Goudsche Courant, zondag 23 november 1919

6êe la rg iij Pfo 14117 AdnOi lMnicUi Telsf lutcro 83 liodoeti t Telef iKtwrOa 545a voor het Amenkaunsehe volk brangan esi it tn Wilaon een uitatekenda veroataelraldigtng bieden om t nieuw eawUdaat wa alf parttl te aün De Vaan Zeltung vemeent alt Boa lapest dat h ft mlniaterie van binnenkalsthe zaken onderlundelingeo heeft ti leixl oni ter voorzJening in da drsfgaMla erkelooaheid een aantal Hesiaaaraelie arWiflera deel te doen nemen aan bet luaatel I lgsweik m Noord Frankrijk De Aitieitar Ztg I Weenen meldt dal de regeering Zatardag bealotan keeA aan instelling in het laven te roeqien welke den naam van VereetUffde Ieder en echoenf ibrieken zal dragen Dit ia ile eerste toepassing van de wel o de gemeceucliaiipalijke economjjche onlemenungen weHn ét Nat Vergadering o 29 Juli heeft aanganamei Hiermede ta de eerste st 4i gadaiu a een weg der sooiaUantla vaa nin aanr ba lanr iM e lak der Uuhiatila iUITBCniLANa HandelaaploBagab Een liaad van da Laipi rar NaiMlIa Nachrichten xMiJft aan dit Uad ikt aaa flnna in Bohemen heen wraoeht had vaar bepaalde machines voor walke wegaoa da onaekere ai beidstoeatanden geen DalbKha fshr ek den ieveringatUd jide ganodaaren aanbiedingen uit Amerika te Trafen m eebMef dMM aaa aan Amarikaanaeha inaciirii inuiiv u 1 aorlog in zaken nelatie had gestaan w die epeclflial voer de vervaardiging dar bewiuts machines wae iager icht n MaMeding a te doen en zomi tegeiykertyd teekeningM il VoorzIchbigheidBhalve Uet hy den britf ten 4en Juli te Rotterdam posten en ear het stempel van een Ncderiandtache firma opzrtten Wie schetst myn veHtasiiw aldus de fchryver in de L N N toen Ü i gen geleden uit Keulen van den i roordlffOT ran een Engelsche briek natuuriyk een Engelaohman italogus en een aanbieding woor d a li iiarhines kreeg Een toeval kk volledig uU fftrloten Er valt niet aan tei twUfelen dkt lo Engelsche autoriteiten in h belaac Va hun hand 4 den brief hdbbeh verdonW noand want ik heb van mUn Amenlkaansche vr enden over deze Baak geen beneht gekregen Men slet dus van welke minderwaardige trucs Eiland zich bedlewt om zakon t kunnen doen De gebcele bezottutg van het gebied op den linker RUnoevor is volgens den sdtftjver door EnceJaod cine gezet om voojr ziohzcAf op groote rhaal Handeleaj ionage te kunnen dadiven iet alteen smiffelea de Bngeïseheif is il Ik zou jo echter raden voorsUbHgte ziiii want andere meoaohen kunoeadM wtl zij W b jp Id ongL nlttbaar io baar vijandtfodisp u geu hoiu kq d xelaatat3 iiite eiiu deal de wooda dis bij bsn opkwam aog tociteaMu Je hebt heel nitikki kjk praten sd IriJ dU kanledw e n Uaaf ar xtjn albid twee kanten aaa ej i zaak En ti kb Ut olels te v gjvenf NUti naar Utw eet Ik ste ves tatsd ikit je zoo Ie durft te zf cnnl zei üj verout Aaardi f Zij keerde zieb mee dlrt et tot htNU en biel hMT vecoabvaardUils oogen tot bent ofi Je Bkoest je auM mou mMs zU lk vind weiti4tlK did K die oude Helde n u Un aaatbMd k ll opgt en t t twdoei je daamwe Tros 14 snek Zooals je sooeven reed ep ia s rirl a bas ik opeohtfttc Welnu wat Ik bedoel W dia onsaüge vvrhoudti wtk aunnoaijaar M Kahl stt hU ik daoht del je vera and4l genoeg waa oa te bc r jpen dat dl oude anhlsdeiBW aebtei ni w Een overhaaste stap Ver4aald door Mevr J P fffi88ELINK VAN