Goudsche Courant, dinsdag 2 december 1919

DhC 11 9 2 JO 44 4 182 Uis 9i 10 5 8 2 li 21 10 1 VKlaris 8 1 11 3 9 14 lS 1 12 Vekii 4 2 3 10 12 U 111 HorliH U t 3 4 U 19 17 109 i oo U 6 5 12 15 41 109 Hih erauin 8 1 5 T 1 12 01 6 ii 12 18 0 f Oouito a 2 2 AW JO 1 3 1 6 14 21 0 50 Kaïilpoiic 10 1 2 4 7 22 040 fe Sï A k H nï I rwijl e V loor ii overwin nin op roriMrdift en he vwllee vuniler cule van te lkM te plaats olioiut Her me rD 8 kijpte het HaagBohe V L oor de ie klaa ne A htet ioudi r ii utl knooen winnen W op drcoi en haar aanvallen zeer ga lijk voorait van ili 01 11 Jieefl niet do eur 0ddia l ei ter ke te der Red to kloppen eh hljel zooaile we varwadlttten Dl L met 1 doel punt veracèiil ovwwianMr Cremer waa w ar u lterenl erwijl we de atditjrbo d wel eeng botor hebbwi zJ a polen Over ena voor de e afdeeiing gean vt r rsB i igen of uwdit het a ja de nedierlaag van liortu tegeö Viotorli waardoor beide chiba van pUaw vwwiaaelen Hic is de atand aW volgt Dt Democraat vo hiwaan toe lot Hg to 15 vanmt HoUand geen logenatraf fing verschenen Wa weten nu dat de Belgische regeenng van de gelegenheid haeft g ruik gemaakt om haar eischen door ta zetten en we hopen dat België die met oen ijzeren kracht zal mtm te handhanran Trein ItfaUlemant Ijiatarenavond om 9 uur U op h t station Sledredht een vijftal wagona van em goederentrein komend mt Gcrcutn oatapoord De trein moest tegen een hoogte op rqdea hetgeen niet gemakkel k ging Da tren reed daarom achtwuit wawbU vcrmoeoeIvfk een koppeling veri roken is De vijf laat atcfwagena sloegen om Onmiddelt werd met het oprmmlngawark begonnen Heden stonden reeds drie wagena in de raila Het verkeer Stiedrecht Oorcura wordt met locaalspoor ondcntioudoB ParMonltjke ongehikken kwamen alet ww Stopaettlng be w ep atayel ataando knilaen De Minieter van MaiiM ia voomemeoa met xd ambtgenoot van Waterstaat morgen de werf van da Ked ScheepiA ouw Mij te Ameterdam te haaoeken teneinde aicn van voorlichting te laten dienen door de technuche adviseuro de chef van le afdeeItng materiaal en de chef van de marinestaf teneinde betaadalagdngen te houdeu over de sti aaetting der op stapel hggende kruisen Cemmlaifte van daaa voor de vanori van nlUtairen ïk VlinieUr ven Marbio i vooffneiiÉeii nen tvNiiinrUtide u bonotmcn IH Htevode uil tüiiH5rt wölke hem aj bibben te advl eorea 1 1 zake het vroag rtuk Vtvrongiiig van nwttalreo van de zeecqaciit di t opgBnoinen zijn ot In obmrvatie wordtMi gelvoufieti m hOtipHalen I bedoeling la aaiivMiknliJi tM Ar4 ih veH van tka ootanlRMe 1 iH iven tot tiet ho iitanl te VlMwe U p lUt vookulufiter vau do oannni 4 t tw tofdiid M uffrxiw r H Kiivpiir doohter van dei otid ininlster U ïravenharje lÖP heeit EtoeJeior wuer t uagiütoond H uiirdoe de onderjan IxyngcfU ode ploogon in Btam zij o Onder prot et hi boa oubbc 9iad genooteo vertonen met 2 1 w protoel zeker loor haar gewonnen won zoodat zij et a kostbaar puutj aan de leider In huil aJd hebben mtnotnoa lYjwWvaJift i rïteeds Hoogm wieten p met 4 O eo 2 0 t wininea De OlympioHTeeervtv boe ktm ftrilTun hun eerate overwinning SCHIl lPYAARTURiCflrtXM Nog een scheepsramp Vol tmu bj do Nieuwe erg gMtnaat rttUiijpj ie Maaawluiiö oatvaOfieo raJlo berlciii is het AnierLkHannohe b a Kirwood g lot fTOO toa op Cióft mijn geloopea 43 gr 1 lan Nil en 4 r Jl mia OL solUp le In ziokonden staat IK Berging tooiaeir liootor U van M uwüdAe p uiigovareu ailwook dp al juotefi van Terectu Ing Kern atoon aan de Ned Opcrm De Tei verneemt dfit le Na4Jbeale Optra v tt de itonngfai t i mibaldie heeft ontvangen vwn aebt di4a ii l ilk i TBLMRAFISOI WKRRBBRICBT rwaohtliiig tot leii votgiiuli i dng Krachliff tot tonuacihtise en luier tijde lijk aJneoKnile Zoifledij x jt Htv iijk wind behotcken met nsgvti Ut tijdelijk opklaretkd zedfde tMnpM atuur C van der Werff uit G van Bio sauuat üb in Haarlem Koikstraat 32 nood P Mul uit Spoorwagatraat Hl na u aUiaven hage van den Werfatraac 99 C i C nn Wxchen uit Gouwe Jt naar N O Ondië a üenten uit K van Ud isweg 0 2 luur jva menk C C Uarea uit A d Vuchmarkt m naar ist ioiienstraat 1 L O Loa uit KWini 118 naar a Gravenhage A de Hartraat 44 J Poatma uit v esthaven 3 na r i Gravanhage ilpui M h Akikennan m Waathaven lu naar Almelo Weateratr 10 J bteenbergen en geaiu uit Groenen oaal 10 naar Rotterdam Arrt van Nesstraat 48b M W bchouten ukt L Dwars itraat 21 naar VGravenhuge van der Warfatraat 99 D de Joog uit Steynkade ti naar itottertuun boetenttaa üoheweg o u E GUM uH Veentai 11 naav Geldemuusom Luiged k 171 J Bak u t ïluweelen singel 72 naar Woorden Uaven 4 C van Leeuwen uit Heerenatraat 171 naar Moor drecht Oostemde C h Jütmiibchee en gezin mt Boomgaardstraat lUd naar Boskoop Z de 20i K Schoondeiwoard tji gezin uic luraamusstraat 17 naar Rotteidam Speel mautraat ii W Khdle uit Markt 29 naar Anuteniam J van Lennaps aat 314 E C Me er mt van Beverumgnlaan 40 naa sGravenhage Carpentieratra t 17 J H C K A uit Zaugatraat 84 naar Gonnchem Weste Wagenstraat J van OJen en gezin Uit Kmperatrsat 34 naar Schoounoven Lek fMjk 6 J Groen mt Wi depcort 18 naar