Goudsche Courant, woensdag 3 december 1919

la geblekm dM de Mw heMn4 door om Undi lia4 IniltN Uii Vu d plut iMB Hi ik k ft ktinti luluii kwItuUe tMr ketaiSd auktalld op de ecrete vorderiiic te vertooMn mb da jmbtanin der plutieUlke belaatlBie bjfelirake weuvu Ui wordt eackt de kelutlng Biet te iMbfee volduiL Art B De nufctmeeetere etorte de door hea geïnde feMea mlBjteiu ewiMel la de mnad Ml Sut OmmmfQummmt Zie wder ISt iWe ni GerfHwD teiik der a k iMÜa l Wide taitioNr Veile Mm Wrt Mefc pri k Beridil Dr oriuieelle der dnudkieie leieinfle I IMIMUawL oj Amevutul U vour ilo W t a dtr Ned Vvraviviilatf ven iiMivAviv iui a éoor bun iiKtifikj dr iJ iindow uLAMriA aixif tur dtv iAulMch lUjK iiio 4 een roontreuli u K Lon oecwl n giriwutUjik OT r d onwii K4 der dreadtooife WM r K ia XAuteob Ut Undov dfa don anbeeltiulMteciua rMjjükkifUjÊubBa dieam oaox sga leiaiiiff IweU b Da oiet er op t wljxan det zijn ti ccei ki j iea met de dreWioewe UiNeüorue ej la l Mt oud ja Ljcn tbj met oen l oMuic auird rcio ir ix KIJMtele miie dea Mn C tlM beapn ie ee voeid o er do iiuiohtinc van cioiw ieam enAianetk Vltii tea opMot i oa roei müvrt uton ujd De pKhAmdervtAü u Mr gU panoth U fevoiiKi lUwr eea waw du ptiyMiaM e la4 r de MerüetroooitMiiuiiouii ch mh dit vak habfaw wijd ite hooifiMitp braou den eoretnj tender voor o jHk iipte oi M volad deerde iiiaohini oiMUvs w i ii r goi m den ft eeii tt A rvifaei omvaUeu weaps oot deaanje al htt mn Ie Uain K ae orda Up ontvaii gvUed buUna de UinpODlvMi r pae in den ImtMt a tijd een neeie omwnoMiugi flpebraooc HVtektT irod in en vvratl Jldi VMlde aietloM dki Ixüwhland In IttU liad ooK In zijn itoi nlen n tietgeon 4ci or hu tint Duiuelilandl b pa Liei oefoanen met proeven o er froote ejetantlen ija dicUrtbijiiJnk koloiae In Kanecoen lii üOuO lUL T een atauad dieainen atinvanKeiijk nof niet kon wetimitimn Ue eeMe DuUaohe aMaaill ir rvon badOn pirwh met achepeo Waarbij Maoeo dat k een 36 KM vwetieod b l aU idar dknde Zootira nu bleek dat er ka btalond op ontvinCBt In Alitm Tanlen aar la Iropiwh obMi oodw raoeUlJke onMla idl jbeden po ifl a fedaau ooi dlrode vtrbin ding met roB te wtkriigen Toof dit Vlnine ghit raen enk in de knlooMl 100 K W vonjtetatioo piMkien In lOl l lilU VUMe OOK vwMndUyra umclien d UuI eohe ZiOdKeeeliaiiden fn uk k lxlelndpiiLten tot Atandj lucnt Aao eeIen N um ook In Amerika liocrbaar bieea befpoa Bien oal v nei nOT Meii te dee ner dlreei vorlwer nw d 4fer Sleten in 1913 kwam een p oefv k er met bel iilgaaion ven rile auHoa Siyvkle lot anl Ook met Coliwibla werd vcr eor vxMrbfliKtd BIJ b t ultbrekn van den oorkia beaat OlUi cfaUnd due al mo bekui Uk draadlooe njrt m annruUbic van liJn vooi üiu IMM r J te kufc tM te t Cltbreliiiji van oMe nekten tflk l ri eu op vnie poWek moaUIJIAdtak tuil lid beai met wouil frooteeen bandel tn a maal nwler kabaUeofU Daarna kwaiu de aJgeheda al Udlo van hol KaMt erkeer UJ bet ulIbrekMi valt dnt oorloitDeardoor kree bet itraadlooe veMoermH Nmimi poUlieke benoWon uitenden en bevliie weri ooc na de oorfe vwalarins fmx Duiwcblaod nl vwnien ifiêi emieu der vow 100 K W niewUKctlW MtlC dempt Al de atalk k de Dkltoebe kolnalHl Clr ni beHMwIIJk epoedlf rerloM on oen Ik Amerika In den ootiog