Goudsche Courant, woensdag 3 december 1919

N0 14178 Qanil9r4 g 4 Oficemlier 19IV iU ês JlÊmrgBug MHALVfc ZON EN FEESTDAGüEN op do voMvagtea W hMgar ilaalaiatpto 4ttauM iiJfurtéüèlUMii aa mm A n a to a GUoiAA iirt Mi iarrarie i lUti mxmm O van sWMaaweriag liezwhiiMigde Tc diar zake Men iiiistaf iMa aU aaar MeziM gez iAa latilit Irian aaa eamldaaada antlMêAt ardiitt oBtningea daa worlt eea irapaBti eiWMsa im Amailfca alat u igeMotalt 4 U Veti vaalaa da iOnarluaen tataisdiili aiet voor iiatamaM Vaa da gealiieanicn haalt eeMt hlttgahtnd varralfftas Amerika sjja gr ta arheider iMwe ag eW4 thaU ia la liaiW de groote aAtatdetainhaw la bewagi fa komen 6t aaaieidiag tot liet uüfttraaen iar staking die al laag dreigde waa de voigeftde Iteeds hadden veraahillande botsingen piaate gehad aa de openlag der Kamer toen de politie s aaabts liet honoea vaa een socialistische optodit vai ood terwijl enkele leidaia oader wie da nieuw gekozen afgevaard de Sarati hierover mat ue politie ondenaadeldea had er plotael n eea hotsiuf plaats t a eeilian eeaiga apeLuisua en de operiiare ma t Er vali4i aan gronte veeMpaitti waaii U twia yanaiHia wetUan lairead ndar wie twae af Una aaeiallstiMhe Kaïiietteiiea 8aratl anl grairetteeiil De rest van dan aaeht bnaelitaa la ê eiailaten door mat Ivet vooitoarai tan de algeraeeae ataklng aa vódr iiat oei laad waa hadden het trsjnperaoneel da Itoelalani en de drukkers aan den oproep gavalg gageven Des mkidags hadden qpaieaa anatige gevechten plaatt an dea caavia warden er op de Piazaa Mdn ackalea gawia seld waaiblj een panimi faiiaad ward aa zes gawoad DeaUltint breidt alaii ait aji ha bn ta n In het centnan der stad zijn alle winkels gesloten Het tramveiiieer staat atl Ook rijtuigen rljilen niet Het komt voort luraad tot kleine botsingen zoodat het aantal asagehoivlen personen buitengewoon grc t U Voor gisteren hadden de socialiseer ien pieowe groote hetiiogini georganiseerd Da autoriteiten liadden leer treage maatregeien genomen Otit te Milaan waar avsaeaaa Ie alfemeeoe staking is afgekoadigd la tea rumoerig straatbotooging etuMdeB U ieren en dames weiden door de stakerj lastig goralleii et kwam lot een botaiag met de trpppen die door een h ei i an tteenaa u etdan ontvangea Toen boveadlea uit de inenlgte geschoten werd gaven ook ie soldatan vuur met het getvolg dat drie i rsonen gedood en velen gewond warden Da bevolking van Milaan la zeer opgauoadea Ien vermoedt dat de ttalcing zich zal uitbreiden Wel i ecbt prarideat Wlltan la alia bvodachap aan het Coagres zimaa dat da tocisje onrust zal vardwüaaB met dea teragkeer van de nonnala amstaadiglMiieat Het omgikeerde zou aak tcaaaaa galdea Wta ftar da t e r t eMl e aJ a ragatHagai Hi M llnoealand maar 4t hasdei nü aa kraekMcw IrtiOia rerkaa aaa Mtaa dar kanaUab wiar aairti het toartikmad laatar mdt Het la alat m laiïli la aai emaiakt digaittkJ late traatalak ataadwIDk tt baa nkaa ta ii a lifla VaawiH i Maiata la T nrikïaUa B JBae ila aaateM vaatlaaea ai da traftaUag taa da gHitiiilfltMÉ Ia AaMrJd aatk aaaiteilalanuaaB taa knteM 1 i het eek la aallti wtr Wtelm Ia alaBd kaaA ia kania ml da la atTpte ia lald AftUa alja ea au treilt t g i t aar laeltflat gemaakt vaa eaa badtaiidac na flfti phiai keaft de RaatlaefcrOUaaaitka aanlv Ma hatnOtlMla