Rotterdam Vondalitimat Öb P W Huet 1 1 Bteekesamgel 7S naar Rotterdam Schiedamschesingel 81 L der Saar uit Ooatha ven 66 naar a Gnwanhage Rs entesselaan 187 X van Hewltai mt KaaW 222 naar Utrecht PlaataanatraiMi 7 GBV eSTlOOMN J OroeneKhel uit Papekop Nieuwehanto 8M J T Bertele uit Rotterdam St Anthcmiestraat 60 A Hoogari k ea gexi i uit Waddinxveen Raam 19 £ J de Grunt mt Utrecht A de Viachmarkt 60 A E Haan uit Givnhig n Wfjdstroat 29 J Pol en gezin mt Emmen Vest J6 J J van Ewqk uitAetgen op Zoom Kuinemelkaloot 30 J C elj n mt Utrecht Gouwe l l D Ooms uit iergambacht Groenendaa 00 3 Kortenoevar mt s Gravenhage Wachte straat 68 C A Raapliorst uit Baam Us Milaan 1 J H Letsch rt uit Amsterdam Uarict 12 J Zeelte uit Loaier Raam 6 J van Oonehot uft s Grannnage Fluwaeiensinfel l ï J Kiuitenberg uit Apeldoorn Bleekersaingel 20 W vu Dam mt Stol Ük Zwarte Weg la G d More en gexm uit Iloterdam P Julianastivat 38 A Los CS geiin vit Amarafoort Raam 862 £ Kleinondorst uit Utrecht Krugerlaau 130 D A Groanink en gazin nit Bergen op Zoom Wydatraat 22boren W G Speltie M faun nit a Gimv nhag Crabettuttmit 20 B Itemeyer uit Keeuw k Gi Flor gueg 711 T Kok mt Boakoop Kattensingel IS T Uradanloot mt Haastrwht Houtman plantsoen 8 P J van der DraaU uit Boskoop Gouwe 212 E A vm lol en gean Kt sGMv nh gtt 6 Tan nio sstraat 26 B Cohen en g zm mt Rott i m Kleiweg 7 B Gompen uit Amateidnm Wijdstraat 17 3 Aêióifk tdt Boakoop VIssteeg 4 I J M Peeae Binkhorst u t Oïdenzaal Koi Tlewlaweg 20 A C van CJttert uit JVin sehfltan Reg ntesa plautao ii iZ G G va ABpd vtt Srt Gotnr 36 A a W vmu H Hoff nit Klnadnt BleekejM ng l SOj L BUROEItUJKE STANO OHWBi ü N v l ttrolMik tal brtJi d V f I üont sm B 1 lan Wfjk KIMmi Utrk it V N UMniMwHta c J U i lid J9 NatVuiia Maria 1 W O I ia 1 A l 1 BMfcl ITM Anluiliu I i BM ni J d Tone 10 Not IMi KUMbeth Vhria il r I tTff M o Il M Holtn Rii pWn I Sttonii I I 4111111 r llaniK ii V H Ïiit8 4itr en l wl i Kf i iVFHliEDEN 28 Nov Oonuik 1 Oroot H itagea Will m K lam 23 j 21 N v Attïlio I kilknmu C mil W tim KuniM iHli Y if liitt ntRFfT IFVERBAAH len Waternolsiitje Cap 5 i 6 H A 1 1 VAN LEÏ UWI N SmaHorIj Charloit am Vi Charloiioha l i lyk 663 Uit Moraviach Üfitni i woixlt geinei l Vdfem de TaacMner Ut ordl cvoIkaBtetnming m het Tcochener gehioa inde eerate helft van April 1920 gehouoeD eniKe da n na die in Op ai Silcaie Paaidoor wordt aan bet TCiianmen der Tewbener l urt0clseTs voldaan die vóór ao ieninnny willen weten of Opper SiJevik al danBiet aan Polen Ivmi De imbHoatie vaa Kauitaky h faoak heeft In DmtMhiaad de ffemoedcren m beroci uis l braeht vovml de uitlating vas Oen ge achiedvorscher omtrent iia gebeurteniaBen op 6 en Juli 1S14 Kautaky had verklaa J dat reea eigenlijke kroonraad uocn eea kr gaisaad te Potadotn had plaats geUao VenchiUende penoDea uie tegenwxwrdig OOK Ja uieJfMg i ura jr u 9 u Odz in P i l P II o UOA ro TOuaqa 001 9 tpti uo TOwi opaa waq 8 W3 mogq p Xi nrg 8pH oz fueg ua Suu iuni84uw 4t At 9M9Ma £ ufix mpom dtu noch een kiwm nooh e n kr ffaraad hebben plaats gehad BUITRyLANMClI NMUWS BUIT9CBLANII O t Mrge S 1 arz tU Nawaï wordt gwii ld Jut tis procu rt itrtteoerW ooa enu le iiC lie ft ingt litcld tegea Creorfu tjk ULrz did iittai imia woel tkeaotiuiolipDL w rüt ïijn twtrukl iogea II t JedMMi der oude rug ori i tn hebben fp firuiU om liaa uit uui A HcUehg vouf ittl ateohtA In Oet beUtii au het rijk a M aluitUQ voor ziel eii xja JieliH a oiil iglljktf l clia0en tov u ti iKii rSANKBIJK i e typO rttf ii 4 taking Sedlndi fd Du stokeiido typos U I tiriji Iio I iiiia Wü etnjd van drie wikeu luut 41 U gtii 4 uteaianeu ie4 U h H h vk tu liiivatleii 01 do oude xxwrwaairden i e di recteitf i Jiaddwi v wlaacd m d g ven oiiwMndigilwdun gwii Jooiwverlioo giog tJ kiiuA i tfavoti Ml uJi lUït tt vt r bJidew het gjjUeeio Htft fndc i r kH w e tkf in dknM tü n n m Uvwijl oea ooi wtUfig vau bet con lkt d n tiw Uiiid MlccblH kon vtirervercn NGKLAN Voor de eer wal i In f i E j iKlotn BELGlï VDlkieulj onduoon eren i v Te BruHlüJ la de conlermtiu iti ffum toa devt okenbotid gttopend luigk aud ranittljk Itatid Uelgitt Znitsta lüiid No dtrland Zweden Nowwt i 1 ortugal UrMluwiiaul Pelen Japoin hiita Ktui land Servië zijn exlueetiwo rdkgd Uj Brlgltahe ifMuteto m buileidandi utie £ a ken vermeJkomilio u t tiaam der raapeeriim do al ie vaacdtgdHi e t 2e de dat de u erold etü thuirzainen mJy vor aiigrto ttaa au dt grondela hfi r pbl der volken na l oor de trouw en eoedien wil dt f i wJ eii l de volkeoboD ïtuiuien eld Bn NOOR SOliN Nieuwe Xkietjii et I e Oiïeuwe UeeweC W i et i J teg n eteaimeo door het Sinrtlng aanKotttitneii Zij voert bat propJrÜoneci kitwocht voor het Stortiog Ut dat 1 e4 aAii zal int vijftig verlc Bnwoord1g 4 vai de vloden pji lionieind v n de platt lMiiiHlH BINHtJiUMQ TWEEDb KAMEU Ucriiening der Ongevallenwet JMl liv afdeeiiii lMMidtrrzoek ui mU Iwdoell MrlMDmWwp tte lt aamtuliiig gegeven o ni tot de volgiBnde opJih ir ingeo Vonscdieddene l den inkMiti Q h wv t dul de RetfKvbf btj de vooi wreidiug v un dil ontwetp wet vooraf had ohoord