring göriokt ot het bp tuur waarna de Voorziter drae zeer dkuk 5ezo Sde eng nninwcafH ver erin neicvioldioeningl sloot Beroeo De hoer W Deur uAdMI tot dMGM lifcn Üt mi heeti eea beroep ontvangan ntiar di xi Horv gieraeeate te Bieekona graaf to Wiingiiarrien GioudHaa ii Verkooping Notaris Koeman I m lo 20 NöVaiaber ten o erstaan van iNotariH Koronan lo iHaastreaJft gpboaOwi ifiiing van lie boawm H n womaig genaamd Huuuzicht mei25 Oö lÜ hi tar©ii land aai don Gravenkoopaohendij ic te Reeuwiji zijn kooperB g uYxnleia Mva poTceeil 1 do Iwwwnimnöwoiiing ntet 8 h MJtaren Öl ceoft aron lanri do iwser i van Rijk te RoeuwijJv voor f25 200 perceeJ 2 g poot I hacsare 90 aren óO conflaren do heer 1 ain dw Hwivel te l oouwijk voor 3700 do porceolon S on 4 gtroX 7 hectaren i airen 5 contisTm de hepron W Veate te Htllegw erg e a voar ï 11 060 portvfl groot 5 hocticon fiS acoji 9 cwxüaren de hiYJ L van ïïtjk e Ke iwiii w T H2 a00 OT poroeol 5 groot l heotare 16 aren 11 cenhalen de heer 1 van den Hmiivel t © li ooTiwijlt voor f 4000 Onderhandsehe opdracht Door den hoor L C RltHwna e Haarlom Is bij ondertmndiwlie overowikwiwl op godrogen aan de S V AannemetHtoedriJf v li W BoJchoven aihiw he bouwen van fn villa me Wjtomiende werken t Aal meor IN DEN SPOTHOER DE TELEFOON Om iicht uur ben ik zoo gewoon Te loopen naar de telefoon Om met kantoor te praten Ik heb hctrpkk Hjk dan den tüd nezit müri ziel in lijdzaamheid Als ze me wachten laten Ik zeg het nummer heel geleeril Krüg aansluiting maar t is verkeerd Ik ben niet goed verbonden In plaats van t nummer dat ik vraag Krijg k soms te hoog en soms te laag En word iets opgewonden Nu als j n half uur zoo staat En Juf je steeds nog wachten laat Als n visscher met z n hengel En eind lijk hoor je in gesprek Dan denk je heusch wet eens ver velend Een mensch is toch geen engel 1 ARN VAN KAALTE MARKTBERICHTEN Coöperatieve TuiiiieTBTttreeiÜKlag Gouda en Omstreken Vi l ii van 21 Nor 1019 IH iiltoii 2 S3 ld 2e BOort 20 lioQÜt kool f 2 40 4 i 0 e hooi i 2 205 10 Wiltu kool 10 80 1 70 Krotta 126 50 Rapen I 1 liO 2 Uioii 18 13 60 Sljalolt 1 4 l iKir 100 K Q r nou 1 S 60 tl I m 10 30 510 iKir 100 Ijoa Hou rclTool f 0 75 fï l5 iroone kooj I l t Au li ii 11 10 ld 2e iioort I0 10 0 10 p 101 aiiikB Klclpcer 15 8 öjmio Wildeiiii i 1510 Hprganiot 18 Btiiirr l lalrgcau f 11 Ili4sj va 5alw aa ma 18 1 1 UK llollnlliMir 19 11 rH iit i inc l 112rs Stcrappei f 11 t pe ktg 15 ItMne il O piT 100 K G 0 4ZE aRuoiomn dienst Zwitserland en de Volkenbond PARUS 22 Nov Uit lïein wonlt eesend De Bondsraad heeft oiet 3 tecen 6 sfeniiiien besloten adhesie ie betuigen aan het be luit van den Nationak ii Raad tot toetreding van Zwitserland tot den Vol en oond Aanvallen der Letten BERLIJN 22 Nov De terugtocht van de Duitacne troepen uit Koerland wordt volgens een bericht uit Koningsbergen doov voortdurende aanvallen der Letten Ijemoeilijkt De Letten vallen op drie punten aan bij Libau zelfs onder beacherminsr van de vloot der geallieerden Enkele Kilometera