tred etndwde ade wadenlJdMh venwr Tocti Me Nauon poUtiMie beetobfcm uitrenden nbeci hlon ilnwcen lj or dit liH alaaoa In Japan en AiielmlU w d aehoaid Ir deoien UJd onMond in Noketand hel plan voor een dtrecte verbinding met NederluskKb Ind Dr de Oroot vewreef de ecfaüclilnf OVer de nienwe ntvaegmlddeleo ea alaa de daarmee In InlUt ii ropee ie etadon te hooron Op CXvasao wcedon Kuiupneaobe Mailonn zeer cweceVt tKlor4i mxbit er la den oorlof een itraaiiiooe p wM beete h t werd uUffefeven In Dtikaihland InoM de ooetof op draadbma abied ees uil rf nUe mlUlaire orginiMëe waanbij het Mina rtuk der ondiTllnge atorlii vT jb U een eoon bele k£ni8 IrroQg Dto oi edempta tonden met Unipen i vfln Mar een iilt iia Dtibfbooti n med bun kkdne i iHeniiw kondm iM lamfocwler eenlfe dnleeodeo kiknelen zeiklea Na den oodO HM de betMkenla dlMl orgaiuMlU op Spoedig kwai daarw h vrae etuk TtpTlwieuMïMtueotv vtarkeer weer 0 1 Met apai4 n Amerika wen bel verkeer berrak Ikoen dleado ab lenaw IerIJl gelljkll diS k Oeiibnr twee Amerikaanad atatnowi lecrUJjt werd ontrancm Dit ireeliledde met een pwile MAikuf loreoa OMieballtMi dubbele dfaaArewwnDlt iljii Iww raa in a t mim rink die elk een I Amer a tctMt la Aaettta Ihapi met een b i p MM wmmOoié Mj bel verkeer dMtnr b dan meiHnTro e aan tMMrf 1 Ook niK Zweden ea ZwIlwrIaU opmM DoünHMif aMBee ntttttK Oe VteMla aaa ee tee MilnDi l94 tltnd kaa mK tap n I nn de uiain dTMdbio tl por drka wtneht De kn IJB dewUla Il v Mulders tons I BrommdMl M GOUDA Til int 694 Advocaat Boerenjongens Boerenmeisjes en alle soorten Punch érl2 enz To2 Praba Pim fctealTlait CULTURA n liMrtyiia dranic voor bmlioftM i partfjon nn Hollandacha vi uchtan varvaardigd GEBR KAMPHUIZEN öWa bcvalc zich bcltefd aan voor levering van prima 20 iolerlellars Sprilslellers Dorslplaal Cbocolaad eoz I I PEESE BINKHORST v h ï F JORINK KORTE TIENDEWEG 20 f 1 ÜViHe en Gekleurde f liiitasleJuislioiiilsciioïteii Grooie sopteeHng Witte akdoekei i ook in doozen S l i EXTRA LAGE PRtJZEN J op alle artikelen tot de Si Nicolaas i V sdak aanbavolan V EXTRA LAGE PRtJZEN m¥ m i ê ppa9laa adraa vo j ij jmif f Prima Refslamp Rooktabak stt l a d par hall ena io 104 op alle Voor MDvondige adininittratie en He ichrgfmacbÏDe wordt op pen kantoor hi r ter tede GEVBAAGD een Jongmensch of jonge Dame Brieven mét volledige inliohtingen worden ipj wacht r onder oo 5554 Bai a iOUDSCHE COURANT Harkt SI l8 Ta koop Heerentiyis met Tain Bleekersingel No 24 Direct te aanranrden 5566 12 Te bevragen Bleekersingel 5 TE HUUR bij insohrijving DE HOFSTEDE genaamd Het oude rechthuis van Tienho eA gemeente EVERDINGEN thans in huur by D A DEN HARTOG en foebehoorende aan den heer J BUJENBERG Wèthoudersliian 4 DRIEBERGEN Huurtermün 4 of 6 jaar naar verkiezing van den huurder aanvangende de LANDERIJEN 1 Januari 1 20 GEBOUWEN en ERF 1 Mei 1920 De inschrjvingsbiljetten met vermelding van 2 borgen en bewijs van gegoedheid uiterlijk Vrijdag 19 December 1919 gesloten in te leveren ten kantore van den heer J BUJENBERG Wethouderalaan 4 Driebergen Huurcontract ligt ter inzage bij den Notari J C KOEDAM te VIANEN a d Lek Inlichtingen mondeling lederen Zaterdag in het Hotel Wittjena Vreedenburg Utrecht van elf tot en met twee ure