Goudsche Courant, zondag 23 november 1919

i Wf s j ti ONTVANGEN de MODELHOEDEN en NOU VEAUTE S trf h Ah K MlMCiei lelef Irtero 545 WeshitB d © Tert spenWwrt digreT van Servik te IWtJB heeft aaa een medewerker vsn de Hstin rarldaard Once bdtuifren ei rechten tajn in het Toorl ooïrig wedeetnu taat met BuJisajje zoozeer opeieofjderd dat ik er geen woorden voor viiuien ban In da Grrieksehe delegatie heeft mn rcrWeard Onxe teleurstelliing ia diep vooral oin lat het ontwerp tmotaat de Wweetie van d regfliing vaa den eeonondai en uit anir van Bu4g affije naxr de zee niet ep oat Ook de TurkBche aultait is ontevreden HQ heeft in een interview met een vertegnv oonUf er van het Jioui nial dea Débats een l ansch hlad heftig gepwteeticerd tegen de behojideling die Turkije van de vredeeconfemntie ondervindt l ij de banuulalagdngea over hèt Turkache vraa Btuk Meiimet de Zefide spmak oVer den ernst van den teeBtand Tan Turiclfe en verklaarde dvt hji niet geloofd d t de Geanieerden wuden wedgeren de txtekomet van het Turlroche rijk met TnrMJe zelf te beepreluAi HU zeidf o a du GealUeerdeo raoel op reclit m enaflianiceiükheid eert iedi n zoowel als onse eer ten aanaien van de vraeigHtukken bdtKffeiide de landatreken welke zuiver TüritBch zün Wat het Hiuelmanache geined aangaat Vervolgde de sultan kunnen de Moslims met langer de geestelöke en mnterieeJe bekt hrenung ontbreken ilie zU in Australië fiachen In tcfirenapcraAk foet de voorwaarden van den wapenstilstand Hebben wy moeten aanoien dat vreemdctingen ons huid Kijn bónmengevallen en het bezet hebben geluwden en dan nog wri vreemdelingen die nooit den ooriog aan ons veAlaard hebben De naam Smyrna lb in on harten goachreven als een bedreiging die noeh m n roVt noeh ik ooit zullen vergeten De komst van Grieken gevolgd door het nieuws dat steden en atireken die ontw feLbtaar Turicsch gebied vwmen van ons zouden worden af renomen heeft erni hevige onstwmnuiig b mijn onderdanen verooraaakt Wy hopen lat het ona aal gelukken onze onderdanen een giriioorzaimf houding te doen in acht nemen doch zullen hunne onafhanlkrtylchrid verdedigen Onnutte disputen mogen de heJlüglWifl van onie zaek niet benaderen wy waehten In spanning af dat de rredesconferanye onze vertegenwoordigers FeuiHeton x Een overhaaste stap Voi4aald door lievr J P WBSSECiNK VAN ROSBUM Nadruk varbeden 49 Ik ben blij dat je keoUpljn zoonrael beiitr K act hij nel eea Mije aateMne H l waa nle vergeten koe zij gelachen ha 1 loen hij wn uur aleden da ksanes binJitnkwam eo boe er riek eedea4 tSesi selh em gUnlackle op haar falaat had Terlooiai Ne U over att Marwt snei Zij wei dde zklk Kt hem eo tbane gtlmlaaftu al In telee fKÜ ZIJ ksa ean beaHeberouw over de rol dia zij U hun UsMs cadaelwld hfm te bewijzen dt al knndaa zij aoei meer de goede oude viéendaa worden die zjj vroeger gewoeM wiaoo zij toch r e1ld cha lpeMjk nut elkaar loudm om gaan Ik ieA dat h Ml dM zaallenual soa kwamen blnneavallefi mijn hooMpIjn kerft verdreveo Dal wars Mn bilzoadar getiOüdga uilMla maar hij waa zee veAaaad ovw dien oaverwaek lea Imlaek dak h VtHlst a ook da oonaak vaa het Hen UTMet in i e zijo Ik b bUJ dat la ia baUr vaeV ari hij Wanaeaa ja aM belaM ta daan bakt iel all ie HaastrecM AbonnèBMoten en adTerteBUèn voor de GOUDSCHB OOUBANT en