Goudsche Courant, vrijdag 28 november 1919

f So 14174 Zaterdag 29 i orMiibër liW taMMMMMHIWIWN TROOST ® nii hft I winters vritst tn hugclt flis mm s zomtrs puft en bloost U toch Van der Vllvir s kofnc Mmp ten ware goede troost Heel het huis is dan doortrokken Van haar fiinen koffieaeur Hccl wat edeler en fnsscher Dan de kostbaarste odeur spKENHorr Strie No r No 8 verickijni a i VHJdat Hof Stoomkofflebranderl en Theehandel HENDRIK v d VIJVER ROTTERDAM i ii M wM i a a w i ii i HORNEMANN HeT BONTHÜIS HOOeSTRAAT 242 6e huls v a de Hoofdsteegi ROTTERDAM Voor de a B St NicoUaB is het mooiate Cadeau een BONTSTEL soss so it mijne acbittereode eorteenng PELTERIJEN U viidt bij n do iiliuwtM modilltn aii featMlt di Ingitt prljian Speciale goedkoope aanbieding in mANTELS MANTELCOSTUMES BLOUSES en ROKKEN Voor elk ituk bont bi mg gekocht wordt gegarandeerd COaoaa ao ROVEMBCR aaopand tot vond 6 uur ATTENTIE Nieuwe Paardenvleeschhouwerij Eerste kwaliteit vleesch Billijke prijzen R DW en Gesmolten Randret J J LUGTHART Bogen 65 Gouda laalalllaiM wenito tp nriieian londar prljnarboiflni aan ball baiarfi Wy kunnen leer roordeellg In vredeiultvoerlng directuit voorraad leveren 5483 60 ElectPiBCh stPlJklJzAPB at watepkelels melkkokeps n bPOodPoost rs n badkpuikan n kookplaten M kachels Erven M M VAN LOON DUBBELEBUURT 15 GOUDA m 1 Korsten op bet hoofd Eczema IS door D D D te genezen De leuk en ontsteking veraiinderen direct na gebruik inin een proetflesch vu f O 7S of f 2 IS inhoud 5 maal zooveel dus veel voor deeliger Vraagt het anderen ti ders die D D D gebruikt hebben en U zult direct overtuigd worden Stelt Uwe genezing met langer uit en koopt nog heden bi Uw drogist een Besch waarbll eene brochure met tevredenheldsbctuigin ien is gevoegd Verkrijgbaar bi all Drogutan en Apothekera vaat met verkrijgbaar wende men neb tot de alleen vettegenwoordlget Hrma Meindertma Den Haag Sneek U4 Te Oouda bg ANT OOOPS Drogiat Wud tta t29 tuilti S VAN LOON Orogute Utrkt lebrsBervoels IMillHllllWiiliWIIIillllilliHi IMMMJiUIIHHlUlliltiil lttf l Grootst SpociaAlhuis ROTTERDAM Heeren enKinderkleeditid Hoek HEERENSTRAAT m ENORME SORTEERINO IN ALLE MATEN Heeren Demisaisons ia zr 24 28 ZIET vooral QOSOqiBOQTNqOOII 11 14 17 21 l4 16 19 23 onze Speciale HeefBn UlstCrS ETALAGES Rgtiné Jekkers PAHHEKOEXSTimilT Motor Jekkers Jongeheeren Ulsters I2 i5 i7 20 4 6 9 12 ffn 3M 590 7110 gn II Kinder Ulsters Kinder Jekkers SsSrê BERUOETS J0 n ï 3 Onze fijne Speculaas eii Boteiietters munten uit door hare ïmaak en kwaliteit Patisserie MODERNE s tof mat Baud bskraonil 0 A SAMUBL Tel Intarc 287 WIJOSTRAAT 7 Gebruikt de van ouds bekende Hoogte i Doet zijn inkoopen voor ST NICOLAAS ROOKWORST van ANT HUNNIK AANBEVELEND 548S 20 K DE JONG Tel 393 Ki iw a i o C A B BAIITZIIIGEII LEVER MSf en 1 Men vindt daar uitgebreide keuze tegen b II lijke prijzen KEELZIEKTE Vraag Inlichtlrgen A J TIMMEflMANS Mag n Hypnotlseui f la Middsllanristraat II RoHardaM VAN NELLE S GEBROKEN THEE dadelijk Dat ze geuriger is dan Bladthee proeft ge Swt e na een week Vraagt Uwen Winkelier i 25 29 32 36 ets perj ons pakje M34 71 mi mm aonB eotpHE mukwi iJvSCiiljNT DAGElUKS êl BEHALVE ZON EN FEESTDAG J INOEZONDKN MBDBOnSUNORN Op da vootpHriH 10 haafw Qawaaa adTartantiÜD an lavasoadaa nQridailaallai bU SMlMat OaO aoir tfMdft laardan priJB Gioota lattars aa raadaa wardaa baraftlavd aaar pT a init la AdvartaatWii kiuMa warda Iniaaoadan daar tuaadiaakfUtat ra dalaiM Advartaatlabaroau