namiddag bU den elSfenaar van Hofstede en Landerijen J BLIJENBERG 5556 48 Driebergen Metiftéoifjisl rrouw n l Soliede 9i oii n Huitkamermolibelen Il T feli Sioolcn LnineDli ucn 8p e liSchildCMlen Th cl fcli Elkcnboulen Buf feKMi Boekenk ften Clubf iitcuili Zijdenpluch Amedblemenles l erfemeublement Oy K pokDi ir aieii Wollen enS ttjAdekeni BMTB ADRES VOOR JONGELUI HET HUWELIJKSPLANNEN SlllSmiT44liliwnhiils ii b deSchlekade ROTTERDAM Telefoon 12800 Ifaoknil luhiiafc ordl door détb herinnerd d t 4 fijnst sigaar n 4s gsurlgsfs Tabak voor h t ininsts ld eleverd wordt TURFMARKT S4 Düxe week feopend van moriienl 7 j to Mvotkd 10 uur 5553 8 Haastrecht AlgHuieiMiitea i admtantWi oar d OOUDSCHE COURAltT os HAJtSTSECBTBCHK COULANT woi den t Baaitneht aancaMimn door odM A Mit J SOI MteEH HMKlWHUIIf na i ïtM in Assoraotiaii 5570 Tatato n Ne ai Verzekering tegen brandscliade op Beursf olis en Maatschappij polis van fabrieicen palttiuizen goederen woonhuizen en inboedeis VOORLOOPIQ BERICHT I wiTTK aioaeoop VRIJDAG a s de beroemde H reui a BuHalo komt 11 KIM KIP KOP Vrijdae en Zaterdag Qroote KINDER EN FAMlUEVOORSTELUNa AANVANQ 1 UUR SS79 40 AANVANO i UUR PRIJZEN voor klndaran Lofs OO cti is rasf tOct ads ranc 10 cti Voor de St NICOLAAS Speciaal opgemaakte BLOEMENMANDEN Verder alle Kaïmerlilanten Palmen Verent Bloeiende Planten enz Kweek pij ROZENLUST 5577 40 Tel Interc 157 Ridder v Catswtg 45 fl Een nutti o St NicolaasiCaileai vindt man in Schoenb aza MODERN Zie Étalage Zie Étalage Th HEESEN Kleiweg 3 VRAAGT D AN VAN NËLCE S GEBROKEN THEE artoMAL MnveUtlii ROOD opdruk 2 firti ht m nkh AFTERNOONTEA ds p kj 678 1B8 V DDIlSEflE CIUIIMT WOENSDAC i DECKMBER t H Tweede Blad Het disnstbodanvraagstuk Wanneer men van het dienutbodenvraai ituk leest dan 1b men geneigd allerperst Mn die zyde van deze veelbesproken kwestie te denken die toch feitel fk voor de meeste menschen niet de moeil kste en de taatigste ii ongetwijfeld een dienstbodenschaarachte en met de vraag hoe slug ik enn van de zod siecbt bezette markt nog een dienstbode weg te grissen T breekt seker menige huisvrouw zich telkens opnieuw bet hoold Maar toch komt deze vraag tigeolijk eerst aan de beurt wanneer een andere beantwoord is £ n het is die andere die voor menig huisgezin in onzen ttjd vrijwel onoplosbaar is geworden Het leven ie dat weten wij allen de laatste jaren enorm veel duurder geworden Ik las zelfs al dat de kosten van levensonderhoud 98 zouden gestegen zyn Maar ook al zou het zoo erg niet weien en zöi erg ia het a oof ik nog niet dan IS de stüging toch i l zoo groot dat de stugiog aan inkomen daaraan lang niet evenredig is en de onderhoudskosten zoo Ie uitgaven op denzelfden voet worden voortgezet niet meer door de inkomsten kunnen gedekt worden Dit maakt ingrUpende beiulnigiag voor de meeste gezinnen noodzakelijk De vraag is maar waar moet die bezoiQiging gevonden wort Het natouriijkst fs daar ♦ aar se het g n kk lilkst kan worden aangebracht zonder m de tot nu toe gevolgde levenswijze groote verandering te brengen Vaar met kleinigheden komt men er niet Een gulden hier en laar spaart niet gemakkelyk Zooveel uit liat men er de sttjging v n laat het dan Jljaar 75 ün mee dekt En dus moet men vaidc wel