Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1919

1 PEESE BINKHORST 1 1 5140 V h F T JORINK 40 1 KORTE TIENDfcWEG 20 iêmrutmg Verzekeringen 1ii A C COSim ID Assuranliëe GüDda Sluit Uwe T l foion No ai 5316 IZAK VAN DANTZIG IVIakelaar WIJDSTRAAT soes 20 GOUD Belast zich met de aan en verkoop van vaste goederen S S VAN DANTZIQ Markt 43 Gouda Atelaietnitl i Telcl latero 83 atht Men verdei t hem vaa medepiichtiglüia en zyn houding was voor de r t Kiac een onaangenajiie gewaarwording liet ia een feit dat l jgtr en vloal lew untttbtmut waren over liel bericht dat da regeenng liet pUui overww ara af te tnatt m ruil voor l iume hr i van dit hei ck geen woord waar Mgt het eooununlauA Het nieuwe voatuur van d AjunNMub vvuidt unaniem door da twm en de epi lutteLumg veroordeahi Opmerkeiyk ia de plotselix he d vau den inudater van buitenlandMlM taken rittoniii die zoo eniatig lieet t lim uat hii zyn post niet kan blüna bsMttM V OU men misschien te maken hiebbaii nul een politieke ziekte n verband iMt é I lumeZara kwesti m J e UoAgaMTaeke kaUiMlaariale ia an itedet k definitief apgekiiM Vliniator preaident is de cnnatolijk lodala poIititei i8 Husaiar mm ster van oo lag ê voormalige mmisteivpreHidimt Sttpkwi 1ricdrich bmtenlandsehe zaken oMait Sommitia op h die Teed b infnikter vm buitenlüdsche laken deel uitOMudïte vm het kabinet Fnedrich Da secialistee Mlgen d portefeuilles van votksvoeding het politieke secretariaat off het dtput frent van binnenlondsche zaïken De namaa van de sociaal democratische miaist T stjs nog niet bekend daaj de party hieromtrwM nog geen Wtuitan heeft kunnen aenMiL Hft kabinet bestaaA dus hoofdxakelUk uit cleriQ 4 MedrielL ia dna nUt gfbcet uit de wam ring getreden waarmee de entente ml cUien geen genoegen aal willen nmwB Ovurigetu wordt zyn pos tn bInnivduM nsisschien uiterst wankel De gewezen minuter van oorlog B0hn publiceert n 1 ernstige beschuldlgMgtn t n Friedrich Deze moet als staatse mtar 1 in het Hongaarsche miniaten van oorlog reeds in de eei ttte lagen van No vember toen de tro en nog in goed verband van het front terugkeer len hun bataalde agitators tegemoet hebben gezwden om hen te winnen voor revolutie Hy luwt ook een stelsel van vertrouwensmannen en Süldatenraden uitgewerkt Tevergeefi nntohteerden hooge effieieren egen i n plan nen Bdbm heeft voor dcae aanktaeht f hruik gemaakt van offieieele baschaldaa aai van hli de nummefi opgntttt Ruime Keuze S33I 40 St Nicülaas Gesclienken Gioiidiieliii lieoslverrictliig beveelt zich beleefd aan voor hel iFansportaaraii van Piano s Opgala en Brandkaatan enz enz VKRHUIZINOKN Berging van INBOEDELS 2823 Aflnbevcli nd 15 L M POLOERVAART TEL 344 TURFMARKT I GOUDA Zeer TAFEIS BEDSTELLEN SIMONSTRAAT 44B btvinhuis naW da Schlekada Tilefoon 12800 ROTTERDM 1 Atelier TH TUKKER Gouda Voor St Nicolaas Cadeau een goed portret van U of een kunstvolie stadsfoto Fototoestellen en artikelen waaronder aardige verrassingen PRAKTISCHE Si NICOLAASCADEAUX t ml ri 0 Ito Om 3 ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN l oe o ui uj X Z CD UI K UJ m LEVEN VAK 0K2E ÜLiia KNLANÜgCH WCT SNttifiLANU il t iv u 11 1 o f V c a g M ft tt m 1 j ife lu hu tigiMlmiB de kWeMb t 1 woning cKir j nlii a i de oide gent v t Ia h iM4 r kOür de opvOiiara g 7oitdiBld dr AJdtHon ontketale dal tut UH U f w letu vereun L e otVMapagn KBiltBi wa ti eii eltaar