Goudsche Courant, zaterdag 6 december 1919

mendheid om de menschen te vereeolgea Menig misverstand wordt dan met e bgrapje uit den weg geruinxi en voor tuurgewenschte toenadering is Sinterklaas eenuitgezochte Relegenehid We zouden omechte HoUandsch St Nioolaaa feest niolgraag willen missen Aangehouden Aangehouden is W K wonende Boelekaoe alhier die nog veertien degen gevangenisstraf had te ondergaan Hij j m ij Let HlUb van Bewaring te Rotterdam ove gebracht Avonturier De 17 jarjge W B uit Arnhem die zonder vooricennis van zijn ouders een reiije w s gaan maken is alhier aangèhou ien c op transport gesteld naar zyn woonplaati Geslaagd By het dezer dagen gehouden examen t Haarlem voor diploma kraamveraorgiiyt tliagdo onze atadgenoote mej J A Bniij nel Bekroning Op de heden te Arnhem gehouden firoote Inbemationale PluJnweeen KonünenTeo toonstelling behaalde onze stadgencot de heer C A M Spruijt in de afdeeling sierduuven de groote zilveren lauwerkrano voor de mooiste collectie sierduiven 12 eereprij zen eerste 12 tweede en 3 derde preien In de afdeeling konijnen 5 eerste 2 tweede en 1 dewie prys en 2 Z B V Beroep De heer W Deur candidaat hy de Hei1 ge dienst te Gouda ontving een beBocp naar Leerboek en Kamperveen De nood in Oostenrijk Het R K Huiüvestingscomité afd Jouda verzoekt ons te willen melden dat Ie aangevraagde Oosteary ksche kinderen niet voor Januari a a kunnen verwacht woroen dat met het oog op de vele werkzaamheden het plaatsen van kinderen inzamelen van giften in geld en levensmiddelen het Comité zich ihecft uitgebreid en tlians iIi volgt is samengesteld ZeerEerw Heer IV kon en Pastoor J C H Klompe Kleiveir ZeerEerw Heer Pastoor P J A de Ünkf Gouwe H C Weming Markt 47 voonüt ter telefoon 559 Rie Weming Markt 47 secretaresse telefoon 559 Anna BouterSr Oosthaven 53 penningmeesterease telefoon 11 Corrie Bümenam Punt 11 magaziinmeesteresse telefoon 250 Dr A C A Hoffman Bleekerssmgel Medisch adviseur Er wordt de aandadht op gevestigd dat het Comité kinderen van alle gezindten uit Ooatenrijk laat komen Giften in geld gelieve men te willen zenden aan de penningmeesteresse giften in natura aan de magazy nmeesteresfae of Markt 47 Men kan zich nog steeds bü de secretaresse of bil een der andere le Icn van het comité opgeven indien men een fcind wensdht te ontvangen Het zal naar wiJ vertrouwen wel met meer noodig zyn dat wy al oi ze etadgenooten nog eens izeer in het büzonder opwekken om de actie voor de leniging van den nood in Oostenrijk zoo krachtig mogelijk te steunen Het werk verdient ieders medeweridng ten volle Kerkconicert bate van de Kerkely ke financiën van de Remonstrantsche Kerk zal op Vnj dag 19 December des avonde 8 uur loor MejuffrouwTruus Nachtweh sopraan n de heeren aT Boogaerdt t Hooft bariton Marinus Blok viool en Frans Hartman org el allen van Rotterdam in de Remonstrantsche Kerk een uitvoering wonden gegeven van Gewijde Muziek Judith Bokor Aan het initiatief der vereeniging Kunstkring is het te danken dat iJe beroemde celliste Judith Bokor hier ter stede zal optreden Vrijdag 19 December lin De Réunie De 21 jfirige Hongaarsche celliste leerlinge van David Dopper en Hugo Becker concerteerde reeds in de voomaanuate muzieteeentra van Europa Weenen Budapest cniz Overal roemde men hare voorname muzikaliteit en volmaakite techniek Haar repertoire omvat de geheele klassieke en moderne cello litteratuur Buitenlandsche critici prijzen haar spet £ ls hartstochtelijk en diepgevoeld ha loon buitengewoon warm haar pian mo s verfijnd Kortom haar geheele dracht als intens ibeleefd en vol V yJl In ons land Amsterdam Den F heeft zil ook welvci ende lauwr ag enz Onverdeeld weni zü door or e eoogrt Bche critiek gunstig beoord Neüerland Judith Bokor zal bejr Seld de bii ons allen welbek leid woMen doer man nde Jaap Spaander ze n rs t al Pianist iets U waarborgt een rhodig Zijn medewericme Kiunstkrir ublieme begeleiding een volle 4e hoopt dat de Itunstenafl optrwie zaal zullen hebben en dat hun den è een muzikale gebeurtenis zal worvclr e floor meerdere zallen worden ge m wekken allen op daariieen te gaw UODEORAVEN Door de Rederijkerskamer 3 alhier werd een voorstelling gegeven viö bet tooneelspel De Lijdensweg n 3 bedrijven door Pilippi De oude Mevrouw Wodekind was de hoofdfiguur Zij wist ü t haar jongste zoon ongeveer 20 jaar jud S jaren geleden 20 000 Mark had gestolen Jit liefde voor haar zoon verzwijgt fij o n daanroor wordt zeker B Jau onscauW tot 3 jaar gevangenisstraf vetoorJeewHaar oudate aoon een advocaat gaat opnieuw over desen diefstal een onderïoek beginnen en treedt op als Terdedi er tpor Bulau met wiens dochter hij cJi int J jhen verloofd heeft Mevrouw Wedekad dringt krachtig aan om de zaak l la rusten echter tewirgeefs Tenstotlo b k ü dat haar Jongste zoon de diefat pl Orer hot vcriaofren naai vrede dat de bobijvfriki beheonxdit worden we nerégold op df hoogte gehoRiden Het blUkt dat de novjet wel degeiyk van de beavrekinffen te Kopenhagen meer verwaohL dan ailoen een uccoord met Engeland over de uitw tgeltng der kruKsKerangenen De XtusRiwhe volksLommisbaiiH Ijlvvinof hpeft te KoDenhagen aan enkele journaliëten verkiwir l dat a n reis ten doel had een duurzamvn vt rde lu Hchen Bueland en de hecle wereld tot stuud t brengen BU de onderh inclo ngCii over de uitwisseling ier gevaügi nen komt het vredesvraagstuk op hot tapüt Aangezien nu de positie van het Russiscb i leger gunstiger is dan oMt hoopt LitvMiiaf