R088UM Nadruk verboden 60 Je bent gieptkeerd zei Marvel op awihten loon fh ben wel eaa ongrfultki sohepael zei zij terwajl zij baair oogwi naar hem ophael die vol tranen stotdm Mïjn laven bejocveo Hoop koteter Ik niet rooier datgene wa mijn had niootm iijo he tfc vectoren met door nuja pcÉA nasT h l mij voorkmnt En nu z ik iou moeten verliecen mNooÜI zet SavaipB mei een uitbarsting van gewoel die bij net kon bedwingen Maar hlj bedwong dat wat er op kad kunnen vo4s ea Illj ekond over haar heen gebo g tnel verfltoonl gelaat terwijl bet hare bleek wee en vol treurigibeid toen l i nl WrtoIktfler uu de nre kwani jn e ss hl WM bcirokkeu toen hij op den kni l fe ad maar het erd YA m zwair akmf ti a ttigate venooodeiiH bevMtigii waren toeu Kiju btlk op Ilirvt4 en 9a Age viel De liiet e ooAtrok Ubrvel aan de bUkkea d r ovenge peraonea in de kamer c ordal hiJ voor haar aluid oMr vanwaar Wnothesfoy itond was iM dutaeliik süeKt bsar ea de bgk dRA UJ op haar wierp oorl M U maoneer tk h r èene bable gciMd tkin heb ik la p fenocti s l eMttn tr mij thaaH over te vc iasaa 1 Hit Is heel makk 4ijk let te catkeatM ii Woorden zijn on twijMd vaa oa Khaibare aarde oumt dadsn alja ijob W4 a r vswd Wauwer ja w dat Ik gii oot bicht ata wat je aooeve h bt daa WMt je er ook w len Mdl t r i Voor de rel bawgien an deelneming ontvangeB bg bet averltjdea van onxe Dochter Zniter Behawdznster en Tante JACOBA JOHANNA betuigen wg by liVen ODEen harteIgken dank 4161 16 Uit aller naam Wed P BLAVIMANS MoUTiÜBAll TAN SwHMDBEOT Te i Haffe verlangt man 1 Norember in gezin ran 2 penonen een DÉ ite Mïmii g k k eo w Loon f 27S f 36 reiageld eo f 40 wasohgald i g g o i a t m Brieven letter I Glroot Hertoginnelaad No 80 4166 14 Hebt Ee ar I paar aekoeaen die U enakinllik aaa tf vMtmi Ittaa an dia Qa kat llatit draatt OatlalaatltaUaacare oaua wardaa J v OAM Kaiaaratr 82 kaat da ar deaaoodi op acktaa 167 30 Tfliph No 33S Wonderzalf DE WALVISOH Pulti n Bxcenis i open bmamm Ifukenda wonden BiMÖHlHtfil S M N V My SANITAS KoD Go dgekeard GOUDA Un a Ti Bd w 11 UTRECHT PolterMra l 6 DEN HAAG HcrderionMlrui 9 MP Onse priJMouraol Tan PateotOcDeat niddclen wordt franco gaaonden tegen Inmeadtng vaa 50 c ai poitscgeli aan ooa Hoofdkantoor Mij Saolta 339 Aniterdaoi IS 2 Oa Pain Expallar Il nn kraohtlg mmrkm u amailddlll du icdurood a hall a MilllWaaaa rbaana t k JlohMIWap o h pllua rerlcHl htttL Priji n 95 caai H Ap tlnkara Dra iatMi F Ad KICBTKa C ii d T Qoad bg A t C Wl d a B I Uttkt 4124 41 Haaslrecht Abonnemcaten rn advertentiin voor de GOUDSCHi COURANT en de HAASTRECHTS HE COUKANT worden te Haastrecht aangeaoman door onxen As nt J SCHEER te IIAASTRRCirr IEDEREEN kan da goeda warking vma da Bloadauireraula tajCMrpifleii van Apothaker BOOM teMan ORATIS en FRANCO Wl op MB rUd MMfc 1 dow pillen Diee pillee i a erkri baar la e loua doOf jee 1 25 et ea M cl ia da lueeuApeikeba ea 0 ifWlakete MM 17 VaekriitfMer l Ooade U ANTON OOOH Panson derwij s Gouda HEMI LEVIET Axn houdt WOENSDAG 24 SEPT INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN 1 In da Sociëteit DE RÉUNIE s middags van 3 5 uur Schriftelijke aangifte Groningen N Weg 10 Tel 297 ouvaauté a i Ja Roakar an Paaoa Walk De Sfoomwasscherij DE LELIE TE BERGAMBACHT is thans in volle exploitatie gebracht en kan U daardoor