jiKlie wrtiijal MM de vmit eii kcfU mei wMff viUlcH in Uetjigiiwuiade gelaat Uflwig KtraaWe v ai zagen de M iM Mr iat wturuu geeu HKt r Oat wartu mamum bre d durvl otkdauka tniu tdaoütliftd knicMg em iifh Nan hun kraoht bowmtt Zlj kon hm iiibt genoeg aaftzlw Dat haar H dua een wtappo man wa bad zij alUjd gt weteo iiiaar dat Kudolf zith ooa uiterlijk zoo oi ontwiwktlen had zij niet godwiht H iTarwi mwir de iiuiarüjae d8f V ai pcia aowee t Je ij hi hem llelhad bij wm alUjd U gewn Hft 011 iHMl ak end biJ iat aèöh tioovt d n voonfffoncl te plaafiiett nteii veiuteedae lu hmi dmi tocsuHnntigett eleeoie nu f hij Httiia oke toe nu wax hy mnwoidea ia oog üe ttoaiMta Kn sou fitkraakzaain Terwijl de oudstatnel dge terugb tidtng uiet etm zekere aaa I9lt5wle naanUgMR o ei zijn ooaiogHT vanngtii F rak e eniyk emauwarmiod aaoronrde vat t4ak r vocv bij aoridepH iu orfirlenttdlHit veiteUe de loiigrt 11x4 hruiMnde It eixL ieid van iKiTonlwii van vi riiNweidaaen v a daaaai valltii der vijanden m U genaaK vvaliea Bij deu Uoti dlïunNUe ww hij gvw em tm ook bij de Loretto Iwog Atlpriel lin tukjm vertetde bij dk zij vtv b l diti Oe moeder befAle nog door A N DE BOEVE tl Dr D DDZI Tot heden door Dr G J DOZY bijgewerkt ij iongHM Verkrijgbaar bij GEBR GRAAUW Heerengractit 191 Amsterdam Tel 6460 N j Het mooiste St Nicolaas Cadeau dat men zich lean denicen Dochters van Hecuba CLARA VIBBIQ GMuhoriieerde rtrtaMxtg van M VR J p ffEöSELINK v nOfliUM Nadruk verlMdM Snweuwwitjc ern Roaeraod haeèdein z Ui heel stti Hm roode oogen iiojptea met Bciooverdc dieren wa zouden die wil il Qk i 1 boc het hoofd ea le haarwMR die Bochie vacht SueftOTwilie en Ko i OU mm Zij weder in h t kiu od diajT y mi ge6o leed dat x t w e zoneoödeïigam duuide geen en DtlwiacbbaTu ixnaxt HotMtuerruK vii D t Kul Hedwle Beriihoiai niet Airveo P dai belde zeen tegelijk met vw W kwamen Uéi wa béjaa te veeUeluk W taog owtbereu zij wa er echoed er oyewrtuur Toon Huim b vajMM hmmJ on aan de mia telogntaeide lk b op weg uur U toe tuiraJde sij b 4 ut mwr toen u ook eeu brief vwnHu kwam Ma He iaatate awa weeh o knjgwi wij vertof om tot mat te ko het kan ziiu lat ik eiijk met d Wittlwtt tHOonEUteaabntet BflUalbaar in 11 msandel termijnan van 12 ofi Mt DET LEI W OIZG MDDEDS 5351 180 IS een echt nationaal piachtweik en beslaat 4 zware deelen jn kwarto formaat Het doel van deze vutgave is vooi elk ontwikkeld Nederlander in een be fryi yken vorm Bamèn te vatten at wy than weten van het JeVen van onze vnor ouders VerRchiUende Vadert kunatenaars hebben uitsluitend vodr mt boek ttfekenlD ea en atiuaiellen gemaakt waarbq vooral rekeniniï Word prehouiten met de mogeldkheW van uitnemende re odoetiea oo behiürt Het leven onzer Voorouders tot ie kostbaarste uitgaven die ooit in ons land zyn veischenen In geen enkel beachaifd gezin mag tüt prachtwerk ontbreken den ouderen tot oitfspanning den jongeren tot leermg Met het doel dit werk te brengen m handen van dmzendfen m het bereik te st en der meest bescheiden beurzen om in één woètd daarvaft een waar Volksboek te maken hebben w j besloten de nieuwe uitgave an het Leven van onze Voor ouders zoo goedkoop te stellen als wellicht nimmer een prachtwerk hier te lande ia uitgegeven Ten éthde de aanschaffing van dtt Nationaal Prachtwerk voor ledereetf freffiiikkelik te maken leveren wiJ direct blj tai teekenmg het geheele werk af