van Mitau hebben ze een deel van dé Duitsche troepen afKetineden Ctemenceau preHident der republiek LYON 22 Nov Uit Parus wordt gemeldIn de couloirs van de Kamer verk lardwi de vrienden van Clemenceau die gelegen elu hadden henl de 1 aat te lagi n t spraken dat Clemenceau voor de nieuwe bijeenkomst van den Senaat zal aftreden alt minister president L Oeuvre had een onderhoud met Vivïam over den politieken toestand Deze verklaarde dat Clemenceau president van den ministerraad bl ft tot Januari en vervolgens president van de republiek zal worden LAATSTE BERICHTEN Van Groenendael spreekt onwaarheid De tüdetüke voorzitter van den minifiteiraad Ruya de Beerenbrouck heelt den voorzitter van de Tweede Kamer bericht dat de mededeeling den Hen November in de Kamer gedaan dat hü te Brussel raet geen ander autoriteit dan met den Franschen gezant gesproken heeft over het houden van een plebisciet in Limburg niet is in overeenstemming met fle 1 nlichtingen waarover de regeering beschikt De regeering kan in deze zaak geen enkele nadere mededeeling doen Anders te handelen aldus de minister acht ik in strijd met s lands belang Een sloep van de Zaju aangliircven lllijirena ontxaogen o riot is op de Noordvaarder een zandplaat aan d Zmd kiiJt van Tiyfijciiel ni aiwigedTevon een tengf sloeg van he sitofHnsï ip X ui De nieuwe loonregelmg voor Rijkswerklieden De lUiiiisitflr Geen arbeiden naar KngeUnd IJü directeur van de ïferkJooshefldMverzekerlnc deelt mede lat de BHlBOne aulort elien lx bl eïi honbaaa genfcaaJtt geen uivoer van buitonJandsciie arlieidl laTaohleii wenflolielijk te aöhteo aftyoren het r ultf al der inooimnfartlftnaire arboidflnonlereu He Ie WQ hin loii iKikond if BURGERUJKE STAND GOUD A GEBOREN 20 Not Johannes Dam r T J D Donker en J C van ScJMik ONDERTROUWD J van Dulil en 1 Nathans P H Snel en Th C nn Zu phen W J de GtO t en A C van i Want A E van der Sluü en 3 Ut irr OVPRI KDE 18 Nov Oeortrol o Gorselen 7 20 Gerritie Blanker 1 1 21 Jbii Bob 4 mni Comet s W Schriek 1 j Bertha van der i an I PREDIKBEURTEN Zondag 23 November miONSTRANTSCHE KERK Da H van A s indelft Ill JANSKKKK J Da J E aiiu im Ds HoapMB van Roller lam rac KERK PBPBlBSTaAAT vm Ds J E Bijl Jongeliedenk rk LUTJIERSCHE L ERK M V m De heer Boendermaker prop teAmsterdam BOSKOOP gBMONSTBANTSCHE KERK ir 11 vm Ds A Jager NED HERV KEKK iliu vm Ds NiouwSwrg gBMONSTBANTSCHE KEUK ir n ïjn Ds Lindemann ein nr te Zolsl NED HEEV KERK 1 I ïjn en 6 u n r Os Steen eek MOOEDBBCHT NED HERV KEHK lü u im Ds Kniptaj zen NBD HEEV KEEK 4 D V WH enjwaanl t Kimpen a i Use STOLWIJK NEp HERV KEEK 10 u v m De hoer Roest oud zonii jlin ti miKht EVANGELISATIEGEBOUft a v ir en 6H u n m De heer Siiit godsdienstonderw te Delft HAASTRECHT NED HEEV KEEK jli n v m Dl E T i Broeit KERK PEPERSTKAA l 15i u ï nj en a n m Ds J I d Wolf AMMEBSTOL NED HERV KEEK lü u v m Ds Bruyel van Willige l angerak BERGAMBACHT NED HEEV KERK SV u v m Ds W Deur van üou u BERKEN WOU UE NED HEEV KERK Sü u v m Ds J N V d Hcliden SCHOONHOVEN