Goudsche Courant, dinsdag 2 december 1919

Pio ur 9 Janrgao ABONNIOiENTSPRUS per kwsriakl 22 pet week ït cent met ZudugdiUd per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent verml waar de lieiorgiiig per loopar eKkledt tranco pei post por kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 8 40 ib niiementen worden dagelijka aaafeoomeB aan ons Bareau Markt SI GOUDA b j tnxe agenten den boekhandel en de postkantoren ADVUiTENTIKPRUS Uit Oouda e omstreken behoereade tot dea beaorgkrinf 1 t rerels ƒ 1 O i elkea regel meer OiO Van buiten Gouda en dea bezorgkrlag 1 C regels U elke regel meer ƒ 0 25 Adverteatlbn van pablieke vermakelIjkkediB U cent per regel AdvertenttBn in het Zaterdagnummer 20 toeslag ep den pr e ieoaaaei ialM l teM b4w A4ii i iM rtUi i UI sMxa a Hvden werden wy veer diepf troffen door bet overlgdenvan onto geliefde dochter eainster 5633 20 EMMAREMTIA ELIZABETH lu dea leeftijd van 29 jaar W K F DE JONO J F DE JONG Jouda 1 December 1919 Verzoeke geen bezoek hentge en atgetmene kenniageving QP M HJfli i lq 8t lor l rt ttMla rardt mn i nu limesTE béekde Zich schriftelijk aan te melden ander nummer $ 532 Bores Ooa aghe Oonrant itajrkt lé RAADGEVING Het gebruik Mmn VAN NELLE S GEBROKEN THEE Xi n gaeff de QROOTiBTE beepering in i at fc i iie h o i i d ei i Vp agt daapoin Uwen Winiieiiapi VAN NELLE S GEBROKEN Tlfü 2S 28 38 S8 ota per ene palije SS3S 111 te niiya 0f t jiQfi Voordeelig adres f QOiïEN iSkCo ARNHBM Vafcf li TU RnlliilMii HvkKziM ZunitlMrmtii Tanlu Dtkklndan m 36 Agiflt voer teuila m mstnkifl H J VAN SCHALBN li WIJDSTRAAT 21 OOUDA i DinawlHg J Dec iilb r 1W GÖUMHE COMUVT Vi iiSCHlJiNÏ DAGELIJKS A j BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOezONDBN MEDEPEEUNCBNi il 4 meb 14I elha sent mr r A Op de voorpagina 60 heeger Gewone vlverteMWn e bgenade me it e il ee lhi w VU eoMnis l l Mar iinÉI eerden prUs Groot letUra e raulen Worden betekead aur plutatutate A4verteatllin kuuea weidee l M0Bd dmr tuaeekeahtaut vu sellede iia 4akraa Ad rteiitiebuM z e ene Ageatn Üur0 m MARkT 31 GOi DA Italië tegen d Annunzio G rHststeUing voor de Zuid Slaven Ualie heeft geen miUt re bedoebngen Servisch Hongaarsche schermutseling KMtente officiercn in Memel eemolesteerd Voor de krijgagevangeiwii be Duitsche onafhankelijke socialisten Fimmen id het congres der Oosteiuijksche Vakvereenigiiifiren Volksstem mingen Zelfs ffeen kr Hpsroad ONS OVfeRZICHT enofl betreJclui flii mat but hutenUiia D Koning we s tuer o i de bijzonder vne u acJiapp lvice reibouduic ncA de Gealüeer van oorlogsschepen der geallieerden moeten k n gegaan Het hoofd der entente eomnussae generaal NIasael moat hebben gedreigd het vuur op to atad te zullen laten openen Hunneei zich nieuwi madeniea vooixloen Natuurlijk kou het bombanlainent der stad ia r xijn met de wapcni ti standovoorwaarden maar een schemi ng van daxe overe nkomat vtadt de Opperste Raad met erg tenzg o dooi den tegenstan dei ordt gepleegd De st pi en d e e ÜuitacHp regeering volgeöa de bladen ia oeae te PaHjs reeds herfl gwUuui tiüliea aan dt bed eiging va Ni H l iirte af of t I Ovei dt zienBw van iten 0 r t i Raad mzake Scapa Flow hvbbea we ge n officieel nieuwff vernomen ifiamr te Piuy vfluutt dat de Raad van V f geen tegeiiwetkomende hpuding zal aannamen Dt geïnterneerde I uitdcher9 zul en du wel niet voor Iveistdag njun oo Heimat kunnen tcrugkecren tenzij de poging die de Zw sersolv Bondbrnad heeft gedaan om ile vrglating der gevangenen te bewerk te l gen gelukt Uc Zwitseisohe Bonderaad Iweft aan u ipgeenngon van alle landen die aan den oorlog hebben deelgenomen een oproep gericht met de innige bede een eind te maken aai het reeds al te langdurige lijden van u nog nist m vrgheid gestelde krQgagovange I aociaal emoeraUe n betoecdBB éa k ta aamenwarlciBg m t Noaka Bbart tn Behti demann tot de onnHgelQUiadan babMitla daar btoed aan liun handen Uetft Hau uli I Dantrig berichtte dat in aU atari da awj heid reeda practiach tot rtend ia gakemen op gr ndalag van bat Erfurthar program Dn dictatuur van hat proltianaat a 1 atuhting ran aan Volkuwnhr bebooren L lutthii maMc ook da arbeiden van Dantalg xtjn Vun meeniitg Lat een aamanwariang mM iïUiert en Noake onmo rtiy i i In DaMzifC self inoeat het proletariaat Icb Hoedgivtwongen vereenlgen daar de atad thani tot een ape lbal ran bat imptH ll ma la genvorden DiV£R fi H TIMMERMANS Flpma N DICSTELHOIIST laetr Biljart an MtulMifabrlik B EIWEI 97 TlMoon tM HUOA De toeBtand uan de kust tier Adnatiaché UI d oingeringr van J iume is v n dieA rd dat we ieder oogenoiik een gobeurte RIS Tan buitMifjowone bcteekems mogen te moet zien Itr geruststelling van Q Zuid vSiaven heeft de Begeariog te Rome Bi edeeld tlat au een opmarseh van d An muTAo te Spalato zal beletten OOiiftt wttn neer de dichterluke vekUie inderdaad z in voornemen uitvoert en de Dalnuitiaclie kubt gaat beletten we Italianen tegen Italianoi uilen zien struden Het leger zal met met groote geesblnft optrekken tegen de aanhangers van d Annunaio wiens acüe dat 18 bekend m militaire kringen sympaliii heeft Goed dat de entente een waakzaam oog Iwudt Geallieerde en Amenkaansfbe oorliogsachepen kruisen op t oogenblik voo de haven van Spalato d Annunzio ti eerste doel schijnt te zyn Senebico Fen torpeilojager aan booid aattvan adm raal Rkbzö z ch zou be inden moet reeda daarheen vertrokken ijn OoH hébben acht van d Annmialo s officieren feeds een bezoek aan Senebico gebracht wiar ze door de Ibahanach gezinden leven l dfg wenton toegejuieht t e TeArlanng Vaq de Italiaansrhe regeenng dat ze ms al haar kracht gebeuriemaaen als te Zara heb ben plaais gehad verder cal beletten wonit in de bedteigde plaats met eenig wantrou wen beschouTvd By de opening van het parlement te Home heeft de koning gisteren m z jn troon rede gesproken over de Adriatiache zee aangelegen he d Hy ontkende dat Ie be doeliiigen van Italië Van m litairen aard nyn Irtegendeel ze be wrken zich tot etlciigu vun het n at onaliteitg ideaal lilt öjj natu ir yke h storiache lechten berjst De er l l g ng van ie belangen van