Goudsche Courant, dinsdag 25 november 1919

Ff a uno I iBi di g aê Nofe er H iü éëi ittargMi 1 4 ngala tlM dk ragtl ism t M INOKZONDBN HUDBDnUNOEN 0 de voorpagina 60 h ffr a w aa advetteptllfB ea ifgff fil n ad alli SB 14 eo tnut Ut saw Iranian utlit Groot Ie tor nwte vanlfa barafeavl naai plaatasulBta AdvertaiitUin kuwW Ml fHWA d aMhaafc aiat vaa aallMla dflara Advart tl buraau aa Ma Agutu iidrati lalci latata 1 tCadaotiici lelt t Cïo S4S t II I 1 I aWW I WWpa WIWW Het Vertrek der delegatie Argwami t Pargs Profiteert Duitsdiland van de venverping Waarom Sinuon vertn k Handhaving dei reserves Zuid Slaviè teekent d Annunzio fp t osrloKSpad Wat zal de reiceeruig do n7 Stnid om Hitau Duitsdiland maf geen hulp zenden De BelKlKChe aocialisten Nieuw ministerie in Egypte om OVEltZ CU l inia kwAstla is voor de regeering U 1 lae vonmle de Ui l Von dor Golta u optw rin het Baitiacti gebied voor Èti bestuur Berlijn Het grooUte deel der tnM fI eft aanvankelijk geweigerd üe i provincie t ontruimen sn nu se eu t t de overtiuging zijn gekomen ven tcpr t adoen deor terug te keeren iéiu Heimat leggen de Letten hun allerlei mo i ijkheden in den weg Om Hitiiu wordt far Tieel ag gelererd Van officieale zijde wordt u H da Ul dft de overbIyfB len van net i4r DuitaCW legioen van de verscbillende vcijecharan öm yfn h t korps Brandts zich verzamelen ton tiidèii van Mitau De rechtervleugel vt dfdigt aich bi Kniki tegen aanvaiini U tegelijk uit het Zuid osteo en tut fc4l SfioTd Ooaten komen De bnkervinugai ata t a n de spoorlijn Mitau Schauïen De ijstr diviflie trekt lioh in tamelijk goede rd jyigB den spoorweg Mitau Murajewo tanig Du overblyfselen van haar liTrkeniaug l voor het grootste gedeelte Russen verxamelen loh aan den spoorweg Mur jew PopfUtng Haar linknflank is door het aftrekken van de afdeeüng Ptehwe bU UiAati H ged k t De Litaoers xetten huu aammllett iiuigs den spoorweg voort Z j t n dooflg d ngen tot Schylany In de buurt ran Sohaulen zitn sterke LilauMhe btsdm uut het werit Het commando van het f ervekorpi bevindt zich op het oogenbllk t Schaulen waar men de entente earrunisaia verwacht De toestand 1 emitlg biiar sa b zelfs wanhopig Het I ultM3ie kabinet lou ilen tatan iTiet dere kwei e bealghdudw in BalgjiS da nog gaen minivtarli g vt mu nx I U 4 atu bv J Wwta gen een zoo grootv overwinning hriibm W h4 ld zuUen naar Anseele heeft mecg deeld riochts deelnemen aan de am iuit l ling van het habmet jvanneer dit op haf programma aat Algemeen kiesrecht voor 21 jarjfot di meer dan zes maanden In België wooaachtig zifn maatregelen tegen d4 iluurte ras 1 ven middelen wettelijke inrosring van den acht ungen werkdag verhoc giag van o ouderdomspenelomen en de uJtkecrmges Inl ziekte en invaliditeit bouw van nbai derwoningen en recht van v f enfgliV m stskingsrerht vooi mlle arbeidere MACHINIST OEVRAAOD voot het Zuiggugemaal van den Oostpplder Moor drechtsche Ttcndew g te Oouda a wal ten spoedigste