ten gued resuilUial te kunnen bereiken al begrüpt hij wel dat deae conferentie teen vro liisconfcrentie kan zün De ZweedBche joumaLh t Winberg dienaar Kopenhagen was gereisd n opilruchtvan Social Democraten uit Stockholm ende correüpondent van de Manchester uuarc ian z ij n uit D enemarken gezet BUITENLANDSCH NIKUW BUITSCMLANI ItHtoog ing tü f ii ych eidomainn Dt r oh l e iWrtijen hebben IjobIoIcu i lg ii do IliTliiior ZcHung om Mltlag naar Itet llbld uu ldl zoolang Sohcl irtnaiiii s ♦ l k ülgt l W HkUn niu t opg heldiT i zijn do zUUn zaal vau do naUui alo MiTgadüTiiig tclSituj to vWlatoo zxhlra SHio dwiiBiui bet woord gaftt voeren Kolonel Rolihhapdt ontslagen Dl Vor ƒ ItH ll üKicie dat m oen rgaltU rhlg an de fiiiictoiiairiafïon der socif lifl i C Ji € partijen van OrooUJorlijn lu t lid KhlgiT iiied siwUv dat kolonel Helflliflrdt deïinitW onwlmgiiui i I aansliiUlng au hot procfw Mirloli zal tti fu JvOlont l li iha dt i sn proooe aanliarigig gt fiuiakt wordmi NGtfLAN Op g w 1 g ♦ r d e li o 11 a n d rt c h o boter lu hl t ija erlnds hoeft linw gt vraag l of het iuin od v n 200 ton tfolhuidijclio filt r tmm n de welfdoii yianyA giweliied w o iilri hi t m ni leri van levenüiriiiddoltmv oorz onil tlwin Oor du Di tMMOhf bot r betaaH liainberliidiii aitlwoojdde dut de prijs die oor de NeHnf ianllwbo Iwler gevriogvl MfrA £ 230 piir ti n Ixslroeg l e aani K van I nsclie l ober word goolgekeuDd Uigf n wn pri i niw hoogw diii i Wonen per K O c i f en in werketljkhf i l Ih tv o k boler gokoolii tii een fi knaoii per K G Df v agBit4i pL ij v vuu de D N n iolH x tie komt ovtreen met ongyvetr C TO4 10 t i por ton c I do laag flitf root £ 279 l sii G t Do Deensoho wl +cikjoerft ih gniiMiifeör vooff En jolami ite N t dorlftudHöho diaiMvntL gen zeer ongun tt1g E f n I e r ft c i e 1 e e ii i n g 1 t N ork verm inm dn Ijandeneohe l hd n dat riang Ui de VwreottliSde Stalim een wnpjgiw rM worden be niH n o ri wn IwiiiniK van twee niillloea pond f plait wi vo r dp rep ul iiek Icriand Df L éiiing znJ Iwkond twin aU dfl iMll Eiro tifl Ijoan InsoliriJA lngcn bij grtl ltcn iillpn Iti zPïdpDe Valoni de A Ko weiv v van een ronxlireis door Aineri k I te New York lenigjioorde w rden aan ivJm tegen olmi rento v in vijf peroent in i ff UI op de dng dnt de i r cho rt piibll k c UenJ zal weaen en afIo foa r üljn i ftri een jiaa na dtcn datum La dy A tor toi de orde gproepoti Irtd or lutif httiar ecrffUt a and je m bet LugiTbii geliad omJat zij zondlgdv f eu H ti dor oude gebrtriW n vm tie pirknient Het I dtvar a an geen l d veroir wfd wflinnwr de voorz irtur zH mid4li n loor de vergaderzaal ie loopen ni sc tlfii riig naair diMi oei dor waardigheid ji eer I Hfct ni Hiwe hd an het Huin MTgiKtf ztoli in hair ff c Dinsdngavond nxHi iT gt tüiiKl vm 7A wanielde In de i cl Üng van de bar d i de aftwheldliig biflt hen de ra m den wandelgi ag in bleef tti dfl nabijhccd idatfu van jtaaii prateiii De voor i ton xiFOXi or nlL Jhle l Wel opzcttt Iijir geen notaviin loth de leden begk rmen te roepen Ordl Omie en do a ge asinllgdo van Plymouth iK recp loen wat zij niisdrevotï Il ld en MTdween oohl r de bftr waar d iDadH v Eun den vooraisW ophoudt BINNfcW AND De ex kroonprins I ex kroonprine Wijft naar de Tel vein 0Hit ot B s oor i ar op W iOTiriigea Iflj heeft de paelorif te Oo tiuiland opnieuw ingehuurd ïted na oiid vetpwsolu men mei de laat l pomboot een hrowler van den ei JtrooQ pTirw n 1 pirina Ad t rt DU bezoek zal lnjogt denH v i trf tftee iengwi dure Da Prinses Naar wij vernetm n heeft H M de Koningfn aan den heer Albert Itoelofs do leWinr vaw he fcn ken en schilderondor wij der rfw rt opg drag n De Tesen n 7e die rertlH deze iiuiand aanvangen Ben Oor oopï doir inevrou w Albert Koeio flK Bleohmann gegeven worden FINANCIE ELE BERICHTEN Leening Utrecht De insolïrijving op de 8 000 000 ti pCl oïiifigïtiën gennpeijte Utreait is dusdanig ovcTteeiceod d l c de Inflialirijilngen boven finoo Man rijk goreliwherl nwet fl OlllWl UfniH TOimrc P en ff van TsUnirg ftllffli bij dab girooling den Baad toot een kae vNleelin van f3 000 000 fuM te gnan Hit i u ioodHeheu Rami De begrootingszitttng UI De politiek in den Raad Zooals het bij een politiek debat wel eens vaker gebeurt zijn de woordvoerders der verschillende fracties ten opzichte van wat door liberaal bewind werd gedaan wat kort vun memorie geweest De sociaal democratische spreker wilde zich nog wel even herinneren itat er up het gebied van de volkshuisvestiniJ en het ondorwys wel wat was gedaan maar ten aunsien van een redelyke belastingheffing b v was toch de sociaal democraat Van der Werf de man geweest Er klonken toen wr l terstond interruptiee dat de progressie in de belastingheffing niet van een Hoctaaltiomo craat afkomstig is dat een soortgel k voorstel van amlere z de dan van den heer Van der Werf aan de orde v as gesteld en dat het voorstel Van der Werf zonder den vooratelier die geen deel meer uitmaakte van den Raad door den geheelen Raad word aanvaard maar niettemin wilde men toch den indruk wekken dat de sociaal democraten toch eigenlijk de drijfveeren z jn voor al wat goed en billyk W j zyn zoo vry dat lichtelijk overdreven te noemen als wij öns heel zacht uitdrukken Waar de soci aaldemocraten eigenigk gezegd pat hun intrede in den Raad hebben gedaan behoeft dit wel niet natter te worden toegelicht Behalve de critiek die de sociaal democratische woüixivoerder heeft doen hooren heeft hy ook verteld welk