de HAASTRBCHTBOHE COURANT worden te Haastrceht aangenomen door ouan Agent p J JlOIIECil tt EAÈSnaKBS aEVRAAQOI Een net Meisje als WINKELJUFFROUW in d Brooden Banketbakkerij van J t MENSCH Teental 4 4159 12 Wegens Feestdagen Il M Magizijn OE VOORORACHT nn B G0MPER8 WIjdttriat 17 BOUDA iMTU 1 1 Donlirdio Vrijiii ii Ziteriii gesloten ir Mijnhardt s ü Qanasskrachtigs tablattan Bloedarmoede rulpijn birake ttkl ur Mllikirdl t SuilublolUn HIHM In dooMa aii r 10 90 Zenuwachtighefd xamtnvrcei onruvt ovtnpmaniDt lapelooab id Mttahardi a ZcauwtabUtteo MMH P r koker 60 et Gal en slijm Mijaharilfa UxeerMblelteo Zijn bloadiuivercad r el i dan tMl ao Per dooi 50 cl Maagzuur ipi Bia wBtar opriapini iian lluit alMhifl apijavenerinl 3313 60 MUnhardt Maagtableiteo Per koker 60 et Rhaumatiek ück koud o pijn in dt Udvmatao pi r ea lewrichtapijn iafluaaia Dlnlchupiiii n kl pl n ANAPKBIN Ublaius Pa kakn 60 cl Hoofdpijn Il k rdl rioofdpIjnuU IU aiHM Per koker 45 n M cl Lm bU hoop op den aasm vao dao rabtikaal A MUNHAKDT Pbarmac Fabriek ZBIaT Bij Apolb en Drolht Te Ooad Aolon Coopa WUdati 39 SokooDkoToa A N T Zeaaea Botkoop Wed I Sprull J F Verkadci W ddlaaTo a A d Heide Moordreokt J T Geaaep 4118 £ s Itolwtik B Naliljl Excelsior Motoren Hté9n MR kifint ztndlng iingtkinM Agenten voor Qonda en OmitrekeD HN NIHN II IE Hifi D0EI E8TRJIJIT IS Nog een too focd ol nieuw Eysink Motorrijwiel 3 P K 1 nruillligH iritU Imp kMn M PrIJa f 780a r P BEIIIJII Meerilerij GOUDH SPECIAUTEIT IN Clubfauteuils Divans Voltaires Werkplaats NAMER8TRAAT Winkel KORTE TIENDEWEG 4 3933 30 UITVOEBIII G IliVALIPI TEITSlIfET Raad van Arbeid te Gouda Oaiwn f HAAST WtCHT Alle inwonen dezer gemeente zoowel VPeU V n ala mauin tusBchen 13 en 70 jaar die in dienst van anderen l 0 in lOon aM4 ki V l l leht n zijn verplicht zich aan t m lcl n om bg den Raad van Arbeid te Oonda te worden ingeschreven Ook kinderen die by hunne Ouders inwonen en voor dezen werk verrichten behooren zioh aan te melden De auimalcllna geschiedt door invalling en onderteekening vun een aMMimeldlnasfoptnullar Het is in dar balaina soa apiaaclla Riofl ll k aan boventtaande verplichting te voldoen Niet aanmeidiffS is trafbaar Ten einde een ieder in de gel enheid te stellen om san zijne verplichtingen te voldoen zal op Dii sdag 23 September a s des avonds van UUP ten Rai lhuls van HaMiat paohl zitting worden gebonden waar zooveel mogelijk hnlp zal wordenverleend bij de invalling Opgemerkt moet nog worden dat niet alleen arbeiders in fabrieken werlÉplaatsen tchepen of op het land dooh ook o a losse arbeiders kajitoor magazijnen winkelpersotieel kantoorloopers en voorts hniaknechta dienstboden dagmeisjes werkvronwen enz in dienst van partionlieren zich moeten aanmelden ladar vulla alaohta aaaimauil m n f pmullai In 0ocDA 2O September 1919 De Voorzitter van den Raad van ArWd te Qonda 4168 104 DE BEEIJ 2620 46 De Stoomwasscherij DE LELIE TE BERGAMBACHT is geheel modern ingericht enbehandelt Uwe wasch met deuiterste accuratesse 47 6 Vi aagt haap tariaf n inliohtiiigen f ga BLIHKtn DOOZtN vooRSCKOEnCRLAIVI fi Bl 1 OORORECNTSCMÏ MtMALWaRCNFAaRieK 1 1 oori sH KMrJ BeKKeNStZtaN DORORECHT j mmi N lEISniPUilTS m VEIITOIIEII n mitiien AANLBO vant Elictristlii liclil III Krailitiii llatJu Ja VAN DUIN eoi iaa iii