Goudsche Courant, zaterdag 29 november 1919

ss r m p H = t M V ft f fs i I Prima HERDER S Reclame Rooktabak l S hoek Groen endaal Dames Wilt U aan de H ftn Kooker de er dagen e i fijn kistje Sigaren Cadeau 0 v n dan K U Nr adp a Turfmarkt S4 5511 QOUDA 20 OrogistariJ MARKT B I wiJDSTMAT 43 Firiiia A H J WlJTENBURG Voor de St Nicoiaas ANTON COOPS Ml nhapdi M 4 at bl tt n n HooMpl ntabl lt n V rkf aluar bil S H VAN LOON DROOIST WIJDSTRAAT 29 Boterletters Spritsletters Lettereindjes Marcepein üiocoladeletters Speculaaspoppen Speculaas met en zonder amandelen Suikergoed en Borstplaat Aanbevelend 44 60 Gebr DE JONG p wp tpaat a Eaü lie Cologne 4TI1 ST NICOLAAS 1919 w Ipvruni lufiriuir B I PP I 1 To Ooiida l l Aal C oo t l il c 1 i Loos Ibito 4114 ai Het iB OD zeftr aaofi enaam de Dames vnn Goada en Om streken te konnon berichten dat niettegeoetaande de groote moeilijkheden om geBcbikte artikelen te kunnt n krijgen wq er in geslaa d zgn U te kunnen aanbieden een ruim aüsortiment in mr BONTWERKEN m OOUD SHAWLS KLFEDJES ZAKDOEKEN KRAAHJES MALTEZER en alle andere soorten HANDWERKEN HAND SCHOLNEN KOUSEN en J VEflSCHUUR Ein kijkja In ome Etilag It voor U etn trouw gl4s voor Uw 8t Nloolaa lnkoop n 5509 60 AANBEVELEND Firma M J TOEMAN HOOGSTRAAT 294 V h J VAN OS Tal IMtora 203 n b Het Viaduct ROTTERDAM Talef 8920 OOIWA Kt siWEG ao 5418 40 17 Vanaf heden verlir icl r DÜINKONIJNEN t 90 SOEPKIPPEN van f 2 tot 4 BRAADKIPPEN 150 2 50 POULARDES 3 4PIEPKUIKENS 075 1 I WÊÊÊÊÊIÊÊÊÊkÊÊÊÊKÊIÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊMIKIÊÊÊÊKÊÊl DAMES I E it ppaolisoh CADEAU is ééti FAZANTEN het paar HAZEN VERSCHE EIEREN 25 et per itak KALKEIEREN 16 WINTERHOED Nog ruime lieHze bij A E eBbVENSTÜK Peperstr 26 ty t VMHaaad prilxm mmi um JSATi RüAü 29 NOVi MBi H 1919 i Derde Blad i MODEPRAATJ E Nieuwe snufi a Het geleek er eerat vtei p dut Ie fan taiBje van de Mode artigt u i3 tjcuput Het scheen dat zy geen niPi v ideeën n ter jtffgeo dat z met hun al ta in loap wa ren gevallen en er genoegen inee na tn ujit onze blouflea van vtrleien aar nog JA de mode waren dat vcikonie ronde ballen en punthalaen alien yijoiljofd wa IA en dat men zoowel na iv c 4ls vi de rok km JcoB tragen In de gioote Itji ca kwam jD t geheel geen verandering en men be gon iioh reeds met vePwonucnnK ai te ra gai of een grillig schepseuie als h l Mjne IfcOQinginnet plotseling Jecel it en confer vatiaf JU lyn geworden en om jfelegeh held xou geven onize kleejon te veisluteii zonder ze te vermaken irta waa Vu ons BOg nomt toe m staat hatl gCbtelJ elfa rooT nieuwe snufj ichetn Mi geen rmdingru dieid meer te hahben iets wil nog nooit gebeurd waal Maar na wordt sii weei wakk j zy bc gmt met ma wat meuwe Dnufjes ta bxen gen en aal wel e nda gen m we r alf ge wwnluk de Lynen van ome coatuuma ge heed t veraxideren Voor he ufgenbllk i n Ito even wel nog hetzelfde gebleven waf de meeate danUB wel welkoint zal z n Want nieuwe anufjes kaït men geitiit negeere i en toch in de mode Jiin niaar een vefou lerdc l n van castuum loopL 1 rcc in nel oog Tk vresh dat deze fitanivasttgreld