Goudsche Courant, zaterdag 29 november 1919

ar INGEZONDEN SIE0EDEBUN6BN TENTOOHSTELLIIIG VAN SCHIlDEmiEK en AQUAIIElLEil etc DOOR LOUIS BRON In ëi Bolfbain dar Sociiitlt DE RÉUNIE TE GOUDA van 26 Novemb 3 Dec Dageiyka geopend van lO i 4 uur 5383 TOEGANG VRIJ 21 lURGENS PLANTA PLANTINBOTER Bij G J BERGfSMA voorheen SCHINKEL WESTHAVEN 39 koopt men oiet alteen Ie kwaliteit Rund en Kalfsvleesoh doch voor St NICOLAAS ook 604 25 fijne Plockwopst Spierenroohwieesch prima Geidarsohe Worst Roipens enz enz NEEMT PROEF 11 LAX IS eon uitkomst voor schoolgaande kinderen die eiken dag bloot Btaan aan verontreiniging van het hoofd door overloopera LAX doodt onrein en voorkomt besmetting V ii wgdert neten roos en stof geeft aan bet baar een mooio glans en bevoidert den haar groei PrtfS f O 25 per doos voldoende voor 2 wasBcbmg Bi alle drogisten L I AKKER Rotterdam iè f BRIEVEN UIT DE HOFSTAD CCOCLXXXll V l diiKen knarst de diecussi ov r de semeestebegrootinff eu Mn modder tIoaI van welbespraaktheiift atrootnt ov r de hoofden van B GraTenhajte b burK rU Ze den of nooit was die dmcuaeie zoo oabe tangr k aJ tbana en selden of nooit kwam zoozeer de onmacht van een colletre aan den dag alu thans Het i en grappig ver schUiusel dat allerwege op bezuiniging wordt aangedrongen terwyl niemand weet waarop dje ibezuimging moet wonden toege PAst Als de kok met de keukenmeid ku t Temeemt men waar de botei blijft zefrt het oudHoUandache a reekwoo Welnu we vernemen nu ook wel eens het een en an der Men durft het nu zelfs openl k u t te spreken dat een deel van de gemeente iverÜieden luiert £ en der z arbeiders afgevaardigden vertelde er aardige taaL tjefl vaa Onder het werk vergaderen Je heeren worden redevoeringen gehoudeï waarnaar tit gaan luuteren Dit typeen mant het b vust hoe de heeren hun hooil itet toy hun werk hebijen Een ander typisch taaltje deelde een lid mede De Schouwburg van de gemeente ib nog steeds een acbadepoat V or verwarming van dat gebouw wordt b jaani negen mille uitge geven terwyl e n veel grooter schouwburfc gebouw in den Haag slechte vier mitle voor datzelfde doel besteedt Daar gaan de gemeentelijke beLa tingpenningen Grap rig ou het zun indien het niet zoo diep treunig was dat de sterkste voorstander van gemeentelyk beheer thans komen ve klaren dat dit beheer duur en slechts ia oa omdat de werklieden luieren In den Raad ih een aardige kwestie ter sprake getracht die de aandacht verdient De gemeentewet verLi It dat i die in dienst der gemeente 2i n lid zi n van den Kaad Thans eohtei + e t ie Piud t ee 1p Ifn die 2g vnjge t+ lde i i i van gemeente werKtieden K rgan saties die lus een bezol gde beetuursfunctie ve jllti Deze men Khen zjn dus niet in l cnil dei gemeente niaar m dienst van hen d e zelf weer n gemeentedienst zijn Hun taak is het dus at belangen van die geneentewerkiieden krachtig te bsvorderen en deze zitten nu weer in den Raad die de hoogste chef is van die werklieden Ernstig is b twufeld of deze dubbele positie wel aanbevelenswaardig in De heftigheid waarmede de beide heei en zich verzetten bewees dal het hun n et aangenaam was Men weet waarlyk geen i iad om uit den f nancieelen nood te komen en daarom grypt men links en lechtt naar nieuwe mlddölen Het eerste is een straatbelastinff Een zeer onsympathieke belag ting dic na luurlUk mets anders is dan een huur ver hooging Al dadel k heeft men deze onbil lUkheld dat de eigenaars die hun huizen verhuren deze belasting afwentelen op de huurders terwyl ziJ iLie m hun eigtn hui wonen deze xeU h bben te betalen In dezen tijd van woningnood is dit al een zeer on gelukkig middel om aan geld te komen De tweede belasting i3 een verhoufrmg van de belasting op de publieke verinake lijkheden De gemeente lie 7e f een nrhouw burg exploiteert h eft arc ge evens bver het bezoek Deze lea en mit de duur de e rtingea e echt bcitet worden