veranderingen invoeren die wet degeiyk op het geheele leven van het gezia een anderen stempel drukken Tot nu toe kwam het ontbreken van een vast dienstbode in gezinnen van den gegoeden burgerstand slechts zelden voor De nood van de laatste jaren begint er toe te dwingen Want de besparing dieimen ermee kan invoeren is werkelijk van niet geringe beteekenis I kosten voor een dienstbode z n met de andere kosten van levensonderhoud mede ook tengevolge van le groote schaarschte enorm gestegen Het loon is d t meer ƒ 100 tot 160 maar stugt reeds tot 250 en zelfs al tot SOD en sumwylen nog daarboven V de vofding mag men ook wel op minsWls ƒ 300 rekenen Bü deze ƒ 600 komt dan zeker nog pen ƒ 150 voor wasch ziekenfonds enz zoo iMt de totale kosten van een dienstbode tot pï m ƒ 750 per jaar zijïi opgeloopen waarby vanaf 3 December nog de premie komt voor de Invaliditeits en Ouderdomsrente Dit totaal nu is een bedrag dat de meeste burgergezinnen daarvoor niet meer kunnen uittrekken J eds in normale omstandigheden zou liet voor hen te hoog geweest zyn Nu in deze tijden gaat een dergelylce uitgave veelal boven hun macht En waar reeds de duurte tot bezvi ging dwingt ud menig gezin wel tot deze groote verandering moeten besluiten Want een groote verandering is het allereerst or Jfe huisvrouw Maar daarom ook 18 het laak deze verandering flink onder de ogen te zien en nieuwe wegen en een nieuwe organisatie te overdenken opdat Bfet te eeniger tü l moeder de dupe wordt Want wil tij al het werk dat werk dat BÜ vroeger te zamen met de dienstbode vemchtte alleen op haar schouders nejnen dan is haar lichamelükjt en geestelijke Xlhteruttjiang misschien wel haar ondergang iaarvSft het gevolg Men kan het lai B twee wegen zoeken nieuwe hulp aanwerven en de te verrichten arbeid zooveel mogelijk beperken En waarschijnlijk zat ook wel langs die twee kanten de oplossing vah de moeilijkheid tmeten gevonden wo den De nieuwe hulp kan betitaan in de hiUp v n man en kinderen die allen wpl iets kunnen doen om het werk van de huisvrouw te verlichten Daaitnaast kan men 2ioh soms mi werkvrouw of een meisje voor halve lagen of voor enkele morgeiiuren aan haffen Mtar vooral vermindering tan werk zal de iware taSk der huisvrouw jweten verlichten en het staat meestal in war eigen macht daartoe te komen In heel enkele gevallen zal het betrekken van n kleinere woning mogelijk zijn waardoor men tevens nog huishuur uitspaart Maar dat gaat niet altijd En ook in het tóde huis kan men den arbeid vaak zooveel verlichten Heeft men hulp genoeg en houdt van een keurig nette omgeving arom zou men dan daaraan niet veel tijd Jesteden Elke liefhebberij die niemand ït heeft recht van bestaan Maar neeft hien onvoldoende hulp dan wordt keu ffheid een weelde die de vrouw met haar lichaamskrachten niet betalen mag dan beJ it or alleen gezorgd te worden voor een toestand van orde alles op tijd en alles op dn plaats om tyd uit te sparen voor g yWwJd het product van een reeks M bWiWad handelingen waardoor alle IWondheid gebaat wordt Ter venhrfdelijking een enkel voorbeeld eï hnlp gemwg dan kunnen eiken dag 2 n Wgweegd ea afgwtoft wor te schoenen gepoetst elke week zil I JW epoetst en koper geschuurd aan één ij jwel