Goudsche Courant, maandag 1 december 1919

S I o 14115 VNe 4NB Cgi lig N V Scheepvaartmaatschappij TRAJECTUM Hoofdkantoor I UTRECHT Dagell ksche Molopdl nst n tasschen ALKMAAR ZAAVDAM ZAANSTREEK AUSTERDAM HAARLEM HILLEGOM BUSSUM UTRECHT ZEIST WOERDEN ALPHEK BOSKOOP BODEGRAVFN OUDEWATER GOÜDA LEIDEN DEN HAAG DELFT SCHIEDAM ROTTERDAM 4871 Alwaar eiieo kaaterea 50 Kanlaar BOUD EBCBTESSEPLAaTSOER 2 Talalaoa IN ffi vwdaea lcl t ImUao d4S Duitschland geeft niet toea WniieastUstand met Lithauen rensuicidenteo verwacbL Ouitsciiland telt arbitrage voor Woiilt de rrede ran ktacht Een ulti aiatum aan Wilson De Oosteartiksche regeenng geett het op Onderbaodeluigen met de bolsjewiki De Fiamekwcstie urgent De Arbeidaconferentie verdaagd Kautaky concluai e OMS OVÜRZICHT taire dwanpnaatragalan aou aiisaea aemep n a w DuitacUand naar believen sou kun i n binnenrukicaa aUea niet veniir ken keaCaan Het i lgt baletoMd veer de uifevoei ng van iMt pUn vormt nog de vreaa dat do oemoMMubtM rtoh p het M eabbk e n aftvwMiag wn M kabinet van de nucht meeater Modan kiM De winkelier Die U andere ZEEP LEVERT ALS U SUNLIGHT VRAAGT IS EEN BEDRIEGER In tegenspraak met venKUUMdtt gei uchtea die de ronde doen vej de VMdet ndarhandeJingen met de boUJewiki w a Toor de hjigelach Ruaaiaohe tMHvraiciage te Kopenhagen te bant zoudan wonlan genomen veraianrt men ia kcingea d c vre desoonferenüe ta l ar s dat de Rntaeke zuakgeusügde OGrauy fltet Ijtstiaat uitsluitend orer de gavaogeaen aal vmttnm Wv lM rypen nu wauroiii de Leiten oy t oarJvgBjjMiLl gingen en foimcel Ie betrel kingen met Berduu afbraakeu Iet waa hu r om te doen eea g ieolt van tet oor iogamatenaaJ dat iiet geplukte l mt3cWan4 nog beaiJt in handen te Icrygen J it jb hui gelukt Naar uit Kowno woondt gemel4 fceeft een wap aistilatan l voorloojwg ee iuul gemaaJi t aan het oorlogje Alle etache ran Utiiauen x n utgewiiliipj wat beUmdt tiat het oorlogsmateriaal en het spoorweg materiaal dat toebehoort aan de Duitachf tr epei in Rusland aan Lithauen xal woi een overgegeven de ontruim ng van de bd lette gebieden moet onder controle t d d Lithausche reveering geschieden en binjie een aekeren tud gebeurd zyn Van 0114 kant verbioden de Litihauers yich om het effenaief be staken zich binnen de demarl catieljjn te houden en aan de Duitsdi troepen m Rusland vr verroer toe te taaal naar Duitschland op d Lthausi he spoorwef gen De mtergeallieerde commiesae Voor tfd Baltische proYinciei zal de vervuil virf d£ze voorwaarden moeten contn l ren In aansluiting hidnnee heeft d Ee om BttWi geëweht dat de 4wiigieHlittr Duitwfhe troepen v66r Üofcmber Is af jeloopen Te Bcriun is men berreead dat de terugkoer der Duitsche troepen die lan vn et zonder diacipUne naar eigen goed i viaden om Riga iyx opgetreJen tot verwikkelingen zal leuton Men neet dat daar om plannen werden gemaakt ze over t laad te vewJoelen en zoo spoedig mogelyk te ontalaan Om echter ook b j eventuele Incidenten aan de grens te kunnen optreden i ii de burgerwachten vai de ütreek boven fl M niel opgeroepen Is l mtschland ten opaichte der Lett he Mschen bdionder iawhikkelük geiweest ten aanzian m de kwestie bet effende de af wenng van 400 000 ton aaa dokken bag genuachiaee en echeepamatanaal hjjnt de egeering te Berlin op haai stuk te taan en met toe te geven Het gaat Uier niet om n kwestie van p ttstige zegt de Deutsche AUgemeine Zeitung doch om liet feit dat iJf aflevering van het gevraagde matenail het economisch bestaan van D utachland zoo P I als onmogel k zou maken Ook is Toot de Duitache r eenoff de clauHule van Mt aanvullend protocol onaannemelijk vol W welke Frïüikr k ten allen tWe mib gBf Uw VIJAND EN ZIJN DEBIET ONWAARDIG Hu WEETr DAT SUNLIGHT DE ABSOLUUT ZUIVERENDE ALLERBESTE ZEEP IS DIC ALTIJD HET VOORDEELIGST UITKOMT LET DUS OP HET WOORD SUNLIGHT OP IEDER TABLET iMn vnn d bmiati iên dar MM miM l eft hot gamakkeI4iw gekn i nX Dcnikin Man weet dat deze ooit te kanapea bad tegen