hoe lu het adgemeen de aribaidBroklMae mer dezo aan te br fi eo wlj V M bn oordbe t bijv door een VMorKmtiw aT to te zenden a ui 4 landelijke vaiuieiitraJea t orgaolMtee Zij meenden tegen dit verculnt erii0 te noetea opkooien £ anig0 le ieo weKou opotp dat d i vraag aa een behooriijl aan ulbcig xand onge vallaniV nixeJ erli aan de andt re Uk ken der oolaio v ft i ii i5 er nt t ean is van uitotultMidl loniieed OfV unla orlwOben aafd maar voor e n groot deel ne Ie wotdt beheorooht door aktWel andere fac toren al bij v den kring der verzefcer dan bol fuMuieeie sielfled An wot MULegt men ob bIJ dit oiAwerp op deze laatata PMot hi een bepaaJdn riohttng vaet dan Ie daarmede km een root d e ook reeds I prioii fbvttr or wdfliiorl obe ewe0m heattat Whar de inioieter in antwoord op de vragen van h Ud dn Kamer den heer Van 4er Waetdeof te kennen giaf piet he voe d te Kijn dm r nt ek f kraohtMW de On rrallenAret eeni e uitkeorfn toe te leen tufin boven de hem ktvhUno de wet tne iBOOwnda rente daar hoopte nwn dot waar on de Blsgnnheid davtoe wm de MUia hnr aou i lllen nted wedcen lot het bekoim dier bevmi lhell hterbfd6eia MM kMtenin n w r4 door vwlgfi ïpiw kannla fmoinea m hnt feit dat de Mt niattf w tM tprtrgÊ bet aM van af koopbaafMd vao rmt la ta roecen ZIJ Irtrmdfla hut céücr dut de IU aertii l t t tol d r iiVirokk rB U rfih lati K r dan Mh jA r IniUowIn wis bobbin In gc ven Onder de punten die df4 vfipné voor wij ziging la onoe Oag avadlMnvvt in aanitier kln £ krjineu haddëa oenl leden tot bim loclwozfii in het ontwwp van At n Miiiw IT geioiet een andere oniac trj v iikg van Im iKtgrip aheefe of g deol telMkc on KeüDUkUH tot wdken Uu dU welke hl de et Ipeffevea wordt In do lavadUUitfmret onU iui hereto ken Ujven vau een rente uitHlilu td Ijo IHJflit tot don veneiterde z U zicJi metipzH Invalide maakt Po weduwe wiooiiijn iieratn zullen dan l io i do mit oiitvansson Oevraei d wuil f d MSci iepr nleliKTtll wee in ov6re u4 n nin Iderinwle II art 28 der OftgwmU nwW de viooraonPT diewilnageliiteabeirekki n n U eöbrap PMi H Oorlogawfutbelaatlng ISIijlv niH t ii auiiHchruviiijf vau Avti Ml litff an FinAnelftn iiUtMi voorlaan bowl ngpikshügeni He in afwaohtlngf van de regwUng van hun aoneeig U de ooriogs vv iiifcOM iHHliiiig hei volKon luin aengjlfte v I rscti til llgde bedra 9 op r enlog van d n rvniitila i ii c1m te Iwtalen Fikaioe la de gielc nhedd worden gvfltdd Dp Inffpeoieora n on vMigf H der dlreott belaeïiiii n Kun iMfti dtmaan Tidc iiadfre mliohld iffen ver Oadlrd et In lit Ort 2 tJ w l oa MlK a een uitvoerige ïjwt betrrffend de gii ylon waar lu h t Rijk l v id N ld tm b hoev6 van de voort ercldJng vaa tw l wlngi n op ver Kukrni Mn r itP ale bedooll in arl 28 der OudoillomewM 1019 Prendent Commiüaaria van de N U MDe neer mr A van Giijn ia In de Zatardag gehouden com misaan vergadering benoemd tot presodent oommissana in pLaatavan mr De Graaf Hbid Ue nood in Ooetenrljk i jen telegram van den Nederlandschen oouBul generaal te Boodapeat den heer Clinge I ledderus aan het Hoofdbestuur van het Nederlandache Roode KruiB ver xiekt l pn dank der artaen te Boedapest aan het Nederlandsche volk en dien van het hoofdbestuur van iet Hwigaarsche Roode Kruis aan hei Netierlandaöhe Roode Kruia en de verschillende comité a over te bmn gen voor de hulp aftn Hongarije vet eend VlMMk Uit Argmüaië In het Tydaohrift v Econ Geografie schnjft J A Engelberta over Nederland en den Argentijnschen vleeschuifcvoer H doet uitkomen walk een hoogst belangryke plaats de veeteelt in Argentinië inneemt in het economisch leven aldaar en W at op de bu tenger oon groote rol van Argentinië m dit opzicht in den wereldhandel r Amenkaansche uitroeren van bevro ren en afgekoeld i undirlee ch ajjn zeer sterk achteruit gegaan en daal en tuschcn de ja ren 1904 en 1913 geleidelijx van rond 136 000 ton tot 3300 ton terwyl de Argentijnscha exporten in di periode enorm stegen en el van rond 98 000 tot 366 000 ton De wereldveeteelt is gedurende de oorlogHJairen sterk vermmderd cti o i lal Ar gentinie hier een belangrijke rol gaan spe len Zoo spoedig mogelyk rullen de verschil le de landen weder moeten trachten hunne veestapel op peil te brengen Fokvee zal dus noodig zgn en m dit opzicht zullen ook wij kunnen medew ricen Indien w j nu hier voldoende Argcntijnsch vleesch zullen gaan invoeren en dit gedu rende zekeren tyd bleven doen zullen w fokvee beschikbaar kunnen stellen als koet bare ruilobjecten Tot nu toe waren de Argentunsche vleesohmvoeren m ons land en ook die van andere veetaeltproducten als wol taUc en vet enz uiterst genng en werd dit vleesch hier met g r ten door he volk In de of ficieele statistiek van 1912 wordt Nederland voor het eerst genoemd ills bestemmingsland van vleeech De veraendiingren handen plaat met passagiennidiepen van den Koninklyken Hollandachen oyd RUkakantoor voor Groenten en Fruit I e iiiiniater van Landlwiivi Nijv 141111111 Hft le4 heeft opgeheven de aan hetHljkabantooT voor Groentwi on hnitt ton K me0iv oomnvafde an ajrtvi e onderlenkljeiuigdie mn d IMtm voor lail