Maii l algaaiataktlf llaUf nMHaard t a a r t ega a ib Si Mlatka èeialtt ta iM h au ftrbaal fntttt luafl Iiigadltiri Oalagfs h i Hoi oU la tttkaad bmI 4a hadriigli der balii eirlki aaa China trlicht waar mte tMr ktatasr la avagsa H nea Dit aanaek at aaar aehMraf keek daor OUaa fiMilni Os aaanmaitiald ia U fitl nt IM Bian C Waai a ili i Itaaim ar wel tea i kadratlB kiMfa kal aWwMkfakiift ata ie deta taaa De eeiT tt g ia ri f l taa da TiaMa la Ttliag dia aa ata ea aate BMIa askakt reeeaag al taa t M W ika a ai i i t lw i naaa ata prettai va UI ar aaa taa kat aatattlWi aakta ttnwal ata kaaaut lila DH deaaatal gal ImI let na Heafoili Da naa lt aelitar haa da Maa Ing dit haar door eea tanecdiag karar eigeeriag It opcadroagaa tal eoxltalaa Iet aelijnt niet haelutal rattle ia 0 m ant de Chlneeeehd dIplomalMia Terttfaa roonllger ia er door CWattinliia ean isndant gearrealaaid In een laag slak wütt kat hitamiftt nlnl tarie van btiltaBlandtdia laksa ta da buda souverïine reekttn van CUaa op Ilea Koll Ue al vu i 44 het htfia d t nantsjctdlraaatie dagteakonea liet het oog op haar blaaealandaehe fioeiljjkheden toekende Ciilna In Novemktr 913 de overseokoiaat aut Rusland doek lleehti onder force majeure De ovtlat lorait van Juni loie la Kiaeiita gaslotaa uaae Mn China Baalaad ta Mongolil daad wrolt van Ohiaa aef trmMwia D r la rerspreiding na kat fcaiajawltna la MlkarW n IMg Bwat China aa e katalHg Bf Tanlila algea hoafdatad badaekl i n Ia lia laraatiag ia Oergi it htl dtanwdi aiallUiaii aiat desk drav t hattitKiaf na Ia a pea I itooFnaruK X Pe klak taa da fairta hektfciiaiMi kark iluiMs Dailallt lend foUAn ia hetaada diip maar het gedraon van haar klok klonk over d nieilw viUaaaraten heen tot ver over de akkera buÜHi WMrom weid er eluidr Wlsar een oinrwlnain r Opdii nMiacuiir haddena eobe laalaaeaplsal het zou zektr een ovsrwioiiiiw zijiv niet jwsar CMIIpdi tezulvsnl de engeiselien wsren sigiMtken van de iKM bcale k e DaMaoelkn do TotioBla bndenoate a hvideo zieii dapper geweerd meigroo vecUeaen haddan de vijanden akih moeiIcS la lbe wn Het waa daar rae c geworden de stfite van daa dood wat de Halve li u niet tad vermoord dat nad len de sidoan gedaan tie kaïMoneo zwe M rieohtt gieren aaadw krijaohoid bo vs i het Krend Cln In hel Westen waa het ooit niBllj 4ediU kiaina an llai e ea mlJn BOhéen hier een ituk hmM aalgewooBou glula WM eea verlaten kei jgolftle heeii en weer lie ebba en V Mld Op hal wsMIjk ooeiofMoeaaelik OallsM en aan de ranaen viia Beaaamida wwflBB de amn rnl m Êgm meer dat twee dn lenl ako le sn voor han Itaai da SgM haiUen e liler aMaaen eatelbaar veel gn ili Ab zwetraoi spriak haaea die da JwiH vaduialeran kwamea ar Itedi ileawe Een beaMaaeBle slag kan oeli dav nlM val en Ia ifbtivnie au den Pn r on bij CtMtaegadl wie kon k asmei afcaiaii allinildsa anr ai waa hu kMaaWs km M Ifcihafcs Iront kMtoiun ds beagia am vaa Hata verltBaki de winlar dan aoiia i t ta lat kkink In het aMtd vaa ISia cl l iaidit aan kst Oaedaaaw kal eergtfcaellar dsr halkMeu Aihea b J enaipo ilhl hethe rtoe Daare w Icn de Mittiijkie ea konlaklijka tta ea Bgcnover dea w i ii l eiai da l gsa Kaail Ue x rcen die tliiiio atellla welka vaa M er ai een MJna owviitltiauliHta Hall niiioo MUcnli iniHir oprijs w a mo rai zoo hei