terwyi de betahnR plaats vmdt IN 11 MAANDKLIiKSCHË Ti lMIJNfcN van ƒ 2 f contant Goudsche Courant BESTE LBILJËT De ondergeteekende wenscht van GËBK GRAAUW te Amsterdam HeerengïS M 191 te etitvttng n I ex HET LEVEN VAN ONZE VOOROUDERS m 4 prachtbamlen voor den prys van ƒ 22 te betalen m 11 maandelijkache termgnen van fZ of contantNaam WoOnpla ta i ttk vwvalil l f nt upda Ool léotzeer cofpuknfe Darned hotk Spui 6 Hoo traat 343 3 9 GELDLEËNING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de KRIMPRNBR WAABD maken bekend dat tot en met Maandag den len December u de INSCHRIJVING zal z in openfresteld op éëne 5 geldleening ten lute van dat Hoogheemraad hap groot f 410 000 tegen den koers van 100 m stukken van ƒ 1000 en ƒ 500 Do gelden moeten worden gestort op den 2en Februari 1920 De aflossmg der leening geschiedt in jaarUtksche termiinen van minstens ƒ 25 000 Inschr Vingsbil etten moeten weiden ingeleverd ter secietane van de Krimpenerwaard te Ouderkerk a d Ussel Dykgraaf en Hoogheemraden voornoemd A VONK NOOHDEGRAAF Kinderen vinden het heerlijk als hun hoofd met LA wordt gewasachen Geen jeuk geen roos pn geen moeite om het haar uit te kammen nmt baaj lOot si iool aa7 e kindeieti Bi alle drogiHtün Prijs f O 25 per doo8 voldoende voor 2 iter hygidnischo hoofdwaaaching L I Akker Rotterdam I Ill I I Gel dleen ing BURGEUEESTER en WETHOUDERS van Haastrecht make boktiid dtt tot en t WOENSDAQ 10 DECEMBER as do in chni riDg Etl Bijn opengaeteld op o Ü S PROCENTS GELDLEENING t n ImÈ di r eAnU urroot ff 19000 16 0 dtin ku i van 100 o atckkM VÉD I lOOO m Dd e Hen nionten wot den roitort ten kantore van don gtimaitiite ontVangef op ZATERDAG ï JANUARI 1920 Dé aflossing geschiedt bij uitloting in j larli kscke teimijnen van f SÖOO IfiichrgTingibiljetten word n tor Seoretane ing wa ïfit BtirgemeMter to Wethouders van Haastrecht V HEMRRT BurgemesBterA314 90 A DE GROOT Becretarit 4 zware Deilan gaboniliin in 4 Prnktbmtni Eerste Gouilsche Uraclitauto Onilerfleiiiino Vervoert goeHeren binnen en buiten de st d tegen zeer billijke prijzen Ófeleoefliieid tet tailing van automobieien earatie lnrichtmg OPLEIDING TÓT CHAUFFEUR I V d ttURC Aanbevelend Prlj f 22 omploft IAaM 202 O MAfrilB Oarage 6B88 40 lAfollan C A B GOUWE 133 BANTZINGER ZIJDEN BINDERS in alle prijzen Gehaakte Binders f 1 30 f a 14109 Muandatg 34 lorta r ISIt BEHALVE ZON EN FEESTDAGEiy VLKSCHIJN l DA 4ËLUK £ INOKeONDKN MKDItDBIUNGIiNi Op de voorpagina U heagar Omraaa adrertoitiliB en lagMondea med leaUa i Ui eoatraM t t im Marden prtti Gioote lett ra e randen wezdaa baiafe aaar plaataaiMll AdvMtantUhi knnaan weidta kigaMndaa daar tuiHtmtomit Tan arileda dalana AdvaHratlakanau da oaia AgMtes l d rtfdi tlM alk laeal ABDNNKMBNT8PinJ8i pw kwartaal ftSt ra WMk 11 Mat mat Z ila lad Mr kw rt l ƒ I n par wMk 2t cent trnti waar d bnorgiiiK pw loopar ueUMit Frtnoo par port per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 8 40 AbMSetneatOB wordea dagel ks aangenomea aan ons Baraaa Markt 81 GOUDA Mi Mn agaten dra bookhandel en de postkaatotan ADVÜBTENTIEFRIJS Uit Gouda en omitreken behoareada tot dan iMiortkriiw l 5 rerelR ƒ 106 alkan regel meer ƒ O 30 Tan biutaa CUoda tm dan baaorgkrlag l i retel AdYecteatibi vatt pabUabi TermakeUJkhadM MVi ce t r regel Adnrteatlin in hrt Zaterdacaaamn toMlag ap d pitje Ka Mtiai Telof lal i S48 Bureau MABkT 31 GOVjDA Een