iollo hiroetie b wozen diensten BeUstingen In den Haag Ut h er l8 van dei Howfti woneode V itolklaan no 3D en Hiag kantuor hrikhnde onder de flnun Ge r Van den krc te RottMfdaio en Ofl geelt dw Raad zijn f rool vertrwiderH te kennen o f r hK beteatingiplao van B en W vm t lu da voorstel 1 tot tuflaohenlijdsoho erhoogt dn t iig over I iI9 van 1 H tot 1 5 en va i o n over 19 0 tot t Htj merkt da w4 lj o nu op Den Haiff mot Rottr r him aj womvAad venriawJd te heib niet aJIeoii omdat UJ Den Har altfstid boa en Rotterdank verie K maar wel degelijk oofc oinM de bel wtti vin Rotterdam 94ijk WOB aan de 1ielasÜi ran Der Haagi pM de te Rott rd n te beta ten torenmtibelaMfn Nu echte ds bela lin 4e Den Ham Mt hoog f direvMi wMdt dal dffie al vort meer bedraagt dan tct Ro tnrdam zou adfvMant er ton moetn AteébiUea hH stoboone dat Dm Hang biedt op te otteren omdat In wonen al daar voor leoaiid die zijn xaken eldera heeft u lk f hoo e elflelien te dat het vtxir h Q teer banrwrlljk wofdt Hij KtH daarom den Raad te av rwi Bng goedkeniriiu aan de Mr fKi v Mmtetlfii if oi iboufipn hMf and r I iaw HW dn hui zakeo eid hibh u aici nood naii 1 zowku zien evenala liij riClrav n idge metterwoon te rerMiea IX tiaer M I bober kl lai 22 wdoren in i4 B vaii üv gtiawnte sGravenha en kantoor hoiideudt buttm deze geri euii betuigdim him InHamnd ig met i o v ïtH doe M adres Vr x Dem Vrouwencluh De Vr i dem Vrouwenclub heeft Zater dag te s Gravenhage de jaarl kache ver gadering gehouden die door afwezigheid van ut presidente en rio vice presidente door mevr dr Aletta H Jacobs werd ge leid Besloten werd toe te treden tot het comité van actie tegen art 26 van het ont werp Luger Onderwijswet Als fgevaar digde werd bcnoeind de secretaressse mevr S de V nes v d Reyden Aangenomen werden de voorstellen van het centraal bestuur De Vryz Dem Bond drin re er opaan dut een premie vrye vergoeding vanstaatswege gegeven wordt van het loon dat de arbeidster moeder derft wegens wettelyk arbeidsverUod in de weken vóór enna de bevalling De Vry Uem Bond dringe er op aanbti het ontwerpen van de taak der voorgeetelde lo nraden reeds aanstonas eenbepaling in te laHschen tot wering vanloonsveiBchillen gebaseerd op de sekse derwerkers Dr Jacobs hield een inleiding over het laatste punt Bond van VrouweokteareelU iJe Uusidt van Vro iwwiUaar Iwudt p t Januari I m oen buft ngt HOne alge mofiiKï V4 fgiadCTing in n der yaJen van Parkskihl te Ameleaxlaaii 4ankladit tegen een gimeenteraadRlid Naar de Opr Haarl Crt verneemt utegen den heer Ch A B lid van den gemeenteiraad van Schoten een aanklacht mgediend wegens verschlUendc feiten vanoplichting tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 6000 k f 9000 V GEMENGDE BERICHTEN Verstikking Te Zaandam is Zondag oe ruim 70 jdrigo B een oppassend man dood op zyn kamer gevondfn Naar gebleken ii had B Zaterdagjvon te uur dat vertreik veriaten en Eoen o j het uitdraaien der gaskraan doze niet ge heel gesloten Toen hy daarop te 10 uur thuiskwam had de kamer zich byna gehec met gaf gevuld B die den reukzin byna geheel miste had dit net bemerkt en is zoniei het licht aan te rieken te bed gedaan bed telmd en ontslapen deneraal Booth Zaterdag 1 Zondag zo 1 generaal Bram well Booth de 3 jarige leider van het Le ger de Heils gedurende zl n fcor tstondig veiblijC in Nederland samenkomsten te Rot teniani IcUen Het ongeregelde spoorw verkeer m het buitenland wae oorzaak djt de genei aal eerst Zonda morgen met den tiein van 12 u 67 aan het station DeLftBche Poort arriveerde Met muïiek heeft men hem ingehaald En naar Engelflchen Btijl heeft de generaal staande op de treeplank van run auto zyn trouwe volgelingen toegesproken De ramp met de Stormvogel Omtrent de ramp welke thans weer do viascherabevolking van Noordwyk en katiTJk trof wordt nog nader gemeld De Stormvogel kw 8b viachte mk Iï een der geredden mededeelde aui den En gelschen v é 90 M van de kust toen het altud spelend oog een mtjn zag drijven Onmiddej uk waren alle mogelyke pogingen gedaan e ontaeilen doch koersverandering bleek So spoedig met mogel k en om het zeil tofeven daarvoor ontbrak ook den tijd Allen yoetden dat men den dood tegemoet voei Enkele matrosen waren reed van het schip gesprongep vóór het onvermijde i ke kwam vreezende aTbders met het zin kende schip naar de diepte te worden ge zogen De injjn ontplofte in het imdden van hot voorschip hetweUt bijna onnuddeliyk ïonk De i sanachapjien bestond mt 14 personen De zogn van don reeder Joh Panevliet maakte voor pleasieir de reis mee Zq tracht ten zich aan dr ende planken vast te klemmen Voor het uitzetten van de boot had de tyd ontbroken De mannen wje üh gelukte hebb n byna een uur in zee rond gezwommen Ongeveer een m jl van de plaats der onheila werden ze ontdekt De Schoveningsche logger zette onnuddellijk een l oot uit en vier leden der bemanning ong veer vlak bti elWr swemmend w drd n opgepikt De hipper A van Duyn wa verder afgedreven en werd opgenomen door een Vlaardingache loyger Behalve echipjier van Duyn waren de geredden loon van den reeder