togen Dader orereen te komen IdDn Ainmelding persoonlrjk of sohritteInk bij den Vooriitter den heer F A VAN DER TORREN te Wad dmKveen aiterlyk nnnsfaanden Vri dagmorsen ij372 20 Sfal jujM 100 gjuan als we gtatoren ver mleMtelden het vertrek ler Duttuche dele litie uit Pajjy zat een nieuw uitftel vaa de Uitwisseling der r tificatisB tengevolge aaU en Dq Opperste Raai lieeit zcii mc t Ung bedacht om tot de comi i i te komen dut alle verantwoordelakhai 1 i oor de vertragüig welke voor de uitvoeung van he rredeaverdrag al vooirtvloeien iiit djt on TBPWachte vertrek neerkomt op OuJtsch land Deze mogendheid is rmU zooveel ver ant¥rt ordel jikiheid opgelegd dat dit kleine beetje er nog wel bü kan Leri nott waarin de Opperste Raad zyn ztnawyze in deze kenbaftT maakt zal naar Berlijn voiden ge ondeiu Gieteren weeën we er al op lut ïvt $ oi sen der onderhandehn a i te Parij3 een onaangenamen indruk heeft gennaKt Jilen rmdt die plotseling noodig geblekeji ri4gge opraak met de Dmtache regeat n ee9J vns verdacht en breojEt de eigo aardiijce houduw van Simson reed tn verb md met het verw pen van het verdrag van Vei lajlles door den Amerikuansch n Senaat Hieruit Asil Diutechlaud munt slj meent nm te Par jsw De regeenag te Berlyn acfet Rk4 Uen de gel genh K unilnir ner nkele der zwaarste beipaUngea opnieuw te lun ond rfiaudelen en vei zaditin te ver krügen en men voelt zich des te minder op ittn gemak otm t het verdedi end verdirag dit Frankryk met de Veieemgde Staten en iEügeland gesloten beeft nu ook met in werking kan treden De Puryzejutars heb ben er bittter berouw van dat niui onder handelaars zich door WU 3on heèben laten beïnvloeden en het standpunt dat de Ryn de toekomstige arens tussfUeu iJuitschlanu a Frarftryk moest vormen hebben laten TUen Ook is de spyt dat Dmtschland te VeraaiUeB geen alrengere eiachen vfOT ont wapening zijin gesteld nog grjoter gewoi oen iDe oude vrees voor DuitscHla i l ia op geleefd met nieuwe kracht De J ranechen g waanden zich alleen veil tegen eventu elc wmvalaplannen van hun Oostelykpn nabuur wanneer de VolkMibond en tpn overvloede iet mihtaire verdrag tegen Ouitschland hen beschermde Nu laen 7 j zien piotsehag d heachermers ontvallen en achren ze het Mnnemelyk dat Duitschland van deze om etandigiheid partu zal trekken Doch ook te Bcrlgn heeft S miou s ver trek uit Parys ongeruathei 1 verwekt Het Berliner Tageblatt zegt Aan d n In Egypte m Wahba Pasja mid miniatar var finaocaén er m gesliag een ateiwra rtgeeHng te vormen die naar AMenhy tMflfl v ktaanl krachtiger en ireer ver en d Iii oan h t mie kabmet Reuterseint uit Caïro dat Mahmoed ptmja em Soliman Ibraham pasja Ie nationidir t Khê leidere aan wie AUenby be oln htd Ciüro te verlaten weigertlen t guhoorxamen fa m haehtaitut genomen zijit 11 ei UI kerk teui dftu weer vol aa mÉL FsHillaton Dochters van Hecuba dMr CLAKA VIEBJG OsauhnMeenle t MNk WEVR J p WJEa8BUNK T SOMJH NKiruk verbadf 3 Msar