Ha Aan SC h sprekende bfvolkmgen ih de l Ht Tan het land Italië wil echter eens i I 9 lat Ie Puropeesche v ede veistoord za O en De koning ze d vei f r dat Itahtj mpt wirmo sympathie het opkomen Ier to IcBltla ïHe gade slaat een beweging d in hp PI cnlan i een ontzigiijk programma het gebeft van arbe d en productie zal tfn af erken en naar buiten op d teeri meei demecratiache Bamemveric ng tueschen d volteren onderling zal moeten naturen feen enkele wolk dreigt ten aanzien van den en Geaswtcieente iivogendheden Venter verkla nxle hu dat hu een zeei intenuev deelaenun van de aibaHi Dicwauatiea aaa het naitioniUe leven vezwttcivMe Hat f mment heeft 4 eboeJUe aan d acjiiiliiM t d h J en zai steedx de rogiaeruig steunen waar d t nooaig blijkt De JuMuog ontvouwde d ama hat prognMMoa raar dea ecnonu Hchen wedanHMxNHr Hatgewt de koning aédt over de aibeidu büWAffing veivUeat wel de aandacht l ea Uatstan t d deden allerlei yerucliten de rondo over do plannen der socialwteu dit het bjj de Kamer opening stellig giaag tut ten of ander loadent hadden laten kctmeo Hun optreden is echtei aanleiding feworden tot een Icrrendige ovabe aan den ko nmg Toen o de socialisken b j het buten komen van den kooiBC i verwyuerden ondei den roep van JLam h t Bociaüame barstten m antwoord hienq luHla toejui i Iviw voor d a nuttaii los Niet alteen d Annunsio actie vorn t een bedreiffuig voor de Semërs Van Hoqgaaj 8che zyde hebben ze op zulizeif stuaiule aanvatien te duchten Reeds heeft een schernmteeling plaats gvhad Het Senriftch op perbewel meldt vao 29 November Om 7 uur heeft een Hongaarscbe afdeeJmg waarteo ook © en aantal burgom behoorden onver wacht onze wachtposten op de afbakenings Ign bij PrékomowTyé aangeviBlIen en een inval gedaan in hot etadje Lrcndvue da t bwfie h M achter de afbakeniniTslun ligt Ot n ganuxoen te Liendrue beeft oninKuicl lyk den str ri aanvaard en de Hungurea waren om 10 uur achter de afbakeningsi jn terugigedreven Onze verliezen zyn genng d e dei Hongaren onbekend De DuitMcho troepen tn het Oostzee ge bi i lf meeimalen z Jn vergeleken met de Italianen m Fiuttie hetiben een nieuw conflict uitgelolit Het had er werkeHik veel van 4lat ze nu rustig hoiswaarte zouden kperem onder dat de entente nog meer reden tot onteirodenhewi lou hebbeo MiL tairen die tot he learer van Bermoot hebben behooïid hebben geallieerde officiei n te Memel bedreigd waarop des aan bootd Ie Weenta is 30 Mtmunbar hei Om mrgkaahe vakvaraawgingatongraa b eeng komen wnaraan 90 afgevaardigden daalnamen dia miOW geoi nts nie arbaidelv voHegenwoordigen Mo Fimmaa dasecretana generaal van ftat Internat onaalvakverbond te AmatMdam pr k ktt ongreH toe namonii het Lneamatkna M vakvtrbond en preea d houding van dt Ootttnrykache afganraardlgdaa op bt Mgrta taAmaten am die ar tot bUgadrogan httftom de kloof tuaachtn Ut arba derj van datanden du met cikaar ir oorlog gvwttatzijn t overbruggen Vod ti lealda hy mat QHt It Naderlandsch kameradao om daOoHteii ukacha arbuide i n hun tagemwoordigen toaatand e h