iia mmm Abonneert U ap HtdBiad Het Advertentiebureau I ran de GoüDSCHE Courant TBLBF 82 MARKT 31 BBZOROT DE tPLAATSINQ VAN AOVBRTBNTIËN In alle Neder landache en Bultealandiche dag en weekbladen eo andere periodieken onder eenlc prijeverhoocini i V Inaandlilo van n alaohplft alaalda voldoanda IniichtlDten worden GRATIS reretrekt Bureau tot Publiciteit van Wetenschapipelijk Nieuws Kekerafraoht 153 Amiterdam LeUefracht 30 CURATORIUM Mr A W Jacomettl Oad Adroeut la Ned Iadll H J Calkoaa Baltea r Ui G i Statea Bar meealar vaa Bdaa ea ebaolapaleaar J darrlts Oad Realdeot Taa Teraeta Haerl Polak Ud Eerale Kamer 8 Poatmtu Scboolopaleaer P J Raaymakara Oud Seereuila Qeaaraal der RI kiTeinkeria ibaak W N Wlatarakovaa Oep Lalt Kol O I L Ameiefoort SêcnUrU Afda SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oadar leldia Taa lo bakMda laerkraektaa oader wie Jok Bonaaa DlrauearMaer Haadalaeekool Mr Dr J Bljstaa Directeur eeaer Tachlacbaal Jhr Ja Peltk loaraalin Dr K A i akkar prlTaet docal UalnraiMll Dr A J M aaifaaaaa lenaar H B S P H vaa Oeetal leeraar Haadalaeekool Prol W C da OraaM Haodiaaraar UaiTeralleil Utieekl Dr A Halkantadt oad learaar Oral aaaiam Dr J M HaofvUat pilnal ibcaal Uainrallell Or C Hajraaua accoaalaat ea andere meaaea vu aaaaa M laareara H B B 7 Ura la de Recktea 7 inCeeieara 6 accountanle 9 anaea oaa wordaa dear aaa Mr ulaaerd eer daadoo iahrlltalllke aareaasaa e m i BOEKHOUDEN DEENSCH NOOR8CH BTUOIETBCHNIPK HANDELSCORR KUISISCH STAATS ADMINMTRATIB MALEISCH WETENSCHAPPEN BEDRUFBRBCLAME LATUN STATENORDE ETALAOB ORIBKIGH MUZIBKOESCH ORQANIIATIB ESPERANTO HARMONIELEER BBURSTECHNIBK WISKUNDE JOURNALISTIEK STENOGRAFIE SCHEIKUNDE GEZONDH LKIR CHOON8CHRUVBN NATUURKUNDE HBTH SPREKEN NEDERLANOBCH WBRKTUIOKUNDE GOEDE STIJL FRANBCH ELKUTRO TBCHN HANDSCHRIFT DUITBGH TEBKENBN VERBETEEING BNOBUCH BOUWKUNDE VLUG EN GOED ITAUAANSCH ALQ ONTWIKK RIKBNBN PAANBCH LOGICA FRSBILBN RHETORKA SLSJD OplaUlai per krial vaor alia axaaanu voor all aiaktaa aa karoapaa voorALUB actaa L O aa M O ALL8 praKtllkdIploasa s ataalaaxaasaa Melarlaat Mr la da Reektoa aaueata AdesIklstratlc Aataarla Aasoaataats Oa4arwUaar Boawkoadlc Onlehter ea taakaaaar Opalaktar WataiMaat Bedrllfalaldar Bacratarla Radaataar au aaa S7t 190 CurauMen voor beginnen eanlxiiini Kerorderdeo meergeTordonden en TerceTorderden Aaniename methode Persoonlijk contact tuasciien docent en curalst Uitstekende correctie collectlel en Individueel BlUiJke cendltlBn ndnrer openden kwnen van wu Stodlelooda proHteeren Qoede n Itateo wie werkt ahagt Advlaien imafce Beroepekenxa Voor Hadare uiUMintm ma mm it mttnuanté aratiihroehun ten hotidatl mn lU fagina M n vttUndl lirM hirrdtor M nittt 4 KAWASAN 25350 lAdwrtoBrt In dit Blad bekead lepalealeerd middel laiea p9all ke AGKNDA troebele of fcduri e UriaeloozioS 1 Prija f A0 o f 4 N V MV SANITAS MÉltll fNlillmri 80 Seplanbar 8J iwi Soo de Rfcinle Vlongadarin Ver d Anblidltwihool GOUDA Ua TIaadaares 11 DEN HAAG HardariaaWr 9 10 13 Ootoher 2 uur Gebouw voor Bouwen nVwIngkMiiobt Oul ntan Kn ils ie AniMnnit srroLMim 29 S ii 7 uur Oeraeeetetaad Bdoetl remekeo wij SmtM Njdit aiWaaliaig Ie nio en ontvaDgea van ver adolfagaa cncerteii Tecnalieüjkllalaa M om d Be In ooae scoKh k vw laaUau tamauM loai mmk i o 141l 58e Jnnr an