tei wul ae leter bezet v art tm naan ate z oetKoo per lyn Ww zyn dta tie uitgiander Trouwsna hetz fde loeren de bioucoop theaterB ze zitten avond iian avon i prop vol Fr Is de laatste jaieii i£in gemeen wegt met geld gesmeten De eene duurtebuslar volgde op den ander En nu wordt er ovei geklaa pd dat jonge ongehuwde personen Eulke hooge salarissen en iocnen hebben Onlangs hoorden wu ddt een gemeende werkman met een vry groot gezin zijn vrouw een bont stel cadeau iraf van 100 gulden toen hii weer een duurtebyslag geïnd hadl Dat moge een uitzondenng zdn ze typeert echter 1 Het voorstel van B en W is om de ge roemtel ke inkomstenb l ung dremaal BOo hoog te maken al ze in 1913 wais Dat daamn een vlucht van de likkeren het ge volg zal n vak te bearupen We vema men reeds dat lenuuid me 0 mille aan in komstenbelasting betalen moet naar Zwit berland uitwukt De toestan I zou zóó worotn dat iemand die 3500 gld inkomen heeft Diet minder dan 800 gld mkomstenbelaa ting gemeente en ryk té samen zou moeten betalen Dat is onduldibaar Er komt thans eenige beweging in de burger en een adres in op touw gezet om tegtn Je verhooginff ii te gaan Of het iets zal heloen valt te be twijfelen maar het is ed dat eens een ander geluid wordt geboord dan het ge kr sch van zeker soort raadsleden Den Haag eens de rykste stad dic een Jaariyksche win t had zit thans in de mi ère Eén der raadsleden zeide dat hn ie doodsklok over de stad al hoorde luiden Z6ó ver is het niet maar dat de patiSnt ernstig aiek is valt met te betwtjfolen Het wordt t d dat krachtig wordt ingegrepen Het maatschappel k leven dient tydêlfjk versoberd alle subsidies moeten vervallen en zU die In gexeentedienit Kvjn sullen door krachtiger inspanning tot be sparing van geld moeten overgaan Uit breidmg van len w rktijd der ambtenaren en vermlikdering van hun getal Alle dwaze etadhuisplannen dienen opgeborgen enz Wanneer men plechts durft ie het mogelijk millioenM te bezuimgen Maar zal men durven HAGENAAR Mediich Praatje Vaccinatie I 7ooalB ik u de vonge keer beloofd heb zouden wy t ditmaal met elkander over bovenstaand onderwerp hebben dat an zoo buitengewoon groote beteekenie is ge worden dat iedereen zich thans aan de i ccinatie moet overgeven Immers wi het tsi de schoot bezoeken dan behoort t ge vacciQeerd te zija terwyl ook de volwassene voor eventueele functies aan deze ver plichting moet voldaan hebben Wat is no eigenlijk de vaccinatie Dit ia de inenting met Icoepokstof een w jze van behandeling die het eerst toepassing vond en meer bekendheid verwierf m t jaar 1796 Vóór die tyd bestreed men op een geheel andere w se de zoo beniehte pokzlekte n 1 door het inbrengen van materiaal tAomstig vut menschen pokken Deze methode bracht tal van govaren met zich mede waarvan ik u als voornaamste slechts wil noemen dat men b hahe de stoffen waar t om ging ok anoenif eventueele ziektekiemen overbrach Men sprak in dien tyd ook met van Vaccinatie doch van inoculatie Ot welke wijze is men nu gekomen tot de zg kue pokstof m a w tot de vaccinatie Onder dn plattelandriievolking was t reeds bekend dat t dens het heerscben der men schenpokken m een landstreek ook de koeien met vtij uit gingen doch door de pokziekte veerden aangetast Zy vertoonden dan pokpuisten aan de uiers dodi overigens zag men geen bijzondere ziekte verschijnselen en was de hoeveelheid melk die zu leveiden niet minder dan anders De boeren wisten nu te vertellen dat het om gaan met deze koeien eenige beschermmg bood tegen het krijgen van menschenpok ken tijdens een epidemie De eerste boer nu di t er op uaagde zyn kunsten te be proeven op het gebied van vaccinatie was Benjamin Jesty Deze poging dateert uit het jaar 1771 Z jn vrouw en belde zoons gebruikte h als proefkonijntjes De resul taten an deze proefneming waren meer dan schitterend dwz wat de pokziekte zcl c betrof Zyn echtgenoote