Joh Partenrliet L van Rijn C van Duyn en G Mejjer Omgekomen zjjn H Guyt gehuwd g een kinderen H van Duyn P Plukker L 2aan T van Beelen allen ongehuwd en uit Katiwijk W Stam gehuwd uit Egnwnd kan Zee P Kaars A Kaada èn J Appel uit Marken allen ongfthuwd De ontspteltenla in hat dorp ia groot Een vroaw n 2 kinderen T r dnMiken Zaterda Uditf Ia op de laaai bij An dcJ een met bieten gietaden ecWp van eenwhipper idt Cw o om I en D vrouw Bn den aniiipper en twee kinderen zijn V eiüponken Tel DeWHiH te ZoatanaMT MnfeM a la In het Amd nls0fa ZMien htirt I Loldt i du lijkhMviivvltig g lio idiWi an het lienMtraieifi o Xoft rinetT dat Mn uikkco ouW werl in een Moot 11 IJ de woning van li wr mooeter Naar wi vtnijjmen heeft het vooHoopls onder ioeW rwdji uitgtHuiaakA dW haar v erwoniligwi zijn loogBürad De verdiUits KI 13 U i te eniwootd Md van den Offi oici vin ruclitie niet hfi Ijk geconfron teerd Het mee ZMardojpiiudda ont MLl op ieuüaagdijk ft Urc la een t l4 tu aoheu de gebroedere Ut 13 en een zeKeren G M de i vtaar IJ deee laaigsto eeo nie tuur hoa der gebroedere De B werd etroati g aan d u iiiker j Bhoudar en aan zijn 004 ff jf Un Hij vtord naar het H K ziekenhuis r oeid waar hijfiloog Zatacüagi aan dt Kevolgon i overleion l o dader 13 gear ffiteerd Aato oDgelak VlBnm norgen ia ami den tipoorover nciS ij de Kon WklhelmiuastraeA te Bue sum een auto van dan hoer K en be uujd door kii ohaaifour A G uit Am Hterdfiflu in boilelng gekouien met de spoor wegoinheiidng Deae ord gjeiheei vorspün I rd de auto zeer b oiadij l De dtiuf Zeur i o güwond was a m den Ink wikel vn rd ter plaatse vorboftdon = = Dit den Ijoudseheu Uaad DE BGÜROOTINGSZITTING n Van alles en nog wat By de algemeene bd chrwwmgon over ue begrooting voor 1920 heA ben de woordvoerders der verschillende fractiee hrt over alles en nog ivrat gehad De aoc democratische woordvoenier heeft er one m het begin aijner rede een verwet van gemaakt ale zouden wy terstond na den uitslag der verkiezingen ons in minder waardigen zin over de nieuw gekozenen heb ben uitgelaten Dat verwyt nu is geneel ea al nusplaatet Wq hebhen toen gezegd e thans optredende nieuwe leden mün in het openbare leven alle beginnelinfen hunne praestatiee reiken met verder dan hun eigen kringetje waarin hun vak en orga nisatie en partiglbelaiigen wordm bi sp o ken Maar daart uiten zijn óf mei öf ternauwernood bekend En na inlichting oiitrent de maatschat lUke peaitio der n euw gekozenen behlwn wy gesegd W z 1 len thans hebben af te wachten wat dese n eu ve leden m den Ran I kunnen en eulien praetbeeren Wy gelooven niet daarmede iets mmderwaai I ga te hebben gezegd het üijn fei ten deug ook t ians nog met een grrust gavveton aanhalen en als juist weergeven Het 0taat thans aan de n euw gekozenen te tounen dat zti buiten hun eigen krng iets zyn De Wethouder benoem n is een damt b lur f n lerwerp van discussie g nre at alle prekers die namens hun fractie het woord voerden i etrfien ich aan dien kluif tCüoed ge laan Merkwaardig was het veraciul vLn inzicht in dioze zelfs bij sprekers uit de zelfde f actie Gaf de heer Sanders een ait cenzeti ng der zadk waaruit bleek cit zyn fMct zrh eenvoudig had te houden an het besluit zyner party om geen wethoj derssetel aan te nemon dan onder aanvaai tling van hot soc dem urgenticprognun door de samenwei ende groep en een be ut lal hebben wy het goed o g epen net e jmpaÜiJe had van diati bprekei zelf vati 1 berale zyde is er met nadnuc op goï en üst de oplosrmg dezer p nibele quaeetie in dien zin dat twee liberale wet houder jtting namen allc m rct nel vreug iL aanvaard intependoel Jat zulks alleen is geschied omdat er geen andereu ait veg mogelijk was en de liberalen den wa 11 iin het geme nt l jk benttuur mat in het noeida widen laten aitten Di het zoo 18 moeten gaan weet de hoer Van der Wnnt i lecht uaA de ndare g wepe i die er vo 1 aanktou in dese nioeilyka iiislan dighe len het bestuur te aanvaaruca Dat de woordvoerder der Roomsoh Ka tholiek fractie Dr Hoffman ir Ibtraie T eth ii vra voor hun daad hulde ar iv was dan ook zeer jrenliend Het is waarlijk by een RaaJ ais die er thans ia voor ie liberale wethouders geen pleziertje Er waren echter sprekers Oie er anders over dachten De tweede sprc kei der roomach katholieke firactie de heer Potharit was van gansoh andtre mee ung oan i h collega Hofftnnn Zucht naar het behoud van de macht was kat volgana de haer Potharst die de Ubenüa wethou ders had bewogen hun funrtie la aanvnarden Dat heei wat andera dn tu de En uat een homogen teit van gvest spreekt daar niet uit Ook tan opadchte van de beweegreden die de r E fracti had ganoopt niet met de sociaal democraten Tn zee ta gaan waren die beide r k ledon het zoo roerend eens Voor Dr Hoffman waa het een vorm quaatie die overieg met de sociaal democratisdui fractia onmogeiijK maakte voor den heer Potharat waa het het program van de roode partö waarop pun ten voorkwamen die overtog eenvoudig uitsloten die vorm quaaatie nu ja dat was maar bijzaak Een celtie meriowaardige aenheid van opvattmg toonden ook de