aa oasa Atntaa t U l dk fwt MrJ AIONNimNTSFRUS pai kwartaal Ut far mak 17 eaat aut Zaadagablad par kwartaal ƒ 2 90 per waak 22 cant averal waar da buorgiag par loopar raieUadt Franco per post par kwartaal ƒ 2 7S met ZondaffSblad ƒ I M Xbaaaamantan wordaa dagaigks aaaiaaooMa aaa au Banaii MaiM tl GOUDA by aaia ageatan dan boakhanlel en de postkaatoraa ADVVRTENTIEPRUSi Uit Gouda a omatrakaB hakswaada tot daa baaorikilaK 1 e rap l f U aa ratel maar ƒ tM Van buitaa Gaada aa daa ba orgkiia i 1 rafoU ƒ 130 alka racal meer ƒ 0 25 Advartaatlta Taa pabliaka vennakal fkkeda 12Vi at par ratal Advatteatiën ia hat Zatardatanamar 20 taaalaf ap da prjja Udaetiei Tclef Imttte 545 AteiaiMrati I JWiiK lbtw 3 Bureau MARKT 31 GOUÜA tient uie tftellingca aelf hee gemaakt m staat met Zoo wordt men Mr iB de rechten Dexe methode van onderwijs laat bijna alles aan den tft d nt tolt ovw Van de geheel gedwongen en enzelfstamii ge stiiiie van het gymnaaitnn tot die zelf standiite methode aan de Ualvai teit dat is een heeie sprong La een gewaagt Aia men hem tennwaete waagt I Want er xya holaas xoo velen die faun ütudle nii t voiein ligen F n zou dat i l liltyd hun eig i schuld zijn Tot roever spraken we evfer het ayateeln van onderwas Nu de leerstof Dur ie vaii systeefn eigenlyk geen üprake Hen eordeele zelf het tiegin onderwys omvat dne vakken die totaal geen verwantschap tuitten en dje na het candjdaatsexanpen aaa hun lot wor den overgelaten en uit het geiieogea vi n den student mogen verdwijaen Homeinsch Kecht theonomie en 1 ncyclepaedie Het eerste liaèlt Uaar voor efitndeel ei juristen waarde ia 4 letere praCtyk n dun nog sieeht histonsche waarde loch is het hoofd B iotel in don eersten cursus Economist enz vooral in dezen tijd nuttig en mooi vak maar erg lastig en byna onbegr jp ljk voor jo gelieden die nog weinig van de maatwhap py zelf gezien hebben De wsoretische b handeling sluit nergens bfj OMi niet by tie gymnasiale opleiding biet m de levenf pract jk en vindt hoegenaamd geej voort zetting in de latere studiejaren iioe nuttig grondige economische kennis ook voor deti Jurist moge z n De allergewiehtigste ecoDomische ea wciale vraagstukken die een tUd lang het gezichtsveld van den Jeugdigen stiident hebben beroerd zijn dan ook bestemd oOi slechts oppervlakkigen indruk na te late Dan Ie KncyUopaodie Die ia op haai juiste plaats maar ten onrechte in een veel te klem hoekje geduwd Teryyl toch m de eerste Jaren een inleiding en een Overaicht van het Recht in het algemeen noodig wa re wordt aan de liAcydopaedie die daar voor dienstig zou kunnen Jijn 2 collegouren per week gewijd Is dat systeem We gaan verder Heeft men dat candi daa I xa len u 1 den ug dm v ondei opent zich vuoi de nte v s l ougen an den Jongen candidaat een uareld vol van nibuwigheden een a e w id veisrhiet Het duikelt him Hy gaat na tydje luieren om van de overspannint ip dt schiik te bekomen aleei hy Ie stoute schoenen aantrekt om de dingen van Ie nieuwe wereld eens nauwkeuriger te gaap bekijken Hy siet Burgerlek Recht een vat vol problemen Ktuatsreeht een ht ti leger art wetten Strafrecht een menigte van nchtigen Hut I rocesrecht woi dt tfo cheidenlyk op den achtergrond gehoudcm Dat moet men m de practijk maar ieenyi Die rfusachtige stof is m een paai Ja r tijds ondei de knie t kriigen Valt n t mee Zonder eenige leiding zonder eenife voorbereiding zonder houvast aan pracV Mcht waarneming moet het werk wnnlan voriictt De colleges dan