evenwel liep bu z n pogingen een allerheftigste infectie op van dien aard lat men zelfa zeer voor haar lc en vreesde Gelukkig echter is met de amputatie van den arm de zaak nog in t reine gekomen en is zij niet het slachtof fci ge orden van de zucht naar min of meei wetenschappelijke proefnemingen van haar man Hoew el dit voorspel nu met direct tot navolging aanspoorde waren er toch af en toe menschen roekeloozcn zoo ge wilt die t ook eens probeerden De mfecti evenwel as altyd de ooraaak dat aan ade goede voomemens den bodem werd ingeslagen zoodal de groote massa niets an dfzen zgn orzoig maatregel wilde weten hetgeen ons niets behoeft te verwon deren Jvenwel z u t niet meti zoo heel lang uren of ei zou vel andenng in de zaak kompn De Riuott Fdwanl leuner arts m Berkel v hb noodlg om dezen omkeer te we t te brengt n Ofschoon een eenvou dig pliitlandicus ush deze een in alle op zichten begaafd man In t begin van z jn loopbaan had hy zich vooral op het gebied der hartziekten toegelegd en heeft hierin ook naam gemaakt in ryn t jd De pokken die nogal zxjn omgeving in hooge mate teis terden en velen die hem hef waren ten grave teepten begonnen nu met minder zijn aandacht te tipkken Ki moest iets ge daan worden en I ij voeUle dut dit slechts door intensieven arbeid te bereiken was Ook itn gemalen Jeunei waien de verha len dor boerenbev Ikmg niet ontgaan en offichojn de medische wereld er in die da gen weing waar K aan hethtte slueg hy ie raaJgevingen l r boertjes geenszins in den w nd Hy als man der wetenschap ging eens tn wat er an aan was en of hy ook goede gronden hun oor kon vinden Jeu ncr ha i nu nog een meikwaardig ge al geconstateerd n I dat ook under de paar denkm chts de pokken zich voordeden als de paarden aan leze ziekte leden Wan neer Ie eersten im ook In den koeienstal zich ophielden en ie koeien gingen melken dan wdH t geenszins en zeldzaamheid dat ook de laatsten de pokziekte kregen Het was du ry duulelyk geworden dat er een verbant moest bestaan tusschen de pokken van mensch koe en paard Ruim 20 jaar heeft Jeuner n deze aandoening bestu deerd tn toen eerst had hy den moed om een menschenleven by zyn proefnemingen te betiekktn Het was de 9 jarige James PhippB die hy op de volgende wyze in ente H y maakte met een scherp voor weip slechts twee lichte schrammetjes op den arm van het knaapje Het matenaal dat hy by deze bewerking bezigde ontleen de hij echter niet direct aan de koe zelf Dit 18 we zeei eigenaardig Jeunci had hier voor chtei een mensch noodig die gein fecteei i was op een of andere wyze B j zyn ceiHte proefneming met James Phipps was nu Sarah Nelmes een melkmeisje de gelukkige en daar deze poging van buiten gewoon groote beteekems zou worden ooi Ie gelieele weield zyn de namen van deze btide j ersontn hieidooi vereeuwjffd De pok stof waal mede James ingeënt werd werd onttiokken aan de pokpuisten die Sarah aan Ic handen had en die zy had opge toopen by het metken van koeien die aan de bewufil ziekte leden Jeuner had nu zooda nig zyn inenting verricht dat infectie ge lukkig geheel en al achtei we ge bleef H kon dua in alle opzichten tevi eden zyn Hy wilde echter zeker zyn van zijn zaak en ging daarom enkele maanden latei het knaapjf infecteeren met matenaal dat in staat as de pokziekte te eeg te brengen Het entje reageerde er echter piet op zooalö Jeuner ook verwacht had Wy zul len n 1 de volgende keer hebben te bespre ken de groote moeiel jkheden waarmede men nn te kampen heeft gehad niet alleen van den kant van het publiek doch ook van de medische wereld die in den be ginne niets van deze behandeling wilde we ten en ook het nut er met van inzag BINNtNLAND De Staatknndlg Geref Partij III Lu Don leniag te Middelbmr geJio i il 11 algfdiVMM vergsderiiig van do staatki itfJig gcreformwrde i airiij oror vprpl cli t v Tzo torling oiider voorzlt raciwp van