een itilto voor den storm m dat h t Mo lakifnia finnetje als de achoone w lap iter al ont waken zich aal uitrekken n in ta Bt bu tensporige costuiiniB roni za gtan Aan delen na dit tiydperk van ruut Laten vrij hopen dat i miwaad en at eg OM de batrekkelgke vi f iei van keuie tuadien wgde en nauwe Wdtken en recllil lende halavormen zal laten Voorjoopag heeft zy sievhtf veraildwri t gobracM in een pda r kleine on lerdeelen van onze kleetluv dtP wy ala wij vilteo eAievl terzyde kunnen laten © n tuv h m de moae lijn Zakdoekjet ooalb gy allen a eet beit lari er J pö wat verschillende soorten nakioskjea Et ayn fyni batiaten zakdoekjes met een opeoge aarkt randje er zyn er met geschulpte gi handwerttte puntjes er zyn bntii en jakdoekjfs met kantjes afgeze Ook kon raea ze g oel van kant krügeu of vm Ide met kant af giezet Dt ztfdea worden la aiïii j ki Ui eB vervaardigd oo lat ien fitecda by e witte sportbouse met gekteurde las een zijden takdoekje n de kleur va de d j kan urn gen wat öJtyd evg voldoet Maar dit alles scheen nug luet vuldoende te yn in Parija moe t et ttnaniw e in zakdoeken ook weer een n i uwlje iveicn Gö raadt nooit wat dit si Het ia edi iijn batisten zakdoek met iii een iiotk q womaam van de eigcnaiea gebord urd Maar dat ia toch met zo iet byzondem zult gy nusacHien aeggen Diiai hen gy g lylt in Maar de nieuwighei beHtaat h erin ial de dame in quaestie haai handteek ling alieei 1 aar voornaam m pt zett n e at deze handteekemng nawkoung wtirul ge fiorduurd met witte of gekejMe ayde op en fyn batisten aakdoekje Altyd wat nieuwsl Zooals de Paröae n rs zeggen Du nouveau iu noi veau oeet du nouveau qui i aoua faiitl Zyden Tres Gö xiUt u wel herinnerffli dat eenigen m gal eden de Fiaiija hojgtij vierde en wn j MMinen tunica s ja zelfe maatela WMierde Nu is haar ryk w ci vooroy en 8 de iyden tres er het ga n er weer Toof n de plaats gekomen Dit znart j ie trea versiert nu weer m bwee randen ome don w rakken wat bQaondei aaidtff aftnaakt Jwn kan het ook ce M mlGei m kleine gewkea in een rok te mawiui ertn e n door sleten naad of plooa byvoorberh Zoo had ik een zyden r 4t Jie volgons 1 mode van enkele jaren gelfuen ondei het oiiddel tweemaal mgenmp k was ea daar J dowgeatjkt met een koordje er mv en dit evenwel mt de mode w e Jipt ik fle naawter dit lostomcn om er cea gewone M de tailleband g nmpelrie rok vnn t n met minder ruimte zoials nu het nienwfci is hl ï jawel toen h i los etawd as If da de tjwee randen waar hy döorge tint was geweest waren dotrge leten Wat ntw Ik kan toe I ïlataeling kiwg Ik eeni gevmi Zwart den We l en tweflmllle n jwia de rok en namen zoo de doo ge eten 2 veg en daaraverheen weidcj twee wwt xijden tresbandjes ge ikt Hci maak n dTLt ff4 ook MB rok dia fpigfriim b iKhadiffd ia mM en doorfMietan naad of plooi of een dun plekje bekykt feen dan een nauwkeurig of hg ook wt inct ran den zaart vjden trea deji MKlh n figuien gelegil te redden is AU h varsletene bwlrk n gLUJkt h f na opgeperst te zyn wet nieuw n door het 7s art 7v Ien tres wmt hy nnn chic M4D i B3AND BMEVBN UIT DUITSCHLAND 10 November JPJ Ik zfnu L lieden luyn LuriL iwudentic uat IS een dag vroeger dun k ge oalyk haar gewooniyk verzen ik heb r n tuuriyk heel maal geen i cgup ai i un neer U myn correapomicati ont an rn kuI De wereld s opeens zoo groot zoo schria barend groot geworden Jr kracbbens een bevel van de Duitsche regcering Ja J beeft gélyk het apoorn egverkeer staakt op re geenngtU evel De oorzakei de aXuCbuwe yke koleonooil en de ge rondu irees voor Hongersnood loen ik v6o tnkei dagen iJelgUfChe dagblaflen lab ovi i 1 i t ifgeven an melkkoeien aan Belg en i u ais de iBruBSelsche Standaarc t ciieven dat de toestand in Duitschlanu n et ü er m kon ik myn oogen met gclooven Nj a com nissieb De leden van con n j t ea logee len m de groote hotels 7 lls n ub utler rooti te en habben zeer zter veel ge d Vlaar vooi lieden dié a lagen n DuitiCh tand leven die er werken die 1 meten be btaan met het loon dat zy ver ic len kannen m de toMtand Df mtelleotueele weie Hjdt b jiondtr Mik ottctei deze otnitandi ied n De wedden zyii met gestegen in veihoudint trt de Ie vt sduijrte Dat een weirfi sr minder of meer heeft dan een gei er van jreen be teekems als beiden een 1 niochw aardig Ie van e en kunnen Maai 1 lyn de toe titn den zoo dat de zeer naart t gi werkman er biirnu in slat een mensc waaidig bestaan t bereep te kunnen mfoeCenen U 0 H maan de tjks noodig Dan ma hU met a n kleederen denken met aan clioflaan van 2 f9 M tiet paar met aan een hoed va 100 M Twaalf artikelen i mlBSch en et aoo veel iegen den hoogste itry Maar men moet 10 plaatsen kunnen De honger ia ver schrikkelijk De schryver loopfn ie reda £ ties af vallen de uitgevefs te v et bieden aan tegen spotpryzen God men mo t toch eten Ik k i Bchry vers iie een heel roman voor 200 tot SW id verknopen en waarme le de uitgever dPtZcnden Mr T H Fokker mr hit BoUjtWMOIS M llauflolK4 ilad Itueil 1 u oiului tioMd geimi md mr i it tOiUvur di g ii rendu oea nutoadon te Kiii odiimuI goneraail van ons laad m gBWeu4 VSij uut leeiieri or eeiUge opiiKmlngun nati diude liew iokkor raaakie o tr Ut tiHHi eids alt het botejowiMK dat hij ttn gevaai ubt i ot eU iaad ti r Wtld Uüirt crWiaino aliUus do h ir lonkti beioBKont met aoder dun t o r u 1 iug tva dur puiitj diu art 2 tiua II r Uiroruh i ais lu reix n d el oui Hloi f Xa de arnioUglnc dta bourg4H t Aia 1 U is hot dotl u iiuiur reigutrtiig Du rvOMr weriU te JÜof t uu bijzonlert LücouJaMü die In wer oi jKlield wan lu Uijzoudere Oonudlawe beèraf 1 iid 1 t oulrit ro xtiulA alul c on woMcatAkïtiilol ua uiibtt ulJirijven daaroiidor kon zoo guuiak ktUjk wk vengrJjp vait ioa bojr eoi i wur diu gobraulit fetlelijk ilm ia d oogt n t n de boloyiwiki otLl t i our0 uifi contra r i olatnouoiroiii die a ea nmettai worduii uiCgjuinoord Te Klrf wurdoa al degen lu llu duoreten durftden cmi ilhir n en al di I wa £erw van huiaea w i f n decrsluu naI u aCgoeolieurd s nk idig inH dood tMra bodrd l lelaen en tnlkttut hob 1 geJurendt den natflit A MOliotita fEeioord en de jaiMoerkireten der tor dood Vi roor deelde boiülgeoi die van al Imii fle Ntuiif tjtroold idi ièug was iimnorfl Nohaarrivb iu