standpunt zyn partü inneemt Dat was nu niet bepaald nieuw maar waar de beer Sanders gemeend heeft met nadruk te moeten zeggen dat de S D A P is anti kapitalistisch en v6ór de revolutie daar meenen wy toch deze verklaring niet zonder meer te mogen laten paseeeren Ligt het anti kapitalistisch karakter dier partij reeda in haar naam opgesloten niet alzoo het revolutionnair standpunt dat zij heeft aanvaard Wel trachtte de heer Sanders in zyn toelichting de komende revolutie te verklaren aln een iteodzskelük gevolg van de evolutie van dezen tijd en gaf hij by als zyn meening dat deze revolutie een vreedzame kon zyn waarby geen geweld behoeft te worden gebruikt overtuigd dat het zoo zal gaan zat ook de heer Sanders met zijn die naar uit zyn woorden was op te maken persoonlijk met dat revolutionnaire heel weinig op beeft doch het standpunt der partü heeft te aanvaarden Van alle zijden is het revolutionnair karakter der S D A P aangevochten de antirevolutionnaire woordvoerder de heer Muylwijk bezigde wei de meest krasse termen De ijzingwekkende verhalen uit Odessa en elders door dezen spreker aangehaald om aan te toonen dat is een revolutie eenmaal ontketend deze niet meer te houden is in vreedzame banen werden wel 18 waar door den heer Sanders tegengesprok maar heel sterk was die tegenargumentie niet Hij beriep zich vooral op de mededeelingen in het Êngeische parlement gedaan waarin de genoemde gruweldaden werden gelogenstraft en waarin juist werd gezegd dat de toestanden zooveel beter zijn dan onder t czaristisch regime Dat beroep is niet bister gelukkig geweest Nog maar enkele dagen terug schreef Dr J C van Dillen in Het Volk een artikel over de toestanden in de sovjetrepu büek teneinde eens een ander licht daarover te werpen dan uit de zeer gunstige berichten in de bmtenlandsche rubriek van het soc dem orgaan is te lezen Deze schrijver nu zegt in tegenstelling met de mededeelingen van deManchesterGuardian waaruit die goe ie berichten zyn geput dat bet in sovjet Ru si and een toestand is van geweldige anarchie waarin door de bolsjewistische leiders met dictatoriale macht wordt ingegrepen en met ijzeren hand wordt geregeerd Enkele zinnetjes slechts uit dit belangrijk gedocumenteerd artikel toonen dit duideiyk aan Na het parool van Lenin Roof het geroofde hebben de boeren toen onderling bloedige gevechten geleverd over de vei deeling van den grond terwijl de arbeiders de fabrieken m bezit namen waardoor de industrie in minder dan geen tyd tot stilstand werd gebracht En verder Er is geen kwestie van dat in Rusland het proletariaat regeert Er heerscht een diktatuur die door een zeer klein aantal personen wordt uitgeoefend Hun machtsmiddel is het roode leger waarin Trotzky een haast barbaarsche discipline handhaaft Wanneer een soldaat deserteert worden zyn naaste bloedverwanten zwaar gestraft soms zelfs doodgeschoten En weer verder lezen v ij dat deelnemers aan wilde stakingen op staanden voet en zonder eenigen vorm van proces worden doodgeschoten En dan voegt de heer Van Dillen daaraan toe Dat is nog wat anders dan het optreden van Noske De bronnen waaruit de schrijver heeft geput zyn er by aangegeven en dus te controleeren En wanneer deze nog aanvulling behoeven zouden wy ook kunnen verwezen naar wat onze consulgeneraal Mr Fokker over zijn verblijf in Kief jn het Handelsblad dezer dagen heeft verteld Het Bolsjewisme beteekent niet anders dan vernieling Er zijn daar inderdaad ontzettende dingen gebeurd die een ieder met afgrijzen moet vervullen Wanneer men deze feiten leest is het toch wel zaak hieraan met den mecsten ernst aandacht te schenken Wanneer de mannen der S D A P het revolutionnair standpunt blijven innemen dan zullen zi gedreven door de achter hen staande machten die geen geweld zullen ontzien steeds verder wijken en niet meer kunnen terugkeeren op den weg die tot een normale ontwikkeling der toestanden leidt En dan zal het ruw geweld ondanks alle mooie woorden en goede voornemens te een of andere tijd overhecrschen Dat is het gevaar van het huidige standpunt der S D A P waartegen niet genoeg kan worden gewaarschuwd De woordvoerders der roomach kathol leken en anti revolutionnairen hebben zichmede niet onbetuigd gelaten om over depraktijk van het liberalisme den staf te breken De liberalen zouden de oorzaak zijnvan de niet gelijkmatige vertegenwoordiging der rechtsche groepen in den Raad zÜzouden de onderdrukkers zijn geweest vande andersdenkenden en die stelselmatig uitalle colleges hebben geweerd Wie de hiatorio leest van de laatste eeuwen vindt daar het antwoord op deze aanklacht terug Het is wel merkwaardig dat het juist deze groepen zijn die thans vergeten hoe geharnast zij tegenover elkaar hebben gestaan tijden lang en hoe dank zü den liberalen geest de vrije ontwikkeling der maatschappij is mogelijk geworden hoe de grondvesten ziJn gelegd onder liberaal bewind van de huidige sociale wetgeving De fouten die er door liberalen zijn begaan behoeven allerminst te worden verdoezeld om toch te mogen zeggen dat het liberalisme tot grgoten zegen is geweest En al moge nu het liberalisme slechts door enkelen in den Goudschen Raad vertegenwoordigd ziJn die enkelen zullen ondanks stryd die hen wacht zeker blijven trachten tegen den stroom van dogmatische begrippen in hurt beginsel door te voeren Daarmede zal meer dan door klasseen anthitheaepolitiek de gemeenschap worden gediend TWEEDE KAMER Tgad riiig vaJi j Dec oorz Mr D