Dinsdag 29 plember Itfit mmm mum 3 r Le u ws eaa Êud vexteXLtieTDl BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSCHl fNT DAOELIJKS INOMZONDKN MBMIDnUNORNt Op da rooiT f In 50 boogcr Qcvront dTertcntiën m lofftfondan mwlailtvl nyva b eofttraet t t xttr oenlèa prys Groot letten ea rudu wvnlM btralitnd uair riaatertUoftU Adv rtM ijëa kuBMit wordta laff zoail n door tuischuikointt viua uUtda Bovkhaii Martit AdTertmtirtuirMuix aa obm A mtiNi 1 m ti U rttti nwtr 9A $ ABONNEMENTSPRUR per kwartaal ƒ UO par wMk 3 eaat mat Zoadacsblad per kwartaal ƒ 5 50 par wMk 27 ceat overal waar de baaorgiar per looper geachiwlt FroBOO per post per kwartaal ƒ 110 met Zopdagsblad f 4 Abonnementen worden dagalijja aangeeoman lao ona Bureau Markt SI GOUDA fay onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTKNTIEF US Uit Gouda an nstrelun behooreade tot du beaorgkriogl 1 5 regela ƒ 1 05 alken regel meer ƒ 0 20 Van bujten Gouda ea dwi bazorgkring 1 regels ƒ 1 30 elke regal meer ƒ 0 25 AdvertantMn van pubüeke Termakel jkti lra 12i j cent per regel Advertentiën in hat Zatanlaaaummar 2Q toMlag op den prija Burcaui MAKKt 31 GOk DA Adm2 t def Telef Inter S2 mani en de Koning teit fonate van Bm l gedaan hadden De tOMta vreten heel goed m in de beellaain a Brooael daa door lag gaf Door België W de vlwlo onderh ndelta gen op gellike lijn te plaateen met Hondura Cuba en ander hatf oorlagvonrenile landen ia de Belgiache afvaardiging dle verrederd Dikwijte heelt men onder de soldaten en officieren do vraag gaieoWl Was het wel de moeite w rdT Ben bekende polétietïl parsoonlllkheld hoeft legen den corre wndaiit gesegd BeJgië 1 A ierika danktaar voor de onmeteItlk hul die het geihirMe en na den oor lOg ook van de B ef eOnunïsBle ondervonden heeft België weet dat de AmeHkamlischa bankiers fabrikanten es akenmen chen e op uit zijn BWgIë te hdpen maar het kan niet begrijpen waarom de Amerikaaneche delegatie büna onveranderlijk zich verzet hoeft tegen de aaaepraken dde België voor de conferentie beeft ingvtoaeht Volgens een telegram uit Weeaen heeft Renner Vrijciag de di flotnaüeke en militaire miseics der geallieerden ontvangeRi en den wensch te kennen gegeven dat in overeenstemming met den bijef die het vredesverdrag vergezelde de vnendschappeUjke betrekkingen tuaschen d geallieerden en Oostenrijk als hersteld werden beschouwd Kenner deelde mede dat hij aan slle gaallieerde mogendheden een nota aal ricllten waarin hij om herstel dar di tan att ke betrekkingen veraocht De vertegenwoonUgel dar gealUeerdan antwoordden dat h l mets de henmtöng ier diptmnatfleke en vricndachappd ke betrekkingen belette Zij vae den er hij dat zy voed belang stelden in den toestand van Oostemrijk en dat 2Ü een rapiiert naar Pa lija hadden geaonden ever de kolencrieia De vertegenwwrdigers dor nuidetAten hebben hun eischen aan aovJat Busland overhandigd Zij verlangen o a dat de poiltieke grens tuaschen Rusland en de Oostzeestaten op den grondslag van ethnografi3ohe gegeveaw zal worden getn okken en dat aan den RuaalBehen kant van dje grens een breede onzijdig zone zal komen waarbin nen Sovjet Rustand geen leger matf houden dat een onzüdtge nwgenatheid de orde in die zone zal hsndhaven en dat SovjetRusland zün oorlogsvloot aan dis onajjdlge mogendheid zal afstaan