lpan hnndtid i twaabonder milUoen kioaen b Jean anUan brengen I varMMu dt dat hat ntamatlo naai rakverttend tr voor Mvgan am dal mk de aibridera in de Unien der anttnta depJioht van dt iMf rïifationuic Holtdanttitsoutien nakomtn wf yl hü beloofd npport uit ta auUtn t roiigri over is toaatanden t Wauao Uuk da vartegenwgot i gtrvan het Dultachc vukveiboad Ugdt aaftfBt u bcweghig T r 1 Q Utar im0tid vjtksgenooton tot St lakanaelier Btnner ap iüi itjn Dmlwnap üit over da jpn arklu en van FiW men dien Mj dankte vjur imn tocaegginV gen en veridaarde dnt tlmmaaa tuaacbtm komst er het btata bewijs roor was dat htt volkomen cmjuiat en o4wuar ia dat da tageawoenhge rveeriig en hat t g wo r lige rtgeenngaatKlael ti hit bu tanUuad Ia nuacrediet t n Da grundttUig van dan 0 a temukachan staat ia dt poUtlak damoawUla geschraagd door da atonomiaeba oainaera tlt Een kweetie die Clamanwaa in sUn ve l bespn en nota t benie radi waa de u tlerermg der Duitaehers die sich ttjdena den oorlcg aan miadrijTen tegen het gemeene raeht hebben schuldig gemaakt In DuitsoManii ia ontic nd dat m plan sou hebben d e bepaling net na te komen hoewel de regeenng daardoor zeker In moeilijkheden zou geraken met de nationalmlen d e dez uitlevering nooit zouden gedogen Mogen we de Tepips geiooven dan he ft de regeenng te Beriyn den geallieerden ver ocht toe te staan dat de achulrl gen n Dultaehland terecht fltaan e etemt er in toe dat een vertegcnrwoordager der entente in da rechtbank zitting ïal hebben Officieel V ndt deze mededeeling geen bereetiging Een dergeiyke staip lou de Duitache regeenng o I alteen doen om de publieke meening m Duitschland te berwdlg se kan toch moelijk mic s verwachten ran een pog ng om den v egeren vi a d het genot de schuldigen zelve te straffen te ontnemen Ln aliwachting van bal la watlilag tradaa vnn den vrede en volkaid ond htbbêa raala enkele volkaateinmingen plaata gehad Hef refwendimi in kobutg dat verleden Zondur pJaata vond heeft het Tolgende reaultaA gehad 6 000 atemman hebban üeK voer de aansluiting b Baie an uitgeaprokan 3tf00 voor de aaaaluitli b IliflrlBgaq De Beriynaehe hlmim mak n melding van een m het rereanigingagflboiiw der Katholieke Vereenigii to HÜnaehen gebea den vergadenng waair vka tandan personen Bn W t zijn ffaot w he niot natuur lijk dat ïoon jonfje man het ho ver loor aU iniMi bfim oo ji Uik Toeft hij 11 d ii aoflog gng w hiJ nog eenechij ttiiid gjewfNAt hl had vroegor tonuuuwer noo l gofe nh id g iA zloh met meisjes 10 l pino en dit Mer was goddank nului aifWe dan ft klwiwepel Het WH8igo d Hat hH wifenjljh v dfl twee niet ni bP laUg Amrde ttnt de inoedar ondiTfl met schrik zou IwthtMii veiTvuridf d t zagi 7iJ nu inet eea aekpre ft tMMMciHa U vwioet htt einde van het iof Oan was oO i die ge i iwhio4 Mrt ld en dit deod haar be dui i RPlnWIg te bMJven Mvt hei voonrMMnen aan haar ïoon niets vin Iwar t fflM i 4liiig te laten raerkea f mtaahle kij lietn toe toen hIJ au la haar kdmpT kwam Nu udjn Jongen i om Ie oefc eeiM bij mi 7A wUde hem nmei xlob op