mlmeUen al vvtr OÜkla iwenf liU de in ktj t i e van de pHntsilIJka aaa M Of he Mettaakaaiaer nas lua luw eiig an zeoawaalai ttmattm werd 4eeha wair ten bnii uld Cn loeh kiitttaidii aair dtl n natnt afila tta tatUa Oak de r Il iotl had lat iaea nair tar MdalIjka oviiiiigatu waal kl dtttn i Ixli ide g in la m d met aster kwekl aii W vann atend ia sa i ay haar tn Het a t hem awaar aamiaatlin m tarea ntr daavtf ihtw i il i i aiiMs aak wel a M dtaa ilek ei eta nM a i d af de euaktn aai HMkaka adtna fMt RAAD VAII ARBEID TE GOUDA Uitvoering invaiiditeitswet Dt nuié m Arbeid mt kt bekend lo dttfc VDlgMu MTtikel IM der IitvAUditeitawetit de preitrle door middel van op do rentekaarteh t piakkm mk I betuU moet woirdcn v6ór of vet ktijdig net de altbefcüiif van het loon In pAA atn den Tfceld r Mdiifldk óê uitiMtaling niet per week dofch per ratamé of per drie tnaaoden dsn moetdn er zqoveel xegelti repidct wnxlen aU er Maandsicen yn voorgekomen In den inds de vorig loonbetaling verstreken termfjn 2o dat Isdien de ixrbejder in den H d waaro ter het oon door den werkgever betaald wordt tot verschillende iMeUaiMtt heeft behoord vol ns ftrtikelteOl der Invaiiditeitswet de premie van de hoogste dier loonktanes vsrachutdigd Is So dat de werkgctver verplicht ia op veraoek an den a ider te plakken in een hoogere loDnklasse dan waartoe de arbeider behoort doch bev eg l is het meerdere bedrag dier hoogvrc loonklaste van het loon f ta houden artikel 2U £ der Invaiiditeitswet 4o dat de volle weekpremie versehutdigd is ook indien eleehts een gedeelte 4 r week hoe kort ook gewerkt i artikel 180 der Invalidltoitflwet dat du over de week waari 8 December vatteen volle premie ver 80 dat op een rentekaart lüleen zegels mogen worden geplakt ver de kalenderweken welke g eel fc 0eeltelijk vallen binnen den duur van de geldigheid der kaart art 229 der Invaiiditeitswet 9o dat van elk zegel dat door den werkgever geplakt moet worden onmiddellijk nadat het op de fawt geplakt is de dag de maand en het jaar waarop dit geschiedt in letters of cijfers duidelijk met Jdt moet worden sjeBchreven of gedrukt Het niet nakomep van dit voorschrift heeft ten gevolge dat i werkgever geacht wordt bet zegel niet te hebben geplakt artikel 272 der Invaiiditeitswet IQo dat het Beidium der Rüksverzekeringsbank op verzoek van den werkgever die ten minste 26 arbddoi geregeld in dionst heeft dezen kan toestaan de zegels niet te dagteekenen voor diegenen der arbeidtOt die hun rentekaart aan den werkgever in bewaring hebben gegeven doch dat de eerste zea ge Ai zegels ten behoeve van een arbeider na dlena indienattreding steeds gedagteekend behooren te wn den alsook het laatste zegel bij het teruggeven der rentekaart artikel 276 der Invaiiditeitswet 60 t gean premie verachuldigd is over ee kiri0iiderw ek vnarover g en loon v rMhuMigd is pttkel 204 dar Invaliditeitawet 6e dat ge ai premie verschuldigd is over ee kalendaiweek im m owr die week reeds eeb premie is beteahl in de voor dien arbeider geldende of in e4n he M loenldaase Is 1 betaling geschied in lagere klanse das betaalt de werkgever een tweede prenie over die week 7o dat da werkgever geen premie meer behofeft te betelen In n de Bri der voor oed ken vaat laoa gaat verdienen van ƒ 2000 of meer per Jaar