Foük r Ij e i d b o r o o t i n g W b er vttn den Tepel a l a p ilrotig u Ml op TdAiidö ijUiig der bopalinge i in zako pr Jitu ttetal og voor loflBe aria ler i n vpoe wanneer a Tegeieiizull r lunb1 g iiionieii in zake zelfwefk iMiili i ier ar eiier bij de zlekteverze tTing Dl lieer de M o n S V er i o r e ii a r iTKeiul iai In dieii iSwden In een te ho e looiMi i jl lf ln liiliell wet zijn gopl miM l Vlinistor ineetide dat hij bij de iiii iecJuiig in loonklaeeen den gulden midiip S liiett iKwandetd Uitbreiding van lit I itiiiiit l looiikla +sen in de iavalidHöilH u il erliis U ill ovlerzoeJi In Februari M iif aiidrappo l Ie waolaen der wwwida 10 j i dr h r ii rilng der Ziektewet uA lil MTwIiijidnig M dat riüpporl zml du n 1iiuj onuiltldedijli worJen tw houd goi iiH ii l it jaiar nw zal do In ndbouwofi In he geinoedm ez a arboidetw tag M Wi l ing Mim het Mfrleti fiijï yej wiiii d r ko 1 i Hii de Omgevaller eirzflkmng zal u uden oxorwogen He luieren Hakker Suneejik ou haper roe en niaa regalen tot voor li iijiig m den woniiigmool en tagCTi het iii ly ink in elwit lgeld W Ihiw Staalnia dir iein vroeg iri jertii van h l teiwi an plaatMe lijke l ni e en wijzl ng in ht t vengimnin tei el Gftimf zou lil ook zi n dat deMi II Mifi o t r ing tij ee i krachtige lift Hri iJii j tI M ff diife ieTteii door nti lllel vanx ij lJ dlflde J l fw i e M inlfi tbr deddo mede da met iiei oog op bet w iii i g r öigi tii v in het ails i t n een voop lei A wi Z ing dec toiiiiiïïivief najiff deji Raid vnii Htato zal Runu ea lal t r bofitriidmg van den hu diïeti woiua ntKXl apoolÉ Wt Ht ij iitwerpen ijTi II wn iiten tot wijzignng der TluureiwiwiiiKMik wp en tar boötniding van iiuize piMi little door liet onA etrlunird laten iii Koningen Aiu lin zie iiSiitj A de Drankwet zal in het vol c i I jaair ndet gedaolill Hunnen wor l i Rl ll n lift gro t werkplan n den Minister Hop Tk ug an iuxeii houw i overwoj ii dll Ih eefhijr niet te verdnbgiMi zoo iif er iiMi M erff osjioid in de bouwvakki ii heeowhl Hii an aprak de heer v Doorn u l ov T den aaiiJvOop van het bulU iffoet fantvL t Raaxn voor het SwoloHi eh lu titiait en vroeg ol daarbij voliliendle wede i ondeii zijn Voort betoog de j r d U ht4 fk rologiifloh ns itxut bij v dcpaMfie ii vm Oisderwilfl l ehooit on d e ide een niolie in om uit Xp spreken lil I f r daat4i ng arx vi aerologliffch iiitJitHil Iflolrtr dan wemïOlieiijk kan wor ri gcRw it wanneer i Ii lk l dat de helanr aeii in het un veraU il onde rwijH zleh dnW gen niet M pzett n on de ma elljktid I v ni oein meer nibij gele i n terrein III e jM ii liliik iiii ir n 11 e r s o verdedigde nader d Il p jsl De Minister ifl bereid er voor te zOTKrt dat liet ondem i S zooveel mo gelijk zal prollu eren v in liet Serologisch Jititit iiit en viar de bedoeiiting van deit lir uïteiir erieg zal plcigieit met het Demri nieiit v i n Onderwijs De wmim nrich LI flJ zoodinlg he ft ed iiet met het on d vi i iiii tK lilt te staan W ileiiHinnig over de motie za plaat Iieblieil op DinfldBg a s Ite leïgatlering w pA daairop vwiAaagd 01 Dinsdag 1 uur Postkantoor Gouda Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke de afzenders onoekead zijn Terugontvangen in de 2e helft der maand Novemiber 1919 Binnenland Brleren Ten Brink Alkmaar Commandant 2 1 13 R I Roermond Mevr Esser Venray B Letter Boskoop D Letter Delft A Neüens Hotterdwn J Hanegraaf St WlUebrwd Brleftwarteii A V d Hoogen UtreeM Mej M LooIb Rotterdam MeJ J Waaaenaar 1 Zonder adres MODEPRAATJE Regenhoeden Regen wgen regen is het den laatsten tijd geweest Het geleek er veel op of de zon voor atlijd haar ati alende pracht Achter een somber gordijn verborgen hadi In zulk een tyd merkte men eerst op hoezeer men alle kïee hngstukken die specia l voor regen gemaakt worden noodig heeft Ten eerste overschooenen Er zyn nog altijd zeer veel menschen die om den één of anderen reden geen overschoenen willen dragen Velen vinden ze te duur maar ik kan u direct bewijzen dat dit onzin ia Want als gü één keer uw schoenen doornat laat regenen kan het soms al direct noodig zijn dat gij er nieuwe zolen onder laat zetten en die kosten u al gauw 2 S0 De overschoenen kosten ongeveer ƒ 6 60 en heusch zy sparen u ai gauw drie paar zolen uit en onteLaar paren natta oetenl Gij weet niet welk een heerlijk gevoel het is als gjj doodkalm over de natste meest bemodderde straten kunt loopen desnoods zelfs eens in een plas kunt stappen en toch geen natte voeten kunt krygenl Verder is het geen gering genoegen overal met onberispelijke schoenen aan te komen in het ergste regenweer men kykt dan met een soort medelyden of misschien leedvermaak naar de bemodderde echoenen van de menschen die met zoo gelukkig zyn overschoenen te bezitten of misschien niet zoo verstandig zijn geweest ze aan te trekken Ik moet tenminste erkennen dat het mij altijd een gevoel van voldoening geeft als mijn schoenen één van de weinige onbemodderde in den tram zijn Verder is den laatsten tyd ook een bezwaar weggevallen dat vroeger in alle ernst tegen overschoenen werd gemaakt dat zy zoo lomp stonden en de voeten zoo rccc deden iyken Nu z n er zulke keurige modellen te krygen dat zy nauwelyks voor vertakte schoenen onderdoen Verder zyn de fabrikanten zoo slim geweest een model van overschoenen uit te denken met hakken die geheel fian de schoenen aansluiten zoodat het oude bakmodel geheel verdwenen is en de schoenen eerder eleganter dan minder mooi worden door deze