schoone kamer een groote betirt J lgJ ïoojwr optenomen en traproeden Heeft men ta w g huif dan li tti r gel ten of tweemaal in de weck kamers wegen voldoende terwijl op de andere dagen vmn de glimmende n ervtakten vlug even of afgenomen kaa dan kunnen de Uitbaat en schoonmaakbrnrten ook heel wat minder voorkomen wat tevens een aanmerkelijke bezuiniging door nrinder slijtage geeft dan behoeft het zilver in heet zeepsop gewasschen en stevig gedroogd maar heel zelden Mn poetsbeurt te heWa en dan nog by voorkeur met de dbesparande aluminmmplaat ens Met goede l ulp kookt men eiken dag een nieuw maal met te weinig hulp kookt men voor twee dagen Maar de huisvrouw die op deze wijzehaar lichamelijk werk vermindert denkevooral niet dat ziJ In het vervullen vanhaar plicht te kort schiet Integendeel hetis jui t hMl ernstige plicht zich deze teperking op te leggen haar plicht tegenoverzich zelve niet in de eerste plaats maartegenover haar man en kinderen vooral entegenover de geheele maatschappij Wantde vrouw de huisvrouw heeft iets anders iets belangnjkers nog te doen dan de boelkeurig te houden Zu heeft een belangrijkesociale taak en m t vervullen daarvan magzy niet tekort schieten Zy is het middelpunt de ziel van het gezin Door liefdeen zorg legt zij den bax die de leden toteen gezin vormt Daar hieft zU de lichamelijke en geesteiyke verzorging van haarkinderen en het steuneav van haar man Envoor dit werk heeft ly haar beste krachtente sparen Eerst wanneer het ontbrekenvan een dienstbode haar in dit hoogere enbetere werk schaadt dan wordt dit ontbreken tot een ernstig schade voor het geheele gezin K 8TiJWi Ét WB GOUDA 3 December 1919 Wyzlging Verorrfeniig op de heffing van Marktgelden B n W achryven aan den Raad dat de toestana waarin de financiën der gemeente verkeeren het afgezien van de mogelijkheid nieuwe heffmgen in te voeren noodzakelyk maakt de bestaande aan een nauwgezette herziening te onderwerpen en waar dit mogelyk is de daarin vervatte tarieven zoodanig te verhoogen dat met de opbrengst der heffing de daarmede oVereenkomstige uitgaven worden gredekt O m voldoet dan ook de lieffïng van marktgelden in deze gemeente niet meer aan de daarvoor te stellen elschen dat deze inkomst zooveel mogeiyk dekt de hiermede verband houdende uitgaven De kosten van onderhoud van marktpleinen de reiniging dezer pleinen en het omftphoud der botf rhai en het waaggebeiiw elMhen In vyi MMd met de enorsfie stÜging van loonen n matariaalprüaen belangrijk hoogere bedraden Ook de belooniag dar ondarschcldene marict m waagMMestera is niet meer in overeenatemming met de daaraan te stellen elsehen Met het oog daarop hebben B en W gemeend de verordening op de heffing van marktgelden geheel te herzien teneinde daaruit meerdere inkomstenj verkregen Bij de samenstelling döAueuwe tarieven is rekening gehouden met de tegenwoordige prijzen van ter markt aangevoerde artikelen enz de inkomsten van kramen tenten en spellen en is teven de eisch gesteld dat de marktgelden hef marktbezoek ntot mogen drukJun De thans gindende verordening op de ravonlering kan ongewyzigd worden gehandhaafd AAn de thans aanjjen Raad aangeboden concept verordening ontleenen de volgende tarieven en bepalingen Artikel 1 