garandeeren prima behandeling en tijdige aflevering zoowel van Boenden e n Manciietten als an gewone wasschen 416S W Het Advertentiebureau 1 Tan da GoüDSCHE Courant MARKT SI K TELEF 82 BBZOROT DE PLAATSING VAN ADVBRTBNTIËN In alle NederUndache en BultenUodache dai en weekbladen en andere periodieken I woder eenige iirljaverbaogiac f 0r In andlna van tf n f ohrllt aiaacla voldoand Inlichtingen worden 0RATI8 reratrekt gJaiié mWi J m kVOOII 1 HET KOKO een culvert heldert en niet vettc vlocMef H bevordert den luaigrocl versterkt klierca b h Bf nf portel voorkomt het spliftcn eo uitvalleD Tl Hoofduer ea roos verdwijnen nadat mca KOKO fartca paar maUn heeft lebrulkt men sprenkelt ecnvoiu dig KOKO op bet haar dan wrijft men bet ucbt iB vedcrwaartKht ricbtinu n bontell fltnk Vtrwaarlooa oooil Uw Hsarl Vni atellcn geen dwau of otunoitlUkc licben aaa loof luü mai kta ctcnuan WAARSCHUWINOI LM op oa itnlua4 Huuhbamk vaaAoMaila op tll eb KOKO nnll aooll lei Mu wo eldt buiteavirpddUai mrtHaaMAMT mkockl Prila r J kMaa l ailM i lH Nattllaaek KOKO ikmea Paaib 0 11 pet ftklt Varkriigbaar te Qooda bó ANTON OOPS W an te 8elM wlMW a bS A N TAll ZSaSËM Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keixcra r obt 15 1 Amitcrdani Léiietfraeht Ml CURATORIUM Mr A W Jacomettl Oad Ad oceel I Ned Indll H J Calkaaa Bui ea ew Ud Qed Suteo Borleneeiter rea Edea ea Bcheolopeiener J Qarrfta Ctad ReeidnH vaa Tanala Haarl Polak Lid Barele Kamo Poata lehoolopeiea P J Raaymakara 0 d Sec tó Oeaenul der RIIkr er ekcriii beiü W N Wlatarabovea Oep Li li t O I L Amerefbort SêcnIsM Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oader Mdlaf ea ae kakeaaa laerkraaktaa oadet wie Jok Boaaiaa Olnetea eeaet Hendeluchool Mr Or J BQatea Olrnwar eeae Tuehleehoal Ar Jaa Paltki Joaraeliei Or A A Pakker pilreat doceat UainieiMii Or A J M Oarlaaaaa leetea H B a P H Ovatal leereer Headeleeehool Prat W C da draall Haotleereu Ualeenllell Ulrecbt Dr A HalkartUdt oud leereer On aeeluai Dr J M HoocvUot pilTeei dOceel Uainrellell Dr C Hajraaua eceoa teat ea eadera aienaea raa aaan 20 leereare H B S 7 Mre la de Kechlea 7 ladealwue eccooalaate 3 erteea eaa erordea door oae eorlealeaani Maar daa doo aakrtllaillka aaraaaeaa a ai BOEKHOUOBN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BBDRUPSRBCLAUR BTALAOB ORGANISATIE BBURSTECHNIEK STBN ORAPIE SCHOONSCHXIIVEN NKDERLANOSCH PRANSCH DUITSCH ENOBLSCH ITALIAANSCR SPAANSCH ZWBBDiOH DEENSCHJ OORSOH RUSSISCH UALEISCH LATIJN ORIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUÏOKUNDE ELEOTROJTECHN TEEKBNEH BOUWKUÏÏDB ALO ONTWIKK LOGICA RHKTOKKIA TUDIKTBCHNUK TAATS WtriSNKHKmsi fTATBNORDB MUZIBKOEfICH HARUONISLEKK JOURNALISTIEK aEZONDH LSIR HETH SPREKEN GOEDE STUL HANOSCHRIPT VIRBBTERINQ VLUO EN oom REKENEN PRSBBLKN LSID or alia azalMaa or aUa aaiktaa a betaapaa raar ALLE aataa UO aa M O AU B praaVlfcdIplaaM a naalaaxaiMa Notariaat Mr la da itaahtaa aeaMeata Adaaaaatmlo Aataaila A aoaataata Oadar wflcar Boawkaadli Opalakter ea laakauar Opilabter Watatataat BadrlliBUIdar aaraUria Kadaetear aak aaa 17 iso Cofanaaea voor beglnnerB eenlgajiina gevorderden meergevordenden en vergevorderden Unjename methode PenoonUJk contact tnaachen docent ea curalat Ultatekeade correctie collectief en faidividueen Bllijke conditiën minver