Rudoll hfit oaveWandi hooroe kelocsl Nu laoUe h 200 kmUig im loo w m ij lUja MCW gfawdsilMi ni wilto oden aculec Iwt bkiiale doos m 21JO bovoiUi ghi fltenla Htj streelt éP Mt HIJS brocdgoivordBii baud door bet lUrt cknlpto baa vnte ïIbI dat tn ebt JmlletjM op 2ijn vooirbooM aa bad bsl i e u drconxrigo ukdrulddii gegarw WM bij geea droouwiige iougellgg w n eea man die met beido in do wMi dUjkhoid lAmd Zii moeder keek bem maar steeds weer VaiUrf alsb tock ntaaka It nn een iugenl at bum betrof luw deoorkg f laiiigBr Aileu b lovlal hem aanbel UÜS de lennodeniaseii eo on ta onte Hl kon grcKrfo tcedero oo en aan Zij wrta I iIiD plotHvlipi zoo van elkaar ervoUlaAr dts zoiuerdag van do zou Wat ging be d oorJug au ea douior manec ieiae 4y g oc idfn ttltwhta vreugda da vretJ lrte ioiv t zijn en lu eikaan MnaaJt t t Uil i oudste zat er zioh bij te vervetaa hu voelde zjcb overbodtg ij Mond p ZIJ lüeihlea hem ooit niet temg RooiMiid xiiid hlj eenlge oogeobMkkes aaa hat rii ii binuMi In de ie kamer apbaiiaa zi 4t oudere etn woinig t rurteif dvmoad r m de eent sotaboek de vadar tt h n anderen zlj tiadd beiden da oagaa gtvtoteii lUiUen la de tidn b iMt las Itiit van dtn winterdag pnMÉMtgaaff d grooie Undo er un eit dt deuiei ü m t f n Itobte snecuwiaagi badakt W i jr itoofd werd watiu Uu dia aan vatf iruiMie kiE4M gewoon waa had ar MiM Ie aan even vrij adem te iMklea ZiMèt di e l hij do güaenx deur opeii dia vaa d svrre naar buJIea voti le Hft vroor e n beetje de wegeci win droo onAankH de oeeuw di wa w fg tovm en lecht i aait de taJüun eitnialdeti van de boomea IiJv a haogva lu hfl EENIG ADRES voor fraaie eo teïeos nuttige St MCOLUSCADEADX IS Bl l GOUDA GEZ VAN DANTZIG HOOGSTRAAT 9 11 bukehballage OORDRECMTSCHe MtTAALWARENFABnitK oorhten Wtd J BEKKERSiZOON DORDRECHT P eEllIJN Stofletrileni GOiA SPECIALITEIT IN Clubfauteuils Divans Voltaires N V DE TIJDQEEST Tpikhtttg van 500 munmcrs ten overstaan van Notaris fl S MUUIE naandal M NoTcmber IM Prils f 1000 IMI 19221 I 400 20672 3764 f 200 16690 307 l 100 978 12976 5316 17613 13I9t 11125 13747 14158 j PnlMB va f 90 eigen geld 3315 5724 8284 11140 13240 15803 18473 84 83S0 81 96 54 18501 97 81 112Ï4 13119 83 8 LQD SI 40 45 46 57 132 40 92 233 78 93 302 17 42 73 91 71 75 83 3487 35S9 73 3602 4 7 53 3706 net peodloa 10 Brievttmi clpn iop ÉifoiidrrDiimiaerS375a n hM Buiciu vu de Goudsehe CoHreot Murki 31 5800 8423 69 57 84 51 2 8507 77 76 15975 18672 e 43 1IJ15 77 16085 65 5964 8665 39 78 16144 18709 6013 66 54 95 79 25 26 71 95 1 500 97 30 60 8708 11444 97 16278 18804 87 8813 11543 99 16308 77 6149 74 11621 13634 45 85 6211 8920 43 36 72 18939 6304 95 re 72 16458 19023 41 9006 11856 73 75 35 53 58 57 91 16508 6407 9 63 93 42 Nieuwe Schouwburg DONOratDAO 87 NOVEMBBB IJlt Het Schouwtooneel DHWtle VAN DEB HOKSl UUSCH U VeorstellinK in het abonnement MT apoot succas 1 WerkpUatt NAAIERSTRAAT Winkel KORTE TIENDEWEG 4 3852 6304 95 76 4011 41 9006 