nieuw uitstel Dfllteche deiefstfc It PArtf vertrokken Oeen vrede op 1 December Oageruitheid tn Zuld Amerlka Het conflict met de m narbeiders d Annunzio s Joncste avontuur De Hongaarsclie ministercrisis op l elost Felle beschuldiging tegen FHedrich ONS ovtmutm nen reeda eerder teruf te zead a doch dit xtiet zutlea erkennen en sullen weigeren uit den bond te treilen Zy l4tfgen er den na druk op dit die Monroe lee oiKe te d a met het doe de Zuid A He katinache lepu bheTcen te beschermen laJUr dirt zy hiir vrijlieid van beweging niet beperlit wpr ichen te zjen AU zy chtfT Ie len van den hond waren en Aanenka pet er in verte genwoordig dan zou vreemden invloel op het Amerikiansche vasteland wer len grvea tlfid tje Argentijnache pers bücHouwt i ac tie van den Senaat als hoogfit ei ni tig want ala de Vereenlgde Staten tenslotte den voi kenb d hun grooton Ka niet geven brengt dat de 7uid Ainor kéfllHwhc Ie en jn een benarde positie Het machtige blad Lau don zeyi dat de Amerikaanache senator blükhaar de ernst van len toestand v T de LatUnach Araenkaansche natiea gflBcftapen met he spifen die willen ec tei n t ten ple ziere vï n de Vel Staten uit den honi ti elen De l nacMm i he amt een met I d ge opvatting ovei de Monree leai en w ei op dat de toekomat ft betrfJcki gen tuoW h w de Zuid Amerikaaiaehe leden van den bon i en de Ver Staten met iid waar HchijnHik gewrongen zu eii z jn en n e k geval zeer delicaat De regeenng te Weshia rtön heeft zich nog met ui elaten over den indruk d het verwerpen van het vredesvaivlrig op hiiar heeft gemaakt en wat ze v der zal doen t it Waalungtoii vei ftBt mdla ma vp uH eiige mededeelingen betreffende het on flct met de m inwerkers On angs is de Htaking officieel wel opgeheven verkaard maar daarmee waa het conflict niei neens in 7yu geheel geëindigd Vciachtllende groe pen van arfjeiders hebben het wtrk met her iit TuBschen de arheidera en do eigenaren aer brumkolenmbnen wonlt ainds geruimen tua geconfereerd maar de be4Je partijen kannen het niet eens worifn Volgens de New Vor Ttmee heeft de sbaataaecretaris voor Ai beid Wilson lo i ritief voorgesteld e i einde te maken aan len loonstrjjd en den kolcnnood af te ven ien en men gelooft dat hl een algenwene verhooging heeft voorgt 8tt d van ongeveei 31 De Brewster m ineigenaars stelden de volgende drie Bteleels van gediMmg ii ar hitrage voor welke alle doo cc m nvrer kers werden verworpen Dat de president een rechtbank zouaanwijzen om over de gestïhillen te be allsMHr dat er een rechtbant zou gevormdworden uit vier afgevaard f lei van de e genaara vier van de arbe tï en een i d gekomen door deze acht dat er een rechtbank zou gevoVmdiworden door drie al g vaar hgdei tan deeingenaare dne van de artwilers en rle aangewezen dooi den president ter Vw eenigde Staten Volgens het laatete bericht u t Wash ng ton heeft ie president van dïn nljnwer kenriwnd namens de bruinkoolm nwei kert het voorstel van len secretai ti van Arbeid aangenomen stiekkendi tut loons v 3rl ooging van 81 voor do mijnwerkers en Zl cone per dag vooi do houwer Boaar Law heeft naai luea waüt in tLaj £hui meegredeeUl en tut tvas a ker berdoeld ais eeu aanmaamg tot de Vareen gdeStaten om oed te betracliten bu het vretbfwerk dat de v rwefpmg van het vre dHVerdrag door den Amerikaanachen Seaaat den gealüeerdwi met zou be ttonTuort te giaan met het doen n weikmg