oganden kunnen van ons Studieninda profitaaren Ooede re Katan wie werkt alugt Advleaen inkate Beroepakeuxa 7oi r nailtni nliehtingm vrafe mn i titvivtimt frmltt A h kd fwm 144 tM 9tna f Iffi v hintll nch hirrioor tot ti fr Ê Mijnhardt s lenaeskrachtlge tabltttan loedarmoede iio bleeke feleeteUeur Hgafcardfe Steeltebletleo aiaB Ia dooeea eaaef f 0 90 vnuwachtigheid Een slechte etlustT Uw meel i ven elrecken weigert daarom roldoende leppen ef te echeid B om b t voedeel teTerleren Gcneeat Uw meegdoor geregeld né bet eteneen peer 3212 48 AbdijtabletteH voor de ïiiaoff in te aemen Dat veriterkt d maag o Uw eetlust sal spoedig lerugkomea Da Abdijtablcttcn worden algemeen geroemd bij en laolHa aaliit Uaalifk haid aaa opgeMKaMUga Magkraaap naogpfja aaa badorvaa auag oprisplogaa hot mmnr otOa Haal eens een doos bij Uw drogist voor f l ZS Elscbt rooden band met onie handteekeoing L 1 Akker Rottardaai ezemeDTiwet onruit overipannmi MVakardfe ZenuwtebletUn a aa Per koker 60 cl Gal en slijnie MUaharilt i Laxeertabletleo Ziln bloedauivcreod regelen dan t lgaag mmmtÊmm Per dooa 50 et Maagzuur eedp maefweler oprlipinfc teen cMluil lachte pijiveneilad 3312 60 Hllahardl i Uee leblelien aBBHaa Per koker 60 et Rheumatiek mci koude o pi n in de iedcmeten pier en gewrichtepijn influenxe e n icbupl n en kieepijn SANAPKRIN ublettea aiB iaa Per koker M el ijn fliakardf Hoolilpiiotebi lt n Maaa P koker 4s 80 et I L t bil koop op den neem rao den bbrikant A MUNHARDT Pkeroec Pebriek ZEIST Bj Apolll en DaOliel n Te Ooada Aaton Coope Wlldetr 29l Sak afca M A N t Zeeeen nekoop Wed I Spruit P GOUDERAK Advertentiin en abonneraentan op dit Wad wordea aangeaomea deer L yiMGEMT Ooudenk W ddi T A i Heide U ed fcl J G nn p AGENDA Sep en ar 8 J aur Soo de Réunie VBBgadaring Ver da Ambaclttswliool 113 Oololiea a uur Gebouw voor Bouw 1 WlHiiiigtoMlalM Omentaaikoonaatoale ArmenBorg 2 Sepl J uur Oal Het Sdiwkbord Varg AH Gouda Nat Bkiial v H en K lj lten n Meaouto BeleeU verzoekoi wij onheld Sidl nw i i ila g Ie mogoi oatraogan raa Ter aderingan maoertan reauketijkludea cm deaa ia ooaa aneoda la nr SlolwVk B Neuijl 4118 Wotnsdttg 84 cpiember lÓiW 011DSCHË COVRAIVT l lA cL vir © © aa d v©rt©aa tie bl© dè rooxQ o a cLsL exLOrers stxelcexL VERSCtllJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGKZONDBN MKDEDRBUNOBNt Op da voorpagina 60 boogvf Gewone ndvertMitiCn en IngetondM ni d dMliaftB by coatrwt tot ittr fftrwtu ceerden pr B Grooti lotton ea nuwlea word berekead aur j Mitirulmt Advertwitiëa kuanea wordco iagavoniUn door tuMcheakoiut vaa Mlitd Botkhg de ares AdvertoaUeburtaux ea oQta C r ƒ 1 M Ik r ft Mfr Ml ABONNKMENTSPBIJS per kwartaal ƒ I t per wtak M cent mal ZoadagaUad pet Icwartaal ƒ 3 50 par weak 27 ecot oTaral waar de bawrglBg per looper tenèhieM Franco per poit per kwartaal ƒ 1 10 met Zondagsblad ƒ 4 Abonneinfnten worden dagelijks aanganomea aan oai Bureao Blatfct 81 GOUDA b onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTKNTIEPRIJS Uit Gouda en onutrelcen behoorenila tot dea baaorgkriag 1 5 regels ƒ 1 0S eiken regel meer I 1 20 Vaa buite Gouda m den beiorgkriag 1 5 regels ƒ 1 8 elke regel meer IS Adrertantilin rsi publieke vermakaltjkkaJen 12 i cent per regel Advertentiëa ia het Zaterdaaaummar ZO toealag p dea prtjs Bureau MARKT pi