de Oekrauwrs aan wter hoofd letljoera atood Uit Zud RuMiaebe bron v ondt ad gemeld dat een deai van i efeK joera a leger naar Denikin 1 oveingeloopea de over ge a n naar JCasatt gev uaiit s de Oekraiascha aattmerdar aicb is 1 wnheig bavuKlt 4740 100 Atelier T H TUKKE R Gouda Voor St Nicolaas Cadeaii een goed portret van U of een kunstvolle stadsfoto I Fototoastellen an artikalen waarondar aarillga arrusingin WESSANENS KOKINKl MEH jnestigil ti WOIMERVEH Voeden o V me de ZUIVERE LIJNZAADKOEKEN merk STER en W L Ecre Diploma Par s 1900 mem oixuv Uitmuntende door groote voeatngswaarde Gouden MedaiUes Voor de a s St NICOLAAS Is n kauxs uit d Pariumefién ea Toilet AÉelet BALT A DE JONG Oosthaven 31 Groote sorteering J Billijke prUM Dochters van Heouba d er CLARA VIEBIQ Oiau itowr e vartaJb va VW J P WEBMCLINK T ROWUM Nadruk verMMi 8 diwg a ta el nas Ik een bwtje i g B ik fl a toini 4l laark am h iB i ft uer binnen Hij ifc aiii ï n m bed hj boog ioh o er loijz J JU t u a Gwrud fiM e die ademhaap aniwn Iweldwi J nllft o er haar g Jie de lioliaam Ln C ir iegW ed ukomt Toen kW opK Htaan iL heb mij Z V J Haraogge n Ik heb ook dadelijk een myrthen 7 5 f Wil ie hem z en Tnidje n ni lui niet I Qerirud maakte een afwerende bewagla hMmei r te griezBH Ga naar huto i nwod T maakt zieh ongerurt Baretlu MiuM on luHl haaThooH J t W r w AteR I Ik heb to ook Eerste Booilsclie ïraclitaütD Dflilerneiiiii Vervoert goederen binnen en buiten de stad tegen zeer billijke prijzen Gelegenheid tot stailing van automobielen D r ♦u l ri h♦inff OPLEIDING TOT CHAUFFEUR Reparatie Inrichting r K v d BURO RAAM 202 Oaragc Aanbevelend 0OÜWEJ2 5388 40 In dit blad mOBZONDEN Bait n veraatWMrdelükbeM dw Red Aan hen dU helpen loeü wO eenigo wekea geleden onze op roep plaatsten tot Bteun voor de noodlyden de beV lking van OoBtenrgk en Hongarye deden wg dat overtuigd dat waar de nood xoo groot was het bieden van hulp door wie tot helpen in staat waren een plicht was waaraan zich te onttrekken nuedadig KOU x n Wu rekenden daarby op veler medewer king ook al i in onzen tijd het leven uur in al wordt er veel gevraagd Üaidfbaar cu stateeren wy dat vele aan uen noodkreet hebben gehoor gegeven Een bevredigend bedrag u binnengekomen Dezer dagen is door ons comité het totaal bedrag zijnde ƒ 2866 68 afgedragen aan het Hoofdbestuur van het Hoode Kruis te d tt Haag De kwitantie daarvan bevindt zich in het betit an eer t ondergeteekende By het bovengenoemde bedrag bevindt zich ook de opbrengst van de te Haastrecht gehouden collecte Het IL ons comité een behoefte allen dia een bydratfe hebben geschonken het zy groot oi klem en of op andere w ze hun steun hebben verleend daarvoor van harte te danken Nog steeds heerscht er een ontzettende nood met name in Weentin Ons comité be reidt dan ook zich voor om binnenkort op nieuw een beroep te doen op uwe mede werking m ander opzicht dan nu en hoc t ook op die plannen een gunstig resultaat te verkrugen U J MUS Burgemeestei van Gouda A BERTHLUX Commissans van Politie J J C KLOHPi Uekeh en Pastoor P J DE GRAAI Pastoor van de St Josephkerk Da H VAN ASSLNDLLI T R U JONGLNBURGLR Dr M SlLl I LLAAK Chirurg aan het van Iteraon Ziekenhuis A C G SCHOONDhRWObRU Red Dagblad van Gouda GEMENGDE BbRlCHIENa In de tabaksnyvuhtid iJt yl Mni 4i W r iii J iiorgflnindlut in dH é rea wi t l fc iuj tHi d hfrfHjfo too roileOAvt arbeii oüm r ici ana iv patrojiui 4 tXK Jen Ier iuWitïltiiitg aang jodvA ki ttok ouiuuoe voorsttfH vtHw uiyiv ulo iiiaof a l zw tfci tfii zJei op wolft t eii veruUUleud sntLo hij ooK ily tCfMtmiüui iit dese mjt nniivlui ii iiiogi g eu 1 jaruii gvhwil Zijn gx wijeigU hLii nkiiC Ij jaar gileden erdi nde b in d ujM rtif4 iH tHBnin ol ttdUn ai füiiM omgievoer fl M datf 6or dien ijd pi m ujOper dH £ pur M M duiur n u U iiron li tul uoUt oiie oontrout mui ht ica nurdl nooi liezi Altü ria uu f n iiii U iii f ektuou ai Mj g Ta40d ui vailuivUKi4j i aj l fidtTH d z g lUuitiLied