11856 36 42 67 95 4050 53 58 57 IS 473 4102 6407 9 63 693 42 73 91 71 13721 61 57 81 4298 4318 710 907 18 26 1010 27 89 1157 1213 1307 74 1508 5 1623 29 1770 89 1887 1939 9 101 23 iE PAIADIJSVLOEK 87 9209 11909 26 166406549 82 10 13800 16753 19126 72 9322 24 68 75 66 88 8 96 140O1 77 6860 6608 9540 97 10 91 1920374 83 66 12074 30 16803 6 4412 38 85 92 4510 12 62 73 4809 35 37 4905 77 81 5002 94 5107 9 22 67 5206 39 6787 9624 12141 14133 16978 19338 In drie bednjven door ALPH VUDY met speciaal dAarvour imlwonen en geechilderd decor Aanvang T x uur preclet Bntrée voor H H Leden niet mteilcMUL ren en Vreemdelingen Loges en Stalb ƒ 2 25 Balcon ƒ 1 60 VooT Niet Leden Ugea en StaUes ƒ 2 7 Beloon ƒ 1 M EnbPée WO r de Galenj aoowel to Ledea iH NietLeden ƒ 0 60 A Ue prij en veriiooird met 6 o toop auteursreeht i Kaarten vcritrb feaar alleen Toor dse te legenh id vanaf Dinsdagmorgen in het SI garenmagazun van J OUDERKERK Koru Tiendeweg No 10 en voor leoover xtoir voorhnhden ook Woenedeg en DonderdairafTon aan het bureau Flaat beBpreklng hÜ Ivtin op verteenwi Coupons Wofliudafc 26 NoremlM n avonds 8 uur S375 42 6869 71 76 61 99 76 Weder Alom Verkrijgbaar 7054 5 M 63 17029 79 72 9717 220 14219 34 8 77 57 90 1 17135 97 7104 65 1231 14338 40 19439 PER HALF ONS 20 Cent 22 24 27 30 25 30 35 20 20 9 9851 56 14509 93 19386 9 10 12 14 16 c Ë c 0 s MARYLAND No MARYLAND No MARYLAND MARYLAND MARYLAND PORTORICO B PORTORICO D VARINAS F PRUIM No 10 PRUIM 111 19 tl 75 11 7296 19616 55 9913 M 9 17302 99 7210 19 12416 14616 11 19728 40 13 34 a 41 48 51 S3 41 93 17421 19818 7381 86 16 14657 97 93 10070 12502 14871 9 19943 7412 76 6S 149m 17602 79 4 10247 12611 09 04 20116 7539 97 M tl 46 66 94 10314 H M 202407656 92 71 B 99 79 74 10510 12763 15115 17736 20303 245 2519 260 S n M 99 20 7710 49 M 49 17914 70 39 51 12800 77 M 99 7116 63 4 20438 90 94 4 15206 M 70 93 10616 71 H 8 20J41 V B 96 26 7S M 87 20 7S 7904 69 12901 15949 18040 20907 J 3 14 22 5J K SHAG The Rising Hope 20 VRAAGT ÜWEN WINKELIER 13 10775 M 74 ttm Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig d COHEN Co ARNHEM F brtek TM Rfllilkiii MirklaiM Zonu chariMii TMtaa Dakklndn imt nu Bwii wi emtrekw H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 OOUDA 11 94 M4M 8006 10809 1309 62 182 66 mms e 10919 4itaM2 i S373 148 a v m 30 £ S 15768 l8Me 5 im ie 75 9 rr 62132 78 rt Zakmessen SI SS BS 7S Ml SS oant Bpoodmessen 4S SS S mn 7S omit Aardappv lm es j es 6371 17 eant 15 KLEIWEG 67 GOUDA A6BNDA 24 Nov 8 UUT a Om Oen eflw I ienTOTgadlBriiig 26 Ho 8 uur Vergadermg van da Kamer van Arbeid voor de BoawbwtrUven in Arti Legi H TIMMERMANS Firma H DIEaTULHORST ElMtr nijirt M MNlMlfihrltk KUIWH 17 TMm tM SOUOA Dec 2 uur Gebouw Bouar m Vo iikicUHdcM Ondentandxeeiadri Ar DIMUEOiy Waddinxveen A hcrt nti en abonaementeB 09 dit Mad wwdaa aaagmomeD deor Jl NOTOKIOM BoaUHMdel WaddiuTcea A WIJDSTRAAT Baleeld venoetw wtj gtntM W mededeeHni H oogM