de arbeider is bevoegd dan zelf premie te betalen llo dat de arbeider geen betaling van zijn toon kan vorderen indien htj zijn rentekaart niet aan denwiilr gever tegen bewijs in bewaring heeft fegeven of aan den werkgever niet overlegt een rentekaart ntt voldoende open zegetvlakken voor de zegels die ter voldoening der premies daarop geplakt mo tn worden artikd 268 der Invaiiditeitswet de arbeider is wrpHcht de rentekaart in bewaring t gm indien zijn loon gebed bestaat in verstrekkingen in natura b v uitsluitend kost en inwoning t2o dat het bedrag der premie door den wwkgever verschuldigd voor het in zijn dienst zijnde persoawl zich regelt naar de vijf loonklossen waarin de vertwhillenile groepen van arbeiders zijn ondergef rMAt f B volgt 3 = t = Indeeiintt van ilM elciei e ne üiteiuHencl legen een vaet loon veiMcataam zi n KLASSE KLASSE II KLASSE m KLAS IV KLASSE V Jaiixlooti belleden Weekloon ƒ 240 ƒ 4 80 Haarloon ƒ 240 ƒ400 kVeeklopn ƒ 4 80 ƒ8 iJaarloon ƒ 400 ƒ 600 IWsekkxni ƒ 8 ƒ 12 Jaarloon Weekhmn ƒ 600 ƒ900 ƒ 12 ƒ 18 Jaarloon ƒ 900 en hoogi Weekloon ƒ l8enhMW PrMnlezettel ƒ 0 25 lE r iiiw 8 el ƒ 0 ï0 t remiezesrel ƒ 0 40 Premieiegel Ondeft vast loon wordt verttaati een vast week maand of jaarloon in geld onafdankeiijk van den duur van den werktjjd indifn de dienstbetrekking geacht kiiiworden de arbeidskracht geheel ofizoo goed ala geheel in alag te hemen 1 Jiii i i i r i I M ir T T i 1 i Wordt geen vast loon genbt n b v uurloon stukkxm enz izoomede wanneer boven vast loon nog loon in anderen vorm woitlt ontvangen b v verstrekking in natura kost inwoning tantième glatificatie toeslag overuren enz geldt de hieronderstaande van apb a i do iHi die niet uitsluitend tegen een vast leen in geld wericzaam xijn £ MEEilE BE1 AI INOE i KLASSE II KLASSE IV KtiABSEL KLASSE V KLASSE m Tbt klasse V behooren alle maandijke arbeiders van 21 jaar t ouder Geen uitzonderingen Tot ktaiM I behooren alle arbeiders onafhankelijk van leeftijd of SeMaéht wier loon keel hestaat in Veratrekkinsen in natura Tot klasse IV behooren de maandyke arbeiders van 18 tot en met 20 jaar alsmede de vrouwelijke arbeiders van 21 jaar oit ouder Zie uitzonderingsbepalingen Tot klasse UI behooren de nian iieltlke arbeiders van 14 tot en met il7 jaar alsmede de vrouweUjke arbeiders van 14 tot en met 20 jaar ttlT NDEIilNOSBE LI HG EN Zie uitzonderingsbepalingen Laafl di tlerit Leef til decreet i X 14 t B i iur ia t m 20 iu 21 j of owlar 14 l n 17 jaar 18 t m 20 r 21 J of ouder BBOBI 4 Man Vroow tMen Vrouw Werkzaam bU en ten behoeve van WeftaAm MJenten Mhsow v i III V HesMnmakerjjen in Meubelen het schilderen van Papier en cellulose papierwaren en papierenxakken hat vervaardigen van Pleiaterlieetden het vervaardigen van Porselein aardewerk fluweel hout enajtftoMi stoffen het beschilderen van y T Rytuigen en wagens het vervaalrdigen bekleaden es schilderen van Rotting het sidiillenrof vlechteitfvan Sctioenen het vervaardigen en tnrstellen van Steenen pannen en tegels het VervaardiffMi VSn Sehurui van seh ven het Ui Stoelen bet malöm n Stoelen tut matten van Stzoo het vlechten vsn Stroeearton of stroostof het vervaardigen vas Stroflhakeets het vervaardigen van Stowibutzen het vervaardigen van Tabakapijpen het vervaatdigen van Telefoon en