totourei i rdiiad u n dl de geu u füoU fc l pet to i laler ver DogU k4 lili k 1 i per dHtf Uhmi door de opKOiiiM der aij verheid uakKohlk arbeki in aodore braDüö to krijgen TT livBtrm wordt voor dtzi arljoideni oiu veeitiooii wwngetAi alH voltfl leeftijd benedon 16 jaar I u 15 ia r i 6 It J lil 17 j f 14 lö i Ilö Ui iU JOj t 1 iaac en outhr f W V oor loaAkioou vau de uiuwt duire Aj Ar ia vormnerk wordt ntt per lOOO twUM aitêlffrondilooagfirvraa pl lenvijl voor die lijneru en fcximiaoh moei IjJh te tnakeu HHffaoa zg pen naaiwerk j m a prowiüoon van f 45 per lOOO Mukai Si garen vonlt gevorerd Voor de ideulj ffn mgiareQEBorteerdoru n ptiukdtcinj woidt voor aoriaerdursi c a mipiinuin weekdtuKloon ti f Ab eo Tootr pakKera aen vaat of aiuMoon wa 13 ÖO p r week gervraagd Zoo zijn wfüer ook flinke weekloonea voor lal aa aintleren Aiupktyeeiden in de Hl g hreiUiijverD td in M ooamract vafl aöie d Overwerü moe inel 60 p a boven het tmood töoa In het Ie ia 2e uur betaald WMden volgeodo gren 76 po ttweohen Wu av abua m 100 pc Zw enfM rttl 6nooklOOpc Ook vacanUedagen mrt uitkeerin van dubb loon ujn oorgost ld al 4 da eii fcp den zomer na Z Jarega b dagen Ï Oft te bq a kl dot indien ijdoo den sidlgttekMwir tu bet oonirMt blijkt vol g eoA gegeven v n bet Bur van iattetiek der gnmeeote Ain8t rdAm do pnj iüa der eetMe leYeoibehoeAca mof ndna Mai 6 p c zgn gie0te Mii een èveoredlge oeAtag op het geldende loon zal woirdea betudd Ver Öer U bepa l i dai de wer yjevor wekelijk aan aüo arfoejclen 2 p c Wvea iwo ver dtenda wi kloon al4 b J age in de proroie vodr de verzekeffn Tan g6ld tiiKeuiU eu rto tnj ziekte z l vertpen n KUMST UavtoMttai van toootehpelM Het N Tooneel gaat iiaar Londen en Ii i e Kibe tooneeÜvMi komen hier t b e a lïHui vaa den heer Jao T pntu da allereerrt neerkonü op een rondrfti van hel Boaa Lynd igezelaahap door NedwUndv te be Jnnen 15 Dec Het aal spelen te Amsierdara in hf4 Grand fl tre voorta t Rotterdam Uveoht IxUea Derventer eo ook m Belgl Ale nik k gekooen WA Qhairael van Ar thur Plnero En eVMizoo gaat in Januari h g eeHi gezebKl p der KV V Het Nod Tooneel Hidat leldinc van Verkadi voofatoUln Cen geven te Londm van Shakespeare pt ea OuMllda door Bernard SliAw De rM tt © vao deze wwrstelllniten zal naar de Tel mededw kwn D twi bate an een HoUandwh tehuis voor rauwoa een tniiiMng welke dank xij de nuU dadifMd der NedertanOwlie kolonie l Londen werd geMieht RECHTZAKEN G Liefden twist Ken A jange electncien m Zaterdag by de AmstenHuneche rechtbank in verzet gekomen tegen een vonni waarb hy bu verstek wegens miahanueling ts s veroor deeid tot v f maanden gevungeninütraf Beki haa m d n morgen van 7 Aug 1918 m de woning van zyn zwager in ie Clif fordetraat te Amsterdam zyti ni iaje met een revoiver gewond gelukkig met erg en daama zicbaell voor het hoofd geschoten aardoor hq zgn rechteroog liaa vemieLd Beki had dit gedaan an een ut van zwaar moedigheid omdat zyn Jnei je niet ge liend n a geweest van k kefkoozingen Bekl had toen nadat zyn meisje het weer goed met hem had willen ma Leu haar een boek naar het hoo l geworpen Daarna was h j naar ben n gekomen met een revolver en had deze 09 haar afgosohoten Waarom lat wist hekL niet U had haai in het geheel niet wiiü i doaden Bekl was van het vomua m verzet gekomen oindat hy edert Augustus geta ouwJ wüs met de vrouw die h defdijda verwond nad Zy had hem allea vergeven en zou uok nset gname zien dat haar man in de gevangenis kwam Zyn vTourw verscheen daarna aU getuige met een landje op haar ann 2u beve tig ae hetgen bekl gezegd had loen zy getroffen werd had geen pyn gevoel 1 t was al teen net aJeof iemand haar een klap gaf De wond waa w het geheel met ernstig gewest Get erkende dat zjj bekl gesard had door hem van Eich af te stoeten en daarna een opgiQwekt gesprek met haar broer te gaan voeren Alles wae tlmns weer vergeten en vergeven z j was met bekl getiouwd en hun noff kortstondig huwelyk wa reeds met de