mUmntm na Tsr8 i srh eii uoertra T cm ka JUMl em om 4 s I M soa k rai Advertoert In dit Blad i iooM aaau mvmi mum BEHALVE ZpJS EN FEESTDAGEN VLilSClïIJISiT DAC Ei IJKf ABONNEllENTSPRUg pei kwartaal fSf par wwk 17 eafi mat Z di l hd pu kwartaal ƒ 2 90 per eek 22 cent over waar d bnargmg wr loopw gucUadt Franco per post per kwartaal 2 75 met Zondagsblad 3 40 Ijonnoinenten worden daireltjks aaaxraonMn aan oas Baraau Markt 81 GOUDA bil ue sfenten den boeUuadel en de postkutom AOVb Brii NTIEPRIJS Uit Gouda oi onutrekan behoareade tot dea beaor krii 1 6 reirel ƒ 1 U5 eiken regel meer ƒ 0 10 Van buiten Gouda ui dan bworgkriag 1 S regels ƒ 1 iv elke regel meer ƒ O 36 Advurteatién vul public vermakalijkkedaa 12y eeat per regel Adverteatibn fa het ZaterdagDUmmer 10 toeslag ep den pr ia iiureau MARKT 31 GO oÜA Hff B 5JM I ll s l7um Vereenigde Steteo betreflettW bet vr le veitlrag D ficlair aegt Pre ld nt Wilaon dronken van trots en idealism me nde dat hb een nieuwe wereldorde k n iOiitdlen en i r roen ïbho d den definitieve vrede aan bjodpn onder auapjcieu xa i i p Volken byn i In nynder dan en i r J ia lucht k t t ineeag stvrt niM iefenen welke h t mottg bfli chuttoiu Wie zi t op het oygonblik niet in dat de e mi ukk ng em stig ia De hoijflmg van de Vewenigde Sta nefi kan de meti 4ieid ran êe ngelech F ansoh Amerikaansche ronveatie brengen waarby wy steun zoud i ontvangen ale wy onrechtvaardig door Duitsdiland werden aï njfevallen Slech enVele la en geleden ïW Bipxar héiw De verpU bUngen van Groqit Brittanmë tegenover Fr nkrjk zyn ondergeechirkt aan de overeenkom j tige ver pUchUny n V Ui d ii ifi dei Vereen Staten Ik zeg met dat een anden toes tand gceii andere omatand pheden oi scheppen De Britsche regeonng behoudt ich hw het recht voor gebruak te majwit vjn etn ach teideurtje dat Amerika geop bl hfeft De geivotgen van het betw urenarwaardige vr dpnvercbag waarmee ClemeaeDau verraad gepleegd heeft en dat jns loor zjin ver rcuwelmgen Loucheur n rar i i opff drongen zat ons miMchien ten onder ren gen De eene fout brengt de ndere me e en het is te vreesen d t het vp lesverdrag van Versailles in uA ryk der Mhonuwen ge zelschap kan gaan hou n aim het d ploma tieke werk van preaident Wlli n Voor president Wilson dte in eidaad het goede gewild heeft js h i een nioeilijk ge val en er is voor hem Xnf i tp eiTrter ure het veiAïraffToch nog tul wor den goedgekeurd Senator Irf Ige heeft ver tlBwd dat de reserves die loor iieco nmtasie vun buitenlandsche aangelegenheden zyn voorgesteld gehandhaafd zillen blyven Fr i ruimte voor een verder compro ms tus sehen het AmericaiMflme en de opper regee nng welke de bond vwmt Alle wat ik thans vraag zeide h i is dat ij ffelegen heid zullen hebben deze reserves jan het oordeel van het Amenkaansche volk voor te leggen Daarop wil ik een beroep doen alc op een hoogste gerechtehof De New York Tune zegt op grond var precedenten dat het voorstel van L dge om