Telegraafdienst en da bdeveapoaterijes Torf het baggeren van en het vervmaxdifen van vaenh g ar Ve ouderijen VeenderU in Vergnldan hat Varplegead personeel WevMndnunmen of rieten het etvwuidigMi vm Steemleder het maken van ZMvani de Zatwaart ton behoete vaa met UttaamderiaK vaa kat haUbondélljk n bedienend panoacel oi de aehepMi Zeeviaaeherli an de visscherU op ti Tiiags n enibinseawateren met uiteondaHng van de aeetsir en moaeeMeachtvij Zoomede de aiMderp belast met de leiding van of tMileM op paroencel met adminiatratisTe of techniedie bureaawerkaaandiaéMi n onderwind peraooeel m de arb ldnw die werksaambeden verrichtoa in inridithiffonmu wetawchi of kmxdi san ipiAHsIn vermafcelükhedan in sebomfatttgant eoneertsalen en dergirii ke A t k Iwl v rw rdi n v a 1 AyoOMon v r i B l m MmuMntm h paly i Il n boem tra boratoU boritolliout kwwtta ol b t vtt uArdigMi van IV Bo n iwt tiivien en liirieeren van BoufaiD klulfaiaKels of nioeren hrt Terasnl U nn C ÜK lmtiai n en iprmvreren het CMUtchruci ftt èn het vervaardigen van dIMMei het vermardlien van Cartonnagei het vervaardiffen van V m IS V C xiraii boakr metaal ea ataemlnikluryen in i Diawantindullrie ia da i Dwlaasei het vervaa U W vas en in dmdtrekkarlieB Gipa hei braulen van OÜj het lüp n veriilvetwi etMn eWlderen of 4i ve ren vjimï en net zetten van glaa in lood i Ofto êfSWWaren hefvervaardlgen v n GW Hi ift it wnXhef Vervaardigen van elactriaahe Goed l iMnMd n n HaaiM B 4aB al i het verkeenrareaea U II II II He nela ihat malaen van Horiogei en andere uurweriNn het vervaardliren van Hotala e kotüehuiten in Hout tet hakken aagen eehaven en kloven achillen vaa III III étt nét téenachllten Halden het louten van en het blooten van ellan Ki emtek Üll IfaaataeWttaa het vervaardigen vaa Kark baMn been hoorn kunstbalaia of pM f i i i K m III vernauMlgen van voorwerpen van Laad tato aa boaehbouw LomMÉi en andenaa B ral het aortMna aa Manden hetAiMiiMIM vli a4 deser bepalioÉBn geacht betbMnrat 66 Mcr n ei Matten ket ermanUgaii van Indien een arbeider inlevólge boveiMttinde bepiHnien ou behooren tot meer dan één oep Man arbeidem wordt bij voor de t9épam te behooren tot de potp welke in de hoogste lopnktflue is £ eiin£sohikt f 1 R TEZËÖÊLS ter betaling der preitiie lijn behaitve aan het Pc atkantoor te verkrijgen ten kantore van den Rttad van Arbeid da4 beftfttve DES ZATERDAGS van morgeni 9V 12 uur 1 middags van IVi a A 4i r DE VOORZITTER VAN DUW RAAD VAN ARBEID TE GOUDA N B D zê Adv rt nti0 vooral to bowaron VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONHailEBnramUS per kwartaal a 6 por mak 17 emt net Zèadagablad per kwartaal IM per week 22 cent everal vaar do IWHWiM rrT linilir JMIll t Lco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zoa itgrtdiS FÜST W WW WP ASëanmaentaa worden dagelijks aangencaua aw eas B rfaui Markt SI GOUDA bQ BM ftgaatea don boekbaadei m de poatkfntoiea ADVIïBTfiNTIBPBUS Uit Gouda aa omatrskaa behoore de tot dfa bosorgfcrfac 1 6 reirels ƒ 1 elkaa r cel moer 0 20 Van buiten Gouda aa d a boiorgkriag l C regels flM elke regel mear f9J Advtrtoatlëa vaa pnbUeke vermakaMJkkodaa 11 coat er i AdvevtwatUki la bet Zatwjafwnmiir m tOMtag a 4mnU ÉMUUtMIUI MAll4Ékl iirnlmL aacnw 9 blUven hoaarel iet veering llMr tm naat niet Is gii