de Mohle divan treden ii aa hij nani Ui ufi haar pLwtó Zgn gtbwt fhMUie er ufitaidde Ma in zijn o vren 4at ha w onrustig maakte Nti Zij ki hem vwl verwaöhttag aAn et leek of hij had wlUen preken en fciiHi had hij weer g wegWi Zlj kreeg ifn offlbehartgpij t gewoel Wb wH Jpdao vroeg ze wi b tl Biprtkke ffas Mj èMt ban vow mw Aii hij zioh iwet alt WM Ik w l Ja k w wat Hij bMff Kljn eAtt4 ind g 1aat naar haar toe in ofl e i WMhten mieelvrndtto hare Moeder jUuMMirie en ik hrM eti elkaar Hef Wij rAbftilH oo luM Pgi borer elkaar aiig64pnl fA ZIJ Uril Tuj wil l tr llr ei te r tlimiiW niij SU wilb uur 1 deujr iyH 4k u 7ij f B ouigl op on h eWl hert terug Neen ne n laat ila t hA touii onivM het haar o laiikt4 haai t Oeen wotuler dat een juiige wtu veriWd wordt aia inen hem xoo ti moet koiiut Mijn aooa Je suit noffdlk Hijl wMd woideo dM jaa x oorbij en jengeuMtruom een kladt j a t d at fe h t t t hoïk bHM kwain hem 0 tiet gHaaL taj wilde ultivaren maar hij iMdwoog ieh Wij zijn id ge1 0 on e w ien wal wij wlUen lal h I nil t g dwon w ko4b id Ik v zo k I het woord kt I Mp niet te ge bi ikeii nwedfir Ik hen ook nl t verUsid a ooeiut u hei s o Üei M e i ge heel ft ider e n groot gwoel dat mij v r vult doit om Wtódn vervult Dat ooh tvii 11 zal v iTk uJlen üaMOVer aijn wij het eeiw En ia r tk nu wi flpoed4 weg zal niortteii mmi zonden wij een oorloff hi wolii V write i i lulicn hfïi üorto tiuwelijk een oortogrfww©kitk iiUK kf il elkaar nog maar wn Mur dii m en l Ji ferouwaoyi i tn haal eogm weer dan gren f omf iwlvutisg bet was Irte i4ndMd ii eoiutk Het lei vtwr u ewi o ertPom pfimg iiiit waar Maai nioedeir Hy foeg 21JO arnipu oni lianr heen aooa a lu het ale joiigpii i daan had ab hlJ ii linfkooxingea bAv vaar baar gedaan t ou iM ibfn l hMÊt to H w zoo nu zoo venronlaid ar 9Nr te zl ui Velen lieMiun w £en inaMhlan nooi dig om eikaar Ie la3tu bennen wij bad Il o Mc Ua op het Mvat idofat Fn d is h t war bet mait ww £ ts Hm Oma aniere l aan M falijh I tw e eu abhrijl a a Jb ad r vwaaghei i hem I xal je hetaetUe a l w w i d e n Ik geef nujn to e l en naing niet QM irnr ioei4in dng of W iHobMI III ntftinptt iwH atjh rtat AnAsmatta w wdt udja vrouw en wal na dadaHJk wM 11 wUt tk laai flUj tnmwent Hij iioèilo de kaaapp uit en stoeg éedeiir néitet rich dlohl O Godi waH haar man nu rmm ihrl hU um heit t wtA InHneri bljn aog 11 joiwrcn wel lol nde bawigan Zij waa rr Ie zwaii voor 71j had Rndolf aMJd enKW¥L bnn met lotg oiii iv n b i boven aUi M IMgehari dat wan nu bMr 4ankl 00 mo der mnti ak v eUgt M t WNi ai 4ot i h39 fllob vw Ma n T O wan haar man W to ma r baar bmmI Zii v 4 W plDtralliw aan ur artaa gi O Ik 1m mlj Irotiiren had 4a joi an fi eéi l n oorlogMbtiwalijli Mf dat £ oa naMT nb te waa Vlat hij das nltt du na 4itae paar l k 4i fat e rmw 4 oorlipijguigMi MW Mm iavfn kvam aan u ibUtf u leg nk uU aljn raa LM dan xou allw eer gm ij u l il aijn koan xoti AnMiatrir dn nog d voiobta voor beut aljn t Waa an amcMifle rno lijkc en opgeruimde bam naad nrnmt Mi gpm vfoikw UM i i van UHmaala