bekleeding van overschoenen Als gij behalve overschoenen ook nog een flinke regenjas en een regenhoed hebt laat het dan maar gerust stortregenen daar gij u zelf en yx i kleeren dan goed beschermd weet en deze buien u dan niet uit uw humeur zullen brengen Regenhoeden zyn er allang maar ook op dit gebied zijn den laatsten tyd belangrijke verbeteringen aangebracht Gy kent stellig allen de oude modellen regenhoeden die wel is waar practise maar zoo leeiijk waren dat ik altijd hardnekkig geweigerd heb er één te dragen ij waren leelük van ihodel slecht afgo werkt en de stof was tllmmend zijldoek of iets dergelijks De zwarte waren nog eenigszins toonbaar maar er waren roode en groene die meer dan afschuwelijk waren Een heel enkele aardige zag men er onder bij voorbeeld en zwarte met een vlug groen strikje of een donkerroode met een zwart strikje maar grootendeela waren ziJ nfet toonbaar Ten Nu evenwei heeft men er eindely k iets op gevonden om deze regenhoeden prftctisch en niet leeiyk te maken Zij worden en vervaardigd uit gummi regenjassenst jf Er zijn alle mogelijke modellen in te krijgen maar vooral de baretvormen zyn heel aardig Natuurlijk is het het meest aan te bevelen om een regenhoed in de kleur van uw regenjas te nemen dan wordt het een aardig geheel Heusch richt u eena geheel in op regenweer met ene flinke regenjas een regenhoeti e i een paar goede overschoenen dan zult gij verstomd staan hoe weinig een stortbui u kan schelen als gÜ u voldoende beschermd weet en h veiligri teg i doorregenen en natte voeten Veixler zult gij zien dat als gü op regen gekleed zyt en er geen overlast van ondervindt uw humeur ook by slecht weer zonnig kan blijven MADDY BRAND STADSNIEUWS aOUD Ö Dfcomber 1919 St Nicolaas Wu8 dat St Nicoiiaarwe rl Onbarmhartig gutsten gisterenmiddag de xegenviagen neer op den goeden Heilige die zich hjürtloor nict van ijn jasrli ksohe rondgang l et weetiiouden Met majestueuze aeitigJieid gezeten op zyn hoog paard schreed hy fiitatig voort plechtig büigenu naar links en rechts Du joelende kinderschaar die een wel wat ongedwongen eerewaoht vormde het zich door een buitje meer of minder ui even weinig afschrikken alleen Pieterman de trouwe knecht stierf duixend doooen van angst dait tegen een dergelL ke douche zijn donkere gelaatstint niet bestand zou zijn De Hooge Bezoekers hebben dezen keer van ons khmaat al een bijzonder tlecbten indruk gekregen vooral s avonds loen de feHe wind de regen nog te liulp kwam De storm speelde zijn wreede pel met de pakjee drager en bijna niemamt vertK o de zich op traait zonder een 5De cember attribuut nikte hun hoeden af keilde ze over steenen èn door plassen en oe arme sla twffers beladen met kisten mandjes en poppen keken hulpelooE met cngeliikikiffe gezichten hun voorthuppelende hoofdbedekking na tot een vrieodelUk voorbijganger den voortvlu Atige achterhaal Wie buiten niets te maken hau bleef r ac tusschen de vier wanden van zün rijhg niettemin was bet tamelijk druk o amcr Velen moesten nog op t laatstr straat inkoopen doen en vooral banfey nippertje snoepwinkels deden goede y en andere grage pulbliek verdrong Ie Jten t Koopbanken de ijverige help a vwr de toonden vol werk en de f Mn Iwdden hanterletters speoulaaa jweldlge stapels bozoodat aan t einrf etc slonken flchwrfuk vettige plekken f van den avond alleen etalage no aar p de witte papieren in de waren gwifr duidden dat er heerlUkheden De regen X men bliir moeW al togen de rulten atrïeun Oo enaliuli was het er te gezelliger wrv f di pla eiijen Tomuftig bedachte ttr onrepiracbte gesehtaken en licva V otles wakten vieugde en ugeüwi id St NIeolaae is de SieiUfe m nHn öe Butau is daardoor in zijn eer herstcM inaar eJscht nu den schuldenaar 7uar den jhter Door deze g jeurtenissen wjrdt Jjfi engagement tusachen den dvi caac on i e dochter van Butau veH roken Dit marl Dulati zeer aan t slot van t stuk is n j bemd aan de zaak geen ruchtbaaihcid te geven opdat zyn dochter door een Het stuk werd zeer goed gespeel J zoodat zelfs op zeer ernstige momenten ccn licbit applaus in de zaal klonk bij tqien cock Het was een stuk met eenige strekking Jat misFchien beter vertaald had kunnen zijn maar iflt ongetwijfeld toch de aanwezige i heeft voldaan De rollen waren uitnenicnü verdeeld en werden allen goed vervuld Na de pauze werd een klucht in één be Iryf gegeven wa by ook bü open doek berhaaldeliik werd geapplaudlseera Ook hier was het spel goed vooral wn ie twee hoofdrollen Een gezellig bal was t slot vnn dezen avond CAPEIXB a d IJSEL Van de Scheepswerf no 2 der firria A Vuük A Zonen alhier is gisteren met un9tig gevolg te water gelaten het staten schroefstoomschip Ootmarsum gebouwd voor rekening van de StoomvaartsMaat pchappij Oosizee te Amsterdam Het schip is gebouwd onder oppertoeecht van Lloyds Register in klas e 100 AI en heeft een laadvermogen van 8300 tons DW De hoofidafmetingen zyn Icngfe lusschpn vooren achtersteven 960 O de lireedte grootspant 48 O de holte tol het Jioofddek 25 3 Voor het snelle laden en Icwsen is hot fohip voorzien van 10 laadlieren Een triple expansiemachine van ISOO J P K welke wordt gemaakt door de Kofinklijke Maatschappij De Schelde te VIi8sing n wordt in dit stoomschip geplaatf De afmetingen der cylinders zyn 24W X 10 X 67 met n sla van 4 D ketels zijn zoodanig ingericht dat zoowel met steenkolen als mH vloeibare brand lof kan worden gestookt Op de vrü gekomen helling Is terstond de kiel gelegd van het