treden van bet vredewverdrag Hii wue lundigffcQoeg onmiddellyk daarop te lataia uie kendit de entente toch ir ag ou en datAmearika kou meedoen aan de ji WiS eLiugder ratificaties en dat 3 luat ongent igd a ie wachtwi nuts de goe keauH van hetrtedewendrag te Waahiogtan nel dl teJtÉng wordt uitgesteld He beg n ei al opte lyken dat de Opperste lUad den datum ie voor de plechtige uitwidneling was vastgesteld 1 Oecemiber wee xal laten pus pe a xonder dat de plechtigheid plaats ImeftEen geschikte aanleiding is ii gevondt n Dettuitsohe delegat bescuuidf ujt Vjn LeraiKi en Simeon die te Paiy zou onderhandtlon over een protocol dat Duitachlau terteekeniftff is voorgelewd n veroand mt t he feit dat vereehillende wapcnst Istandsvoorwaar len nog oiet Kijn uitgevoeid a m t al i t tecdmeeh penonml max ïlertUn terugirkeerd om de regeeiiDg te raadslieden en goedkeuring der nationale vutg U ngW vragen ovei ver8chillt fldL detailn der toepufting van het verdrag i Dit vertrriï heeft te Parys een onaange uanm liidnik gemaakt Men heeft gtineend b J ue Duitscbe delegatie eenigt utbtem nuDg te kunnen bespemen en vooral Us om itandigheid dat de gedelegeenlen n et heb hen opgegeven wanneer ze au h n terugkee ren heeft deoi onaangendmeti ud uk ver Bltrkt De Temps nirerkt op aat het den Kb had al3of de Duiischerfi gevolg ga veD aan dne beweegredenen len eerste verbazing over de vooiwaarden dio men hun te Pai jJ heeft niedage 48L d Het iB echter vreeitu dat zu met leze venbazing gewacht hebben tot d n i sten November daar zij toch leeds dnc ivcken n te voren met deze voorwaarden iu Uen BIS waren gesteld Vervolgens schenen lj er verantwaardigd ver te zyn en niet te kunnen hegrupen tt het terugzenden dea Duitache krijgs gevangenen eerst kan p aats hebben wan neer het vredesverdrag van kracht s ge worden Weliswaar hei wi do gtahioprden den 28sten Auguatua verklaard d t au er ia tMfttemden de Duitschc krvigesevange was bi wijze van ffunait en vhte op voor waarde dat Duitschland nauwgezet aan al aUh verplichtingen equ voldoeu hftgeen met ts geschied Eindelyk oordeelt de Duitacho lelegatie h C noodlg Kaar regeenng nilplegen er een bedlissiiig der Nat onale Vergadering uit te lokken Wannee lie er echter sleclits om ging te Beriiji nieuwe a nie ties tn ontvangst te gain nemen behoeven toch niet alle leden der dt legaü zich laar heen te begeven en zouden zij in ieder ge va moeten weten wannet r 7 j tei ig Von den a n De dooiede Duitwche g©volniai htigden op gegeven redenen acht de Temps met toereikend om hun hoiiding e verktaien Het blad vmdt daarom het recht te i onder ste len dat hier iets achter steekt De Preese de Paris merkt hj voorbaat al op dat het vertrek der del getie de uit HiiFseling der ratiflcatiee op 1 Diiemher onmogeiyk maakte W twijfelen er n et aar of de houding van Duitschlan i al de entelite dankbaar aang pen als c ge h kt motief om de uit v mael ng Ier rati ftcRt4e weer tïlt te iftéllen Niettemin heeft Bonar law gt yk er gaan de g ealHeerden voort n et het pvsmen van maatregelen m verbanl met het n wer kirg treden van Het vertlni De Trmeche regeering heeft een commisijie n toizicht samengesteld uit 37 FranMie off c eren en vergezeld vaji 62 beamb en opdrach Re geven zich naar Stuttgaic te bejfeven Zu Bal daai aankomen 15 dagen na de ratifi catie van het vredesverdrag en in hotels worden ondergebraoHt Het