Geven die ge n houvast In theorie zou het kunnen in 4e practyk is hot met zoo Want de gewoonte is dat na het candldaats eerst college ge loopen wordt en pas latei met de eigenl zelf studie wordt begonnen t Is de oiv gekeerde wereld Want zoo hoort men i p college over zaken praten waai men mïg nooit van gehoord heeft Die leerstof is gclyk voor allemaal 0 lyk Kecht vooi Alten Len mooie leuze Maar in het juristen onderlicht verwerp lyk Want de verscheidenheid van doeleif den welke door de a s junsten in hqn maatschappelijk leven zullen worden nag streefd is zoo groot dat de grootste hel t van de leerstof aan veten m dat latere levc nooit meer in studie komt Wat heett e bankier aan zijn strafrecht wat een offï ciei van justite aan zijn staatarèeht Al leen het burgerlijk recht komt ten Buttet i n dwaasheid is het tw alle wdanlaal van hst recht te laten bestudeeren dotfr menschen die later maai met één of enkele in aanraking komen Ware het anders weip een beboorlyke splitsing ingevoerd dan was er meer zekerheid dat degeen die ee onderdeel tot levenstaak krijgt dat volktfmen beheerichte Differentiatie u ook hier eisch des tijds bn verwaarluuzing van dezen eisch beteekent halve kennis Men heeft veel gesproken en geschreveyi over het repetitoren systeem hetwelk me een vloek noemde voot de Junstenopleidinf Maar heeft er oi it iemand de schukl op dfe opleiding zelve gegooid Is het wondef dat als er éénige steun wordt geboden do r een repetitor die dankbaar wordt aanvaai d Lerder Is het gelukkig te noeme dat er nog éémge leiding te vinden waf Die leiding moet dan wel eens in africhtlnif ontaard zijn Maar er z n ook gevallen IJb ovei dat een student door de wetenschai pelyke gesprekken met den repetit r ve l belangstelling vooi zyn vak kreeg We kunnen niet te uitvoerig zijn Ep zoo 18 het in dit bestek onmogelijk eefi uitvoerig jlervormingsplan naa voren te brengen In de uiteenzetting dia gebreken ligt echt r t mk en r iVKwM sing VOOI de to koiniit 31oo M n atclii wel eenige beginselan M Uent aanH gehamteld moet wotde Mf 4e hardwrinc van dit deel van het hooier o 4ar Ji Daai do jurist met de meiuc o in d nHMüschappii in aanraking komt humw leafre galen beoordeelt hun recepten eofielli ftf iH het eerste noodtge kennis van mattMh en maatschappij kennis van dfl lUDpcMdjcte en van de Sociologieen ala vwmmmw ondenteel van het laatste de m iiile Dat alles Is niet bi te brengen op collie alleen Reeds den student moet Ïa n Ojr l jkheld geopend worden via de Hat ytbank of de advocatenkantiEkran kennis te Mmoa van menschelijke gedragingen waarovar xy later zal moeten oordeelen Wte de AdvucatenpractiJk zal beoefenen moet gflegenheid hebben het elementaire It aad w e r k te leeren oontraalen proeewtakkea op te stellen Algemeen beginsel n oefr ook ztjn dat hulp bij de s udle en zachte d aag tot goede ttitdie noodig Man beliiMft zich de illusie atet te sohiHIipea dak eea student raeds het leven faut leeee trfHnlt de atudentennuuitse ppij Paarom Qt ter behoeft mcB nog niet Rooais i woor dig u66ver vaa h t pxactiaetw lem verw derd te hauden De maatsch pij heeft die belaag bU een goede opleiding tot Ra dc vf en Rechtspreker Arbeuien U wwkaataro tnbtanaar oi oadtwdaaa hstikw ia tUm tot plicht tot goede eplejdiof het hunne bii te dragLn WQ meenen Jal D JtfyiNtcn vormen zooals Mr de Savonun iifth man o a opmerkt uit kneht vn hun arbeid een belangr ke factor fa de maatschappij niet omdat ze ais zoodanig de dragers sün van