In iHrlljIct waorle N i pia nkaaaAe tiJ bei luA wkatUk Ie keniian èlat wA a lal raaig larfraep twial bai niato an Wr te iv radit btd Dochters van Hecuba dMT CLAHA VIEBIG Oeatitorli eenle vefteUac van WBVn J p WESflELINr T ROéWUM Nttdruk verWdm Oe moedor zat alleen In ha kasner w weeinortli uUlrufcklng lag op haar wicht Nu waren de zoons er haar bei je Jongens wat liad eij eï aioli op ver hPuad en au wa lie toch niet sooale f J zioh had voorg 3teli ZU froawte vowhdotó Iiwhr oogeo kaken mmlter Amwmario had zioh tu whcii hiwr m haar JiifWe gcdtoogeii HS had elecète oogen r het metsie Ala Annaroarie niet In kamer was werd hij ooruMl bralt LÜIt lï haair zoeken Koee hij dan a j wölai Uefcïe voor ijn tTT i a het vr rnde meHe wj nog naar een paar dagen kende rk ir ga bovm hiar Haar bl ed kooKe Vindaag ww eij ai t z htmo rf uÜ t J vwioömri iMt wa 1 onb eÉl n w Anne Noo had zij i t v hé v r fc Ak Rudtolf w er iw u Ij Z nw haar av r pwfcea l lc w Alle fc taar ki am ta o T JT 1 r7 A ftiÉrie iieAmiet Wegens ontïi Uende drukte en getrek a npjersflueelworjilt DS Woensdag geen repwatie meer aog qpgpen voorloopig ssTf PFf ï rs Miin 53l 20 ZtUOESTRAAT 106 NieuMre Sciumwtorg WOENSDAO 3 OECBMBCR 1819 Het Hofstad ToodmI Directie COA VAN DER LUGT MBLSBRT 4 Voorstolïing m het Al onnempni Dat wat je niet bebt Onscfaaldig Bpel van n Bchuldige ver houding in 3 bedrijven door BETS RANUCCI Bbokman Ainvang 7 2 pc s Entree voor HH Leden nietinte kenaren en Vreemdelingen Logos on Stallêa f2 2fi BaloonfISO Voor Niet Ledoo ho y en Stallel f2 76 Baloon f 1 80 Entree voor de Galerij zoowel voor Lt den als Niot I den f O BO Aileenlréopiiizen woidto verhoog I ra t T voor AulüUisruchtHn l liiatiiho preking bij loting vooi alU rni gnn en K artverkoop op Dinsdag 21 October s avond H imr 10 cents p r plaati 54HB 44 I KAWASAN 25350 b esd piuauerd rnldd l M en pllnlllke lro baU of § Biat t t Urineloosin 1 Prq CM 14 N V MIJ SANITAS InlDkllJk gudgikiiird QOUOA Ui Ti Dd 11 OEN HAAG Herdennneilr 9 10 leliën éai probaat m cpfailbaar middel 21 n Legea KOURC EH MH M K LCDCTUTtn fc nS5 Per koker 60ct 3 kokers f170 Verknjqbaar bij üpolh i dre UMl rABniKANT A MIJNHAPDT pHAnMAccuTiacMC rAanicK zciar JOÜDERAK AlvcrtcatMg cii abomiemcntai op dit tl é onlM aniceourarn door L VLS66KEBT iderak 2620 4B Voor de St Nicolaas Boterletters Spritsletters Lettereindjes Marcepein Chocoladeletters Speculaaspoppeo Speculaas met en zonder amandelen Suikergoed en Borstplaat Aanbevelend 5644 6ü T l loon 4ea Gebrs DE JONG OOUDA P p pstraat 3a Lanilliouwers en Ontyinoeis blijft n et ten achter met Uwen tijd en vraagt omgaand inlichtingen over de CLEVELAND TRACTOR Let op de voortbeweging volgens tanksysteem De eenige goede benzine trekmachine voor landbouwwerktuigen tevens drijfkracht leverend voor dorschmachines enz AUTO STAND Fluwaeten Burgwal 4 Den Haag JOH y BEEK Az N Havan 1U Rottardam L VERKERKE ta Mlddalharnis ss29 so KOSTELOOZE OPLEIDING tot Korporaal bij de Vesting Artillerie Joo elia en ven 15 19 r kuonen ten Hen lijde bi de