eerste Servische infanterie regiment II een 16en November Stroemitza b n len gerukt Den 19en Nov wa4 de he ett ng van oen deel van het distr et Stroem tzn dat door het vredeaverdrag met Bulgarijö aan Servië is toegewesen een voldongen feit Te Servische bungerUjke autoriteiten heb hen de Bxilgaarsche autaritei ei vtrvangen I iet alleen in Europa acht men ne houding van den AmerikaanBChein Senaat een oeluke streep door de rekening Ook de itaten van Zuid Amerika maken z ci ungtrun Het cch jnt dat verschillen le Zuti Ameriktan pche naties die al tot leu Volkenbond yn toegeteden waarechunltk ie Monroe leer l i bezeitting van Zwa loor a Anuamio wak voor de ttewoners dlei plHats met zooNi groote verrassing aU vwm te buitenwereld Wat ei eigenlijk gebeurd Is K et men nte recht Een week lang heeft le Itallaan che censuur alle berichten over de laatst expe a lie van den dtchterlyken kryg Tian onder drukt wi nut Zaterdag publ ceer Ie de Ciiomale d Italia een t ficieel cemmunl qué van de regeering waarin d ze haar m bchuld aan het gebeurde Uiteenzet Het hynt nl dat admiraai Millo die ara bezette zleh met d Annunau heeft verbroederd Volgens bericht uit Ro ne t e gaf zich In de tïiwode week van November een delegatie uit Fiuine Da r adm nul M ilo te Zara en deelde aan texpn mede dat er geen plannen hestnnden vaor een expadltie naar Dalmatië Op 13 Novemiber vierd aan iedereen bei binnenkomen i n v xlaten van de tad Fluotie verboden ongetw feld met het doel om voor n t puttllek de voorberelthngen voor de expeditie te ver bel gen die men van p1a i was te onder nemen met Zara als doe De regcering die van deze voorbereidingen p de ho igte gebnicht wsair huw 1e MUI om d noodige matregelen te neanen IiT den morgen van 14 Nonramber voeren de terpedojager KuUo en twee to pedo booten de haven van Zart b nnsn wiarna d Annunzlo aan wal stapte Daar warhtte hem een door Millo ge enden auto die hem naar de woning van den gouvemeur bracht Na een onderhoud met d Aununxi trad Millo naar huiiten en deelde aSn de rfficieren n ede dat hjj zijn wvord had ifCfTHven dat men geen enkel deel van i almatië zou ontruimen dat in het verdia van Londen was vermeld Daarna hielden Millo en d Annanzio een wi ranschonwing over d troe pen In den morgen van 15 November begaf Millo zich aan boord van de NjIIo D An nunzko vertrok om 10 uur Mie v e uhepen hefecben de Dalmatlsche vlag In haar coimnuniqué van Zaterdag ver klaart de Italiaansdie regeerlrg Jatxij allei lal doen wat In haar vermogen ligt om de itvoering van de verJere plannen die Annunzio m het hoofd sch nt te hebben te verhinderen Het optreden van Mi lo was voor de regeenng ongebwUfe d een verras M ng zyn uitlegging dit het ïwrujitte op zijn verlangen een ordeverstoring te voorUoTten wordt algemeen niet bevredigd ge F uill tone liruid niaaktu zij Um voor haiar zooiia gtroed uu oude kaniere moostou zij weir iiebben he speel haar dat üj niH alleö groLdig kon vernieuwen tn uiouiir i ia ktn iiioair iaaxvo r had zij uu gtentjd Zij iiweet er Ziofa mee ve i H en aÜLS ie achuieroii eii te waaagJien de mm en ie i tta a stotïen eu de boek i I IfUea uitlaioppen Zoo eeJ kwam er daarbij lu liaar hmiineriD tot uu toe had zij er nooit toe Ivunoea betlludtea i in deze kamera t liteu opnuuKMi ij had ze güsloieige lioiidou ais een heükgdom Nu lagtMV daar do 8chooIboe veii ile ttpstetechntteii de eei lo