NED HERV KEEK 914 u v m Ds J I n 3 te Rto vilk Woendag 26 November GOÜDA ST JANSKERK 12 u in Ds J Borger huweHjk8inze eninlt KEEK PEPEESTEAAT 8H u n m Ds J E Bijl BijDellesingBEllKENWOlinE vlen verzocht ons te meMen lat tot nutoe ter beschikking van de diaconie zitn mppkomen eenige IcleedingstuTtïten echterMiei te weinig Twee inKezetsnon verirüdden de diaconie met een jreconxbineer ic r ftVali ƒ 20 zegge twint K göi len Mog dit aJles en voorbeeld zijn voor de vlen lie aan de bede voor de nmien nog eenjïeioor gaven TELEGRAFI Sai WEERBEEICHT Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige later tiidcl jk afnemende zuidelijke tot westelijke wind betrokken met regen later tydeiyk opklarend aanvankelijk zachter ADVBBTENTI8N Heden overleed lot oase diepe droef beid na een lan£durl en imartf lijk lijden voorzien vaa de H H Sacramenten der Stervenden onze inni geliefde EcblfcDoot Vidor Behuwd en Grootvader de Heer JOHANNES VAN DER POST in den ouderdom van O jair Wkd J V ü POST Streng H W TUlTHOF v o Post G A TUITHOP en Kinderen G N V D POST Gouda 22 Nov 1919 Groeoendul 99 5256 22 Eeni e en slgemeeoe kcr r isjicvin Ilodon ovorloed te I osdQ nen I onso gplicfdo Hrocdpr I iohannes vaii Reeih Dortianil 1 1 den ouijerdom vaa 74 jaar 5327 Uit aller naam 20 Aa J VAN REEDT DORTI AND Gouda 21 November 1919 Westhaven No 30 Bi$uken intmtn liiit wordtH tfgtwatkt Heden overleed te Boikoop onse geliefde Taate en Behuwd Tante Mevr de Wed H Hlrdljzer gab KosUr Gouda 21 November 1919 Namens de familie 5330 13 P G OVEKEIJNDBR De Heer en Meyrouw BöRGER ROSCAM danken voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bü le geboorte van hun kleine meiske Bezoeken worden gaarne afgewacht Maandag 24 November van 3V4 5 uur 5333 10 Jeukende J winterheDdeaendvintervoelen tuwe I espron en ea ilrakke huid bamen 1 1 klovea iprinlende lippen 5307 12 Gebruik PUROL n doosen van 30 ea 60 ceal Bil Apoth ea Projlslea En gros En detail Z nnl cl r Z mdo k n S onz ni 0 w ll n Coooawarkborstala CeoossloftoPMs na l o IkMMHifias 435 20 T ANDERS Firma W d T UITENDAAL Bes M BorttvlfabrihaBt MM Kteiwegstraat 13 15 Oouda ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 BNtpwwN HaiiMiM fk Zor thuii allijd een dootje LIA Ubletien gereed te hebben lun om bij de eerite leekenen eeocr nedereode verkoudheid d e dadelifli in den nveng teitulleo De LIA lebleitensiia eeu gfDeesmiddel te eo faoeit verkoudheid keelpijn dil geen opium codeïne of moifine bevet DeLI A lat l ten hebben een fijne romeilache maak Men zou ze haait al een versnapering beachouweo Uw diotiat en apotheker verkoopen de LIA tablettflo voor fO 75 per dooi Eiicht oiae baadieekenin L I AKKER RalUrdani Anllssulker f Anilstabletten Sangulnose VInum Sangulnosum in vacuo Aanbevolen tegen tlap looihcld gebrak aan kracht co cnerKle KcduT t vsrmoeidbeld luBtclooiheld en moedeloosheid z nuwhooldpl n gebrek aan eetlust pl n In de maat In den rug en de lenden kortom legen alle verichijaielcn van BloedarinoBdeanZinuwzwakta Pnji per