zusterschip Wolsum te bouwen voor rekening van dezelfde reederü GOUDERAK De Raad dezer gemeente was gisterenavond in openbaie vergadering bijeen Tegenwoordig waien met den voorz do Uur femeester allo ledèV De notulen werden onveranderd goedgekeurd Ingekomen was een schrijven van den heer Smit werd voor kennisgeving aangenomen een schryven van de gemeente Haastrecht beoogende te komen tot gezamenlijk afkoop van de tol de HaastrecbtBche biug by Gouda werd eveneens voor kennisgeving aangenomen Verder waven ingekomen de notulen van de vergadering over verkeerswegen in de Krimpenerwaard en Alb assernaard ï ehouden te s Gravenhage werden ter visie gelegd Aan de orde kwam daarop besprekingen over het overzetveer De Voorzitter deelde mede dat 2 biljetten zijn ingekomen een van B V Leeuwen te Gouderafc voor ƒ 408 en een van L van Krimpen te Krimpen a d Uk voor ƒ 450 B en W wenschen echter zoo zei de Voorz niet tot gunning over te gaan De heer Boer stelde voor het veer te gunnen aan den hoogsten inschrijver De heer de Bruin meende dat men nog eens zou kunnen probeeren by Ged Staten om de tarieven te mogen verhoogen De heer Vleggeert stelde voor l t één jaar te probeeren in eigen beheer m heer Boer verwachte daarvan de grootste ellende De heer Tom zeide dat de hoogste mschryver ook genegen is in gemeentedienst te treden pe heer Rook stelde voor het veer aan dea huogsten bieder te gunnen dit voorstel wanï echter verworpen met 4 tegen 3 stemmen Bespro ken werd daarna de loonre eling iDe heer de Jong wilde het loon voor 2 men achen die het veer afwisselend zullen xna ten bedienen bepalen op ƒ 40 De iheer KerSb rgen wilde het brengen op ƒ 60 ide heer de Bruin op ƒ 50 De heer Vleggeert vcreenigde zich met het voorstelde Bruin Indien de menschen een goed loon hebben kan men ook meer op hun eerlijkheid bouwen De voorstellen Kersbergen en de Bruijn Werden beide verworpen Het voorstel de Jong ƒ 40 het loon voor ieder dus te bepalen op ƒ 20 per week Werd aangenomen met 4 tegen 3 stemmen Z h st werd aangenomen een voorstel e Bruijn om kaartjes voor controle In te voeien Aangenomen werd met 6 tegerf 1 stem een voorstel Rook bepalende dat het veer van U tot 3 uur s nachts zal stilliggen met dien verstande echter dat de veerman in die uren menschen die dit wenschen kan verzetten en de ontvangsten daarvan voor hem zyn Tot onderwijzeressen aan de o 1 s werdc benoemd de dames H H van der Heyden uit Gouda en J M Guldemond uit Reeïwyk beiden met 6 stemmen Besloten werd op voorstel van den heer de Bruin dat een verordenin s al worden vastgesteld waarbij bepaald wordt dat zü die by het onderwijs werkzaam zijq In de gemeente moeten wonen De benoeming van een lid voor het Burgerlijk Armbestuur werd aangehouden omdat eerst een voordracht van B en W moet worden ingediend Over den nachtveiligheidsdienst ontstond een breedvoerige discussie welke besloten werd met te bepalen dat een zelfde bedrag als vorig jaar zal worden uitgetrokken en wel ƒ 12 50 per maand per persoon De Raad ging daarna over in besloten zitting Na heropening vonocht de heer de Bruin niet meer te vergaderen op dan Sint Nicolaasavond Nog werd besloten op verzoek van den heer Tom a s Vrijdag en Zaterdag te vergaderen ter behandehng van de reclames in den Hoofdelijken Omslag BiJ den arbeider L Thier kwam men gisteren tot de onaangename ontdekking dat een hond 6 kippen en een haan heeft doodgebeten en ze daarna wegsleepte Dure boutjes voor den eigenaar zullen dat zijn MOORDRECHT De Sbaats €rt no 266 bevat de Koib goedgekeurde statuten der Moordrechlsoh burgene acht OUDCWATBR De wxl M It I e6taaude soheepatlmmerwel l van Wel A Sofiierg i aan pirticuhere i Mvkoclit en z l daardoor worden o g niiiiBl zoolot OudewatcT een t k van inlustric inner wordt 1 1 de Ni l liirvonnde kerk hoopt Zond iji s om i uur op tf treden Ds riH id r Mill rtrccht REEUWIJK Aanvangende 1 Dec ia voor het hulppo itkantoor alhier een nieuw dienstnajor ling ingevoerd Het hulppostkantoor zal nu voor M publiek geopend zyn van 8 11 van van 2 3 n m er van 6 7H uur n m Het vertrtik van den postbode naar Gouda is bepaald up 7 10 v m 2 10 n m 6 n m en 7 40 nj De buurtschappen Middelburg Ramhnburg Spoelwijk en 1 latteweg zullen van 1 Nw tot 31 Maart des n m 2 15 af hulppostkantoor een tv eede bestelling ontvangen en van 1 Apnl 31 October des ojri 6H uur af hulppostkantoor een tweede bestelling Vor de overige buurtschappen waar een tweetle bestelling plaats vond zal een eerde bestelling plaatshebben Stukken van d laatste post kunnen worden afgehaald deze worden niet besteld De dienst is uitgabreid met S hulpbcden waarvan twee vaït zullen worden aange oteid Zi die zich een poattarief hoöbeii aangeschïtft loinnen gratis een aanvuliingsbiljet bekomen ten hulpkantore STOLWIJR Z vr Ifii onstirievo van lAwwffende rijlulKi ii en in den aft oud ook van vootgnnRi rs nat siindi een piar w en een pi ni 1000 kih z Har otvniketel l i BeaoderkerU nal i i Hrt dorp De weg is dOor het jqi vanrti b ijk man luet verzakken Onbccliip lijk PREDIKBEURTEN aouDA Zondag 7 December RLMONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Ds H van As sendelft ST JANSKERK 10 u v m Ds J E Bijl 2 u n m Ds Kniphuijen van Moordrecht Doopen 6 u n m Ds Knlphuijzen KERK PEPERSTRAAT 10 u v m Da Steenbeek van Waddinxveen Jongeliedenkerk LUTHERSCHE KERK 10 u v m Ds Th Scharten BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Ds A Jager NED HERV KERK 10 u v m Ds