geboorte van een wereldbirjrer be cegald De verdediger vaji bekl m d Lj Cahn ter Oüihtte de nuehandeliing mot bewezen op grond dat de vrouw geen pgn had onder vonden Hy drong derhalve aan op vrg spraak van bekl sub het opleggen eenei Toonvaardelyke veroordeelmg Dringende reden tot onlsLug Men schryft uit Heoirelo aan het Vad De kantonrechtei te hnschod hetft by zyn vonnis van iO dtzer beemdijfi pen zaak elke te Hengelo nog al stof heeft opge worpen De Heemaf had een harcr hooge affibtenaren den faper O zouJtr opzeggingsternn ii ontaJagen omdat 7y hdJ ontdekt aat hy was gemtereeseerd bij ccne ftrma luet welke de heer O als pi oturauehouder van Heemaf groote transact es afsloot eai omdat hÜ mch met had ontzien de e firma op allerlei wyize te èovoordcelen net leve r ngen ala anderoziou De heer O het gegeven ontslag al on rechtvaardig qualificeerend day aardde de Heemaf tot betaling van scbaienreigoeding waardoor de Heemaf weri genooJzaakt de reden van ontslag voor den rechter te be wtixen De uitgebreide getuigenverhooroi over dit punt hebben eenigen tyd geleden phats gevonden en thana heeft ae Canton rechter vonnia geveld waarby Ue ei ch werd ontzegd op grMid dat de tfeemaf volledig er in was geslaagd te bewyzen dat de opgegeven anleidiiig tot het ontsla g in wer kelykhetii heeft bestaan ff lkc aanleiding zoo dringend werd geaohi dat van den werkgwei redelykerwü uiet kon gevergd wiotden met zulk een persoon de dienstbetrekking te laten voortduren zeiis naet ge durende den beperkten tyd eener opze ffutg KANTONGERECHT GÜLDA Uitspraken van i 6 November 191 9 Wegens besmet vee vei oeren L H te wammerdam en t A O te Uaavtreeht elk ƒ 7 suJ s 26 d Wegens zonder Tergtinmng met water jnolen malen P de G te WaCdinxveen ont s agen van r tavervolsiug Wegens sterken drank tschenken C A v L te Zevenhmzen ƒ 10 tubs 10 d Wegens overtr Viascheiywet J G v G te Gouda ƒ 60 ubs 60 d M S te Gouda m ƒ 2 suba 2m2d L vEenBAB leiden te Gouda elk 2 subi 2 d A v L te Gouda ƒ 1 subs 1 d P H te Reeu wyk ƒ 10 subs 10 d Wegens fietsen zonder 1 cht f J B te Gouda Ë R O G te Rottera m WAM DdeB MLvH J MvH Thv H M V d H aUen te Boskoop A R WdeW vd W JMvV C H L V d L allen te Reeunvyk M T te Waddmxveen L H te Lange Ruige Weide H K C B H V atlea te Waarcer R H te Hasergwoude P iC A K L V d M C H allen te Waddinxveen D H te Gouda L J H te Rotterdam J D t Moordrecht W t d L te Botterdajr F de M F H beiden te Gouda M S te Rotterdam T v V te Haastiwcfct S W X te Aalsmeer J S te Capelle a d U Th V H te Nieuwerkerk a d U A v T W V L beiden te WadcÜnxiveen J 8 te Moordrecht J de W J v H beiden te Oouda H N J G belden te Boskoop W J V A te Schoonhoven J M H t Gouda O K te StolwÜkenluisi A W de J S A V C A D J W V allen te Gouda W M M M te Wagemngen W B K W J M H M V C G de G nllen te Gouda C M B te Moordrecht A A te Zevenhm en A V E U Moordrecht A v d L + e Zevenhuixen elk ƒ S subs 3d Wegene openb droukeosch M M xon der vaste woonplaats ƒ 6 subs 6 d Wegens loepen op veitoden grord M C M te KetteMam ƒ 1 subs 1 d C W F H en J V d G brtden te Souda elk ƒ 3 fobs 3 d WecMis fi t nkder bel C G de G to QmtOMi H T t Wadd nxrwa élk ƒ t mlw 1 d Wegeu besmet vee nie verwydenn A V O te ReeuffiJk na verwt vonnis bekrach tigd Postkantoor Gouda Lyst van onbesteLbare brieven en bnef kaarten van welke de afzenders onbekend z jn Terugontvangen m de Ie he ft van de maand November 1919 Binnenland Brieven J A van Amersfoort DevenU Aange teekend Bijzondere Strafgevangenis No 941 Den Hml Mevi Dortlandb Haaatrscht BriFfkaarten W RoeUaama lCla aaT i i J Kooi Uaaeltnonde de With Amatenlan Notat Aanfcarolan WDidt om het adrf van den afzender op de stukVen te vermei den opdat dt b j onb Jit UMUirhejd kun nen worden terufgegevan Voorta ia he gewenaeht aUe per poat te venenden atuk ken Btaeda van eaa ToUedtff adres atraat naam en faujanummer te voonieoQ 4DVÏ RTENTMN IS By gevaffe koude Mneesmfdd jen VASTZITTCnO SLUM O DE BORST BRONCHITIS