Van ieder wlen tot het uitstallen of ten verkoop voorstaan van vee of koopwaren eeneiplaats of ruimte op of in cene hierna te ribemen markten hallen of openbare plaatsen op marktdagen is toegebÜhui wordt gevorderd A Op de Veemarkt voor een paard yr O 25 rund 0 20 graskalf O IU nuchter kalf 0 10 schaap of weidelam 0 06 zuiglaim bok of geit OM ezel 0 10 vet varken 0 2 mager varken 0 10 bfg O Ofi hond met kar 0 20 hond zonder kar 0 10 hazen konynen en pluimge dierte per stuk 0 01 eene party eieren 0 0 een huid van een l aas konyn kat of mol 0 01 een huid van een geit sehaap varicen of bunsing 0 08 een huid van een nuchter kalf 0 05 een huid tan een graskalf nmd padrd of otter 0 20 voor lederen marktdag Voor het gebruik van hokken is gcen afzonderiyke verrf èding verKhuldigd IB Op de Vruchtenmarkt voor iedere mand inh meer dan M HX ƒ0 05 vooi iedere mand inh H L 0 02Hen voor ieder mand faüi minder diui H L ƒ 0 01H voor iedefen marktdagG Op de Kaamarkt voor iedere party kaas f OM nor lederen marktdag D Op de Botormarkt voor boter in tonnen ƒ 0 01 per U K aVoor lederen marktdag voor boter m stukken 0 02 per K G voor iedet n marktdag Voor het gebruik van banken en tafels ie geen afzonderiyke vergoeding verschuldigd E Op de Boomen en Bloen nmarkt voor e ne staanplaats ƒ 0 06 per strekkenden metev voor lederen marittdag vbor bene vaste st plaais ƒ 2 60 pers rekkenden metfr en per jaar F Op de GioenteaBMii ivoor eene stauiplaats ƒ 0 02 per M vooriederen marktdag voor een vaste staanplaats ƒ 2 per M en per jaar voor san ligplaats aayi U nukt ut zoogenaamde schonwen of andere vaartnteM klai i l dan 6 ton laadvermogen va 1000 K i en geheel of gedeeltelgk geladen met groenten ƒ 0 10 vem ledenn markldag voor e B vasta lig aats aan da maiU mat e vaartalgvn ƒ W p r Jaar voor cene ligplaats aan de markt met vaartuigen groot 5 ton laadvermogen van 1000 K G of meer en geheet of gvlealtelyk beladen met groentoi ƒ 0 20 vow tederen marktdag voor eene vaste ligplaats aan da mariit met die vaartuigen ƒ 30 M Jssr G Op de Aardj pehnarkt voor eene staanplaats op de markt ƒ OM per H L en per dag voor eene ligplaats aan de markt metschepen geheel of gwleelteiyk geladen metaardappelen ƒ 0 10 per on laadvemdÉenvan 1000 K G en per week voor eene vAste ligplaats voor een geheel jaar ƒ 2 per ton laadvemu n van 1000 K G De schippers die een tifdeiyke ofrmste ligplaats innemen mogèB tot uitstalling hunner aardappelen dfe kade innemen over de geheele lengte hunner schepen en ter breedte van 1 Meter gemeten uit den bultenwant der rollaag H Op de Vlselunarkt voor eene overdekte plaats of bank ƒ per jaar voor een plaats of rukgate op d straat ƒ 0 06 per vierkanten meter en per dag voor een kruiwagen of Iwndkar ƒ 0 10 per dag 1 Op de Turf en Houtmarkt voor een staanplaats 0 02 per vierkanten meter en per dag voor eene ligplaats aaa de ouurkt met schepen geheel of gadeelteiyk beladan met turf of hout ƒ 0 06 per ton laadvai mogen van 1000 K G en per week voor eene vaat ligplaats voor e n gaheel jaar ƒ 0 60 per ton laadvermogen van 1000 K G K Op te W ai furicftt voor het plaatsen van kramen atalllen en tafels alsmede voor h t uiUtalien vaa meubilair u ei aren touw en lederwerk klompen en andere