eilgal L e u s d rNndent WUan kseft i l l e tekap aan bat Congres nlttfm Mk ket welisiveidrag Dewi gavielltig IHN l l H h ld al hti behaaslelM in sa ftaaiiuiilV koedadut Tot boc te ks A Hl lik onlandache siiimalaienlwtM ke iek $ a a4 agea op MmaniariM Teet e i l predgstje de aaadaeht genMilt ep aljverloidavraagstuMien Wtveetl iUad htl atd bü ds aitidderalnreBtie WIM éittf ar ap aan dgat eeo bepaald progwza zal a l4CB aimvaard om vmiiatei ta llnaisa iM da arbeiderstoeataiMiai HÜ vetUaarJa dat het staklngsredit van pec w ep alualanl Is en dat daaraan niet b shasi l tï wordtn geraakt door eenige ragiisitojMrüa Maar tioven dat recht staat een awdar techt en dat la het reeht dat da Mgurflg hsaft om het gaheala volk te v rtet Meotdi ea tn jiaar macht en hoogheid te vfnladigen tegen welke klasse ook De Itveidant verklaarde verder dat De veai iBC der ba ginselcn iietreffende den allpd aie sUi hfeigelegd in da volksMheilflAlnniinliHlllBt geeft ons den weg aan em f komaA iet een Indiiatrieelen vrede n vai nmtef Hen is in de Verewlgde Sé lm eg var Verwijderd vaa den indnatrlealn vr De mUnwaiiMrastakinc duurt Toort aa de gevolgen daarvan doen zleli o k ia het iadustriaete larven gevoelen Dr Garfield deelde mede 4at alechts ie erste vijf van de klasaen waarin oe bevolking verdeeld la wi kol i nllea wotI M Mvien en dat de autsMteiB zMn met het imroeren van een doeltrVfffnd rnntsoeneeringasysteem Ia ICanaas openden vrüwilligers de m nsa en men ver wacht tegen bet einde van de wtsak 800 ivagens steenkool te kunnen producaeren Het werk van de vrijwilligers die meerendeels ongesohoold zijn zal over gaiu den olannoodweinig kunnen doen verminda Misaeliien zal de b eda hKlaatrlaa oaIfereittio die nu toi eengek men tt acn rariieiering brengen jn de algemeene mals se die in Amerika iieenBcht maar gezien het poovere reaultaait van de eerate conferen itie heldien we weinig hoop op liet welriegan jdezer büaenliomat Oisterea wesen wa er op dat de paaaiag in de Vereenigde Staten hoii d a ie ni lerftonaaict wordt door het mfjawerkars coeifliet en dat de kwestie met Mexico an pndergesehikt t elang wordt geacht liUgeB is men alleen nieuwsgierig aaar de oafr rikkaUag van bet Hezieaaaaeba confliet t ontstond door de gevangeaaem ng van flen Amerikaansciw vic oBSttl Jeaxlas dia door roovers ontvoerd tegen eea losprijs fwerd vrügelat doch nu gaarreiteard aard jdoor de Mexieaansciie legaaiiag dir hem Vrees voor DuitschJand s macht Nieuwe beschulfUgiffScn tegen PvllffcUaiul Uitbrtidivg der striDdluüMihtfM HiUi Bd Siwedig vvwfe ConlUcten in de Vereenigde Staten A g pt f m lüS J JM Botaüiffeii t Boow bd Milaan P ilwiflWiriafthffi kwestie WS OTIItZlCBT fooala alg ine tt btiucpiii i ia TOiloa ganc i at da politieorerlwid der TorsctiUleiuia tanden zich in den liK p van iiet jaai Jn VLrt aad ni d n drel nden blnaenlaJUSclieD rDlitiekan toeetand ganoodzaékt g k Q eeft ijiwmlere organen TOor bat ban baven a de opeid are rde t whepjpea U reedü niaandieii feieden offideal a n de antente me adeatd Dq Duitadie regeerlnf ia niat vail wealiing dat deu inaati pgélen in atr liju mui bet vradfl Tanlrag Naast de tailooa vete kweatiea nutt Puitscfaiand en de taoudang van daa Ajnerikaanwlien Se iaait ten opoiclita vau act jnredeaverdrav baart Roemanië