HOEST LUCHTPUPKATHARRE ASTHMA SUAPSroRENDEN HOESTVMKKEl HOISS BIJ OUDEN VAN DAOEM KINKHOEST EM SLIJMHOEST De Droop we k nezend iliimoplossend verzachtend zuiverend hoesl shllend nukl de ademholinii ruimer Pri per flacon fiso Om buil n hul hetzij op reu in den Ircin bj samenKomsren Hbriceeren wij Anda Bonbons Verpak in a kT elj li nJJw Ie draQcn dooun van jffcn 90 cenl V Brkrl bMrbijApolh h alte dra tis n fan A MUNHARDT iwmFw Zeist be eell ficb beleefd aaa Toor hel traraportaarra in Piano a Oroata eo Braadkaatan enz eni VBRHUIZIHOBN Berging van INBOEDELS 2923 Aanbevelend 15 L M i OLDERVAART TEL 344 TURFMARKT 1 aOUDA Geneest Uw $ 9 37 verkoudheid met LIA tabletten De LilA tabletten werken verzachtend en genezend op de ontstoken aiijm vliezen en bevatten geen verdoovende bestanddee len Uwdrogisten apóthe ker verkoopen ze voor f O 7t por doos Eisoht onze handteekening L I Akker Rotterdam Ublëiïenl 1 aatapeaaanl Hamahmark te en hoest rer koudheid keelpijn Meybellistpies Triowtnü Sohedc Saloo n Hunkimermeubfllcn ItTafeU Stocloo Lianenkaiten Spi laSchilderijen Thectafeli Eikenhou en Buffcit Q Bockeakaatea Clubf ut tiili Zijdenpluche Ameublcmeoteo Leeraoieublemcnieo KapokmatrsMeit Wollen enSalijndakcDi Stroomalraiten cni nt 5396 8POTKOOPJE8MI 20 BB9TB ADRES VOOR JONQRLUI MBT BUWBLIJKSPLANNEN llltTUIT44htofi lils iHikUikide ROTTBRDAMa telefoon 12800 ftwi Maandag 1 Deeom lier I ÏC GOÜDSCÏffilOIlRAm VLRSCHIJNT DAGELIJKS UkJ BEHALVE ZON EN FEESTDAiGEM reiala IJi elka nH wM INOEÜONDBN MEDEDBBUNOENl Op da voorpariu SO faeacer Gewoaa advarientltn en Infaaaadea aiededaeUBCU m watwrt M aak prïa Groote letteia ea 1 ABONNBMENTSWUS per kwutéd ƒ 228 per eek 17 at mal ZniMgMti per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent vaial wur de beaorfing par looper geacUadk Franco per post per kwartaal 2 7S mf t Zondsgablait ƒ a 40 Abaanementen worden dafeltlkl aa WBoaiea aaa oDa Beraaui Markt U GOUDA bij alie acenten den boekhandel en de poatkaatorea Adv irtaatiën kUAaen waadaa iavaaoaden deer deUoa AiWertaaliaknaaau aa aaee A eataa ADVÜ KTI1 N11EPKIJS Uit Gouda a omatreken keheeraoda tot daa beaerfkltec 1 e rerels I 05 elkaa reiel mear ƒ t W Van buiten Gasda aa dea beiorikriw 1 recala ƒ 130 alka rafel maer 8JS AdvertaaUta vu poMlaka varnakelVkkatai tl nt far ratel Advertaatiia ia hM Zeter4atauauier 20 taeiUi ap daa prtja jAdaiiaiitnitia I Sttml kwumm ia Ünreau MARMT 31 GOuÖAa r f F Tf P TT WU üi Stutabooideiv die van iitib atx A boulff iiooien jja natuely 4 auu Jen president cttt r 1 aa clitt lepauü den koning van tMm lund en den koomg van itaUu een draupi lootf telegi am geaoiiuiea aai ia h4 de zedeoen uiteenzet van de aaateiida heuduic mam legeeriag De konmg w ue er op aat het nieuwe L iu emeea cba pariement nog met ls t tfe ti gukomen en dat de maadatea Br afgevaardigden nog oiet onderzocht t anneer dm het Roemeenschie muuetane vuor Woenadaik liet ultimatum inoeet beantwoOrüen zou h ut moeten doen aooder het paiCtement te laadplegen Het aumsterie tê ecMer oitalur tend UI nuktfcren en anditeatfen aame gesteld en heelt aUeen da taak op onpar tUdge wuze de verkiezingen te doen hot den Deze koxunkiüke boodacUap kwun jeodn Vrudagavond te i ar js an AanvankeM maakte cy op den Oppentuu Uaed den ia Lruk van een ueujwe poging tot uitstel 14 Iuul tm gevolge dat da Jkaad taaiiagochtend besloot het uitimacnm t pubif ceeren In den Looip van den di hadden ueuw9 besprekingen plaats en veranderde de atemmmg i en elotte kwam men oveneo met tot puhUcntiie onrer U gaaa Bv het utteengnaii Tata tic Vred aeonfelentie cal de eerste dibreertnww Rand valdui Volkenbond btleeokomen m dn besliA noodige zaken af te do i Ma de eerste aittuig van ien Raad z de etgenlulu Opperaie Raad verdwenen ef vervangen worden door pen Raad van anv iHNMadMow mmiT leMiag vita I leho w iunvtUtende de arabnaaadeurdt u Par a vm de andere groote mogendhedoo Dit luthaav aal de details regelen voor de toepasaint