dfe O H K r8 enH van lorooke h iiii dftleeiini en vea het omderhoiid met den Mlnustöir van Arbeid na ampolo bespreking do volgende reooUitie aiitgenoinen De S4 a4ltiiiidig gefrf paa tij op aiz ppre o ereenkoraBti haar prt rtunma uit dat vtn fJcerlngeii In Injd zijn met het gHoot in do voordi nlghold en dat de Rtaat het rcdrt nóM tot verzokrtrin te dwinig n op Rtrattf bij d wet bepiaH nd 1 eort deu arTieidenv d ren aart niet ann te nemen ol wa v feae roeds hezorgd zijn temi te zenden aan den R ad van Arbeid wij ieder arfmWor g acht ntXTdl vnrzekerd te zijn Initer omdnl hij In het bezit te van de rent art pre i4 tie hftar Innerlijk bvflrtdgfin uit det gtxVL wark ge er de premie m g betaJen en zdch liever moet Ktan vcoor deeleo dsn over zijn oom entle heen te stippen boo gaarne de partij ook tegenop er de to Zf gnng van den Mlmbtor rakend een oiHwerp v n wet tot vrijstelling van bp zwartu een ic noetkoinende houdlngiaaii nam kan zij ooLv dfu tijd tucMCtieu 3 Decern Kr Ik de iinttrkSngtrellnig an liedoeld wttHOnliwerp g n jffeinio lieialeis wljllie taling zo zlja iod minder gehoorzamtn da de menscÏK n ih ao oordfvxl dot IkI is1eiif llclit i det dt patroon o k biJ ziekte ouder Iom en irivalidtlöit voor zijn arbeiden naar V nuojieiu zorgt en veroordeelt hot oniHiTm bart t aan den djk ze ten van hm di hun volle kraclit ii e nici r liunoec go v n bl lijkt n et het oog op iniplirulk lii oor eel d cv MlniflteuW èai gfwi flnöiiiCl pl voordiwl giptnkken worde u U omeiidevrii B dllnff beflduit dpn iftnitter van dt7o rowliitio kennis to ge on en Z L to verzookta liot dnarfceea te willen leiide n dbt Ijeawaar den gihetj vnigeHeld worden van ver 7 Ufflnjipidwaiig ii Ieder arbeliler die Hulifpifitelijk verklaart te gen verzekering be zwaard te ziiii alsdan wordit vri g esteld Aanhouding van revoIntiMinalrenT Het Tweede Kaanedid an Haiveeteyn heeJt tut de mlibiMetT van Binnenleniisclie ZtUan en van Oorlog ót volgende vra gen gericht Ajii de lüuiwttrs iMjktivi mit d mode d flngKn deatr da eu door kapelaan Ak kcrnianfi te h Heorenbrirlg g nlaan onit ent de aaahoii lingu n dOor dp greivtwacËit in d inugeviing V aji H reni etig in don lanteten tijd gwiaani V Ih hot juiW dat ail n idi dt gremeBtr ik in don loatsttn tiid 92ÖÜ personen w laroiwler zeer vele luxjfdileaders en d n nn iniuritationate rcvoUiÜoiiaire i initeH fijn aangieJioudöii Ih het jdlst dat de gremewacbt éi hand lm ft git i op rciuwioSbK i kapU dt n voor n vol itoiiaire propagaiwh rtv lverB pa tponen picrinpauiir vOOr boiiuinon jttjrKmge Ih het juiBt dlat dwe nK L e llng n loor g nopiiiden kapelaan oiï kcrnd kunne zijn a Ui epB oHoipiel rapport oo jm Is de regoering dun ere4d du rapport ttr kennis van de Uaiiier teloren gei A DeUng Dura f 1 Anviteird ifii ia 7 eaiig jAar i u t ten gfvo van en ongtval ovtrlo Un d hdi h Vdriftiuiw Dokmg Dur l oud BioolUngioniour van den provinoaei water tflH t vöu Ovtnjiiel riddtr in de an vnn d I NpdeplftndHicheo Leeuw Nieuwe sociale wetten VoJgtns do lei is bij d lw xleKa iiu i in eikKinaa de Uoinwru vjii Minister Aaïlierse doelt daadn niede dat in den loop van dit itcnugtsjaar zuüea w orden Ingóduuull Ie wn nieiuw OQtiw iri luiuil ouw a Hids KË 2i een wetsontwerp t t iK r ienlng der bJiiWddoorarwe4 10 eein o werp Cot hei zionieig der bteen houwersweé 4e etn ontwerp van w t tot bo T rdönnc van fle VTeedaanip bijlogging van ar b 4iisig ehaUen een ontwerp tot uillriidlng fun liet anjiïiij loonkiaesen en tot wijziging van d praniëa der Onge aJlenv e t eeai wijatgintpWiOnlwerp der Huur co nissiewiet e a onitworp tot reg Jlng van de wi TkiooRtH id tverz6kerin 0 T een voor ontwerp bolreiletide de privattreehtelijke regeLng van de oLleoni M arbelMB ereenkoïiïst zal binueoiTort net ad fie van den Hoogen itaad worden gpvTaaigrf Bvenale over ei i oiilwerp tot Tfgaiag van de huLjindustrle Baj het ontwerp in