iau rijen la di bitten kuudti ui g it eeu oVUutiiIig warden pl itil un au etii m don andör looi gewtiiut a wlüofu zwaar genvoud woantm IJjkev nu sterven dtn op watgmiia wordtm gfluAjicUm ei in kiU en guworiMm en met aafdg bedakt Uet mm bounKeoAB m isvcu dan U hut ouMlftt zij anjifp nt tg kond i siju als belflfldn EibetaileTn ol omidnt luf n io Ideu vau hen kou utselieii ü bcii koi lattMi wentau eé T amwboklere Moebiun lUii twee boudecxl botu eoiu te Odwea diuiiat duon uan water to brengen aau de in de JUzernea DleMoeode boktje tialahe Mi dated iJet bolsjowiaute breii t eau inentalltt4t voori dl hoogjBt gevaarlijk is zij l htt tot mil lmvela hl ikeld 1 1 elb tot mlebftuk iimkeii van opium uooarae e d op grooti sohaal Uoau doei verniel alkv i iKiurgeoit ia vormetlg kapitaal 700 vo 4 ge kuilt Ik heb gezien boe e k olüt H toii tiioUieii allo Ijuuzou ver fii tdwi ze met roode dofiKeu waarop iovitto lettre oorloog aan de paltnzen vrfdi aan de hutten maar hoe die rfld aan de hutten kan wordcii gobrat hl Mfls nergöuB te bemerken want overal w rd vermeid en vefciiielllfjü nergens WLrd itVi opg i üiuwd Nu Mraagt m i uMsSohitii boe daartftgi 11 lu it gaan ik weH hut olut ho K ai moet loepen in Noord Itualand waar 1 toe tandeu tiiogeiijlv iiog erger zijn dan Ie KM waar ik za za beglrljp ik niet oor d Ookï me 10 t iiKjodolijfc no uit koniHt omdat Uühr altliaui nog het Ideaea lx rtaat vau het ikadonadienio dat winnen kau d Ar en ui jeoirgtj en eenige andone deekn van den KwikaüUri Ijewtaan aUiiacs nog voie gesonde eleiueoten ilaaï 111 dik geval overal iiioet m o zorgen d t tngen He propagatbia der botmjewiki wordt g nvaakt Dat Is noodig omdiolhuD propagn ida aohlltereml i en omdat zlJ de beteokeols ervan ten volle bMeffen Ha kolÉ l de oouamtiSai tH van l iiit nla dsi lie mkai vet Jdaardo rooduit dat hij oei meer waerltheobtto aan den uitvoer van pok kt I ppopatgnudaoarlikekn kin aan d n In u T van voed ngf n ido en vMt meer ll lanrlen dienen strti toe te z4lu op do vere rdHingt der gevaariijke propasjun drt ovtral ditii de btvolklag d landen tl 11 t terkiiti te worde 1 ingtdtoht ov r liet govaar dei door het bol j vMine drt gf Meent go vroeg d journall t dat z like ook V oor Nederianti gelii B en go d voor Noderiand ris voor elk land ter ereW Vori H niet dat df bolu jewuki vaii do bourgeoi fn Rurland MBSMtton in vrttumd bMikpapkr tn kosCbaarbe deii rooiden en die ala propa andtnrKfflï Itn trachten in t voerwi vOor iMin gee t raautea iu elk la il bab rmi i op g merkt dat de zlokte nok hier vel j lieert aangpMHt Ën het in m ziertA dlehot i g vaarlijk kau wordt n BINNRNLAIVB Aitfkel 26 van het ontwerp Lager Onder wtisvet Er is een Canute van Actie opgericht secretnreese Anna Polac t en art 25 Dit conuM verlangt in de eerste plnti in aL 1 g en dwingend vooi rchnft kiakkelooa ov rgenom i uit een wet van 41 Jaar eeleden en door het vrüe tpel van vrani en annbod en littéiw mJ mé r d n tot dtu ver de rechte msfl maar cok de rMtcte mmr op de reciite ptiAti kotnen In de fe Alinea 2 van lu gisimwktc artikel luidt 4Iet onderwas m de Uagi e twwe leerja