van het vredeaverdrag en zich bezag hou den met alie ioopende zaken De Ëngelaohe regeermg dringt erop aai aat estt taread leeka bemaaslagiigen vas de vredeeeonfereniM Ie Paröa al worden gehouden Uoyd Creorge houdt daaraan vast want m de huidige Udtaadigbede kan h raoeU k Lmsdn vertatu Aange zien de nog te regelen aa gelegenhede £ en mzendwheid de Torlteehe en de Ru sehe quaesties een aonder karakter dn gen aeht h het gewenscht daarover m 4 nieuwe omgewmg te beraalslagen Hvt ii waaTBch iütik dat de endere geallieerden daarin sullen toeatemoien maar er Is nog geen enkel beetnit I ngo w ek tm Munr liebt a woff9M p het M edawi aagBtuk De draj ie uitiatiagen van den Upperstan Raad weMtn aigemeer de opratuag dat de w t Nt r i ui whe atvasjüiginf om h t j iiT Hi i preloeol te tMtteaea ket uitatol van ket van kraeht MfïteB van dm vr ie kad vwoor zaakt De tóntaah r n r beeift na vwkiaard dat het mtrtei 6 gevolg u v n oe inootlukheid om de ovonwakoraat t t stand to brengan vv lke et de Ourtecht i gaenng betreöende hos bestuur ta de bezette gebieden mo t wordw geblotoa Over de bcapa Flow kweatU iwelt Uuitech aod den upperatea Raad een nota M en overhandigen waarn ar op gewewB wordt dat Düitachlaad aliarnuoat aansprt keluk kan worden gesteld voor het venii en dor oorlogasehepen Imi ers deze zyn in elryd met de ibepaiingen der wapenetU standsverdragen en zonder rekening te hou ucn met de i uitiache protestui met m noittnale doch in Üntsche haveca gomteraeent De tegenatandwa hebben uü mtemoering i i Je neutrale havvna die aanmcrkmg kwAmen nl Nederlandsche of bondinaviacbt zelfs niet geprobeerd fi de verbreking viUi het veo keer met het viderUna moest miraal r Reuter die het bevel over de scbe tn vo nie m die dagen Hel aannnnen dat de wapenstilstand s uuddagd van 21 Juli afli i en naar aeemaasgebruik gelastte hg aarop het Jikten aüücen De regeermg te Berlin doet daarom het voocBtel de xaak aan het permanente Hoi u 1 ea ÜMg ter bealuwng voor te leggen Dit v oMtel bM£t tot strekking dM aM het Hof MA Axibitrage eerst de vraag ter brisUssing zal worden gegeven of de Duit sche regeermg Yoor het tot zinken brengei van de schepen veranliwooroelyk is AU iieze vraag be ve tigend mocht worden be t antwoord zal het Hof andei e vragen te be slineen hebben nj welke ncowle de geal i eerde en igeaaaooieerde mogendhedtm éooi dït tot zwiuax brengen is berokkend en ho4 eze schade door Duitschland weer zal moeten worden goedgemaakt Wel bewhouwd ia bet draven der geatlicerdeif in deze kwestie nog al zonderling In een der laatste uttmgen van den Oppersten £ aad ia beidoten iat de Duitsche vli t di aa de mtente is ii gel ivorü al Hordtti venuetaffd Het tot zinken brengvn der Duitaohe schepen bv Scapa Flow berokkent den geallieerden bijgsvoLg geen echode alleen kunnon ze zich nu de moeite van het in den grond boiren van dit deel der vloot besparen Of z n ze als boerenjoogens voor wie op de kennis ae is g j vroc lyke keukon waar alles kapot geslagen mag worden buoondere aantrekkingskraefat bezit Stek de eabente Bieb zooveel vreugd voor nm deze vemieticJng Uiïyd Geoig hMft in t laatM d r to Hieruit mag dus worden geeencludeetd dat de vrede in werking kan treden zond n aat d Scapa ï iow kwoet e tot oploaeing gebracht how l het ou mit waamchgn tyk voorkomt dat dit zal gebeuren Ie fa TijB noemt men nu weer lO December als datum voor udtwiaaeting der witificatiei h ik vertrekt 5 December to lat wnmuMi fle Amerlkaansche Menaat het verdrag van versailies heeft goedgekeuru de Amarl kaanache ambassadeur vtfoe ae Vareenigtb taten moet teafconea Het gaUed wawr de ideaüa ém Majtwiki sympathie vmdea breKft slidi oadaabihun tegenspoed uit De leider uer itailanneche aocialieten hebben sea rsaelutie ani geuomea waarb vwrkienrd wordt dat dai ooi4iliatische overwimung b de verkieauigtn d regeering dwingt de Ku eaisehe ti trf akttek te edmaca Mogsl heeft dtt besluit mede aaaMoing gegeven tot de geruthtsn