De Berlünache bladen tedkenen hieri il aan dat bet niet nvoeilijk te raden la wie jbedoeld ia met de yonzijdig mogendheid e blijkbaar met deze vredasvaorwaardeo een muur wil optrekken tuaschen DuitsckIxnd en Rusland cfidat het beaortde Frankrijk gei ust kan zijn en het pientere Engeland zich nog meer kan varrüfcen en vereterken Ken Poolach communiqué aagt dat de strijd welke alnds O daaar aaa de Duna baal gewoed tuaschen Polen sa Bolajewikl is ge e ndigd met een compleeta overwinning van dt Polan De Bolajewiatlseha etrijdkraehtea J e n gebalai terkte de Pdan overtroffen en il a bij KrusJawek de Duna waren overp gaan werden omaingeld en voLkosnen venlsgen door de Poolsche troepen die en i oncentrisclien aanval Uit bet Oioeten en Westen deden Die troepen maakten siich meefter van Kiraslawek en Kaplan dreven den vijand laaar bet Zuiden en anoden hem den teruffteeht af De Polen namen veie gevangenen ea maakten vaal maitarieel bult In de huurt van Jelnla gingen de Polen tot den aanval over Zij orerwonaien den kraditlgen tegenstand van den vijand en lermeeatarden de rtad Daisla Hierdoor i de luldeHlke oanr van de Duna In hun bealt Te Flume Is da toeetaad onverendard De S ecolo meldt dat admirala MUe aan boord torpndoja4 er te Flume la aangakoansn om het oorlo 6achip Dants Aleffliferi te ovM leden te vertrekken D Annunaio lirelgde hem la heditenda te zullen nemen yala hij de matrozen tot muiterij opstookte Een afdeeiing stormtnoei en heeft zich aan boord van dm tolvadojager begeven Da Fransehe Kamer van A l ai dl don keurde door handopatakaa het vxedas verdrag goed alsmede bat verdrec veer de bea 3 annia via Fktakdjli htl ilet uataIckte OfiftevredenaH Da Salten van Turklja gaintaiviewd Bi l0i beklaagt aich Ooalenrijk aEoafct foanadepiaa Da Boiajawikl Da Pranaoha Kamer l aui l hvt vtrdrag 0aad Da Dwitaolia taakaohafMM Aanvulling vaa da onfhuiiingan ONS OVERZICHT Hn de bjaonderheden uit hs $ r rdraff met BulfforUe bekend word n vestiüairea Servië m Griekemland dat zy nxeA mr jn t de rooripaard n syn ingeaomem m K l oproepen en kuimen oaa niet voovvtell n dat beeleiten Miïlen worden geaiomeai trader dat men onie tem hoort Wjj i J hier veroordeeld te swtjgcn nuaar de Geallieerden zouden moeten erkennen dat Tuiltije dat beataat en dat berelri Is om de fouten die het begaan heeft weer goed t j inaVeei alle reohtem heeft om gehoord ia worden Frankrijk en Groot Bniifaadinië hebben Turkse in het verleden veel hulp verUeoid Wli hopen ook thans op hun hulp en qp de feuip vaai de groote Aanenkaan iehe republiek niateegenataAUdie de terughouding dü het door de Monroeleer veriMcht Is in acht te nemen Zeifa België ia aiet tevreden en speeianl n et over de wlfxe waarep de LimburgBche kwestie door de commiaaie van veertien to Parija schijnt opgelost Eeai tul van de Belgische afvaardiging heeft tegen een oorrespondcevt geaegd D steun van de groote mogendSicdeai in deze vraagstukken ia zwak geweeet om het Moht te zeggen De afreardiginig waa zee I simiBtlBch geetemd ten opeiclite van het resultaat vun de discussie voer dé eommiasie Haar opvattitog 1 dat wn n n eej 4a a ilieimken van BelgiS niet toecewm orden de verdedijFing van België In g val van een aanval moeilliker zal zijn dan in 1314 Financieel heeft België annuleering van