a voortdurende aaraeling den Oppersten Raau vtei rg Het aatwoold van de regeeijng te 9oecbara t op de aansporing bet leidrag f n SU Gennaiai ia ontfvangen voor de tarfn n die da Raad van Vijf doarroor bad toegeataan verstreken was Natauriijk Wvtdt daarin is de Roonieenscbe regoar ng nap een ontwijlcend aniwoazd gegeven Ze beroept zich op een Icabinetecxiaia die juiat liu is ontstaan en die bet onmocet maakt fen definitief beslutt ia nemen Deswege t Cecil Harmsworth be ft in bat I a ertiuis fnedeg deeld dat vwgene de IwudiDg aer Poemeensoiie regeering e Geallieerden besloten hebben om niet langer voort te gaaa piet het verleenen van tearmoetkomingen bü de bevoorrading van Rftemeuie Allo tegemoetkomingen xijn tot nader order opgeheven De Hongaarscbe reigeering heeft van den Ppperstoi Raad een nitnoodiging ontvangen 0111 af ardigden D oatMto JMBtJMtt SiklteeUand met Bote s De efliftieele vertaiera te Borlün kebben druk weiic en Iraiszanierhan 1 wonit htt J iJiia e o niog jjlc held alle diplp tMce stiiito 4i n i den Wfutenatiaftt ad tüMohen Pary en jin gowiwoJd j n t te duwden i3ver d kwastie Tan Seapa Row al binnenkort oa afsoadarlvac n4a ssB ie Ouitsche regeering werden ovoriuwlïgd op het Daiteche protest in zake de fcrijgsgcrv cgenen heeft Clemeiic au pu g anfcwpord en 1 DoceiQlbea ia don Duitachen veitegejtïwoionüger tft Parijs een nota orerbandigd die de aMH tiLe der veiUg heid wetr boaitteid en der bui eiwachteii bftbazMleU Hiwin wondt fiiiitaeliland besciiaidigd Kinds eenigen tUld waig te zijn niet het vo wb6ï eiden en uitvoeren van de organisatie van zyn militaire trydStrachten Behalve de Jtljkaweeibaarlieid worden er stiüdkrachten gevormd die den vfioxa rau ve Ugheid siwlitie dirayen die aUe ktiatoekenen d gen vaa en dn waarde geiyk staan met uitgelosen militaire strpkvacu en en du3 een karaktwr dragon dat in stryd t met bun 8 0 bertemnrünf van poliile Hon vorming ie in iitrljd met arökel 62 van bet vredesverdrag Boveodien vormt DuitscbUad onder den naam rjui tanmUitmXtabitidm TTlJwilUgers en jurgerwacht xwervm Üt inspecties en miUtaire oef oingen moeten maken en die over wapen en munit edt obs fcoBckikken Oeoe organisaties rijn In tegenspraak met de militaire bepailnger in km geheel en njet name met artÜcel 178 Tsn het verdrag Deae omafrtegelen tunncn woivien uitgelegd als een uitvloeiael van de bedoeling der Duitsche regeering om het veidr njet oa te komen 2ü aisckon dientengevolge van de Dtütsohe reeeer ag liier oeargenoenvle maatregsien oavcrwti o in te trekken in deder geval echter zoodanig dat bjj het van kracht worden van het verdrag de z g poHtietroepen verminderd tUn tot op de aterkte die in het vcrdng is bepaald en en organisatie hsUtkeo verkregen die met bun karakter van veidwacht en gemeentepolitie overeenotemt en dat e rtawm die gevormd aijn boven het in ket verdrag toegestane aantal evenals da nssrveOTgaBiftatiee opgeherren worden Ondanks alle meeningoveri hillen die het in weittdng tre4en van den vrede bemoeily fun schijnt de kans toch niet uitgesloten dat d uitwiweliag der ratificaties in den eerstvolgende iveken plaats heeft Da Ame rikaansche delegatie die December zou vertrekken heeft zich door da hoculgenoo en laten vermurveu nog aaigen tüd te Naar aanleiding van deze nota