len of aan scholen met twte learkrachteo n de laagate drie leerjaren wonH zoo cenigsaiQs mt el k aan huiponderwyaere tn opgedragen Wordt dit aangenomen ko xagt het co miti dan zal met alleen voor df ondera y xera de volledig bevoegde op den dvur en vee kleiner arbeidsvelu openstaan dan hattf ai niet Ueen van aile twee ver n oedel k ook van de meeste dnemansscholen een schooltype dat n e naaste toe komst steeds staat te worden uitgebreid ue volledig bevoegde oaderwyzeres geheel verdwijnen zoodat in gansthe streken m t bywnder ten platten laodL df bevolking de vrouwelyke onderw jskracht slechts aal kennen in de gedaante van c e minder ont wikkelde en lager bezoldigde hulp onderHyveres hetgeen waarlyk prestige noch aanaien van de vrouwelyke eoU a s der onderwlliera ten goe le kan koman maar dan zal bovendien in oeu vervolge de school opvoeding van alle 6 s of 9 jangen die van zoo overwegend be ang voor het eerdere leven is in handen worden gelegd van vrouwen wier opleiding verre by le tegenwoordige zelfs aan normaalleseen verkregene acktenrtaat Terwijl hot ontwerp en teieflht voor den onderwUxer een zeer voel breedere oplci dmg noodzakelyk acht wil het voor de vor ming der hulponderwijzeres met een zoo veel eenvoudiger opleiding volstaan kit van verschiUende vakken de leer craoht h de laagste minier wee lan de leerbn uH de hoogste klassen lUoet met een ieder wie n de belanger van on7 onderwas onafsche dolijk verbon den aan die der toekomstige ooderwQseres sen t i harte gaan nakr de mate züner harar kraditen medewerken om allen leerkrachten m de lagere school 66Ü die in de oo moeUDke en be4ang l ke eerste leer jar n een gelljkelUk ruimere opleidkig te doen deelachtig worden hftgeen met gelijke bevoegdheid ook gelijke waanleering en yelüke beaioldiging met zich brengt Da Marinebegroottng L iiiiuMtr vtta Aluriiio iiuA lu ija M HOI II vu u VntwooRi op iju bt ruotlag iinili feoJtNiIi ikH luj nc iudcijlor ImjöH ril iidtnd liiH luot uduitr dan f o 7 S5 000 au dw zoH piUfcöerMO iqi t u dijvwi r 1 1 lu gybrunk nl twto In liidiy 1 00 voor ailgtiiu ne dieutHcn tn uóu m rortw vi aii d paailMursoiliupuu du Noord lirulj tul on llollauii iti on uiigM rtiedn lil dl Htt kto zijn g utrd ja hui teiate wti iml voor opleUlii Vé terwijl liet tw k ai worden vukotrin lly i viu ka HUI iieurl ooLLn ziju aid oulïruikbaar vl r r Wl worden opgunuiiid dc 0 VLUgtbllJ M i vüorloopig bewoardt Ih aubt torpodubuotj t re hebbun wtMuJig waarde do h bduveu butMtude vwr oetenmg V De iiMjucu 0B er Itiion en VultaiiiiM wartitQ 0 i geiËig d Df vlo mljnwiiveigi W ItLg wi bodioudau düch de 1iiiuui lr doelt medo d t de dtep guug V lu aUe i a Uy groot Ih luudere locpodobootou wordin ktii g 1 lu van Ifj JU opgiuiüuiuti llo umiitMt Zijn m in Uo nog lufjiBU Mul I rt lorpedobooilttii dio ifwiaug ok uu de i i rkt zuIIlii wordeu gm oinl l i rt it van ht lawterwal düiikt do mi iiMii voorlovpus t bouOeii N lar ijuo iuoi uiug kodi Mut tuekt iiaU g vlooi I f taiii uit tn kfVrii imt kt 111 lu naai i r zal ortkm bonooiud tien t Utjirdbparteluentali coiiBidOrfe wel laï adviaoof1 11 