zake do ooUeotieve arb idBov penkom8t dat o jhter eeret het volgende aittmgsBaar wordt fcigiedlend ko men aan de orde het raagetuk van do ecoiu infc8oho bedrij f sorgamsatie on van de oplKifflni roonsanifciüo van do KameTB ac AHjeJa Do regeling van het georgtwUBeerd over 1 iiiöRWhen de departementen on ie vaic vtrepnij ligön van overheidsiporHonoel wor don doof lea ministec van Juwtitle voor bereid Met een Weteoütwecp tot wijzigfl vain de 7l tPwet wordt apocd genmaikt ZooOra do utstag van de womngtelling ht ftnd ia zullen maiilrtïgelen worden ge nomen tot be rijding van den woning no xI Thans worden rosde jivaait regelen ov eTWOgieu tegen het opzottelnli onverhi urd laten van wo ingen 1 it dt Memorift van Aniwoord blijkt nogi dat dp Kwd van Arbekl te Amsterdam e n pand heeft gekocht v oor f 348 000 De nieywe telcgramtaneven De to eBJ aitarieven willen nio ingang vun 1 iamiarl 1920 aig voLict 9 vegeld wofden 1 10 woorden 50 oeiw 10 15 w fiO ot 1520 w 70 ot 21 25 w 80 et 9ft30w 90 X 31 35 w 100 et 36 40 w 110 et 41 45 w 190 et 46 60 w 130 Pt en voort voor elke deo woorden 10 0 nt moor De aftrek van aommigie woor ita in bet adk e zni vei VVbUen terwijlvoor het opgeiven der telp aronioa pertcleloon 10 cent In r kenln gebradit zal worden O B PTT Gemeenteraad van Gouda Vergadering van Vriidag 28 Nov 1919 nm 7 4 u In de gisteravond onder voorzitterschap van Buigemeester Mys gehouden vergade ring van den Gemeenteraad is de behan ling van de GemeentebegrtfDting voortgezet Dooi den Voorzitter werd medege deeld dat de Wethoudei van Galen later ter vergadering zou komen Ingekomen waren Fen adres van den heer R Boom houden de verzoek om eervol ontslag als onderwy zer in het handteekenen aan de lagere en de Burgerscholen aan den Cursus tot op leiding van onderwyzeressen aan een Bewaarschool en ala tydelyk leeraar in het hand on lechtlynig leekenen aan de Am bachtsavond school Het gevraagd eervol ontslag werd ver ieend met ingang van 16 Dec 1919 Een adres van den heer R Boom onder wyzei in het teekenen aan de lagere en Burgerscholen alhier houdende verzoek om salaris verhooging als zoodanig van af 1 Januari HlS In erband met de ontslag aanvrage werd besloten op dit adres afw jzend te beschik ken l en adres van de Stads Evangelisatie Jeruol houdende verzoek de subsidie voor voeding van schoolgaande arme kinderen te wdlen veihoogen Besloten weid dit te behandelen by den beti effenden begrootingspost Een voorstel van Burgemeestei en Wet houders betreffende benoeming van genees heeren van de gestithten Fen voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verhooging van de verpleegkos ten in het Hoffman s gesticht Len voorstel van Burgemeestei en Wet houders betreffende bestrijding van de duurte Idem tot wyziging van de Verordening tot heifing van Marktgelden Idem in zake de pensionneenng van Wet houd rs Deze voorstellen zullen voor dei Raad tei vme worden gelegd Len adres van de afdeehng Gouda van den Ned Bond van Boekdrukkeryen der R K Veieeniging van Ned Drukkerspa troons tn van den Bond van Chr Drukkeis patroons m Nederland inzake levering van gemeentelyk drukwerk De neer Potharat meent dat te dezer zake een misverstand schijnt te bestaan De zaak is niet zoo ernstig als die wordt opgevat Spi heeft in de betreffende zit ting gezegd dat er nog heel wat b dat Raadsverslag kwam dat buiten den Bond om wordt gedrukt Spr heeft daarby be doeld de stukken die bg den Raad inko men Dat heeft ook de firma bedoeld van wie spi z jn inlichtingen heeft Wethouder Knuttel vindt deze zaak wel van beteekenis Indien waar was dat buiten de Drukwerk Commissie om druk werken werden geleverd zou het contract met he Commissie weinig waarde hebben De drakkeraorganisaties vonden dat zoon bezwaar dat een onderzoek gewenscht was Er is toen gebleken dat er geen werk bui ten de Commissie om geleverd wordt De