iwauehflieven a ia het een o ander kM schje Zoo plojseliog wareu de zooiw vertroJtkeii de liden waarea niet dtobtgeachoMu iuete aa ia orde a r bt Daar lagoD uqg de rijhamWchoeaea vm Heinz op iiio 9ohrijftaIol ajlerlmode phot ra fleea liij tiield er van Saai portretten v n inooCa rouwen neer te z fn la r dl achoo ta ch van Undolf kw zaleano de ktüBHieken m pii het laatete iirJtelii ïe wer Wftt zJj ev veo met gewaagd had aan te rakm ate wae haar gewpeat ate de nalntwKiichaip Man eo tlerliOTt ii gu tar en dat ra ngstiükte ij nu niet een laohe Haar zoon kwawien WWh temg ongCKleeid en gvzond nua citiioD noj inaar enkele urea a zij Waren weer uv faun oude kamera de beitte jongeiM die het huis met gAr4taA vervulden luet veel blij leven Gaurw gauHl Wat aebe Ue ËAAlie het dien nel je to Ze kwam niet vao haar i ante en deed alm verkeenl E lve ve e atflLe fl baftr traMn Pe ani m zoo heUete ii eill Mevrouw BerÜioUiS wiat dat iM iiieiaje een erlooide te velde had wa er tieiii lete w erkJoiiieii i Hel lougie knappe loelaif koa door oaar l neii teraauwi rnood oproken bij de Il vviw l mge overreding voor o om lets uil iuiiar te krijgen Zij wilde zich grang uitetproken on toch was er iet dat haatr den adt n b 4iatn Eindelijk lO ieHie 7IJ haar virloo e hiA zLdh nïe de ficl 81l m ingelaten en mi vdTvaohitte iHc e o Utid van beta bedeiuDoi a had baj het zijn verloolde giMChriVfn Hij v H nu ook nipt wat hij doüo nnet Uj i j to h ecu eatlijk man ea Ik Ic hjoMt wrong baar handen wat moet ik ni doen Mevrouu Benholdi wa ootluitet Luillle wa tooh iHi flil n nie EmU e vtrvjigüi 7ooö vret mde en HO HUMiitrtjOKi rouw I I H zal hem vkA e 1 hn t nauw broMit htbbeul Ne o ik eet het et hij he it er io tgeheH rdet aan gedaciil maar zl herit htfu na goloo ten zo Is hen m den haila gt val len mevrouw a mtn weet wel hoe die zijut O had Ik tedi niet 1 Z j 4oeg 74ci i voor het voortioofd gentiAkle etMeds meer Imiln zinbaetf i tawto berhaatde aij wwr 0 had It to din t hfi ik looh Dti ii tiT im tereA faedt steed ernetlger Hear gelaat verried apaiinlu val zouxij inoHt hoorton Toen gi le LtiiUile hetluid uil hanr met trauen g iv uide oogeiivUuiden ad Ik tich idit alttjd neongejogd vroeg er inooit zou be soever 4ijn geikoiiion Ik hii lüet gewild Ik dactit U mag het niet doen Iifaaf maa moet lei die i dea oorl jg trekt geon ferzoeli v igercDN Nu heeit die audeFo heai O God wat n 3et ik nu btigInuiMi wat moet ik lui beeiiuienl Haar hoofd toet b de haihlinn grgpeod U p zij de kvuer Uit Hedig etoiid er oothutat voa taullie was iMK n knaqp laldoeaüjk laAêiv kijd had ZIJ zich lat ocoltjk gadngea en nu f iii wliuddt baar booll te n moet en dïc in d u oartog treKi goou veraook v A geren li l jtilfnwtw KrUgtc os precies K gwi haa ga HTOkeuV a man ka a eoh ntet elk verlangen inwilligen AniwiiMurle wtowvle d s kaant r binnen ülj Kwaaide met eett tulegraiu ioera weer een et waa san lUuk lf Zy lb ad n bet de gl0 ende wangen tegen eik mr ne drukt ht lezen hn terwijl ziJ uog zoo atoideti kwuw een baaetig sluing nteiHap dt trap op de deur wetd opeogeruJt fowler Met een verranten kreet iel Hi d Ng BerthoHl to de arineu van Laar Jongsten Kooii I it ver ïedde veel treunge dagen ja deu ganwben tijd vaa bet a094lg MWn zijfil De moeder zat buM wa l ar balde 2O0DS aan i N Dt vader v b omk i sko mm Al hntl hij ook maar voor twree da A ve 3 Vmm krtli a wmir alj