laetruciie Compeinie te Schoonboven ia diesit treden N la orde bev ndiii der atukken wordt de deiun n opkomitdoor den Ct opOCevcn Aldter geschiedt de opleidinf tot KOKrORAAL bq eka derkorpsen V ethi of PeBtearTirtarlilleHe en wordt de eerate militair keania b ebr chtom bil lewemchtcn over aa neer de korpaen TorpedW of FoaC iü dearb verdertot korporui te worden opgeleid 3400 SO Dd opteiatu te Sofaoonhoven opent dea we tot den onderofficleraraaC Nadere tnnaitln ea worden op franco unvreal veretrekl door den Coaimnndeot der iBMrHcUe CmBVfl Ble te k Bh TM y verteert in dit Blad P SPECI4LITEIT IN Glabiautenils Divans Voltaires Werkplaati NAAIERSTRAAT Wiofcel KORTE TIENDËWEG 4 m SINT NICOLAASF IiSST 1919 g r OndergetP endo bericht hiermedo dat zi n ruim voorziet St NlOOlaaa atalaaa gereed is Hg noodigt een lader tot in bezoek uit Qroote verscheidenheid Chocolade Figuren Letters Suikerbeesten Borstplaat Surprises Luxe doozen Bonbons Marsepein Doezen Harten Hammen nz enz Tevens beveelt hij zich aan voor onderstaande artikoienMaricpaiB Boterletters Spritsletters Bolerspeoulaas Boterspeoulaas dik Taai Taai Peperaoten Moppen enz aiVoor nette aitvoering s v p vroegtQdlge bestelling zeer gewesMht 5530 40 Aanbovtlend U KOETSIER iKopte Tlemi we0 O Ridder van Catsweg 45 47 Teiephoon 157 Kweekerij Rotenlusl Da maast ultgabrelda modfrna oulturan aar UMmwark Beveelt zich aan tot het maken van Artistieke BLOEMWeRKEN Versieringen wan Tafels Zalen anz 6W4 U heeft keuze uit dui ondan plaijt n 40 Nieuwste systeem van Vazen en Mandwerk pz Geen bestelling te groot of to kloin Bezoeken aan de kweekenj worden gaarne afgewacht Bestellingen worden bezorgd of verzonden naar gewenscht wordt ST NlCOLAAS ARTIKfiiKN Firma B DE JONG Behangers $ toffeeirilePSf BeildenniakeP9 litRHiiitxiiiaün GOl WE M 93 TEL 47 HUISHOUDGOED ooaontcMTSctie MïT Ai WA erifMnieR I oorhaan Wed J BtRKtRS i ZOOH OORORtOMT 1 ASEMOA Dsoeii r 7 j iii fliiKn tw 4e AAMUloinwMHMIMlUI i 4 DtWBmlxir S aur Sbe d B uiae Yw draohteA ond Nut par4 cii0at 8 Deo 2 uut OfAww iftspw elnCUMicU tnmzorc Die denken niet te slagen voor het examen Vraagt InlIchUngcii J TIMMEIIMAHS amSttwS S3IS aata M HiraallsMr 16 U MIMaUurfttriit II R tt raia 1 en nieune Belamioha KoniagaraiHt Uchtr fcan Tegen de groeiende monarchi attache bgrnaging en tegen da rclkctionnajre gce t ditse in de regeenng m en te boapeuroj gaan e Dwtsche aaafhaafcelijkan heftig t keet j Op hun partij cengreit dat Zondag te Leipaig geopemi lu liebbea te daarover n emg hartig wooitije gtiegd In oge boeaem heerscht echtei ook vM decaah d Roads Zondag bleek al duidelijk dat er bviee aeherp afgeteekaade atroomingan ie dl party beataan en de debatten ran die eeraten dag doen ook roolnien dat de radicale vtaigel de meurderheM aal behnled Het oongres werd met een redaroannf vat utn Berl jnachen a evaardigile Chrispul gi opta I die o a gowaerde dat ki italiamt en miUtaname nog ateeda m DuitMhlanj heeTHchen Het eenige ramhil moat vro ger itt dat beide nog met offMaeel erloené i n bprekei telt