zijn oorlogsschuld verkregen maajr an dere vensoeken op finanoieeJ g bled zUn reweigcrd waardoor de BtiglScfae Btaatajbi grootine en het economische leven jarenlang gedrukt zullen worden Economiech Iwl Belg ië het recht ge vraagd de noodlge ult1ia geringswerken In het Scheide Jcaneal te kunnen verriehten ronder daar eerst verguu nCC van Nederland voor noodic te he1 ben Deie kwestie ia voor België economisch van meer belang can uit militair oogpunt evenaüa die betreffende het Gent Temeuaen kanauj eai de vergunning om de Schelde doofr een kanaal met den Rijn en de Haas te veail iKlen De Belglaehe eladlMi heliben van de groote megeaadheden sleehta zeer matigen steun cmdervondcn vooral van AmerÜEa dat de vraagstakken niet hegirepea schijnt te babbea De eorreapondeait vernam dat aUe drie de Icweatdea nog onbeslist waren Bittere teleurateUing was er te Bniaeel tgovoeld toen Genive gekozen was ala tel van den votkei mid ondanks de pogingen die horgemeeeter Max mdnlater Hy nen ta woiden Pm s avoeala over aoktaa bolde Wemaa voor het miM og ea deelde mede dat de nota buitangeHuoa Issw waa ai nnuwelijka in vUf of sas aannagea tetafoniach overgebracht zou kunnan artsidsB l at ook de Mmaangeveikde manoaa ta Barliin geen beaul hadden van d eanaoad Iljke lengte van de nota bleek ten duldsiUiBste uit het feit dat lij Wolff veneekika dadeluk na ontvan t van den tekat decea telefoniseh mede te deelen vat gaUjk tater iitt den omvang bleak tschnl a eh vnttmnisa onniogelitk waa DlenzelfUsn avond om elf uur send Iwl nvlnisterle van faailtenlamdst e aakeailiadalijk een lega e nuMl naar het biuaabvM W 4ff om daar b j het teletoniadi agnaniaa van den tekat van de noU dadaUlk kenla te nemen van den iuhoud ne Verwiaria dia deze ntededaailiw agneemt maakt de opmeiktiW dat rseita bi lOlT toen de Wasaer AAsUeneieia aehreef dat de Deltache ngmina meeSllk zou kunnen bewiisen dat lij vaa de nota SenU niet vooraf hinnla lad gadragen Sehift deu opkekleHag had Oaa Uit lovalltelt Jegens Weeaen dat nat niet wilde comjirointtteemi ai0liiAr laea ta Berlijn echter op dat tijdstip da opsadiaar naking van desa feiten ondxranUjlL Oaar dua de BarlUnaehe r earing Uercr da m sHgste baachflldlingei tagaa DailMeltlaad het voottdunn om Waenea alat dser tas weeilegirint ervan s krakan aprsekt da VerwUrta vaa eea trouw tot aaa hst Idie tieme vaareear op tk Ta t lalaa M EnaMKke volk beeft jmMi Mba daar da frvaSrIe van de néWWsalrWïBMa iera tiveerd is ine4 de vemcende schold vaa dl De bondgevooten zijn het eana gewocvlaa over de voorloopige verdeeüng van da Duitsche tankschepen De verdeeling gesehladt ji omg dt0erde verbouding tot de toeneming der verschillende tank vlotien sedert 1914 Frankrijk krijgt 30 000 ton d gew Bid ië 12 000 Italië 6000 Gn ela l krijgt driekwart van het overschot de Vereenigde Staten Mn kwart Ben opmerkelijke aanvollliig van de puUicatie van de Weensche bescheiden ten bwijze dat het kabinet te Bortljn inderdaad vooraf onkundig is geweeet van den tekst en den geest van de Weeeacfae nota aan fervië van 23 Juli 1914 geeft een mededeeling van den joumaUst Sohiff SebUf deed op 28 JnU s middags en s avondi op het bureau van Wolff dienst en 11 er getuige van geweeet hoe naar mate de tijd verstreek de rijksdefiartemaiten met name het minUterie