voorstellen waarop de heer Potharst doel de behooren by het verslag en zyn in het contract met de firma Bnnlnnan be grepen Voor die voorstellen die ook b j het verslag worden opgenomen worden ook alleen de drukkosten en het papier here kend geen zetkosten Spr kon zich wel begrypen dat de heer Potharst op mededeelingen van een ander was afgegaan dat gebeurt in de Kamer ook wel maar het is toch wel noodig deze eerst grondig te onderzoeken alvorens ze als juist worden aangenomen Deze zaak kan thans naar spr meende gevoeglyk als afgedaan worden beschouwd De heer Potharst dankte den heer Knuttel voor zyn lessen die spr niet op zich zelf van toepassing achtte Het adres werd daarop voor kennisge ving aangenomen Verder waren ingekomen Fen schryven van de Co iseie der Volksgaarkeuken Hoffman s Stichting alhier houdende bencht van periodieke af treding van het lid dier Commissie den heer B Beszelzen en de aanbeveling m die plaats Besloten werd deze aanbeveling ter visie te leggen Een schrijven van de R K Vereeniging van herbergiers St Jozef houdende het verzoek om de voorstellen tot afschaffing en drjoglegging der kermis te verwerpen Besloten werd dit schrijven bU den be treffenden begrootingspost aan de orde te stelle 1 Aan de orde werd gesteld het voorstel betreffende den bouw eener nieuwe 2e Burgerschool voor Jongens De Voorzitter deelde mede dat b velband met dit voorstel was ingckoinm een adres waann verzocht wordt wyzlgin in de besteksbepalmgen te brengen Aangezien dit adres eerst Donderdag in de Fabricage Commissie is behandeld m B en W daarover nog besprekingen hebb kunnen houden stelde spr voor om afM scheiden van dit adres toch het hierbovS genoemde voorstel te behandelen De heer Van der Ree meikte on dat de aanbesteding b lateie w zigmiM der besteksbepalmgen bezwaariyk zal l uh nen plaats heb1t en De Voorzitter gaf te kennen Ut geen oponthoud in deze noodzakelijk u daar hy wyziging dier bepalingen de Un daarvan door de gemeente moeten wot g gedragen en de aannemingssom met meerdere bedrag zal worden verhoogd Het voorstel werd daarop zonder venltn bespreking en zonder stemming a antenomen Voortgegaan werd met de behandelli der Gemeentebegrooting 1920 De Volgnrs 166 179 werden zonder be spreking of stemming goedgekeurd By Volgnr 180 stelde de heer Laf ber ad voor het bedrag van ƒ 600 voor kosten van schoolreisjes met ƒ 400 te verhoogen en te brengen op ƒ 1000 Zonder stemming werd dit voorstel aan genomen BJ volgnr 192 uitte de heer Koemam rk zyn verwondering over het groote verschil in bezoldiging van den directeur der Stads Muziekschool ƒ 3750 en de leeraren ƒ 1500 Spi verzocht mlichtin gen daaromtrent Het heeft bd apr den indruk gewekt dat er daarbij met twee maten is gemeten Fen salaris van ƒ 1600 voor 30 lesuren noemde spr geen salirii Wethouder IJsselstyn wees er op dat m de t fdeelingen byvdezen post niet Ib gesproken Waar dé salanasen door d raadscommiasie ondtr de oogen worden zien achtte spi het juister by de b uo deling dier voorstellen hierop terug te Inmen De hear Koeman verklaarde met dit antwoord niet tevreden De bediifling van spr a vraag was indiBi deirfi recteui periodieke verhoogingen zyn totjik kend deze ook aan de leeraren moeten KW den gegeven Wethouder I J s s e l s t Ü n bleef vastbou den aan de behandeling dezer aangel m heul by de aalarisvoorstellen Overigengdeelde spr mede dat in het salaris vanden directeur is hegrepen de betalmg deroveiuren dat zit met In het bedrag dat voor Ifc leeraren is uitgetrokken De onder stelling van ongelykmatige bezoldigingnoemde spi niet juist Indien de heer Koemans deze zaak wilde bespreken is het ge wenscht dit los v an de begrooting 1920 tp doen De oorzittei diong aan op verderebehandeling der begrootiflg voor 1920 enregelmg der door den heer Koemana bedoeldo luaestie m een andere veigadenng Zie verder Tweede Blad Luohtvaapf