woordvoanlara dar antirevolutionairen de heeiren Muyiw k en Koltjn Voor den eersten was het oen onmogelykheid om met de mannen der revolutie en aceoord in d ze te tretfaa da aa der toonde sich uitarst veo wud dat h t schreven der a r groep pardoas Ik o ri c aftnead terwtfl da Iwer Koltfrn teak uit mcMda dat M mofaltfUwid duu at u Vit deze fUscusale ia wel ge laken dat in de part n weï gegadigden waren het wetbouderaamibt aiabiaerden tnaar dat de p rt jen als zoodanig zich hurw ioi bebbcn vemet Dat kan op den duur vc enige roenng geven Voor het huidige ool e wn bucgmeu ter en wethouders zal het er met aaBgai mer worden en bet aal ook de vra ij of dece poaitie op den duur how aar zal zyn waar reed thans de cntiek op B W s beleid om de hoek is komen gluiM De Raad heeft zelf de huMige beartb van het college van B en W gewilijQ consequentie daarvan moet dan 6ok vei aanvaard Wanneer de Raad in meerderheid awiit willen pogen het bestuur m een ladtit ncbtine te lelden dan de meerderheid m B en W eigener bowegiy volgt daa ui het noodwendig te een of amlere tyd tot Ma conflict moeten komen Dat Is niet denkbeeklig De politiek viert hoogtfj KPNNLSCÏÏ VINflRN INBiCHTINCiEN WELKi GEVAAR SCHADE OF HINDEB KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WËTHOUOfilU van GOUIU G et op de artt 6 en 7 der HUfllEBWET Brengen ter algemeene kennis dat p ds Secretarie ter visie ts gelegd een vaqadt met bylAgen van de Gebroeders Wout ft U te Gouda om vergunning tot het opnetdea eener sissnenfafl nek anneix droger nn sigaren in het perceel gelegra Nonnennter no 7 kadastraal bedcend Sectie D No 1626 iDat op Dinsdag den 16 December 1911 des namiddags ten l ure op het RAAöHUIS gelegenheid is om bezwaren ati ci de gevraatgde vergunning m te brwigm m dat gedurende drie dagen vóór Hg dag op de Secretarie der Gemeente vak ter zake ingekomen schrifturen kan wMÉk kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd Iw volgens de bestaande jurisprudentie niet tit beroep gerechtigd zyn zy die met ow eenkomstig artikel 7 der Hinderwet TCOt het Gemeentebestuur of een of mear lüwr leden zyn veraohenen ten emde hunM Iw zwaren mondeling toe te lichten Gouda den 2 Decendwr 1919 Burgemeester en Wetihoudew nam ULBO J MlJfl De Secretaris G J J BOT Drankwet il L KGhlMli i rra R iw WETHOUDERS 1 r OeJiiemte GOl y brengen ter ópenUre kumifl dai op 29 V v lïibar 1919 Wi 1 1 in alMmon en v neóokschrift vafl ic Voilamana van Iwroep zondw woleïidt te Rotterdam om v pIoI voor i i rkoo van ajoolio lio idfaidou drank vwff obnuk ter plaaiïe v ui vurkoop i 1 df tllMen van het pi r l Aiirkt No 1 ar Jiat bumen twee w Uni in d dagtMk iln dezer l ekondn k iii f een letlw ta0 bt verloenoii van di v rlof aïliri teiijk H7v apftn bij ken kan inbreng u OTida dii 2 Deo mJ r l HO Hiirg nkee t ei WotlliOlrffTfl WM Dl BuiT iinirt flti r 1 UlO J MIJH De Seorrfar G J J POT STAfJSNIBüWS aoTTL 2 ïecimber 1919 Beroep De heei W Üeur cand tot den H D te Gouda hetft het beroep ontvangen naar de Ned Herv Gem te Gouderak Zegveld en Genderen Opheffing broodrantaoeneenug Naar vernomen wordt ligt het in de be doeling der regeenng de broodrantsoeoec ring n et de daarmee samenhangende toe slag op bruinbrood te doen ophouden tutschen 15 Apnl en 1 Mei van het volgewl jaar Dit tydstip IS gekozen omdat de 00 van inlandsch graan tegen garanti pv dan n afgenomen Voor het Brohkenhuis De Goudsche Padvinders die ZaterdM voor het Brokkenhuis gedragen kleedinï huishoudeltjke voorwerpen by de ingeM nen m ontvangst hebben genomen hebbe een heelgn voorraad byeengebracht Maar de vraajfcB zoo groot dat het Brokkenhuu ook heel veel goed gdsruiken kan DaaMB trekken de Goudsche Padvinders er Zaterdagmiddag opnieuw op uit om hen die i nog met bezochten goederen op te halen Er zijn ook meerdeie adreiswwaar ztj met direct konden worden gehol pen ook btj die ingezetenen kloppen J Zaterdag a s opnieuw aan Boodschappen voor de Padvinders n nen worden opgegeven aan de firma Van der Post Hoogstraat Examen boekhouden Voor het examen boekhouden gehoufltt van de vereeniging van Leeraren te Amsterdam is geslaagd de heer T Brouw de Koning leerling van den heer S Jongh te Utrecht Mirabite dictn M i mhrJJH on Ik weet nl 4 of gij luijn varlMUi goh en ZiU leoM Al g t niet doet erhouiers er over ophaalt zal Ik tunl knalijk nemen wamt het ia wonderlijk I Gebeurde Maandagivond 1 Deo eren oiver halfzea a aanAajinat vm trelitia uit SohooiiHFT Mi Regel y i ounUftftUijE na aankomt po wotüfcwr nanr t ti 1 y euc i Ut ter niH de poHi a non bjleaE gcslOt n Zidaar hpi on prklalrbart het oiira A ok mi Ivii dat it hikNii rioWijke erooederen g i iren I erduho deDe mhiftUai lii de gpooM mo jlijki panning hedt gi houdtii Vat inen ook deel bOe mei ook tog jga i en bonede n lionke en trapt ft wPTd iii t apoii ii laan En le postman Kfi tr toch in dwwvan waren do trein jtiHiu teurö ab o4out zeker Ma ar waarom deod 1 J ia t op 1 iiioo iete gobei d ijn er moeet lB n iet overkomen zijn Had blJ een tie ift gwkrpwm et n l TO rte someT Was lij aoWoronrw g ageu eii lag hij nu nut een