van buitenlan lerbe zaten steeds dringender teteTenlseh bil het bureau van Wolff Infonneerde of i e tekst van de nota daar al aan ekomen waa Hoe langer bet wachten duurde hoe unuaaaktlgar da rij fca ds u rtwwatsn sefct Ueriijnaehe regetili aal kal alltoilKa van den oorloge Vit hM boek van dr Gooa blIM dal kdser WlUillm den tstet van de Servlaeha nota eerat op 28 Juli lamiddags la handen kreeg Hij schreef er met sign band bij een achttterende pnstatie voor eea tijd van 48 uur Een groot auccen vtjot Weenen Daarmede verdwijnt elke grond tal een oerleg en Xael de Ooatenrijkache gvtunt had rustig in Belgrado kunnen UHven BU zulk een antwoord zou Ik aeell tel moWÜMtle hebben bevelen De docamea t n bewijzen Mg dat Berchtold tegen FraM Jizef had bewMrd otn den oorlog te mettveeren dat Sevviacha troepen op Ooalaa rijkschttongaarfcehe troepen ta IVamee Xal n hailden geedioten Nadat BeiekteU da toestemming v n den Keixer tot hel baila van den oorlog had ontvangen deelde hij hem mede ktt de Servische aanval op de OoetenrijkBcbHiongaarsehe tawepem niet hevn tlgd wa gewerden H j bad rank vMrrilt hij Ie toestemming van dea kelsar had ontvangen dit punt uJit de ocai u gases M aring verwijderd In UganateUiag raat vat we g wtrden wegaslegd ea de vlacsrbealaa vaa de vti jora oanomeni d aobooaw arbeid etim wl pen bier boolilen adaerover en zui Mlen dlrp alaol zij de a latMdurlfm on zweren rbeiS iiU epalwarea Hmeaw Scarlolt legde hoar w rk w r eoaal ter zijtle en aleeple baar thee en knd Wrl thtf ley naar eea al uli fm boek vaa de mvnen bleid ze daar led l n hal heai 7teo gaan maar nianasid wlA waarom bij gin In leder aval gtng kIJ nH vrijen wH en wat dat aai gliur waa bet nukkelijk de aOiaelie Ie glaaen Erwia nlinnnd ilr die ilcti nliH zijn oud iH iging voor haar herianeTdai en lee hlrlden zij sUea dat bal dsr oossvenMIe rollende met een vefeodalijk sttavaa ea loKfoover lijn vrouw Ie doen abd liJ nk U sagen vaal vat at hi de sane gs kliurlge billet Bot adWtteren der juweden aan do blanke rinaaia terwijl alj iliaulig de naald door de leeakilollen baaldoi de Ih iten der ukgezotdite ooetwims vnarop de iMUpen achtnen en bovenal de l c goAiaobtJee die aohittefden van een prij7e i0WAardigcn Ijver oin zulk werk te leMTen dat de eenvoudSge zielen van de lik int lawbevolklng zou verhetwen dat Wlu orn e een allerllelet tal reet je Meirouw Dameren bad bepaud eenboi teigoweon laleail ontwikkeld otn poppen Daii te kleedea lo hiar handen weidea van gv wona zjJdcen z nngne l lot virir rvan aihioahcM Zij k liobzal tcelukwenaa ien zei haar eolit eooot Ierwitl hij zioh ovar de laMnte f péoittuur Ivrenbooe dia zij verTMKll d had hm waa bet eerste btn lt ll wMmbotl dit zij OOK gi lovaM had tlpiiilvolgd dli d op hvu Ook lij ilMHe ware praclaetitkkeo van pappen en p Marvel volgde KlUa MMB onMekte Ujn Isisnt Jnoldzakeigk door hel leR dat Wj Hen lanit tan geea woae aepraksa had aooTvemx xxxf dorldi chK niet zoo aikvoeedle alj aal rlendt ilk IwlvMee Maar die oade iloome gwohiodeiiU kcanl mij aUi 4voalr In d eidaoWea en Ik vreae dst 7sl tk wewpiaal k4 by Ze e dan roeier atjar BuitsMlaodaba Ml ik 0 neeaa ibe dal nM iet 4 nat xoi biljhaaae n ite ilkeld rkt ilja hul nller begon t t kbppaa Zij lag kaan ean iiirf eea dul lelijke ame liede la kaar grotloogeo