geen vertrouwen m a pai ementaire oommiBrfie van on l rao l d L OU het onafhankeIiJk Lid na uit ment chen beataat welke op de bank der be bchuKügden inooatan zit4 n Wat de mt dertieidsaocialisten betreft ajj loudan ty denrt tien oorlog nlat tadtra hébben gehan ueld ook al hadd n au allen gew eten wat i 11 1 nu venwmeB Dt oude niachthebber zqn lt schuldigen Wat de meerderheids j t jcialifciten betreft iJ ayn warktulgtn vaa de miUtariiiten van het owbrum n van dt demociwten Het plan boatoskd am m bet Oaaten ea reaetMoair Itger te vormen om bovjot Rualand U vemittigan a ara daarna naar Dnitaohland self tp ta rulcktn on er de arbeideraklaaae te vermoorden Oorlog met vJet Busland btteebant rlojf met ona W J proteataerM tagM tan dangt lUk actie B de benecnning van kH buraan viui het congi 3 kfwam het reeds tot he tige debat ten Als Toowittera wenden voorgeateld Dttman uit Berlin en lipinaki uit l ip zig beiden tot den rcohteiTl ug l van d part j behooread De radicale elcmantcn stelden ook hun afgevaardigden nl Braaa uit Ramachoid voor Tegen hat v oratel vnn het part bestuur ia besloot mta tan alotl voorzitters te iMnoemM en dt dri rootgastelde eandJdaten werden daarop gakoaan natlat Dittmann tn Updnaki nog haddtn verklaard hM Tooni teracha van h t cong Ts aleebte t aaninhard i indiei ttj mal algemeens atemmen werden benoemd Na deae rerkiaxingcn kragen de buiten landache ga ten het woord vertagaawoordH gers der linkache socialisten uit Zwaden enemarken Jtoameaüë ena In de iittlng ran Maandag fa t t V ttjiisnn verklaard dat het aantal leden Acr onaflumkelUke p rtU ainda Haart Jl van siOOOOÜ tot 750000 geategen is Yerechillende redenaara i rabBB daarap t g n aan loaia met de maerdarheldfr t ijk inj tocti iAk loo aan la daitf toch niet zoo waé anheelt a Jonl Hi z het baKOUgd maar nog meer gekwetat haar gfetaat wa aoo bleek n ij keek ol haar ie 4 oiiizettettilH word laeegideeld Nu kon ZIJ sioh l ii i w t van haar ver rotwing heri ld hebtMQ MMtf ilj zat nog fllt d rd u 1 M0 uMo moedarl HiJ u ax onge hild K Dat aij vwroanpetl waa wilde Wj wul geboveo hei wa ala een rtiortvloe oiver bem aetf gakoinen eg I tisli oMHlelijk watt Hat zal Ik Keg en wti moet Ik dann op zc genM Du ia tooh oninogaUJk hef iH oo Ze xoctit naar woorden al wiUe Item niet heleedJffMi ma r nu on vi het haar Uwh loo belaoheHjk O loot tan dB wij ooc zilke dwaaaheW onzH toeetwnnliig zomlm gawn l wa hai I DrUtSé viel luj ul Ü no fu dwaoidiflid wal het eenige eratandige y Maar u bv ijpt dal nu eMurnal niet Mijn QoA Rudoll je beat qog iDojong veet it jong boa kun je er aandmkon te irotiwan Wa ben je wat b9 zit se Je kionl ig aH eena voor 1 ac f a anti m k4 k baar eer vwbtHd aan U bent ar tooh u aalt laeli wH xwfMi dH aptttki vm satf Zoo k dat vma tkpTèktB f Een biltor gwoet Kwam lo hMr op gevraagd worden dfi oudnm niet Maar daajroor ftijn ee tand ze mogen aofffan vo BtiUle opkiMML Je vi ie zei ae kaim Zi WMA piotwttiv beel kod li en haar $ tiir mn mgé fa ha iir weak atani w n bard A n looa dwanih I aal t booIi