js Lnehtverroer Ir een gfeteWivond te Anwiesdanii on dei leiding van lft liiit aant vllegpr M i 1 Hofstee gehouilen vergadering is gericht de IntefnAlionaJe Luohtveirvoef d lö Iung die ach hootdzakdijk zal l zlg mden met de lirlobttng en de ozpitA tall an Vlieigiterre nen m Nederland en later ooit met deo handiel In vll gtiilgeii automolblolen mbtoffooot n en ondierdeel n Do ondernenWng besöhikt over een ka pitaal van f500 000 Al oo mm arLsem traden op de heeren A T Ooleabrandtf ini nAnit der oaivalwrle mr Ch laoob ahooaat en procureur tn de hoer j OoftwalT baiikier To direoteureni werden l eiioomd ds hoeren ff T BoterlwveR da Hriar kngenieur M L J Hofc tee late lullenantvfceger en P Tax Bij de giemeeota Hertogenbosch z l een terrein worden logierïcht mei do gieiweaten DwentW Groningen I trecid Mk maar en Arnhean worden oijlLrhandeUngen gpvopird QEiMCNQDE BERICHTEN Drama te Zoetermeer Ir don zeer afgelegen Meerpoldor ge meente Zoetermeer ie Woensdagavond en draiiA afgespoeld waarov er nog zeker duiHt rheid ligt verspreid Daar woont de landbouwer van H twre 1 WoeneiiBg waa de hiüsnaaiater d heden dag op de hoeve f emeeet en to ftvondH 1 de 22 jarige dienst wde v Hoogduin de naalstpi een eindOP f weghrengeiii wat zJJ dïitfwijis plicfct doen Toen het meisje oa o ü en tijd nfcl teru eenlo ging de boetr haar zocduAN letn vindeiniLe begej hij zioh naar de naal te r waar hij vernasn dat hctmetói siedUA etn eindde wa loeegK utn en lang weer mis moeat zijQ Na lajng zoeken heeft m eIndeiijJL i gaii den mocgon het lijk van bet meöj gevonden Het tig gedeeltelijk naar nu zeldö in een loot Het lijk vei oowie wonden aan hal en hoold Men beglrljpt dat de gotneeote In 8 opiBcJmdKlingi verkeert en de dolMe gf ruchton de ronde doen Zoo hoorfe n mons n die den hoer be öuldiglden volgene anderen zou de kne t ieniial niet uH Zoetermeer fkomstig la W rdenklbg slaan Osferen Ia het patrol v8 den Hl naar ZoeJermeer geweest Ben po ward meegwiomon He opdersMK moeilijk acfcijnt te rijn meer wlUe op het pakket nlöt ineed i4en be t P leid tot de gevangennendng van ob P eoon De veidSolrte is niar den om overgebracht Zeer vermOedHijt 1 pwBoon de kneeht van deo boer I geval iB er i rake van en z JJj of een wraaJÓumlnc uit jaJoer Het Kjk Md ter oWtK e oma I wurdDt op oiideD i Honderd Jaar Hwn lajs hoeft de hoer Lieert Kwnps t Haren by Groningen onder buJtengewo ue beldng =BteilUng zijn lOösten geboort dag teer leosielijK govierd achrijtt het Nwa Isllrtjh waren de golufcwonsaben in Brand Kwart voor 1 uur hedeJinj hti weeiizwa ra brand lutgobroken In de zaJckon abriel van de firma Qebr Buwe tevens grootharulei m lAndtouw en garen aian de almhaaen te Rotterdam Men waa he len inor n bezig den brand t bluflacèeii on Ifi lei ling van den lioollinan de heer Drieieek Do apuilen 24 25 a 27 2i en do stoonibooit HaiVendluiet i waren m wen mg Meerder brandblusiihimaterlaal rukte nog aan Het bo rongedo te vau het pand waairi a I brand woedde was één vuurzee Onmatige dieren Ij zijn Work Meosohon en dieren in Indïë KUNST Of Natlmtale Opera gesubsidieerd De Tweptie Kamer hoeft dAor a neimiisf ionfler hoofdelijke teiim ing van art 226 der begrooiing van bet Dopartempnt van OnderwijBi Kiuisten t n Weten criiappem gooil gtkeurd den daarop v epin rfde memoriepoflt voor sulisidie lua i de Nationa le Opera LAND EN ZEEMACHT De personeelivermindermg in het leger Naar aanleialng vnn de vn ee wtlkt ir l CRtaal In de krmgen van oirtiaif rt n n nferoftilcio en over giroot ptiteont döv er minilenng m verband niet d voopg noni n beziilnigligen op deOorlo abegirootivg li cft do Avp een onderhoud goliad met den Wmater van Oorlog Op de vraiagi in Iwipv rrn er reden boataat voor d i viec t I Idt de Miniflter mede dat het plan i H te kooien tot een sioöei van opl idin hr niilitie lnj de insiriTitleeohoien waar loor op het bfsroepekador