Ik keh nai Ha vrfala vrenalw i l alj daarop tart eea Iraerl gi e gllinlacli Il belli nr tonuilaate te die vaal vaat J eter sou lieMien iel WJ Hij kad ha ot im UppMi oui Ie I g gi li dto lIjB k ei vow ja sou vH A geven nns k j a 1 1 l i vreiad te ar te gsan Dil rit Ik a lU lBek w Ik ri ken xoo hhy op jcv dal te we dal j aiiei hooa op mij aojl itja oniM kal u aabUn heeft dat Ik j ltd Haw I lurly III n4 dal li niet voortMliggauieg ken iga en dM C nlil uMaUWad m t JOU inoeNi pralen NW dM Ik dai ooit gMkua k getout il lid llj ImwU aij Vm aagaltt aaniig Vevroiiw Venll m ia eaii vrouw ran svool ij hetd aal Fkivillie eealgsMHl ilii Ik fimoal M vij ib Uj haar Hi k iiift n zaa ii luoasen nearieïüea II 1 1 kei per Mot n nltanlng aoo alndnit nonduüulukF Dask K d lird WriottiMk r r beawaar te aa ua htkhiii ai neer je naj MtandeUel ala a vet all eea eveoa kenaWr ffatdl varvalafc rit nd Unppelijke v hai ia i Ka ksn jta doen onletiwi bli I daiA Ider eten Mevrouw Verutsm za eenl0szi na verlaclirikt Hoe zou zij zijn wei eriog opnemeaP Kaar tot haar verwcaulerlng volgde er geen weigattog Ja heel aag a e ie hel mij will verooriovan z hij eoavoudSg en bloei Do velgude week gingen sIJ aHeanaarVcralaan Hei vaa echNr onaH eiijli om nlfl la zke dat nevnaiv Seaalstt Mjii latu kana toebiniijk eprak en dal Vrioihtalagp alel blijkbare belangaMIIng neer baar kstaMPd Havrouv Veiulam gkxkle InBeMJk van onlerdnakt wioede en Nlg 1 Bmge zag met Ingdiouden adean nas kfervsL Hij bad de ekeele alaileofmi VMfcearlljt gepeogj stok op OM ld liirt to kouden van kaar Rij kad fasten dal sIJ Uwm ük den v klC en t alj daaaevnr bedroeU wCf an tsaMIe dM wwr goed to makeai door hem a ea toe Ma vrlnvMUkan hUk k e to vaipu Wa kab Ik adadievenr began klj Waamm hab Ik Je gakvelsl ds as4 nlM Beer vUt aankijkan aa iM iMirnM mU 411 aprakan Heelt bet a lea liintiiitf Ikba Gui en koud wear waa het nadat alj jiwr waren aangekomen Bijt nd koud wli terwe r aoherp gaooe om de teegenegenhekl 13 doen bevfiwm Dl apOTtemcn vaa het obibie de zieh uiMe iend de eetete vier dagen maar toen zij den vijfden dag naar beneden kwamen vonden zij een witte wereld bellen en er waa zulk een hevige jSuervWNtUtfni dal zij belretgd werden in i sreejweai wanneer het zoo vtooctglng Vel jelui Ml aHaaaaal zoo buUengeWDou je beat gedaan aa beat aoo vlijtig eaeoal dat Ik vind dal je wel eea kop tlwe verdiend haX aal lai laier Ds heeren hidden een aogeadUtk leraren d tliermaebine bkmengebiaehl me de klUae duiipende koek op lain koperen drie voetjee en de AnMrIksanacfae s Vpaaaa koeken waaroJav de zW vaa nljifeeer Kin voerkkisand varkawle Eea karta laalpaa veiaila Da Het waa een erge doaifcare mtki en alti lasnpen moesten op tt n on aweoa vroegen tij4 van di dais werden aangeMol en Een groote eerre waar oentiala Veraarmln was kwun uit kt de tatbUo tf i k en edk dne werd verlloht door aiekleurde lampen die op vasiren iiifilMMHl een acbilteand lleht varapreUden DebU den waren niet neergelaten omr t het no aoe vroo wa en hA gealoM van de aneeuwvlollken die snel en aaebtdsal lenatan ga lenwa dto la aan aadHfe waiue Vnnenkaittar aal eea aantismsm gevoel Alle aoartsa nsi fkialeieeda alaklsaaa in en zijde aa kaalaa h a ladateialla vraa SreU Hlar ia maa hal aeaiMttir van endslol aa da r dan Mavaaveai