bt k ed gizioht wuiptr fekeiui op 4eQ x dem v an den wt ii Wat tad or in li m d a naaini ge beurd Angstige gt tffleUgo vöOWteUla p kiiopei do meifw h vWr den wagei de keel dcflü daioii bu hart kloppen In hiin ked Doch er inoee g h a n d e i d worlen ir n A 0ten Jijd tu verflizen BowuaHcaooe 1111 M de ipfi man iidieten zijn zoo met dbod Iemand had den wood btj het raampje kfimmeii lH HOhnda naar biiuwsn te kijk4i iAt h j zagi IjcvesÖfiJile het donkere Tiiioodea van een ii if4ig ongeval half0 dfl pO teakk i hdf op dea bideni vanld wagen lag daar een tiilge rfltide cl gsftt nog tiSMc4 eii de vi ngf re de jonge pofJiiMin im t geakA n oogien Hij leek I ol nmifbleMfjk wead na Tut 4latio itts0 mI km dt gegeveu va 1 liet g val onfier een s ootid te verliezen st pte dve er op af Oj t Htillwi Bep oii boten I Goiideeh ge iMte heGT wal een gftmk LNtttuurhJk glnig II IIKHl i t zoalra zijn de beitlo autoriteJton bg 1 11 pastwagm gökoiimMi of em ruitdaair vau ordt stiijkgpailHtS n tr in g nen an der Jiiiiddp 1 om ziet iy g ng t3ver80hrtff n in doktiT tn ohef tr dei binnen Dl iMigdiiik igu Uij t aog 111 dfzelfit hou ji w ItowegiJngtlooa lx dokter o rtat Mt oaRilliii ihjk dat h l l v a TïTi ni t g wtJiöii lïij neenit ziiB Iwrloge in do hand ep voet met lo iiidfre diin po4n ui len IwwiiM Zoozen l vHiiiin dié piMH ie oog n opetoat en lie onwtaenJilkea bli de omgtaTdor aan kt Dan pringt hij op ktirngjezonul Hij h4d van Stolvvijk of goiwft OOUDERAK Gisteren herdacht de heer G J H de Vries den dag dat h j voor HO jaren in dienüt trad van het o 1 onderwys De t erste 6 jaren was hjj in Middelburg werk zaam gedurende 45 jaren vervulde hy unafgebroken zyn taak in onze gemeente I eerlingen oud leerlingen collega s en v k anderen brachten den jubilaiis hunne n e ukwenwhen op dezen hennneringsdag Met 1 Januaii aat de heer de Vries het DilfTwyK verltftin en van z n v elverdien de rust geniettn Gisterenmiddag kwam een knecht van den vrachtrijder A v d Kaa uit Moor Ireclit met een wagen belwlen met stroo uit de Veeisti aat Daar de lading scheef fclciden was kantelde deze om en vielen de paklcpn Htroo by den heer A Hyisman door de miten Gelukkig zag de vrouw van H hLt ongeluk aankomen lo haalde vlug haar twee kinderen weg die voor de ramen in de huiskamer zaten te spelen Zoo werd n a Kiooter ongeluk voorkomen 9UE eVcATCR Aan inej G H van de Peppel i t eer vol ontslag verleed als tydelyk onderwl ït ie der openbare ULO school I ot huofd der Chi Naai en Verstelcur suH f benoemd mei Abbiak van Hengelo Of SIOLWIJK Men verzoekt ons te melden dat Woensdagavond 7 uui een extra dienst ihl wonlen gehouden In de Evangelisatie loor r a Plantinga van Bergambacht SPORT Vaotbai oowN w verwaolitten heeft li IT ft ge woisx n dooii iiiJi t de 1 na mt veei moei Ie Hierdoor gaai z tm de apim vm dt wi4 l ike le Uami ü kro een geweHlgö nederlaag to Hlkkm m werd imt v ai l 0 nier huls KtMOiidett Hierdoor uitkon Tb Hottscdantniern een friiraeling aa de 2o naar do fie plaats U V V vp e Ai t vrein glaklopt dit sedzoen t niet veftoowi floewrt wf j Ma de kntfti van Kaad oi niet twijfel d 9i IwlAefl we niet durven ondwrsteJlen lat ze lu rtaat wae d leiden e kloppea Obk j geslagen Quiök h fl nwel Htïijd van verdedlijpii eepeetó waarin ze volkomen ziin gbslaaj ii oot H oot op t E rtterr=in wel eetw is vofflrgekoineo heeft d lovaJler doei wi vun Ajax den 4pijd verlorM B1a ffit m Sparta hondlnifien zioh no oefen her den vj ienden stsnd HBS io e 1 2a 9 15 y 10 5 i i Ift lO 13 Blniw WH Ö 2 1j 7 12 H ri n 10 2 S 19 14 12 II vv 10 9 a 2a i3 11 VOi 9 S l 16 14 11 i 9 3 6 3 14 15 9 parta 9 5 13 18 8 AFT 10 J l fl 8 13 7 i tl 3 1 7 11 17 7 r Fr 9 9 ö U 15 6 K ir 2 1 B 8 aa 5 Noor de OrafSM WMnpetMe end i pl tR hjk8 der Fejenoord RFC in 1 punÜooa gel ik péi Van M be in f t het eind heeft het j pMin n Ook de S r an WA handhaafden icfc en P U noi aM d pit4 OoMoi i le zoorw4 te maal op rfgen terrein g P van Houweninge uit Rott rd m Kmgerlaan 101 P A Jaapars en gesm mt R terdam Bleakcruiagal 43 W wt dur Kïuin n geain nit MMasluis Kteiwegatr I A Dekkart Koopa mt Delft Jaagpa 11 H Lettari n gaslA mt Rotterdam F J UaiiaatrMt 86 C A Huldü gezin uit Schladam Krugarlaan 69 D P van der L ndaB mt a Gnvanhage Zaugatraat 4 J van dar Voor uit Bodagr v i Niauw Markt S8 CUlk IRAADLOOZE bttJIST Uitvoer I L 1 1 N l ec Vla iHorat i e oen untie oangeijaau door ahe 0 klu k rde too tii jii t u iwtrtAtMuie don iuul 1 li wj jiens ejt inunido la bij IM ttr Mt ie par Htuieut UfjUiUoad i e oookHiUteeTeikie par jei roiiidiwi zioh den ut voer vin wa jKMi 11 o rlogWMiiuii6 te V orbtwteai iiiaar iRiwBideii zioh hot reoht vOv t ajtein liug OOI uAiivoer to ven Van w ena wrt ir gfbfuU niet Oij oan iBt iri ÜMute ii 0 verboden Zij wattrboffgen venhor taver ii It ii den uitvoer van vuur a peul en u lU 10 aaar n 4 vautetatid van 1 Utaidiou iiNt ttiixi ndcrkig van VigiorM 1 ibii uldAfrUui Tfa i Jüuikaddö IerAii Arai iië en oiar de i VR ui Aait A in zerrgit betioordeu De oaatra etecroade par ijiHi beiboudedi zich bet rectit voor uk oer V rg mmngen naar