GOi DAo ii 60 iiiiJiioen loon aan loon rr bofltellingen kwamen waarvan £ 10 tot £ 20 verdiend zou kurenen woi Het 18 waar dat Rualandfop hrt oogenbhk w ontr IdeTTl is dM Ue handel nietdndelük m zijn vroegperen lm vang hervatMM kunnen worden Maar mm zou tochdudeiyk kuiuien he Uineni n e4ke maanduifcrtwi teJt 1 Maar dat met aUe ö do vtortzetting van die vijandelijkheden en voo van de blokkade zot m Rusland kvt iad bloed dat als men dan oorlog laat voortduren men den BuesiKchen haadet in Duitsche handen dry ft n zün nunst voor een menechenteeftljd Rusland zou nnAuuiriijk tn goederen moeteai betalen Dtt Medere djA het voortbrengt zijn m wiyiUmI WB and noodkg Ir de eerste plaais U Bvilud een van de grootste gtaan eabouwenu lMaden van de wereld Vóór den ooBU v wrde EngéUuid uit Rusland meer dan S S nullioen aan graun in Zoodrn de Russen vnj n van militaaren dienst en voor dea oogsi kunnen zorgen zal de uilvoer herval worden en de broodfirys m England dalen In 1913 heeft Ru laail aan England bjjna 4 milhoen aan boter en £ 6 nullioon aan eieren gezonden AU dde vootvaaden nu in Eng land aan de msoikt kwamen welk een vemrhii uhi dat niet In de pry en maken Voor den ooz off placdit Engeland ieder JnafT van RuiAand eendge mfllioenen pmden aun hout te koopen Op het oo enWik komt er geen spaander uit Ruidaad n bijgevolg Ii dt de bouw4ie b vigihead u gebmk aan l out en woirdflQ de b mwk9 li nit tuporig De Bchoenfabrikanben ïegigw dat sU fi een leer kunnen krygeOi om er voor een redeauken prüe aohoeieel van te maken Vóór den oorlog veerde Engiedand ruim £ 500 OUO aan hulden uit Rusiand in Vlos dat loo d end noodj Is kwam uit Riuiland elk jear voor een waitrde van 2 z jn er alle redenen om uxl spoedig moigelyk aan den oorlog een einde te maken en de Englsche soldaten terug te brengen Qalioië De RomnttMittohs kwestie Over Flume Op de lange baan De groote vei4iexen KrIJga gevangvaea terug Hoagaarsohe arbeidera aaar FraakHJIc ONS OVBRZICHT nan den l uvoii l njepr to Hfi raclit de in j et netortmg van het bolsjew stische front in j de Oekraïne tengevolge r jil hebben en de liooden dwmgiem de streek van Kief te ont aumien De voAinding van de Poolache troepen en die van Dt nikiin zoii dvi door do mooraiwen van Polijesje tot ttmd kotnm roapcn om over den toetatand te benmadBlagen Volgens de Secolo adu de bovtöhebbar van de Engeiwhe aohepen die voor AW za Hg ge n Aebban verklaard dat d Amuinzio e ji ganiHre ondonwmlnig in afapnioak met de ItfUiaanaohe regaering heeft georganiseeri De troepen der beide p rt n gaan vrien tschapiwl ik meit elkander om en de spoorwegwerMieden hebben levensmiddelen die voor de beJegieraAra bestemd warmi e n voudig naar Fkime doorgezonden Volgens de tJeutflche AUgem Zeitung bestaat er noig rteedü gevaar voor een HEigeerinjrseriau Volgens de Stajnpa zou de regeering In de oerBtkiomende Kameffioittinig misachlpn wel haar ontalag indienen Er moet tuaachen Nitti en Tittonl een graot nveeningsverachA bestaan Tattond veroordeett de acherpe toon waarmede Nitti d AnnantIo hoeft aaaiig va len In Rome meent men ovor het algemeen dat het vraagutpk van Pmme nd t kon worden opgedost zooJiMig Nitm aan het bewind biyft Dp Coimera deila Sem vmlejigl Nitti en stelt Sonnino vemntwoordeHik voor hetgeen er thaiïs gebeurt De Stampa