nituwa feda tMt of de nien ehhe d op iil iiw l ua laidea maar omdat van lui M geaehiktl M veor de hun opgelegde taak veel afhangt 0 de regelen die aan de lich 4ecds vervo i a de samenleving moeten geaeven mrdea an hun doel zullen beantwoardea Waar een belang is tf t hervorming en dit belang wunit ingezien daar is df rste stoot gegeven Op den Mwuster m OadW ys ilie reeds biyk beeft egaveib ia desea van goeden wille te z n nut dan fis t akjom de opgewftkte krachten tot hft e wenschte doel te voeren oa 9 W ler bos heter Mz H Dit nummer bestaat uit drie bladen ea een Kindercourant Eerste Blad Nieuwe tijden nieuw geluid Kaadgever y iCechUpreker In de taak van den K neeuheet iü m de twintifeiste eeuw weinig Gebee ander is het met de roeping van den rechtageleeerde hetz TAcbterf hetzy advocaat ledere wyziging in den economiticheD bouw van de niaatwhappu brengt wijziging deH rechtvaardt gen mensch en dwingt den rechtsbeoefeiuuw tut aanspannmg aan de veranderde doeleiivJen De kenner van de gewone regelen tu tichen de menschen onderling over eiged dom tn verbintenissen ene moet noodza kelyk rekening houden met de geheele gawgzigile opvattingen omtrent doel en wölen van eigendom en met de moderne verkeerwtoeatanden De beoefenaar van atrafEucht moet noodzakelijk meegaan tenmii Hte rekening houden met dft heel ande ideeën die de menschen over goed en slecht hebben van vroegei met de totale omwei pmg VB het oude vergeldmgsbeginsel Wie iich op het geheel van de tuaschen overheid en onderdaan bestaaijde verhoudingen het Staatsiecht toetegt moet hetzelfde doen met dL moderne etaatsleer Lnzoovoort L e jurist IS nu eeixmaal een meer i iaatHchapj elijk wezen dan de medicus Fn is het menschelyk lichaam onveranderlijk de measchenmaatschapptj geenszins Kan de opleiding tot geneesheer dus in pnncipe geiyk blyven die tot rechtspreker Il raadgever met Die moet met de maatachappiij geluken tred houden 1b dat nu gebeurd Heeft de opleiding tot jurist van al die jongelieden die den meesterstitel hebbes ons vervolgens rechter advocaat notaris justitieel ambtenaar Adviseui van eea of ander maatschappy bankier burge mtestcr gezant consul of eenig andere wciaal of jundisch functionana te wordwi niet het lichtwtm der groote men henmaatschappu verandenng ondergaan T WJ meenen van wet Of althans niet vol wnde En die meening is voor ons reedi door velen en niet door de eersten de b 0teu verkondigd In 1914 reed dooi Jhr Ml W H de Savomln Lohman Vice Presidwt van den Hoogen Raad in 1918 door Prof Mr f H Hymans Hoogleeraar in Amaiterdam De een uit meer theoretisch de ander uit sulver practijoh oogpunt ach ten ie beiden de tegenwooitlige opleiding totaal onvoldoende De gebreken daai van sfinngen ook de leek dadelijk m liet oog Zbo to het toch al te dwaas eijn als e n d ter op de menschen werd losgela ten ak hv nog nooit eerder een echte pati t had behandeld Is het dan ook nifet zeer vreemd om maar een voorbeeld te noemen dat iemand die nog nooit een dag vaarding heeft gezien 7ich als advocaat kan vestigen en alsdan op de rechtszoeken de menschhcid wordt losgelaten en het slechts aan zyn bekwaamheid en energie iH te danken als er gpen ongelukken gebeuren Laton we eena zien hoe die opleiding aan de Aeidemie voer al die jonjrelieden gere geld 8 PÜ M I W I Op Ie e o 1 1 e g e 8 wordt aU reget woor delyk ovcrgepend wat de hoogleeraar staat te vertetien Of de studenten het begrijpm of niet doet er niet toe En daarflooi s het natuurliik