la de tai tenlandeche pem over een dreigende pel utkm crisis in Italië wat van Amlers a4 le wordt tegengesproken ken opmcuieJt k veiachtjnael ia iamiddeU dat sedert few e dagen de tetegmfiaohe verbinding vaa Pa rüs met Italië is veriwok De enaat komt heden i December eon doch hy zal naar rerao tersteki wordt het vredearerdnig niet dadelijk m behiUideling nen n De vradesaangeiegenhetd zul j ze met in een paar dagen tot klaarhei brengen De ontvtemmlng In verschillesde groepen is zeer gmot De Nt York Suk achr ft dat de leptiblikeWn t de comr miBsie Hilswa en iritinatam hebben g btetd waarin s weigeren rapport uit t hreogen omtrent de Ooetenrubxhe ea BuJf gnateehe nlngen teoati a dMiuaMatcav dte hetmkklng hobban op de Mtfmntie tf Parqs en vooral op de diseusates mzakf Sjantoeng en Turime worden ovevelegd en tevens utteenset waarom h Wilaon aldus heeft geatemd uinake den eisch Japa t o van de gel klMid der raaMB IM Ftame kwesUe henadt skh ia eea bi Bnnend stadium De Za 1 Slaven beraidev zch voor ten oorlog Giomtij de g uat in Amenka van het koninkrijk van Swn n Kroaten en Siovenen heeft tot een mede werker vaa de Associatnl Prsaa reiiilaar oat ztjn land geen oorlog wenaeht uanr vel gereed is om esa eveatutelen aaaml het hoofd te bieden Overwogen wordt oe noodig Fiume uit te hongeren Een aienw rottflict schijnt nabU De New York Timen zegt dat in gewoonlÜk goed ingelichte krla gen te Washington verwacht wordt dttlt de Italloauaebe kroonraad onder Toorsittei f hap van koning Victor Ëmaaasj binnenkort de inliJTlng vaa Fiume zal procinmeerea Dese daad sou dan wanten gerattf ceerd door het ItaUaaaache parlement De Italiaansehe regevrlng sebynt een wenk te hebben onWangen dat de Fraaache sn Ear geleche rageeiiag itch tegen ulk een haa Aan de New Yerit Time wordt mt Parüe gemeld Wanneer de Amer kaanache Senaat bet vredesverdrag met D jtochlaad ra t ficeert n het voorinhoud dat de Senaiat op verschallende punten maakt door d bandgenooten wordt aanvaard uaa zal Ch na verzoeken het vardiag van Veraaillos te mogen onderteakenen met voorbehoud ten opzichte van Sjantoeng De geallieeiden die met succea in Hon garüe hebben geïöteiJvenieenJ Sir Georg Clark is Zaterdag uit Boedapeirt vertrok K en uilen xich ook met Ooatenryk moeten gaan bemoeien De regeermg te Weenan net g en kans de eoonomtsche crisis op t lossen en is TOlgens de Voseisebe Zeituog VDomemeaa af te treden en d mühi naa de cateate over Ie t ngea daar Oeeteajcllk De Opperate Raad aal met Roemenie oog eeug geduld h ben Hu ia teruggekoman op zyn oorsproukelUk besluit om het au Roemenie geirtelde ultimatum liedea to pubticeeren Deze koerswuziging m de 90Vtlek van den Opperwten Uaod tagiinever Roemenie wordt verklaard doof ea gterEoonl k ingnjpen van £ oniag S erdiaaad van Roemenie m dea loop dor gebeuirt mssra Pe konTag van Boeiaenie htmti na at vaayst vw ket uUuuUtua wu de dne Feuilietan ik moet oow noalp teiia 1 Zij s ualde w j z I ho mle niet meer Vék dt andere haar i BchtfKrnia riep l oor eeaonbestcutd gevoel 1 n afboiMiw y yffA zij vwwtgejawgjd O Goi de oorlog i oonLof I ZIj was baar ver Btimd hceloinaal kMijt Verlegen kttek zij om Hoorde iij xeH van avond ooK niet o arai gtólwifrter en ondwdrurft golnch en geluid ais van fcuaswi Il de duiatoniiH dopen de paartje g dlof ii gieon adlit op de vrior oht iu ob op U i lodde r dop atraat De ooriogehrui Un liiogtu hacu aoklaten oiii dtn bal SiJt thtt H in van len wint r wsren pr imlitaipen naar Ww vcviriaaM de een Eftambaid v aii de oorHtod aoheen als het wftT sfe apen v oor mlmiarijen Wlo uif hiir snrlen arvond no o er dettra eon zmkw V Niemajid taord de glidateu en hui i eM A Menigeou dJc tbuür een vorloolde h b e i bltr nog eena vaa varen a aao De oorlogi dpoog tot isven hoe ainkibrikirekkMider boiten bet afacbr Htk ewle wo döh te tp derrter werd de eedef hef van Unoen En mm mocat dtn t ld d e mog orerbforf benutten 7fl 8toiylen la dt donkere lauan al aren de boo