hoopt dttt het buBschen Nitti en Tlttom i el uX een overeenkomat ml komen dnibr ItAfae dat door dpn ooH v op poditiek ge ed Ho Ra aid viun V f wetkt nog atoed l iLadBi Is PadarawBki de bekende po aiutTJrtuoos en Poolsch pr rfdent gehoortJ die vOTRocht heeft dat G cië defuidtieif ftan Polen Ke Ten zou wordoii en ndot ttooadfl Ie sToote mogendheden aanvankielijl rsAt awsteld ha Ulen alfichta voorloopiar sou wor en toegewezen mei een defimtiore rage iJiiff b Tolksfltomming Vreeat PsjderewsVi een TolkeBt mmiiifl Sir George Clairk dl naar BotkwreAt is gezonden m ft een tniaaie natneoM de veall eeerden lal aaa het eind van de week to r ir is x n IW hem gehoord te hebben lie Raad opiueuw over de KoeinaeniKhe kweetie beraodi agen Ook he ft volgens de Temjui de oppert Muad ach be ig gehouden met de kwestie van de bezetting van Daateic en OpperSilezië Er heerachten twee opvattingea over dese k wtae De eene was dat Da ntBig enkel door Bntoehe troepen bezet moest wordem die andere wae dat hot botar ïou i ffi aaa de beiettun overal een gealUceri fcaiiaikt r te geven en te Dantsiig en Oftpe rSi erië een Fran ch Hritsohe bousUing te IfiPgen Volgenfl de Ten s ach nt deae laatt e opvattüig de overhajid te hebben De New York Tribune v mw mt uit Pai dat er ÏVansche troepen naar Bulga Volgene luchtpoirtierichbt T i t KAmeneta IV doIak zyn de pogingmt der OektalnerK om met Denikin een denuuvatie n vaat te stellen afg ostuit op DeniWn s eiecb tot hot onvoorwuardfiSyk plaatsen vnn de OekraienBche troepen onder ïi n bevel BlIITKNLANDSCH NIEUWS 008TBMKUK Tengevolge van de fca w btige v6rde tifingamaatregelen der Oekiaineri zOn op veirscieUicn punten aoodat zij T raspo aan e Dnjeater en by Bjelaja Cerkow hevige gevechten geleven d Deze gevechten hebben invlnod op tien nog niet geeétndigtlen veld tocht tegen de bolsjewiki m de Oekraïne l et zuideiyke bolajewistiache ieg r d4t vr ov ger aan de Dnjestr en by Odessa atond en tengevolge van de inneming van Kief tusschen Petljoera s en Denikin troepen v tts ingesloten maakt thans van de gèleiteld gebru k om met meer dan 40 000 man over Skwira en Bjeloja Cerkow in de richting van Klef op te rukken Het kan daar t rlang een dreigend gevaar woü M voor Deniikin a leger KuU6h word irezonden om aeey TMtflfc AB K m wM fc mt mïf nie dragen dat de bepalingen vaji het vredfsY rdrfLg worden mmteleefd De Ita liaansche regeermg had door vliegvtB ojiroepem doen nieerwieipen in Piume om de soldaten te sommeeren naar hun gurmaoenen terug te koeren d Aninunzio heeft daarop gieanbwoord met ern nieuw numife t aan z jn tmepen die fcy noemt Myn geoellen In leven en doo J onomkoopbare jeugd van Italië In cM mnndfest verldoairt UJ Ndot wij zlJn de deBarteura dat lön i i6 Fiuine hebben losgelaten en die het verloochenen en daardoor scliuldig staan aan beleediging van het vadedand Zij z jx ni t n mder lafhaxü dan de vluohtaünigen van Ciiporetto wden zy gratie verieend hebben Het werkeUjke ItAÜaanache Leger ia hier fcevormd door u riddew nonder vree o blaw Vo1 n8 een door den koning geuiten weneeh heefit de moniater pTeeiident de voorrtter van Kamer en Senaat de mannen d f aan het hoofd der regeerin hebft en geaiaan en die de politaeke partyen in het parlement ve rtegenwoo rdigen alsmede de Konvoerdera van leger en vloot op 