oen oorlog met JÖuitschlanQ voor gcëandigJ te verklanen aan dfm president ter onder te k nmg moet worden vootgelepi Of de president zün bek achti inB geree delnk zal geven staat ovenwe te bezien Behalve met het nieuwe incident xooaU het BchoTsen der besprek ngen tusmdien Duitachara en entente afgevaardigden te Vdanj ÊS wel mag worden genoemd Veeft rle Opperste Raad zich nog met een aantal ander kwesties beziggehouden T e raftd heeft besloten dat Ie onderfian i hngvn tusschen de Polen n Duitacb rs oyer de overdracht van gebiodstreken e ix t Rar iB en di tusaohen da Pwteu en ue vriie atad Danzig eerst te Daniig en daarna tf ParUs xuUen geJwuden vorden lie oppepte raad heeft het vertrejt uit edap st naar Paröa vem wo W Sir Uporge Clark wiens imssie gediodlgd is k nt van de ttente beetond een tvlun te g moetkomendheld toen h t betrof het ver lengen van den termijn die gesteld wus voor het eenden van de I uittich delegatie en tow het ging om de kwestie uf men onrei de beweerde tekortachietingtin in de ver vulling van de voorwaardtm van den wapen tt liïtaiwl en over de naeuwo eiachen monile 1 ng zou onderhandelen De eischen echter die gesteld heeft als cnadelwastelling voor de gezonken Duitach i vl ot woïdon in hioofdzaak gehandhiaafd De heer van S maon en de andere e len van e comintssis hebben to n gemeend geen tlfatan dife beeljpaang te kunnen treffen en zyn naar Barl vertroikken om nieuwe nstruc ti B t halen De VosMSche eitung orengt cv nale le Fransche bladen het plotaclinj vntrek m verband met de houdii vun den Amen kadoachen Senaat maai n tt enoverge stelden zin ale de Fransche Volgens dii blfid zou met Duatachland doch d entente munt willen slaan uit de verwerping van het verdrag in de Vereemgde Staten De Vos si he Zeitung vreest dat I ranicruk nn het befit van het Saargobied zal eischen om dat het ira het geen teun vindt by Amerilfa meenen zal nog grootei beveiliging tegen een aanval van DuitscVand te moeten zorken Het blad geeft daarom ten raad dat Duitschland zelf aansluiting hu Frank ruk zoeke en meent ook dai ie FVansdien net liever verlangen By h st heoordeelen van deze uitlatingen dient men er vekening mede te houden dat de Vodsische Zeitung bteods aandrinfirt op het zoeken van toena dermg tot Prankr Dm een etind te maken aan alle gerudi ten en veronderstetlingeif heeft ie neparten entschef van Simson het Kabinet rapport over ayn onderhandeJjingen te Parys uitgc Ibtt döht Zyn terugreia had pla it3 iaar In zake h t tot sunken brengen van de Vloot brj Scapa Plow nieuwe nstruct Oi noodig zyn Alle combinaties wa rjy verband wctrdt gezocht tusschen het vertnk van den heer von Simaon en de houding van den Amerlhaanechen Senaat zyn ongegrond Duitschland heeft geen belangd bij iet ver tingen doch by het sluiten van den vrede Daarmede vervalt de bewering alt zou het vertrek van den heei von Simson het af breken der onderhandelmgen boduiden Onderwyl beginnen de Fransche