van offiueren t n ond pof i ieren een beperking zal wor den verkregen van omifoveer een dorde Dez boporking ziJ fedhh g l Iduhik viorltn doorgervoecd aUormmst ligt het m d i boctoeSing achafle toe te reng n aan verkrfigen retftiton en de beiaingen Ov 1 de po den waarop en de girootle der bodirageij waartot zal woi de i be7ul Mgd kon de mimi er flïi n et ulUaten IH 7al wofl den medegodeuld in de Memo nn tn Antwoord wölke over eenlige dia K n al VerfwhtjBpen AGENDA JO NovemW 7 unir V eiiwe Stfcouw burg NV D Jord ansipolen De Rat ten van Amsterdam j December 7 uur Sleaiw gcfcoiw buf 4e A Kmneroentfl vo tn=Mltng Hof ntaütooneei December H uur bOe doH Ui i Voor Irachfetvond NuMdedipaniinent W Dec 2 uur Qebcniw Bouw en ffo iiIngtoeBlcht Ondernta ndncomnijvfie A r meozorg Beleeld verzoekeo wij gOTegeld Ujdlg loodedeeUag te nogett ontvaosen van var fiderlngeai oanmstm vermakriijkh den n des UM ageoda te v r ADVBRTBNTHN De Heer en Mevroaw CLEIJNDERT ScHALK Stoiwgkerslais 20 zijn Zondag 30 November en Zondag 7 Derember van 3 4 2 nor n m thuis Toor het ontvangen van b oeken 5507 10 Notaris J van ilar Laaden te Ouderkerk a d IJssel 18 voornemens op WOENSDAGEN 3 en 10 DECEMBER 1919 des voormiddag ten 11 ure in bet Koffiehuis van J BROERE aldaar in hot openbaar te verkoopen het Wooohuis get B nr 116 met S C H ü II E K BOOMGAARD TUIN en ERF te Ouderiierk a d IJssel in de Kromme oost J de Jong Johzn CS on west J de Jong Hz groot 17 AREN 30 CENTIAREN Te aanvaarden bg do betaling op den 12en Januari 1920 Ie bezichtigen op vertoon van toeffangsbewijB af te geven door denNotans 5400 iM Openbare Verkoopiog ten overstaan an Deurwaarder B H d Warva in de zaal CONCORDIA aan de Westhaven te GOUD 4 op DINS DAG 2 DECEMBER 1919 des na middags te 2 uur van een fraaie coMectie Gouden Zilverwerken lenige moderne en antieke MEU BELEN Dekenkist Eiken pers prachtig Gobehnbehang Kantoor meubelen als lessenaars copieeipersen Wynvat Basiule met gewicht Kachels best ni nieuwe gebruikte Bedden Ledikanten eenig nieuw Schoenwerk Speelgoederen Emaille goederen en Huishoudeluke Artikelen een Stoommachine zoo goed als nieuw VOEDINGS POMP en KETEL aanwezig en te zien Bleekersmgel 82 Benevens TWEE CENTRIFUGAAL MACHINES tien bemande tiesschen zwavelzuur aanwezig en te zien bij P K V d Burg Raam te Gouda Kdkdag Dinsdag 2 December van 9 tot 12 OT 5479 66 y T Het gobelml hang Antiquttexten zoomeiU de stomnmachme centnfugimhïmchinea en zwavel zuur zullen Dmsdag 2 December prectes om 3 uur worden geveild Si Éolaas kvM voor U lookers TABAK SlOAREN cu SIGARETTEN nit het bekende Tabak en Sigarenmagazijn DE HERDER WIIDSTRAAT 43 boek Qraanandaal Alle soorten Sigaretten o a 02 40 PANGALOS CARAVAPOÜLO en CARAMIDOS St NICOLAAS FOTO SCHETSEN 5495 3 bij Fa W J V ZANEN 20 Oosthaven I PEESE BINKHORST T h T T JORINK KORTE TIENDEWEG 20 Witte en gekleurde fantaisie en huishoudschorten Groote sorteering witte zakdoekeni J ook in doozen EXTRA LAGE PRIJZEN op alle artikelen tot de St Nicolaas BEZOEK AANBEVOLEN MULDER OOMS Tel Int 6B4 aroamndHl 58 60UDA Advocaat Boerenjongens Boerenmeisjes en alie soorten Puncii enz enz Neemt gratis proef in t ons pplma kMralllalt CULTURA een heariyke drank van Hollandsch 151 VPUChton vervaardigd Een nuttig St Nicnlaas Caiieau vindt men In ff Schoenbazar MODERN Zie Étalage Zie Étalage Th HEESEN Kleiweg 23 DE DURE TIJD I Men hoort than een ieder kl f eii Alles is maar dour en iteoht Wilt i w winkelier SULTANE vragen Daii koopt g iltK fijn en het in cht ri Door Sür TAKE wordt bew rhud tlot oiide spreekwoord Tijd i geld Al wat vuil ia komt tot klaarheid Ën wie 18 daar niet op eateld l n als weldra naar wij hopen AUea weer wat beter gnat Dan blijf je iteods SULTANE koopon I Hoogte I Doet Izijn inkoopen Hst NICOLAAS I bii 1 1 1 luim I Men vindt daar uitgebreide I keuze tegen billijke prijzen AU hei beate fabrikaat