2 Sept4 mber in het Konlnkl paleis byecnge De Amerikaanaebe rearaetinf iM ffalust alle Duitscha iDrygageranganan dia r ch in d Vareenigde Staten bevinden oltverwijM naar hws te vervoaren Het vervaar ïal geschicdan met het AmaiiltaanBcKe IroepentranspartBchlp Pocahontaa dat van S ew York niw Botterdam gaat Hat het uju ki i n woMe varvoOTl verarmd is geen nienwe aivonituren kan verdragen Maatwkiff vonden vttrsdulilende pToote betoogüngen ten gunste van d An TfumiQ en te en Nitti plaats Vooral te Bologna was de meiuigte erg verhdtbeird togen tie regeering Politie en militairen worto er maehteïoos Volgens een Duito h berioht z ijn de vre Letsondet iandelmgen tusschen Estland en Rusland afgebrotoen Estland wenschte dat tareiijkertyd onderhandeiingen tuaschen lUialand en de andare Oostzee Btaten zouden worden gevoerd Men ïrawht nu tot van dezo staten antwoord ingiekomen is I3dt zal wel te danken zim aan den in vioed van de Entente die de naak weer op de lange baan tracht te schuLven Een medewerker van de Dtaily Heraad het arbeidersbtad z t uiteen hoe groote vorlaezen de lüieelsche handel door de bebtendiginff van den oorlog In Rusdand l tk In 1913 werden Britache goederen ter waarde van meer dan £ 18 mdlUoen aan de Bussen verkocht volgens de tegenwoordige iMjzen £ ou het een waarde z n van het vier of vijMubbele Men denk bu wM het voor de Boitsche werklui zou beteekeoen ale andere familaeletlen van eenige geuitrffl neer df ei 20 op eerewoord uit de intwmeering ontslaganen en 86 Duitachwa aan vrie de Imtnigratia in de Veraenigde Staten waa ontzegd De strydkrachten van Det kin hebben Koerak genomen een stad van belang aan dni spoorw Cbaaikof llo8kou en het jvesteiyk eindpunt van de tyn van Waro WBJ De legers van Denikdn trachten een vwb iiding met de Poolbche strydkirachten tot stand te bMi en etn gemeenaehappeiyk tegen de bol iki op te trekflcen doe een tegenoffeneief be onnen zyn om Kief te hernemen De troepen van Denikin hun voordoe doende met den opmarsch der Pol n h€J bon de boUjewfld tenivgcworpen Men kan verwachten dat d nederlaag aan de bolsjewiki dot hot Pooijche leger Deze waek kottvt h t anveiulenvant Jt nran in den Amerikaonaclien Senaat waarb voorgesteld wordt aan de Vereenlgde Staten een gelUlt aantal stemmen te geven a a ft ui het Britsehe Rüli Men verwacht dat de vowstandere van het Volkerenbond verdrag ie overhand zullen liebben lüogena der republikeinen du niet willen dat hat verdrag opmauw voorgelegd lal worden aan de vredeaconforentie zullen mede voorstemmen Het zal echter denkt men nl t ro heel veel sehelen btj de stemming over het amendementJohnaon De Evetiing Mail meent tw weten dat indien de Senaat belangrUke wUziging in het verdeavetdra zou aanbrengoi de prisident de voonrtellen in hun geheel zou te r igtrefcken en aan de andere mogendheden IM laten weten dat ze niet wede lng uemd z uden worden alvorens er ajgemeene verkiesingen zouden hebben piaata gehad Dat zou de gehoele kweaMa ook waar Fauiiletefi g ij pi zij te oo W l l e r WJ HOweeitt Zij wsa en ortienoe aWjowtl woai waa lij V Ik wee ia Zuitt Aoeltka zeiWJ ijl Hu beantwoordde eemroodjg haar vrae ah hij bur wltóa toonen dat Wi er toet over daphl séoh Ie vatoiiasBhuldIgeo Proo 89 zrf zij opgewekt witten ZIJ allhana de mee n Zij kUnnpten zloh