koopwaren ƒ 0 07H per vierkanten meter voor lederen marktdag voor eene vaste staanplaats ƒ 2 50 per vierkante meter en per Jaar voor het laten staan van uitgespannen wagens op de door Burgemeester en Wethouders aangewezen plaatsen ƒ 0 10 per wagen vooor lederen marktdag voor het door boudara van uitspanningen die daartoe vergurtalng van Burgemeester en Wfthouders vsrkregen hebben plaatsen van wagens tUdans de markt op een der marktpleinen of de daartoe voerende straten ƒ 0 10 per wagen voor iederen marktdag Artikel 2 Met afwiJkljig van het bapaalde in artikel 1 ondeé A wwdt van iedier wlen wordt toage taUl op het MaiiEtplein hu gelegenheid van d eerste najaarspaard nniarkt een plaats In te nel marktgeld van ƒ a26 geiwdard reor Marpaard of iederen hit met di i verstande dat voor de noedean rrl TergenelWMleveulens gaan nurktgeld vencladagd galÜns if Artikel S Onvemüad Kl de bevoegdheid van den RmuI de mama g staanplaatsen publiek flf owlei iWAr te verpachten wordt van Mder aan wfen wordt toegestaan om gedurende de Kkrmis kramen tenten spelen op te slaan of met kleine stallen f kruiwagens te staan wordt gevorderd a voor elke overdekte b voor een kruiwagen in eens ƒ 1 e voor elke overdekte tafel of stal es voor elke hontsn of linnen kraam ter uitstalling van goederen per vierkanten meter ƒ 0 d voor een tent of loods beatemd voorhet geven van vertooningui met e nefrontbreedte van minder dan 10 meter pervierkanten meter ƒ 0 76 e voor een doolhof voor en tent ofloods bestemd voor het gev a Van vertooningen met eene frontbreedt van W meterof meer en voor een poffertjes belgnetsen wafelkraam per vierkanten meter ƒ 0 75 f voor eene opeMdraalmoIen montagnerasse of dergelqite nchtlng per vteriianten meter ƒ 1 60 g voor zoogenaamd gaslote draalwerk waaronder zUn begrepen luppodromes stoomcarouaseis en dergeiyk per vierkanten meter ƒ 2 Geschillen over de vraag onder welke afdeeling van dit tarief eene kraam tent enz bdioort te worden gerangschikt worden ter kennis gebracht van en beslist door Burgemeester en Wethouders Artikel 4 Wordt ene vergunning gegeven tot het plaatsen van eene in artikel 3 bedoelde tent of kraam ens buiten kermistyd dan is voor deze vergunning verschuldigd voor lederen dag gedurende welken gebruik van gemeentegrond wordt gemaakt een bedrag van Vi van het voor die tent of kraam enz in het vorig artikel genoemde tarief Artikel 6 By de toepassing van dese vefOjidening wordt eefi gedeelte van ten dagSpor een geheetea dag een gedeelte eeneV week voor een gehëale week een gedeJte van een jaar voor een geheel Jaar een gedeelte van een strekken meter voor en geheélen meter en een gedeelte Van een vierlunten meter voor een geheélen vietkifaiten meter gerekend terwyi cene week wordt geadit te zijn een tydvak van seven frhtereenvolgende etmalen en onder een Jaar wordt verstaan een kalenderjaar De invordering der Mark lden geschiedt volgenS de hlcrvolgvnde bepalingen waarvoor thans geen wijzigingen zynToorgesteld Artikel 1 M t de invordering vnn ft In de verordening van heden v urtcestelde marktgelden werden de marfctnwesten belast Alt 2 De betaling van het marittg geadiiedt op de eerste Mnntag en den maifitiaeestef op itfna kwftntl vtyir Mrplaatsen by den