der entente wordt te Beriyn officieel tegeiuieip vken dat de Duitsche regwring en reoigibliwtie van hear miUtaire strüdknachten Wi erwdt Integendeel is de venn Bdeting e liWWterirte tot de in het verdrag t i MclM wn ateikte van 200 000 man B j u B S j jugi ik wH nM wi r fleu er niets on Wsie maar op loagaau jiKel njwe kraaht En z v ii e l bet x l pijn anders kon geen ovarvrloiilng b vuchit i worleo ZIJ nnabt baui dwrvan geeii j verwijt makea Hij hai dofa naar do deur g weni hij laarBoWe no zou zij uiasobiea iodi aot iVerajideinMi yH zuig em aan met oogen vol Helde m msft daar atoiid hij aso ïon ea en iwn nas tevma I Alie weoedKa die zij igt lmotenl li l alle hoop al opbem j luist op dezen zoon geaMM had op zijn giooi gaven op zijn udUn zaïgzij ver oie l0l Hoe kon ÜJ Iels benikni als bil z jch lui reeds boaA Otah fle boopl iH l ging haar als duizenden ao nog eens duizenden lawfers gfthikklg zij die nog jniei alle hoop behoefden Ie beeraven l aar wmn zij een ontelbnr koor kla mk treotisBle ly layin moedess Zij jtroidken zicéi de haren uU stoeew zich de bofsè haar gkiire klaa s egten 1m iH oven sterK even ver tendte4ijk als lil de tijden van Hecuba vQ Taan stond iuifroair KrUfflr met l veradirompeld door inait verieeM gelaat Dfe Mef snieolre iaf ée hmim ie Km hanc üp Dat la ao het i w ala jnmn k waad van eJkaar g 7nan la Nf$e Mil Oediiig zou het liiM hslibea ikunnen uitroepen Dat ziel dst mott il Inler had zij hem vu i v IMfskad iHv ende zfi dan luist on Zij Mrekt haar ha naav hees uil haw aten beiMet mljs zoeol WIJ kbtbers treeiw al aws agl ataar tmnfm iaiflêe Biab Mi ft llda Qochters Mn èiaouba SU A bVHJBifi J p suaaEijNK v KoasuM N lnik TortMdin 31 ïlj iiftpxprmli im 4 nou jSofftl m d ik hsb i l ih Érfr J l ll kort Bw oiBck ikl Zl n JWl l iiij ik bl JW dMmm vil Ik begrijp u niet u bsjrijlit mq i 4 DMt zIJb hm de 1014 o gi ktoTO WM Um luiud n ll od OVM p u ito l4 t J Ik Hm iw b lc 4Mr kur kmsK llM niR mr Een vw ovwïlrt hai het WM iMT TO fiatolf slet kopuig vaorlwiH il l m T 7 f S 1 tot 4 jje niec laten g in jmei je airijdeHI MBWi He4 zou u ooir aids eipeo nu eveanln ais lo Kn ai ni enit u het ook iweer zooaia u h gi t i n geopausl WWt noem Iwt wai mij beirtft onxhi 11 keu niet rijn zonder AiaietföArie Ik nriot ik motst Sl wU raijn ujt Dan haar Uppon trtlilen uiaar haar bevea a m wsa vMlw t n4ai dan In G od rwS4n Ili aai Je tMamaer in dan weff le tsen Mst je vader uaietje bi zett uhmakan Ik zij h 0ei4e tij Icon njet veirder spreken Jl der HIJ grë p ar Wj l ide i nidea In jeu peB o isbtii4 Md Irok hij baalr na r zieli toe Qèl Ik ist h Jffol u benl mijn jspeds woeder Hij stroeljde he kende wanaHt En Annqmafie jdaeèt dat u niet meer vaa haar tiiold IJ heek hiar torb Hei niet wur uviidsr lai zoo bel sJieen zijn Ier wille vaaioljl Zü k lüd twijg Kaar iuoU was bav itegM zijn wlwnder gHvalieo HU um haat g Mll niet zien bij zag niet uoe bet nerkie en rlld Hij l f haar van zk h al AlDe4er maar nu haal k umijn ArinemarierHij H Ue iar de daur zij ihield hem niet moer Vara Zij Mond hl p vacaoakenen alaatdo VOO zM u een dm een ete dK aa eea ftM Hum Maar aihiiaBaadrn haddea aea ooeiodig vwl gnntmm brae Hat waa nn een IU4 lOTte bnageo Impsain nali zij jga haar kaala itfMt over 4 r¥ V t i nm M mi M I 51 il 1 ï litl