kranten sciierp te worden an een commentaar on de Voorta he rt de raad een en ufte ge ojiend m verband raat de Jemobittsatia in do z ne van Sl Bwijk welko aan eea volks e nmmg woidt owderwoipen van tairüTo n itwbe soldaten De regeonng te Belgrado heeft Ie Zukl Slavische delegatie ter vredeiconferentie te I rija gemachtigd het verdrojt van St Gprmam te ondenrfceekenen De Zuid Slaven habbeorfeden de Üpperete Rpd te vnend te houdA aangezien het treden van d Annunzo voor hen een voortdurend grooter wordende bedreiging vifimt De plannen van den dichterlylren krOtfsbeer moeten nog al bieed opgeMt njffl op een aanalenl JK deel van het gebied dat ij het vredeaverdrag aan SerWe m toege zen heeft d Annunzio een bogeeiig oog g veabigd A Spalato wowit gemelü dat de Ita li nsche offiaeren zeggen dat lAununiio geheel Dalmatie tot NirenU wil hesettem en Montenegro wü bevryden tn dit zoo isjjoedig mogelijk ten uitvoer vven cbt te brengen Volgen hen zal de e opemiie wor den gesteund door een groot deel van de vlpot en aansuenUjke atdeeUngen van de troepen Zy aeggeo dat d opheffing dar i jfk u Mm ffetrolg tft van den Irtik die te Rome door nMüair krlaKen ut uitge oenend In Dalmattë verwacht men van de reye ra g te Belgrado snelle besl na ngen en krachtige maatregelen om de unrva len der Italiaanache rei ellen op het nog vrije gedeelte van het land te belett n Ook de Italiaanscbe rcgeenni zal nu on getw feUl een krachtiger toon aan aan Men weet dat de Kamer ontbonden we ü teneinde door m4del v uï aieuwe ver kieziJigen het volk uatspraak te laten doea in de FiuBie kwestie Ondankit ff nogelyk juXst traigevolge van hun annex tomstische leu en hebben by de verk oz ngen Ie nationalen tie nederlaag geleden v tut de over winning aan de eociaiiaten De lep ring zal nu een anderen koers m eten nsluan en Lit de scherpe terechtwyzmg die admiraa M Ho te Z ra heerft ontivjingen wegens zyn verbroedenng met d Annunzio m g worden geconcludeerd dat de regeenng n et langT een zoo groote iankmoo iighe 1 tegenover dAnnuiUBo s annexionistisch trcen zal bctrachtoi Een overeenkoiiwtige motlokheid als de I rfdeÉ jd Ml worden ux ffeen gevaldaphi iuj er aan zija £ oo plotoeimig o id rbr li en tudae nog eone op te nemen bu ik heb altijd gedonht dat wij door j u ewi geieeordö in do tamuie souden knj g u ze de moeder zacht bc iiitm Ituihte Neen moeder daft kunt II touh niet veriaii Emi 1 Miaar H at woird je dan f Vin t moei er dan gebeurtA loa du op eens ailles alle andere ziju Mew uwer blijven betti a van wat vroeger geweekt wae ilij la Öte weer Maak u met oti8 aet k dtuk i op bet ooiiaiiUik beeéemaal al t owi Nlcdianl aii on aai hel froot Wi 11 vpm h iit ootfenblik zooaiji bet is a vngen niet veel naar het volgende ladtea vv dat deden zouden we geen oogË oblik vrqolijlt ZIJ 11 Geulei n gemtteu itii uieii nog lael I Hij bief zijn glas op tn tHiet 11 et Annemair o aan e tegenover hun zat Ilua oogea iaohteit eüiaar toe