aanyaBg van h t Jaar voor wedrplaataot by den aai rang van w 4gplaatsen onmlddeÜyk voor staanplaatsen ndurtade de kennis bij h t lotra voor of het bespreken van Art TmnHif u nwralllMtuMi foMiKM ku b gftaoadRtat nKhiadM atkeer Veile i datri eaower noa oonM m M k op ilj AtalT DaikeeA o k apoorw m leMoonaaniet vroeftr kwenfoboiden Al utidin de dnadMae varlduUagM BkH itedelijk eaanoeatali bUJïen ae tija ladeuei abnaranMn lijd broodnnodlg ato aaa uklnf der gewone lel ratle i adr adkiaeo zul ook la nurmaieu lijd vaa waard blijven nlnelwie ela merve ale da lUoeei door aaeww ea IJa 1 brekaa Naaat ilJn vnMMilkiiia heelt OuAaiÜiUal tbaew HauptiunketiMlea vwr da I tM il lpl i a tia a konen er mama a MitA MaUon JV Hvkjn op het bnnifillilipi i tltHi aan titan drie aendaalloi tat 4l iaron uHler gebjnw de oat Wajww idtaa al l e ootm H op IM fikaöt baellInen ook atMmfp mat dbrtj ll eaa lel aaalKirlt men Baar aukeliip efts aeWntueeotundaoho raleo ab nat t g P katlekanaliabetn ltoellelew IMI xeollea bwdkt al Wnuiit lerwijloo en een aoMt ifpenitnukiteiM lavin zijn Ken fewwM diaadiooae rtrMHlIilf kan eoo lel iwnBiea rer er w Maw fimMi liech er 100 000 k 110 000 par daf lamrwerken E n deer n t rn e i i kaa d dieadloo ill lielnAeeHe brIJtnt Dearhlj woeden ook troeenMi Meeaeaam met de colven der dnMlkwae laiWi da ewoaa draden la wwken Dea kaa r IH m lletlJkllJ Ht Itnm draad braiaaa s7r immm Al la ook de draalknae i Zr Het fliniik Vooktei en ilJn voor aiilk dr reikte niet bniidtian Sy luttwde aniote oiikztmdM onbei fix i i f iren Ter Wlilten Vknr I 4m mft u a t l K W beali men de laellunp iMter i M 50 K ir 1 de hiodleBipwnder tM baal TOOT fKODMn enonule de mwkit zeader Oe poe eo8l elmilltt vnomaineiljk da eenht en ttataie axyn IV liLiilMimpkiiWa la van mf v bekntr vxwr jjuulre ata tlodk ttle akelWooM HWilïag ll kunnen h Mien Men hetil dua Voor edl i elee n een ctgon plantar De itfnellaiB wfcr iiiii Ww k ja t voar rootaw enefule PartknUenn la DulMiMiat mn ia alleen ontranfnn a il ii a m nm eaa au eeea e h Mien en aijn verplkdn loltfIfcélW ho ldli De lraU lk le lat bi TklIWIim an dMT elM le epmfl MaiMa moeten kiimenUanfcn Hat M m ¥ iu con leirlIJke dIeMt meer weaen loaar at In den fawanen lateffreatMenek Oft maaiNi amlenleel KEMWmUWS De veiniailwlnit weed o a Mjieawaul Moor kei hooulatm aardhwianr dir Me e ea kee Jk frnNir der lefci raPo dr cbel na dwi ikw heer H J Xler nM j 8rawatW katiil la vaa V U it i f aaa da NeWlaakaa J e Nederlaadai tmoHW Wif Norembar UU eaK M daVrtle UBirarUtdtial aaatofcKaf Tik da i na dK J B 1 Honni iV Toafd tl ih iq af i OU laMtlMi dl i dTaaii n M N l 4fa fMMMftH eea aknU alt te tfialWN itmdaa Mk de Toicmda laetia tot hiB I Buwtw ilafc tn Oai l e m lit k inli u ikaliaMB urn da VrUi Unirmltett kpi k a Uaitl k i patUé utt mat e yaadgailartikë aa W broehura J Otaai i a otu mMT tna Tui t tetl Thad 4 Mj f ir toakaart laa kat OmilmmmStïm Tiê awxkt Mktaa mwm mSifi houdea datdMl tldila Tia V I rin iDb I Bot lal taaAltdm Daie TeikttriBi wird aduUrtWlJ m een 20 1 1 iSdealM TMt T l48 l Mk p AOVEirnN r mntcr tKVKRBAAB Hii Watinijiitji Cl SA JU t J VAH ixtmnxi N V M SANITAS Kaa tiiiil klwMd IIM aOUOA Ua e BBN HAAa Hl SmadarV Charloit KM 13 Okwtointia U dj k 5 S