zeer de vraag of werkel k letb wordt opgestoken De kans bestaat zekei Maar daar staat tegenover lat het college bezoek voor den student met ver plicht is m a w hy examen kan doen 1 heeft hij ook nooit een college bezocht Men tracht nu wel dat collegebezoek zoo groot mogeUik te maken door aan de wegblyvers hoogeic eischen te stellen op een examen maar meet dan een prikkel tot getrouwe opkomst 18 dit niet Die examens zelf zyn even belachelijk dat is niet de schuld van de hoogleeraren als het geheele exa mensysteem waarmee ons heelo Neder landschc onderwys vergiftigd is Dat lykt een ietwat krasse uitdrukking I Maar ia het 4dan toch met belachelijk als men in 1 H uur tijds langer duurt een examen niet onderroeken wil of iemand een zekere leer stof waarover hy enkele jaien heeft zitten te ploeteren werkelyk machtig Is Want ieder weet hoezeer door zenuwachtigheid overspanning of z g examenvrees dit examen uur met recht een avontuur moest heeten waarvan de afloop vaak moeÜyk valt U voorspellen Heeft men die twee examens met succes afgelegd dan moet een soort proeve van maatbchappelyke bekwaamheid worden afgelegd door op ee i openbare zitting van de faculteit een paar stellingen te verdedigen t gen de aanvallen van Ie hoogleeraren Zekerheid dat de pa LIJ oL u moM n I ill dan woedt ze boe b Ik laori ha r a r siiU tii haar iaag liten pian Maar soo tM ale u i wsM ht aof uooH AllM44ear ehrijft ze aan Imoi ze doet nleji Hm heit hrijven en pakjee itturen V loiut nl jCPloovMi wat rij al nltA efcaw lukje ehoiauïB il praöuet A 9 np fiiU pepermunt woxh kousen alj V laart het zluh uit den m wlJ faabWa h ook luot zoo bread De vMnr mooii Imar iMoOün Juflrouw i weet tMalH UHnr Ik hel zoo n adif9 l Mrs inKo t Ook Gertnid UleMlhahn votM klt hiv ftiigwt Had sij maar t xv fatrtoi op I et iTkeisJo om haar kafiner In molden w inid da it daar uog o pr na taan zij iditHtjIaB voelde dat twee trtma al irm ac g om iMtar hals anl agvii oolat g lil mocet staan Tnnie Ja dflfir woa Grvtche V ri kmmn b amkleti op hier nond Ileerltik dat Ik Je tref Ik ben zoo Iiikklg Jnidje nu konit hij epoedlA mi luni we gav bn Inft Vandoaif as ik Wj rierzoig kar hph u wi y voor ijn japon gniovht Mooi b n Ik Bt0t dai Üt wel pwak dip za ik o jol atjn Inullftf lelkenn eer Hnhehvkizij haar uitudiji hav oocei gU timlMi In M II lUihiiMei vAn de triesi HtraatverüflMnC iley i laj dM ft chiwreo waaneer kil komt f att Mh prHim maar wMt ie M ruereth Dtt rloh hlnff zwaar aut dW wr van de anders en lltp W J11 iitiii vxHirbij k wain bertnnci zij icb plot seihn ® hoe lang zij Vlargarettw ui f e ien had Door hoair eigeu Iiohmielijke tl gwsl ijko tilemle had zij Jiaargjpheel virgeton Zij keek eeo oogiQbli door tifli V iuice iTaain Vpouw Dietrich atui l ui t il het zwaïkverttchie wiiik 4tje aülit4 r de toonbank Op het ooge il Ik wiie tr geun soldaat bmnen oai sigar 11 t koopeu er Iriid g ug Hfltl naar binntn on vtoeg naar I rotolHn Oc i xl jiif r hm HuwolliaJin H kieim gezlötit van de vrouw silitt vanHAöR luü kleiner Gn ohPii h trni t H rft IJ no diloiïsÉ Ihen v i te In Kei g lieel m i meer op het bureau Weet u dat dio nl t 1 moodier Hai eer VRrl aa J Ik lieh haar In lang ni gwle 1 til ij v tot h altijd dal laar u II al OIod naen jtrftirmiw HivHihdnlu vioiiw l egoii plotóeiiiuf te Moed ir zei zij 11 kunt mot b Mprij pcü wan er al wordt gti elelom jr Lu diarbij be ft men toch z n ii peu gedaeh t ii Ik ben bill dat sfj lat Imkii p lit t op2 e 9uveu Hoe