Nieuwburg WADDINXVEEN REMONSTRANTSCHE KERK 7 u n m Ds Jager van Boskoop u v m Leeedienst 6 u n m Ds Steenbeek MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds Knlphuijzen GOUDERAK NED HERV KERK 9 Vil u vm Ds Slot van Lekkerkerk STOLWIJK NED HERV KERK 7 u n m Ds B J Kanis KVANGELISATIEGEBOUW 9 u v m en 6H u n m Ds Gunning te Hoogeveen HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Dfl E V d Broek GEREP KERK 9H u v m en 6 u n m Ds J L v d Wolf AMMERSTOL NED HERV KERK 2 a n m Ds E v d Broek van Haastrecht BERGAMBACHT NED HERV KERK OH u v m Ds D Plantinga 6H u n m Ds D Plantinga BERKENWOUDE NED HERV KERK 9 4 u vm Da J N v d Heyden KRIMPEN a d LEK NED HERV KERK 10 u v m Ds B 4 Kanis te Stolwijk 8 December BEIERSCHE SCHOOL 7 u n m Ds v d Heijden te Berkenwoude 10 December GOUDA ST JANSKERK 12 u m Ds J B Bijl huwelijkslntegenlng KERK PEPERSTRAAT 8 4 u n m Ds J E Bjjl Bijbellezing SPORT TaetHL O V B Ie tóaeöe A Gouda 2A lien 2 G BV ït o p 2 Do wdd rijdeD van moïfea Voor h w HJk © Ie klww 2 plutae lijke dnpbv j Aan den WttBsettianiAeonreg Iri de pk eg Aii BoHiso eri de gwl an fl N V tfe an otwlJf iü db niet zal lat i iittiinidreren door wn alles ovenrol ti f end optreden er Uan fl jrg re zjoals süx 9s w H nie4 het AjatXHeam Is geenli lil lie K eir een weda ijd voor uiteerLuciHo randen M he n A K C AJiX De rt mpl MMU3eluir zijn vervlogen toch is kym een ptoeg die in staat la ieder elftal Ie kEopi fe Zoo ook morgea vel geHoWeden w zullen de roodnümden zlcli lowiidx woreu Haarl n Dla w ffli en H B S hebben op papier de overwinning rredti Munen maar v rrn dagen zijn met b lilenpNloten o3r htt iHWeUen van do eM ate plaats U de ontmoetiag V O U V V van groot belaoisf 3tia t V O C er in te win bcn dan bezirg ze H B 8 een goeden oorfpronj 1 G ovt r ngtt ooinpetilie Wert luorgen Zi tr wawnichij nlijk geen spanning en verwciddeii we noniaJe uitaJagen Voor de 2e kla sse A hel vtmwel a id fl iliaweiijke ontinoeiingeo bveren iUwiJj amiere uit la on ais nmiaai w u jr Ien T O i w morgen vrij T fVfJ O 11 V F r zullen Imiu iiir v ri ti eil wel moeten Ikoeten Olvnïpiv re T t fl hebben inornen geen fwhijn Vftti van tegen die vui D R ï ONZE ORAAOLOOZE mENST Een ultimatum naar DuRschland LONDEN lraad ooa van Horaea 6 Dec Een telegram uit Pary meldt dat de Opperste Raad plannen heetf vooroereid voor een m litnire actie voor het geval dat de Duitbohers weigeren het aanvullend protocol te teekenen Verklaard worjt dat vandaag een bevel aan DoitscJdand om te teekenen zal worden ontwerpen Naar verluidt zal de hoofdinhoud een ultimatum ztjn waarin wonlt gezegd dat tenzij Duitscliland het protocol teekent Franfort on EaBen sullen worden bezet Gemflld w rdt dat maarschalk Foch verklaard alah in irfaat te adhten de plannen uit te voeren die hü in t laatst van Juni formuleerde en die en bedreiging vormden die de Duitsche vertegenwoordigers naar Versailles badden trebracbt om hert verdrag te teekenen Zoowel Clemenceau als maarschalk Foct wordt oe meening toegeke dat de lucht alleen door een ultiinatiun kan olx en ge7u verrï De verklaring van Bonar Law dat de entente Duitsohland desnoods zal dwmgen het protocol te teekenen wordt opgevat ais een benyiq dat de geallieerden krachtig zullen optreden tegen Duitschland s verwhuiven van den vrede Geen herziening van t vredesverdrag BKRIJi lN G Deo Ben t egrflni ui Züri i RAii de EoIk de V zou een DanI zi j or cilJiiiiig beve6tl ïd iK ilJm dat de Diiil ciiie rf gvring vooriiieiiieiiB zou zijn olfi leele tappen ie dm u voor herziening vai liet vwie iv 4rdrag e ilit K rikal Dupnii4 wegi nM de o tgoliomrle tiel vaao in Wt eonuricniaar dat de oor d4t doei verlaurti ip le nota veP at Is Jn Visrlarebeniilii uig te l arijB zou hfbben geweljard N nr aintciMing hiervan merkt de Ditt w i ngHvrmg off cieel op dat ze zoowel lii f lU i ioolwclip all i k bij andere re riil i n nn de entente ei n volinaalit voor Ie niiisInoiivmifiB e ge ra igd heeft omdat zn en zelfMtandfc e grenTf ling uit ethnogiriph soh en peon iniiiwch oogpunt zoowel in t belang van Polen alH In dat vui Duiïwhiand acht AiH he ferirxfen van df EMio de Pari ovm Danrtzig d v rsohuivlnrï van de D il grenzen over eiii afrttard van W K M naar hot Oosten eii de Inhoud en taal A Wn die bovenbedoel ie O Mraneiitftren zijn volkotium uit lie liic i g grepen LAATSTE BKRICHTBN De Duitacbe krUgsgcvangenen KI KL d Pee Hodenmorflgen U te Htit nwi het vroagore Dïil sche thans En cLsBhe a oonwcihlp Swa Elena mei Diilt it ahe kTijip jgmangienMi binnen welke naar Dan ig zomden wordpo övpcgebracht DAir de geyan fenen meemfrn nair Polen worieei gevoeld wilden zij hier aan luid worden gt aet doch dit w rd door deii mHiimandant van het aeblp geweigerdOp d i evaniteiieo dl iiit protent vIuaMIrn wcpl geaoboten V n den oommandant werd geelm t dat alle gpivaingenen zouden worien vrli gelaten Na iwiRe on terhmdetingen werioveriv ngekoinen dait het de gevangmaa zou worden vrijgelatem om van booid te gaan dflii wel te bUiven 500 gligwï daarop van boord en 200 blevei Het utooilPehlp ze 4 uur n m de Teto voort De achaeparaaip Wl Ameland n seint ooa t t Nleurw dlep Ret s a Lib rty Is hedennacht n Wj Ameland op eon mijn gelrwpen Vanaf hH hip werd drani IlonA om hutp im Nwuwedlep eii T r uia iUin trokkeo bjrtten t r a Hl mle tÖe het toon ohlp ii et op d aaiigtUuldi plaats vuuiifHi Ii t hkel dat ihmi verkeerde pi taai wan opgnïtn Htt ehtp hb ek Ie ligigen in nw P larlijko i i blrtï Er