outtrt iit de MiueiiMellie van de vloot D bouianidiiip va de Hdmpeii wdke vuor icidtó iwodtg zijn al hooWaakdiJk iiio l II wonUn g Blov vil loor d Inland hclii bovolkio Uf tuinküer deelt verder mede dat do 01 taptl Mtunde crulwer niet zu11 b wor Iwu aigebouwd docè wei de aaobouw v m o dtrzoebooten ziaj worden voortRwrt MaiH grstie Hot Ncd Oorrenpoudcutie bureau hee i ioh la zake he Kofkioklijk b elul vautt dfzar wamrbij grwii b Marleend van b panide ta aütn owrékijjd wc t i Uoliti nilitairo feiten tijden de iDobifituitiu b gaan om Inlichtiuigen gow nl to hw 1 parttineut van jueUtie Vanwegu d9t departoimmi wordt r op jfowczeu dat de eaeciuie vau d rgUjk treffen ua het elndi der molfllifltatio de d linqufWni onoVonr xiig zwaar t tjtt iteo efi rotjda verkregeu betrekking Ia debar germaatscitappdj kan doen vorOKtai ot aL ÜMJ18 til het v ndt 1 ari zonuiigö 1 iridcklng bemorilijk zonder dat iu do hier bcdoefde gevnllni an Ifdhtf luittalre i ten ent daartegen ofnvegend belang voor dx mllHalre rocfttnorde la aan ti wij zei terwjji teivHotto de mllhare Tpdter aSfi m ntaat kf om d gm ieute beivsrao V olkc uH kt4 feitelijk ondergvio vau tra u na de mobfUaatie yoor to i f on durvsngeo Het ver et n n van Pi n a gti m eni gratie al tluia i ii=inangie V D vaJf dirf fpshetii hionen het kad r van het rertit vafl grade wolk rec t ook U V la lutfeeoclend om oen ocmfElet tuw kpn rwh Ml hilimrh 4l op n loMwn l Itpraard kan r B e 4its m ze r hij zonder oinatandigjbeden voor da virWuli van fon a ig muoc oe gtnVtti aankMIng zijn ft lijk men dan ook bx htt gn nerMl par d n van W0 Steatablad no 74 moet fa niggaan oui een eam cTeraat gl val in onK ataaisru an te Ijzeti Wel in waar Iff l irtr nog wej f iui bij b paftklt lieugBiijkt gubmirteidflHMi un B eeni rb met name Hooeonde ïmMVtdu n WJ factteÜU heaéuit grade verieend docb Ufi aldjd uKUvMuMle gnttea dm gen ooir oveii t M ova giohiael aa4er a rakt dan ds thans kerleend aiggu m witki gttiijk rvoiiM w d u pji 4ii i t IK dvnkutd mfvi i 001 dn MraJrooliliut i a g volgen v u tijdau de tBoi iIliMti l f g n luUitsire Irfton ov Ari eni i nii ig de oaioiHm van billijkhotd eii titltu it lo vtrsaohtra Mt do bijzondere d t a t n door de iiiJl iMUhc tijJoiM Ie iiiol41a aaa bewe m Itoiutt de Mtrlei ihli algmueeoa grab J vr V erljaud l iteraard M IhM niet too gilgk aau ti iv udduirtn Mb gowl gcdrJlgou li bl eii 4 It lH h uiiig Ut gevau atM itltjii v n MiuiTdv rt vuor de wwjt iiiuUit üet gednnndL velr laan amut U Niurd ijn Iwuft nteufoa o en iNlto en al Iwua te Kan nioowa parttf Men iiteddt yiu ait Uiwtardaai Naar wij Vttmtymu buetaan er pUnnsK lui opriontliig vai vuu uituwa politier par Uj wtdk 3 den uaoiu zat dragau gr Mp voor i iuW tu4 pniijKt nu sUkKiiH Nood ia Oeetenrlik Het entraal coiiute i bulpvsfleMing aan de noediudenden m Oostenrijk verzoekt het volgende mede t tleelen lo dat m dtp pennmgmeeator den heer N Graadt van itoggen btaiii ouderalann 7 te Utrecht thans aan ttea ts bioneftgekomen een bedrag van it 0 000 welke geiden besteed worden gedeeltel k voor aenkoop van lentenauuddelea gedeeltemfc voor