O het leveal rutfrouNv on Leeebet zaïg er oUlJd aard uit maar vandaag wa0 zij mooitvenals zijn nioeder zoo keek ook zij Kil jongen onderoÖicier voortdure l aan Dt ohaanpagie oe Haar bet bloed door de aderen zij wacr olet guvoon aan de 2 n draak m hei Catino te KoUene had zj hoagateü0 Mos een tmg mogen nejiirn van den aahulineiiden g D ikoopen Uijiiwijn Met oogen e nog tneer fUoa den da ooU keek zlJ AudoK Beztiwldl oau Haar hart bonjjde zij wwt zelfnJei waaroro zij MO opgewonden wa Het a rfnds lanffen Ujd de mte keer dat SI veer laet jonffe muaea In eaelaafaap dit ZIJ er aardig mt og VandMg wlat üij M De oogen van de dtie nauaeii rteldeii h haar ttaar uit ds oogen van i udüK apraa moet daii Wwondetii üet Bttiüg höAT naar lie hoofd en bedw imde hoar meer dan de cfaa npagoo een oevoi v t trioiiil liij Is ij nirt botoorlijk vnwg Hedwlg o eiigelukki a o baar inan toen ztj an df ta 4 waren opgestaan BertMdi knikte walg vaJIig hij at graa goed on ag ook graafi wat Üeis hij wae vroolijk geKtuiud 7ij t l j de weerde verlegen ijn iMiod ai ij lAa l i hrt geheel ntet meer 8t ooa dtt hV w tegen ver haar wa iju ami uuiTiMr riaboudw Kg eiKi trok hij baar nAom zjsfa op de got C d zn zeUde MAa zoosl niet in hettelide V rtrek hadden zij in de eev e Jwea van hun liuwi ijii vaak likdu iiaa H liLaudif g z teu Haaro wei Ba niet altijd zoo Uikk g gflileveu De mau kedc kijq MOUW aaii tdj watt nu lang genoeg weg giwewit OU tf voeden boe a hlj haar lo UeltuKi Het wa e ii ua r dan Mti viiembidtaippelijkti ewoonla allieuiaH t ba r deiMl bUJvw m Ztl a bMl 1 Mn diooiuerigou blik volgde zij do Irte jooge lieden dl vau da eetkamer iiatiir de oangoreneende m rro giogea Daar iiMiitn ZIJ ploais aa een kiene tafol on d r liea palm De broed rookt o tiJ i odin oobv VoiDeiuarle ixn Iguit aan Wat had zij nog mxdt gwook Nu dftjiqrto zij oveïmoed liet bookt iik4 ht4 zware I ndae baar achterover geotnt bejroofde zij kum t krin t Uuaeu Bij elko mWuku i Of ig bij 4kthocëtlnii Ijaiwteii de joagc iimniun inhohen uit Zij laohtea nk dilo é u wuiord oen Irfik een optrtkken van belIijae nwueje vtax bet hkI je was vo doin h om vroohjkheid te v e dkeu Heft waazoo l t a giijk zoo warm ond t d palmen Üe geur vao sMetUA itlueaenM zweeldt door de lutaht H i het koBteUjk hier zei Uemz t 1 sta ikto een 0Lohi van welbeltugeu ik wufl eigenUjk In hel geheel met boe nooi het diule is Je he was fatter okkh maar nu nog vpel n ier don vroeger Mn een vurl gen blik amvaito RudoU de in li ttcot gnbeede geetoJte Hat wa zij iiioof gi voriitd lank tn fcMh kraolttlfjF bijoavoll Hij v wWe Moh 4pïwd lig iueege le pt heei ptotM ling Tot bij t n oorlig ti k wa hlj nog te jong geweest wal f M hIj Uiva van ll de maar au lai Hij baaidt mul adkwi dat m U do op hete SM geEeioMI Met eoit hoaat om den tijd to btwultea go m ndouut te vtrzuimeii du kotrthaar M as wijdde hlj zloh eji el an bet uwole me 4 Ëii AunenMuie hA bww Mgen ip lm lM t biQO £ atMc hiv