deze stivifcon te gevtna I ui r V erbmiien zich lüet oitvoervtrgiuaning tfH U utMn aan eonlg laiad dat wei iSeti te voorwdaardo waaronder u gegeven vturdt to aanvaardeo De ontnunlng van het Baltlach gebied L Mj HjJN 2 Duo va Hon UohvU rt tiu exa couuuissia iieeft gere yor ueiu dat do UUwLOe troepen oio vroe8ir ooUor beval etOAten van Von d r Lioltz tk Botusclie pro uioliie miei outnil ji 1X1 Ijioron divlai van imh jUuJh t j X dMt tiet rugifeuKVC voruido van Von iti Guitz troepeu va t due aoW uitjenb ivUrgedliieenie ooiiUhis i trvV toegontatdii dei dt ontruUiiiog tot U denor voortiii rt aati ctuea worut verwaolit dat op lt 4 ii datiiin de IXiltacbe troe eii idi met tl iiL uilruxdng zuLien heWM a Uruggt truK Kill a£giu£K d iue Ue d eoaiiniriHii lio ti aai gi ven Het antwoord van UaMncMU 1 AH 118 2 Dec UeOienoetui heeft aiulvvoord op de nota wa m Voa L ra aer de onauiildeUijko nfttnWfig van di LniitMiho krijifngevaiig oen Petl era maingi 1 VKiJti 2 Dec De Ki uKbtt het volgend Me ani detaolHMoenten van Pet era oit iwveluebberl zgn vtrKeor met lioeinontó loolsoho leger Ut zijn ooattu van Kaonii Wie vorbrak de w I ONDKN 2 Dee via Honea De W i gering van Dmtachiand om Wgoctüng te geven voor hOt zinken van de Diuti li schepen by Scapa 1 low a te Berlin seiui ofticieel gepublkcard Het standpunt tlat wordt ingenomen dat de gealUoenlen en niat d Duibachcia het wapenatilstandaverdrag hébben geschonden Het vervolg van dit diaadlooa bericht komt overeen met de nota die te 1 orys 18 overhandigd n waarvali w giateren in ons Üverzacht het vaomaain te reada meedeelden Rod G Crt Ualie ca Griekenland 10 L KN 2 Deo vla turecwj Vooi eo io Gnekacne erijte aiiii er the een BZjeK itae gebraoat aan itOHié en nu Hf r iwar Gfiöttenland teruaitei r le wii 1 gc jpwik en mot dan koo ng NitJ en K 1k daii de ltaliaai aobe pers he4 bezoek vaiii dtU Gravkaoheopreniiec aohouwt ain t nt aanwijzing ddt toaoe iiartelijke Ik trokJtlugen l eetdau tueatüien d twee uuiduo Koning Albert en prcaideBt Poincaré PVHUHk 1 Deos iRooinC Albwt heeft gebruik Bmaoki yt het eaoe i £ van pre Auivai 1 oiaoaró io de Mreek vun M uière en d niaijhed der greoM wn Ikeut te begroeten PouuMvi ootving konhig Alberi n iju trein wa a u iuui een otulerboad iiift bt a dat 35 nJoiUea duurde i AAffHtl ÉliMUilMli Het apreokie van de DuitMte aeiicpeiL BRUSSEL 2 Dec Pc JlMBocnuit hwft uit de Carillon d Ostende b rt voigeii e over gentmitn Eeuigen tijd voor het aluken van tien wapenatitstand voerden de l uiiA b ra een torpedojager eeiuge ideneeers en a dc e bche ten van de Duita e vloi t bmu Hollantu Dexe achepén komen rechtona tot aan Bclgie Voor eenigen tfjd weid d cr Belgische mansehAppen met geweid danks de protesten van Holaod een deel van die schepen weggehaald De Belgische regeenng eischta dat alle schepen aan Bel gie 9iiden worden afgestaan Hollana antwoordde steeds dat in zyn gebied Ich geen enkel ch4 dat aan België toekomt beviadt Eenige dagen geleden werd een Belgiach anfbtenaar in een Hollaadidte haven door een Dmtaeh zeeman aangciaproken De Dmtachcr veiiüaarde te w teu waar de Doltsdie schepen in Holland geborgM zyn Hij ovetv handigdc den Belg een foto van de erf te HelUvoetiluu waai de 8chep a voor ket oog ler bnltenweretd vetiborgeo tvggen De foto werd aan het Belgisch konink yk Wil rmebeheer rerhaai igd en opnieuw werd HoUaml den etaeh gesteld de aehapen nK te leveren doch Nedcrla id antwoovdda wailerKm g Daiteotw sdacvan in t land te M Rett 31 Voor envoadige aümmittratw un o cbr fmaphiDn wordt op e n kan loor hiar ter Mad OKVRAAGD een Jongmensch of jonge DamSa Btiaven mat volledige inlioliuageiiworden iDtfewaebt onder no 0564 Bureau OÜDSCHE COURANT Uarkt ai 18 Op Mn Hinddiktntoor bitrtir ttii wtnlt givrtitd nn lONfiSTE BEOIEIDE Zicb Bchriftelyk aan le meldeaonder nummer 5di Burnati GoudaohaOtmruiif Markt li 15 TE HUUfl bij InsohrlJwlRB DE HOFSTEDE genaiimd H t otide rechthuia vaa Tienhoven Kemtente KVEKOOI GEN than in huur bv D A DKN IIARTOG en toebehooiende aan den heer 1 BLIJENBERG Wethoudeisluan 4 DRlEBEUt EN Huurteiman 4 of 6 jaar naai veikieiing van den huuider aanvangende da LANDERIJEN 1 Januari 19i0 GEBOUWEN en ERF 1 Mei 1920 KUNflt De machruvingabiljetten met vermelding van Z borgen en bewijs van gegoedheid uiterlijk Vrijdag 1 Dacember 1919 gesloten in te leveren t n kantoie van den heer J BLUENBERG Wethoaderalau 4 Dritbergen Huurcontract hgt ter image bi den Notaria J C KOEDAM t VIANEN a d Lek Inlichtingen mondeling lederen Zaterdag in het Hotel Wittjen Vreedenbui g Utrecht van elf tot en met twee ure namiddag bvj den eigenaar van Hofatedt an Landerijen J BLIJENBERG 55ï 6 4i Driebergen Staking Opgeheven II dm WEDEROM VEBKRUOBAAH alle dagen v rsah tovand KRIMPSCHELVISCH VERSCHE SCHOL tegen concurreercnde priMn IDVKRTKNTMN Dondcrdagi itandplMi MABKT recht over de OROENCNDAAL Hen lette op bat juiste adres hpbh 38 P LSilllllllllUiZil NIEUWE MARKT 29 Battelllngen worden thul betorgd AbiMiierrt II np dit Blai S A S VAN DANTZIG Markt a Oouda In H r n Mo l apllk l n Ruime keuze St Nicolaas Geschenken