kwain toen eolHer iierobt dat het scMp naar AmelmJ atooin tb zoxldt de ttool o tevugnoenlea an boord van do fjÜMTiy is daarop een tweede nool fln go avon ivaarop van N niwellttp nog een laepftoot is uitgevaren en de re l ttj8 oot win Beraohelling ook V kt os Toon deze boote op de plH t 4 dM onbet H kwaiiHMi wwhlHaebtp re ri In u etS n gebroken WrakstukkoD s toekm op Ainelanl aan en drlj vo la Ktl Frl vlie wgat rond Otiilr n lK t lot der Mnannlng nli bekend T1IUIGKAPI8CH WEBKBeRICHT Hoogste stand 767 1 te Medam Laagste atand 7JaJi te Lerwick Verpachting tot den volgenden dag Meest matige tot krachttgo WMtelijkc tot ruJd MMteliike ind swaaibewolkt nitt tU lelU te opklaring w aarechtjnl ik regenbuien aanvankelyk iets kooder BUROERUJKE STAND GOl DA UKIKlItlKN 1 r i Jornoli Johaiuiea A UnAcJ tijn en J tii pp dnburg Ilond li laoulius i v H Wksscr eu 1 e Mtn 5 1X0 JohiwD WlUielmus z V W Bniijntlui en T Verbeul lohannw Jioobus z v T Q ürAvefüijii PU ï 1 Moeuwea n ONÜKKTROrW H U JonCMibunt A K van IlMk V£IliLËIi N h 1 IoImoiui Jou ikW ttcd vaii Th van dpn Eud 82 J BOSKOOP Burgerlijke Stud Taa It aO Vor GEBOREa Ario i t P Rodonburf ra A Vorweij Stofanui Juobiu l T A Urie on en C Verheul M r aretl ii Adrigna d t J van Kleef S Scholter Johanna Maria d v P Kolater en H Rooiebeoni dirlBtiaan l r O Littelen A Boer M rtje Axtiana i T L Kalkman en A de Vink Chrialiana d V J J Verwoii en C Brookhttiien Neeltje d V D Loef en A Geldeit on Adrianus Joxephu z t P L Binken OVEBLÏDEN Adrlana Blanken jr l met W van Kleef 62 j Makfnua Koinpeor B6 J Adrdana N Koster weduwe van H HardiJser 83 J Johanna van Oortarom a eh net W Graenereld 41 J GETROUWD Adrianui J Blom in Cornelia L Vermenten Aart Vuijk en Cornelia A van Ne Arte A Heijkoop en Neeltje Boa Fmu Stichter en VrUntJe Kraan Willem Uittenbofaard gn heimina Goebel OUDEWATBH HEBOREN Johanna Adriana Mor d V J Oortrom en J H C Verhowop ONDERTROUWD D Dledenk m J P Molhoek GETROUWD H Sentner en A Aehlarberg ioVKRTENTIÏN Op oen H AN DELSKANTOOR wordt OEVRAAOI iler een Jongste Bediende AaomoUHni en onder No 5072 lïur Ooudsche Courant 15 Qevraaod Jongste Bediende ttn kanttre dar Kaaraanfabrlak AaniDiilJing ohriftali k 5084 12 OeVRAAOO Jongste Bediende Schriftelijke aanbiedingen aau defirma P VAN DER WANT Gi Kuiperstraat 26 Gouda 5663 13 D KANOSTOVFEN COUHIISIB DISTRICT OOUDA is tl oaripo ll aankomend Bediende lot hel verricttten van eenvoudig kinloorwerkiaainbcdcn aauwkcuil en flulkunaende werken Sollicitaties met opgave van verlangd flalaris uitsluitend sehriftelUk woiden Ingewacht bii den Directeur der Commiaaie Ooathaven 3 vMr 12 December a 6669 26 Vanaf heden is E D MEETER Arts gevestigd Fluweelen Singel 59 Spreekunr 8 j 9 1 u v m 1 2 u ikm Talefoon No 188 5656 17 GOUPA p OTb ilM9 Notaris N F CAMBIKK VAN NOOTEN te GOUDA zal op DONDERDAG IH DEC a bU inzet en op WOfcNSDAG 24 DEC a 8 bü afslag en combinatie telkens des morttena rif uur in hotel DE ZALM aldaar publiek verkoopen No 1 E n WOONHUIS en ERF aan de Steinkade 8 te Opuda In eiitn gebruik Nos 2 en 3 Twee perceelen baat TUINLAND in den VoorwiUena te Gouda met een SCHUUR op penk 8 resp groot 65 60 en 73 40 A In eigen gebruik 5646 S6 Aanvaarding en betaling 22 Jan 1919 le werkdagen te bezichtigen Opeflbare Verkoopiflo te GOUDA op MAANDAG 22 DECEMBER 1919 des avonds 7 uren in het Hotel DE ZALM ten overstaan van NOTARIS J KOEMAN van Een WOON en WINKELHUIS met BOVENWONING aan de Ckiuvte 161 en Nonnenwater 1 te Gouda groot 144 centiaren Het 4 and waarin sedert vele jaren met goed gevolg de brood en banketbakkerü wordt uitgeoefend i door gunstige ligging voor vele doeleinden geschikt Te aanvaarden de bovenwoning terstond de benedeiiwoning enz 1 Mei of zooveel vroeger als met den eigenaar kan worden overeengekomen twee zolders zün bü de weekverhuurd voor ƒ 2 te zamen En een PAKHUIS met BOVENWONING Achter de Vischmarkt Nos 34 en 86 te Gouda groot 50 centiaren Te ftanvaardip bü do betaling der kooppenningen Te bezichtigen 19 20 en 22 DecemJ Koeman te Haastreent Nadere inlichtingen geeft Notari sber van 10 tot 3 uren 5616 47 Opiiibare Verliiiping vin BOOMEN Het Büstniir v in iic WattriCiiap Naeakaap Vllit aa Dlknld is voor emetiH JlDINSOAQ 9 OeCEMBCR 1919 cf BVhortiiiild a ten 10 ure In betf KofBohDii van d n I eor K JaAFiii te HAASTRECHT publiek te vei kuoj n 180 Popuiiuranboaman staande aau lioi HoenkoOpscheRUpad in de gemeen o llaastrpctit in 15perceelen Inliciitin o i t bekomen b j den n 4Hr A Sitio lid van hflt bestutt woieiide te Oudewator 540i3 20 GERZON ROTTERDAM Hoesten KONFECTIE TABAK SiaARBM Wegeai great i roorraad Tcrscndan wtf rcmbauri 100 6 et sigaren ƒ 4 luivere tiU ak 100 10 cta igaren 6 tulvere Ubak 100 12 ets iiigaren 6 xuivere tubakbij afname van GOO 6 pCt 1000 10 pCt korting Grove tabak pmirn ƒ 1 26 p pond RookUdiak ƒ 1 per pond Gegarandeerd suivere tabak geen surrogaat 8 ptaid S pCt korting 666 15 Sigaren veraendhuti EUKEKA B v d Bergliitraat 184 Nifmegea Venoake bil bestelling deze courant te vermeldei Nliriftktt ilbuiRliiyiit UM l kto ilikti der urlntwigtii Hnbtiti onet pijnl wakte onwillekeurige urinelooxing op Iken leeftijd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen Impotentie enz Volkomen en snelle geneziac per brief door de wonderbare plaatanextrifeten van DOKTER DAMMAN verlehillJbd voor elke ziekte Uen Kag brochure No 85 met bewUzan an bti i er SNABILIE Groote Markt 7 Rpttenlam met naawkcurlge o j iKluttTtaft d Ma a m