flecon f 2 6 fi f 11 12 11 1 21 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM a Co De Riemertltut 2c 4 Den H Te verkrijlen bii Apothekeri en Dro iuen 53 3 25 KIESPIJN TANDPIJN AANGEZICHT8PIJN il biDneo t hatf uur feneiea door het gebruik van VISSER S KIESPIJNPOEDERS Probeer dit I Prlie70 t p dooij WORMEN zlin SNEL en ZEKER ie verdrijven door bet jchruik vee VISSER s WORMPOEDERS Denk om Uwe kioderen last hen niet mei wormen loopen deer het geitel eo alle organen daardoor te lijden bebbtn Prlji per dooije f ff 40 Fabr P VISSER Eniaaarvrf Soheideaveea Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wijditraat S H v LOON Markt 6 te Oudewatcr bij Wed E V D BREGGEN 5033 30 Voor agroi Fa B MEINDER8MA den Haag Atelier oor Ondepgoederen lEVRAAGD voor oitbreiding van een Atelier voor ONDpROOEDEREN en SCHORTEN MBl 30 bekwame en aankomende Naaisters bekwame krachten f 15 i f 17 per week Brieven onder No 5961 Bureau van dit Blad FAIIIEK 13 HEISTELPIAATS nii EIKTUIIEN in MOTOIEH AANL KO van Electriscbe üdil en Krachtinstallaties J VAN DUIN A Co flMMJflia J7 U J4 V IV tlt l WESSANENS KONINKl FAHRIEKEN lemtigd ti WOIMERVEEI OPGERICHT 1765 Voed o M de ZUIVBRE LIJNZAADKOEKEN merk STEB en W L Uitmuntende door groote voeningswaarde m Eere Diploina Parus 1900 Negen Gouden Medallleg Fa W V ZANEN 20 0 H n Atallar voor Moderne Portrct FotograSe s WEum Muhlnifibrlik ti Rottirdam VRAABT Bekwame Kofteraars Bekwame Draaiers Br fr met opgaaf van nadere by onderhed p onder letter A Z Z aan NIJGH VAN DITMAR S Adv Bar Rotterdam 5247 30 Wegens Verbouwing zullan wij da woorhandan xijnda RkIWIBLKN tol zaap apmindapda prijsan arkoapan Rijwielmagazijn J HULJ MAN LANGE TIENDEWEG 5 i GOUDA iut u TOTALE UITVERKOOP van BONTEN IS bIJ de Firma M J TOEMAN Hoogstraat 294 nabli t Viaduct ROTTERDAM Telet 8920 Berichten teven tje ontvaDRut voor de a ii St KICOLAAS van HANDGEWEIIKTE EN MACHINALE KIEED1E $ UKDQEKEN HANDSCHOENEN KANTMOTIEÏEK m iiz r Zia DM Etalagra km lag prijzaa U TN00D G NG 1 1 TOT BEjf 0£K AAN DE DEMONSTRATIE VAN PRIMULA PRODUCTEN ooi SOEP ee BOUILLON w lk fchoudaa worden Qp Muilill 24 M DliUii 25 linnitir u Tan 3 8 ea ▼ 7 9 enr In de Sociëteit de Réunie Oosthaven 8 Oouda Hier wordt U de gelegenheid gebodei hetgebruik en de bereiding der Primula Producten practlscli te leeren kennen U kunt ze proeven en de voortre tel ke kwaliteit beoordeclen Rijwiel en MotabanileLSTIUISVOGEl STRUISVOGELRIJWIELEN CARBID EN KAARSLANTAARNS VOETPOMPEN BELLEN EN B TES BANDEN CARBID KAARSEN EN OLIE DUOZITTINGEN STOFBRILLEN SNELHEIDSMETERS BOUGIES HOORNS enx ALLEEN 1st KWALITEIT 1ste klas Reparatie Inrichting S343 60 J F W TURION TEL INT No 326 BO NDSMOTORHER8TELM v St NICOLAAS CADEAUXé R R Premier Rookartikelen Aanstekers 12 mnd garantie Ppaeht soptaaplng I Zl Btalaa I 53r 4 3 1 Annbevelenil Tabak en Sigarenhandel BORNEO m HET IS DEN MORIAAN ln ml iwNlii iM In b n mml KIKTL GEEFT ZELPS BIJ REOÏN NIET kt Wukt U Mr iiMik wuMkn U unht m ladere clioegcTim een II I veiktiilaa l el mt ihm