utm mi ook ocitbUderd de breedf gtaamuea ga ven tooh besobuWng In d portiekea dei viUaa omlKtbiden ztj el kaar acfaber da hakkm der tuinen verbor ij en z j zich Het vt h kond t todi was he of eit vertilt adem door den winter insHit gh p eea wtnd van opwinding zwoepile de kala tatfcw en de zielen der men eeben Oerlrud wm nu butten op ib alfMttwag dtf wfakd kim over ém titimê m n é Uaao ZIJ troo lie ii i r iJwdig iuA gin alwoer bt r luot hem Hnargedecb tu wann atvi oodore dlugon boalg m htur hart ook Wat in dtxi aonvauig spej gelekon had W IRVÏU 1 0 aj5 eruHt te zuJion wirden Ha doif liorUiJldl wa tu h waar vtjl dagen bitT en reodb meoiMii n de weo to walen dat zij otkaar luoo ten toebulioocon wob hooren voor hot Itwn HIj had oog mal tnet fiaar g9 pn ieii maar aUn wgfia dic Kiond aan ha w Mnge Zfdden hot haar dmdtlijk I wait tte er idoohts op om hftu otn den hals t vlieden ZU dMbt niei na ZIJ gal ioh giwn re eaaoha al 1 i tnkle awi baar AI RudoK BiTttioldi nog nt a met het midHje HMppoken Iked dX Hem hel mooi e lit Op aarde soheMi Asm was dit RMlaC een laaute restje nuehterhetd twn Jnarvea teragMeM hiJ was nOfxoo jomr KibW antnsm hem m taaist r w n Hij u baar weeoen Bniltle wearrie nu etken tag KtJ ffif iieh Hwnar moeMe hsar traaaa voor de laaatlle te verinrRMn Toeral voormlijii iJd bniriliioti ltikUuul op msvpouw viM iiedM vaa haar vordrli i En da jeoge Ik Teil zouden er nl è4 vaa merken die tft k an iero dingen 0111 naar t Idjkeo Maar Riidoll vroog naar de oorzaak Het iiKiMjn m al een paar iutf in hu het il UI Ih 4u vaAk geholpest een dwaise Jon jMirettreck te verbedKen vroeger had zij el iJd iadietbt baar wille tanden latonalea til v l iMHn do veranllur g tocdi op ifte net liaar plaits gfMp fii lt sohaamde zksh de vo lo vaarUi A kon zij UM Divt astt zoo n Jongen iimii zcMpi n dAsrom vertelde slj hfln Hoezeer hel haar gz elde dal zlJ haar ver n Me idet gnHrouwd IhmI voordat hg fa l o rkig f t Nil had zij dsg enaauhl ftivt ru 4 an zlJ vwiangdB voortdurend mar imn cih dat verlaitgea Fn daar iij vdUtii zleh haar oogoo weer mei tra Hin V iDKletiJ k n ag do joBge man haar AMI het inaaio gezldaje wan ainal wor d fi tong niet uwer luo roal en friedi a lAoren ta dut kaikte hij beteekeal ol ra dal wa dom van haergewoesl z vr Iwaae Ale tiMk elkaar soo lirf amtt dm men t best ke trouwen PelMeMfl keek m em oe eabik voor sMi liaar o er de huil aUuf zij arnüi wns ei rukte m tiok oau haar IdAkaam an Tonv DombroïniH wa aaeè te £ i D hi reo latLtu ponaaj van bfti hui ip e IiMf douker togt u Tvaa Oevtaud d Jour vao haar kamer opetMliei werd Zi on aDgei I or hrt gee krei van hnap vlai U l UOO DölïLk IX zjr nog Mjn i ttffNieiHnlg gMtie md i r nog lo zl k4 e elMe i vdm sIMIei RevwkHie dan i4obUe Mj zit me enn rul 0 alMtf UJ een vawt be iU oad gn nouim Met beide banden tro Mj aija iunlBamdai atmk w vse41 4 met si ill hreasa de fcw a r raar w i AaneiiMie f De faiiMie Borthofcli ontvusi oen briet n 1 srniw voii 1 fJK 115 ij verzocht n I Mi iiMri irift oitt icht ïie d nxHlt to deeiA iM hftftr ihWp heeer the rfcrts tdnrU lwi n til In Ift ï e t n edf+n lm rd WK i WfMMtoiiifi Mn den Var dar krpèi b hl goOMgeo Wel b ki Hij fwlK zert uit het laaaptt la olia gf Are MO laner zijn ebtiH wa zoo p ept i de latbnra zoo zwevend det de vroi ir w kimalaii hand er fn M wheel a et nitser in te gtsrinMinea W Me aiiw von Hirc Bclhre he kalm Me oads WWde trotit t in haar man jj rwvcet een bftkwaniiv emeti av efclttereflite rooroh zlsbOvi llii K u ook wel wfw itrterwor d n In hft Tjoie B ilffaarnwlu jrteiret v a hij it yfoi Reliorjren de koningin zelf Jtiu den UrlMhen afffdw bloMmn en wijn ffp ondcn Maar het z i lem wel hM K vsrven rijR tne te h QH om de vnd lagen In Uaeedonle tot een eed el ode te Iir ingi en dal i ntt de moeder voor h ar zouai tieUn Ia0l ati iMr M aMv 4 Annamnrin aokrekJe toso uaevrouw Ber lltoldl haar deu InJMud vaa ken briel v r tekts bnar Mere gseèe kÉswe Jttrg I IM f t Jfl