bestrijding van de trauportkostee emn Qoetenrykscite kinderm oaar Neriertaml 2o dikt de eerete iercnmntddelmtpeu bostaande mt 1 wagons levMumxkMaa gedeelteUtk b er te lande aaogckooht voor een bedrag van 70 000J gedeelitel k beBtauuia uit bAidragm in aaiusa den SlsteA I Joveitnber t Weenen is at ig k men en daar tor beschikking is gesteld van het Nedorlaadsch conuté ter dutnbueerlng der de noodliü lende kinderen aller 1 3o dat de tnvaede UvensroiddekMttreia den laden Dwember uit Rotterdam vA ver lAJuii i befaÉinra larrensnuddelen en kter mt floor de Jteodl deoKlMi te Weenen enige wagons l TMuUttiddeJ B zal medeneinen voor de noodUfdaoden te Halnburg Inna brtick Gras om Zsndingan zoowel levenamiddelen kleeren voor dezen trein bestemd me ten uiteri k 10 Deeonbsr toegeaondae aVa aan de firma fiofaeaker en Co Suikerieoda Maaastatum Rotteidam met t jvoe ng op Jen vrachtbrief dat de unrling beetuwl Ie voor den levensmiddeieatre b naar Ooetenrlik Uitdru keiyk venoekt het oonuté s keniag t wielen houdan met dan uitersten datum 10 Doeember 4o dat by h t cosaité lic mevrouw D k rraaf Exnor Nassau ZudenstainstrMit 1 Den Hang en anderen zijn ingokomon meer v tt 2000 MwbledUigen om huisvasling te rerteenen aan OoatenrÜksche kiaderui Het bot 009 op de zeer groots moeilijkheden welke het transport van kinderen uit Oon tfenrijk naar Nederland net wêA br gt venoekt het comiti dnagced voorloopif geen aanbiedingen om kinderen t buievaetfn meer aan het comité op te zenden neck nlichtin ien omtrent buievMting m te win nen teneinde te voorkomen da4 onnoodig werïc de tooh al overbeiegten orgsniantJo arbeid bemoeimkl De eerste treinen met Mndereo welke niet vóór Half OecenAer i ons tand verwneht kuuen wordm tullen hMNfaakellJk bestemd tljo v r Den Hang RottBtdam en Utrecht He comité verwokt rfialve al degenen die alsnog Owtenr k rehe IdAderen m iiuis willen nemen veer looplg te wachten met daarvan efgave te oen tot eon nteuwe oproep in de dagbU doi zat versdiyoen BTriHcomité s wordt verzocht ge n voor bereidende maatr elen vow huimreettofr te nemen voordat i j van het centraal ee mit bericht hebben ontranjen of veidepe kindertranaporten mogelijk eullen blUkftj Togen de daurte By de Tweede Kamer i t n wetst twerr ngediend tot bestriding van het onradeluke opdryvMi en hooghouden van pr fMe Ingestald woidt een Centrale duurtenuKl bestnaade uit tenminete ryf icdon en voorts uit pUntsvervangsade en bu tcagowone I den De benowmng geschiwit door d Kroon De Minister van Landbouw sal het tand verdeeien m v rsebiilendn gebieden in sik waarvaD een Duurteraa wordt g8v etig fcestaande mt dne ledea en plaatarernui gers eveneens door de Krojn banoeaK Voorts wordt ia elke genie nto waarin dit lar het ordeol van B en W aoodig fa n diBirte commiasie ingesteld Met goed keonng van Ged SUten aan Ma conanlssée voor meer gemeenten worden benoomd De benoeming daser comadaiiae g sohiedt door B on W De Centrale puurteraad wt nnrtenrttet en uitgebreide tMToeg Uieiiiii te voArf gen om de prüaopdr vuig tegen t gspa Zoo zal hü bevoegd zün om getuigoo op t roevn m adar ed te he r