aan die latt Ie thuiakwoBt waa een vroMdIJko la oven OttVerwad ongsweiaaiht Voor haar f VilJ apraken van die dwaze Kaden die hun bDtt aan baar verkxen heWea Wann i r mannen hi weiHÜIJikll een hart hebben zi ie z l mat e I8H actou dcropliaien Ik kan ie vm Wi dat j tani k ni een directe domMÉT waft Je ba 1 moolea laten verecbeulen doorde boren daar waar e wea dair In dat alleifllelste pa J Uja hli e ooird ikl je twee jaat van haar verwilder heell gehoudt Je meent dua dat ik hrSM In denweg ben Ik me dal er malilMI aUn dlaba r beter zonden bchaodeU hebben dan li fedsan hebt Ja bent in ieder geval WJiomIo openharig Dal ta ongetwijleld en d i I i maar geen zeer aa i enan e deii l Ifcar Ik z l daarover niet ralelwioten brtzou auUeiooa alja aM ilen Ik merk dat je met je aympatMsta aan de zildevaaraijn VBOUW ataat Je watr 01 ll r Werkelijk menb weiatt aH ff aa tauwla Dlp vent ie Dm morgen volgende op den dag atur jp h ge lsohap zkfa zoo waa te btiiea gegaan aan cbriateliike Uelde had hi zijn wegi gevonden naar de gezellige kanwlf die aJiijd voor Vely gereeerveerd wenl wanneer zij haar stjboonsuiMer b zmhL fin thans toiul hij haar vanafzlja tkufk Mudpunt van meer dflSi zes voet iii t tonkeleitde oogen aan te kijkao Maar drPig ende blikken badiden noo t veel ultwtrkinjï op inevrofJW Vcrulau en de omfltandt wd dal Wjriotheeioy haar die toewitrp verecbatto haanaleobs een betmelijko vreugid Welke vent vro zij terwijl zij haar fraaie wenkbrauwen aJs la vorbaolug optrok Dat weet je wei aamtne O V zei zij lai gsw t Dat epieefct vaa zelf Waarom s ireefcit dai vaiw vroeg hij heftig Omdat zij zoo alletr eM Ie zelle zij kofj Wanneer je d ep r op de zaak wilt laesen du zou ik je teominete drie ol vi anderen kunnen noemeo die bijaoLder gelukk eoui1mi zijn wanneer sij ziohzelven hun niet ooasnzlcikUjk vermogen iwMgei Mn haar voeten MudSn mogen laneq Je praat r wr sbwt dj een onga Iroawd oMieJe vm U eoii ovar hu Je be go amt M ik het nauwoHjk begreep M dat van hen Je bert vtneils gewordm Uioclj Een aanwlnw van je kara iter waar Ik jebaz isarlijk mee geluk kan wenaebe Natuiiriijk hab Ja zoo la Ik reeda geaagl heb Uarvcl s zijde gekozen en Ik kan niet hope s dat je me gelegenheid uitgeven mij Ie reohtvaardt a Je geiM t d it k alleen achuldlg ben In dne aan t4egea beid luawhea baar en mij ol die atthsn alleen luasatm haar en mlJ behoorde te zijn Uasr e nie 4 len mfaale zou eerlijk zijn ta bekennea dat zU hel was die h 1 eerat vin mlJ aanoeo bid Oniln Ik vermoed aiel dal e e verbeeU heU det zij hU ia bad Patelen blij en om dag aan dag je nosMhe en trie tiege buk mee te nukett en ta zien bo3 je ietlar unr van den da eenandere I vrcuw b trauTdci SCeoveel vetoland ktin je baar In teder garat nog loakanaen Zl ia verte vin m adeeU In dal opzIcM geloei Ik zei UJ nut tttahooeiahl in zijn toon dal baar vttdalgaler woedend maakte 711 ia b HeMa an het saililaa lügala KthrpaeHw dat ik kan Vaaoaer la dat niet h xk4 iw beb ik BiaieKldaa iMlja m ar neg meer met baar Wea variaoff Je dar P en engel Dat la alj bijaa frioof r Z u eenig ander daa zij Je zoovergever eig nlml zijn legenHiet gekomen Vergv enageetndl ZIJ heelt mij Mn4a Ik lamg ben bebaadaM aknl tl bel atol or der haar voelen waa Noant Je dM var vergevaoaweaWr Je baat hM h taw lil n M III la iMd TCorla