moeilijk het ook voor miJ i ik iitoet nu voor tim atk eii Ofiko men Zij ixl loch Wei gaan trouuun tioow l Givtnid Gelooft ny De eneatlge oogen der moeder word n noff angMhger tloe ie b met haar verloofele Uaat hel h B eediP K nié hg olet iiy 41fl hier y iJaffnmw UieeeUuhn de vrouw kwa hit 1 dicht noe baar 100 eu fluisterde dat het uist Nu eww ze zij hU koiiu ov eamKNngen en kiu locfat sij a stelt i zieb zoo verheugd aan aUol zij d41 iH dtan z git zlJ vveer hij ie gMWouj en BtoU ict weer aan en d m zegt zü weer hij kodiiÉ nooit en dan huUt zij cli half dood mffrouv Ik ztiff u het in om er kraalt inidg vao Ie worden roegir toen najn aiin man zo lan $ 4iuk lae aanwaterzucltt 1 Htiurf waf het oog uwt zoo erg votnitiij aJm uu u t Greluh Deuk eooa aai oiUanCM alt zij eeu 1 oidi raue mu deit lain dit blur bi den h mkel Htoml u m 0 hi uir koutkt l n daarbij gif zij een gil ilii inij itog m de ooien kluikl De uia ili chte er om tn £ ei Nu l mo wlki Htt v an ein getrouwilt ma 1 InUetgehedril jong mitr ZiJ lutd haii IcenutaoÉvan djcbten n gnvteu eu ioo ica dei elq jci iinn nr allen het Ude uil D varna sloiy zj iih weer op VoricoeC lieb ik taadedl ur gebedeld L oe louh ü ieu Ik wafeihit bantt hu dan U o t mta iocb maaiinter luer iu deu winkel slaan tu vriei ril lijk zijn en men kan ook niet aan ledel iHii zi ggiiiii waarom men verkoir l optt fi of lüet jgoed teruMP Di ai fvt zit uil no £ In de leden dien nubr ik uiet uieefkwijt K am er Utdi niivr apoe i e iiiint aan dien oorloK 1 Nu moei ik saao pA Gertiul pearuk 0c6 blijf todi in iM u hü t smeektd de VKOu zlJ komt odpe Mw daAsHJTf WMr fc aij dan naar to 1 Dm weot tt i4et ik maif bM vtagwit Mevrouw von Voigt keeik au Ih el na bi ia een paar ooge die rw ls oourt g enil nuijd IL dat de lans tt r Jeiigl M gweend was V jffd leat u goüd i r inark vijftig aW Ik dtn ii uiiLSd m work Viftwger naftwio i 1 ind itivlrt jttHiH II dat Has beter fear Ik ben baugdut er uoK aan het aaaiea van rtuuelnuptedig een eiiid zal keiiH n er Ih geenU r mepr Eii wJt k dan doon ii et I tvtMi Aoinhere dilg i rokken lutelinikkliig kwam ill te bruine oo i Straalvt jco wiew x htt lal kwnt ook iiog Het kwamöT Uii gnole btWerheid uH htj waw alaot Ii 00 1 n An tU dame aili e utt haarItj U il Ik zou kaïtloorwork kaniieii d n d i hil 1 geleenl maar nioiiirmd n oitit Ulij Klt nk dit ui alu ueti kre t van diep 1 mt rlij k el nili Me rouw voa A oigl I nd liaar hand ka riieereiid op it dooi g 4okeii Mu ierH Dt iueiiViW r ri bnd d t ixedft gielutötenl Spriek er uu iiiaar n et oiMT Op n aivdere rc r bepraten M hw nog eeolH W U u met eena biJ mij kom tl n noemde tiaar naaiii en hfuir ailrea rtnid krtmip meen h e wa h nio gtliu dqt zi liaar uSut bi rkem liad Dat w t lüiiners de inevTouw aar rou I ViinbnowHki Hernh Verl n m u s zi Ct raa fl en daarna zweeg saj M rüVH on FwiiiHat an Dochters van Hecuba dM I M VIBBIG tMih rlae nl vaMalioc vÊm i I I fffJifiELINI T ItOBBIJit Nadruk verbadaa 17 M i oiiu u iii vo Idt hei zt fö dojf l ooriog waw hflJir i wh lijd ii iwiotv nals de leug j vui f ii o J die niet 1 g kortwlei i woa lui WiiiJ tn opvoe hwiden ae Ewi Ttip iit gmAol t Mm pom voii ï ag Oe dooi4to cu v 1 ig m av aaran haflilaohoeo n ivarui Ec i g laiUua a M lt uWdmkkiiift ni i t n e a JriJjav yf Qoi u ook buiten ï d n iaa liot Uua W geifAm dat iimiaiid een dedne vpaa tot haar had erioht J l L ranBelB antwoordde alj zacht 2 W zi A naar de vrouw di teaen r J laft de ad t i fcoeldea tooh l M aU Ml